Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatörü Hikmet Çetinka\a • Yazıişlerı Müdürlerı: IbrahimYıldız(Sorurnlu).DinçTa>an»; # Haber Merkezi Müdüar Hakan Kara 9 Görsel Yönetmen Fikret Eser Dı* Haberler Ergun Balcı • Utıhbarat V. alçın Çakır • Ya>ın Kurulu İlhan Selçuk Ekonomı: Biilent Kııanlık 0 kıütur Handan Şenkoken 9 (Bdskan). Orhan Erinç. Okta> Spor \bdülkadir> ücelman •M.ıLıicler Sami Karanren Kurtböke. Özgen Acar. Hikmet • Ç«\ır, Se\fettin Turhan • Duzeltmsv \bdulUh Çetinkava. Şükran Soner. Ergun •\azKi9 Bılgı-Belge EdibcBuğra • Foıogrjf Erdogan Balcı.DinçTa>anç.İbrahim \ ıldü Köseoğlu Orhan Bursalı. Mustafa Balba>. \nkara TcniMİciM Mustafa Balba> 9 Habcr Müdürii Doğan Akuı Atatürk Bul\ arı No 125. Kat.4. Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020 ı 7 han. Faks 4195027 • Iznıır TeniMİcısı Serdar Kıak.H ZıyaBK I352S.23Tel 4411220. Faks 44191P • AdanaTeniMİci'.ı ÇetinYiğenoğlu.InönüCd 119S Nol Kat I. Tel 3522550. Faks 35225"'<> Muessese Müdüru- EroJ Erkut • MEDV. U : » i onciım kurulu Koordınatör Ahmet Korulsan 0 Ba>kanı-Genel Müdur Gülbîn Er- Muhasetn: Biilent Yener O Idare duran • K.oordınaior Reha Işıt- HÖS€\inGurer01^1etme Onder man # üenel Mudur > ardımcısı Çelik«Bılgı-lskm Nail İnal • Mine \kdağ • Halkla I Bılgisa\arSıstenı. Mörü\etÇiler Mudüro Nurten B*rkso> \a>ırala\an \t Basan: \em Gun Haber \ıansı. Basm \e VayıncılıL A S TurUxağıCad 39 41 Cajuloglu M.?-4 Ll PK :-*6 kıanbu! Tel (0 212) 512 05 05 (20 hatl Fak- «0212)513 R5 95 8 A Ğ L S T O S 1 9 9 5 İmsak.4.18 Güneş. 5.59 Öğle: 13.17 Ikindi: 17.07 Akşam 20.20 Yatsı: 21.54 MEDi^CTei îuo753-5n<J5so-5i3 84eo-6i.Faks Öğrenci bursları armrıldı • AISKARA(Cumhuriyet Bürosu)- Milli Egitim Bakanlığı. eğıtimde fırsat eşitliğinin sağlanması. özellikle kalkınmada öncelikli yörelerdeki yetenekli, ancak tnaddi imkânlan yetersiz öğrencilerin ögrenimlerini sürdürmesi amacıyla verilen burs ücretlerini arttırdı. Buna göre ilk kez burs kazanan 49.170 ortaöğretimlı öğrenciye- 1 Ekım 1995 tarihinden itibaren her üç ayda bır 1.470.000 TL burs ücreti ödenecek. Sakarya'da Abhaz popu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sovyet Sosyalist Cumhurıyetler Bırliği'nın dağılmasından sonra "dünyayaaçılan" farklı kültürlerin ilk uğrak yeri olan Türkiye'de zaman zaman ilginç görüntüler ortavaçıkıyor. Bunlardan birisi. 6 ağustos günü Sakarya'da yapılan '"Kafkas Kültür Şöleni"nde yaşandı. Müziklerinde genellikle geleneksel kalıplari kullandıklan bilinen Kafkasyalı topluluklar. yeni "Abhaz popıT'ndan verdıkleri örneklerle. 130 yıl önce sürgünle Anadolu"ya gelmiş olan akrabalan ıle duygusal ve "çağdaş" bır kucaklaşma yaşadılar. Grup Yopum'un açıklaması • İstanbul Haber Servisi - Ortaköy Kültür Merkezi (OKM) ve Gazi Halk . Kültürevi'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla 4 ağustostaCHP istanbul il Merkezi"ni işgal eden Grup Yorum üyeleri. eylemi "kapatmalan ve üzerlenndeki baskılan protesto etmek" için gerçekleştirdiklenni belirttiler. Grup Yorum elemanlan. Genç Ekin Sanat Merkezf nde dün düzenledikleri basın toplantısında. taleplerinin en geniş kamuoyu tarafindan duyulması. sahiplenilmesi \e baskılann asıl muhatabı olan devletin ve Kültür Bakanı'nın gündemine sokulması amacıyla böyle bir eylem yaptıklannı açıkladıfar. Polis için 'önce insan' projesî • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Emnıyet Müdürlüğü tarafından polisın daha lyi hizmet verebılmesi, \atandaş ile arasindaki ilişkileri geliştirebilmesi amacıyla başlatılan "önce insan" projesınin ilk semıneri dün Atatürk Havalimanı'nda verildi. Polis teşkilatında görev yapan tüm polislerin eâitim göreceğı seminerde. "Tletişim ve davranış rürlen. stresten kurtulmanın yollan. kendini kabul ettirmenin yollan. ha>ata bakış açısı" gibi konular ele alınıvor. Çocukları 4O'ladı • MUŞ(AA)-Muş merkeze bağlı Tabanlı Köyü'nde oturan ve çocuk yapmada rekora doğru giden üç eşli Ne\zat Demir, iki eşinin birer gün aralıkla yaptığı doğumla çocuk sayısını 40'a çıkardı. Tabanlı Köyü'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 55 yaşındaki Demır, ilk eşi Hedıye Demır'den sonra ımam nikâhı ıle ikinci evlıliğini Rahime, üçüncü evhliğini de Haynye ile yaptı. İlk eşi Hedıye den 16. ikinci eşi Rahime'den 16 ve son eşi Hayriye'den 6 çocuğu bulunan Demir'in ikinci ve üçüncü eşinin bırer gün aralıkla dünyaya getirdiği ikı erkek çocukla. 38 olan çocuk sayısı 40'a çıktı. Demir. yeni doğan çocuklanna Ahmet ve Mehmet isminı koydu. Nev zat Demir. fazla çocuk yapmada kararlı olduğunu vurauladı. Sağlık Bakanı Doğan Baran, gelişmiş ülkelerdeki bebek ve anne ölüm hızına inebilmek için çaba sarf ettiklerini söyledi: Bebek ölümlerini en aza indireceğizGÜNDÜZ İMŞİR Sağlık Bakanı Doğan Baran. ço- cuklar için 1990 yılında toplanan Dünya Zirvesi'nde belirlenen he- deflere ulaşmak için saptanan ara hedef programlannı başanyla yü- rüttüklerini söyledi. Baran. "Etki- li, ucuz ve kolay uygulanabilir yön- tenı ve programlarla önlenebilir be- bek ve çocuk ölümlerini en aza in- dirmeye kararlıyız*1 dedi. Sağlık Bakanı Doğan Baran, ül- kemizdeki nüfusun yüzde 62'sinin (34 milyon) anne ve çocuklar tara- fından oluştuğuna dikkati çekerek bakanlıkolarak gelişmiş ülkelerde- ki bebek ve anne ölüm hızına ine- bilmek için çaba sarf ettiklerini v ur- guladı. " 1960'h yıllarda bın bebekten 208'inın I vaşını doldurmadan öl- düğünü. bugün bebek ölüm hızının binde53'leredüşürüldüğünübelir- ten Sağlık Bakanı. anne ölüm hız- lannın da her yüz bin canlı doğum- da 200 iken bu sayının günümüzde 100'e düşürüldügünü kaydetti. Do- ğan Baran gelişmiş ülkelere bakıl- dığında anneler için bu hızın 10. be- bekler için de 5-15 dola> mda oldu- ğundan hareketle kollannı sıvadık- lannı belirterek yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Bakanlığımız ishaL zatürre ve doğum varalanmalan sonucu yük- sek oranlara ulaşan anne ve bebek ölümlerini azaltmak için sağlık so- runlannın daha fazla olduğu bölge ve yörelere ağıriık \ermektedir. Böylece ülke düze> inde. etkili \e sü- rekli hizmet verilmesi amacıvla ça- lışmalannı eksiksiz sürdürmekte- dir. Llkemizde. 1980"li \illarda is- halli hastalıklar nedenivle 30 bin. akut solunum >olu enfeksivonlan nedenivle de 83 bin çocuk ölümü olurken bakanhğımızca vürürülen konuya özel programlaria son vıl- • Sağlık Bakanı Baran. yaptıklan çalışmalar hakkında bilgi verirken "Günümüzde artık bütün dünyada bebek beslenmesinde, doğumdan itibaren en iyi gıda olduğu kabul edilen anne sütü, ülkemizde de teşvik edilmekte ve bir program olarak yürütülmektedir" dedi. larda ishal ve zatürreve bağlı ölüm- lerde belirgin azalmalar sağlanmış- tır. İshalli hastalıkların kontrolü. akut solunum yolu enfeksivonları- nın kontrolü. anne sütünün teşviki- veteriivedengeli beslenme.büvüme ve gelişmenin izknmesi programla- rından oluşan çocuk sağlığı prog- ramları: bakanlığımız, Birleşmis. Milletier Çocuklara \'ardım Fonu (liMCEF)ileişbiriiği.vapılarakvü- rütülmektedir." Sağlık Bakanı Doğan Baran. akut solunum volu enfeksiyonları- nın kontrolü programı çerçevesin- delW4\ılında 1 \e 2. derecede kal- kınmada öncelikli 33 ile ilaveten 17 ıl daha eklediklerıni belirterek va- pılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri veriyor: "İshalli vakalarda ölüme neden olan su kav bının önlenmesinde etki- li olan ağızdan tuz-şeker karışımı paketleri ile /atürreli vakalann te- davilerinde kullanılnıak üzere ye- terli miktarda antibivotik bakanh- ğımızca temin edilerek halka ücret- siz vcrilmek üzere sağlık kuruluşla- nna teslim edilmiştir. Cünümüzde artık bütün dünvada bebek beslen- mesinde. doğumdan itibaren en iyi gıda olduğu kabul edilen anne sütü. ülkemizde de teşv ik edilmekte ve bir program olarak vürütülmektedir. Bakanhğımızca, çoçuklarda zekâ geriliğine neden olan hastalıkların önlenmesi. erken dönemde teşhisi ve tedavisinin vapılması amacıvla çalışmalar sürdürülmektedir. Sağ- lık kuruluşlarımızda uvgulanmak- ta olan etkili ve modern aile planla- ması vöntem çeşidinin çoğaltılarak bu vöntemlerin kullanım oranının arttinlması için bakanlığımı/ Bilim- sel Komisvonu'nun kararlan doğ- rultusunda. ülkemiz için yeni bir ai- le planlaması vöntemi olan Norp- lant'ın 3 bü> ük ilimizde uvgulama- sına başlamlmıştır." Süreyya Ağaoğlu çocuk Dostları Derneği Çocuklara yardım eli İstanbul Haber Servisi - Topiumlann en büyük yarası olan yardıma muhtaç çocukların bakımı ve bannması için kurulan özel demekler kendi olanaklan ve yapılan bağışlarla bu çocuklara yardım ediyor. Bu derneklerden biri olan Süreyva Ağaoğlu Çocuk Dostlan Derneği de anne va da babası olan fakat maddi durumu yetersiz olan çocuklara hizmet edivor. İstanbul Maslak'ta bulunan dernek şu anda 50 çocuğu barındırıyor. 1949 yılında kurulan Çocuk Dostlan Derneği. ilk zamanlarda köprü altından topladığı çocuklan almış. Daha sonra Lıce ve Varto gibı depremlerde kimsesız kalan, İstanbul Bayrampaşa'da tiner kullanan. anne >a da babasından birini kaybeden çocuklar seçılerek demeğin korunmasına alınmış. Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostlan Derneği Yurt Müdürii Salih Kılıç. herhangı bır ebeveynı olan çocuklara baktıklannı. Sosyal Hizmetler Çocuk Esırgeme Kurumu Müdürlüğü'ne (SHÇEK) bağlı olmadıklan için kimsesız çocuklara bakamadıklannı söyledi. Gönüllü derneklerin çoğaltılması gerektığini de belirten Kılıç. "Sokaktaki kimsesız çocuklara SHÇEK kanununa uvmadığı için bakamıyoruz. Bu konudaki yasa değiştirilmeti" dedi. Kılıç. derneğin ılkokul çağına gelmış çocuklara baktığını belirterek "Daha küçük çocuklar için ayn bir izin gerekli" dedi. Dernek. sadece çocuklan besleyıp banndırmakla kalmıyor. ilkokuldan üniversiteye kadareğitimlerini de sağlıyor. Kılıç. derneğin çocuklann eğitimı için en iyısını istedıklerını söyleyerek "'Dernek çahşmalan yeme- içmeyle sınırlı kalmıvor. Okuvabilen çocuklan sonuna kadar desteklivonız. V'az döneminde çocuklan ba/ı yaz okullanna gönderivoruz. Çocuklan tenis, yüzme. basketbol gibi spor kulüpkrine gönderiyoruz" dedi. Kılıç. dernek yurdunda kalan çocuklar arasında Erzıncan depreminde ailesini yitiren beş çocuğun da olduğunu söyledi. Çemberlitaş'taki otopark inşaatı davası, proje ve ruhsatların iptaliyle sonuçlandı Uygarlık bilinci, otomobil kültürünü yendi • Eminönü Belediyesi'nce verilen bir ruhsatla 1993'te yapımına başlanan, ancak kamuoyundaki tepkiler nedeniyle durdurulan Çemberlitaş'taki otopark projesi, Arkeologlar Derneği'nin açtığı dava sonucunda yargı karanyla da iptal edildi. Böylece antik Bizans'ın ünlü 'Constantinus Forumu', cumhuriyet hukukunun güvencesi altında korumaya alınmış oldu. OKTAV EKİNCİ Başta Büyükşehır Belediye Ba^kanı Re- cepTayvip Erdoğan ve Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsayaolmak üzere l's- tanbul'un kımi yerel yöneticilerı. tanhi ya- nmadanın SİT karanna akıl almaz gerek- çelerle karşı çıkarlarken. bu tarihi karar da- ha önce olmadığı için belediyece yapımı- na izin verilen Çemberlitaş'taki ünlü yeral- tı otoparkı projesi İstanbul 5. Idare Mahke- mesi'nce iptal edildi. Anımsanacağı gibi. Çemberlitaş meyda- nında 1993 yılında başlatılan bodrum kat kazılan özerine duyarlı çevrelerin yoğun tepkileri sonucunda. Eminönü Beledıye- si'nin bu alanda ruhsat verdiği otopark in- şaatı Büyükşehir Belediyesi'nce durdurul- muş. ancak böylesi bir projeye yeşil ışık yakan imar planındaki kullanım İcaran yi- ne otopark olarak varlığını uzun süre koru- muştu. Bu gelişmenin, tarihi Çemberlitaş mey- danını ve özellikle toprak altındaki zengin arkeolojik değerleri korumak vönünde \i- ne "kaygılı birsüreci" başlattığını saptayan duyarlı arkeologlar. kültürel mırası tam bir güvenceye almak üzere hukuksal mücade- îeye giriştiler. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği'nin yi- ne 1993 yılında açtığı ve otopark projesine aıt tüm ruhsatlann ve plan onama işlemle- rinin iptalini talep ettıği dava sonucunda. İs- tanbul 5. Idare Mahkemesı 28.4.1995 gü- nünde aldığı 1995 596 sayılı son kararla. daha önce Eminönü Beledıyesi'nce 25.3.1992 tarihindedüzenlenen"yapı ruh- sat ve eklerinin iptaline" karar verdi. Yüksek vargı aynı karannda. yine Emi- nönü Beledıyesfninbudavayla ilgili "usu- le ilişkin irirazlannın^da yerinde görülme- diğini belirterek. Koruma Kurulu'nun ay- nı meydanı yeşil alan kapsamına alan plan değişikliğıni 19.1.1994 tarihinde onayla- ması sonucunda, söz konusu otopark pro- jesinin zaten "geçerliliğinin kalmadığını" L'ygar ülkeler artık tarihi kent merkezlerini tümüv le > av alaştırırken. bizde anıtsal v a- pılarta çevrili mevdanlar biie otomobillere tutsak olmuş durumda. da vurguladı. Mahkeme karannda avnca dava konusu vapı ruhsatı işleminin 3194 sayılı imar yasası ve ımar mev zuatına da ay- kın olduğu belirtildi. Geçen günlerde taraflara tebliğ edilen bu karar sonucunda. Bizans döneminin en ün- lü kent meydanlarından biri olan ve "Cons- tantinus Forumu" olarak bilinen tarihsel alan. yer üstü ve yeraltı arkeolojik değerle- riyle de birlikte. lstanbul'a karşı duvarsız yerel yönetim anlayışımn ımar saldınsına karşı artık "hukukun güvencesiyle" de ko- runmuş oluyor. Bizans İmparatoru I.Constantinus'un (I. S. 324 - 337) bu alanı forum olarak düzen- lemesınden öncekı dönemlerde de Bızan- tıon'un mezarlık alanı. yani "nekropolis" alanı olan Çemberlitaş Meydanı, Osnıanlı döneminde de Istanbul'un tarihsel kımlığı- ni tanıamlayan anıtsal yapılarladonatılmış- tı. Şimdı yine aynı yargı karanyla birlikte. Tarihi Yanmada'nın ve ıçerisindeki Eminö- nü ılçesinin bütünüvle StT ılan edilmesin- de nedenlı doğru ve yerinde bir karar alın- dığı da hemen tüm gerekçeleriyle bir kez daha kanıtlanıyor. Çemberlitaş davasının proje \e ruhsat ip- taliyle sonuçlanmasını "uygariıkbilincinin otomobil kültürüne karşı zaferi" olarak yo- rumlavan Arkeologlar Derneği İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Şeniz Atik, tarihi ya- rımada gibı bınlerce yıllık geçmıse sahip kentsel yerleşme merkezlerinde, SİT kara- rı olmadan yapılan imarve planlama uygu- lamalannın sakıncasını şöyle özetlıyor: "SİT karan.bu bölgede sadece ver üstün- de görünen anıtsal vapıların değil. tüm ar- keolojik mirasla birlikte tarihsel dokunun da korunabildiği bir imar disiplininin yasal güvencesi anlamına geliyor. Yine SİT kara- rı olmav ınca, bütün bu değerierin imar pla- nına temel girdi olarak vansıması da müm- kün olmuvor. Bu nedenle Çemberiitaş da- vası. sadece bu tarihi mevdanın değil. tüm Suriçi'nin kültürel mirasa saygılı bir imar statüsüne kavuşturulması vönünde çok önemli hukuksal belge niteliğini de taşıyorJ" Çemberlitaş davası. bu değerlendirme- nın yanı sıra. yine tarihi yarımada gibi yak- laşık 2000 yıl içerisınde 130 imparator. kral ve padişahın "başkent kimliğivle^yaşadığı ve imar ettiği bır eskı yerleşme bölgesinin artık "otomobüe göre 1 " değil. kültür ve rek- reasyona yönclik planlanması gerektiğinı de venıden gündeme getiriyor. Yayalaştırma projesi Uygar dunyada bu tür eski kent alanla- rında "yayalaştırma projeleri" hızla yay- gınlaşırken. Türkiye'de ve İstanbul'da oto- mobıli tarihsel yapıların avlularına kadar sokmak ve örneğin yine Eminönü gibi ül- kenin gözbebeği bir bölgeye (Çemberlı- taş'ın dişında) aynca tam 16 tane "kat oto- parkı* 1 önermek. bu topraklarda yaşamaya pek yakışmadığı gibi insanlığa da açıkça saygısızlık anlamına geliyor. Ayrıca yine bu yargı karan. ulusal veev- rensel miras nıtelığındeki arkeolojik ve kentsel SİT alanlarında bulunan belediye- lerın. diğer verel yönetimlere göre "farklı bir anlavış, ve statü içersinde"kurumsallaş- ma.sinın da vaşamsal önemini ortaya sen- yor. Çünkü. örneğin tarihi yanmadadaki mı- rasın sahibi. sadece burada vaşayan ve bu- ra>ı kullanan Eminönü ve Fatih ılçelerinde- kı halk olmadığına göre. vani tüm ulusun vehattainsanlığınbutüralanlardakideğer- ler üzerinde "kültür ve uygarlık haklan" bulunduğuna göre. belediyelerin de bu ev- rensel haklan savunacak bir özel yapılan- ma ıçerisinde olmaları gerekivor. Açıkçası İstanbul. "verel demokrasinin evrensel kültür bilincivle kucaklaşacağı" bir ımar ve yönetim polıtikasından yoksun ol- manın felaketini yaşıyor... Darülaceze Vakfi'na zabıta el koydu Vakıf Başkanı Cahit Özden, Refah Partili yönetiminin Atatürkçü vakfı içine sindiremediğini söyledi. Belediye ise kurumun kendilerine ait olduğunu belirterek bakanlık uygulamasını 'darbe' olarak niteledi İstanbul Haber Servisi - tçişleri Bakan- lığı'na bağlı Darülaceze Vakfı RP'li İstan- bul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerin- ce boşaltılarak içendeki eşyalara el kondu. Vakıf Başkanı CahitÖzden. "RP'li yönetim, laik. demokrat ve Atatürkçü bir vakfi içine sindiremiyor. Onlar kendi görüşlerine sahip insanlanburayayeıieştirmekistivoriar'1 de- di. Içişleri Bakanlığı'nın 1916'da çıkanlan "Darülaceze Nizamnamesi"ne dayanarak Fatih Kaymakamı'nı vekâleten Darülaceze Müdürlüğü'ne ataması ve Darülaceze Vak- fı Yönetim Kurulu üyelerini de Darülaceze İdare Meclisi üyeliklerine getirmesi. kuru- mun kendilerine bağlı olduğunu savunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bakan- lık arasında tartışmaya neden oldu. Edinı- len bilgıye göre. Darülaceze Vakfı Başkanı CahitÖzden. içışleri Bakanlığı'na geçen ay yaptığı başvuruda. Darülaceze Nizamna- mesi'ne göre İstanbul Büyükşehir Beledi- yesi'nin Darülaceze'nin yönetımine ve ya- tınmlanna kanşma hakkının bulunmadığı- nı bildirdi. İçişleri Bakanı Nahit Mente- şe'nin ımzasıyla 1 ağustos tanhinde Darü- laceze Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda da. Darülaceze'nin yöne- timinin halen yürürlükte bulunan nızamna- meye tabi olduğu kavdedildi. Yazıda. nı- zamname uyannca bakanlıkça oluşturulma- sı gereken 7 kışilık kurum idare meclisi üye- liklenne de Darülaceze Vakfı Yönetim Ku- rulu üyelerinın "fahri olarak görev yapmak"* üzere atandıklan bıldirıldi. Büyükşehir be- lediyesınce Darülaceze Mudürlüğü'ne ge- tirilen Zihni Birkan da yine İçişleri Bakan- lığı tarafından görev den alınarak. yerine Fa- Miiessese Müdürü Zıhnı Bırkan'ın önceki gece sabaha karşı kurumda Darülaceze Vak- fı'nınkullandığıodalanboşalttırdığı ve Va- kıf Başkanı Cahit Özden de dahil olmak üzere vakıf çalışanlannın. kurumun içine girmesını engellediği bıldirıldi. Vakıf baş- kanı Özden. Büyükşehir Belediyesi'nin ku- rum üzerinde hiçbir tasarruf hakkının bu- lunmadığını kaydetti. İstanbul Büvükşehir Belediye Başkanlığı'nın geçen hafta vakfa • Darülaceze Vakfı Başkanı Özden, İçişleri Bakanlığfna yaptığı başvuruda, Darülaceze Nizamnamesi'ne göre büyükşehir oelediyesinin Darülaceze'nin yönetimine ve yatınmlanna kanşma hakkının bulunmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yönetim kuruluna gönderdiği yazıda. vakfin yönetiminin yürürlükte bulunan nizamnameye tabi olduğu kaydedildi. tih Kaymakamı HalilKanalvekâleten atan- dı. Büyükşehir Beledivesi'nden yapılan açıklamada, kurumun kendilerine bağlı ol- duğu dile getırilerek.bakanlığın uygulama- sı "darbe" olarak nitelendı. Açıkîamada. Darülaceze Vakfı'nın, kurum ile doğrudan resmi hiçbir ılgısi bıılıınmadığı da kav dedıl- di ve "Büyükşehir belediye başkanı hem Da- rülaceze Mütevelli Heyeti Başkanı hem de muessese müdürlüğü tayin merciidir" de- nildi. Bu arada.bakanlıkça görevden alınan "Darülaceze"yitahli\eedin" 1 yazısı gönder- dığıni aıılatan Özden, şöyle konuştu: "Zatcn nizamnameye göre bu vazıyı da gönderme haklan yok. Çünkü burası İçişle- ri Bakanlığı'na bağlı. Biz yine de bölge ida- re mahkemesine v ürütmeyi durdurmak için müracaatettik. Âmabunlarhukuktanıma- dıkları için bugün (önceki gün) saat 02.00'de buray ı bashlar. Telefonlanmızı, elektrikleri- mizi kestiler, \akfin tüm evraklanna da el kovdular. İçeride 220 milyar lirayı aşan de- ğerde evrak >ar. Zabıtalar benim gibi yaşlı birini ve vakıf çalışanlannı zor kullanarak, kulaklanmızdan tutup dışarı attılar." Bü- yükşehir belediyesının. Darülaceze'nin 500'den fazla gaynmenkulü ve diğer mal- lannı diledığı gibı kullanabıtmek amacıyla kendilerini saf dışı etmeye çalıştığını savu- nan Özden. "Bayramlarda bağış topladılar. O paralarm nereve gittiği belli değil 1 " dedi. Özden. bu arada İçişleri Bakanlığf nca ve- kâleten kurum müdürü olarak atanan Fatih Kaymakamı Halıl Kanal"ındagörev inıdev- ralmak için işlemlere başladığmı vurguladı. Büyükşehir belediyesinden şikâyetçi olmak ve ıfade vermek üzere Feriköy Karakolu'na başvuran Özden, durumu İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'ye de telefonla aktaracağını kaydetti. Öte yandan, Içişlen Bakanlığı'nca görevden alınan Darülaceze Müdürü Zihni Birkan da yaptığı açıklamada. vakıf odala- nnı boşaltma işlemini büyükşehir belediye- sinin "tahliye emrine*1 dayanarak gerçek- leştırdiklerinı kaydetti. Darülaceze Vak- fı'nın, başta Başkan Cahit Özden olmak üzere "kişisel emellere" alet edıldiği id- dia^ında bulunan Birkan, "Bunlar mües- seseyi kendi çıkaıian için sömüriiyoıiardr di\e konuştu. Anodolu üseleri kontenjanlaruıı doldıımmadı İstanbul Haber Servisi - istanbul'daki Anadolu lise- len, kontenjanlannı doldu- ramadı. Galatasaray Lıse- sı'nde 75. İstanbul Lise- sı'nde 62. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lısesf nde ise 109 açık kontenjan bulunuyor. Asıl lıste kav ıtlan dün so- na eren Anadolu liselerıne önkayıt için başv urular ya- nnbaşlayacak ve 19 ağustos tarihinde sona erecek. Ke- sın kayıtlar 23-25 ağustos tarihlerinde yapılacak. 25 ağustos günü saat 17.30'da açık kontenjan sav ısı ve ön- kayıt lıstesinde sırası gelen öğrencilerduyurulacak. Bu öğrencilenn İcesin kav ıtlan 28 ağustosta yapılacak. Açık kontenjan kalması ha- lınde kayıtlar 31 ağustos ta- rihıne kadar devam edecek. Bu tanhte de kontenjanlan- nı dolduramayan okul mü- dürlüklen. okullann eğitım ve öğretime açıldığt gün sa- at 17.30'da açık kontenjan sayısını ve önkayıt lıstesin- de sıraM gelen öğrencileri duyuracaklar.Okullann açık kontenjan sayılan ve kayıt yaptıran son öğrencınin pu- anı şöyle: Adile Mermerci Anado- lu Lisesi: 21 açık. 723.775 puan. Adnan Menderes Ana- dolu Lisesi: 21 açık, 785.102 puan. Bahçelıevler Anadolu Li- sesi: 14 açık. 723.384 puan. Bayrampaşa Anadolu Lisesi: 8 açık (puanı bildi- rilmedi). Beşiktaş Atatürk Anado- lu Lisesi: 109 açık. 801.306 puan. Beyoğlu Anadolu Lise- si: 25 açık (puanı bildiril- medi). Cağaloğlu Anadolu Lise- si: 51 açık (puanı bildırilme- di). Galatasaray Lisesi: 75 açık (puanı bildirilmedi). Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi: 14 açık, 664.825 pu- an. Kadıköy Anadolu Lise- si: 81 açık, 780.559 puan Kartal Burak Bora Ana- dolu Lisesi (Ingilizce): 30 açık (puanı bildirilmedi). Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi (Fransız- ca): 16 açık (puanı bildiril- medi). Kartal Köy Hızmetlen Anadolu Lisesi: 30 açık, 723.681 puan. tstanbul Lisesi: 62 açık (puanı bildirilmedi). Nasreddin Hoca Anadolu Lisesi: 15 açık. 699.652 pu- an. Nişantaşı Anadolu Lise- si: 47 açık, 792.585 puan. Maltepe Anadolu Lisesi: 31 açık (puanı bildirilmedi). Cskfldar Anadolu Lise- si: 27 açık, 739.980 puan. Vatan Anadolu Lisesi: 31 açık (puanı bildirilmedi). Vefa Anadolu Lisesi: 35 açık (puanı bildirilmedi). Mumcu büstüne ikinci kez saldırdılar İstanbul Haber Servisi - Zeytinbumu Belediye Başkanlığı tarafından. ga- zetemiz yazan L'ğur Mumcunun ikinci ölüm yıldönümü nedeniyle yaptınlan büste ıkıncı kez saldırıdabulunuldu. Baş- kan Adil Emecan. saldır- ganların başanlı olama- yacağını belirterek "So- nuç alamazlar. Tıpkı Lğur Mumcu'vu öldü- renlerin başanva ulaşa- madıklan gibi 11 dedi. Zeytınburnu Belediye- si Başkanlık binasınm da içınde yer aldığı Uğur Mumcu Parkı'nda bulu- nan Uğur Mumcunun büstü önceki gece kaıde- sinden kopanîdı. Beledi- ye koruma görevlılennin kendilerini görmeleri üzerine üç saldırgan tah- np ertıklen büstü çimen- liklerin üzerine atarak kaçtı. Korumaya ahnan büst daha sonra onanma gönderildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog