Bugünden 1930'a 5,485,296 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve Ihternational... 150.000 $'ltkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B i r Y a ş a r n I ç i n " Cumhuri EMLAK BANKASI 72. Yl SAYI25508 /15000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU YUNÜSNADİ 11924-19*5) BAŞYAZARI IWDİRNM)İ/1945-1991) 9AĞUST0S1995ÇARŞAMBA BOSNA GERÇEĞİ Avrupa'nm kalbinde yaşanan utanç... Neden?.. Din savaşı mı?.. Faşist yayılmacılık mı?.. B u g ü n C u m h u r i y e t i n B o s n a ö z e l e k i n d e Darülaceze Vakfı Başkanı Izzet Cahit Özden: Bakanlık karan uygulanmıyor RP hukuk taıuııuyorMEHMET DEMİRKAVA RP'li tstanbul Büyükşehır Be- lediyesfnın zabıta zoruyla el koyduğu Darülaceze Vakfrnın Başkanı Izzet Cahit Özden. ken- dısıne RP'ye üye olması ıçin tek- lıf yapıldığını. aynca RP'li bele- diye yoneticılerinın Darülaceze Vakfrnın yüzde 49'unu kendı- lenne devretmesini istediğini öne sürdü. Istanbul Eski Büyük- şehir Belediyesı Başkanı Nuret- tin Sözen. Istanbul Valısı Ha>Tİ ^ — ^ ^ ^ ~ - Kozakçıoğlu'nun sorunu çözmesı gerektığını be- lırterek "Buola\ resmengasptır.RP'li\öneticiler, lçtşleri Bakanlığı'nın \azısını u\ gulama\ arak hu- kuku ç'ıgımorlar" dedı. 1895 yılında Sultan 2. Abdülhamıd tarafından kurulan Darülaceze"de olaylar, tçişleri Bakanlı- gfnın. lstanbul Büyükşehir Belediyesı tarafın- dan Darülaceze'ye atanan mudürZihni Birkanı görevden alması ıle başladı Bakanlığın, Bır- 4 Mahalle camisinin imamını Darülaceze'de müdür yardımcısı yaptılar. Vann gerisini siz düşünün... Bunlann saldırdığı şey basit. Bunlar bu vakıfta niye Ermeni var, niye Yahudi var? Bunu kabullenemiyorlar. Halbuki unutuyorlar ki Darülaceze'nin bahçesinde bir havra, bir kilise. bir camı, bundan yüz yıl önce yan yana yapılmış... Bundan yaklaşık altı ay önce, Belediye Genel Sekreter Yardımcısı ldris Naim Şahin ile başkanın danışmanı avukat Zeki Uysal, "RP'ye gel, RP'ye kaydol ve seni ilk seçimlerde milletvekili yapalım" (k dediler. Hayır dedim. "Vakfın yüzde 49'unu bize ver" dedıler... J kan'ın yerine Fatıh K.aymakamı Halil Kanal'ı ata- ması "Darülaceze olavı"nın patlamasına neden oldu. Bunun üzenne fstanbul Büyükşehır Bele- diyesi, 1991 yıhnda kurulan Darülaceze Vakfı'nı kurum binasından zorla çıkarttı Aralarında. Sakıp Sabancı. Üzev ir Garih. Sezai Türkeş, Erdoğan Demirören, Ajdın Doğan. Bii- lent Eczacıbaşı gıbı Türkıye'nın ünlü ışadamları- nın da kurucu uye olarak yer aldığı Darülaceze Vakfı Başkanı Izzet Cahit Özden. sorunun "siya- si kadrolara yer açmak için" çıkarıldıgını il'erı sürdü Darülaceze"nin 400 kişılık kadrosu olduğunu belırten Izzet Cahit Özden. suçlamalannı şoyle surdürdü: "Daha yeni. Beledhe seçimine girmiş \e kavbet- miş olan. Sinop'un Gerze ilçesinin bir mahalİe ca- misi imamını, önce beledi>ede Mezarlıklar Mii- dürlüğü'ne tayin ediyoıiar. Adam orada çalışmak istemeyin- ce. DarülacezeŞe müdür yar- dımcısı olarak tayin ediyorlar. Mahalİecamisinin imamL, Darü- laceze'de müdür yardımcısı. Va- nn gerisini siz düşünün. Polirik kadrolar. Mesele bu. Olayın bir de fanatik tarafı var. Ben Cum- huriyet ilkelerine bağlı birisi\im, bu da onlara batı\or." Vakfın dort > ıl önce az bir pa- rayla kurulmasına karşın bugün — — - ^ — IOO mılyar liralık nakdi ve 100 mılyan aşkın bağışlanrniş gayrımenkullen oldu- ğunu belırten Özden. "Üçyıliçerisinde,bugünkü değeriyle 123 milyar lirayı Darülaceze'nin içerisi- ne sarf etrik. O da ayrı dava" dedı Vakfın kurulmasından bugüne kadar geçen za- man ıçensınde Darülaceze'ye "toplufânebaşı ka- dar" bir zarar vermedığini sa\ unan Özden. böy- lesı iddıalann ispatlanmasını istedı Ozden. aksı I Arkası Sa. 6, Sü. 7'de HtKMET ÇETİN TEMKİIVLİ TOBB raporunu DGM inceliyor • CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hıkmet Çetin, TOBB ıçin Doğu Ergil'e yaptınlan araştırmada kullanılan denek sayısınm az olduğunu sa\Tanarak "Bir-iki kişiye yaptınlan bir araştırmayı sahiplenmek doğru olmaz" dedi. • îçişleri Bakanı Nahit Menteşe, TOBB raporu ile ortaya çıkan fikirlerin benimsenmesinin olanaksız olduğunu belırtirken, ANAP Genel Başkan Yardımcısı İmren Aykut, raporun sonuçlannın şok yaratacak boyutta olduğunu söyledi ve PKK'nin hedeflerinin "sözde anketlerle desteklenerek bilimsel bir kısve altında kamuoyuna sunulduğunu"' ileri sürdü. Güneydoğu raporunu "sahiplenmeyen" TOBB'nin, Prof. Ergil'e "su" ve "petrol" konulannda iki ayrı rapor daha hazırlattığı bildirildi. • 5. Sayfada , ADALET BAKAM MOĞULTAY: Sahipsiz ceseder gömülmesîn • Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, yayımladığı bir genelge ile son günlerde yoğunlaşan faili meçhul cinayetlerle ilgili söylentiler konusunda, Cumhuriyet ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri savcılannın duyarlı olmalannı istedi. Bakan Moğultay. genelgesinde savcılara, "Sahipsîz cesetleri hemen gömmeyin, gazete ilanıyla sahibini arayın. Bakanlığa derhal bilgi verin" diye seslendi. • Moğultay, genelgesinde, faili meçhul soruşturmalarında bundan sonra izlenmesi gereken önlemleri şöyle açıkladı: "Hazırlık soruşturması, cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecek. Öldürülen şahıslann kimliğini tespit edecek çalışmalar yapılacak . Hazırlık soruşturmalannda sanığın yakalanmasma yardımcı olacak bulgu ve delıller diğer ağır ceza cumhunyet başsavcıhklarına ulaştınlacak." • 4. Sayfada HADEP DAVASINDA 4 TAHLİYE • 4. Sayfada alışanın son uyarısı Türk-İs'ten son uyarı Türk-tş, 680 bin kamu işçisinin pazarlık görüşmelerini tıkayan hükümeti, dün kamu işyerlerinde iş bırakarak "son" kez uyardı. Ankara'da ışyerlenni dolaşan Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, hükümeti "aklını başına toplamaya" çağırarak "Allah akıl fikir versin. Yann halkın huzuruna çıkıp da ne diyecekler, merak ediyorum. Onlar adına üzülüyorum, onları ayıplıyorum Koltuk mu bu kadar önemli, halk rru önemli" dedi. • 3. Sayfada Hükümet duyarsız Kabine toplantısında, toplu iş sözleşmesi için önerilen zamma karşı eylem yapan 680 bin işçinın durumu gündeme gelmedi. îçişleri Bakanı Nahit Menteşe. işçilerin yaptıklan iş bırakma eyleminin yasal olmadığını ve hukuksal işlem gerektiğini savunurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halıs hoşgörü gösterilmesini istedi • 3. Sayfada Genel Maden-İş Sendikasf nın örgütlü olduğu MTA Genel Müdürlüğü'nü a>a- reteden Meral, iş>erinin bahçesinde toplaııan işçiler tarafından eller ii/erinde ha- \aya kaldınlarak kırmızı karanfillerle karşılandı. (Fotoğraf: TAR1K TINAZAY) Lzerinde svaztika (gamalıhaç)işaretibulunanmi<>ferinj sıcak ha>anın etkisiyle çıkarmış Hırvat askeri Krayina'da iler- lemesinisürdürüyor. (Fotoğraf: REUTER) Hırvatlarııı hedefi Slavonya • Hırvatıstan ordusunun Krayina"daki ayrılıkçı Sırplan bozguna uğratmasının ardından. gözler Hırvatistan'ın kuzeydoğu kesimindekı Doğu Slavonya bölgesine çevrildi. Hınatistan. avrılıkçı Sırplann elinde bulunan bölgeyi gerekirse güç kullanarak geri alacağı uyansında bulundu. • Hır\at ordusunun Doğu Slavonya'ya saldırması durumunda Sırbıstan ile Hırvatıstan arasında savaş çıkmasınm kaçınılmaz olduğu bildırilrvor Gözlemciler. bolgede gerilımın çok yüksek olmasına karşın, ikı ülkenin de savaşı göze alamayacağını savunuyorlar. • //. Sayfada HlRVATtSTAN BÜYLKELÇİSİ HİDAYET BİSÇEVİÇ'İN •DÜNYANIN EN TEHDİTK.ÂR K.RİZP BAŞLIKLI YAZISI • //. Sayfada ERDAL İNÖNÜ DÖNDÜ Beyaz Rusya'dan PKK giivencesi • Beyaz Rusya'ya yaptığı geziyi dun tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Dışişleri Bakanı Erdal İnönü"nün çağnsına olumlu yanıt \eren Beyaz Rusya Dışişleri Bakanı Uladzımir Syanko. ülke topraklarında PKK'nin faalıyetlenne ızin vermeyeceklerinı. konuya duyarhhkla bakacaklannı söyledi. • Türkiye ve Beyaz Rusya dışişleri bakanları arasında terörle mücadele konusunda bir anlaşmanın da yakında imzalanması bekleniyor. Ankara \e Minsk arasındaki ticaret, yılda 30 milyon dolar gibı düşük bir rakamda seyrederken, ikı ülke arasındaki bavul ticaretinden yılda 50 milyon dolar gelir sağlandığı belırtilivor • 10. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Dünden Bugüne.. Türkiye Cumhunyeti kurul- duğunda, ülke iç ve dış savaş- ların yıkıntısı ıçındeydi Os- manlı'nın son dönemınde, 1912 Balkan Harbı'nden 1922'ye dek yaşanan sürekli savaşlar, Anadolu'da ot ocak bırakmamtştı. i923'ten sonra 1930'a ka- dar ekonomıde bir beklentı dönemı yaşanmıştır. 1929 'Dünya Buhranı' ıle bırlikte, Türkıye'de özel sermayeden yoksunluk, yönetımi devletçi- lık karşısında seçeneksiz bı- raktı. Ikincı Dünya Savaşı'nı, 1940'a kadar yapılan sanayı yatırımlarına dayanarak güç bela atlatabildik. Çok partilı rejimle bırlikte iktidara geçen Demokrat Partı, programında serbest rekabetı benımse- mekle birlıkte devletçılik yap- mak zorunda kaldı. Gerekçe- si de basırtır. Halk, Demokrat Parti'den fabrika ıstiyordu, bu işı o günkü koşullarda ancak devlet yapabılirdı. 1960'tan sonraki planlı dönemde. plan, devlet için zorunlu, özel kesim için özendıricıydi, ama, Adalet Partisı de lıberal ekonominın övgüsünü yurütürken uygula- mada devletçılik yaptı. Bu ortam, 1980'e değin sür- du. Ancak, bütün bu süreç ıçin- de, enflasyon oranlan, Türkı- ye gıbı gelışmekte olan bir ul- kede denetlenebılır düzeyler- de seyretmiştir. KİT'ler, o gün- lerde, bugünkü gıbı enflasyo- nun kaynağı ve nedeni olarak sergılenmıyorlardı. Çünkü ö- zellıkle 1930'lardan başlaya- rak yaşanan uzun yıllarda, enflasyon oranı bugünküne oranla çok düşüktü. 1980'den sonra Türkıye'de onaylanan model bıhnıyor, bu modeli eleştırenlere lyı gözle bakılmıyor; artık dınamık özel • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9J da Şimdi seracılık yapmak daha kolay: Sera K r e d i n i z V a k ı f B a n k ' t a ! VakıfBank, seracılık yapan veya yapmak isteyen ûreticilefe 250 milyon liraya kadar Sera KredUİ »eriyor. Gelin VakıfBank a, kredinizl hemen kullanın: dtlediğıniz sebze ya da mçyveyi daha kaliteli, daha veritnli bir şekilde yctiştirin. . daha çok kazanm. gf». Hem de aygan ödeme kosullarıyla! VlHullMIK BORSA ÛDun 46.864.27 Dncekı 47.687.03 DOLAR ÛDun 46 050 Oncekı 45 700 MARK ûDun 32.700 Orcekı 32.650 ALTIN ÛDun 573.000 Oncekı 570.500 GUNDEM Ml'STAFA BALBAY AVRUPA KL'PALARI F. Bahçe galip G. Saray mağlup • Fenerbahçe. Avrupa kupalanndakı ön eleme ilk maçında Arnavutluk'un Partızanı takımını Bolıç ve Bülent'in gollerı ile 2-0 yendı. Boliç, penaltı atışından yararlanamadı. G. Saray ise Çek Sparta Prag'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. MSporda Işçiyi Memura Kırdırmak... Enflasyonun, bütçe açığının, KlTzararlannın tek sorum- lusu olan ışçıler, bütun bu yaptıklan yetmıyonnuş gıbı bir de ucret zammı için eyleme geçtıler. Hallerine şükretmeleri. çalıştıkları ıçin hükümete teşek- kür etmelen gerekirken "ınsanca yaşamak" gıbı bir kav- ram ortaya atıp, 'Çıller ve Çıller'le Bakanlar Kurülu'nun ca- nını sıkıyorlar. Işçıler yakında, ülke bütünlüğünün tehhkeye gırmesin- den de sorumlu tutulurlarsa şaşmamak gerekır. Çiller ve beraberindekilerin açıklamalarına bakılırsa âlem sersem, millet kör, ışçı de nankör. Son bir hafta ıçinde Çıller'ın ve DYP ile CHP'nın arası- nın sıcak tutulmasından sorumlu Devlet Bakanı Bekir Sa- mi Daçe'nın açıklamalarında ikı temel konu ışlenıyor: • Arkası Sa. 6.Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog