Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

8AĞUSTOS1995SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Bildt istenmeyen kişi • ZAGREB (AA) - Hırvatıstan. Avrupa Birlıği'nın eski Yugoslavya arabulucusu Carl Bildt'i istenmeyen kişi ilan etti ve kendisiyle ilişkisini kestiğini açıkladı. Hırvat Hükümeti tarafından dün apılan açıklamada. Bildt'in. banş arabuluculuğu rolü içın gerekli güveniiırlıği kaybettiği, bundan sonra Hırvatistan Cumhuriyeti'nin kendisiyle işbirliği yapmayacağı ifade edildi. Açıklamada. ancak Zagreb yönetiminin. uluslararası banş konferansı ve AB ile işbirlıgi yapmaya devam edeceği belirtildi. AB arabulucusu Carl Bildt. Hirvatistan Devlet Başkanı Franco Tudjman"ı savaş suçlarından sorumlu tutulabileceğini söylemıştı. Mladiç Yunan avukat tuttu •ATİNA (AA) - Uluslararası Mahkeme tarafından Bosnalı Sırpların Lideri Radovan Karadzic ile bırlikte savaş suçlusu ilan edilen Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'i. Yunanlı avukat Aleksandros Likurezos savunacak. Atina Haber Ajansı'na (ANA) göre. general Mladiç. Lahey Adalet Divanı ile dığer uluslararası kuruluşlarda. kendısını savunması için Avukat Likurezos'u vekil tayın ettiğini açıkladı. Demirel'e • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hidayet Bişçe\ış'den Krajina'da yürürülen harekât hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada. Bişçe\iş'in Demirel "i ziyaretinde. harekâtın başan ile tamamlandığını. si\il halka zarar gelmemesi için dikkat gösterildiği ve mülteci sorununun gıderilmesi için çalışıldığını bildirdiği kaydedildı. Güpcistan'da ekonomik kriz • ANKARA (AA) - Gürcistan"da beş kişiden dördünün. yoksulluk sının altında yaşadığı bildirildı. Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze. BM Kalkınma Projesi'nin (UNDP) A\Tupa \e BDT Büro Müdürü Anton Kruiderink'le yaptığı görüşmede. ekonomik çöküş ve iç çatışmalar nedeniyle. ülkede 5 kişiden dördünün yoksulluk sının altında yaşadıgını söyledı.. Mübarek, Batı'yı İSKENDERİYE(AA)- Müslüman ve Hıristiyan din adamlannın katıldığı "'tnsanın Hizmetinde Dinler" konulu kolokyum. Mısır'ın tskenderiye kentinde başladı. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, kol myhciemçaehyokyum u açış konuşmasında. Bosna-Hersek'teki duruma değinerek. uluslararası toplumun. Sırplar'ın ışlediğı katliamlar karşısındaki tavnnı eleştirdi. Barcani-Talabani buluşması • DIBLİN(AA)-Kuzey Irak'ta çatışan, Mesut Barzani"nin liderliğindeki Kürdıstan Demokratik Partisi(IKDP)ile Celal Talabani'nin liderligındeki Kürdistan YurtseverBirliği(IKYB) arasında, ABD öncülüğünde yapılacak görüşmelerin, Çarşamba ğıinü lrlanda"nın başkenti Dublin'de başlayacağı bildirildi. Ankara'daki IKYB temsilcisi Sazan Saib. görüşmelerin Cuma gününe kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti. Daha önce. IKDP ile IK.YB arasındaki görüşmelerin, aynı tarihlerde Portekız'in başkenti Lizbon'da vapılması Aynlıkçı Sırplan yenilgiye uğratan Zagreb, Krayina'da askeri operasyonun sona erdiğini açıkladı Hırv atistaıı: Krayhıa tatnam• Sırbistan ve Karadağ'dan oluşan Yeni Yugoslavya ordusu- nun dün Hırvatistan sınınna bir- lik kaydırmaya başladığı bildiril- di. Hırvatlann iki Sırp uçağını düşürdüğü açıklandı. Dış Habeıier Sen isi - Hırvatistan. kendi toprak- lannda bağımsızhk ilan eden sözde 'Krayina Sırp Cumhuriyeti'ni yeniden ülke sınırlanna katmak için başlattığı askeri harekatı sona erdirdığini açık- ladı. Hırvatistan Savunma Bakanı Gojko Susak. dün akşam saatlennde düzenledigi basın toplantısında. harekâtın askeri bölümünün sona erdiğini ve Hır- vatistan topraklannın tümüyle kontrol altına alın- dığını söyledi. Susak. bölgede kalan son Sırp as- kerlerinin de teslim olmak üzere bulunduklannı bildirdi. Hırvatistan ordusunun Krayina'daki aynlıkçı Sırp bırliklerini bozguna uğratmalan sonucunda dün sa- bah saatlerinde taraflar arasında bir ateşkes anlaş- ması imzalandı. BM gözetiminde imzalanan anlaş- mada, aynlıkçı Sırpların ellerindeki tümağır silah- lan Hır\at güçlerine teslim etmeleri karşılığında, aralannda askerlerin de bulunduğu onbinlerce Sırp mültecinin Krayina bölgesinden sağ saüm çıkarak Bosna-Hersekin Sırp denetimi altında bulunan bölgelerine ulaştınlmaları öngörülüyordu. Ancak söz konusu anlaşma öğle saatlerinde çök- tü ve taraflar arasındaki çatışmalar yeniden başla- dı. BM Koruma Gücü'nden Binbaşı Rita Lepage. "Hırvat vetkililer. öğle saatlerinde bize 'Sırpların kendilcrini kandırdıgını bu nedenle serbest geçiş an- laşmasının artık geçerli olmadığını ve saldınlanna yeniden başlavacakiannı' bildirdiler" dedi. Krayina Sırplarının Mİahlarını teslim edeceği 4 kasabadan biri olan Topusko'nun. anlaşmanın ge- çersiz hale gelmesinden sonra Hırvatlann ağırtop- çu bombardımanına maruz kaldığı bildirildi. 2 Sırp uçağı dûşürüldü Bu arada. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb"in do- gusundaki iki yerleşim bölgesini bombalayan Bos- nalı Sırplara ait 2 savaş uçağının da Hırvat ordusu tarafından düşürüldüğü bildirildi. Hırvatistan Savunma Bakanhgf ndan yapılan açıklamada. Bosnalı Sırplar'a ait Orao tipindeki 2 sa\aş uçağının. Banya Luka kentinden kalkarak Hırvatistan-Bosna sınınnı oluşturan Sava Nehri kı- yısındaki No\ska. Kutina \e Zupanja kasabalan ile daha kuzeydeki Pozega ve Virovıtica kasabalannı bombaladığı bildirildi. Açılan uçaksavar ateşiyle Aynlıkçı Kravinalı Sırplan bozguna uğratarak bölgevi elegeçiren Hırvat birlikleri, kentteki Hırvat siviller tarafından sevinçle karşılandı. düşürülen Sırp savaş uçaklannın bombardımanı so- nucu. ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. 11 kişi de yaralandı. Siviller sılaştı Hırvat ordusu ile Krayinalı Sırplar arasındaki ça- tışmalar sürerken. Bihaç'tan Hırvatistan'a giren Bosna hükümet kuvvetleri de, sivil Krayina Sırp- larının tahliye edileceği yolu kestiler. Bölgedeki BM sözcüsü Binbaşı Rita Lepage. "Saldıma uğrayan bölgede durum ümitsiz. binler- ce mülteci topçu ateşi altında kalma tehlikesiyle kar- şı karşıya. Kendi adamlanmıza kontrol noktalannı terkcdip, siper almalannı sövledik, ama hepsi de bombardımana yakalandılar. Bir felakete doğru gi- diyoruz" dedı. Sırbistan birlik kaydınyor Sırbistan ve Karadağ'dan oluşan Yeni Yugoslav- ya ordusunun dün Hırvatistan sınınna birlik kay- dırmaya başladığı bildirildi. AP'nin haberine göre. tanklar, zırhlı taşıyıcılar. ağır silahlan çeken kamyonlar \e seyyar köprüler- den oluşan büyük bir konvoy dün sabah başkent Belgrad'dan Hırvatistan sınırına hareket ettı. Tank ve ağır silahlann Hırvatistan sınırında konuşlandı- nlacağı tahmin ediliyor. Yeni Yugoslavya ordusunun bu hareketinin. Hır- vatistan'a Krayina bölgesinin doğu kesimine saldır- maması yönünde bir uyan olduğu ve Sırp kamu- oyunda Hırvatistan'ın Krayina bölgesinin büyük bölümünü yeniden ele geçirmesinin yarattığı öfke- yi yatıştırmayı amaçladıgı belirtiliyor. 200 bin miütecL, Sırbistan kapısında Krayina'nm Hırvat denetimine geçmesinden sonra evlerini terk eden yüzbinlerce Sırp, sivil sınırlara yığıldı. Dış Haberler Servisi - Hırvat ordusunun Krayinalı aynlıkçı Sırp birliklerini yenerek bölge- yi ele geçirmesinin ardından yüzbinlerce si\ il Sırp bölgeden kaçarak Sırbistan sınınna yığı- lırken. Hınat ordusunun bölge- de yağma yaptığı bildirildi. Hırvatistan ordusunun Krayi- na Sırplanna karşı düzenledigi 'yıldınm operasyonu'ndan son- ra, yüzbinlerce Sırp siv ilin evle- rini barklannı terk ederek Sır- bistan'a ve Bosna'nın Sırp ke- simlenne gıtmek için sınırlara yığıldığı bildiriliyor. Sırbistan Kızılhaçı'ndan bir yetkıli AFP'ye verdiği demeçte. Krayina'dan kaçarak Sırbistan Mtıınna kadar ulaşan Sırp mül- tecilerinsayısınınşimdiden 150 bıni buldugunu. bu sayının önü- müzdeki günlerde 200 bini aş- masının beklendiğini kayderti. Kızılhaç yetkilisi. "Bu gidişle krayina'da kimse kalmav acak" dedi. Bölgedeki AFP muhabiri de sınıra yığılan aç ve yorgun Sırp mülteciler arasında. eli si- lah tutabilecek yaşta yüzlerce kişi ile çok sayıda üniformalı ki- na•mÎTsıîdenetimmdeki dÜgu' H ı r v a t ortusıınun karşısında direnemeyen Krayinalı Sırp askerier teslim oldu. kesimlerinden de çok sayıda siv ilin. Sır- suçladı. bistan'a doğru yollara düştüğü. bazı ke- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'dekı sımlerdeuzun konvoylaroluştuğu kayde- BM Sözcüsü ChrisGunness. cumagünü Danimarkalı 7 Bariş Gücü askerinin si- Krayinanın Hırvat denetimine geçmesi üzerine evlerini terk eden 200 bin mülteci Sırbistan'a ulaşmaya çalışıyor. dildı. Sınırlara yığılan mülteciler Sırbis- tan ve Bosna'ya girmek için sıra bekler- ken. Bosna-Hersek hükümeti mültecile- re kapılannı geçici birsüre için açacağı- nı. daha sonra bu insanlann Sırbistan'a gitmeleri gerektiğini açıkladı. BM'den yağma suçlaması Birleşmiş Milletler (BM), Hırvatistan ordusunu. geçen cumartesi günü ele ge- çirdiği Krayina bölgesindeki Knin ken- tinde. Sırplann evlerini yağmalamakla ve BM Banş Gücü askerleri ile Sırp esir- leri 'canlı kalkan' olarak kullanmakla 7 lahsızlandınlarak Sırp esirlerle beraber Sırp mevzilerine saldın düzenleyen bir Hırvat birliğinin önünde zorla yürûtül- düklerini söyledi. Knin'dekı BM Sözcüsü Alun Roberts ise Hırvat askerlerin yağma yaptıklarını ileri sürerek BM askeri yetkililennin •Hırvat askerierin Knin'deki Sırp evleri- ni yağmaladıklanna ilişkin açık deliller gördüklerini' belirtti. Robert. "Askerier genellikle ellerinde video kameralar. tele- vizyonlar \e radvolarla savasa gitmezler. Ama biz. tanklannın üzerinde muzaffer biçimde gecerken bu şeyleri taşıyan Hır- vat askeriergördük"dedı. Robert aynca, kentten kaçan Sırplann geride bıraktığı sivil araçlan süren Hırvat askerier gör- düklerini de kayderti. Knin'deki BMSözcüsü Robert, ayrıca kente yönelik iki günlük Hırvat bombar- dımanı sırasında çok sayıda siv ilin ölmüş olabıleceğınden de korktuklannı belırti- yor ve cumartesi günü sokaklarda gör- düklen 30 kadar cesedin ortadan kaybol- dıtğunu kaydedıyor. Bu arada. BM Mülteciler Komiserliği dün Krayina'dan panik içinde kaçan Sırp sivillere Bosna'nın kuzevinde ateş açıl- dığını ve saldındaenaz 2 kışinin öldüğü birçok kişınin de yaralandığını bildirdi. The Times Bosna'yı paylaşma planı • The Times gazetesi. Hırvat lider Tudjman'ın Bosna'yı Sırbistan ile Hırvatistan arasında paylaştırmayı düşündüğünü ileri sürdü. Dış Haberler Servisi - Krayinalı aynlıkçı Sırplan iki gün içinde 'silip süpüren'Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman'ın Bosna- Hersek'i Hırvatistan ile Sırbistan arasında paylaştırmayı planladığı ileri sürüldü. Ingiltere'de yayımlanan The Times gazetesinde dün yer alan bir haberde, Tudjman'ın birkaç ay önce Bosna'yı iki ülke arasında payîaştıran bir harita taslağı hazırladığı iddıa edildi. Gazete. Tudjman'ın. söz konusu taslağı. 6 mayısta Londra'da yapılan. Ikinci Dünya Savaşı'nın sona ermesını kutlama törenleri sırasında bir davetıye kartı üzerine çızdiğini bildirdi. Tudjman'ın. haritayu vemekte hemen yanıbaşında oturan Ingiliz Liberal Demokrat Parti lideri Paddy Asndonn'ın isteği üzerine çizdığini ileri süren gazete. "Harita -üzerinde. Bosna'yı Hırvatistan ile Sırbistan arasında ikive bölen. kuzeydoğudan «üneve doğru kı> nlan 'S' şeklinde bir sınır görülüvordu" diyeyazdı. Tudjman'ın çizdiği harita taslağının bir benzerini vayımlayan The Times'a göre. bu paylaşım sonucu Boşnaklann yaşadığı Tuzla ve Gorajde kentleri Sırbistan'a veriliyor. Krayina ise Hırvatistan denetimi altında kalıyor. Gazeteye göre. Tudjman 'Hınat Federasyonu' adı altında kurmayı düşündüğü dev lette Müslümanlara kayda değer bir rol vermeyi de düşünmüyor. Mitoseviç ile anlaşma The Times gazetesinin haberine göre. söz konusu harita taslağı. Tudjman ile Sırbistan lideri Slobodan Miloseviç arasında gızli bir anlaşma bulunduğunu kanıtlargibi gözüküyor. Gazete. Zagreb ordusunun Krayina Sırplanna karşı giriştiği 'vıldınm operasvon'a Belgrad'ın sessiz kalmasının da Tudjman ile Miloseviç arasında gizli bir anlaşma bulunduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu iddia etti. The Times'a göre Hırvat lider Tudjman. 6 mayıs günü Paddy Ashdovvn'a "Sırbistan lideri Milosev iç ile gav ri resmi bir anlaşmaya vardığını" söyledi. Gazete, harita taslağının. her iki liderin uzun vadeli siyasal hedeflerine ulaşabilmeleri için Bosna sınırlannın yeniden çizılmesi gerektiğini gösterdiğini kavdetti. MOSKOVA'DA HlRVATtSTA.N-SIRBtSTAN ZİRVESİ ONERDİ Yeltsin'den yeni banş Dış Haberler Servisi - Rusya Dev let Başkanı Boris Yeltsin. Hırvatistan knzinde devreye girerek yeni bir ba- nş gırişimi başlattı. Yeltsin, Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman ve Sırbis- tan Devlet Başkanı Slobo- dan \lilose\iç'in. Mosko- va'da kendisinin de katılımı ile acilen bir araya gelmele- rini önerdi. Yeltsin, banşçı yöntemle- rin sonuç vermemesi duru- munda uluslararası toplulu- ğun bölgede güç kullanmak zorunda kalacağı uyansın- da bulundu. Uzun süren hastalık dö- nemınden sonra dün ilk kez Kremlin'de çalışmaya- başlayan Yeltsin, bu- rada bir grup Rus gazeteciye yaptığı açıkJamada. Moskova zir- vesinin yapılabilmesi için taraflarla temasların sürdü- ğünü belirtti. Yeltsin, banş- çı yollar tükenırse güç kul- Ianılmasının zorunlu hale geleceğinı vurgulayarak bu görüşünü ABD Başkanı Bill Clinton'ada yaptıklan bir telefon görüşmesin- de ilettığını kavdetti. Tudjman ve Milose- viç'in Mos- kova'da bir ateşkes bel- gesı imzalamalan içın çaba göstereceklerini belırten Yeltsin, "Sırplar tutum de- gistirmezse, barışcı >ollar tii- kenirse. güç kullanılması zo- runlu olacak. Bize vakınlık gösteren Sayın Miloscviç ile görüş hiriiğine kavuşacağı- mızı ünıit ediyorum" dedi. Yeltsin'in Sırbistan-Hırva- tistan zirvesi önerisine. in- giltere ve Fransa'dan destek geldi. tngiltere Dışişleri Bakan- lığı Sözcüsü. Sırbistan Dev - let Başkanı Slobodan Milo- seviç ile Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman arasında bir zirve yapılma- sını. 'ilke olarak' destekle- diklerını bildirdi Fransız Dışişleri Bakanhğı sözcüsü Yves Doutriaux. Miloseviç ile Tudjman'ın bıraraya ge- tirilmeleri girişimini Fran- sa'nın arzuladığı gibi olduûunu belirtti. BOgNAKLAR VELİKA KLADUSA'YI ELE GEÇİRDt Abdiç9 in karargâhı düştü Dış Haberler Servisi - Hınat Bir- liklerinin Krayina'daki aynlıkçı Sırp- lara karşı düzenledikleri saldırılar ba- şarıyla sonuçlanırken. Sırpların müt- tefîki durumundaki ayrılıkçı Müslü- man lider Fikret Abdiç de Boşnak ordusunun saldınlanna dayanamaya- rak karargahını terk etmek zorunda kaldı. Bosna-Hersek 5. Ordusu'nun. isyancı Boşnak lider Fikret Abdıç'e bağlı güçlerin karargahını ele geçir- diği bildirildi. Bihaç bölgesinin kuzeyindeki Ve- lika Kladusa bölgesinde bulunan bir BM yetkilisi. Reuters'atelefonla yap- tığı açıklamada. Bosna 5. Ordusu'na bağlı birliklcrin dün sabaha karşı is- yancılann karargâhı Velika Kladu- sa'va gırdiklerini ve çatışmalann ar- tık sona erdiğini söyledi. Yetkili. "Öjlegörünü>or ki. isvan- cılar sa\aşı bıraktılar. Abdiç'in kuv- vetleri cepheden çekildiler. 5. Ordu birlikleri şimdi Abdiç'in Velika Kla- dusa'daki kalesindeler" dedi. Yetkili. "Bosna ordusu aşağıvuka- n tüm bölgeyi kontrolü altına aldı. Bu- gün büyük bir çatışma vaşanmadı. Bazı silah sesleri gelivor. ama bunlar da Bosna ordusunun zafer kutlaması için yaptığı atışlar olabilir" dive ko- nuştu. Sırplar yardım istedi Öteyandan Bosna-Hersek"te Sırp- lar'ın yasadışı parlamentosu. Sırbis- tan ve Karadağ'ın oluşturduğu yeni Yugoslavya Parlamentosu'ndan yar- dım istedi. Bosnah Sırp Haber Ajansı'nm bil- dirdiğine göre. önceki gün Saraybos- na yakınındaki Joharina'da toplanan sözde parlamentonun. yeni Yugoslav- ya Parlamentosu'na gönderdiği mek- tupta. '"Bürün Sırp halkının yaşamı* nın tehdit altında olduğu" ıddıa edil- di. Mektupta. '"Herkesin. ölüm tehli- kesinde olan bir kardeşinin vardımı- na gelmosi zonınludur. Bi/e yardım edeceğinize eminiz. Ka> bedilecek za- manvok"denildı. Mektupta. yeni Yugoslavya Parla- mentosu'nun. ''Krayina Sırp Cum- huriyetir 'nin topraklarını ve halkını savunmak amacıyla bir karar alması istendi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog