Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

AYFA CUMHURİYET 8AĞUSTOS1995SALI DIŞ HABERLER liroşima'yı tombalayan Mlot pişman ICHARLOTTE(AA)- tom bombasını 1945 vjının 6 ağustosunda hroşıma'ya atan -menkan pilotu Tom Frebee. " Bo> le bır şey omamalıydı " dedı Bır <%nenkan gazetesıne Hroşıma bjmbardımanının > Idonumunde demeç v:ren Enola Gay adlı bîmbardıman uçağının plotu Ferebee. "Attığım b>mba yuzunden onca ırsanın olmuş olmasına hep yananm Boyle bır ştyın ustelık savaşın scnunda meydana gelmış oması daha da korkunç " dıye konuştu İKÖ Temas Gnubu toplanıyor • TAHRAN(AA)-lslam Konferansı Orgutu (IKÖ) Temas Grubu'nun "'sıyası ve asken yetkılılennın" Bosna'dakı gelışmelen goruşmek uzere bu hafta ıçınde Tahran"da toplanacağı bıldınldı İran gazetesının, Iran'ın Bosna Büyukelçısıne dayandırdığı habennde. Tûrkıye. tran, Pakıstan, Suudı Arabistan. Fas, Mısır. Malezya ve Senegal'den oluşan Temas Grubu'nun sıyası ve asken yetkılılennın. grubun Malezva'nın başkentı Kuala Lumpur'dakı asıl toplantısının on hazırlığını yapmak uzere. "'buyuk bır olasılıkla bu hafta ıçınde Tahran'da toplanacağı" belırtıldı. SPi Lanka'da intihar saldınısı • COLOMBO(AA)-Sn Lanka nın başkentı Colombo da. hukumete aıt bır bınava dun duzenlenen ıntıhar saldınsında en az 21 kışının oldugu. 40'tan fazla kışının de yaralandığı bıldınldı Sn Lanka Devlet Başkanı C handrıka Kumaratunga'nın, geçen yılın ağustos ayına dek çalışmalannı sürdurdüğu Konsey Bınası'na gelen saldırganın. üzenne yerleştırdığı bombayı patlattığı belırtıldı Görgu tanıklan bınadışında 13 ceset olduğunu bıldırdıler Saldında on cephesı olduğu gıbı hasargoren bınanm. Başkent'ın çok sıkı korunan bır kesımınde bulunduguna dıkkat çekılıyor İran-Güney Afrika ilişkileri • T\HRA\(AA)-lran Dışişlerı Bakanı \\ı Ekber Velayetı'nın gelecek hafta Gune> Afrika Cumhurıvetı'ne resmı bır zıyarette bulunacagı bıldınldı "'Tehran Tımes" gazetesının Dışışlen kaynaklanna dayandırdığı habennde. Velayetfnın 15Ağustos"ta başlayacak bır haftalık Afnka turunun Zımbabvve ve Mozambık'ı de kapsayacağı belırtıldı Afrika ulkelenyle dıplomatık bağlannı gelıştırmeye ozen gosteren Tahran. Guney Afnka"ya ozel bır onem atfedıyor İskeçe müftüsü serbest • LARİSA(AA)- Iskeçe'nın seçılmış muftu'.u Mehnıet Emın Aga. 6.5 avdan berı tutulduğu Larısa Cezaev ı'nden tahlıye edıldı 10 gün önce mıde kanaması geçınp hastaneye kaldınlan \e sağlık durumu cıddı şekılde bozulan Aga"nın. 10 ajlık hapıs cezasının gen kalan 3.5 aylık bolumu paraya çevnldı Mahmedov'un ziyareti • AJNKARA(AINKA)- Azerbaycan ana muhalefet partısı lıden ltıbar Mahmedov. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı zı>aretettı Yılmaz. Mahmedov ıle ıkı ulke ılışkılerını ve son sıyası gelışmelen değerlendıreceklennı belırttı Azerbaycan'da yenı \eçını yasasının gundemde oldufunu ve kısa bır sure sonra da parlamento seçımlennın vapılmasının soz konusu olduğunu kaydeden V ılmaz. butun bu gelışmelen ele alacaklannı belırttı Beyaz Rıısya île buzlar çöziilüyor Beyaz Rusya casus krizinde hatasını kabul etti. İnönü 'Hatayı kabul etmek insanlık hareketidir' dedi. LALE SARIİBRAHİ1MOĞHJ MİNSK - Beyaz Rusya Başbakanı Mi- hail Çiguir, ıkı Turk ıdarı ateşesinın ge- çen y ıl sanav ı casusluğu > aptıklan gerek- çesıyle ıstenmeven kışı ılan edılmelenn- de ulkesının hatasını kabul ettı Dişışlen Bakanı sıfatıyla Be>az Rusva'yı ılk kez zıyaret eden Erdal İnönu de. "Hatanın kabul tdilmesi. bir insanlık hareketidir. İlişkileri iyi olan ulkeler arasında sorun- lar da o kadar iyi çözülur" dedı Inonu. geçen yıl kasıni ayında ıkı Turk ıdan ateşesı Oktav Demirvay ıle Vlehmet Bıçak'ın ıstenmeyen adam ılan edılme- sınden sonra. gergınlesen ılışkılerde olumlu yonde yenı bır savfanın açıldığı. Beyaz Rusva gezısını dun gerçekleştırdı lnonu'nun dun oğleden sonra bıraraya geldığı Başbakan Mihail Çiguir. gazete- cılerın sorulan uzerıne "Türkiyeileara- mızda gerçekten sivasi ihtilaflar v ardı. An- cak şu an için sivasi sorunlarımız yoktur. Hatamızı belü ölçüde kabul ettik" dedı tnonu de. ıkı ulke arasında bugun pa- rafeedılecekolandostluk ve ışbırlığı an- laşmasının da ulkeler arasındakı iyi ılış- kılerın yeterlı bır gostergesı olduğunu soyledı Turkıye ıle Beyaz Rusv a arasın- da casusluk knzı ıle gergınleşen ılışkıler. "düzelme" surecıne gırdı Inonu. Mınsk'e, hareketındenoncedü- zenledığı basın toplantısında. Turkı- ye'nın. Beyaz Rusya'yı ılk tanıyan ulke olduğunu. soyledı Inonu ve Beyaz Rus- va Dışışlerı Bakanı l ladzimir Syan- ko'nun bugün yatınmların karşılıklı teş- vıkı ve korunması, hava ve kara ulaştır- ması ıle kulturel. bılımsel ve sporda ışbır- lığı anlaşmalannı ımzalamalan beklenı- yor Dıplomatık ka> naklar. Turkıye'nın provakasyon olarak nıtelendırdığı casus- luk olayının ardından İnonu"nün bu ulke- ye zıyaretının aceleye gelıp gelmedığı yo- lundakı soru uzerıne. "Bu olavlara çok takmamak lazım. Bir süre önce benzer bir olav iki müttefik ulke Almanya ve Fransa arasındadavasandı"dedılcr Mınsk'eva- rışında Inonu'yu karşılayan Beyaz Rus- ya Dışışlen Bakanı Syanko, casus knzı- nı anımsatarak "İki üİke kiis değil artık" sorusuna. "İlerive dönuk düşünüyo- raz"yanıtını verdı Inonu. bugun Tur- kıye"ye donecek BEYAZ RUSYA'DAN NOTLAR: Bavul ticareti Türklerin işi LALE SARIİBRAHİMOGLI MİNSK- SSCB'nın dağılması on- cesınde 1986yılında(Vernobıl nukle- ersantralında mevdana gelen kazanın. dunya uzenndekı etkısının vuzde 7O'ı Be\az Rusva topraklan uzennde ger- çekleştı Ekonomisinın buyuk bolu- mu tarıma dayalı olan Beyaz Rusya'da Çernobıl felaketı tanmaıîayalı toprak- ların y uzde y ırmiMnı kullanılamaz ha- legetırmış Turkıye'deçay urunlenne dezararveren Çernobıl kazası. B Rus- ya'nın 1995 yılı butçe harcamalann- dakı oranı yüzde 13 5 - Tiirk Kızılay'ı Çernobıl telaketin- den etkilenen B. Rusva çocuklanna 1993 vıbndan bu >ana Kızılav kamp- lannda 15'er günliık vaz tatili imkânı sağlıvor. - Dağılan SSC B"nın ardından ku- rulan yenı devletler ve eskı komunıst ülkelere bav ul ticareti ıle darjıga v uran Türkmuteşebbısler aynızamandaça- lıştırdıkları otobuslerle B Rusya'dan Türkıye"ye tunst de taşıyorlar Bavul ticareti yılda 50 mıKon dolan buluvor - Enka vc Tckser fırmaları ise, B. Rusya"da Almanva'nın flnanse ettiği asken lojman inşaatını tamamladılar. -Çernobıl felaketının de etkısıyie B Rusya'da ekonomık bunalımdan çıkış yolunu Rusya ıle ekonomık entegras- yondabulmuş B Rusjahalkınınyuz- de 80'e yakınının eğılımını >ansıtan Rusya ıle bırleşme arzusu ıse. başına ekonomık yuk almak ısteme>en Mos- kova'dan olumlu yankı bulamadı he- nüz Beyaz Rusya'da enflasyon yüzde 2000'lerde seyredıvor -Naklaşık lOmilvon nüfuslu B. Rus- ya'da. mayıs 95'te vapılan ilk gend se- çimlerde. 260 kişilik parlamentonun oluşturulabilmesi için gerekli 174 nıil- letvekili dahi çıkartılamadı. Bunun üzenne, 1990'da seçilen eski parlamen- to 2. tur seçimlerin vapılacağı kasım 95'e kadar «önrv ini sürdürecek. Kudüs'teki ağlama duvan çoğu/amanilginçgöruntıilercsahneolu>or. Birvahudi kutsalgündcağlamaduva- nnın önüne kadar gelebilnıiş ancak uv kuva >cnik duşmuş. Ortadoğu banşmda yeni adım Dış Habeıier Servisi - Fılıstın K.ur- tuluşOrgutu lıden Yaser Arafatıle ts- raıl Dışışlerı Bakanı Şimon Peres,bır süredır ılerleme kavdedılemeven go- rüşmelenn hızlandırılmasını sağla- mak amacıy la dün Ölu Denız kıyısın- dakı Taba kentınde bır arava geldıler Goruşmenın baslamasından bır gece once ıse Batı Şerıa'da. vüzlerce Israıl- lıyerleşımcı Fılistın'eaıtbırtepeyı ış- sıal ederek protseto «osterılen dıızen- ledı Gazze Şerıdı ve Batı Şena'dakı Fı- lıstın topraklarına daha fazla ozerklık venlmesı amacıy la duzenlenen goruş- meler. aşın dıncı H ^M \S orgutunun duzenledığı ıntıhar saldırıları ve Fılıs- tın topraklarına venlen özerklığe ya- >ılmasma karşı koyan Yahudı verle- şımcılenn eylemlen nedenıyle bır sü- redır duzenlı bır şekılde devam ettın- lemıvor Peres. toplantı oncesınde Israıl rad- yosuna verdığı demeçte "Bu toplantı- dan abartılı sonuçlar alınmasının bek- lenmesi doğru olmaz. İki taraf arasın- da biiv ük sorunlar var. sorunlann or- tadan kaldınlması için ciddi bir adım atılacakhr"derken FK.O yetkılılen \rafat-Peres gorüşmesının gece bo- vunca sürebıleceöını belırttıler Yerieşimci eylemi Batı Şena'da. vuzlerce Israıllı yer- leşımcı. dun gece bır tepe>ı ışgal ettı Bolgedekı AFP muhabınnın bıldırdı- ğıne gore aralarında kadın ve çocuk- ların da bulunduğu e>lemcıler. Batı Şena'nın kuzeyındekı Beyt El yakın- lanndakı tepevı ışgal ettıler Eylemcıler. FKO ıle surdurulen ba- nş goruşmelerının keMİmesını ve bu konuda Israıl'de referandum yapılma- sını ıstıyorlar tsraıllı yerleşımcıler. Batı Şena'da bırkaç gun önce de aynı ıstekle bazı te- pelerı ışgal etmışlerdı Bu arada Israıl Başbakanı İzak Ra- bin ıse yasalan çığneyen ve kanşıklık yaratan yerleşımcıler hakkındakı ya- sal ışlemlerın hızlandırılacağını bıl- dırdı Rabın. yerleşımcılenn bu türeylem- lennın yasalara aykırı olduğunu ve İs- raıl askerlennın guvenlık gorevlennı vennegetırmelennı engelledığını kay- dettı KKTC'den BM'ye uyarı LEFKOŞA (AA) - Rahmı Ozyazgan bıldınyor - KkTC Başbakanı Hakkı Atun "Rum vönetiminin sınırlarda vaptırdığı saldırgan ev lemlerle tahriklerini tırnıandırması" konusunda Bırleşmış Mılletler'ı uvardı Hakkı Atun. dun yaptığı yazılı açıklamada motosıkletlı Rum gençlerının oncekı gün sınırlarda. günboyu eylem duzenlevıp. KKTC Guvenlık Kuvvetlerı'ne taş atmalan ve ara bölgede yangın çıkamıalan tahnklerıne karşı BM Barış Gucu'nun sevırcı kalmasını eleştırdı Atun. "Saldırgan eylemleri teşvik eden Rum vönetimini şiddetle protesto ediyor ve BM'nin daha etkin önlemler almasını beklhoruz" dedı KKTC Guvenlık guçlerının soğukkanlılığı sayesinde herhangı bır uzucu olav meydana gelmedığıne ışaret eden ^tun. şov le devam ettı "BM temsilcilerinin bu gerçeği tespit etmelerini ve Rum saldırganlığı ile birlikte bu duruma rapoıiarında yer vermelerini beklemekte> iz." KKTC Dışışlen ve Savunma Bakanı \tav Ahmet Raşit de dun yaptığı yazılı açıklamada. Rum gençlennın. "Her türlü ahlak değerinden voksun" e>lem \e davranışlarınııı Rum yetkılılerın >anı sıra Rum basını tarafından da kişkırtıidtğını bıldırdı • Başbakan Atun, Rumların sınırda gerçekleştirdiğı saldırgan evlemlerı konusunda Bırleşmış Mılletleri etkin önlemler almaya çağırdı. Bu türduşmanca eylemlenn ılende >ol açabıleceğı tehlıkeler konusunda Rum yonetımını uvaran Raşıt. "Kıbns'ın kuzevinde kendi sınırlanmız içerisinde tek egemen güç KKTC'dir ve bu hakkımızı çiğnetmemeve karaıiı olduğumuzu belirtmek isteriz" dedı Denktaş'tan uyan Ote yandan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Demokrat Partı (DP) ıle Cumhurıyetçı Turk Partısı (CTP) koalısyon hukumetının. eğıtım sıstemının değıştınlmesı ve Turkıye ıleentegrasvon konuları nedenıyle bozulabıleceğını bıldırdı Geçen hafta da hukumete ağır eleştırıler vonelten Denktaş TAK Ajansı'na yaptığı açıklamada, KKTC'dekı rejımı. "DeGaulleisr olarak nıtelendırerek. "Vatam paıiamenter sisteme geçilir ve cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilir >a da başkanlık sistemine gidilir" dıye konuştu Bugunku parlamenter sıstemden dolayı asabının bozulduğunu da kaydeden Denktaş. hukumetlerle değıl. sıstemle uğraştığını, mılletvekıllerının ozverıde bulunarak. geçıcı teknokrat kabme oluşturulabıleceğı beklentısınde bulunduğunu soyledı Cumhurbaşkanı olarak gorev ını hatırlatırken. "Gölge >e>a paspas" olmadığını. "Ağabevlik ve babalık" yaptığını. ancak tum alanlarda sorumsuzluk yaşandığını en basit ışlerın bıle yapılmadığını bıldıren Denktaş. özetle şövle devam ettı "Kıbns konusundaki tehlikeli gelişmelere karşı veterli duvaıiılık gösterilmiyor. 4sabım bo/uluvor. Çünku zamanım dar. Halk için beklediğimi gormezsem, go/üm arkada gideceğim. Rum vönetiminin \vrupa Birliği'ne ( VB) girme istemi, Kıbrıs ile Turkiye arasındaki kopruleri kaldırmava vöneliktir. Bu >ol iki kesimli federasvon tezimize ters dbşmektedir. Once anlaşmavı. federasvonu vapalını. \vrupa'\a gereken cevabı vermek için süratle bir referanduma gidilmesi gerekir. Törkive, tek yanlı AB sürecinc engel olmak zorundadır. Turkive bi/i \arı yolda bırakama/. \apnıak mecburivetindedir. Vapmazsa, Tıirk Millcti Kıbrıs'ı kavbcder." MLMAR SİNAN ÜNİ\TRSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Cnıversıtemız Sosyal Bılımler Enstıtusu"nun aşagıda bclırtılen lısanüstü programlanna. 1995-1996 eğıtım-ogretım >111 guz yan yılında sınavla "Yuksek Lısans". "Doktora" ve Sanatta Yeterlık oğrencılerı alınacaktır Adajlann. aşağıdakı koşullara u>gun olarak ıstenılen belgelerle birlikte. 04-14 E>lul 1995 (Batı Sanatı ve ÇağdaşSa- nat ıle Türk ve Islam Sanatlan programlan ıçın 04-11 Eylul 1995) tanhlerı arasında Enstıtu Müdurluğu Ögrencı Işlen Bürosu'na şahsen başvurarak kayıtlannı yaptırmalan gerektığı du>urulur (Posta ıleyapılan başvurular ışleme konmaz.) Programlar Oğrencı Kontenjanları (*) \da\ın mezunheti ıl« I Giriş sına\ı konulan ^ .Lisans Doktora SA elerlık ilgılılı on koşullar | 1) Batı sanatı \e (, aid.h S.ınj! 2) Turk M: Islam Sanatlan >)Gencl Sov\'oloji\e Mctodolojı 6+ÜH 2+(Kl - Lnı\erMtetenn \lnıwrlık Guzel ' - Bızans dahıl Ortaçaidan gunumuze 1 Sanatlar ıleSos\al Bılımler ' kjdjr Urupj Mınıarlık He\keUc jlanlanndd 1 ı»ans > Livars Rcsım Sjnatlan ogrenımı j;ormu; olmak 6+I-I* 3+1+1 8+*+l+ 3-O+I tjonersılelenn \rtceoloji \e - Ulamıvenen oncekı veMjnrakı Tûıi ' Sanal Tanhı Oelenfksel Turk MımanM »e Sanatlan El Saıutljn Mımarhk Etnouraha Arap\ı;Far> | Eıiebıvaiı alanlannda Lı^ans ^ Lı^aıtv oürcnınıı üomıu> olmak LnnerMtclcnn SO^NOIOJI IktiNjl - Genel So\yolojt Uletmc 1 luslararaM Ilışkıler Sosvolojı Tarıhı Fclsete \e Soi\al Antropolojı - So<\al Bılımlerde Arajtırmj alanlannda Lı^ns > Lısan^ 'ı öntemlerı ı^renımı ^omıuş olmak 4) Ortacaı; Tarıhı Fen-Edebı\at \e Eğıtım Fakultelerının S«>val Bılımler alanlannda LisariN Doktora ıçın. Lnncrsılelenn So\>al Bılımler \c Turkı\at Enstıtulennın Tanh alanıntij \ Lı^aıı^ ogrenınıı _ormus olmak - Genel Turk Tanhı. - Ovınanlıca siTuri. Dılı 6) Türk Edebıyatı 7)HaJı-Kıhm\eE^kı kuma\ Desenlerı MHe\kel 4) ReMin l(l)Stncnia-TV 11) Foloûraf I^ISeramık l3)GrafıkTa>Hinmı MlTek'.tılTabannıı 1^1 l^.ompozı>^on^e Orkestra Seflıgı I6)>a_\lı(,alt;ı[ar 17) L'flenıe \e \ unna Çaljılar ISlPnano ISlOpera 2(llTı\alro 2hGenel Muztkoloıı 22 ı btııonıuzıkoloıı w Folklor - 1-1 3 l-l ' 2 1 Ill-I-H S*() 1 2*1 + 1 7*1+1+ 8H)-I 6-0*1 3-0-1 3-0-1 3+0+1 s+0+1 •4+2+1 3HI+I 2HI 1 2-(HI 2 2 1 3+0+1 s 1 1 * 0+1 2+1 + 1 2-1-! 1-0+1 l nı\ı.r-i[elenn Turk Dılı \ı; Fdebnat ıBolumu'nıl; Lı^arh OL'renımı cormu> olmak l nı\ erNitelenn Turk Dılı \e Edebı\at Bolumu nde Lisan- o'rcnımı ^ormuş olmak Lıu\ersıtelenn Cn.lcııck^l Turk El Sanallan Tek^ıl Sanat Tarıhı se ^ntropolojı alaıılaniKİa Lısjns \ Lısans ojrcnımı v.omıuş olmak ^ Lı^n-. ıçın on ko>ul aranmıvor S \ eterlık ıçın ıse LnıverMtelerın Guzel SanatlareğıtımiNeren dallannda ı Lısamogrenımı yormu^ olmak L nı\erMtelenn Guzel Sanatlar ıle Eğıtım Fakultelcnnın resim Jİanında 1 ı^an^ ^ Lısans ojrenımı üormuj olmak (On koşul 3ranmı\or) N Lı\arti ıçııı Lnuersıtelenn Guzel Sanatlar Fakultelennde Lıvans S Yeterlık KIII ıse Sosval Bılımler En>tıtulermın Fotograt ' alanırnia ı Lısans oğrenımı _, jormü^ olmak l nnersitelenn Seranıık alanında 1 ısans ^ Lı»anN oûrenımı gormuj olmak > Lısans ıçın on ko?ul aranmamaktadır S \ eterlık 1 ıçınıse.Grafik Jİanında Y Lısarb ogrciıımı îjonmiî olmak L ııı\crsıtelerın Guzel Sanatlar Fakulklen ne bağlı alanlarda > Lisani Lisan öürenımı gormü» olmak L nı\ er>ıtelenn De\ let Kon^enalusan Muzık Bolumu nde 1 isans oârenımı ^ormuş olmak l nnerMtelerm De\let Kon»en atu\ an \Iu/ık Bolümû nde Lısans oğrenımı ı:ormu5 olmak Unı\erMtelerm Devlet 1 K.onser\atu\ an Muzık Bolumu nde l.ı^ıis oğrenımı aormu} olınak l nucrsıttlenn De\let konsenaruvan Muzık Bölumü nde Lısans öirenımı yörmü; olmak L'nuersıtelenn De\let Konsenatuvan Sahne Sanatlan ı Bölumlennde Lisans oğrenımı «ınııu; olmak LnıxerMtelenn Devlet konservatuvan Sahne Sanatlan | Bölûmu nde Lısans oğrenımı aormıi} olmak (On kojiıl ırınrrı\or ) (On kosul uranrriNnr t Matbu 0^manli TurkçeMnı ıvı derecede okuvupvazmak Matbu Chmanlı Tûrk<,eMnı ıv ı derecede oku\ up \ azmak GelenekM.'! Turk El Sanatlan ılı ılgılı uvyulama \e teonk esaslı sınav - Program konu\una ılt^kın ııvyulama desen lotoğratvb çalı^maları ıçeren do>\a Meslek bılgısını sinayan kuramsal \e uvuulamalı Mna\ Bo\ a Resım \ e desen ıçın malzome Sanatvai çalı>malannı ıçeren do>>a - Genel Sanat kultunı - Sınema sanatı tanhı ve leknıiı - Kuramsal Fotoğraf BılgiM - I ç v e D u uvgulama - Dovva Teslımı (ejıtım ve öjretım dı»ı val^malanndan ömeklen ıçeren) - Kültür Sınavı (Seramık Kûltür ve Sanat Tanhı | - Tasarım Sınavı Reklam Grafığı - Serbesl Grafık \davm enaz(6)avlıkTek^ıl Endiktn denevımıne sahıpolması (staj hanç) \davın >aratıcılığını ve sanatsal çalı^malarını ıçeten bır do^va sunma» - > S Bach->olo sonat partıta \a da >uıt - 2 buv ıık ctûd > a da kapns. - Romantık ya da çağda^ pıvanolu sonat ı S Bach-solo -.onat partıta va da suıt. - 2 buvuk etud >a da kapns - Romantık va da çağdaş pıvanolu sonat Barok Sonat - 2 buv uk etud - Romantık va da çafda; pıvanolu sonat J S Bach-Partıta ya da -uıt -2 buyuk etud - Romantık ya da çagdaş sonat - Genel Mûzık Tanhı ve BIICIM - Opera Tanhı ve Stıl BılgiM -Junve degı^ık stıllerde3 Lıed ve4 \rva dınletılmesı Konu»u \ e ^alıştnalan ıle ılgılı mulakat Tıvatro Tanhı - Ov uneuluk Jıırıu "a^tırma ^alı~maları -unulauklır Jtırıve jra^nrnıa ^alı^nulan %unuLn.ak[ır (*) Ikıncı rakamlar yabancı uvruklu. üçuncu rakamlar ıse Türk Cumhunyetlen ıle Aş,ya \ e Balkanlar'da yaşayan Türk se Ak- raba Topluluklanndan gelecek oğrencı adavları sayısıdır \da> kavdı için gerekli belgeier: 1) Ada> ların. mezunıvetlerı ıle ılgılı "ön koşuliar"da belırtılen dallardan alacakları Lısans \ uksek Lısans dıploması ve- ya çıkış belgesı (V urtdı^ında oğrenım gorenlerın. YÖK Başkjnlıgı ndan alacakları dıploma denklık belgesı), 2) 4 5 X 6 tm boyutunda 2 adet fotoğraf 3) Nufus huvıyet cuzdanınınonavlı suretı (yabancı uvruklulardan pasaporlun Turkçeve çevınsı) 4) \dayların. sınav ına gınnek ıstedıklerı programı \e vabancı dılı belırten dılekçe (Mudurluğumuzden sağlanacak form dı- lekçe). ' " - > * • * Giriş sınavı tarihleri: 1) Yüksek liians oğrenımı ıçın a) Bılım Sanat Sına\ı 18 Eylul 199s Pazartesı (Batı Sanatı \e Çağdaş Sanat Programı ıçın 12 Eylul 1995 Salı. Turk \e İslam Sanatlan Programı ıçın 13 Eylul 1995 Çarşamba) gunu saat 10 OO'da b) Bılım Sanat sınavını başaranlar arasında yapılacak olan vabancı dıl sına\ı 22 Eylül 1995 Cuma gunüsaat 10 OO'da. 2) Doktora Sanatta \ eterlık Oğrenımı ıçın a) Vabancı Dıl Sınavı 19 Eylul 1995 Salı gûnü saat 1000'da bl Yabancı dıl sınavını başaranlar arasında yapılacak olan Doktora-Bılım/Sanatta Yeterlık-Sanat Sınavı 21 Eylül 1995 Per- şembe (Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat ıle Turk ve Islam Sanatlan ıçın 03 Ekım 1995 Salı) gunu saat 10 OO'da vapılacaktır Kabul koşutları: 11 Yuksek Lisans oğrenımı ıçın adayların. a) Bılım Sanat gırış smavında tam notun en az %65'ını almalan. b) Bılım Sanat gırış sınav ını başaranlar arasında yapılacak olan \ abancı Dıl gınş sınavında ıse tam notun en az %50'sını almalan ve sıralamada kontenjana gırebılmelerı gerekir 2) Doktora Sanatta Veterlık oğrenımı ıçın adaylann a) Yabancı Dıl gırış sınav ında tam notun en az %60 ını. b) Yabancı Dıl gırış sınav ını başaranlar arasında vapılacak olan Doktora-Bılım Sanatta Yeterlık-Sanat gıns sınav ında ıse tam notun en az 0 <ı75'ım almalan \e sıralamada kontenıana gırebılmelerı gerekir kesin kay ıt için istenen belgeier: 1) Dıploma veya çıkış belgesmın aslı (suretı ıle karşılaştırılıp gen verılır). 2) Oğrenım harcını odedığını gostenr banka makbuzu 3) Askerlığını yapmamış olanlar ıçın. askerlığıne karar aldırdıgını gösterır "Askerlık Durum Belgesı". 4) Form dılekçede belırtılen dıSer belseler Not: 1) Vabancı Dıl gınş sınavları merkezbınada(Fındıklı). Bılım Sanat gınş sınavlan ıse ılgılı Anabılım Anasanat Dallann- da vapılacaktır 2) Heraday -.adece I programın gırış sınav ına başvurabılır 3)Kesınkâyıtlar 25 Evlul-02 Ekım I995tanhlerı arasında (Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat ıle Turk ve Islam Sanatlan Dok- tora programlan ıçın son gun 05 Ekım 199^) tanhlen arasında vapılacaktır 4) V üksek Lısans Bılım Sanat gırış sınav ından başanlı olup V abancı Dıl sınav ından başarısız olanlara. 2 yanyıl surelı Ya- bancı Dıl Kurs programı uygulanacaktır Kursa devam edecek adavların. avrıca enstıtude ılan edılecek tanhlerde kayıtlannı vaptınnalan gerekmektedır 5) Kavıt yerı MımarSınan Lıııversıtesı Sosyal Bılımler Enstıtusu Muduruâu FINDIKLI - İSTANBUL Teleıon (0-212)252 16 00 246 Basın 356s0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog