Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'hkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B ı r Y i j i m I ç ı n " 72. Y l SAYI 25506 15000 R (KDViçinde) Cumhuriyet^EMLAK'&ANKASI KURUCUSU. YUNUS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IUDİI HMÂ (1945-1991j 7AĞUST0S1995PAZARTESİ Devlet Bakanı Daçe: Iş bırakan memur ve işçiye yazık olacak Hiiküıııetteıı işçiyetehdit Yasal sonuçlar* Türk -tş'in yann yapacağı iş bırakma eylemine sert tepki gösteren Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe. "İşe gelmeme, iş yavaşlatma. işgal gibi konular yasalara aykın davranışlar olarak ortaya çıkacaktır. îşyeri sorumlulan bu konulan yasal sonuçlara götürmek mecburiyetinde kalacaktır. Bundan da işçiler mağdur olacak. toplum rahatsız olacaktır" dedi. \ Çalışmalar sürüyor' Ücret zammı konusunda hükümetin çalışmalarının sürdüğünü belirten Daçe, "Ancak, Türk-lş"e yaptığımız \ Eylemlerimiz yasaldır' öncekı öneriye yönelik olarak, neden kabul etmedikleri. kendilerinin taleplerinin ne olduğu konusunda resmi bir yaklaşım alabilmiş değiliz. Türk-tş*in yasadışı yollan, amaçlannı tahakkuk ettirmek için kullanmayacağını umuyorum" dedi. İstemlerini yazılı olarak hükümete bildirdiklerini kaydederek Daçe'nin sözlerini "rutarsız bir ifade' diye değerlendiren Türk-İş Genel Sekreteri Denızer, "Yasalarda çoğunluğun kabul etmedıği düzenlemeler varsa, ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. Biz. eylemlerimizi daima çoğulculuğa dayalı olarak ortaya koyanz. Yaptığımız bütün eylemler yasaldır" dedi. YUSUF ÖZKAN ANKARA - Hükümet ile Türk-tş ara- sındakipürüzlergidenlemedi. Devlet Ba- kanı Bekir Sami Daçe. Türk-lş'in istem- leri konusunda resmı bir yaklaşımda bu- lunmadığını belirtırken >ann yapılacak 'iş bırakma' eyleminin de yasadışı oldu- ğunu sa\undu. Daçe. "İşe gelmeme, iş ya- vaşlatma. işgal gibi konular yasalara a\ kı- n davranışlar olarak ortaya çıkacaktır. tş- yeri sorumlulan bu konulan \asal sonuç- lara götürmek mecburiyetinde kalacak- tır. Bundan da işçiler mağdur olacak, top- lum rahatsız olacaktır" derken Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer. toplusöz- leşme görüşmeteri öncesinde istemlerini yazılı olarak hükümete bildirdiklerini kaydederek Daçe'nin sözlerini 'tutarsız bir ifade' diye değerlendirdi. Denizer. tüm eylemlen yasal çerçeve içinde gerçekleş- tırdıklerını söyledi. Hükümetin uygulamalannı protestoet- mek amacıyla öncekı gün on bınlerce ki- şının katıldıgı 'Emeğe Saygı Mitingi ve YürüyüşiTnü gerçekleştıren Türk-İş. ya- nn da örgütlü olduğu tüm işyerlerinde iş bırakmaya hazırlanırken. sendika ile hü- kümet arasındaki 'kopukluk' sürüyor. Cumhuriyet'in konuva ilişkin sorulan- nı yanıtlayan Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe. ücret zammı konusunda hüküme- tin çalışmalarının sürdüğünü bıldirerek "Ancak, Türk-İş'e yaptığımız önceki öne- riye >önelik olarak. neden kabul etmedik- leri, kendilerinin taleplerinin ne olduğu konusunda resmi bir \aklaşım alabilmiş değiliz" dedi. Hükümetin önensıne tepki gösterdikle- rinı. Tûrk-lş'in eylemleri nedeniv le anla- yabildıklerini söyleyen Daçe. şunlan söy- İedi: "Halbuki burada doğru olan Türk-İş'in "Sizin teklifinız şu gerekçelerle yanlıştır. bızim talebımiz sudur" şeklinde resmi gö- rüşünü,gerçek\aklaşımlannıorta\akoy- malan lazım. Tabii ki, hükümet bunu de- ğeriendirme. üzerinde çalışma imkânı bu- B Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Memura buyıl umut yok • Memurlar, bu yılın ilk yansında da enflasyon karşısında ezilmekten kurtulamadı. Haziran I995"te 4 kişilik bir ailenın mutfak masrafının 9 milyon 680 bin liraya. toplam masrafın ise 30 milyon 250 bin liraya ulaşması. bu yıl içinde memur maaşlarına yapılan yüzde 72.5 oranındaki zammı kuşa çevirdi. • Haziran 1995 itibarıyla 10 milyon 540 bin lira maaş alan bir memurun gelin. ancak mutfak masrafının tamamını karşılamaya yeterken toplam harcamaların yüzde 34'ünü karşılayabildi. I 9. Sayfada Tezler büyüteç altında • Yüksek iisans ve doktora tezlerinde sahtecihği önlemek ıçin çözüm arayışına giren üniversiteler çeşitli önlemler almaya başladılar. • tstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, isteyen herkes tezleri inceleyebilecek. Yıldız Teknik Oniversitesi'nde, her tez mutlakabasılıyor \e üniversitelere gönderiliyor. Bilkent Üni\ersitesi'nde ıse tezler, çok aşamalı bır denetim sürecinden geçınliyor. FtGBI /mUY'IB taİMri • 3. Sayfada ANAP'ın seçim atağı • ANAP Başkanlık Divanı. Trabzon Milletvekili Fahrettın Kurt'un istifası üzerine bu sonbaharda ara seçime gidilmesi için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağınp çağırmamaya karar \ erecek. • ANAP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü lmren Avkut. TBMM'vi olağanüstü toplantıya çağırabilmek için 90 imzalannın hazır olduğunu bildirdi. • 5. Sayfada Bir daha Hirosmıa olıııasnı• ABD'nin. Ikinci Dün\a Savaşf nda Japonya'yı teslım olmaya zorlamak için Hiroşima kentine atom bombası atmasının 50"nci yıldönümü törenlerle anıldı. • Fransa'nın nükleer denemelere yeniden başlama karannın tüm dünyada yaygın protestolara neden olduğu bir dönemde, Hiroşima felaketının bir daha tekrarlgnmaması için önlem ahnması istendi. • 140 bin kişiye mezar olan Hiroşima kentinde Banş Parkf ndaki görkemli törene katılan yaklaşık 100 bin kişı, 1500 kumrunun, atom bombasının isabet ettiği yerden gökyüzüne salıverilmesini izledi. • Japonya Başbakanı Murayama, Fransa ve Çin'e nükleer deneme yapmaktan vazgeçme çağrısında bulundu. • 10. Sayfada ATOM BOMBASINA KARSl ROCK. • 6. Sayfada NÜKLEER ANLAŞMALAR Nükleer enerji karşıtlannm gösterikrinde hemen her vaştan insan vardı. Babasıvla biriikte protesto gösterilerine katılan bu çocuk da yoru- SÖZDE KALDI lunca 'Nükleere hayır" yazısı olan başını babasının omzuna yaslayarak uyumayı yeğledi. H 6. Sayfada 'Türkiye, eşitsizlilder ii '1995 İnsani Kalkınma Raporu'na göre Türkiye'nin güneydoğusu mahrumiyet bölgesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "1995 İnsani Kal- kınma Raporu"nda, Türkı- ye'nin bır eşıtsızlikler ülkesi olduğu saptanırken. bundan en çok etkilenen bölgenın Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu belirtildi. Raporda. Türkiye'nın. son 20 yıldaki insani kalkınma performansı- nın. ekonomik kalkınma ile koşut gitmediği vurgulanır- ken insani kalkınmayı arttır- manın yolunun eğitım \e sağ- lık yatınmlanna hız vermek- ten geçtıği bildirildı. Birleş- miş Mılletler(BM) Kalkınma Programf nın (UNDP)deste- ği ile Türk bilim adamlannca hazırlanan raporda. Devlet Planlama Teşkilatı. Devlet tstatistik Ensti- tüsü. Sağlık Bakanlığı ve Mılli Eğitim Ba- kanlığı'nın araştırmalanndan da yararlanıl- dı. Türkiye'nin. insani kalkınma alanında 1994 vılında 173 ülke arasında 68 . kalkın- BM Türkiye Daimi Koordinatörü Edmund Cain: Ankara, doğuya yöneliyor • BM Türkiye Koordinatörü ve UNDP Temsilcisi Cain. "Geçmişte Türkiye ile yaptığımız ortak programlar, batıya ağırlık veriyordu. Artık , doğuya yönelik projelere ağırlık veriyor" değerlendirmesini yaptı. •Cain, Türkiye'nin. BM sisteminin ülkelerle ilişkilerinde nasıl çahşması gerektiği konusunda ülke stratejisi ve insani kalkınma raporu hazırlayan çok az ülkeden biri olduğunu sövledi. LALE SARIİBRAHİMOĞLL .\NKARA - Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Tem- silcisi. Türkiye'de nüfusun ancak yüzde 35*i yüksek eko- nomik kalkınmadan yararlanırken. iilkede insani kal- kınma boyutunun da ıhmale uğradığına dikkat çekti. Bir- leşmiş Milletler'in Türkiye Koordinatörü ve BM Kalkın- ma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Edmund Ca- in. Türk hükümetınin ilgisinin. artık ülkenin batı kesım- lennden doğuya kayarak önemlı bır değışim yolunda • Arkası Sa. 6,Sü.3'te makta olan 97 ülke arasında ıse 23. olduğu kaydedilen raporda, Türkiye'de bölgesel eşıtsizlık. köy-şehir ve cınsiyet eşıtsızlıği- nin yaşandığı bildinlerek. batı bölgelerının doğu bölgelerine oranla daha fazla gelişti- ği kaydedildi. Uzun ömürlülük. eğitim ve yaşam standartlan göz önüne alınarak ha- zırlanan sıralamada. doğu ıllerinın en altlar- da kaldığı belirtildi. Bu sıralamada Muğla. Çanakkale. Istanbul. Ankara ve Izmir ilk beş sırayı alırken Muş. Bin- göl. Van. Ağrı ve Hakkâ- ri'nin ise son beş sırada kal- dıkları görüldü. BM Kalkın- ma Programı raporunda, şu saptamalarda bulunuldu - Güneydoğu'da nüfus. ül- ke oranına göre y üzde 1.5 da- ha fazla artmasına karşın, eğitim ve sağlık hizmet ola- naklan. ülke genelinden son derece düşük. 25 yaş üstü in- sanlann okuma oranı 43 y ıl- ken, bu oran Ankara, İstan- bul ve İzmir'de 6.4 yıl dolay- larında. - Güneydoğu'da büyük oranlarda göç y.ışanıyor. Şanlıurfa'nın yıllık nüfus ar- tış oranı yüzde 7.24 olarak gerçekleşıyor. İnsani kalkınmada ise bölge- nin yüzde 59'u orta, yüzde 41'i düşük dü- zeyde yer alırken, düşük düzeyin yüzde • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de büyük ırı hazırlığında 'SupUmn 24saati kakh'• Hırvat ordusu. Krayina bölgesinde Sırpların elindeki ikinci büyük kent olan Petrinja'yı da aldı. Birleşmiş Milletler yetkilileri. Hırvat ordusunu, mavi bereliler ile Sırp esirleri çatışmalarda kalkan gibi kullanmakla suçladılar. • Hırvatistan Dışişleri Bakanı Mate Graniç, Hırvat ordusunun büyük bir operasyon başlatarak Sırplan topraklarından temizleyeceklerini söyledi. Graniç. çatışmaların en geç 24 saat içinde sona ereceğini de sözlerine ekledi. • Graniç. Krayina'daki ayrılıkçı Sırplara yönelik saldınnın. "bölgedeki savaşı sadece Balkanlar'a değil Avrupa'ya da yayma riski taşıdığı" yolundaki Batılı ülkelerin iddialarını ise "temelden yoksun" bulduğunu söyledi. • Bosna radyosu. Bosnalı Sırplann önceki gün boyunca. Gorazde bölgesini Zavidovici kentlerini bombaladığını duyurdu. • //. Sayfada Ecevit Boşnakları uyardı• DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Hırvatistan, kendi topraklarını kurtardıktan sonra Bosna-Hersek"in bölüşümü için Sırbistan'la anlaşma yoluna aidebilir" dedi. • Ecevit. "Hırvat ve Boşnak orduları arasındaki işbirliği. Bosna-Hersek'teki Sırp saldırganlığını şimdilik frenleyebilir. Ancak Krayina'dan kaçmak zorunda kalan on binlerce Sırp ayrılıkçı. Sırp askerleriyle biriikte. Bosna-Hersek topraklanna geçmektedir. Krayina'dan kaçan Sırp askerleri ve milisleri de büyük bir olasılıkla, Boşnaklara karşı sürdürülen saldınlarda kullanılacaktır" endişesini dile getirdi. • 5. Sayfada Kiiltürün promosyonu tükendi • Promosyonun dozu günden güne artıyor \e medyada haberi geri plana itiyor. Sadece geçen yıl \apılan 396 promosyon kampanyasına gazete ve dergilerin harcadıkları para 1 trilyon 140 milyar lirayı aştı. Buna reklam ve reklam yapım giderleri de eklendiğinde rakam 3 trilyonu buluyor. • Promosyondan etkilenme konusundaki araştırmalarda sorulan "Gazetelerin lotaryaya başv urması. gazete alma ahşkanlığınızı nasıl etkiliyor" sorusuna okuyucunun yüzde 53.6"sı "Hiç etkilemedi" yanıtını verirken. binde 8.12"si "En çok beğendiğim hediyeyi \eren gazeteyi alıyorum" diyor. NYŞE YUNRN ve ZAFHt AKNAR'm toban M 3. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Hazır Ol Cenge.. Eski Yugoslavya coğrafya- sında yaşanan olaylar, Batı dünyası ve Birleşmiş Milletler adına övünç verici bıçimde gelişmiyor; son haberlerin ışı- ğında, eski bir özdeyişimizi anımsamak gerekiyor: "Hazır ol cenge, eğer istiyorsan sulh- ü salah!.." Gerçekten de Hırvat ordu- su, ülkenin Krayina bölgesin- de başkaldırıp bağımsızlık i- lan eden aynlıkçı Sırpların üs- tüne yürüyerek yenilgiye uğra- tınca, yalnız Hırvatistan'da değil, bölgede dengeler deği- şiverdi ve yeni bir dönüm nok- tasına gelindi. Zagreb'ın başansı, Bosna- Hersek'in yazgısını da etkile- yecek... Bölgede komşu olan üç ül- ke Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Sırbistan arasındaki ilişkile- rın kanlı bir dram ıçeriğı ka- zandığı günlerde yetersiz ka- lan Birleşmiş Milletler örgütü olayları seyrederken, ulusla- rarası ilişkılerde en etkili çözü- mün güç kullanma yöntemi olduğu bır kez daha anlaşıldı. Ancak oy un daha bitmemış, perde kapanmamıştır; özellik- le Boşnakları ilgilendirecek yenı oluşumları kestirmek ko- lay görülmüyor. Belgrad'ın Hırvatistan ve Bosna-Hersek'teki Sırpları da kapsayan "Büyük Sırbistan" tasarımının ardında yatan Sla- vizm ve Ortodoksluk birikimi, her şeyin kolayca çözüleceği- ni düşündüren bir içerik taşı- mıyor. Buna karşın roller de- ğişmiştir: Dün Sırplar, Bos- na'da etnik temizliğe girişmiş- lerdi, bugün Hırvatlar, Hırva- tistan'ı Sırplardan temizlemek karanndagörünüyorlar. Hırvat ordusunun ele geçirdiği şehir- lerden Sırp göçü başlamıştır. Balkanlar'da insanlık dram- • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Şimdi, Güneydoğu Anadolu'da finansman ihtiyaçlarını karşılamak daha kolay: Güneydoğu Anadolu Destek Kredisi VakıfBank'ta! VakıfB«nk, Güneydoğu'da yaşayan yurttaalanmızın çeşitli finansman ihtiyaçlarını karfitamak ûzere, 1OO milyondan, 750 milyon liraya kadar GQn*ydo«<ı Anadolu Destek Kredisi «eriyor. Gelin VakıfBank a, bu kredinizden hemen yararlanın; bölgedeki Hnansman ihtiyaçlannızı hemen karşılayın. Hem de ffj çok uygun odeme kojallarıyta! VCHUIIMIIK ABD'nin Vietnam elçiliği Vietnam'la diplomatik ilişkileri yeniden kurmak amacıyla başkent Hanoi'ye resmi bir ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı VVarren Christopher, dün Vietnam'daki ABD büyükelçilığinin açılışını yaptı. • 10. Sayfada Silah tutkusu Türkiye genelinde 241 bin kişi taşıma, 231 bin kişi de bulundurma ruhsatlı tabancaya sahip. 1.5 milyon kişinin av tüfeği var. Yetkililer, asıl önemli sorunun ve silahlı suçlardaki artışın, menşei belli olmayan ruhsatsız silahlardan kaynaklandığını belirttiler. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tam Bağımsızlık Deyince... MANAGUA - Orta Amenka'da güneş ve yağmur insa- ni sırılsıklam etmek için yarışır. Sabahtan güneş içinızi sı- rılsıklam eder, öğleden sonra yağmur dışınızı. "istemem bıriÇalstn" yok. Duble sırılsıklam. Bıraz da duygusalsanız; insanların yaşam biçimiyle. do- ğal zenginliklerdeki zı^jığı görünce gözlerıniz de sırılsıklam olur. Orta Amerika ülkelerinın 150 yıldır devam eden bağım- sızlık uğraşında bir arpa boyu yol gidemediklerine tanık olunca da Anadolu'da bu yüzyılın başında verilen Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın önemıni bir kez daha duyumsarsı- nız. Bu kez içinız dolar. Bu ülkelerde yaşananlar, ABD'ye ya da diğer güçlü bir ülkeyesırtınızı dayayarak kalkınamayacağınızı, "özgüç"ün • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog