Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

r VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'hkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASIH D a h a Uygar B i r Y a f a m I ç t n " 72. VL SAYI25505 15000 R (KDV ,çmde) CumhuriyKURUCUSU. Yllll» NAOİ (1924-1945} BAŞYAZARI NADİR NADİ11945-1991/ EMLAK BANKASI 6AĞUST08198ÖPAZAR Httvadar Kmyina'yı r• Krayina bölgesindeki aynlıkçı Sırplara karşı önceki gün büyük bir harekât başlatan Hırvatistan ordusu. bölgenin 'başkenti' Knin'i dün ele geçirdi. Krayinalı Sırp liderlerin bölgeden kaçtıklan bildirildi. Hırvat ordusu bölgede ilerlerken, Bosna hükümet birliklerinin de Krayina bölgesine girerek Hırvat ordu birlikleriyle birleştiği bildiriliyor. • Bosnalı Sırplar, Krayinalı Sırplann yardımma koşmaya hazırlanıyor. Bosnalı Sırplann lideri Radovan Karadziç, ordunun komutasını ele alarak Krayina'da savaşa katılmak için hazırlıklan başlattı. Hırvat operasyonuna açık destek veren, hatta bölgeye asker göndererek operasyona fiilen katılan Boşnak hükümeti ise Krayina'daki aynlıkçı hareketin bastınlması sonunda Zagreb yönetiminin aşın güç kazanmasından kaygılanıyor. • II. Sayfada Fahrettin Kurt istifa etti Ara seçim için gözler ANAP'ta • Partisinden ve milletvekilliğinden istifa edip kayıplara kanşan ANAP'lı Fahrettin Kurt, ara seçimi yeniden gündeme getirdi. Ancak bunun için Meclis'in hemen olağanüstü toplantıya çağnlması ve istifasının kabulü gerekiyor. tstifasının TBMM'nin açılacağı 1 ekim sonrasmda kabul edilmesi durumunda ise genel seçimlere bir yıl kaldığı için ara seçim yapılamayacak. • Fahrettin Kurt'un istifasının TBMM tarafından kabulü durumunda boş sandalye sayısı 23'e yükselecek. Anayasa gereği otomatik olarak ara seçim yapılması gerekiyor. Son anayasa değişikliği ile istifanın kabulü için 114 milletvekilinin oyu yeterli oluyor. • 5. Sayfada Sayın nS 3. maddesi nedîuor: .-_.. verrilletiüe bolynmez bjr bûtöndüri pevletmîUetîdesn, Diller devUTi oi«J- Muhaliflerden Ciller'e elestiri Keçeli: Kongre yasal değil • DYP'deki muhalif grup, 9 ağustosta yapılacak Istanbul il kongresinin iptal edilmesini istediler. Eski DYP Istanbul II Başkanı Orhan Keçeli, Muhsin Divan, Cengiz Kaptanoğlu ve Seyfı Basa dünkü toplantıda Başbakan Tansu Çiller'i eleştirdiler. • 6. Sayfada Yurtdışı milletvekilliği DYP'nin parti içinde oluşturduğu Seçim Komisyonu, ANAP'ın da önerdiği "iki turlu seçim sistemi"ne sıcak bakarken, anayasa değişikliği ile bulunduklan yerlerde oy kullanma hakkı verilen yurtdışmdaki yurttaşlara da "kendi milletvekillerini seçme" olanağı tanımak için kollan sıvadı. AYŞE MYirm halmH • 5. Sayfada 200 bin işçi ile memur, emeğe saygı ve demokrasi için yürüdü Genel eylem çağnsıÇalışanların gövde gösterisi Işçiler ve memurlar dün sabah saat 7.30'dan başlayarak Ankara'da Tandoğan Celal Bayar Bulvan'nı doldurmaya başladılar. Türk-İş Genel Başkanı ve Başkanlar Kurulu, yürüyüş kortejinin önüne yaklaşık bir saatte ulaşabildi. Meral ve diğer sendikacılar "43 yıldır ekmek, barış, özgürlük ve demokrasinin savunucusu Türk-İş'in başkanlan, hoş geldiniz" diye karşılandılar. İşyeri işgali Türk-İş Başkanlar Kurulu. salı günü ülke çapında "işyeri işgali" kararı aldı. Kararagöre işçiler, hükümet "makul" bir adım atmaz ya da "yüzde 50 zam" önerisini kabul etmezse iş yapmayacak ve işyerini terk etmeyecekler. Eylemin, Istanbul başta olmak üzere büyük illerde, özellikle şehiriçi ve şehirlerarası denız ve kara ulaşımında etkili olacağı belirtildi. İşçi politikaya ağırlık koyacak Türkıye'nin en önemli sorununun. politikanın sermaye tarafından yönlendirilmesi olduğuna dikkat çeken Meral, işçilerden. ''bundan sonra politikaya ağırlık koymalannı" ıstedi. Meral, "hükümeti, gökkubbenin altında rahat oturtmayacaklarını" söyledi. Meral. "Umanz, hükümet işçinin bu sesine kulak verir. Hepimizin özlemi olan huzur da gelir" dedi. • ". Sayfada İZLENİMLER 'Susarsan sıra sana gelecek' • Ilk kez duyduğum bir slogan: "Hükümet şaşırdı, halkımızı taşırdı."' Köfte ekmek, simit ve su satıcılannın bağınşlanyla sloganlar birbirine kanşıyor. Ve ilk davul zurna sesleri... Bu yürüyüş, bu topluluk, bu sesler ve bu beyaz ışıkh Ankara günü, özlediğimiz 1 Mayıs günlerini anımsatıyor bana. ATAOL BEHRAMOĞLli ANKARA - Gözleri rahatsız edecek kadar beyaz ışıklı bir An- kara sabahı. "Emeğe Saygı" mi- tınginin nerede başlayacağı. ne- rede bitecegi konusunda gazete haberleri bırbırını tutmuyor. "Cumhuriyet"i Abdullah Ne- fes'lerde okudum. Fakat K.ızı- lay'da gökdelenin altında "Cum- hurivet" satan genç kızdan da bir gazete daha almadan edeme- dim Birçantadançıkanp*Ana- yasa"yı veriyor. "Cumhuri- yet"in kupon karşılığı olmadan okuruna cumartesi armağanı. • Arkası Sa. 7, Sü. 8 'de NOTLAR 4 Once demokrasi 9 • 12 Eylül sonrası en büyük eylem olarak nitelendirilen dünkü yürüyüşte genel kanı şöyleydi: "'Eğer tabanın baskısı olmasaydı bu yürüyüş yapılamazdı. Türk-İş. iktidardan korkuyor. işçinin politık tepkisi Türk-lş'i çoktan aştı. İşçi Türk-Iş'in önünde yürüyor. Türkiye'de ezilen kesim uyanıyor." ERGLN AKSOY ANKAR\-Sıcaktan bunal- mış. sürekli terini sıliyor. Gü- neşten korunmak için başına kâğıttar. bir şapka geçirmiş. Yaşı. 40'ın üzerinde. 20 yıldır işçi. hem de maden ışçisı. Slo- gan atmaktan sesi kısılmış Birlıkte geldiğı arkadaşlan kı- saca "•Hüseyin Amca" diye seslenıyor. Hüseyin Amca. çevresindekilere politik geç- mişiyle ilgili bılgiler aktanyor: "Türkiye 12 Eylül'den sonra böyle bir işçi eyİemi görmedi." Neden? Yanıtı anlamlr "Demokrasi olmadan ne iş- çi ne de diğer ücretli kesim ra- hata ulaşamaz. Bu iilkenin so- runu demokrasi. Burada topta- nan insanlar şadece ücret için \ürümü\or. Önce demokrasi, sonra.»" Sözlennı tamamlayamıyor. Tartışmaya Mersın'den gelen işçiler katılıyor: "Amcamız haklı. Acil de- mokrasi. Son bir yüdır Türki- ye'deki işçi sınıfinda 360 dere- celik bir değişim söz konusu- dur. Bu değişim. son bir > ıl için- de gelişti. işçi. 12 EylöPün kor- kusunu üzerinden atmaya baş- ladı. 12E\lürünyaratmayaça- lıştığı 'tek tıp ınsan" kavramı MArkûsıSa. 7,Sü.2'de Ankara'da Türk-İş'in düzenlediği 'Emeğe Saygı Mm'ngi' 12 Eylül sonrası yapılan en görkemli e> lem oldu. (Fotoğraf: RIZA EZER) HÜKÜMET VE İŞVERENDEN TEPKİ I 7. Sayfada Devletten promosyon kolayhğı Milli Piyango Idaresi'nin Promosyon Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler, promosyonu gazeteler için çekici hale getirdi. Bu değişikliklerle gazeteler hediyeler için verdikleri teminat yükünden kurtulurken, hediyeleri bir yıl gecikmeyle verme sansma da kavuştular. Promosyon için yapılan tüm harcamalar "gazete satışını arttırmaya yönelik" olduğu için yasalar gereği gider kaydediliyor ve reklam giderleri gibi vergi matrahından düşülüyor. Böylece geniş anlamda maliyet, toplumujı diğer kesimlerine de yüklenmiş oluyor. Promosyon ile alıcı sayısını arttıran bazı gazeteler, bir yandan satış ve reklam gelirlerini önemli ölçüde yükseltirken, diğer yandan da giderleri vergiden düşerek. bir anlamda finansmana Hazine'yi de ortak ediyor. ZAFffi AKNJUt ve AYŞE YLMRIM'ın haberi • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Partiler Aşıldu. Temmuz ayı enflasyonu göstergeleri, herzamanki gıbi çeşitli yorumlara yol açtı. Bir- leşilen nokta: Ekonomi bıçak sırtındadır. 5 Nisan kararların- dan bir yıl üç ay geçmesine karşın istikrara kavuşulamadı. Yıllık enflasyon oranı yüzde 80'in üstünde olduğuna göre halkın durumunu aynca anlat- maya gerek yok!.. Kimi iyim- serler, ekonomide iyileşme göstergelerinden söz açarak piyasada canlanmadan söz ediyoriar; ama bütün bunlar, 1994'te yüzde 5 küçülmeyle dibe vurmuş bir ekonomideki kımıldanmalardır. Olumlu nok- taların altı çizilmelidir; abart- maya kaçmak, yanılgıya yol açar. Biryılı aşkın birsüreden be- ri, işçinin ve memurun durumu daha da kötüleşmiştir. Bunun da çarpıcı bir göstergesi var: Türk-lş'ın, DİSK ve Hak-lş'in desteğinde dün yaptığı mi- ting, 1980'den bu yana ger- çekleşen en büyük meydan toplantısına dönüşmüştür. Hiçbir parti, meydanları bu öl- çüde dolduracak bir gösteri- de kitleleri bir araya getire- mezdi. Ne yazık ki sıyasal par- tiler gün geçtikçe halkın gö- zünde güven yitiriyorlar. Türk-İş Genel Başkanı Bay- ram Meral eylem sırasında yaptığı açıklamada, "Yürüyüş gayetguzel ve olgun birhava- da geçiyor. Türk-İş 'in bu se- • • • • Arkası Sa. 6,Sü. 9'da B U G U N Cumhupiyet'le birlikte Meslek liselerine yeni model • Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlan için yeni bir model geliştirdi. Kredili sistem, sınıfgeçme ve ağırlıklı not ortalamasının birleşiminden oluşan yeni modelde lise 1. sınıf baraj olurkgn, bütünleme smavlan yerine sorumluluk sınavları getiriliyor. 1 3 . Sayfada TSYD Kupası F.Bahçe'nin • Galatasaray'ı 3-1, final maçında Beşiktaş'ı Tank ve Erol'un golleriyle 2-0 yenen FBahçe TSYD Kupası'nı aldı. Yönetim, futbolculara 100"er milyon lira prim verdi. I Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yeryüzü... Cennetim... MANAGUA - Guatemala Cıty'den Managua'ya 40 da- kikada ulaştık. Ama Managua havaalanının "gelen yolcu" bölümünden çıkışına ancak bir saatte geçebıldik. Pasaportunuz hangi tarihe kadar geçerîi? Vızeyi nereden aldınız? Bu ülkeye hangi amaçla geliyorsunuz? Kaç gün kalacaksınız? Gösterebıleceğıniz bir adres var mı? Bilgı formundaki sorular uzayıp gidiyor. Camlı bölmenin arkasındaki görevlı bunları tek tek ınceliyor Sonra da, "Bu- rada çok ciddi bir ış yapıyoruz" edasıyla, mührü sert bir • Arkası Sa. 6,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog