Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

8 AĞUSTOS 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Sümepbank ihaleye hanr • Ekonomi Servisi- Sumerbank ın yuzde yuz orandakı kamu hıssesının blok satışı ıçın açılan ıhalede teklıf \erme suresı sonaerdı Ozelleştırme Idaresı Başkanlığı ndan yapılan açıklamaya gore ıhaleye teklıf veren fırmalar şunlar Anadolu Endustn Holdıng A Ş , ARSU Su Urunlen A Ş , Ipeks lplık Sanayı A Ş , Karamancı Holdıng onculuğundekı Umran Çelık Boru. Kale Holdıng ve Gumuşsuyu Halı'nın >er aldığı ortak gırışım grubu ıle Surmelı Tunzm. Sıte Tunzm, Tur Otel Sun Tur Tunzm A Ş den oluşan grup ZiraaHen GAP'a 4.3 trilyon • ŞANLILRFA (AA)- Zıraat Bankası GAP Kredıler Mudüru Talat Albayrak, bu yılın Ocak- Hazıran donemınde. GAP bolgesındekı çıftçılere 4 3 tnlyon lıralık kredı sağlandığını, bankanın bu yıl tanm kesımıne ayırdığı payın da kaynaklann yuzde 83'unden yuzde 95"ıne çıkanldığını soyledı Albayrak. Turk tanmının fınansman ıhtıyacının yuzde 99 6'sını karşılayan Zıraat Bankası'nın, bu yıl tarım kesımıne 171 5 tnlyon lıra kaynak ayırdığını kaydettı Çayda ihracat arayışı • RtZE(\A)-lkıncı surgun alımlarını tamamlayanÇay Işletmelen Genel Mudurluğü (Çaykur), aldığı 315 bın ton yaş çay yaprağından 63 bın ton kuru çay uretırken, ıhraç ımkanlan anyor Yenı üretım kuru ça> ı pıyasaya surmey e de\ am eden Çaykur" un depolannda bulunan 60 bın ton dolayındakı kuru çayın. ozellıkle BDT uyesı ülkelere mal karşılığı ıhraç edılmesı ıçın Genel Müdur Tuncer Erguven, Ankara'da çalışmalaryapıyor Fındıkta fiyat beklentisi • TRABZON(AA)- Karadenız bolgesınde yenı urun fındığın toplanması ışlemlen tum kesımlerde yogun >ekılde devam ederken uretıcı ve ıhracatçılar yenı urun fındığın fıyatının açıklanmasını beklıyor Bu arada sahıl kesımınde fındığını kurutan uretıcılenn bır kısmı. urunünu pazara ındırmeve hazır hale getırdı En buyuk uretıcı kuruluşu olan Fıskobırlık'ın açıklayacağı fıyatagöre oluı>acak pıyasa ıçın tuccar da henuz fıyat belırlemedı TBAŞ'ta yeniden yapılanMA • ANKARA (4NKA)- Turkıye Elektnk Kurumu"nun TEAŞ ve TEDAŞ olarak ıkıye aynlmasından sonra yapılanma surecı süruyor TEDAŞ'ınbazı elektnk dağıtım muesseselen, Yuksek Planlama Kurulu karan doğrultusunda anonım şırkete dönuştürulerek bağlı ortaklık halıne getınlıyor TEDAŞ'ın bağlı ortakiığı konumunda faahyet gösterecek olan şırketın adı "Bogazıçı Elektnk Dağıtım AŞ" olarak belırlendı Canlı hayvanın enflasyona etkisi • ANKARA (ANKA)- De\let Bakanı Aykon Doğan'ın, temmuz ayında enflasyonun beklenenden yuksek çıkmasına gerekçe gosterdığı canlı hayvan fiyatlanndakı hızlı artışın. yuzde 2 4 olarak açıkianan toptan eşya artışına ancak yanm puanlık bîr etkı yaptığı belırlendı. Esen Profil'den PVC üretim • Ekonomi Servisi -Esen Profıl Sanayı tzmır Ataturk Organıze Sanayı Bolgesı ndekı 40 bın metrekare alan uzerınde PVC Kapı \e Pencere Sıstemlennın uretımını gerçekle^tınlecek Uretılecek venı Esenpen Es-50 sensı Mega ve Surme'den sonra uçunçu TSE belgelı pen çeşıdı olacak Esenpen urunlen eylul ayında Macarıstan, Bulgarıstan Kasımda ıse Rusya ve Sudı Arabıstan. Antalya ve Istanbul Plastık fuarlannda tanıtılacak 1980'li yıllara kadar tanmda kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye 40'ıncı sıraya geriledi Kendimizi besleyemiyoruzHÜLYAGENÇ Avrupa'nın tahıl amban Turkıye'nın ıthal etmedığı tanm urûnu hemen hemen kalma- dı Cumhunyet tanhı boyunca ıhmal edılen, ancak 198O'lı yıllarla bırlıkte doruk nokta- sına ulaşan yanlış tanm polıtıkalan yuzun- den Turkıye. buğdaydan kurufasulyeye ka- dar bırçok tanm urununu ıthal eder duruma geldı Turgut Özalhukumetıyle başlayıp, Tansu Çüier donemınde de surdurülen ve- nmlı topraklann sanayıye tahsıs edılmesı. tanm uretımını kalbınden vurdu Hükumet- ler tarafından açıkianan urun taban fîyatla- nnın duşük olması. çıftçıye gereklı olan ure- tım teşvıklennın venlmemesı ve tanmda hâ- lâ ılkel metotlarla uretım yapılması, kan kay- bını hızlandırdı Ozellıkle 198O'lı yıllardan sonra "tanma kars.ıpolitikalar~uygulaııdığını soyleyen Is- tanbul Tıcaret Odası Hububat ve Baklıvat Meslek K.omıtesı Başkanı Mehmet Reis, sa- nayıye aşin onem veren hukumetın tanmı ıhmal ettığını vurguladı Tanm urunlennde 1993 vılına kadar ıhracatın ıthalata gore faz- la olduğunu soyleyen Reıs |993'de kurufa- • 1981 yılında pirinçle başlayan ıthalat bugün bırçok temel ürüne sıçradı • 1992*de ana yemek olarak bılınen kurufasulye ıhtıyacını dahı ıthalatla karşılamaya başlayan Türkiye, 1994 yılından ıtıbaren üretımı daralan yeşıl mercımek, nohut \e barbunyayı da ıthal etmek zorunda kaldı. • Şımdı ıse aşırı jağışların neden olduğu hastalık \e zararlılarla mücadelede başarılı olunamaması yüzünden buğday ıthalatı gündemde sulye ve pınnç ıthalatınm. tum baklıv at urun- lennın ıhracatından elde edılen 450 mılyon dolarlık gelıre e^ıt olduğunu ıfade ettı Tahıl amban olarak nıtelendınlen Turkı- ve'nın tanm urunlennde ıthalatçı konuma du^tuğunu yıneleyen Reıs 1981 vılındapı- rınçle başlayan ıthalatın bugun bırçok temel urune sıçradığını sovledı 1992 yılında Tur- kıye'nın ana vetneğı olarak bılınen kurufa- sulyenın dahı ıthal edılmeve ba^landıgını vurgulayan Reıs. 1994yılından ıtıbaren ure- tımı daralan veşıl mercımek nohut ve bar- bunyanın ıthal edılmek zorunda kalındığına dıkkat çektı A^ırı yağısjann neden olduğu hastalık ve zararlılarla mücadelede basanlı olunamaması vuzunden bu \ıl da buğdavda krız ya^andıgına degınen Reıs "1995'ten sonra da buğdav ıthalıne başladık" dedı 1980 lı vıllara kadar tanm urunlennde kendı kendine veten 7 ulke arasında bulun- duğumuzu hatırlatan Reıs Turkıve nın bu- gun sıralamadakı yerının 4O'ı geçtığını be- lırttı Hukumetın açıkladığı taban fiyatlann pıva>a ve enflasvon goz onünde bu- lundurularak hazırlanması gerektığını >.avu- nanReıs, çıftçınınmalıyetınıgozundebulun- durmadan açıkianan fıyatların uretımı da- ralttığinı belırttı 1980 y ılından sonra Turgut Ozal donemın- de çıftçıye kars.ı başlayan hareketın ondan sonrakı hukumetlerce de destek görduğunu vurgulayan uzınanlar Çıllerhukumetının de tanm kesımıne sadece seçmen gözu ıle bak- masının tanmda sağlıksız vapılanmanın gı- derek buvumesıne neden olduğunu açıkladı- lar 1980"lerden once dev lete kay nak aktaran tanm satış kooperatıflennın vuksek faızle borçlanmaya mahkûm edıldığını hatırlatan uzmanlar. bu durumun. bırlıklenn "karade- lik" olarak adlandmlmasina neden olduğunu hatırlartılar Uzmanlar bır sure önce çıftçının bır do- numden 600-700 kılova vakın bugdav elde ettığını hatırlatarak "Finansyetersizliğinede- nıvîebuğday uretimi200kılo\agerilemişdıı- runıda" dedıler -\\nı durumun avçıçeğı ve şekerpancan ıçın de geçerlı olduğunu kavd- eden uzmanlar Turkıve nın ozellıkle seker- pancan konusunda tam bır facıayadogrugıt- tığıne dıkkat çektıler 1950 yılında 44.3 milyon hektar olan çayır ve otlak varlığı, 21.7 milyon hektara kadar geriledi Mera alanları yarı yarıya azaldıADANA (AA) - Son 44 yılda. Turkıye'nın çayır-me- ra varlıgının yansından faz- lasının, tanmda makıneleş- menın yaygınlaşması ve nor- malın 3 8 katını bulan aşın hayvan otlatılması yüzünden yok olduğu genye kalan 21 7 milyon hektarlık alanın ıslahı ıçın ıse şımdıkı uygu- lama hızıyla 121 yuzyıl ge- rektığı beîırlendı Orman Bakanlığı Ağaç- landırma Genel Mudurlugü (AGM) Erozyon Kontrolu \ e Mera Islahı Daıresı Başkan- lığı venlenne gore 1950 yı- lında 44 3 milyon hektar olan çayır-mera varlığı. gunumuz- de2l 7 milyon hektara kadar geriledi Örman Bakanlığı kontrolundekı 1 5 milyon hektar çayır-mera alanından ancak 1 mılyonunun ıslahı- nın mumkün olabıleceğı be- lırlemesınden hareketle. son yıllardakı uvgulama hızıyla. sadece orman ıçı meralann ıslahı ıçın 580 yıl daha çalı- şılması gerekıyor Asıl sorun ıse hangı kuru- lus. tarafından kontrol edıldı- ğı bellı olmayan 20 2 milyon hektar mera varlığına sahıp olunması Hukuken hangı kuruluşun sorumluluğunda olduğu bılınmeyen bu mera- lann tumu ıslah edılebılse bı- le. Turkıve'nın 21 7 milyon hektarlık çayır-mera varlıgı- nın tumunu lyıleştırebılmesı ıçın. şımdıkı uygulama hızıy- la 121 yuzyıla (12 bın 180 yıl) ıhtıyacı bulunduğu he- saplanıvor Venler. erozyonu onlemede buyuk etkısı oldu- ğu bılınen çavır-mera alanla- rında Turkıye'nın 30 I mil- yon adedı bulan hayvan var- lığının aşm otlatılmasından vazgeçılmesını ve ıslah çalış- malanna dort elle sarılarak bu alanlara sahıp çıkılmasi gerektığını gosterıvor Yasa çıkartılmalı Tanm ve koy îslerı Bakan- lığı Tarımsal Uretım Gelıs- tırme Genel Mudurlugü (TU- GEM) Çayır Mera ve Yenı Bıtkılen Şube Muduru Rafet Kaiyoncu. son vıllarda vok olan mera varlıgından genve kalan bolumun ıslahı konu- sunda, TBMM'nın gunde- mındekı yasa tasansının çı- kartılmasınm gereklı olduğu nu ancak tek başına sorun u çozemeveceğını soy ledı Kaiyoncu, 4 yıl once ha- zırlanan Mera Yasa Tasarı sı"nın TBMM'ye sev k edıldı ğını, bır sure once Tanm Ko- mısyonu"ndan geçerek Plan ve Butçe Komısvonu na gel- dığını sovledı • Son 44 yılda, Türkıye'nın çayır-mera varlığının yarısından fazlasının, tanmda makıneleşmenın yaygınlaşması ve normalın 3 8 katını bulan aşırı hay\an otlatılması x yüzünden yok j^T olduğu belırlendı. Turkıye'nın çavır-mera varlığının vansından fazlasının \ok olduğu, geriyc kalan 21.7 milyon ra'ktarlık alanın ıslahı ıçin ise şimdiki uygulama hızıvla 121 yuzyıl gerektığı bclirtendı. Yasada finans sorununun çözülmesi için baskı yapmaya hazırlanan birlikler, eylem planı yapıyor Tarım birlikleri, fînans desteği istiyorİZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Ta- nş Genel Muduru Cihan \ftınoz Tanm Kre- dı Kooperatıf Bırlıklen'nın ozerkleşmesını sağlayacak yasanın kendı ıstemlerı doğrul- tusunda çıkması ıçın tum bırlıklenn çaba gostermesı gerektığını soyledı Altınoz, ekım ayında goruşülmesı beklenen vasayla ılgılı bırlık yonetıcılennın bır eylem planı hazırlayabılecegım de belırttı Cıhan Altınöz uretıcılerle buiuştuğu top- lantılarda hazırlanmaktaolan yasal duzenle- meler konusunda sureklı dıkkatlen çekı- yorTanm Satış Kooperatıf Bırlıklen Yasa- sı'nda ıstenmeyen değışıklıklenn yapılması ve daha da onemlısı fınansman ıstemlerının yenne getınlmemesı durumunda, Tanş gıbı bırlıklenn yaşamasının olanaksız olduğunu anımsatan Cıhan Altınöz "Finansman vö- • Tanm Satış Kooperatıf Bırlıklen Yasası'nda ıstenmeyen değışıklıklenn yapılması ve daha da onemlısı fınansman ıstemlennın verıne getınlmemesı durumunda. Tarış gıbı bırlıklenn yaşamasının olanaksız olduğunu anımsatan Genel Mudur Cıhan Altınoz, "Istedığımız sonuçları elde edemezsek, bu bırlıklerın yaşaması da ayakta kalması da zorlaşır" dedı nunden istedığimiz olmazsa \e istediğimi/ h i sonuçlan eldt edemezsek bu birlıklenn va- şaması da ayakta kalnıası da zorlaşır. Bunun sonunda mağdur olacak kesim iırehci kesi- mkür 1 " dedı Dunyanın gelişmış ulkelennde kooperatıf sektorunun guçlu bır yapısı bulunduğunu anımsatan Altınoz Turkıvede ıse koopera- tıfçılığın gelıştınlmedığıne değındı Onle- nnde aşamadıklan. ozellıkle çıkarılmiş en- geller bulunduğunu, bunlan aşmalan gerek- tığını vurgulavan Altınoz sozlennı sovle surdurdu "Önumu/.de fırsat \ar. Ozerkleşme diyor- lar, demokratikleşnıe diyurlar. Devltt «u- dıimlu knoperatifler avrıİacak, diyoriar. Bu fırsalı iyi değeıiendırmemız lazım. Eğer bu nrsatı \eterince değerlendiremezsek, sonuc alamazsaL her uretıcinin tuccarla baş başa kalacağı, hepimızın tuccarla pivasa koşulla- nnda çalışacağı. zorlanacağı, pazaruk gucu- müzunyeterinceolmayacağudayanma gücü- nun olmayacağı bir piyasaya gıreriz. Elimiz- deki fırsat. bu vasada butun olanakları elde etme fırsatıdır. Değeıiendirmek için yapnıa- mız gereken şey Vnkara'da bu vasavı hazır- lavanlara duşuncelenmızı en iyi şekılde ifa- de edebılmckhr. ıkna etmektır. Olmadı. o /a- man her koopvratiften 2'şer .Ver kışi ile bir eylem planı ha/ırlanabilir. Bizozerkleşme >e demokratikleşnıe ılevetınelim demıvoruz. Fi- nansman konusunda da bellı bır geeiş done- mi için destek ısriyoruz. Bu yasada yedek fi- nansman desteği sağlanmak /orundadır.* 1 Altınoz. pamukta 60 centlık fon uygula- masına da degınırken. tekstılcının çıftçının cebınden korunamayaı.ağını soyledı Altı- noz 60 centlık ton olduğu sürece dunya fi- yatlanyla pamuğu satmanın zor olduğunu belırttı Thıs announcement appears as a matter ofrecord only New and secondary ıssue Aogust 1995 ERCtTAS BtRACILIE VE MALT SANAYÜ A.Ş. US$ 104.26 million 1,551,650 Rule 144A American Depositary Shares 1,247,550 Global Depositary Shares each representing 20 Class A Shares and 99,016,000 Class A Shares Issue pnce US$ 13.45 perADRorGDR TL 30,000 peı Class A Share Joint Global Coordınator Global Securities Inc. Bu ılan bır duyuıu nıtelığuıde olup bahsı geçen hısse senetlenıun taırtanu sablnuşüı ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDING A.Ş. ve ERCİYAS BtRACILIE VE MALT SANAYÜ A.Ş. Eıcıyas Biracılık ve Malt Sanayiı A.Ş. sermayesıne ait 155.000.000 adet A tipı hisse senedırun yurtdışında yerleşik yaünmalara saüşında aracılık hızmeü sunart GLOBAL MENKDL DEĞERLER A.Ş.'ye başanlı hızmetlennden dolayı teşekkûr eder. IŞÇININ EVRENINDEN ŞÜKRAN SONER Kendini Yok'a Saydırmamak İçin... Işçıler Ankara mıtıngınde uzun yıllardır hıçbır sıya- sı partının lıderın toplayamadığı kalabalıkları oluştur- dular Yazın sıcağında yuz bınlerı bır araya getıren haklı- lığa hak vermekten vazgeçtık, ızleyıcı, tıraj kaygısı ıçınde, sansasyon populıst yaklaşımla en azından, ozel televızyonlardan buyuk tırajlı gazetelerden, ka- labalıkla doğru orantılı bır ılgı beklenırdı Ne gezer? Çok sıradan bır olay haber gıbı geçıştırıldı Gorun- tuler olmasa oylesıne "âdet yerını bulsun" dıye ya- pılmış bır mıtıng ızlenımı alacaksınız Bazı olaylarda ozel rekabet etkılı olur kımı televızyon kanallannın ga- zetelenn gormedığı bır olayı bır başkası onem ve an- lamına uygun aktarırdı Bu olayda, sankı gızlı bır el uzanmış en çağdaş sansur yontemını uygulatmıştı Çok buyuk bır toplumsal tepkıyı sansur etmek, "yo/("saymak, ışte olursa boyle olur Yayın yasağı konsa, haberı hıç verılmese daha çok etkı ve tepkı yaratırdı Çağımızda Abdulhamıt yontemı "sansur" uygulanmıyor Olayların anlam ve boyutu çarpıtılarak kıtlelere ulaşması engellenıyor insanlar gozlerının onunde olup bıtenın bılıncmde, algılamasında olamı- yor Yuz bınlerı meydanlara dokmuş bır buyuk tepkı, ga- zetecılık olçulerı ıçınde yansıtılsa butun televızyon ka- nallarının, buyuk gazetelerın ana haberlerını ağırlıklı doldurması, yorumların açıkoturumlar, tartışmaların bu konu uzennde yapılması gerekırdı 600 bın kamu ışçısının toplusozleşme uyuşmazlığı, konu uzerınde- kı tartışma en azından bu haftanın ağırlıklı gundemı olmahydı Ama olmadı Olamazdı Olmamalıydı Neden mû Yıllardır KİT'lerde ışçılerın fazladan, haksız ucret al- dıklarını savunan, KİT'lerın ozelleştırılmesını, devletın kuçulmesını ısteyen medya, egemen ıdeolojı, sonun- da ışçının toplusozleşme ucret kavgasına yaraya- cak tepkısını "yok" saymayı seçtı de ondan Ankara mıtıngını habercılık olçulerı ıçınde değerlendırmek. ışçının hak kavgasını haftanın gundemı yapmak bu- gun yapılacak genel dırenış, ış bırakma eylemıne guç katmak demektı Medyanın gorevı ışçının bugunku dırenışıne moral destek vermek, guç katmak değıl kı Tamtersı Med- ya, ışçının dırenışının kırılması, kamu ışçısının ucret artışının sonunda olabıldığınce en az duzeyde tutul- ması ıçın uzerıne duşen her şeyı bundan once yaptı- ğı gıbı bundan sonra da yapmayı surdurecektır işçı olup bıtenı şoyle bır duşunduğunde, bahar dı- renışlennde yaz eylemlerınde, Zonguldak dırenışın- de, benzerı butun dırenış ve grevlerde tek tek ışyerı sorunlarında kamu çalışanlarının dırenışlerınde hep bu turden çağdaş sansur yontemlerının uygulandığı- nın ayırımında olacaktır Haberler onemıne gore en azı ıle ve yenı eylemlerın olmaması gozetılerek venlır An- cak ışçıden gelebılecek tepkı patlama noktaları da gozetılerek bazı durumlarda gerekırse ışçıye yağ bı- le çekılır "Bu asgarı ucret de olmaz, ışçı sagduyulu, bıraz da bır şeyler vermelı "anlamında, duruma gore sevımlı gelecek, destek vermış gıbı gorunecek soz- ler de soylenır Neacıdır kı ışçı. kendısını haklannı, kavgasını "yok" sayan medyaya kolay kolay kızmaz Eve alınacak bıl- mem ne marka tabak, bardak uğruna, kuponunu kes- mek uzere gazetesını almayı bırıcık eğlence aracı olarak da televızyonunu ızlemeyı surdurur Sonunda onlan okuyup ızleyerek kendı hak kav- gasına bıle yabancılaşır Kendı ışınden olmamak ko- şulu ıle ozelleştırmeyı kendı ucretıne yansımaması umudu ıle ucretlerın gerı çekılmesını kabullenır "Sağ- duyulu. uslu" ışçı olarak sabırla bekler durur Yasal hak edılmış ucret alacağı, 6 aylık zam farkla- rı zaptedıldığınde bıle ucretının çok aşırı yuksek ol- duğuna ınanarak boynu bukuk kalır Ama bazen de canı burnuna gelır Evındekı yoksullaşmaya bakar Krızde kendısıne bındırılen yuku gorur Krızde bıle ka- zanan sermaye cephesıne, vurguna, vergı kaçağına, devlet butçesınden ranta akıtılanlara ofkesı bılenerek bakar Hakkına hıçbır zaman sıra gelmeyeceğını go- rur ve patlar Kendını 'yok"a saydırmamak ıçın harekete geçer Televızyonlar gazetelervermese bıle hıçbır sıyası par- tının, lıderın toplayamadığı kalabalıkları oluştururlar Tek tek yok sayılan "yuz bınlerın" bır arada, gucun- den odu kopan sermaye cephesı sıyası ıktıdar med- ya bu kez dırenışın panığındedır Uretımden gelen gucun kullandırılmaması ıçın "yasadışı, suç, ıştenatı- lırlar' dıye "tehdıtler"yağar Tek tek yok sayılan, hep kaybeden ışçının, yuz bın- ler olmaktan başka gucu yoktur Ya yuz bınler olarak uretımden gelen gucunu kullanıp hakkını alacak ya da tek tek kalıp hak kaybetmeyı her tur bedel ode- meyı surdurecektır işçı bugun kendını "yok asaydır- mamayı başarırsa, bu gece televızyon kanalları ya- rın buyuk gazeteler arkasından sıyasetçıler ışçı ve hakları uzennde ovguler dızme yarışına gıreceklerdır Başaramazsa yıne ağır bedel odeyecektır TESK GE>EL SEKRETERt ÖZC41V: Esnaf kepenk kapaüyor (Cumhuriyet Burosu) - Turkıve ekonomı- >ındekı durgunluktan etkıle- nen en onemlı kesımın kuçuk ışletmeler olduğunu bıldınl- dı Turkıve Esnaf \e Sanat- kârlar Kontederasvonu (TEŞK) Genel Sekreterı Ha- san Özcan ekonomıdekı sı- kıntıiar nedenı\ le esnafın ke- penk kapattığını belırterek "Boyle tle\am ederse. önu- muzdckı ay larda kapanan iş- yerisa\ısıartar"dedı TESK olarak GETye hazırlandıkla- nnı \ urgulayan Ozcan gum- ruk bırlığı ıçın tasanmlar urettıklennı so\ledı TESK Genel Sekreten Oz- can. TESK'e bağlı ışkolların- da faahyet go-steren ışyerlen- nın ekonomıdekı durgunluk- tan olumsuz \onde etkılen- dıklennı bıldırdı Ozcan. 15un- lan soyledı "Esnaf ve sanatkâıiar 1 urk kövlusune faızsiz kredi açan muesseselerdır. Çalışan ve dar gelııiı kesim. esnaf ve sanatkârlardan erzaklannı ve ihtıy açlannı veresiye karşı- lar. Bıze ulaşan bilgilere gore sonbaharda bu\ ük oranda iy- yen kapatnıalan yaşanacak. Bu kapatmalann genelde ku- çuk esnaftavaşanmasıbekle- niyor. \eresıy e satış vapan ter- 7İ, mobiKacL baMİer ve bak- kalar gibi işlerde sıkıııtılar gi- derekartıyor." Sorunlann çozulmesı ıçın ekonomıde va^anan îstıkrar- sızlıklann ortadan kalkmasi gerektığını \urgula\an Oz- ı.an "Hukünıerin sağlayaca- ğı olanaklar bu sıkıntılann aşılmasında y ardımcı olabilir. \ynca, işçi \e memur kesimi- nin alım giicü y ukseltilmeli- dir. Tanm ureticisine odene- cek meblağlann odenmesi ge- reklkJir" dıye konu^tu Turkıye'de esnaf \e sanat- karlann N a^adıklan en buy uk sorunun malıyet muhasebesı vehayatstandartı konu-ıunda gereklı duzenlemelenn vapıl- mamasından kavnaklandıgı- nı kavdeden Ozcan. bu konu- da gereklı duzenlemenın %art olduğunu belırttı Ozcan enflasvon artışın- dan kaynaklanan sıkıntılann kuçuk olçeklı gınijimcılen zor durumda bıraktığını \ ur- gulayarak "Turkiye'nineko- nomik \apısından kavnakla- nan daigalanmalar ıstıkrarlı birortamın sağlanması konu- sunda sıkıntı varatmaktadır. Klimi/dt ilginç bır istatisrik tar. Buna gore işveri açanla- nn \ uzde ellisı işyerini kapat- mak zorunda kalı\orlar. İş- \erlerinı kapatanlann da \uzde 9O'ı zarar etmelerine rağmen, vergfk'rini oduyor- lar" dıye konu^tu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog