Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Göç eden aileler için 4 bin konut • ŞIRINAK(AA)- Olağanüstü Hal Bölge \'alisi Ünal Erkan, kısa bir süre sonra. bölgede teröristlere karşı süpürme operasyonu başlatılacağını söyledı. Vali Erkan. Şırnak'ta ressam Yüksel Yahaç'ın resim sergısınin açılışında yaptığı konuşmada. bölgenin sorunlannın zamanla çözümleneceğıni belirterek terör nedeniyle göç eden bölgedeki aileler için bu yıl 4 bm konutun daha yaptınlacağını bıldırdı. 2.5 milyon liralık banknot yolda • YALO\A(AA)-Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı. yann il genel meclısı seçimlen yapılacak Yalova CHP tl Merkezı'nde yaptığı basın toplantısında. Izmit Körfezi üzerinde yapılacak köprünün yapımıyla Istanbul-Bursa arasinın 1- 1.5 saate ineceğını belirtti. Liradan üç sıfir atılması konusunda da "düğmeye basma" aşamasına gelındıgını söyleyen Kumbaracıbaşı, bu konuda başanlı olunamazsa yılbaşında 2.5 milyonluk banknotların piyasaya çıkacağını bildırdi. Müzeden kaybolan tablolar • ANKARA(AA)-Kültür Bakanlığı yetkilileri. gazetemizde yer alan Ankara De\ let Resim ve Heykel Müzesi ile Milli Kürüphane koleksiyonundan kaybolan tablolara ılişkin iddialann Kültür Bakanı tsmail Cem tarafından tekrar ıncelemeye alındığını bıldirdı. Yetkıliler. ıddialann bir bölümünün daha önce teftiş kuruluna se\k edildiğini ve mahkemeye venlip sonuçlandınldığını belirtti. Bu iddialann tümünün geçmişte ele alınmış olmasına rağmen Kültür Bakanı fsmail Cem tarafindan tekrar incelemeye alındığını bildıren yetkililer, incelemelerin halen sürdürüldüğünü ifade ettıler. Keskin'den Çetin'e tepki • DENİZLİ (ANKA) - CHP Genel Başkanı Hıkmet Çetın'ın partı içindeki gruplaşmalara ilişkın açıklamalanna CHP Genel Sekreteri Adnan Keskın tepki gösterdi. Keskın. Denızlıde gazetecilerın sorulannı yanıtiarken "Bu zamana kadar genel başkanımızın bana böyle bir yakınması olmadı" dedi. Çetin'in bu konuyu MYK toplantılannda da dile getirmediğini anımsatan Keskin. açıklamayı anlamakta güçlük çektiğini belirtti. Eminönü (skelesi açılacak • İSTANBIL(AA)- Onanm çalışmalan nedeniyle 6 aydır kapalı olan Kadıköy 'deki Eminönü iskelesinin. 1995 yılı sonunda yenilenmış haliyle hızmete açılacağı bildirildı. Türkıye Denızcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkılılerinden yapılan açıklamaya göre. şubat ayında başlayan bakım ve onanm çalışmalan hızlandınldı. MENKUL SATIŞ ÎLANI BEYOĞLL l.ICRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1994 1288 T. Bir borçtan dolayı sa- tışına karar verilen ! 00.000.000-TL. deger- li 34 YE 858 plakalı 1990modeli4G15MK 4323 motor. DSNC 62 ALU 01765 şase nolu Mıtsubıshi Lancee mar- kavasıtanınl açıkartır- ması Kasımpaşa Pıyale- paşa Bulvan çım halı sa- ha üstünde Yediemin Er- doğan Zengın'm Yedin- de 21 8 995 günü saat 12.0O-12.15arasındaya- pılacaktır. O günü kıy- metinın %75'ine istekli bulunmadıgı takdirde 2. açık artımıası 22'8'995 günü aynı yer ve saatte %40'ın altına düşme- mek kaydı ıle en çok fi- yat verene ıhale edile- cektir. Ihale karar pulu, dellalıve ve KDVnin alıcıya aıt bulunduğu i- lan ölunur. 27 7 1995. Basın: 354^0 İzmir'de Burhan Özfatura'yı ziyaret eden İnönü, BM ve NATO'nun savaşı durdurabileceğini söyledi w Bohiıa\laki savaş dm savaşı değiPİZM İR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Dışişleri Bakanı Erdal İnönü. Bosna Hersek'teki olayları dın sa\aşına dönüşrürmenin kimseye bir yarar sağlamayacağını söyledi. İnönü. Bosna-Hersek'te yaşanan savaş ile ilgili diplomatik temaslarda Türkıye"nın ağırlığını koyduğunu söyledi. Erdal inönü. îzmir Büyükşehır Belediye Başkanı Burhan Özfatura'yı ziyareti sırasında, gazetecilerin, Bosna-Hersek'teki olaylara ılişkin sorulannı yanıtladı. Büyükşehir belediyesince başlatılan ve kentin Bosna-Hersek bayraklanyla donatılmasını amaçlayan kampanya hakkında bilgi alan İnönü. yöneltilen bir soru üzerine şunlan söyledi: "Bizinı başından beri izlediğimiz politika, bu saldınlann müietlerarası âlemin mevcut gücii ve • Dışişleri Bakanı İnönü, "Keşke banş yolunda bir ilerleme olsa da İzmir'de bir banş konferansı düzenlesek. Ancak. Bosna'da insanlığa karşı suçlar ne yazık ki devam ediyor" dedi. oianaklanyla durdurulması vönünde. BM. bu iş için kuruldu. BM'nin kendi giicü yetmediği zaman NATO'nun giicü var. Aslında ikisi birden bu saldınyı durdurma güçlerine sahipler." BM"nın saldınlara karşı etkısız kalmasının tepki uyandırdığını da \urgula\an İnönü, "Hırvatistan. Bosna-Hersek ve oradaki a>nlıkçı Sırpların daha büyük bir çatışmaya girme noktasında olduğu görülüyor. O bakımdan gelişmeleri dikkatle iziiyoruz. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler. sanıyorum bir sonuç getirecek. Bu sonucun adaletli bir sonuç olmasını istiyoruz; yani Bosna-Hersek'in bağımsız bir devlet olarak kabulü te artık bu saldınlann durması, bir barışa gidilmesi. Biz insani açıdan >ardınılarımıza de\am edivoruz. Srebrenica'dan kaçan Bosnalılann önemli bir bölümü. Zenitsa'daki Türk büiiğinin bulunduğu bölgeye geldiler. birlik onlara yardımcı oluyor. însan haklanndan sorumlu De\ let Bakanımı/ orav ı ziyaret etti. Bin kadar mülteciye orada konut vapmayı önerdL Oradan kadın \e çocukların bir ktsmını Türkiye'ye getirmek konusunda da bir proje var" dedi. İnönü, Bosna'dakı olaylan din savaşına dönüştürmenin kimseye bir yarar sağlamayacağını kaydederek şöyie konuştu: "Keşke Bosna'da banş yolunda bir ilerleme olsa da İzmir'de bir banş konferansı düzenlesek. Ancak. Bosna'da insanlığa karşı suçlar, efnik temizlik cinayerleri ne yazık ki devam ediyor. Bir sonuç da alınamıyor. Orada sonuç alınmayınca, Türldye'deki vatandaşlanmız bir şey yapmadığınıızı zannediyor. O>sa vatandaşlanmız bilsin ki bu konudaki en biivük ağıruğımtzı koyuyoruz. Etnik temizlik cinavetlerini işleyenlerin. uluslararası mahkemede yargılanması gündemdedir. Bu vargüanma işini çabuklaştırmak için ga> ret gösterivoruz." Zenica'da BM koruma çerçe\ esinde göre\ vapan 1600kişilik lürkbiriiğindetekka- dın teğmen A> şe Kıl, iki a\ a \akın bir sii- redir hemşireolarakgörev \apı\or. (AA) Eroin imali davası Sanıklara 30-60 yıl hapis istemi Istanbul Haber Servisi - İstanbul Nar- kotik Şubesi ekiplerince 18 Haziran 1994 günü Kabaklı Köyü'ndeki birçiftliğe dü- zenlenen operasyonda toprağa gömülmüş su tankı ıçinde ele geçirilen 36 kilo eroin- le birlikte yakalanan 6 kişinin yargılan- masına devam edildi. İstanbul 4 No'lu DGM'de yapılan du- ruşmaya. tutuklu sanıklar Hurşit Canan. Hasan Başmanav, Şükrü Yargı, Kerim Ba- balıtaş, Bedirhan Canan, Kadir Canan \ e avukatlan katıldı. IDGM Cumhuriyet Savcılığı'nca hazır- lanan ıddianamede. sanıklardan Şükrü Yargı'nın, Hurşit Canan'a aıt çiftlikte bek- çi olarak çalıştığı ve bu çiftlikte dığer sa- nıklarla birlikte İran uyruklu Nevruz Ah- medi'den temin ettikleri 45 kilo baz mor- fin maddesini stokladıklan ve eroin imal ettikleri belirtildi. İddianamede sanıklar hakkında "teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek" suçundan TCK'nin ilgili maddelerince 30 ile 60 yı) arasında ağır hapis cezası istendi. Duruşmada söz alan sanıklardan Şükrü Yargı, 3 sayfadan oluşan ek savunmasını mahkeme heyetine sundu. Sanık Yargı, torbaJann ıçinde ne olduğunu bilmediği- ni belirterek tahliyesini istedi. Sanık Ha- san Başmanav'ın avukatlan da müvekkil- lerinin emekli emniyet müdür yardımcısı olduğu ıçın iftiraya uğradığını öne sürerek tahliye talebınde bulundular. Mahkeme heyeti.duruşmayı ıleri bırta- rihe bıraktı. Aynca sanıkların dosyası, bağlantılan olduğu belirlenen MehmetŞi- rin Baybaşin'in dava dosyasıyla birleştiril- dı. HABITAT 2'ye 184 ülkeden yaklaşık 25 bin kişinin katılması bekleniyor 4 Dünya sahnesine çıkacağız'İstanbul Haber Servi- si - 20. yüzyılın son zırv e- si olarak da nitelendirilen ve Istanbul'da yapılacak olan Birleşmiş Mılletler İnsan Yerleşımleri Konfe- ransfna (HABITAT 2) 184 ülkeden. yaklaşık 25 bin kişinin katılması ön- görülüyor. 3-14 Haziran 1996 tarihleri arasında ya- pılacak olan konferansın hazırlık çalışmalarını yü- rüten Toplu K.onut idaresı Başkanı Yigit Gülöksüz "Türkive, bütün kapasite- shle dünya sahnesine çı- kacak" dedi. Toplu K.onut İdaresı Başkanı Yiğit Gülöksüz dün Swissotel'de düzenle- diği basın toplantısında, HABITAT 2'nin hazırlık çalışmalan hakkında bilgı \erdı. Türkiye'nin tarihın- BÎRLESMİŞ MİULTLIİR HABITATI K E N T Z I R V E S \ üzvılımtnn son zirvesi olarak da nitelendirilen Birleşmiş Milletler İnsan Verleşimleri KonferaıiM onümüzde- ki vıl3-14 haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. (Fotoûraf: MEHMET DEMIRkA\ A) dekı en büyük organizasyonu olan. yüzyı- lımızın son büyük zır\esı ile ilgili düzen- lenen basın toplantı.sına. HABITAT Proje Koordınasyon Birimi Direktörü Dr. Gürel Tüzün \e Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli de katıldı. Birleşmiş Milletler Kurulu'nun 1992'de. HABITAT 2'nin İstanbul'da toplanmasına karar verdiğını belirten Gülöksüz. konfe- ransın temel hedefinin. dünyada sürdürü- lebilırbiryerleşim sıstemi oluşturarak her- kese yeterh konut sağlamak olduğunu söy- ledi HABITAT-2 toplantısı sırasında, 184 ülkeden. aralannda de\ let ve hukümet bas.- kanlannın da bulunduğu yaklaşık 25 bin ki- şinin İstanbul'da ağırlanacagını bildıren Gülöksüz. Türkıye "de şimdıye kadar yapıl- mış olacak bu en kapsamlı organızasyonun ülkemızın tanıtımında önemli bir rol oyna- yacağını belirtti. Hazırlık çalışmalan için 10 milyon do- larlık bir bütçe oluşturulduğunu belirten Gülöksüz. konferansla Türkiye'ye 50 mil- yon dolarlık bir gırdının sağlanacağının he- saplandığını söyledi. Gülöksüz "Başlangıçta 90 kuruluştan oluşan L'lusal Komite'nin üye sayısı günii- müzde 140'a yaklaşmıştır. Bunların \akla- şık 100 tanesi si\il toplum örffitü niteliğin- dedir. Bugüne kadar >apılan toplantılarda. ü>e kuruluşlar ülkemizdeki konut veyerie- şim sorunlanna ilişkin degerlendirme \« gö- rüşierini içeren raporlannı sunmuşlar, da- nışma kurulunun hazııiadığı Küresel Ey- lemı Planı Üzerine Görüş, L lusal Eylem Pla- nı Öncelikleri \e Ulusal Rapor ve Eylem Plam'nın, mevcut durumun değerlendiril- mesini içeren giriş bölümünü ele alarak tar- tışmışlardır" dedi. Milli eğitim müdürü, velilerin bilgilendirilerek bağışa ikna edileceğini söyledi OkuDara bağış yasaflaştırıhyorİstanbul Haber Servisi - İlk \ e orta dereceli okullar- da bağış alma uygulaması yavaş yavaş yasallaştırılı- yor. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Metin Saraçoğlu, velılerın, çocuklannın daha iyı bir eğitim görebilmesı için okullann ihtiyaçlanna katkıda bulunması gerektı- ğini söyledi. Yeni eğitim- öğretım yılında velilere ba- ğış vermeleri için baskı ya- pılmayacağını, ancak oku- lun harcamaları ve ihtiyaç- lan konusunda bilgilendiri- lerek bağışa ikna edılmeye çalışılacağını vurgulayan Saraçoğlu "Muhtaç du- rumda olanlardan kesinlik- le bağış talep edilmevecek- tir. Bağış \ermediği için kay- dı >apılma\an bir öğrenci bulunduğu takdirde, so- rumlular hakkında gerekli yasal işlem \apılacaktır" dedi. Bağış gerekli Metin Saraçoğlu öğrenci kayıtlan ve bağışlarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Kayıt dönemınde okullara bağışta bulunma- nın paralı eğitımle hiçbir il- gisinin bulunmadığını ifade eden Saraçoğlu, bağış ver- menin hem toplumsal da- yanışmarun hem de veli ol- manın bir gereği olduğunu vurguladı. Bir öğrencinin devlete maliyetınin venlen bağışlann çok üzerinde ol- duğuna dikkat çeken Sara- çoğlu. verilen bağışlarla okullann ihtiyaçlannı kar- şıladığını dile getirdı. Sara- çoğlu "Böyleceokullanmız personel açıklannı kapata- cak. gerekli onarınılarını gerçekleştirecek. araç ve ge- reç eksiklerini gideripelekt- rik, su. yakıt ihtiyaçlannı karşılavacakbr. Bunun so- nucunda da sağlıklı ve ve- rimli bir eğitim-öğretim or- tamı oluşturulmuş olacak- tır*'dedı. • İstanbul Milli Eğitim Müdürü Metin Saraçoğlu, zor durumda olan öğrenci velilerinden kesinlikle bağış alınmayacağını. kayıtlarının da ücretsiz yapılacağını belirtti. Saraçoğlu, bağışsız kayıt yapmayan sorumlular hakkında ise yasal işlem yapılacağını söyledi. Grup Yorum, CHP\iigaletti•* . ^ c ' masını protesto eden Grup \brum üyeleri CHP U örgiitünü işgal etti. Kültür Bakanı İsmail Cem >a da Ercan Karakaş ile görüşmek isteyen işgalciler. 4 saat sonra evlemlerine son verdiler. CHP il merke/i dün saat 12.54) sıralannda aralannda Grup \orum üyelerinin de bulunduğu 7 kişilik bir grup tarafından işgal edildi. Binanın giriş çıkışını kapatan işgalciler. binanın dış cephesine U OKM kapanlamaz/'Grup Sorum" ve "Bu ses hiç susnıayacak* yazılı pankart asarak sloganlar attılar. İşgal üzerine çevTede >oğun güvenlik önlemleri ahndı. Binaya kimsenin yaklaşmasına izin verilınedi. Grup Yorum üyeleri, "Kon- serterimiz defalarca yasaklandı. Onlarca kez keyfı şekiMe gözaltina alındık. İşkence gördük. tutuklandık" dedileı Grup Yorum üyeleri saat 17.00 sıralannda güvenlik güçlerine teslim olarak eylemlerine son verdiler. Gözaltına alıı mayacaklan konusunda CHP yönetkikrinin söz verdiginin öğrenilmesinf karşın Grup Yorum üyeleri. polis tarafij dan gözalüna alındılar.(Fotograf: KEREM ILGAZ) KAZAN: CMUK uygulaması işlemiyor İstanbul Haber Servisi - İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan. koalısyon hü- kümetinin demokratikleşme yolunda attığı 'tekadım'ola- rak nitelediğı CMUK. uygu- lamasının durduğunu bildir- dı. İfadelerin alınamadığını ve soruşturmalann kilitlen- diğını vurgulayan Kazan "Yasal düzenlemedeki ada- letsizlik ve uygulamada ya- şanan çeşitli sorunlara Mali- ye Bakanlığı'nın yasa tanı- mayan turumu da ekienüıce CMUK işlemez oldu. Baro- lann ve meslektaşlarunızın özverili çabalarıvla yürütü- len görev angaryaya dönüş- türüldüğü için TBB 18.7.1995 günlü genelgeyle hizmeti durdurdu" diye ko- nuştu Turgut Kazan. konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan durum nedeniyle özellikle mecburi müdafilığin söz konusu ol- duğu durumlarda ifade alı- namadığına dikkat çekti. Sorgulama yapılamadığını. savcılar ile yargıçlann çare- siz bir durumda olduğunu belirten İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, bu- nun CMUK değişikliğine düşmanlık duyanlann işine varadığını vurguladı. İHD'de basın toplantısı Gözaltmda 3 kayıp dahaİstanbul Haber Servisi - Gözaltında kayıplann ola- ğan hale geldığı Türkiye'de. kayıplar zincırine üç hal- ka daha eklendı. Kayıp ailelen. Ahmet PehlKanlı \e İmam Tuncel'den haberalınamadığını. KamilOcalan'ın ise gözaltında kaybedilmek istendiğinı öne sürdü. Kayıp aileleri dün İstanbul insan Hakları Derne- ği'nde basın toplantısı düzenledı. Kendısınden 4 tem- muzdan bu yana haber alınamayan Ahmet Pehlıvan- lı'nın aılesi, Pehli\anlı'nrn polıs tarafından daha önce de gözaltına alındığını belirtti. Pehlıvanh'nın a\ukatı Selim Okçuoğlu. Türkıye'de de\let ve onun adına ha- reket eden bazı güçlerin kay ıplara neden olduğunu söy- ledi. Pehlivanlı'nın SUSER'den atılan işçıler arasında olduğuna dikkat çeken Okçuoğlu. "Kendisinin gözaltı- na alındığına dair bir tanık ya da belge vok. Ancak si- vasal kimliği ile dikkat çeken birivdi. Kav bolmadan on gün önce Kısıklı Karakolu'na götüriiunüş" dedi. KamilOcalan'ınailesi ıseOcalan'ın. 2 7 temmuzgü- nü Bakırköy'de çatışmada ölü ele geçırıldiğı şeklinde gazetelerde çıkan haberler üzerine Adli Tıp morguna girtıklerini. ancak ölen kişinin Tank Ziya Yıldınm ol- duğunu öğrendiklerini söyledi. Abla Z«loş Savanoğtu, "Kardeşimin kendilerinde olmadığını sö>leyen İstan- bul Terörle Mücadele Şubesi'nden kişîler beni Vatan Caddesi'ndebulunan İstanbul Fmnivet Müdürlüğü'ne götürdüler >e Kamil'le y ü/lcştirdiler. Kcndisini tanıdım. ama kardeşim susma hakkını kullandığı \ e ifade verme- diğj için beni tanımadığuıı sövlemiş. kimliğini kabul et- memiş. Kanıil gözaltında kaybedilmek isteniyor" dedi. Kendisinden bir haftadır haber alınamayan e\ li iki ço- cuk babası tmam Tuncel'ın ailesi ise Tuncel'in siyasi bir kimliği olmadığına dikkat çekerek. aıle^ıne haber vermeden bir yerlere gitmesinin olanak dışı olduğunu öne sürdüler. Komsuları saldırdı Dul kadmı dövüp çöplüğe attılar İstanbul Haber Servisi - Yaklaşık 12 yıldır tstinye'de oturan Sevim Genç. komşulan tarafından e\ine erkek a'diğı şcrekçesiyle dövüldüğünü. eunın kapısının kı- nldığını öne sürdü. Bir hafta ış göremez raporu alan Genç. "Komşulanm,kadınlı erkekli benidövdüler,giy- sUerimi parçaladılar, daha sonra da çöplüğa attılar. Sa- nınm kapalı olan kızımın başını benim açtığımı düşü- nüyorlar"dedı. Se\im Genç. babası Mehmet Genç ıle birlikte dün İstanbul İn- san Haklan Der- neğı'nde düzen- lediği basın top- lantısında İstin- \e'de kendi evin- de oturduğunu. ancak dul oldu- ğu için komşula- nnın sürekli kendisıne baskı >aptığını öne sürdü. Son ola- rak 23 temmuz Babası Mehmet Genç. kı/ınm i\inde uünü misafirle- nöbettuhıvor.ıFoto: HLLYATOPCU) rinin geldiği birsırada komşulannın kapısını kırdığını anlatan Sevim Genç.^Ellerinde bıçaklarla kadınlı er- kekli 25 kişilik bir grup kapımı kırdılar. Polise telefon açıp haber verdiğimde bana \ardımcı olmak \erine" sen de e\ıne erkek alma' dediler. Ertesigün komşular ba- na sokakta saldırdılar. Givsilerimi parçaladılar, beni yerierde sürüklediler, sonra da çöplüğe attılar. Eşimle ay- nlmama da onlar sebep oldu" dıye konuştu. Sevim Genç'.in babası Mehmet Genç de komşulan- nın kızını dö\erken. kendisine de vurduklannı söyledi. Genç. "Bunun için her akşam kızımın evinegidivorum, gece \artsından sonra evime dönüvorum" dedi. Istanbul'da dünya çapında bir tenis olayı! 29 Temmuz - 6 Ağustos @ DEMiRBANK m lutlultrıyU. Bitetlerinizi TED ve AFM ğışetennden elde edebiiirsiniz. Ûğrencilere ve lisanslt sporculara ücretsizüir. (Daha tazla bilgi için telefon: 0-212 262 90 80) TIMLAR UGpC NIZ ÖLÜM ADIN KALLEŞ OLSUN Yaakı buhıyopsa dağlarımızda, YftıMıkça kurutuyorsa barikatiar Ve iMükçe çogalıyorsa insanlar, Soraıaıtar mı celattara; Kün korfcar öiumten? Onurumuz, yaşam sevdamız, can Ali'miz, her geçen gün içimizde çoğaldın, çogalıyorsun. Ölümünün 2. yılında özlemle, saygıyla anıyoaız. BERİVAN KAÇAR ÇATI / BAR TEKNE GEZİLERİ 5 ağustos cumartesi 20.30'da Dolmabahçe'den. 21.00'de Üsküdar'dan Boğaz'a hareket... # Canlı müzik # 2 bardak içki # Çerez, meyve... Sadece 500.000.- TL. O1TI ÇATI RESTAURANT 251 00 00 lsteğe bağlı özel gezilerde düzenlenir. 251 00 00 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aldığım Basın Plakamı kaybettim. Hükümsüzdür. ML'STAFA UÜFtT AL4ÇALI 20.7.1995 tarıhınde Beşıktaş 5. Noterlıği'nden onaylattığım ciltlık faruram kaybolduğundan geçersızdır. (Sıcil no: Beşıktaş VD. 6369460018. Yer no- 6860020112) EMİMEÖZEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog