Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye'nin en çok kullanılan Bireysel" Kredisi! EMLAK BANKASI CumhuTL Y l SAYI ZS542 / 20000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NAD) (1X4-1949 BAŞYAZARI: NADİRIMDİ fW5- 7S97J EMLAK BANKASI 12EYLÜL189SSHJ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kurultay sonrasını Cumhuriyet'e değerlendirdi Solıı yüksetteceğizDeniz BaykaL genel başkanhğa seçiJmesinden sonra dün îlk kez gittiği CHP Genel Merkezfnde "Gidişin suskun olmuştu. ama dönüşün muhteşem olacak" şarkısıyla karşılandı. Partililerin tebriklerini kabuJ eden Baykal'ı Başbakan Çiller de telefonla aradı. "Nazik ve güzel bir görüşme" olduğunu söyleyen BaykaL "Hükümcte devam mı, değfl mi* sorusunun yanıtım toplanacak PM'nin vereceğini söyledi. CHP'nin yeni Genel Başkanı Deniz Baykal, kurultaydan sonra yaptıgı ilk değerlendirmede solun yükseltümesine dikkat çekti. Baykal, "Solculann şamar oğlanı haline getirilmekten memnun olduğu parti konumundan çıkmamız lazım" dedi. Baykal. CHP'yi suçlamanın 'out', sahip çıkmanın 'in' hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Deniz Baykal, hükümete girip girmeyeceği şeklindeki soruyu yanıtlarken kimlerin yer alıp almayacağı konusunu düşünmeye başlamadığını, önce bunu araştıracağını belirterek, "Kimin gelip. kimin gideceğini araştınncaya kadar, bugünkü arkadaşlanmız istifalannı verdikleri halde görevlerine devam edecekler" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-CHP'nin yeni Genel Baş- kanı Deniz Baykal, kurultay son- rası yaptığı ilk değerlendirmede, soldaki umudun yükseltilmesi gerekliliğine dikkat çekerek, "Solun güdiik bırakıldığı, devre- den çıkanldığı. hatta solculann şamar oğlanı haline getirilmek- ten memnun olduğu parti konu- mundan çıkmamız lazım" dedi. "Birnirimizi suçlamaktan zevk aJjyoruz" diyen Baykal. artık "CHP'yi suçlamanın 'out', sahip çıkmanın 'in* hale getirilmesi ge- rektiğini*' söyledi. Deniz Baykal, kurultay sonra- sında parti ve hükümet konulannı Cum- huriyet'e değerlendirdi. Baykal'a yönel- tilen sorular ve yanıtlan şöyie: - Kurultay sonrası CHP'de neler deği- şecek, hedefleriniz neler? CHP'li bakanlar istifalannı Hikmet Cetin'e verdiler DYPile ek protokol gündemde • Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, CHP'li bakanlann kendisine verdiği istifalan yeni Genel Başkan Deniz Baykal'a iletti. Baykal, koalisyona devam konusunun parti meclisinin ilk toplantısında ele ahnacağını söyledi ve "Birlikteliği sağlayacak koşullan saptamamız gerekiyor" dedi. • 5. Sayfada - Solun içine girdiği dağınıklıktan, et- kisizlikten halkımızın da çok şikâyetçi olduğu anlaşılıyor. Kamuoyunun büyiik şikâyet içinde olduğu anlaşılıyor ve on- lar da bir vesile anyor sahiplenmek için. desteklemek için. Onun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz ve kamuoyunu da birölçüde hareketlendırebildığimizi dü- şünüyorum. Bunu devam ettirmemız la- zım. Bu değişimler, seçimler, bu olaylar hepsi partiye dönük kamuoyu il- gısıni arttırmanın birer fırsatı olarak önem taşıyor. Onu bu çer- çevede kullanmaya çalışıyorum. Solun güdük bırakıldığı. devre- den çıkanldığı. hatta solculann bir şamar oğlanı haline getiril- mekten memnun olduğu birpar- ti konumundan çıkmamız lazım, birbirimızi sahıplenmemiz la- zım. Bunlan birliktebaşaracagız herhalde. - Haksız eleştirilerden yakınh yorsunuz, ama bunlar için biraz da mal/eme verilmedi nıi? Sağa kayma siirerken CHP üstüne dü- şeni yapabildi mi? - Aydınlarımız özellikle vurmaktan zevk, mutluluk alıyor. Yerden yere vuru- yor, böyle hareket etmek kendılerini ra- mArkasıSa.l7,Sü.3'te LZLENİMLER Bukalemun ve tek renk• Olaya medyamızın yaptığı gibi "Baykal'ın zaferi, ekibi ile birlikte politikasının onaylanması" olarak bakabiliriz. Ya da bana göre çok daha geçerli olan, "partideki kimliksizlik, kararsızlık, başıbozukluğa bir tepki ve güven arayışı" gibi görebiliriz. • Baykal ve ekibi, partinin erime noktasında, "yeniden toparlanma, partiye kimliğini kazandırma" mesajı ile yola çılcmış bulunuyorlar. Demokrat, uygar bir insan olan lnönü, çizgisi belirsiz ve Çiller'e karşı çıkamayan Karayalçın ve aynı çizgide kalan Çetin*den sonra, kimlikJi politika izleyeceğini söyleyen inatçı ve kararlı Baykal ile ekibi parti örgütleri için "umut" oluverdi. ŞOlOUN SONBTn yamt • 4. Sayfada OTLAR Ben delege olsaydım...• Demokratik tercihleri olan, ama bir yandan da temel sorunJara ilgisiz kalabilen CHP delegeleri kurultayda oylannı kullandılar. Kimi Baykal'ı seçti (onlarpek çoktu), kimi Karayalçm'ı. Ama "Kim, kimi neden seçti" sorusunun yanıtı hâlâ boşlukta... • CHP'nin 27. Kurultayı'nın ardından bu son "Kurultay Notu"nda altmı çizmek istediğim de bu zaten. Inşallah uzunca bir sûre sosyal demokratlar kurultay toplamaz, hepimiz önce bir soluklanır, sonra da derinlemesine düşünürüz. KtUH BVGftln y&» • 5. Sayfada 10 MİLYON DOLAR Çeçenya yardıım kördüğüm oldu • Çeçen Dayanışma Komitesi üyesi Özen, "Yardımlan Çeçenya'ya kuruşu kuruşuna iletiyoruz" derken toplanan paralann ulaşıp ulaşmadığı konusunda derin kuşkular var. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Rusya'nın Çeçenya'yı işgal etmesinden sonra kurulan 'Çe- çen dayanışma komitelerinin bu ülkeye gönde- rilmek üzere topladığı yardım paralannın mikta- n ve "akıbeti" konusunda çelişkili açıkJamalar MArkası Sa. 17, Sü. Vde Türkiye, KKTC'ye ilettiği mektupla Avrupa'ya Kıbns ödünü verdi Rıuıı tarafiyla ticari iliski• Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın, Kıbns Türk Sanayi Odası Başkanhğf na gönderdiği mektup, Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmazı ve AB'ye verilen Kıbns ödününü ortaya koydu. • 21 Agustos 1995 tarihli mektupta, Türkiye nin gümrük birliği yükümlülükleri çerçevesinde Rum tarafı ile de ticari ilişkiler içine girme zorunluluğuna dikkat çekıldi. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Türkiye. Avrupa Birliği (AB) ile yılbaşından itıbaren resmen gir- mesi beklenen gümrük birliği çerçevesin- de, birliğin Kıbns'ta tek muhatap saydıgı Rum yönetimi ile de ticari ilışkilerini dü- zenlemekle yükömlü olduğunu, birmektup ile tescil etti. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlı- ğı'nca (DTM), Kıbns Türk Sanayi Odası Başkanlığf nın. Türkiye'nin Avrupa Birli- ği ile gümrük birliğine geçmesinin KKTC'ye olumsuz yansımalan konusun- daki endişelenni dile getiren mektubuna verilen 4 sayfalık yanıf, Türkiye'nin için- de bulunduğu çıkmazı ortaya koydu. 2! Ağustos 1995 tarihli mektupta, Tür- kiye'nin gümrük birliği yükümlülüklen çerçevesinde, AB'nin Kıbns'ta "tekmuha- tap'* olarak kabul ettıği Rum tarafı ile de ticari ilişkiler içine girme zorunluluğuna dikkat çekilirken anlaşma hükümlenne karşın KKTC'yı yanıltıcı ıfadelere de yer verildi. Türkiye'nin halen KKTC ileyürüt- tüğü, bazılan gümrük birliği taahhütlerine ters düşen ticari ilişkılerinin, gümrük bir- liği sonrasında AB ve Rum tarafı tarafin- dan koz olarak kullanılacağına dikkat çe- kildi. Avrupa ve Ortadoğu Araştırma Merke- zı Başkanı Prof. Dr. Erol Manisalı. Türki- ye ve AB arasında vanlan Gümrük Birli- ği Anlaşması uyannca. Ankara'nın bir- MArkasıSa. 17,Sü.3'te 'Kayıplar bulunsun, kaybedenler sorgulansın' Hüseyin, Ayhan, Hasan, Lütfıye. İsmaiL Kenan. Rıdvan, Mehmet Ayşe, Soner, Ay- han ve daha nicesi™ Bir sabah çıkıp girtiler. geri dönmediler... însan fİaklan Derne- ği İstanbul Şubesi'nin kayıplar için düzenlediği "İnsanlar Neredesiniz?" isimli ge- cede ka> ıplann bulunması ve onları kaybedenlerin sorgulanması istemi bir kez da- ha yinelendi. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekJeştiriJen geceye Hasan Ocak, Hüseyin Toraman. Hasan Gülünay, Hayrettin Eren gibi kayıp ve faili meçhullerin yakjnlan, İnsan Hakian Derneği temsilcileri, sanatçılar. avdııılar, öğrenciler katıl- dı. Bulutsuzluk Özlemi Koma Amed. Yunanlı sanatçı Nera, Zuğaşi Berepe. Ferhat Tunç ve Piya Müzike\i sanatçılannın miizikleri} le renklendirdiği gecede, Yapı Sa- nat Vlerkezi oyunculan da "Kavıp" isimli o\ unlannı sundular. Geceye katılan Ha- san Ocak, Hüseyin Toraman. Hasan Gülünay'ın vakınlan ile izleviciler tarafindan, tüm kavıplar için mumyakıldı. (Fotoğraflar. KUBİLAY TÜNTUL) GÜ1VDEM Umîfyon öğrenci dersbaşı yaptı • 1995-96 öğretim yılı ve "tlköğretim Haftası" Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz tarafindan Diyarbakır'daki Mehmetçik llkokulu'nda açıldı. • Diyarbakır Valisi Dogan Hatipoğlu, güvenlik sorunu ve öğretmensizlik gibi nedenlerle bölgede 600'ün üzerinde okulun eğitim ve öğretime açılamadığını söyledi. • Tunceli ve ilçelerine bağlı yüzlerce köy okulununda 1995-1996 öğretim yılının ilk gününde kapılan kapalıydı. • 3. Sayfada DEMtREL: Tacikistan Türkiye yakınlaşıyor • Tacikıstan Cumhurbaşkanı'nın istemi üzerine Demirel ile Rahmanov, yanlanna hiç heyet üyesi almadan görüstüler. Rahmanov'un bu isteğinin, ülkesinin ve bölgenin içinde bulunduğu durumu Demirel'e daha rahat aktarmak amacını tasıyabilecegi belirtiliyor. 1ŞIK KANSU DUŞANBE - Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel'in Tacikıstan'a yaptığı ziyaret ile iki ülke arasındaki ilişkiler yeni bo>aıt kazandı. Tacikıs- tan Cumhurbaşkanı lmamali Rahmanov'un, Demirel ile yanlanna başka hiçbır heyet üyesi almadan görüşme yap- mak istemesi, diplojnatik kaynaklarca, Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın gerek ül- kesindekı gerginliklerin, ge- MArkasıSa. 17,Sü. Vde DEMİREL'DEN ERKEN SEÇİM İMASJ • 17. Sayfada 15. YIL 12 Eylül protesto edilecek İstanbul Haber Servisi - 12 Eylül askeri darbesı, 15. yılında gösteri ve toplantılar- la protesto edilecek. Bilim Eğitim Estetik ve Külrür Sa- nat Araştırmalan Vakfı, "12 Eylül'ün neresindeyiz? w ko- nulu birpanel düzenliyor. Kadıköy vakıf merkezinde bugün yapılacak olan panele gazeteci-yazar Abdurrah- man Dilipak. avukat Yücel Sayman, yazar Öner Yağcı ve ÇHD Genel Başkanı A\oıkat Şanal Saruhan katılacak. İs- tanbul Kamu Çalışanlan Şu- beler Platformu da 12 Eylül'ü İstanbul DGM önünde saat 12.30 da düzenleyeceği basın toplantısıyla protesto edecek. 12 EYLÜL DOSYASI DBIİZ TEZTE yaz* • 4. Sayfada 12 EYLÜL'ÜN 15. YILINDA IMF GÖLGESİNDEN KURTULAMADIK • 7. Sayfada OLAYLAREV ARDINDAKJ GERÇEK Özelleşen Eğitim İlk ve orta dereceli okullar- da 1995-96 eğitim yılı dün başladı. Ne var ki bu yıl da Olağanüstü Hal Bölgesi'nde- ki Tunceli ve Diyarbakır gibi il- lerde, terör ve öğretmen yok- luğu yüzünden, özellikle köy okullannda eğitimin ne zaman başlayacağı, hatta başlayıp başlayamayacağı belirsiz. Büyük kentlerdeki okullar da yeni ders yılına giderek bü- yüyen sorunlarla girdiler. Her yıl daha da kalabalıkla- şan dersliklere koşut olarak öğretmen açığı da hızla bü- yürken "ikiliöğretim"yaygın- laşıyor. Velilerden "eğitime katkı payı" olarak alınan para- nın arttınldığı yetmiyormuş gi- bi, "Milli Eğitim Bakanlı- ğı'ndan yeterli kaynağı sağla- yamadığını" ileri süren okulla- rın "bağış" adı altında para toplamafannın da önüne geçi- lemiyor. Velilerin daha çocuklannı okula yazdırma aşamasında altına itildikleri bu ağır yüke; okul giysilerinin ve donanımı- nın "okul yönetimlerince be- lirlenmiş mağazalardan alın- mas/"zorunluluğu, derskitap- lannınftyatlandınlmasındaya- şanan kargaşa, her yıl daha da artan servis ücretleri ve ye- mek bedelleri de eklendiğinde çocuk okutmak başlıbaşına bir sorun konumuna geliyor. Bunlara bir de öğretmen ye- tiştiren kurumlann kapatılma- sı sonucu eğitim niteliğinin düşmesi ve hangi okulda ••• MArkosıSa. 17.SH 9'da Operasyon genişliyor NATO yetkilileri, önceki gece Adriyatik Denizi'nde görev yapan ABD'nin Normandiya kruvazöründen fırlatılan 13 Tomahavvk füzesinin. NATO hava harekâtını tüm ülke çapında genişletmek amacıyla kullanıldığını açıkladılar. Ancak NATO yetkilileri, füzelerin hedeflerinde büyük hasar meydana getirmelerine karşın Sırp uçaksavar bataryalarının hâlâ tehd/t unsuru olduğunu belirttiler. • 9. Sayfada sanat Fuarı 5. istanbul Sanat Fuarı, bugün açılıyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl ilk kez PSD yerine, galericiler ve TÜYAP tarafindan düzenlenen fuar, organizasyon konusunda tartışmalara sahne oldu. • 12. Sayfada 'Chirac pusulayı şaşırmış' Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın "Avustralya ile Yeni Zelanda bizi Pasifik'ten atmaya çalışıyor" şeklindeki iddiası, 'gülünç' bulundu. • 8. Sayfada Şeker işçisi greve gidiyor Tarım-İş Sendikası'nın başlattığı grev 4. gününe girerken Şeker-lş Sendikası da grev tarihini, 20 eylül olarak belirtedi. • 3. Sayfada BORSA DOLAR ODun 45^99.69 Öncekı 46.194.88 ûDun 47.400 Öncekı 47.050 MARK ûDun 32.250 öncekı 31.800 ALTIN ûPun 585.000 Öncekı 582.000 MUSTAFA BALBAY 12 Eylül Günleri... Bir kişiye kötülük yapmanın yollarından birisi de onu ola- ğarjüstü övmektir. Umanm Deniz Baykal, bu durumun ayırdındadır. Bugünkü genel görünüm şöyle: Türkiye iyi yönetilmiyor, ama Tansu Çiller mükemmel. CHP'nin durumu iyi degil, ama Deniz Baykal mükem- mel. Baykal'la dün sabah saatlerinde bir süre sohbet ettik. Za- fer sarhoşluğu içinde değildi. Ama bugünlerde "övgü sar- hoşu" olur mu, bilemem. Baykal'ın değerlendırmelerini diğer sütunlarımızda bu- MArkasıSa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog