Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makale



Katalog


«
»

Türkiye'nin en çok kullanılan Bireysel" Kredisi! EMLAK BANKASI Cumhuriyet72. VISAYI26640 / 20000 Tl KURUCUSU: YIMUSIU0İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMk M d (1945-1991) 10EYIOL1985PUM Baykal'ı 69 il başkanı, 137 delege; Karayalçın'ı ise 69 delege önerdi PM'de sıkı pazarlık CHP'nin ' Yazgısı?.. * CHP sıradan bir parti de- Atarürk'ün kurduğu CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin te- mellerini attı, "Aydınlanma Devrimfnin gerçekleşme- sindeki işleviyle tarihe yazıl- (h; "sosyal devlet"'in oluşu- munda ve demokrasiye geçiş sürecinde \ine CHP'nin oy- nadığı rol belirlevicidir. Ne yazık ki 12 E\ lül darbe- sh lc kapanlan parti, kendisi- ni bir türiü toparia>amadı. Bu konuda bütün kusur- lan partiye ve yöneticilerine yüklemek insafsı/lık olur. 1990'ü yıllar Türkiyesi'nde, siyasaJ partilerin ağırtıklan hafiflemiştir. Demokrasinin 'vazgeçilmez" kunımlan, kendilerinden beklenenleri veremiyorlar. halk kesimin- de umutsu/Juklar jaratnor- lar. CHP de bu kapsamda göz dolduramıvor. belirsizlikler karmaşasında > ıpranıyor. • Oysa CHP'nin önemi yal- nıztarihinden kaynaklanmı- yor; Türkiye'de yaşanan olaylar. bu partiyi ülkenin güncel yaşamında yeniden önemli birkonumagetirmiş- tir. Çünkii 21'inci yüzyıla 5 kala. ülkemizde dış kökenli şeriatçılık hortianuş. böliicü- lük gemi azıya almıştır; "Mılli Misak sırnriarf'na dayalı yurtseverlik kavramı sorgulanıyor, iaiklik ilkesi tarnşıhyor. Çok partili rejim demokratik içeriğine tam an- lamında kavuşamamıştır. Olumsuz gelişmeler CHP'yi programındaki temel ilkele- riyle vazgeçilmez bir konu- ma getirirken partinin göz dolduramayışı, hizip kavga- lanyla yıpranması. koalisyon hükümetinde kimliğini erit- mesi, gün geçtikçe küçülme- si, talihsizlik sayılmalıdır. CHP üstüste düzenlenen ku- rultaylanyla, sık sık değişen genel başkanlanyla. parti ideolojisinin yöneticilerince dışlanmasıyla ve si\ asal ikti- darda ortaklığını sürdürür- ken sergilediği edilginliğiyle kamuoyunda güvensizlik ya- ratmıştır. CHP, içinde bulunduğu dar boğazı aşabilecek mi- dir?.. • Hiç kuşkusuz bir kurultay ile CHP'nin toparlanması otanakb görünmmor; yöne- ticileriyle ve örgütleriyle uzun bir çalışma sürecinden geçmesi gerekiyor; parti ya- pısındaki çarpıklıklan dü- zeltmek. hizip kavgalanna son vermek, CHP'nin kimli- ğini yeniden saydamlaştır- mak kolay bir iş değildir. Ancak demokrasivi savu- nan bir parti olarak CHP'nin kendisini toparia- masL Türkiye'deki temel öz- gürtükler ve insan haklan açısından. CHP'li olmayan- lann da diledikleri birözJem- dir. Türkiye'de demokrasiyi savunan bütün kurumlann ve partilerin güçlenmelerini, geJeceğjmiz bakımından bir güvence sayıyoruz. Demokrasi karşıtianyla şeriatçılık ve bölücülük daj- galan gün geçtikçe güçleni- yor; toplumu faşizme doğru iteblecek güç odaklannı da bestyor. Bu durumda, $ağ ya da sıl demeden, demokrasi- yi vt hiç kuşkusuz "demok- rasiıın olmazsa olmaz koşu- lu~ laikliği benimseyen par- tilerin güçlenmesini isteriz. CHP kurultayının bu amıca dönük bir sonuçla nokalanmasını dilemek, bir pauiyi desteklemek değil, de^nokrasryi öngörmek an- laranı taşıvor. Cumhuriyet Liderlik yarışı bugüne kaidı Kurultayın ilk gününde liste pazarlıklan sonuçlanamadığı için seçimlere geçilemedi ve Karayalçın ile Baykal arasındaki liderlik yanşı bugüne kaldı. Baykal'ın, delege çoğunluğunun imzasıyla genel başkanlığa aday gösterilmesi ve kurultay salonuna hâkim havası, seçim yapılmadan önce "CHP'de 2. Baykal dönemi başlıyor" yorumlanna neden oldu. Baykal, "Karayalçın ile Çetin'e görev verecek mısiniz" sorusuna, "Kimseyi israf etmeyiz" diye yanıt verdi. Karayalçın'a protesto Kurultay salonuna saat 11.00'de gelen Baykal, delegelerin "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Örgüt-Baykal omuz omuza" sloganlanyla karşılandı. Baykal'dan sonra, genel başkanlık yanşına girmeyen yazar-sanatçı Livaneli salondaki yerini aldı. Baykal ve Livaneli'den sonra salona giren Karayalçın'ı, Türk-İş üyesi işçiler protesto etti. Karayalçın'ın PM listesinde sol kanadın oylannı almak için özen gösterildiği dikkati çekti. TÜREY KÖ8E, KfŞE YU*»r* hmeri • 5. Sayfada Cetinden hüzünlü veda CHP'nin 18 şubat kurultayında ara dönem lideri olan Hikmet Çetin, ağlayarak partililere veda etti. Çetin, "Içe dönük, yitirici, anlamsız mücadele alışkanlıklanmızı terk edip anlamlı güçbirlikleri oluşturmalıyız. İç mücadele bitmeli, dışa dönmeliyiz" uyansında bulunarak "Huzur içindeyim, kimseye kırgm değilım, alnım ak" diye konuştu. Çetin, kurultay salonuna gelmeden önce genel merkezdeki makam odasındaki eşyalannı topladı. • 6. Sayfada TURK-İŞ îşçiden uyarı • Türk-lş Başkanlar Kurulu. grevdekı tanm işçileri ile Ankara'daki sendika üyelerinin oluşturduğu 5 bini aşkın işçı topluluğu CHP kurultayında gösteri yaptı. İşçiler, emeğe karşı işlenen suça ortak olduğu gerekçesıyle CHP'ye sert tepki göstererek hükümetten çekilmesini istedi. • "Kahrolsun sermaye iktidan" sloganını atan işçilerin, '"Emekçiler. bızim onur misafinmızsıniz. Yuvanıza hoşgeldinız" pankartının asılı olduğu kurultay salonuna girmeleri, güvenlik kuv-vetleri tarafından engellendi. Türk-İş Genel Başkanı BayTam Meral. salon önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin "Benım tabanım işçıdir" diyen bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak, "CHP'nin böyle bir hükümette bulunmaması için buradayız" dedı. GflRfi T 4. Sayfada İZLENİMLER Delege ve işçiler • Sosyal demokrat parti içinde şüphesiz bir ölçüde ışçi kökenli delege de var. Ama parti ve doğal tabanı arasında, birkaç yüz metrelik mesafelerde bıle hemen hemen hiçbir diyalog yoktu. ŞflKRJUV 80NBTn yazm B 4. Sayfada NOTLAR Sağıın solıuıı sobe • Şubat ayında ağırhklı, prestijli sol kanat, kilit bir işlev taşıyordu. Bugün, Eylûl 1995'te sol kanat. ne ağırhklı, ne prestijli. Köşeye sıkışmış. Seçenek üretememiş, yandaşlannı eritmiş, partiiçi bir kanat niteliği tartışmalı hale gelmiş. «VDHBKlNinyia» • 5. Sayfada CHP'de sol kaııatsız kurultayIstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Ankara milletvekilleri Seyfi Oktay ile Mehmet Kerimoğlu. Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş. genel sekreter yardımcılan Kenan Coşar ile Mustafa Gazalcı, PM üyesi Kazım Sönmez ile aralannda tzmir ve Zonguldak il başkanlannın da bulunduğu bazı örgüt temsilcileri kurultay yanşına adaysız girdiler. CHP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mümtaz Soysal ve Zülfu Livaneli'nin adaylığı kabul etmemesinin ardından sol kanat dağıldı. Sol kanat temsilcilerinin bazılan ile milletvekilleri "anti-Baykal cephe" oluşturmak için Karayalçın'a yönelirken, bir kısmı da Baykal'ı tercih etti. Hareketin önde gelen temsilcileri ise genel başkanlık için boş oy kullanacaklarını açıkladılar. Aydın Güven Gürkan, "Genel başkan adaylanndan hiçbirini desteklemiyorum" derken, Seyfi Oktay da "Liste çıkaracağız, genel başkan adayımız yok" açıklamasını yaptı. Ancak yine de bazı isimlerin Karayalçın ve Baykal'ın listelerinde yer alması için pazarhklar yapıldı. • 5. Sayfada • KOALÎSYONUN EKONOMt BÎLANÇOSU: BOZGUN • 6. Sayfada Operasyonda Sırp askeri hedefleriyle siviller de zarar görüyor. Cenevre'den herkes meımııııı • Cenevre toplantısında Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünün saglanması konusunda anlaşmaya vanlması, Bosna hükümetini memnun etti. Bosna-Herseİc topraklanndaki Sırp Cumhuriyeti'nin varlığının Boşnaklar tarafından kabul edilmesiyle Bosnalı Sırplar istediklennı almış oldular. • Sırp güçlerinin, mevzilerine hava akınlan düzenleyen NATO uçaklanna dün sabah 6 adet karadan havaya fîize attıklan, ancak isabet etmedıği açıklandı. Sırp hedeflenne yönelik operasyonlannı sürdüren NATO uçaklarını tespit ederek kilitlenen Sırp radarlan da bombalandı. • 11. Sayfada 2*2? PKK, yine Zaho'ya sakhrdı • Iki saat süren çatışmadan sonra PKK'liler çekildi. Zaho Kaymakamı Dr. Muhammed Mecit "Türkiye, insani yardımla birlikte askeri malzeme yardımı da yapmalıdır" dedi. ERGL N AKSOV HATİCE TUNCER ZAHO/DUHOK - KDP'ye yönelik saldınlannı sürdüren PKK militanlan. üç gün aradan sonra dün gece Zaho kasabası- na yeniden saldırdılar. Peşmer- gelerin karşılık vermesı üzerıne çıkan çatışma yaklaşık iki saat sürerken. ölü ve yaralı sayısı ko- nusunda bilgi alınamadı KDP. çatışmalar sırasında yakalanan ve teslım olan PKK'lilen bası- nagösterdı. Büyükbölümü Ku- zey Iraklı ve iranlı Kürtlerden oluşan PKK'liler, kardeşkavga- sı ıstemedikleri için teslim ol- duklannı söylediler Zaho Kay- makamı Dr. Muhammed Mecit ise peşmergede asken malzeme sıkıntısının başgösterdığıni be- lirterek, "Türkiye insani yar- dımla birlikte askeri malzeme yardımı da yapmalıdır*' dedi Zaho'yu hedef halıne getıren PKK'liler, dün saat 03.00 sıra- lannda kentin Nisaniye mahal- lesine sızmaya çalıştılar. Peş- merçelerin PKK'lilen fark et- mesı üzenne çatışma çıktı. Ha- van. top ve roketatarlann kulla- nıldığı çatışmada bazı evlerin isabet aldığı bildirilirken.öKive yaralı sayısı konusunda bılgi edinılemedi. KDP'li yetkili- ler, saldmyı püskürttükleri- ni, PKK'lilerehalkındasilahla karşılık verdıgını kaydettıler. Duhok ve Zaho bölgesinde KDP'ye aıt Kürdistan'ın Sesi Radyosu'ndan gün boyu yapı- lan anonslarda ise halkın peş- mergeye katılması ıstendi. Çağ- rıdaşöyledenildı: "PKK, Kürt halkının düşma- nıdır. Bunlar teröristtir. Bir iha- net içerisindeler. Kürtler, ilk kez bir anlaşma zemini bulduklann- da. bunlar bölgedeki bazı hükü- metlerin desteğiyle bu anlaşma- >ı bozmak istivorlar. PKK'nin çocukJannızı kandırmasına izin verme>in. Peşmergeye destek\v- • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da T * 1 , A z i z N e s i n ' l i A n 11 a r Yakından ve kişisel olarak tanıdığım hiçbir yazarı Aziz Nesin'i sevdiğim kadar sevmedim. Hiçbirine Aziz Nesin'e kızdığım kadar kızmadırn. Aziz Nesin bende çok duygulu bir insan izlenimi bırakmıştır. ATAOt BBRAMOâjrmm «ZİSİ • /:. Sayfada B U G Ü N SîV'SMZOZamLUÖJMUZDUR Cumhuriyet'le blrüKte Yazarumz eşini yitirdi • Eskı Kültür Bakanı ve Ankara Üniversitesi Iletişım Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, birlikte trafik kazası geçirdiği eşi Nilgûn Kışlalı'yı kaybetti. Kışlalı çiftinin otomobiliyle çarpışan Mobilet'in 18 yaşındaki sürücüsü Ali Aslan da yaşamını yitirdi. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Koalisyonda Dördüncü Dönem... Kasım 1991 'de kurulan DYP-SHP koalisyonu, dördün- cü başbakan yardımcısına önümüzdeki hafta kavuşuyor. 20 Ekrm 1991'deki genel seçimlerde, "Düşün peşime" çağrılanyla DYP'yi birinci parti yapan Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel, seçımden üçüncü çıkan SHP ile koalis- yona girti. Demirel-lnönü koalisyonunun ömrü, Turgut Özal'ın ölü- müyledoldu. Demirel, "Çankaya önemli bir makamın adı- dır" diyerek, SHP'nin omzuna basarak Köşk'e çıktı. Yerine de, vıtrinlık aldığı Tansu Çiller geçti. Erdal Inönü daha önce birkaç kez yaptığı "Gidenm ha- aa"larından birini daha Çiller'ın başbakanlığı döneminde • Arkası Sa. 6,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog