Bugünden 1930'a 5,485,296 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 Ş'lıkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI "Dıhı Uygar Bır Ya jam Iç ı n 72. Yl SAYI 25507 /15000 TL <KDV,çmde) Cumhuriye^EMLAtf BANKASI KURUCUSU YÜNUSNADİ 1924-1945) BAŞYAZARI NADBNADt 1945-199V 8AĞUST0S1995SAU BOSNA GERÇEGİ Avrupa'nm kalbinde yaşanan utanç... Neden?.. Din savaşı mı?.. Faşist yayılmacılık mı?. Ç a r ş a m b a g i i n i i C u m h u r i y e t ' i n ö z e l e k i n d e Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, BM'nin dikkatini çekti: Balkaıı savaşıçıkabilir• Hırvatıstan'ın, Sırbıstan'a 'karşı harekât'a geçmesının Koso\a \e Makedonya'yı da devreye sokabıleceğını belırten Hikmet Çetın, "Balkan savaşıyla karşı karşıyajız. BM Güvenlık Konseyı, bıiyıik savaşlann Balkanlar'dan çıktığını goz onunde bulundurarak banşçı bır çözum getırmelıdır" dedı • Hırvatlar ve Sırplann bırleşmesı halınde, Boşnaklann zor durumda kalacağını yıneleyen Bülent Ecevıt de "Hırvatlann başansına sevınmemız gerekır, ama ılensı ıçın de kuşkucu davranmak gerekır" dıye konuştu AN KARA (Cumhuriyet Burosu)-CHP Genel Baş- kanı ve Başbakan Yardım- cısı Hikmet Çetin. Bırleş- mış Mılletlcr'e(BM) "Bal- kan savaşı çıkabiür" uy arı- sında bulundu Mıllı Sa- vunma Bakanı Mehmet Gölhan Bo;>na-Hersek'te saldırgan tarafın sılahla durdurulduktan sonra sıya- sı çozumden soz edılebıle- ceğını bıldırerek "Birleş- miş Milletler'de siyasi çö- zumden bahsedili>or. Si- lahlı saldırgan durdurul- madan ne sivasi çozumu? Güvenli bolgeleregirilmiş" dı>e konuştu CHP liden Çetın, parti meclısı (PM) toplantısının açılışında yaptığı konuş- mada. Bosna-Hersek'tekı ınsanlık ayıbının tanhe ge- çeceğını sovledı Hırvatıs- tan'ın toprakbutunluğunu koruyabılmek ıçın. Sır- bıstan'a karşı harekâta geçmesının Koso\a \e Ma- kedonva'nın da devreve gırmesını berabennde getıreceğıne dıkkat çeken Çetın *Balkan savaşıv- fa karşı karşıyayız. BM Guvenlik Konseyi, buyuk savaşlann Balkanlar'dan çıktığını goz onunde bu- Hırvatistan Krayina tamam • Hırvatistan. kendı topraklannda bağımsızlık ılan eden sozde "Krayına Sırp Cumhurıvetı'nı yenıden ulke sınırlanna katmak ıçın başlattığı asken harekâtı sona erdırdığını açıkladı • The Tımes gazetesı. Hınat lıder Tudjman'ın Bosna'yı Sırbıstan ıle Hırvatistan arasında paylaştırmayı duşunduğunu ılen surdu M 9. Sayfada lundurarak banşçı bir çözum getirmelidir" konuştu dı\e DSP Genel Başkanı Biılent Ecev it de Hırvatlar \e Sırplann bırleşme ko- nusunda anlaşma olaMİı- ğını yıneledı Ecevıt "Hırvatlar \e Sırplar. bir- leşme konusunda anlaşır- larsa. Boşnaklar çok zor durumda kalır. Turki- \e"nin şimdiden cavdıncı onlemler alması gerekır. Hırvatlann başansına se- vinmemizgerekir.ama ile- risi için de kuşkucu dav- ranmak gerekir~ dedı Ote yandan Bosna-Her sek Mıllı Sa\ unma Bakan \ekılı Muhammet Lemes başkanlıgındakı bır heyet Turkıye ıle asken ışbırlığı konulannı goruşmek uze- re dun Ankara >a gelerek Mıllı Savunma Bakanı Mehmet Golhan lagoruş- tu Golhan goruşme sıra- sında Bosna da banşın sağlanması ıçın BM nın NATO'yagereklı yetluvı \ermedığını ka>dederek şunları soy ledı "Biz bunu her yerde ifade edivo- ruz. Bu vetki NATO'va v erilmediği için, çifte anah- tar u>gulaması de\ am ediyor. Bu kararsızlık, hem BM've hem de \ATO\va olan guveni sarsı>or. • 4rkasıSa.l7,Sû. Vde Bosna'da savaş sıvilleri vuruvor. Taraflar çarpışıvor, siviller va oluvor >a da \erini vurdunu terk etmek zorunda kalıvor. Savaşı durduramamanın acısı Bosna'daki halklann ortak derdi. Mesut Yılmaz'ın TBMM'yi toplantıya davet etmesi, tartışmayı yeniden alevlendirdi ANAP'tan ara seçim çağnsı Cörüşme 14 ağustosta ANAP. gereklı 90 ımzavı toplayarak ara seçımle ılgılı karar almak ıçın, TBMM'yı I4ağustos pazartesı gunü olağanüstu toplantıya çağırdı ANAP'ın bu çağnsı uzenne ara seçım tartışması da yenıden alevlendı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, bütün sıyası partılen anayasaya saygılı olmava davet ettı İlk gündem seçim ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, başkanlık dıvanı toplantısından sonra Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı'nı ara seçım ıçın karar almak uzere olağanüstu toplantıya çağınrken "Bırıncı gündem maddemız, anayasaya gore en geç 22 Ekım I995'e kadar yapılması zorunlu olan ara seçım ıçın karar almak" dedı çağırmaya yetkili değiliz1 ANAP hderı Yılmaz, ANAP'tan ve mılletvekıllığınden ıstıfa eden Trabzon Mılletvekılı Fahrettın Kurt'un ıstıfasının kabulü ıçın Meclıs'ı olağanüstu toplantıya çağırma yetkılerı olmadığını bıldırdı • 5. Savfada CHP KURULTAYI 9 EYLULDE • 5. Sayfada KKTC BAŞBAKAM HAKKI ATUN; Rumlar tahrik ediyor BM ise seyrediyor • KKTC sınınnda evlem duzenleyen motosıkletlı Rum gençlerınden du>duklan rahatsızhğı dıle getıren Başbakan Hakkı Atun, "Rum yonetımının sınırlarda yaptırdığı saldırgan eylemlerle tahrıklennı tırmandırması" konusunda Bırleşmış Mılletler'ı uyardı • KKTC Güvenlık Kuvvetlen'ne taş atan ve ara bolgede vangın çıkarma tahrıklennde bulunan Rumlara BM Banş Gucu'nun seyırcı kalmasmı eleştıren Atun, "Saldırgan eylemlen teşvık eden Rum vonetımını şıddetle protesto ediyor ve BM'nin daha etkın onlemler almasını beklıyoruz" dedı • S. Sayfada RAPOR BLNALIMINDA ÇİLLERDEN SORU: Mesut Yılmaz'ın CIA ile ıliskisi mi var? Çiller, ^ ılrnaz'a > uklendi. • TOBB raporuyla hıçbır ılışkısı olmadığını soyleyen Çiller "Doğu \e Guneydoğu'nun daha ıyı hızmet alabılmesı ıçın çeşıtlı araştırmalar \aptik Bunlarla da bağdaşan bır tarafı yoktur Doğu \e Guneydoğu ınsanına gü\enlığı, mutluluğu \e zengınlığı goturmek ıçın hukumet olarak kararlıyız Acaba Sayın Yılmaz'ın CIA ıle bızım bılmedığımız tarzda ılışkısı mı var" dıye sordu ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Turkıve Odalar\eBorb>alarBırlığı'nce(TOBB)hazırla- nan \e Gune>doğu Anadoluda yaşanan torer olavlannın çözumu olarak "demokratikleşme, insan haklarına oncm verilmesi, Kurt kımliğinin mArkasıSa. 17,Sü.Vde ERGIL.-HUKLMETLE ILGISI VOK" • 5. Sayfada Ilyas Aktaş ve sekreterinin nasıl vurulduğu anlaşılamadı MecHste esnumgiz kumınlama • TBMM Plan ve Butçe Komısyonu Başkanı DYP Samsun Mılletvekılı tl>as Aktaş ve sekreten Fatma Akınturk, bır el patlayan sılahtan çıkan kurşunla yaralandı Ancak kımın kımı >araladığı belırlenemedı • tl>as Aktaş'ın komısvon odasındakı olayın, ortbas edılmeye çalışıldığı gozlendı TBMM tdare Amın Latıf Sakıcı, Aktaş'ın avağından. \kınturk'un de göğsunden ve kolundan yaralandığını bıldırdı Sılah sesını duyan bazı gorev lıler ıse odada uçuncu bır kışının bulunduğunu ılen surduler •Nöbetçı cumhurıyet savcısı Fahn Artunç olayda kasıt olmadığı ıçın ınceleme >apmadığını ve olaya kanşan kışılerın ıfadesının alınmadığını soyledı. • 5. Sayfada BL GÜN YAŞAM DL RACAK Işçiden bir güulük grev • Turk-lş, 700 bın kamu ışçısının masada bıtmeyen sozleşme pazarlığına. bugun ışyerlennde ış bırakarak \e ışyerlennı terk etmeyerek çozüm arayacak Turk- iş'ın. grev yasağı kapsamındakı ışkolları ıle basın dışındakı ışkollarında jerçekleştıreceğı 115 bırakma eylemıne, orgutlu kamu çalı^anları, DlSk ve Hak-tş'e bağlı sendıkalar da çe>ıtlı eylemlerle destek \erecek • Eylemı. "halkın tepkibinı çekmeyecek bıçımde' yaşama geçıreceklennı belırten Turk-lş Genel Başkanı Meral. hukumetın, eylemı yasadışı ılan etmesıne sert tepkı gösterdı "'Sıyasetçılere meydanı darederız Hukumet. ulkeyı 12 E\İul havasına sokmak mı ıstıvor0 " dıven Meral. hukumetın. eylem nedenıyle ışçılen tazmınatsız olarak ışten atma tehdıdıne de "Bedelını pahalı odetınz" karşılığını \erdı I 3. Sayfada HUKUMETTEN İŞÇİYE GOZD4ĞI SURb>OR I 3. Sayfada Türkiye tarun yoksulu oldu• A\rupa nın tahıl ambarı Turkıye'nın ıthal etmedığı tanm urunu kalmadı Ozal hukumetıyle başlaş ıp Tansu Çiller donemınde de surdurulen verımlı toprakların sanay ı\e tah>ıs edılmesı tanm uretımını kalbınden \ urdu • 1993 > ılına kadar ıhracatın ıthalata gore fazla olduğu tarım urunlerınde 93 te kurufasulye \e pınnç ıthalatına harcanan para. tum baklıyat urunlennın ıhracatından elde edılen 450 mılyon dolarlık gelıre eşıt hale geldı HÜLYA GENÇİII haberH • " Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Ara Seçim Döngüsü.. ANAR TBMM'yı 14 ağustos pazartesı gunu olağanüstu toplantıya çağırarak ara seçı- m ı yenıden gundeme getırdı Bırkaç ayda bır ısıtılan ko- nu onumuzdekı hafta ıçınde netleşecek Çunku, anayasa- ya gore genel seçımlere bır yıl kala ara seçım yapılamıyor Olası bır ara seçım ıçın ortala- ma uç ay gerekiığı goz onune alınırsa Meclıs'ten ağustos ayı ıçınde seçım kararı çıkması gerekıyor Mechs'tekı genel gorunum şoyle DYP yonetıcılerı sureklı "se- çımden kaçmıyontz"üey\p ko- nuyu suruncemede bırakıyor CHR şu aşamada kendı ku- rultayına donuk, ancak ara se- çım karan Meclıs'te oylanırsa "hayır" demeyecek ANAP ıse konuyu çeşıtlı yontemlerle sureklı gundem- de tutmaya çalışıyor ANAP Trabzon Mılletvekılı Eyup Aşık'ın ıstıfasının reddedılme- sının ardından bu kez Fahret- tin Kurt, hem mılletvekıllığın- den hem de parfısınden ıstıfa ettı ANAP Başkanlık Dıva- nı'nın TBMM'yı olağanüstu toplantıya çağırma kararı da bu aşamada gundeme geldı Konunun temelı şusorunun yanıtında yatıyor Ara seçım anayasal bır zo- runluluk mu değıl mı'' Anayasanın 78 maddesı şoyle "Turkıye Buyuk Mıllet Mec- lısı uyelerınden boşalma ol- ması halınde ara seçıme gıdı- lır Ara seçım, herseçım done- mınde bır defa yapılır ve genel ••• • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Basın güven yitirdi Guvenılmeyen ve ınanılmayanlar arasında bırıncılığı koruyan basın sektoru, kıtle ıletışım uzmanlarına gore yennı promosyona borçlu • 3. Sayfada 'Bebek ölümleri azalacak' Sağlık Bakanı Doğan Baran yaptıkları çalışmalarla bebeğın anne sutuyle beslenmesının teşvık edıleceğını ve yururtuklerı programla çocuk olumlerının onune geçmeyı amaçladıklannı bıldırdı • Arka Savfada Uygarlık bilinci kazandı Emınonu Beledıyesı'nce verılen bır ruhsatla 1993'te yapımına başlanan, ancak daha sonra durdurulan Çemberlıtaş'takı otopark projesı yargı kararıyla ıptal edıldı Boylece antık BORSA ODun 47.687.03 Oncekı 49.103.94 DOLAR ûDun 45 700 Oncekı 45.600 MARK ODun 32.660 Oncekı 32.725 ALTIN ODun 570.500 Oncekı 570.500 GÜNDEM MUSTAFA BALBA\ Bızans'ın Constantınus Forumu" hukukun guvencesı altına alındı B Arka Sayfada Inönü, Beyaz Rusya'ya gitti Dışışlerı Bakanı Erdal Inonu, Rusya ıle bırleşme yolunda ılk adımı atan Beyaz Rusya'nın (Belarus) Turkıye ıle ılışkılerını "yumuşatma" mısyonu ıçın dun başkent Mınsk'egıttı M 8. Sayfada Kırım'dan Meksika'ya MEXICO CITY - Yurtdışında karşıiaştıgım herTurkun oy- kusu ılgınç gelmıştır bana Çoğunda hayıflanmışımdır, "Zamanım olsa, oykunun tumunu dınleyebılsem Bıraz da araştırma yapsam Muthış bır belgesel roman olur" Ama karşılaşma geçıcıdır En çok bırkaç saat sohbet edı- lır Adresler ahnıp venlır "Mutlaka goruşelım" denır Bır da- ha da karşılaşılmaz Bır ınsan yaşadığı topraklar* terk etmışse mutlaka ılgınç bır oykusu vardır Orta Amerıka gezımın, Meksıka bolumunde boyle bır du- rumla karşılaştım Akşamuzen başlayan yanm saatlık bır bu- • ArkasıSo. 17,Stl.2'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog