Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

W5A...V1SA Premler/Gold... VIS* Internationaf... EfiAK BANKASI CumhuriyetTl (KDVıçinde) KURUCUSU: VUNUS NAflİ ;7924-?945) BAŞYAZARI: NİIDfc N M İ ,'7945-7997J IETLOLII NATO bombardımana devam ediyor; harekâtın durması Sırplara bağlı Sırplar dinlemiyor• NATO'nun hava harekâtına karşın Bosnalı Sırplar, önceki akşam Saraybosna'ya tekrar saldırdılar. Sırplann önceki gün açtığı keskin nişancı ateşi ve havan saldınsında 4 kişi öldü. • NATO Sözcüsü Jamie Shea, dün öğleden sonra NATO uçakJannın Sırp mevzilerine yeni saldın başlattıklannı bildirdi. Sözcü, operasyon konusunda detay vermedi. Sırp komutanı Ratko Miladiç, ^ ^ ^ mevzilerini terk etmeyeceklerini bildirdi. Dış Haberier Servisi - NATO uçaklan Saraybosna semalann- da dün de uçtu. Brüksel'deki NATO Sözcüsü Jamie Shea, dün öğleden sonra NATO uçak- lannın Sırp mevzilerine yeni saldın başlattıklannı bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO. hava harekâtının tam olarak sona ermesinin Bösnalı Sırplara bağlı olduğunu, Saray- bosna'ya yönelik Sırp tehdidi • Arkası Sa. 17, Sü. I 'de BATTNIN HAREKÂTA DESTEĞ1 SÜBÜYOR 'Bosna: Barışı kabul ettirmek için savaş 9 • Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şen Jian, Bosna'da çatışan taraflan banşçı bir çözüm bulmaya çağırarak "Çin, hava akınlanndan yana değildir. Çünkü askeri güce başvurulması, Bosna-Hersek'teki çatışmalara banşçı çözüm olanağını sağlamayacak" dedi. DışHaberlerServisi-NATO'nun Bos- na-Hersek'in başkenti Saraybosna çev- resindeki Sırp mevzilerine yönelik hava harekâtı birçok ülke tarafından destek- lerurken Çin, NATO'nun Bosna'da Sırp mevzilerine karşı düzenlediği hava ope- rasyonuna karşı olduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şen Jian, Bosna'da çatışan taraflan banşçı bır çözüm bulmaya çağırarak "Çin, ha- TOPLAR SIRPLARIDÖVÜYOR- Ingiliz topçu birliğinin Igman Dağı'ndaki mevzilerine yerieştirilen 105 mitimetrelik haflf toplan, önceki gûn boyunca Saraybosna'daki Sırplan dövdü. NATO'ya bağlı İngilizlerin açOklan top ateşi sonucunda, kenrteki Sırp sakün ve direnişi kınhrken Bosnah Müslümanlar da günlerden beri vaşadıklan korku ve dehşetten biraz olsun kurtulma olanağma kavuşrular. (Fotoğraf: REUTERS) \ Arkası Sa. 17, Sü. l'de Ş » aır Acılı Bosna ATAOL BEHRAMOĞLUnun yazı dizisi I 4. Sayfada Rize'yi sel aldı: 7öKi• Erken saatlerde başlayan yağış, Rize ve yöresinde yaşamı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle 7 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. • Âşıklar ve Şairler derelerinin taşmasıyla kapanan Rize-Hopa karayolu tek şeritten ulaşıma açılabüdi. Rize'nin Çaveli, Pazar, Hemşin ve Güneysu ilçelerinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. ÇAYELt/RİZE (Cumhuri- yet) - Rize ve yöresinde dün sa- baha karşı yagan şiddetli yağış nedeniyle 7 kişi öldü, I kişi kay- boldu. Âşıklar ve Şairler derelerinin taşmasıyla kapanan Rıze-Hopa karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Şiddetli yağışlar yüzün- den Rize'nin Çayeii, Pazar, Hemşin ve Güneysu ilçelerinde çok sayıda köy yolu ulaşıma ka- pandı. Ardeşen'in Tunca Köyü'nde mahsur kalan yaklaşık 20 kişi- nın kurtanlması çalışmalannın sürdürüldüğü kaydedildi. Aynı ilçenin Sinan Köyü yakınlann- da ise 3 araç, içindeki 17 yolcu- suyla mahsur kaldı. Cumhurbaşkanı Süleyman DenüreL, Köy Hizmetleri, Kara- yollan ve Afet Işleri genel mü- dürlüklerine de felaketle ilgili gerekenin yapılması hususunda talimat verdi. Rize Valisi Eroi Uğurlu'dan alınan bılgiye göre dün sabaha karşı saat 01.30 sıralannda Ri- M Arkası Sa. 17, Sü.5'te K. IRAK'TA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR Üçlü toplanb tehlikede• Türkiye, Iran ve Suriye arasında Irak'ın toprak bütünlüğunün teyit edildiği dışişleri bakanlan düzeyindeki üçlü toplantılann, önceden planlandığı gibi eylül başında tran'da yapılması olasılığı azalıyor. PKK'nin KDP mevzilerine yönelik saldınsımn, bir süre önce Suriye istihbaratı ve PKK gruplannın bir araya geldiği Şam'daki toplantıda planlandığı öne sürüldü. • Başbakan Çiller'in "Barzani isterse yeni gelişmeler olabilir" yolundaki açıklamasından hoşnut olduğu büdirilen KDP, Türkiye ve ABD'nin, PKK saldınsımn ardında bulunduğunu savladığı Suriye ve tran'ı kınamalannı istedi. I 9. Sayfada 'İSTİKRARSIZLIK KAYGISP Elkoııoıııide endişe verici dalgalanma • Geçen yıl yaşanan yûzde 6.1 oranındaki küçülmenin ardından, gayri safı milli hasıla yılın ikinci 3 aymda, geçen yıhn ayru dönemine göre ani bir sıçrayışla yûzde 12.4'e yükseldi. • AÜ Siyasal Bilgiler Fakûltesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Uygur, üretim ve GSMH'de yaşanan yüksek oranh yûkselişin ithalat ve dış borçlanmadaki artış ve enflasyon bekJentisiyle yapılan stok amaçlı üretimden kaynaklandığını söyledi. I 6. Sayfada BÜTÇEDE 7 AYLIK AÇIK 108 TRİLYON • 7. Sayfada Havacılann diploma sevinci HavaHarpOkuhı 41.dönem mezunlarmı verdL Yeşflyurtta düzenlenen törene Cumhurbaşkanı SülevTnan DemireL, eşi Nazmiye Demirel, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, bakaniar, vaB ve bekdive başkanıite aueier kabkİL Törende konuşan Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Faruk Cömertdeğişen dünya koşuDannın TürkHava Kuv\cderi'ne çok daha zor ve önemli görevler yüklediğini, TürkHava Kuvvetleri'nin Somati'de, Bosnatta Türk bayrağını dalgatanriırrtıgını so\ktiL Daha sonra derecealan teğmenlere armağanlan ve dipkunalan veriML Genç teğmenler diptomalannı aktıktan sonra sevinçlerinJ keplerini hava>a nıiatarak gösterdOer. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) KITRULTAY TRAFİĞt HIZLANDI Baykal'dan ortak yönetime w hayır' • CHP'de kurultay trafıği hızlanıyor. Istanbul Milletvekili Ercan Karakaş ile birlikte CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, sol kanat adına Ankara Milletvekili Seyfî Oktay ile görüşmeler yapan Zülfii Livaneli'nin ortak yönetim önerisi "geçerli" bulunmadı. • Ortak yönetim önerisi Deniz Baykal kanadında da tepkiyle karşılandı. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, bunun sağlıklı bir öneri olmadığını belirterek, "Biz genel başkan seçeceğiz. Tartışmayı bile uygun görmüyorum" dedi. • CHP Genel Sekreteri Yardımcısı Istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de Livaneli'nin "özgürlük türküleriyle ülkeye daha çok faydası dokunduğunu" söyledi. Sol kanatta Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'm adayhğı kabul etmemesi durumunda Zülfîi Livaneli'nin aday gösterilebileceği kulislerde dile getirüdi. • 5. Sayfada Izmir'den Mümtaz SoysaPa destek • CHP tzmir II Meclisi Başkanı Osman Özgüven, CHP'nin, altı ilkeden ödün vermeyecek bir genel başkana gereksinimi olduğunu belirterek "CHP lzmir 11 Orgütü'nün, çoğunluklu bir biçimde Mümtaz Soysal'ın aday olmasını isteyeceğini söyledi. • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Okuma Eşitliği veBağış Yıllardır, ders yılının başla- masından önce yaşanan dram, bu yıl da yineleniyor. Milli Eğitim'in "Kayıtsırasında kesinlikle bağtş istenmeye- cektir. Bağış, tûmüyte velilerin arzulanna bağlıdır" yolundaki açıklamalanna karşın, çocuk- lannı okullara kaydettirmeye koşan ana-babalann karşılan- na "Şu kadar bağış yapacak- sınız" yaptınmı dikiliyor. Çocuklannı okutabilmek uğruna her şeye katlanmaya razı durumdaki ana-babalar, okullann "para koparma" ta- leplerinin bununla da bftme- diğini, kendilerinden okul for- ması, kırtasiye, ders kitaplan, ünrte dergileri ve okul servisi için de yüklü paralar istendiği- ni dile getiriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendilerine yeterli kaynak ak- tanmı yapmadığından yakı- nan okul yönetimlerinin "ken- dilerine kaynakyaratmak" için önlerine çıkan her fırsatı "cte- ğeriendirdiği" salt velilerden geten bir yakınma da değil. örneğin, velilerin, okul for- malannı belirli mağazalardan almaya zorlandıkları ve bu mağazalann okullara "pay" verdiği yolundaki yakınmalar, yıllardır sürüp gidiyor. Örneğin, ünite dergilerinin fiyatlan konusunda, okul yö- netimlerinin bayilerie "sıkıpa- zariıktar" yaparak fiyatlan yüz- de 40-50 kırdırdıkları, ancak ucuza aldıklan bu dergileri öğ- rencilere "etıket fiyatından" satarak kâr sağladıklan da ya- kınılan bir diğer konu. Velilerin yakınmalanna ek olarak öğrenci taşıma hizme- ti veren okul servisleri de bu hizmeti verebilmek için, okul yönetimlerine bağış yapmak ••• • Arkası Sa. 17, Sü. 9'da Şimdi, evlenmek' daha kolay: Evlilik Krediniz VakıfBankta! VakıfBank, 100 milyon liraya kadar Evlilik Kredisi vsriyor. Gelin VakıfBank'a, krediniz; hemen alın, hemen evlenin! Ödemelerinizi sıkıntıya girmeden, ^ dilediğiniz gibi yapın! Keçiörende zabıta cinayeti Keçiören'in Ovacık Köyü'nde, Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı'nın izniyle sürdürülen konutlann yapımını engellemek isteyen MHP'li Keçiören Beledıyesi memurlanndan Abdülkadir Yaşartürk, Erdal Yıldırım adlı genci pompalı tüfekle öldürdü. Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Arkadaşlanmız linç edilmek istenmiştir. Kendilerini savunmuş olabilirler" diye konuştu. • 77. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Kafkaslar... BORSA Dun 45.139.57 Önceki 4S.55Z11 DOUVR ÛDun 48.200 önceki 48.000 MARK ûDun 32.850 Önceki 3?".J ALTIN ODün 594.500 Önceki 592.500 TİFLİS - "Tann Baba yeryüzünü insanlara paytaştınrken Kafkaslar"/ kendisine ayırmış..." Yüksek dağlar, derin vadiler diyan Kafkaslar'da, ünlü ef- sanelerden biri böyle başlıyor. Başbakan Tansu Çiller'in bır günlük Gürcistan gezisini ızlemek üzere başkent Tiflis'teyiz. Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze, üç gün önceki suikastın şokunu henüz üzennden atamamış. Çiller de hâ- lâ olayın etkisi altında olmalı ki, havaalanında Şevardnad- ze'ye, "Geçirdiğiniz kazadan sonra buraya gelmekten mut- luyum" dedi. Şevardnadze'ye düzenlenen suikastla ilgili pek çok kişi gözaltına alındı, ama olay henuz aydınlanmış değil. Zanlı çok, bulgu yok. Ruslara göre suikast, Çeçenlerin, Şevardnadze muhalif- • Arkası Sa. 17,SiL31e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog