Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

8AĞUSTOS1995SALI CUMHURİYET SAYFA 11 ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACl Yaşlı çiftin evinden ne istediler? (I)nne ve babasının başından geçen olaylan açıklarken adı- nın ve adresinin saklı tutulma- sını istiyor bir yüksek mühen- dis... Öykü, uzun yıllar öncesinden başlıyor... Yaşlı karı koca 1976 yılında oturduk- ları evin balkonunu camekanla çeviri- yor. Apartmandaki komşulann da izni alınıyor. 1983 yılında ise imar affından yarar- lanarak gerekli yasal koşullar tamam- lanıyor... Camekanın yapılmasından 17 yıl, imar affına girmesinden 10 yıl sonra, 1993 yılında belediye o günün parasıy- la 50 milyon lira ceza kesiyor... Idare Mahkemesi'ne, Sulh Ceza Mahkemesi'ne ve Adalet Bakanlığı'na itirazda bulunuluyor... Hukuk süreci ağır ağır işlerken, be- lediyenin imar müdürü 1993 haziranın- da eve önce iki, sonra dört zabıta me- muru göndererek, iskan ruhsatı bulu- nan dairenin tümüyle tahliyesini isti- yor... Olacak gibi değil ama, yaşlı çiftin oğ- lu böyle anlatıyor. Sonra evin suyunun kesilmesi için belediyeden ISKl'yeya- zı yazılıyor ve su kestiriliyor. Yaşlı karı koca soluğu ISKİ'de alıp, suyu tekrar açtmyor. Bu kez de elektrik saati sök- türülüyor. Yaşlı çift soluğu elektrik idaresinde alıp, saati tekrar bağlatıyor. Idare Mah- kemesi'ndeki dava devam ederken, olaylardan bezen, yılan, sinirleri bozu- lan yaşlı karı koca, balkondaki tartışma konusu camekanı söktürüyorlar... Böylece, gereksiz "kavga"ya son vermek ve yaşamlarının bundan son- rasını da eskiden olduğu gibi huzur içinde geçirmek istiyorlar. Ne ki belediyenin o dönemdeki imar müdürü "kavga"dan vazgeçmiyor ve dairenin elektriği ile suyunun tekrar ke- silmesi için talimatlar yazıyor... Birileri rüşvet karşılığı kaçak elektrik ve su bağlama önerileri getiriyor... Yaşlı çift iyice bunalıyor ve 35 yıllık hatıralarını geride bırakıp, birkaç zo- runlu eşyayla evi terk ediyor. Kamu sektöründe 50 yıl doktorluk yapmış ve çevresinde hayata bağlı bi- ri olarak tanınan baba, yaşama sevin- cini yitiriyor evini terk ettikten üç ay sonra, şubat 1994'te ölüyor... Kadıköy'ün olduğu kadar istan- bul'un da en gözde semtlerinden birin- de, Fenerbahçe'de geçiyor bu olay... Nedenini ise öyküyü anlatan oğul açıklıyor... Yarın... SESSIZ SEDASIZ Sululuk adıköy Hasanpaşa'da iki haneli bir müştemilatta oturuyor Makbule Korkut. İSKİ ile sözleşme Hacı Doğan adına yapılmış. Mart ayında 5 milyon 610 bin lira su parası geldi. Su sayacında bir bozukluk olmalıydı. Itiraz ettiler. İSKİ itirazı kabul etti ve mayıs ayında su sayacı değiştirildi. Sayaç değiştikten sonra yeni fatura geçenlerde geldi. Tam 25 milyon 162 bin 800 lira! Bu kadaıia kalsa iyi... itirazı kabul edilen eski fatura ödenmediği için de evin suyu "kör tıpa" ile kapatıldı... Anlaşılan İSKİ, su işini biraz sululukla kanştırdı! Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Yaptığınız ve yapacağınız iyilikleri arşivinizde saklamanın size faydası yok. Cide'de düzenlenen Rıfat llgaz'sız 'şölen'in kokusu çıkıyor tatürkçü Düşünce Derneği Bartın Şubesi yönetim kurulu üyesi Erdoğan Atmış'ın, "Us- ta'ya Mektup"u var... Rıfat II- gaz'ın öiümünün ikinci yılında ilki dü- zenlenen Cide'deki "şölen"e ilişkin: "Sevgili Rıfat llgaz, ölüm yıldönümü- nüzde Cide'de bir etkinlik düzenlene- ceğini aylar öncesinden duymuştuk. Cideliler sizi unutmamıştı. Biz de ADD Bartın Şubesi yönetim kurulu olarak bu şenliklere katılmaktan büyük gurur duyacaktık. Geleneksel olması düşünülen bu şenlik, herhalde elma, armut, kiraz şenliklerinden farklı olurdu. Bir düşün adamı, yine düşün insanlarının katıldı- ğı, kültürel ve sanatsa) etkinliklerie anı- lırdı herhalde. Böylece biz de hem sizi anmak, hem de oraya ülkenin veya dünyanın çeşit- li yerlerinden gelecek düşün insanlan- nı dinlemek düşüncesiyle 7-9 temmuz- da yapılacak bu etkinlikler hakkında bilgi edinmek için bir arkadaşımızı gö- revlendirdik. Görevlendirdiğimiz arkadaşımız, et- kinlikten bir hafta önce yaptığımız top- lantıya elinde şenlik programıyla geldi. Sarıyazma Rıfat llgaz Kültür Sanat ve Tunizm Şöleni'nin programı hiç de um- duğumuz gibi değildi. Kültür ve sanat adına bir iki resim ve elişi sergisi yer alıyordu. Sizin adınıza da Ustam, biri çay bah- çesinde düzenlenen sohbet toplantısı olmak üzere iki toplantı vardı. Panele oğlunuz Aydın llgaz ve 'Rı- fat Ilgazlı Yıllar' kitabının yazan Meh- met Saydur konuşmacı olarak katılı- yordu. işin ilginç tarafı bu toplantının yapılacağı saatlerde üç etkinlik daha vardı. Şenlik programının istediğimiz gibi olmaması nedeniyle, birkaç da fire ve- rerek bir günlüğüne de olsa şenliğe ka- tılmaya karar verdik. 8 temmuzda 10 kişilik bir grupla, ro- manlannıza konu olan sanyazmalıların kenti Cide'deydik. Sizi çok güzel anlat- tı konuşmacılar. Çünkü sizi en yakın- dan tanıyanlardı onlar. Fakat, biz salonun boş olmasına an- lam veremedik. Izleyicilerin sayısı 50'yi bulmuyordu. Panelistler konuşurken. içeri 30-35 yaşlarında bir adam girdi. Konuşmacılarla hiç ilgilenmeden bir yere oturdu. Birkaç kişiyi yanına çağı- rarak komutlar verdi. Bir iki dakika oturduktan sonra da geldiği gibi çıktı gitti. Daha sonra öğrendiğimize göre, bu kişi ilçenin kaymakamıymış. Toplantı- da kullanılan ses düzenini, o saatlerde yapılacak olan amatör ses yanşmasın- da kullanmak üzere almaya gelmiş. Et- rafına verdiği komutlarda, konuşmala- nn kısa kesilmesini istemiş mi bilemi- yorum. Daha sonra öğrendiğimiz başka bil- gilere göre de Ustam, bu kişi daha ön- ce oğlunuz Aydın llgaz'ı ve Istanbul'da bulunan Bartınlı Işadamları Derneği Başkanı'nı şenlik organizasyon komi- tesinden çıkarmış. Bütün programı kendi kafasına göre yapmış. Sizi an- mak için mi yoksa unutturmak için mi yapıldığını anlamadığım bu etkinliğin kültürel ve sanatsal yönü de akşama saklanmış. Şehir Stadı'nda verilecek konserde birkaç dansöz ve üvertür 'sa- natçı'mız Cide halkını kültüre ve sana- ta doyuracakmış. Hayal kırıklığına uğradığımızı belli et- memeye çalışırken, oğlunuz Aydın ll- gaz ve dostlarınız Mehmet Saydur, Mi- nibüsçü Süleyman veRamazan Tuğ- tepe üe görüşme fırsatını da bulduk. Onlardan seneye yapılacak etkinüği başkalanna bırakmamalarını rica ettik. Bartın'a dönerken açık bir alandaki kalabalığı görünce ne olduğunu merak ettik. Aldığımız yanıt adınıza yapılan panelin neden ilgi görmediğini açıklı- yordu. Orada yapılan amatör müzik ya- rışmasının finali Cidelilerin daha çok il- gisini çekmişti. Önceki akşam da Sarıyazma Güze- li Güzellik Yarışması yapılmış. Bilmiyo- rum Ustam, güzellerin içinde Yukarı Akpelit Köyü'nden Hafîze Dağlı var mıydı? Hafize Dağlı'nın, Rıfat llgaz'ın "Yıldız Karayel" romanındaki kahramanlardan biri olduğunu anımsatıyor Erdoğan At- mış... Orada, olsa ne olur, olmasa ne olur... Kaymakam Bey, Rıfat llgaz'ı unut- turmaya çalışsa kaç yazar, çalışmasa kaç yazar... Cürmü kadar yer yakar! Jimmy Bo.v, Apo ile tekstilde de ortaklık kurmalı mı? Bedri Baykam FATSA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1992/258 / Karar No: 1995/276 Davacılar Emin Ateş Bayraktaroğlu. Semra Doksanoğlu. Ahmet Semih Bayraktaroğlu ve Hasan Basri Bayraktaroğlu vekilleri Avu- kat Kemal Bumaz tarafından davalılar Fatıma Sezgin ve arkadaşlan aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapı- lan yargılaması sonunda davanın kabulüne ilişkin verilen 27.6.1995 tarih 1992/258 esas. 1995/276 karar sayılı kararla dava konusu edi- len Fatsa ilçesi. Sakarya Mahallesi'nde tapunun 131 ada. 38 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda davalılann mıras bırakanı Hasan Bas- ri kızı Ayse Cevade Bayraktaroğlu ve Ahmet'in tapudaki hısseleri- nin iptali ile davacılar adına eşit hisselerle tapuya tesciline dair veri- len kararriimaramalara rağmen bulunamayan ve adresleri tespit edi- lemeyen davalılar Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde oturan Mus- tafa Haşim kızı Naime Feride Sezgin, Mustafa Hasim oğlu Erol Sez- gin. Mehmet Nuri oğlu Erdoğan Sezgin. Ahmet Cevat Sezgin. Meh- met Nuri kızı Türkan Sezgin. Fatma Kâtibe Sezgin. Hafız Ahmet kı- zı Fatma Sezgin, Samsun ili Hançerli Mahallesi'nde oturan Osman kızı Kadriye Ereken. Bilal oğlu Hadi Ereken. Karaman Merkez Ma- hallesi'nde oturan Ahmet Fuat eşi Yurdanur Çetinkaya. Ahmet Fuat kızı Çağla Ereken, Melek Gürcan Ereken. Tokat ili Yaşmeydan Ma- hallesinde oturan Ömer Fevzi oğlu Necmettin Fevzi Kural. Fevzi ll- ker Kural. Boyabat ilçesi Kazancılı köyünde oturan Necmettin Fev- zi kızı Birsen Kural. Tokat ili Yaşmeydan Mahallesi'nde oturan Nec- mettin Fevzi oğlu Bilal llhan Kural. Samsun ili Hançerli Mahalle- si'nde Oturan Sudi oğlu Mahmut Zeki Ereken. Sudi kızı Memnune Zuhal Ereken. Nihal Ereken. Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde otu- ran Ahmet kızı Haver Aydıngör. Aynur Aydıngör. Cezmi kızı Dila- ra Aydınoglu. Cezmi oğlu Ahmet Aştr Aydınoğlu. Cezmi kızı Hali- de Züriyet Aydınoğlu. Turan kızı Filiz Aydıngör. Mine Aydıngör. Oya Aydıngör. Kenan oğlu Ahmet Alev Aydıngör. Kenan kızı Ayşın Ay- dıngör. Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi'nde oturan Mazhar kızı Tür- kan Süheyla Balaşlı. Şükran Necla Saatçı ile Fatsa ilçesi. Yalıköy ka- sabası Köseli Mahallesi'nde oturan Mustafa Haşim kızı Fatma Gül- den Aydın'a yukarıda tarih ve sayısı belirtilen hüküm özetinin karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 35959 FATSA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1992/259 ' Karar No: 1995/275 Davacılar Emin Ateş Bayraktaroğlu. Semra Doksanoğlu. Ahmet Semih Bayraktaroğlu ve Hasan Basri Bayraktaroğlu vekilleri Avu- kat Kemal Bumaz tarafından davalılar Fatıma Sezgin ve arkadaşla- n aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde ya- pılan yargılaması sonunda davanın kabulüne ilişkin verilen 27.6.1995 tarih. 1992 259 esas. 1995 275 karar sayılı kararla dava konusu edilen Fatsa ilçesi. Sakarya Mahallesi nde tapunun 131 ada, 37 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda davalılann mıras bıraka- nı Hasan Basri kızı Ayşe Cevade Bayraktaroğlu ve Ahmet'in tapu- daki hisselerinin iptali ile davacılar adına eşit hisselerle tapuya tes- ciline dair verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan ve ad- resleri tespit edilemeyen davalılar Ünye ilçesi Çamurlu Mahalle- si'nde oturan Mustafa Haşim kızı Naime Feride Sezgin. Mustafa Haşim oğlu Erol Sezgin, Mehmet Nuri oğlu Erdoğan Sezgin. Ah- met Cevat Sezgin, Mehmet Nuri kızı Türkan Sezgin. Fatma Kâtibe Sezgin. Hafız Ahmet kızı Fatma Sezgin. Samsun ili Hançerli Ma- hallesi'nde oturan Osman kızı Kadriye Ereken. Bilal oğlu Hadi Ere- ken, Karaman merkez mahallesinde oturan Ahmet Fuat eşi Yurda- nur Çetinkaya, Ahmet Fuat kızı Çağla Ereken. Melek Gürcan Ere- ken. Tokat ili Yaşmeydan Mahallesi'nde oturan ömer Fevzi oğlu Necmettin Fevzi Kural. Fevzi llker Kural, Boyabat ilçesi Kazancı- lı köyünde oturan Necmettin Fevzi kızı Birsen Kural. Tokat ili Yaş- meydan Mahallesi'nde oturan Necmettin Fevzi oğlu Bilal llhan Ku- ral. Samsun ili Hançerli Mahallesi'nde oturan Sudi oğlu Mahmut Zeki Ereken, Sudi kızı Memnune Zuhal Ereken, Nihal Ereken, Ün- ye ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde oturan Ahmet kızı Haver Aydın- gör, Aynur Aydıngör, Cezmi kızı Dilara Aydınoğlu. Cezmi oğlu Ah- met Aşır Aydınoğlu. Cezmi kızı Halide Züriyet Aydınoğlu. Turan kızı Filiz Aydıngör. Mine Aydıngör, Oya Aydıngör. Kenan oğlu Ah- met Alev Aydıngör. Kenan kızı Ayşın Aydıngör. Fatsa ilçesi Sakar- ya Mahallesi'nde oturan Mazhar kızı Türkan Süheyla Balaşlı. Şük- ran Necla Saatçı ile Fatsa ilçesi. Yalıköy kasabası Köseli Mahalle- si'nde oturan Mustafa Haşim kızı Fatma Gülden Aydın'a yukarıda tarih ve sayısı belirtilen hüküm özetinin karar tebliği yerine geçer- li olmak üzere ilan olunur. Basın: 35960 kGADDAR DAVUT MMKIRTCEBE *X>LOA/U . _ _ - BU AAAMCAKLAR <AC*4MOL/HA2. 8EAJDE &OSACIKTA Üfö 1 TARfKATtMAAV ? ELLER •7ARIKATA /.. BULUT BEBEK MRAYÇIFTÇI beni / Hani bütün kızlar TARİHTE BUGÜN MIMTAZ SAğustos MINI ETEK VE MONOKINL. 1922 'P£ SU6İIN, ÛNUJ MOOAC1 RUDı 6£XAJÜ£ICH (GEKNKAYH), VİYAHAOA 0O6PU 16 Y/IÇLA^M- DAYK£N, AMERİKA 8İRL£Şİ)C DEVlSTlEfil'NE6İT- M£K İÇİN, ANA YUeDU AVUSTueyA'OAA/ AYfU- LACAK, DAHA SONÇA DA AA4£e/&W Yi/BTTBf/ OLACAKnR. OtiAPA, ÇALIÇTIĞI DANS G.HU- BUMUN KOSTÜMLEfÜUİ Ç/ZA*£y£ KOYULA- CAfC , 6İPEJZBK YENİ^ &R MESLEK EDİNECEKTİR. 1343'P£ BAŞLIYACAĞI MOOA DESİUATÖRLÜĞÜH- DE ÇOK İLER.UYBCEKTİH. RUPI &EZHREICM, 13t,O'TAN SONflA YAHATACAĞI "MîhJİ E.TEK" MODASI VE ÜSTSÜZ "MONOKİMİ"MAYOLARIY- KAPlN DÜNYASINPA RÜYUK ÜfJ YAPA- CAK, YEMİ SÖZ Z£VtOYL£ DE HEAACJNS- L£#tMl MEMMUN EDeCEKTÎR 3363170-3366716 • İ Z Î h 3454i27 Kunılıış1974 KESİN HAREKET - 3 TAKSİT KAÜTEU OTELLER - LÜKS KÜMAU OTOBÜS KARADENIZ YAYLALAR 12 19AöustOS 26 Ağuştos-3 Eylül 3 TAKSİT limilA Kaliteli otellerde 7 gece YP konaklama özel otobüs, kırkm üzennde doğa güzelliği dahil lUZUNGÖL-ÇAMUHEMŞİN-AYDER IYAYLALARI DAHİL SARP'A KADAR "Katite sever misiniz,referans ister misiniz" Safranbolu. Çorum, Samsun. Çarşamba, Terme, Ünye, Ordu, Giresun, Tiretx>lu. Görele, Beşikdüzü, AkçaabatTrabzon Sumela Manastırı, Rize. Çayeli, Ardeşen. Hopa, Sarp 13.400.000 TL. BOZCAADA Ulaşım dahıl YP. 3 Gece 4 Gün 5.700.000 TL 7-10 Eylul (Petşembe-Pazar) 21 -24 Eylül. Aynca her perşembe-fiazar {uiaşm hariç) 4.400.000 TL MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1995 205 Davacı Zfihra Murat tarafından eşi Malatya merkez Za- viye mahallesi cilt: 061 03. sayfa 84 ve hane 156'da nü- fusa kayıtlı bulunan Hüseyin ile Immihan'dan olma 10.7.1953 D.lu Nurettin Murat'ın 1989 yılından beri Ma- latya'yı terk ettiği. bütün arama ve soruşturmaya ragmen izine rastlanmadığından bahisle gaipliğine karar \ erilm- lesi talebi ile açılan davada verilen ara kararı geregince: Adı geçen Nurettin Murat'ın kendisini görenlerin. bilen- lerin veya nerede olduğundan haberdar olanların duyu- ru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 1995/205 esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur. Basın: 31174 MENEMEN ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NÜEN DosyaNo: 1995/177 Davacı Güler Sarıbaşoğlu tarafından davalı Erol Sanba- şoğlu aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan d'uruşmasında verilen ara kararı geregince: Emira- İem beldesi Menemen adresinde ikamet ettiği bildirilen da- valı Erol Sanbaşoglu'na anılan adrese dava dilekçesi tebli- ğe çıkmış, adresinde bulunmadığından bila iade edidiği ve bütün aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmişolup. adı geçen da- valıya dava"dilekçesi ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba teblis edilmiş sayılacaSı ilan olunur. 29/6/1995 Basın: 25906 KADİRLİ SULH HLKDK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1993/461 Davacı TufanTatar tarafından davalılar Osman Nuri Do- ğan ve42 arkadaşı aleyhine açılmış olan Kadirli Tatarlı kö- yü 196 parselde ortaklıgın giderilmesi davasında: Davalı- lardan Hatice Bul tüm aramalara rağmen bulunamadığı. ad- resi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi tebliğ edile- memiştir. Adı geçen şahsın duruşma günü olan 6.9.1995 gü- nü saat 09.00'da bizzat mahkemede hazır bulunması veya kendisini vekille temsi! ettirmesi, aksi halde davanın gıya- bında yürütülerek karar verilecegi hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 22.5.1995 Basın: 26260 KONYA EREĞLİ1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1995 157 Davacı Hikmet Aytekin vekili tarafından davalılar Ahmet Y'ılmaz mi- rasçılan ve arkadaşlan aleyhlerine açılan tazminat davasının mahke- memizde yapılan yargılaması sırasında; Mahkememize daha önce açılan 1995.192 E. 1995 318 K. nunıaralı dosyası ile işbudava dosyamızbirleştinlmiş vedavalar 1995 157 E. sıyıl.ı dosya üzerinden yürütülmeye başlamış, ancak önce açılan dava ile işbu dava dosyasında davalı olarak bildirilen Ahmet Karadereli'ye tebligatın yapılamadığı. adresinin de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla. duruşmanın bırakıldığı 27.9.1995 günü saat 09.00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yokluğunda yargılamayapılıpbitirileceği ve karar verilecegi mahkememizin 1995 192 E. ve 1995/157 esas numaralı dosya yönünden geçerli olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. 13.7.1995 Basın: 34078 KIRŞEHİR SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN E. No: 1994 648 K. No: 1995 171 Davacı Döndü Boynuince vekili Av. Z. Erol Keleş tarafından davalı Mustafa aleyhine açılan izalei şüyu davasında Kırşehir ili Kayabaşı Ma- hallesi Selgah mevkiinde kain ada 1030 parsel, 10'da kayıtlı 324 m2"lik taşınmaz umum arasında satılarak ortaklığın giderilmesi davasının yapı- lan yargılaması sonunda davalı Mustafa'nın adresi tespit edilemediğin- den kendisine ilanen karar tebliği yapılmasına karar verilmiştir. Bu itibarla tapu malikinin adresi tespit edilemediğinden ilamın kendi- sine tebliği gerektiğinden. bu nedenle tapu maliki oian Mustafa'ya ila- mın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yoluna başvur- ması, aksi takdirde kararın kesinleşeceğı hususu karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliö olunur. 10.7.1995 Basın: 34378 İLAN T.C. SİNOP İCRA MÜDt'RLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT DosyaNo: 1995/256 Alacaklı: Nevzat Yılmaz. Gazhane Yolu No: 29-Sinop Borçlu: Yetiş Kündü. Kırtepe Mah. Koca Müftü Sokak, Doğan Apt. BartınZonguldak. Borç Miktan: 8.500.000.-TL. (1994 yılı 4 aylık ve 1995 yılı 3 aylık) meskenin kira alacağının icra masrafiarı. yasal faiziyle birlikte tahsili ta- lebi ve borcun 30 gün içinde (tebliğinden itibaren) ödenmemesi halinde aktin feshiyle mecurun tahliyesi cihetine gidileceği ihtandır. Takip müstenidi: Sözlü kira akti. Alacaklı Nevzat Yılmaz'a borçluoldugunuzdan hakkınızda yapılan ic- ra takibinde: Yukarıda yazılı adresinize çıkanlan örnek no: 51 ödeme emri adresi- nizde bulunamadığınızdan bila tebliğ iade edildiği gibi zabıta marifetiy- le yapılan tahkikat neticesinde datıi adresinizin mümkün olmadığından işbu ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın gazete ile neşri tarihinden itibaren 50 gün içinde borcunu- zu odemeniz. yine borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa. yine bu ödeme emrinin tebliği tarihin- den itibaren 27 gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İlK'nin 62"nci maddesi hükmü geregince dilekçe ile veya sözlü olarak ıcra dairesine bil- dırmeniz. kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak red- detmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağımz. yukarıdaki süre- ler içinde borcu odemeniz veya itıraz etmezseniz. alacaklının tetkık mer- ciinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur. 19.7.1995 Basın: 35590
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog