Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 1995 SALI t i. OLAYLAR VE GORUŞLER Türkiye-Iran ilişkilerindeki karanlık Türkıye, Türk cumhuriyetlerının ortaya çıkışına hazırlıksız yaka- landı. Bugune değın de stratejısını belırleyemedı. İran'ı çok ıyı görüp sıyasal gelışmelen ulusal çıkar bağlamında gerçekçı \e bağımsızlıkçı olarak değerlendirebılmelıdır. EROL MÜTERCİMLER Tanhçı, araştırmacı Y ırmıncıyuzyıl.ıkıpayla- olma savaşında dengeler altust olmak şımsa\aşında60mılyon uzeredır A\rupa'dakı sı>asal harıtanın ınsanın oldurulduğu yenıden çızımınde Rusya'nın superguç -katliamyuzyıirolarak olarak yaşamasındakı çaba ve katkıla- tanhe geçecektır sanı- n\laABD.PasıfıkOkyanusu'ndakıege- rım Yapay de\letler ve menlıksavaşında Avustralyaekonomısı- şım sa\ aşında 60 mılyon ınsanın oldurulduğu 'katliam y uzyıh" olarak tanhe geçecektır sanı- rım Yapay de\ letler ve ekonomık-sıyasal >arı somurgeleryarat- ma uğruna kaç mılyon ınsanın oldurul- düğunu de bılemıyoruz Uluslararası çı- kar uğruna ışlenen polıtıka cınayetlen- nın en yoğunlaştığı coğrafya Ortado- ğu"dur Bılındığı gıbı Turkıye de bu coğ- rafyadadır Ortadoğu'da yapay olmayan ıkı dev- letten bırısı sınıf-dev let olan İran, Isla- mı radıkal rejımı ıle, otekı de ulus-dev- let olan Türkije, demokratık laık yapı- lanmasıy la belırley ıcı gucu \e etkısı olan bırer de\ lettır Yapay de\letlerle yaratılmış Ortado- ğu'da 20 >> bo> unca kurulama> an ıstık- rar. 21 yy 'da da kurulamayacaktır Ikı kutuplu dunya varken Kafkasya ve Bal- kanlar"dakı >apa> da olsa yaratılan barış. şu anda Ortadoğu ıle beraber bır potan- sıyel savaşcoğrafyası uçgenı yaratılarak bozulmuştur 21 yy "ınyazgısı Bogazlar. Doğu Ak- denız ve Pasıfık"te belırlenecektır Her ne kadar Doğu Akdenız tıcaret yolu hâ- lâ daha onemını korumakta \e bu yola egemen olma stratejısı bağlamında (Bos- na-Hersek'te olduğu gıbılsavaşlar yara- tılmaktaysa da Akdenız \e Atlas Okya- nusu coğrafı ekonomık\e>>tratejık ola- rak paytaşılmış. sıra. Pasıfık Okyanu- su'na gelmıştır Pasıfık Okyanusu bolgesıne egemen nın (geçıcı de olsa) sorunlar yaşamasına bıle yol açmıştır Asya'da, sınırlarından yuruyecek Çın'e karşı super bır gucun yaratılması- yaşatılması srratejık gerçeğınden yola çı- kan A.BD gorunduğu kadarıyla Rus- ya'yı potansıyel bır savunma karakolu olarak değerlendırmektedır Turkıye \e Iran ılışkıien ıle. Turkıye'yı çok yakın- dan ılgılendıren İran'ın bu coğrafı bol- gede yaşama olasılıgı ve koşuJlarını sa- nınm. bu bağlamda değerlendırmek ger- çekçı ve "ulusal çıkara"olacaktır ABD \e NATO tarafından SSCB've karşı Turkıye. İran \e Pakıstan'ın tercıh edılıp kullanılmış olması. her ıkı devle- tın. sahıp olduğu guç ve potansıyel guç- ler bakımından ne denlı onemlı \e vaz- geçılmez oldukldrını gostermektedır Bugun. dengeler değışmış. uluslara- rası ılışkıler. tek kutupta ABD. otekı ku- tupta tum devletlenn veraldıgı yenı bır "iki kutuplu dıinya" koşullarına gore yonlenmeye başlamıştır Bu venı oluşumda. Ortadogu. Balkan- lar ve Kafkasya"da ulus-devlet ıstenme- mektedır Nıtekım Kafkasya"dakı olayla- ra baktığımızda ıkı gerçek saptayabıl- mekteyız Bırısı hıçbır cumhurıyetın dev let olmasına ızın \ erılmey ışıdır Ikın- cısı de Turkıye ıle Orta Asya arasında duvar dev letler \e ılışkıler yaratılması- dır Turkıye ıle Araplar arasındakı ılişkı- de yaratılan sorunlann çoğunun koke- nınde psıkolojık oğe vatmaktadır O>sa asken-stratejık bağlamda değerlendırme >aptığımızda. İran ıle ılışkılerın çok kar- maşık olduğunu gormekte> ız Bu sorunlar İran'ındındevletırejımı- nı dışsatım (ıhraç) çabası hızla nukleer sılahlanma. petrol naklı yolunun seçımı. Iran'dakı 20 mıl>on Azen Turk nufus nedenıy le duy ulan kuşkudan oturu y ara- tılan yapay sorunlar, PKK'ye \erdığı destek olarak sıralanabılır Iran'ın Doğu'yu ve Batı'yı reddedıp yalnız Islam Cumhurıyetı'nı (ustelık tum MuslumanulkelennbırleştığOkabulet- mesı. bolgede huzursuzluk kaynağının temel aktorlennden başlıcası olmasına yol açmaktadır Dın oğretılı (doktrınlı) buyuk Islam devletının lıderlık hakkını da kendınde gorduğunden. bu duşunce doğrultusunda yapılanmış tum sıyasal partılere. legal \e ıllegal orgutlere açık- ça parasal destek vermekten de kaçınma- maktadır(Anıtkabır'ızıyaretetmeyışle- n. Atarurk'e dıl uzatmalannın uzennde de durmuyoruz) Bu ta\ ır bağlamında değerlendırme yaptığımızda Turkı- yeyı, genel olarak uygulama>a çabala- dığı uluslararası polıtıkalann dışında tut- madığını. tam tersıne merkezde bır >ere >erleştırerek ey lem sahası olarak gordu- ğunu saptamaktay ız İran. Ermenı teronstlennın Turk dıp- lomatlarına karşı gırıştıklerı saldırılara sahne olan tek İslam ulkesıdır Ayrıca. Ermenı anıtlarının dıkıldığı ulkelerden bırı de İran'dır 1981-1989 arasındakı Iran'dakı Turk elçılık mensuplannın can- larına \e mallarına Ermenılerce saldın- larduzenlenmıştır Buyuk olasılıklabun- lar rastlantı değıldır Humeynı rejımının uygulamaya geçı- rılışıyle bırlıkte buradan kaçıp Turkı- ye"ye sığınan rejım muhalıflen arasında "Humeynici" gruplar da sizmıştır Bu kışıler > a legal şırket y a da tabela şırket- lerı kurarak rahatça parasal ışlerı çozup Turkıye'dekı ışbırlıkçılenne olanaklar sağlayabılmışlerdır Turkıye'dekı. 1970'ten sonra plansız olarak açılan ve goz yumulan Kuran kursları. ımam-hatıp okullan da İran'ın dışsatım peşınde olduğu rejımını tutun- durmak ıçın uygun yayılma platformla- rı olarak kullanılmıştır. bugun dının tı- caretını yapanlarca kullanılmaktadırda Artık ışbırlıkçılerce.rantaverantpay- laşımına donuşturulen bu stratejıyı ço- kertmek ne yazık kı kolay değıldır Çun- ku. dev letın bunu engelleme gırışımlerı. ıçerdekı rantı (kurban densı. Kuran kur- su. vakıflargıbOpaylaşan partı \egrup- larca terorıst ey lemlerle karşılanıp kırıl- maya çalışılacaktır Bu denlı cıddı uz- laşmaz çelışkılere sahıp bu ıkı ulke. her şeyekarşın butopraklarda bırlıkte yaşa- mak zorundadır Daha doğrusu İran ls- raıl. Yunanıstan ve Turkıye ulus-devlet olarak yasamak koşullarıbırbınndenay- rılmaz ve bın olmazsa otekı de olmaz (yapıda) devletlerdır Ortadogu ve On Asya'da uluslararası ılışkıler çıkar dengelerı bu devletlenn uzlaşmazlığı uzerıne kurulmuştur Or- neğın Turkıye-İran ya da Turkıye-Yuna- nıstan barışı Anglo-Amenkan tum den- gelerı ve çıkar hesaplarını altust edecek- tır Batı ve ABD'nın buna ızın vereceğı- nı duşunmek hayalperestlık olacaktır Yıne de dağılma surecıne gıren İran'ın, hem bunu engelleme hem de emperya- lıst planların tum sıyasai uygulama mu- kemmelıyetıne karşın stratejık duzlem- de bozulabıleceğını ıspatlama sansı \ar- dır Bu da Turkıye ıle çatışmasıy la değıl. tam tersıne uzlaşma ve çıkarlan ortak payda altında toplamakla olur Bu bolgede y ırmıncı y uzy ıl empery a- lıstlennce ılk çokertılecek dev let Iran'dır Bunun ardından Turkıve. Yunanistan ve İsraıl gelecektır İran'ın olmadığı bır coğrafyada israıl'ın yaşaması ıçın artık Turkıye'ye gerek yoktur Bu nedenle lran'ın yaşatılması Turkıye nın yaşam- sal bır sorunudur Gumruk bırlığıne gı- rışımızın onu asıl bundan dolayı kesıl- mektedır 'KBvegumrukbırlığınegırmış bır Turkıye. bu cografvadan sılınemez Aslında Turkıye ıle Iran'ı karşı karşı- ya getıren tum karşıt sıyasal tutumlann yonelışlennı belırlemede temel etken. etkı-tepkı suresınde gelışecek olan mıi- cadelede belırlı bırsurede. manevraege- menlığı ve ınısıyatıfı ele geçırmeye ve sonuçta hareket serbestlığıne ulaşmayı sağlayacak eşgudumlu manevralan ulu- sal çıkar doğrultusunda belırlemektır Bunu gerçekleştırme guç ve ustunluğu- ne sahıp taraf Turkıye"dır Bılındığı gıbı uluslararası ılışkılerde ıkı dev let bırbınne duşman olamaz. an- cak dev letlerın ulusal çıkarlan soz konu- su olur Ortadogu harıtasında yer alan Arap topluluklanyla Turkıye arasındakı ıiış- kı sorunlarda"millet''anlayışı bıroğey- ken iran ıle ılışkı sorunlarda dın "Şi- alık" anlayışı belırley ıcı bır sorun olarak kendını gostermektedır Dolay ısıy la Tur- kıye. "Araplaria" olan ılışkıden farklı olarak bır "stratejik sonınla" karşı kar- şıyakalmaktadır1 i *Mezhep"ayrılıgıfak- tor olarak değıl. "sorun" olarak değer- lendırılmelıdır Turkıye. Turk cumhurıyetlennın* or- taya çıkışına hazırlıksfz yakalandı Bu- szune değın stratejısını belırleyemedı ıran'ı çok ıyı gorup sıyasal gelışmelen ulusal çıkar bağlamında gerçekçı ve ba- ğımsızlıkçı olarak değerîendırebılmelı- dır Eğer Iran. ustunde oynanan Anglo- •\menkan oyunlardan parçalanmadan kurtulabılırse (kı hıç sanmıyorum). bu kez de rejım değışıklığı ıle karşılaşacak- tır Turkıye. her ıkı olasılığa da hazırlık- lı olmalıdır ARADABIR TUNA BALTACIOĞLU Şiddet mi Sevgi mi? insanlık tarıhı boyunca 'şiddet', değışık turlerıyle her çağda gorulmuştur Savaş. ışkence ayaklanma, teror, baskı tecavuz oldurme hep var olan ve ola- gelen şiddet orneklerıdır İnsanlık tarıhınde şıddetın sureklı olarak varoluşunu sankı geçeriı bır ozurmuş gıbı ılerı surenlere katılmak yanlış olur Tersıne serın- kanlılıkla ve derınlığıne duşunuiduğunde şıddetın bır 'insanlıkayıbı'olduğunu soylebılırız Şıddetın kaynak- larını araştırmak, nedenlerını ortaya koymak gıbı ay- rıntılara gırmek başlı başına bır kıtap konusu olabılır Bu nedenle boyle kısa bır yazıda, bugun dunyamızı ve ulkemızı tehdıt eden şiddet olaylanna ınsan ola- rak nasıl karşı çıkabıleceğımız konusu uzennde, an- cak ozet olarak durmak ıstıyorum Şıddetın kaynağında ıkı turlu hayvansal ıçgudu be- lırtenebılır Bunlardan bırı, akıl denetımınden yoksun gerçek anlamda hayvansal bır tepkıden kaynakla- nan davranıştır Orneğın oldurme dayak ışkence gı- bı Oburuyse beynın eğıtılerek yonlendırılmesı sonu- cu ortaya çıkan yıne de hayvansal olarak tanımlaya- bıleceğımız tepkıdır Ornek olarak savaşı, teroru, ayaklanmalan sayabılırız 'Şıddete karşı en etkılı sılah sevgıdır' Sevgı yalnız ulkemızde değıl tum dunyada tam anlamıyla yayılıp gonullere yerleşmedıkçe şıdetı onlemek kolay olma- yacaktır Dunyamızdadın.dıl, ırk renkfarklılıklarıbo- lunmelere yol açmakta. bu bolunmeler kolayhkla ça- tışmalara yonlendırılebılmektedır Oysa sevgının ve hoşgorunun tam anlamıyla benımsendığı her yakla- şımda konuşarak paylaşarak yaratarak bırçok ola- yı şıddete yonelmeden çozume ulaştırma olanağı vardır İnsanı ınsana kırdırmanın geçerlıhğını tarıh boyunca korumuş olan bu farklılıklan yumuşatma- nın ve ınsan sevgısını pekıştırmenın yolu kanımca eğıtımden geçmektedır Eğıtımı burada daranlamıy- la, yanı okul ıçı eğıtım olarak tanımlamıyorum ' Eğı- tım annenın bebeğe sut vermesıyle başlar ve değı- şık oranlarda olmak uzere aıle çevre, arkadaş ılışkı- lerı ekonomık duzenın etkısı okul dışı okuma, tele- vızyon ızleme basın yoluyla ışlevını surdurur Eğer yeryuzunde şıddetı azaltmak, onun yerıne sevgı ve hoşgoruyu egemen kılmak ıstıyorsak ınsan- lan. çağdaş eğıtım yontemlerıyle paylaşmaya, yara- tıcılığa uretımeyonlendırmelıyız Bukonuda okul ka- dar aıleye, televızyonlara ve basına da gorev duşmek- tedır. Elbette bu kolay bır ış değıl. ama zorluklardan yıl- mamak zoru başarmanın kıvancını unutmamak ge- rekır Kaldı kı yeryuzunde şıddetın yerıne sevgının egemen olmasını ıstemek bu yonde çaba gostermek bır insanlık gorevıdır, ınsana yakışıroiumlu bır davra- nıştır Kanımca, koşullar ne olursa olsun umudumuzu yı- tırmeden karamsar olmadan bıreyler olarak sevgı- yı ve hoşgoruyu egemen kılmak ıçın uzerımıze duşe- nı uygarca yapmalıyız Eleştırmek, yakınmak ınsanın doğasında vardır Bu, aynı zamanda demokratık bır haktır Ama ınsanın do- ğasında sevgı, yaratıcılık uretıcılık de vardır Beğen- medıklerımızı nasıl eleştırıyor yerıyorsak aynı olçude begendıklerımızı yureklendırmelı, onlara arka çıkma- lıyız Başka bır deyışle yıkıcı olmaktan çok yapıcı ol- mahyız Sonuç olarak karşımızda belıren "bugunun koşul- ları ıçınde ne yapabılınz" sorusuna kısaca yanıt bul- maya çalışalım 'ınsan'a 'Insan olduğu'nun bılıncını aşılamaya çalışan. bu yonde eğıtıme onem ve once- lık veren çağdaş derneklerımız, okullanmız var Bırey- ler olarak bu kuruluşlara olanaklarımız elverdığınce her yonden destek olalım Yaptıkları yayınlarla sev- gıyı ve hoşgoruyu on plana çıkaran ve şıddete karşı olan basınımızı, yazarlarımızı. sanatçılarımızı, TV ka- nallarımızı ızleyelım, onlara sesımızı duyurarak yu- reklendırelım Halkımıza sevgı ve hoşgoruyle yakla- şan devlet kadrolarındakı elemanlara arka çıkalım Ulusumuza ornek olacak tutum gosteren duşun- celerı ve davranışlarıyla saygı uyandıran sıyasılere de oylarımızla destek olalım TARTIŞMA Bunlar doğruysa devlet nerede?• lçem Refahıye'de I bırgun kaldım Ilçeme her gelışımde halk genelde, yol. su. kopru, tefefon, okul ve ış ısteme gıbı toplumsal yanı ağır basan bır sorundan soz ederdı Bunların hıçbınnden bu kez hıç soz eden olmadı Bununla kımse. bu sorunlann tumuyle çozuldugunu. halkın artık boylesı bır sorununun kalmadığını ya da ızlenmesını ıstedığı bır ışının olmadığı sonucunu çıkarmasın Çoğu koyun. anılan ışlenn yapılmasını dort gozle bekledığı, bunlann tumuyle çözümu şoyle dursun. kımılenne hıç başlanmadığı bılınıyor ^ma boy le de olsa gördum kı tum bu sorunlann onune geçen tum bu sorunlara "heledursun" dedırten ve halkı bu sorunianndan daha fazla \arsan bır "sorun" v ar ortada Her yanıma gelen bu sorundan soz ettı Konuşan herkes bu sorunun değışık bır kesıtını aktardı \enlen bılgıyegore merkezı Vdıyaman'da bulunan bır tankat el atmış Refahıve've Tankat. Refahıye nın mahallesı durumundakı bır koyde yandaşı bınne yetkı (el) vermış Tankat faalıyetlen arttıkça artmis Bunlar koylereyayılmaya. ozellıkle ılçe merkezınde toplantılar (ayınler) yapmaya baslamış Işın ılgınç ve duşundurucu yanı. ayın duzenledıklen bınalann bırı. emnıyet guçlennın bulunduğu bınanın bıtişiğınde ımış Buradakı toplantılara bazı emnıyet mensuplannın hanımlan ve kendılerı de katılıyormuş 1 Fak-Fuk Fon'undan çeşıtlı adlar altında bu adamlara yardımlar yapılıyormuş Bunlar gruplar halınde koy lerı gezerek. e\ ev dolaşıp ozellıkle kadınlarımızı tarıkata gırmeye, onun kurallannı oğrenıp uygulamaya çagınyormu!} Bunlann en etkılı olanı ve tondan en çok yararlananı ıse Ozan koyu ımamının lıanımı ımış Bu kadının tesetture gırmeyen. duzenledığı toplantılara katılmayan ve "ajdın" kadınlarımız ıçın soyledıklcrı ınanılır gıbı değıl Bu bılgıler bu noktada kaka ıv ı "Olabilir. Bunlar ellerinde sopaları, urkütiıcü givsileriyle Ankara'va girnıeve, İstanbul'da go\de gösterisi vapmaya kalkmadı mı. bovk'lerinin ondegelenleriyle goruşebilmek için parti başkanlan yarışma içınde değil mi?" dıyebılırsınız Ama y ıne de ben Refahıye'de anlatılanları daha farklı ve duşundurucu buldum Bu nedenle de duyarlılık gosteren Refahıye halkmı ıçtenlıkle kutladım Çunku Anlattıklan soylentı de olsa. ıddıadan oteye gıtmese de (bızım dıleğımızdebu). çok şaşırtıcı Buna saşırtıcı demekde yetmez korkutucu Tarıkat mensuplannın koylere gıtmesı toplantılar yada "ayinler" duzenlemesi bır yana. bunlardan kımılen zaman zaman kaymakamlık lojmanına da gınp çıkıyormuş Fak-Fuk fon undan bunlar ıçınde yararlanan varmış llçedekı tek yurt bınası bunlann egemenlıgı altındaymış Kımı oğretmenler açıktan ve çekıncesızbu taalıyetlen desteklıyormuş Konya'da gorev lı bır oğretmen. hukumet bınası Çok az satan kitaplar SATILIK NISSAN SÛNY SLX 0 km. plakasız 1995 model u başlıgı yadırgamış olabılınz Oyleya. butun gazete vedergıler "çok satan" kıtaplardan soz eder onları yere goğe Mğdıramazken "çokaz satan" kıtaplarla ne isınız olabılır' \z satıldığına gore o kitaplar okunmaya değer olmamalı Herşeyın en ıyısını bılen ve tum vasamımızı yonlendıren medyanın bır bıldığı vardır elbet Ovle değıl mı' Hayır efendım. oyle değıl Kıtabevlerının camekânlannda "çok satan kitaplar"yazılı levhalan ve altında dızılen kıtaplan gordukçe ıçım sızlar hep Neyanı bu kitaplar ıyı ve değerlı okunmaya değer kitaplar da dığerlen değıl mı° Hep bu soru donenır kafamda ve golgeler ıçınde kavbolan kıtap vığınlanna bakarak onlara ne denlı haksızlık yapıldığını duşunurum Çok satmanın bırdızı kuralı vardır ve "i\i kitap olma" bu kuralların belkı de sonuncusudur Okur ıse bunu bılmez ve camekânlarda hangı kıtap varsa. dergı vegazetelenn sayfalarında hangı kıtaplardan soz edılıyorsa. daha da onemlısı hangı kıtap olay yaratıp dedıkodulara karışmışsa gıderonualır Alırdaokur mu' O da kuşkulu Bır kıtabın okura ulaşması çok zor ve engebelı bır yoldur aslında Yazar. dosyasını alıp kıtabını basacak bıryaymevı arar once Eğer çok unlu, adı her gün gazete v e dergılerde dolaşan, yuzu televızyon ekranlarından eksılmeyen bır yazar değılse ışı çok zordur Eskı ya da yenı. odullu ya da odulsüz bır yazar olması hıç fark etmez Ekonomık nedenler ve okurlann kıtaba karşı ılgısızlıklen gerekçe gostenlerek gerı çevnlır yayınevlennın kapısından Eh bu soylenenlerde gerçek payı da olduğu ıçın boynuııu bukup bır başka y ay ınev ı arar yazarımız Sonunda beklemekten ve gen çevnlmekten bıkarak -kı bu ışyıllarca da surebılır- kendı olanaklan ıle kıtabını yayımlatmaya karar verır Dışınden tırnağından çocuklannın nafakasından kesıp arttırarak bınktırdığı uç beş kuruşu bu yolda harcamaya karar verır Bu. sonunda kaybedeceğı baştan bellı olan bır kumardır aslında Bu ışte kazanan sadece y ay ınev ı olur Yazarın elıne -kendı paşa gonlune gore- telıf hakkı olarak bırkaç yuz kıtap tutuşturup o kıtabın tum satış haklanna sahıp olur Kıtap, yazannın odedığı para ıle basıldığından bu ışın malıyetı yoktur Kazanç doğrudan yay ınev ıne kalır Hele tum haklar da alınmışsa ve kıtap beğenılıp tutarsa daha sonrakı baskılann gelırı de hep yay ınev ıne kalır Zaten yazar kıtabının kaç adet basıldığını bıle bılmez Kendısıne soy lenenlere ınanmak. elıne rutuşturulan kıtaplara bakıp avıınmaktan başka çaresı de yoktur Işın kotusu bu yayınev lerının dağıtımcılarla da sağlam bır bağı yoktur Gelelım dagıtımcı şırketlere Bunlar kıtabın onundekı Ataturk bustune saldırıya yeltenmış. zabıt kâtıplıgınden emeklı Cemal \ksoy karşı saldırıvla bu saldınyı onlemı> ^ma savcı ve kaymakam bu olay a karşı duvarsız kalmış Kurban derılennın toplanması sırasında Mtkoyu ımamı denlerın THK'ye venlmesıne karşı çıkmış Bu gınşımı başlatanlara. laık cumhunyet duzenıne ve Atatürk e hakaretlerde bulunmuş Koy muhtan Battal Battal bır dılekçeyle durumu kaymakamlığa bıldırmış Kaymakam bu başvuruyu bugune kadar ışleme koymadığı gıbı ımamı koyden aîarak ılçede bır camıye atanıış Bu bılgıler ıçınde daha ntceierı var Şımdılık hepsını yazmıyorum Bunlar ıçınde kaymakamla ılgılı bın var kı ozel ve guzel bır koşula bağlanmış Kavmakamın verdığı bır "karar" oyle kalkmış ışlemden Bır kaymakam bunu yapamaz, yapmamah Yaparsa. değıl o ılçede, kaymakamlıktd kalmamalı Şımdı bu akıl almaz ışlen "inanılmaz" ya da okura ulaşmasında kan damarı gorevını yaparlar Onlar olmaksızın hıçbır kıtap. ulkenın dort bır yanındakı kıtabevlerıne ulaşamaz Olsa olsa y ay ınev ının deposunda çurumeye bırakılır Dagıtımcı şırketlerse daha çok tanınmış yazarlann "çok satan" kıtaplanyla ılgılendıklennden. adı sanı fazla duvulmavan kıtaplara ve onlan yayımlayan yayınevlenne pek yuz vermezler Kıtabev len ıse kendısıne dagıtımcı şirketler hangı kıtabı ulaştınyorsa onu satarlar Istersenız kıtabınızla ılgılı pek çok ovgu yazılan çıksın. hatta odullerkazanın. hıç fark etmez Dagıtımcı. kıtabınızı kıtapçılara vermemışse okur -ıstese bıle- kıtabınıza ulaşamaz Kıtabınız basildı dagıtımcı da alıp kıtabevlerıne ulaştırdı dıvelım. yıne de ış bununla bıtmez Kıtabınızın okura tanıtılması gerekır Pıyasaya yenı çıkan bır urunun tanıtımı ne denlı onemlıyse bu da aynı **saçma"bulunlar olabılır Ama ne acı kı yaptığım kısa ıncelemede bunlann hepsının "gerçek" olduğunu gordum Eğer buna "olamaz"ya da "değir dıyen varsa. başta içışlen Bakanı Sayın Nahit Menteşe'yı. dev letın guvenlık guçlerınden ısteyenı laık cumhunyet duzenını, Ataturk ılke ve ınkılaplarını koruma ve kollamada gorev lı olanlan ve basınımızı Refahıye'ye davet edıyorum Yazılanlan orada bırlıkte goreceğız Bunu yapmaya mecburuz Turkıyemız hızla çağdışı bır duşuncenın kucağına yuvarlanıvor Uyuyanlar uyansin artık' Bunları gormezden gelmek. çağdışı bu çılgınlıklara "olabilir" demek. geleceğımız ıçın yapacağımız en buyuk kotuluColacaktır 10 hazıran gunu Ankara Hacıbayram Camısı hoparlorlennden dınledıklenmı "Numaralama" başlığı ıle yazdım Ama Cumhurıyet yayımlamadı ya da yayımlayamadı Obunu yaparsa bız kımınle ve nasıl mucadele edeceğız 1 Niyazi ÜNSAL değerde onemlıdır Okur sızın bır kıtap yazdığınızı nereden bılsın de gıdıp alsın' Bunun ıçın eleştırmenlere. kıtap tanıtıcılarına ış duşer Aslında bızde eleştırmenlık dıye bır meslek de yoktur Çeşıtlı nedenlerle edebıyat hakkında fıkır sahıbı olan herkes eleştırmen olabılır ulkemızde Yeter kı eleştınlennı yayımlayacak bır dergı ya da gazete bulabılsın Eleştırmen olarak ortaya çıkanlann çoğu da tum yaşamı boyunca sanatsal değen olan bır tek yazı yazamamış kışılerdır Edebıyat konusunda edındıklen akademık bılgılen kullanıp bu eksıklıklerının hıncını almak ısterler gerçek sanatçılardan Burada bır parantez açıp gerçekten değerlı eleştırmenlenmızın de olduğunu belırtmekte yarar var Doğrusu onların hakkıru yemek ıstemem Dr. Gülseren Engin Bılımsel Bakım ve Eğıtım vermek uzere yetıştınlecek EVÖĞKTMBtBUVECOCUKBMyRI Yeş kov Levent Besıktaş Gayrefeoe Tarabva «Istanoui un tjm sentlennde ,asad 5 /?? yaK i ;a"işacak T Un ıfi^ıte se ıe mesek I sesı çocu< gel ş n nezunu 1 0 3 yaşa ta~ gLr bak "• .6 eğıt rr (e'ebdecek T Ker-d re guıenefi gel şmeye açtk guleryuzlu ve sevecen 1 Bebek ve çocuklan seven enerç*. 1 lyı ucret ;e sıcak çaıışma otara arayan 118 45 yaş arasında sıga.'a çiıeyen bayanlar Lbifen bız aravre {2">6 336 04 62 MATURE E^ıt m 8 Danışmanl k SATILIK DAtRE Çengelkoy Bulgurlu Altınkoy 1 'de satılık daıre 1 850 000 000 - Tel:5124737 Romanlannız ve ansıklopedılennız yennızden alınır Tel'554 08 04' l U pasomu kaybettım Hukumsuzdur BİLGE OZK4 V PENCERE Canavarlık Tohumu Nerede?.. Okullara gırış sınavlarındakıne benzer bıçımde bır soru duzenlense Aşağıdakı etnık kımlıklerden hangısı daha canavar- dır a) Sırp b) Hırvat c) Boşnak Ne yanıt verırsınız? Hıç kuşkusuz Turkıye'de verılecek yanıtların yuz- de 100'u bellıdır, televızyon ekranlarına yansıyan Bosna Sırplarının canavarlıkları oylesıne çarpıcı bır belırgınlık kazandı kı gecelerı uykularımıza gınyor Anadolu'nun çoğu yoresınde, ınsanlar, Sırp'ı çığ çığ yemeğe hazır • Hırvatıstan'ın Krayına bolgesınde yaşayan Sırplar, 1991 'de bağımsızlıklarını ılan etmışlerdı Aradan dort yıl geçtı Şımdı Hırvat ordusu saldınya geçerek bol- geye gırdı kentlerı bır bır ele geçırıyor, devletın ege- menlığını bolgede yenıden kuruyor, ama bu kez "et- nık temızlık' eylemı tersıne donuşurse ne olacak? Hırvat Sırpları, çoluk çocuk, kadın erkek yollara dokulduler başlarına gelecek olanlan kestırmek ko- lay değıl Pekı, Bosna'da Boşnaklara karşı canavarlaşan Sırp, Hırvatıstan'da Hırvat'a karşı mazlumlaşacak mı?. Hırvat ordusu Krayına'ya gırerken Boşnak ordu- suyla ışbırlığı yaptı Şımdı ne olacak? Zalımle mazlum yer mı değıştırecek?.. Kımlık de- ğış tokuşu mu yapılacak? • Denebîlır kı - Allah kımısını canavar gıbı yaratıyor, her ne hık- metse kımısı de melek gıbı oluyor^ Kutsal Kıtap'a gore Tanrı once Âdem'ı çamurdan halkettı, sonra yarattığı erkeğın kaburga kemığınden Havva'yı meydana getırdı Kutsal kıtaplarda ne Sırp'tan soz açılıyor, ne Hırvat'tan ne de Boşnak'tan. Etnık kımlıkler uzun surelı toplumsal bır gelışmenın sonucunda ortaya çıkıyor Nedır etnık topluluk? Istersenız gelışıguzel bır ansıklopedıyı açıp bırlıkte okuyalım "Içınde yaşadığı daha genış toplumla butunleşme- yerek ortak ırk, dıl, mıllıyet ya da kultur bağına da- yalı bırlık oluşturan toplumsal grup " Eskıden etnık gruplar buyuk ımparatoriukların sı- nırları ıçınde yaşarlardı O zamanlarda mıllıyetçılık bılıncı ınsan duşuncesınde oluşmadığından etnık çe- şıtlılık ımparatorluklarda yuzyıllar boyu buyuk sorun yaratmadı, ama, ulusal devletlenn çıkışıyla durum değıştı etnık kımlık, sıyasal bırlığı zorlayan bır aynlık gıbı goruldu 21 'ıncı yuzyılın eşığınde dunya coğrafyasına yayı- lan 3000 etnık topluluktan her bın kendı devletını kur- mak ısterse seyreyleyın gumburtuyu • Balkanlar da Ortadoğu da, Kafkasya'da, etnık gruplarla uluslar ıç ıçe, yan yana, renk renk, benek benek bır coğrafya oluşturuyorlar Sıyasal harıtaları ve sınırları. etnık renklerden olu- şan benekleşmeye gore yenıden çızmek olanaksız Ne var kı etnık çatışmalar kan davalarına donuşu- yor, bu cehennemlık sureç ıçınde kım suçlu kım guç- lu, kım şeytan kım melek, kım canavar kım masum belırlenemedığınden korgudunun duşmanlıkları yo- ğunlaşıyor Anadolu'da Azerbaycan'da, Bosna'da etnık kavga ağır basıyor Yaşanan dram budur 1 Turkıye, ılkel bır cehennemın alevlerıne doğru ıte- lenıp Turk ıle Kurt duşmanlığı bılenıyor Bu duşmanlığın bılendığı bıley taşının adı ı Tek sozcuk Emperyalızm 1 .. TEŞEKKUR Hastalığımı teşhıs ederek amelıyatımı buyuk bır başan ıle gerçekle^tırıp saglığıma kavuşturan değerlı cerrah Sayın Op. Dr. AKİL TA\TERECİ'ye tedavımde yardıtnlannı esırgemeyen değerlı uzman. Sayın Dr. BÜLENT ÜNALAN ve Dr. CEMALETTİN ÜMİT'e sureklı ılgı ve dostluğunu esırgemeyen anestezıyolojı uzmanı değerlı dostum Savın Dr. AHMET KANDEMİR'e Avrupa Hastanesı'nın değerlı Ba?hekımı Sayın Op. Dr. HALUK GÜRE'ye, başta amelıyathane servıs ve hemşırelen ıle •! kat hemşıre ve personelı olmak üzere Avrupa Hastanesı nın tum değerlı çalışanlarına hastalığımda ılgılennı esırgemeverek arayıp soran ve moral \eren tum arkadaş. dost ve akrabalanma sonsuz teşekkurlenmı sunanm \v. Dr. CENGtZ \BB\SGİL ANMA RIZA ERDOĞAN \e eşı VESİLE ERDOĞAN'ı sevgı \e özlemle anıyoruz. t L pasomu kaybettım Hukumsuzdur \1 D/LEK YILM4Z VEFATBaromuzun 16T4 suıl sa\ısında kayıtlı CEVAT KANDEMİR \efat etmı^tır Azız molektaiîimızın ccnazesi salı eunu (bugun) Bavrampaiîa Merkez Camıı nde kılınacak oğle namazını müteakıp ebedı î'-tırahatgahına detnedılecektır \ferhuma Tanrı dan rahmet kederlı aılesıne ve meslektaşlarımıza ba^aglıgı dılerız İSTANBLLBAROSI B\ŞK.\NLlCl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog