Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Vakıfbank'tan GAP'a kredi • ANKARA(AA)- Vakıfbank, Güneydoğu Anadolu'da. "GAP Destek Kredısı" uygulamasını başlattı Vakıfbank tan yapılan açıklamaya gore, kredı, GAP kapsamındakı yore halkmın kalkınmasını, batı ıllenne goç edenlenn bolgeye donmesını sağlamak amacıyla uygulanacak GAP destek kredılerı kapsamında, traktor alımı ve dığer tanm araç ve gereçlerı ıçın, bedellennın yuzde 75'ıne kadar olmak uzere 750 mılyon lıraya kadar, sunı gubre, tohum. tanmsal mucadele ılaçlan, ıpek bocekçılığı, kumes hay\ancılıgı, halıcılık konulannda. harcamalann belgelendınlmesı koşuluyla 100 mılyon lıraya kadar kredı kullandınlabılecek TESTAŞ yenhten ihalede • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Turkıye Elektronık Sanayı ve Tıcaret A Ş'ye (TESTAŞ) aıt Aydın tesıslen ıçın, 7 ağustos pazartesı tanhmden ıtıbaren yapilacak duyurularla yenıden ıhale açılacak Ozelleştırme ldaresı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. ıhalenın teklıf almak ve goruşmeler yapmak suretıyle, pazarlık usulu ıle gerçekleştınleceğı belırtıldı Açıklamada, ıhale aşamasında teklıf sahıplennden en yuksek teklıfın yuzde 5'ıne kadar tutarda ek geçıcı temınat ıstenebıleceğı ıfadeedıldı Kamu konutlarına yakıtzammı • VSkARA(AA)- Malıye Bakanlıgı, kamu konutlannda oturanlardan metrekare başına alınan yakıt bedelını, lObın lıradan 12 bın lıraya vukselttı Malıye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yakıt malıyetlenndekı artışlar dıkkate alınarak. yakıtın kurum tarafından tedank edıldığı kamu kurum ve kuruluşlannın yurtıçındekı kalonferlı konutlannda oturanlardan, her metrekare ıçın ay lık 12 bın lıra yakıt bedelı tahsıl edılmesının kararlaştınldığı kaydedıldı Yenı fıyat. 15 ağustostan geçerlı olacak Zonguldak'ta emekHye taksitle komur • ZONGULDAK (AA) - Işçı Emeklılen Cemıyetı Zonguldak Şubesı. emeklı ışcılere taksitle komur dağıtmaya başladı Turkıye tşçı Emeklılen Cemıyetı Zonguldak Şubesı 2 Başkanı İbrahım Altınok, ışçı emeklılenne taksitle komur satışı yapmak ıçın SSK ıle protokol yaptıklannı soyledı Altınok, ışçı emeklılenne tonu 2 4 mılyon lıradan 6 ay vadelı komur satışı başlattıklannı belırterek. "2avda500emekIıye komur verdık Heryıl2-3 bın emeklıye komur venyoruz dedı Akaryakıt ihatesine iptal • MALATYA(AA)- Tekel Malatya Sıgorta Fabnkası nın mayıs ayında yapılan 2 bın ton ozel kalonfer vakıtı alımına ılışkın ıhale. usulsuzluk yapıldığına ılışkın şıkâyetîer uzenne ıptal edıldı Tekel Genel Mudurlugu ıhaleyı ıptal ettığını açıklarken, soz konusu akary akıtın doğrudan Petrol Ofısı Genel Müdurluğu'nden alınacağı belırtıldı Çayda trampa usulii satış • FINDIKLI(AA)- 1995 ürunü yas çay alım kampanyası devam ederken, üretıcıler, özel sektor ıle ekonomide trampa olarak adlandınlan, mala karjı mal şeklıyle alışverış \apıyorlar Ozel sektore aıt fabnkalara yaş çay yaprağı getıren üretıcıler ısterlerse getırdıklerı urunun yuzde 10"u kadar kuru çay alabılıyorlar Özel sektorun ürun bedellennı odemekte geç davranması nedenıyle, trampa şeklındekı satışın gıderek ılgı gorduğü bıldmldı Üç birliğe bağlı yaklaşık 30 kooperatife üye binlerce kişinin akıbetinin ne olacağı bilinmiyor Beylikdüzü'nde zor günlerAHMETÇELİK Beyhkdüzu'nde faalıyet gosteren koope- ratıf uyelennı zor gunler beklıyor lstanbul 4 Idare Mahkemesı'nın beledıyenın ımar planlannda yasaya aykın değışıİclık vaptığı gerekçesıvle açılan davada yurutmevı dur- daıma karan almasından sonra 3 bırlığe bağ- lı vaklaşık 30 kooperatife uye binlerce kışı- nın akıbetinin ne olacağı bilinmiyor Turkı- ye dekı hukuk sıstemının ozellıkie ımar hu- kuku alanında büyuk boşluklar bulunduğu- nu belırten uzmanlar, üyelenn durumu ko- nusunda oldukça karamsar tablolar çızıyor Bolgede bulunan kooperatıflere uye olan- lar ya da ınşaat şırketlennden daıre alanla- nn durumunu "fecı" olarak nitclendiren Ti- caret hukuku uzmanı Prof. Dr. Hayri Doma- nic "Bölgede vapilacak inşaatlar içın imar durumu varsa, üveler vurutmeyi durdurma karan nedenrvle ınsaabn gecıkmesınden kav- naklanan zarartannı sozleşmelerdekı kıra • Turkıye'dekı hukuk sistemının özellıkle ımar hukuku alanında büyük boşluklar bulunduğunu belırten uzmanlar u>elenn durumu konusunda oldukça karamsar. Tıcaret hukuku uzmanı Prof. Dr. Hayn Domanıç, "Mahkeme ınşaatlan ıptal ederse sorumlu olan yıne beledıye \e kooperatıf yönetıcılendır" dedı miktan oranında Gürpınar Beledıvesi'nden dava açarak talep edebilirler" dedı "Belediye ımar durumu \ermesc>dL ınşa- at soz konusu olmavacağından uveler her hangı bır kooperatife uveolmavacaktT' dıyen Domanıç. mahkeme sonunda ınşaatlann yı- kılmasına karar venldığınde de zarann be- ledıyeden tazmmı ıçın dava açılabıleceğını sovledı Inşaatlann yapılmasından kooperatıf tuzel kışılıklen ve vonetım kurullannın da sorum- lu olacağını belırten Domanıç "Aynısonım- luluk bölgedeki müteahhitler ıçın de geçerlL Hatalı ımar durumu alınmasında \e verü- mesınde kusurlu olanlar sorumludur" dedı Yurutmenın durdurulması karanndan sonra mahkeme sonuçlanana kadar uyelenn aıdatlarını odemevebıleceğını belırten Do- manıç. bunun noter kanalıyla kooperatife va da ınşaatı yapan şırkete bıldınlmesı gerektı- gını kaydettı Damanıç noter kanalıyla va- pılacakbıidınmde "Bizyapılansözkşmege- reği aidat odemeve başladıL fakat ınşaat dur- duruldu. Alım-satım sozleşmesı askıva alın- dı dense >eterüdir" dedı Buna "karşılık kooperatıf ya da şırketın odeme yapılmadıgı gerekçesıvle anlaşmayı feshetme tehlıkesının bulunduguna dıkkat çeken Domanıç bunun engellenebılmesı ıçın ıse uyelenn aslıye hukuk mahkemesın- den taksıtlenn odenmemesi konusunda ted- bır karan almaları gerektıgını \urguladı Do- manıç bunun ıçın aslıve mahkemesıne ls- tanbul 4 Idare Mahkemesı nın verdığı ted- bırkarannı ıbrazetmek suretıvle kolavca alı- nabıleceğını soyledı \ urutmey ı durdurma kararına ragmen ın- şaatlara devam edılmesı halınde bunun Me- denı Lsul Kanunu nun 113 uncu maddesı- nın a bendıne göre suç olacağını ve 6 ava ka- dar hapıs cezası ıçerdıgını soyledı Konuvu değerlendtren konutbırlık Genel Başkan \ekılı Sönmez Targan da mahkeme sonunda bolgedekı ınşaatlann ıptal edılme- bine karar venldığınde uyelenn vapacak hıç- bırşevlen olmadığtnı soyledı Üvelenn bek- lemesı gerektıgını belırten Targan "Türk hukuk sistemı özellikle imar hukuku konu- sunda oldukça vetersiz. Bu durumda açıla- cak davalar da çok uzun surebılır. Dola>ısı>- la kavbeden vine uveler olacaktır" dıye konuştul ı a ı u a ı ı a ı ı **Ml <•• ıtaı •••• ^;*.ı\..jııı«.ı\.ı u v n ı n ı ı n I1IC91IIWT RU3UI 1U Uiailldl 3U1 UIHIUUUI UtUI II, 111 1 St U Y t Itl 111 a»l 1^ C IIUKUK II Idl Ihtl 1I&3I11" KUNUŞIU Sebze meyvede yaşanan durgunluğa rağmen tüketicide yüzde 2.9, toptan eşyada yüzde 2.4 arttı Enflasyon yaz ucııztuğu dînlemediANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Fıyatlarda her yıl temmuz ayında gerçekleşen çok düşük oranlı artışlar. ge- çen ayın enflasyonunda ter- sıne döndü Yaz aylannda mey- ve sebze fıvat- lannda yaşanan durgunluğa kar- şın geçen ay, bır öncekı aya gore, tuketıcı fı- yatlan yuzde 2 9. toptan eşya fıyatlan yuzde 2 4 oranında vukseldı Yılhk enflas- yon da toptan eşy ada y uzde 80 tuketıcı mal- • Fıyatlar geçen ay toptan eşyada yuzde 2 4, tuketıcı mallannda da yuzde 2 9 oranında yukseldı Yılhk enflasyon da toptan eşyada yuzde 80, tuketıcı fıyatlannda yuzde 86 5 oranına oranında arttı Fıyatlar hazıran ay ında bır oncekı aya gore. tuketıcı mallannda yüzde 2. toptan eşvada da yuzde 1 3 oranın- da yukselmıştı Yılhk enflasyon da, hazıran ayında tuketıcı fİyatlannda yuzde 84 4. top- tan eşya fivatla- nnda da 77 3 oranında ger- çekleşmıştı Hukumetın. vıl başından bu yana yılhk enf- lasyonda oran- sal olarak başla- yan azalma ve hazıran lannda da yuzde 86 5 oranı- na ulaştı Yılbaşına gore toptan eş- va fıyatlan yuzde 34 9 tu- ketıcı fıyatlan da yuzde 35 5 ulaştı j — — - ayında gerçekleşen duşuk fıvat ar- tışlannı gerekçe gostererek, enflasyonun düşuş eğılımı- ne gırdığı vonundekı açıkla- maları temmuz ayında ger- Aylık enflasyon graliği Toptan eşya •O» Tuketıcı 10 I I I 1 I I I I l I ı ı Temmuz Ağustos E>1ul Ekım Kasm Aralık Ocak Şubat Mart Nısan Mayıs Hazıran Temmuz 1994 1995 çekleşen fıvat artışlanyla açığa duştu Toptan eşya fıyatlannda enfiasvon geçen av hazıran ayına gore KİT urunlen \e ozel sektorde vuzde 2 4 ol- mak uzere 2 4, yılbaşına go- re. KlT urunlerınde yuzde 32 9 ozel sektorde vuzde 35 7 olmak uzere vuzde >4 9, geçen vılın aynı avına gore de devlet sektorunde yuzde 69 s ozel sektorde vuzde 84 6 olmak uzere vuz- de 80 duzev ınde gerçekleştı 12 aylık ortalamalara gore de toptan eşya fıvatlan vuzde 113 6 oranında yukseldı Tanmda artışlar Toptan eşya fıyatlan ge- çen ay bır oncekı ava gore tanmurunlennde 1 7 oranın- da duşerken maden urunle- nnde, kamu sektorunde yuz- de 5 8. ozel ^ektorde vuzde 2 7 olmak uzere vuzde 5 1 oranında ımalat sanayıınde kamu sektorunde vuzde 1 9 ozel sektorde yuzde 4 3 ol- mak uzere yuzde 3 5. enerjı sektorunde de yuzde 4 2 ora- nında yukseldı Tuketıcı fıyatlan da ge- çen av bır oncekı aya gore vuzde 2 9 yılbaşına gore yuzde 35 5 geçen yılın aynı ayına gore de vuzde 86 5 oranında arttı 12 aylık orta- lamalara gore tuketıcı fıyat- lan vuzde 106 3 oranında vukseldı DPT, yılbaşından bu yana çıkardığı kararnamelerle sektöre kurşun sıkmakla suçlanıyor Et ve süte 4 Devlet Planlama 9 çengeli HACER GEMtCt Et ve sut, DPT çengelıne takıldı Kemık- sız et ıthalatına musaade venlmesı ıle ortaya çıkan DPT ıle sektor arasındakı kavga gıde- rek sertleşıyor DPT Musteşan Necari Ozfi- rat'ın "Tûrk insamnı ot yemeje mahkûm et- tiğini'" ıfade eden SETBİR Başkanı Doğan Vardarlı, DPT tarafından bugune kadar alı- nan kararlarla sektöre "kurşun sıkıldığınr soyledı Et ve sut uretıcılen ıle DPT, sektore farklı pencerelerden bakıyor Pıyasada bır urunun sunumunun az olması durumunda ıthalat ka- ran alındığını söyleyen Müsteşar Ozfırat'ın et ıthalatına da bu nedenle ızın venldığını ıfa- de eden demecıne, Vardarirnınyanıtı olduk- ça sert oldu Geçen günlerde buğdayla ılgılı bır açıklama yaparken "Et, diğer ürünkr gi- bi değiL bir ha>-vanın kesOecekbüyüklüğe gei- 1 Üreticinin kâbusu 1 • Canlı hayvan ıthalat fonlan 800'den 500 dolara. sonra da 100 dolara ındı • Süt urünlennın fonlan aşagıya çekıldı • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kalktı • 2000-4000 TL sut-et teşvıkı kalktı • Kemıksız et ıthalatına ızın venldı • Ithalat genel mudurlugu oluşturuldu •Tanm ve hay vancılıöın vok savıldıgı 7 plan kabul edıldı 1 Üreticinin rüyasıl • Damızlıkçı sut sığırcılığı ışletmesı ozendınlmesı • Sunı tohumlama yapılmaM ıçın teşvık • Yem olarak kullanılacak bıtkılerı sılaj teşvıkı • Mera kullanım alanlannın ıslahı mesiicin Svılgerekıvor.Turkiye'ninvaklaşık vilbket ıhtıvacı 600 bın ton. \ncak en fazla 400 bın ton et uretılıyor. Ithalat zorunlu. Şımdıki yatınmlar, ancak 1-2 vıl sonranın et gereksn niminın iç pivasa urerimiyie karşılanmasını sağlar" sozlen ıle Ozfırat SETBİR'ı avaga kaldırdı SETBlR Başkanı Dogan Vardarlı DPT rakamlannda 800 bın ton et ve 9 mıl- von ton sut rakamlannın musteşann ıfadele- n ıle çelıştıgını ıfade ederek "Musteşanmı- zın ifadesinden sonra § v ıllık planlarda acilen bu rakamiann vanva duşurülmesı gerekıyor. Llkemı/ ınsanının artık 20 gram değıl. 10 gram hav vansal proteinle besJendiği. Turk in- sanınuı ot vivenler sınınna dahil olduğu bü- tün dunvava deklare edılmelidır~dedı "Musteşannuz kendısı sabah sosis, sucuk, oğlen hamburger, aksam bıfrek ıle minımum 180gram et > ı>or. Turkıve"nin ıhtıvacı 600 bin ton et devip, halkımıza gunde 27 gram eti re- va görûvor" dıven Vardarlı sozlenne şovle devam ettı "Eğersavın musteşanmızgunde kendi vcdiğının ıçtığinın \ansını halkımıza re- va goruvorsa fert başına gunde 90 gram et \e 90 gram da sut gerekır O zaman yılhk ulke ihhvacı 600 bin ton değıl 2 mıhon ton et. 200 ıtiihon ton süttur. Bu da 20 nıılv ar dolarlık it- halat demektir Savın musteşanmız mal azal- dığı zaman denge ıçın ıthalat v apıvoruz dıvor. Sadeee ette denge ıçın değıl. dengelı beslenme için bugun 10 mılvar dolara ıhtıvaç vardır. Musteşanmız va et ve süt ıçın odennıesı gere- ken 20 milvar dolan hepımızden habersız bir yerden buldu veva hesapyapmayı unuttu." Tariada ucuz, manavda pahalı Fiyatlardan kimse memnun değil Sebze-meyvede para aracıya Ekonomi Servisi - Sebze ve meyvede uretıcıyı de tu- ketıcıyı de memnun etme- yen fıyatlar, aracılann ışıne yanyor Tarladan çok duşuk fıyatlarla çıkan urunler. tu- ketıcının iofrasına el yakan fıyatlarla ulaşırken aradakı fark aracının cebıne gıdıyor Çıftçıden kılosu 1500- 2000 lıradan alınan karpuz pazarda 15 bın lırayken, 1200-1300 hralık soğanın kılosu 20 bın lıradan satılı- yor Bu urunlenn halden çıkış fiyatı ıse domateste 3-8 bın, soganda 7-8 bın olarak ger- çekleşıyor Urunun sofraya gelış fiyatı, halden çıktıktan sonra beledıyeyle satıcı ara- sında yaşanan sureçte belır- lenıyor Üretıcı temsılcılen bu du- rumu Turkıye'nın cıddı bır tanm polıtıkasından yoksun olmasına baglarken, tanm- dakı plansızlığın üretıcıyı ürünu emegının çok altında satmak zorunda bıraktıgına dıkkat çekıyorlar Uretım merkezlenyle tûketım mer- kezlen arasında bır bağlan- tının olmaması tuketıcının çok yuksek fıyatlarla bu urunlen satın almasına ne- den oluyor Antalyada da- hı yeterlı alryapının olma- ması, urunlenn daha dışarı çıkmadan çurumesı sonucu- nu doguruyor lstanbul Meyve Sebze IComısyonculan Dernegı Başkanı Orhan -Vlanlıoğlu lstanbul Halı nde domate- sın 3-8 bın lıra arasında ol- duğunu soyleyerek "Bu fi- yatlar vüksek değil. Zaten domateslen vatandaşın kaça vediğı tamamıvla lstanbul Belediy esı'v le satışı yapanla- ra bağlı. Bunu bır zıncır sis- temi olarak duşünmek gere- kivor. Zıncınn bızle ılgilı bo- liımünde bir kopukluk vok" dedı Antalya Zıraat Odası Baş- kanı Celal Sönmez de Tur- kıye'de çıftçmın ayakta ka- labılmek ıçın mucızeler va- rattıgını belırterek nufusun yuzde 45'ının çalıştığı bır sektorun mıllı gelırden an- cak yüzde 10'Iukbırpay al- dıgı bır ortamın buvuk bır çelışkı yarattıgını ıfade ettı Turkıye'de 29 mılvon tanm çalışanının uyutulduğunu söyleyen Sönmez şoyle ko- nuştu "Burada üretim yapdıyor, haldeyüzde 20 komisv on üc- retı peşınden de beledıve pa- yı binivor, tuccar manıpulas- yon masrafı ekliyor. Cretid- nin elinden domates 1000 li- raya çıkıyor, pazarda 20 bi- ne sanlıvor Çıftçı mahsulu- ne katma değer varatılma- dıkça bu durum bov le sure- cek. Soğanda da av nı şev ya- şanıvor. Lretıci1200-1300 li- radan satıyor; bu para, har- canan emek şoyle dursun, tohum masraftnı bile karşı- lamaz." John Moores University Beykent Institute of Higher Education (BiHE) İstanbul Universite Kayıtlarımız Basladı Eğitim. İstanbul da. Liverpool John Moores University'nin onayına bağlı olarak, 2 Ekim 1995 de aşağıdaki bölümlerde başlayacaktır: 1823'den buyana eğitim vemn LlnrpoolJohn Moores Ünıversıtesı (UMU) 20 000 öğrencısı ıle Ingıltere'nm en bûyûk ve en eskl devlet ûniversıtelerinden bındır • tşletme Yönetimi • İşletme Bilişim Sistemteri • Uluslararası işletmecilik • Pazarlama • Muhasebe ve Finans • Ekonomi • Mimarlık • Bilgisayar Bilimleri • Medya Çalışmaları • Moda veTekstil Ktnrntm 1989'dan buyana anaokulu tlkokul, orUokul ve lise eğitiml yapılan bir kampûse sahip, Tûrkıye'nln önöe gelen öğretim kururrtmndandır • öğrenlm dili İngilizce'dır Ingılızce'sı yeterlı olmayanlar bır yıl Ingılızce Kazırlık Okulu'nda okuyacaklardır Ingılızce Hazırlık Okulu'na ve bölümlere bu yıl ıçın az sayida öğrencı alınacaktır • İngılızce Hazırlık sınıfından sonrakı eğitim, ılk yılı Foundatıon olmak üzere 4 yıldır • Eğıtımı başarı ıle tamamlayan öğrencılere, diplomalan, Liverpool John Moores University (UMU-UK) tarafından venlecektır • Isteyen ögrencıler, Liverpool John Moores Unıversıty'ye yatay geçış yapabılırler Koşullar UMU tarafından saptanır LJMU-Beykent, Avrupa Bırlığı (AB) Öğrencı Değışım Programı Erasmus'a dahıldır • LJMU-Beyksnt, seçkın Idarı ve Akademık Kurul'lar tarafından yönetılmekte, ders programlan, LJMU'nun ve Turkıye'nın nıtelıklı öğretim üyelerı tarafından yûrütülmektedır • Kayıt ve aynntılı bılgı ıçın aşağıdaki adrese veya tlelışım numaralanna başvurunuz Beykent İleri Eğitim Kurumu-UMU Beylikdüzü, Gürpınar E-5 Yoi Ayrımı, 34900 Büyükçekmece-İstanbul Tel: (0212)872 09 27-8721125 87210 84-87213 82 Fax:(0212)8721109 BEYKENT EĞİTİM KURUMLARI İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Ekmek Kavgası Ankara'da ekmeğe yapılan zam sonrası, halk ek- mek fırınlannın onundekı kuyruklarda yapılmış ro- portajlan ızledınız mû Kuyrukta sıraları kapılan, alay edılıp kovulan ço- cuklar Onceden venlen sıra numaraları Saatlerce bekleyıp sırası geldığınde ekmek kalmadığı ıçın boş donmek zorunda kalanlar Butun bu çıleler ekmek başına oluşan 3 bın iıralık bır fark ıçın Gunde 5-10 ekmeğın yendığı bır aılede 15-30 bın, ayda 450-900 bın lıra ıçın Kımılennın gunluk bahşışlerıne yetmeyecek bır pa- ra, asgarı ucretlı ıçın de, memur aılesı ıçın de, ucre- tı çok yuksek kabul edılen kamu ışçısı ıçın de onem- lı bır para Hele de ekmek gıderının tamamı, aıle but- çesınde ulkemızde çalışanlann durumu açısından u- tanç verıcı bır tablo olarak, çok onemlı bır payı go- turuyor Ucretı ıle geçınen ıçın "ekmek kavgası" sozu sım- gesel, ınsanca yaşamak ıçın gereklı gelırlenn butu- nunu kapsamaktan ote, somut bır anlam kazanmış bulunuyor Bugun Ankara'da kamu ışçılerı, kamu çalışanları- nın da desteğınde, ekmek kavgası ıçın mıtıng yapı- yor Yılın başından bu yana ertelenen bır kavgada, ufukta henuz çozum gozukmuyor 600 bın kamu ış- çısının toplusozleşme uyuşmazlığında, hukumet ıle Turk-lş'ın hesapları arasında 179 tnlyon gıbı bır ku- çucuk^1 ) fark bulunuyor Hukumetın vermek ıstedığı, ışçtnın gerçek ucretı, reel gelırının korunması ıçın gereken rakamdan 179 trılyon eksık Arada boylesıne buyuk fark, hak gas- pı soz konusu olduğunda, Turk-lş'ın ara onerılere "evef" demesı çok kolay değıl Hukumet cephesı ıse, ucretını yuksek kabul ettığı kamu ışçısı ıçın butçe- den daha çok pay ayırmaya pek nıyetlı gozukmuyor Bıryandan da IMF, Dunya Bankası, sermaye cephe- sınden "artırmayın" talımatlan gelıyor Kamu ışçısının ucretının artınlması ozel sektoru fazlası ıle ılgılendınyor ve rahatsız edıyor Kayıtlı eko- nomıde 4 mılyon 200 bın, kayıtsız ekonomıde de bır o kadar çalışanınjn yansından çok fazlasını, bugu- nun asgarı ucretı 2 5 mılyon cıvarında netle çalıştı- ran ozel sektor 8 mılyon uzerındekı brut yenı asga- rı ucrete karşı duruyor 15 mılyon ortalamadakı ka- mu ışçısının ucretıne gelecek zam, ozeldekı sefalet ucretlennı lyıce açığa çıkaracak 600 bın kamu ışçısının ucret artışı, ıdeolojık bır bo- yut ıçerıyor Ekonomık krızle bırlıkte doruğa çıkmış sendıkalızmı teslım alma surecınde, bır donuşume sermaye cephesı ızın vermek ıstemıyor Kamu ışçı- lerı, Turk-lş, bugunku mıtınglerınden başlayarak, onumuzdekı eylemlerınde başarılı olur, onurlu bır toplusozleşme ıle ışı noktalayabılırlerse, sendıkal haklarda, çalışan haklannda yıne lyıye doğru bır do- nuş başlayacak Özel sektorde genleyen sendıkalızm, belkı bır to- parlanma surecıne geçecek, ucretlerde lyıleşme ıs- temek ıçın moral değerler kazanılmış olacak Bu oto- matık olarak. kamu çalışanlannın sendıkalaşmas'na, ucretlerıne de yansıyacak Elbette bu ış kara sana- yııde, taşeronda çalışan ışçının gelırıne, suda sektı- nlen taşın yaptığı dalgalar gıbı yansıyacak Arkasın- dan esnaf payını alacak Aslını ararsanız uretıcı sa- nayıcı bıle urununu satacak ışçı bulduğu ıçın bu ış- ten kazançlı çıkacak Ancak sendıkalı ışçı sayısını 200 bınlere kadar du- şurmuş ozel sektor, sermaye cephesı, 12 Eylul, Ozal modelı, son ekonomık krız, koalısyon uygulamaları derken ışçı hakları aleyhıne, sermaye cephesı lehı- ne değışen dengelerın bozulmasını ıstemıyor Kota- nlmış bır asgarı ucret uygulamasında bıle son dakı- kada Çıller, DYP kanadı, ıkna edılerek asgan ucre- tın hem uygulanması ertelenıyor, hem de yenı asga- rı ucrette ındırım pazarlanıyor 8 mılyon uzerındekı bır brut asgarı ucrete katlana- mayan sermaye cephesı, onunde 15 mılyon ortala- ma net uzenne gelecek lyıce bır zammı gormek ıs- ter mı? Oysa duşunulebıleceklerın en lyısı bıle, 600 bın kamu ışçısının bır oncekı sozleşme donemıne go- re yoksullaşmasını engelleyemeyecek, 179 tnlyon- luk bır hak gaspından çok onemlı bır payın kurtanl- masını sağlayamayacak Ortada bır onemlı, bır zorlu ekmek kavgası var kı. Sermaye cephesı, gucunu ıktıdarda gostererek, medyayı kullanarak, verdırmemek uzere her yolun denenmesını ısteyecek Bu ışın sonu ışçının, sendı- kalarının, Turk-lş'ın dırenme gucune, boyun eğme- mesıne bağlı gozukuyor ŞİRKETLERDEIN HABERLER • DEMİRBANK'ın 1995 yılı 6 aylık net kân 2 tnlyon 389 mılvar lıra olarak açıklandı • KOÇBVVK'ın Samsun \e Utanbul Etıler şubesı hızmete gırdı • BAŞAKSİGORT\ İstanbul Batı Yakası Kumculan Uretım \e Pazarlama Kooperatıflen Ambarlı Denız Tesıslerı'ne aıt ıskele. nhtım ve kara gruplannı yangın ve ek temınatlar kap^amında guvencesı altına aldı • PV RAMID JE4NS Amerıka'ya ılk ıhracatını \> BORÇELİK'e Dunva Bankası kredı kuruluşu IFC taratından uç yıl odemesız sekız vıl vadelı 25 mılyon dolar vatınm kredısı venldı • LNIV ERSAL HAVAT SİGORTA sıgortalılarına sunduöu Sınırsız Sağlık Sıgortası kapsamında hızmet veren Alman Hastanesfnı yetkılı acentelenne tanıttı K M EMEK H AYAT SİGORTA uzennde bulunan bır chıp" savesınde sıgortalı hakkındakı tum bılgılen anında hastane ve doktorlarda bulunan ekranlara aktaran Smart Card uvgulamasına geçıyor • PAKMAYA Senegal, Kamboçya ve Fılıpınler"e maya ıhraç etmeve başladı • MERKEZSİGORTA Çayırhan'da vapılan 3 ve 4 numaralı enerjı santrallannı ınşaat ve montaj rısklenne karşı 28 tnlyon uzennden temınat altına aldı • CHE\ İGNON ıçın hazırlanan radyo reklam spotu. Turkıye Reklam Odullerı Yarışmasrnın "Radyo" dalında krıstal Elma odulu kazandı • EFES PİLSEN Adananın Yureğır ılçesınde yaptıracağı llköğretım Okulu"nun temelını attı • RENALLT-BENETTON pılotu Mıcheal Schumacher Formula 1 'ın dokuzuncu ayağını bınncılıkle bıtırdı • SHOHPA Tuzla da yapımı tamamlanan Denız Ko^klen nın satış kampanvasını başlattı • LOFTbayılertoplantısı Polat Renaıssance OtelTnde yapıldı • KARSTADT mağazalar zıncın Cerrahpaşa Hastanesı Çocuk Sağlığı \e Hastalıkları Nefrolojı Bılım Dalı Bolumu adına bır bağış kampanyası başlattı • PEPSİ Club Pepsı-Amenka ^arnpanvasıvla Amerıka ya gıdecek talıhlılen • TLTÜNBANK TL mevduatma uyguladıgı faız oranlarını ortalama 3 puan duşurdu • NORDSTERN SIGORTA vapı malzemelerı satan Gotzen Baumarkte nın Merterdekı alışvenş merkezını tum nsklere karşı guvence altına aldı • VITRA karo seramık reklamlan Knstal Elma Başarı Ödulu aldı • PINAR ET iMva davanıklı ozel kap ıçınde Pınar Lazanva >ı pıvasava sundu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog