Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ HABERLERIN DEVAM ANAPHan DYFye Tunceli suçlaması ANKARA (Cumhuriyet Bûnosu) - ANAP Bılecık Mılletvekılı MehmetSeven, Tuncelı'de yaşanan olayla- nn butûn sorumluluğunu özel tıme yûklemenın hata olduğunu behrterek. "Tun- ceti'de yaşanan krizin asıl suçlusu hukumettir ve de DVP kanadıdır" dedı Seven, dun yaptığı yazılı açıklamasında Tunceli olay- lannın yaşanmasında asıl hatalı \e sorumlunun ıktıdar olduğunu one sürdu Seven, şunlan kaydetti "Çunkü dump dunırken halkla güvenlik guçlen kar- şı karşrva gelmez. HaikJa gu- venlik guçlerinı karşı karşı- ya getiren bazı sebepler ot- ması gerekır. İşte o sebeple- rı de hukumet yaratmakta- dır Bırtaraftanov alacağım, bır taraftan oy potansıvehni elınde tutup iktidarda Kal- ma hesaplan uğruna bılınç- sizce halkla guvenlık guçleri karşı karşıva getınlmiştir. Özel tım. ıktıdar hesaplan yapanlann amaçlanna alet edilmekte \e bu şekiide ozel tim yıpratümaktadır. tşte bu hukümet. kendi si- yaset ve amaçlanna hem or- duyu hem de sıyaseti alet et- miştir. Buriin sorunlann te- tnelinde. me\ cut hukumetin iktidar hırsı vatmakta." Çiller: Yasaklam kaldırdık H Baştarafı 1. Sayfada "50. hukumetın attığı her adım bır planın parçasıdır" dedı Çiller, Turkıye Odalar ve Borsalar Bırlığı 'nce (TO- BB) hazırlatılan ve Güney- doğu sorunu ıçın 'Kürtterin kitnliklerinin tanınması ile demokratık haklann uygu- lanması' çozumlennı de ıce- ren raporu ınceledığını. an- cak demokratıkleşmeyı, te- röre karşı etkılı bır çozum olarak gormedığını belırttı Başbakan Çiller, CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ıle dun duzenledığı basın top- lantısında. muhalefet partı- len ve kamuoyu tarafından 'fazla iyimser' bulunan 7 Beş Yılhk Kalkınma Pla- nı'nı savundu Geçmış yıl- larda hazırlanan programla- nn Turkıye gerçeİdennın gensınde kaldığını kayde- den Çiller 1994 yılında da bu gerçeğı gordüklen ıçın daha ıyı bırplan hazırlamak amacıyla program yapma- dıklannı ve sonuçta 7 Beş Yılhk Kalkınma Planı nın 1995 yılında oluşturulduğu- nusoyledı "Türkiye'deçok ö'nemli bir değişim sureci başlamıştır" dıyen Çiller ekonomının artık her şeyden önemlı bır konuma geldığı- nı savundu Çiller "TOBB tarafindan hazırlanan Gune>doğu ra- poru, bu bolgeye ilışkin poü- tikanızın değişmesine neden olacak mı"' sorusuna karşı- lık şunlan soyledı "Biz da- ima sosyal içerikJi araşürma- lar yaptmnaktayız. Raporu sadece kısmen incele\ebü- dim. Sayın Çetin ıle bırhkte Güneydoğu konusunu ayn- ca ele alıyoruz. Bu konuya esasen çok buvuk ağırlık ve- receğız. Bızim ıstedığımız,in- sanlann daha rahat. huzur- lu \egu\ enh. hıç kımsenın di- ğerinden avnlmadığı ortam- da kaühmlannı surdurmesi- dir. Esasen bu rapordan on- ce Bakanlar Kurulu'nda bu konuyla ilgili bir orgutlenme- ye gftmiş bulunuvonız." Çiller demokratıkleşme- ye ılışkın bır soruyu ozetle şoyle yanıtladı "Demokratikleşnıe çö- zümlerden biridir. ama önemlisidir diyemenı. Te- rörle mucadele çok farklı. o- nun çok farklı bir boyutu var. Ama bu, bızım demok- ratikleşmeye bağlılığımız- dan odun verdiğnruz amla- nuna gelmez. Bu mucadele devam edecek. Yalnız, 'Te- rorle mucadeleyı bununla yap' derseniz, yanlış teşhis- ler koyarsınız." Çiller, Terörle Mucadele Yasası'nın, 8 maddesının 'milletin de içinde olacağı" bıruzlaşmayla değıştınlme- sı gerektığını so> ledı ÇHP hden Hikmet Çetin de Gûneydoğu ıçın çok yo- ğun çalışma yaptıklannı be- lırterek bolgeye tnlyonlarca lıra kaynak aktanldığını, yo- redekılenn en önemlı gerek- sınmelennın ış ve yerleşme olduğunu soyledı Çetin, "Amacunız demokratık, laik bir ulke içinde daha hız- b bır kalkınma \e daha hak- ça bir boluşum. Bu plan mutlaka uygulanmalıdır" dedı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada de Sandınıstalara karşı sılahlı mucadele yuru- ten Kontraları açık açık desteklernesı bundaen önemlı etkendı Bunun yanında, koklu değışıkhklenn gerçek- leştınldığı devnmlerdetoplumsal heyecanın on yıl surduğunu, kurumlaşmanın bu sure içinde tamamlanması gerektığını de unutmamalı Sandınıstalar bu yonde önemlı adımlar atmış gorunuyortar Ancak ekonomık guçluk bu ka- zanımları golgede bırakıyor Nıkaragua'dakı gorunum, Guatemala'dan farklı değıl Doğa verımlı, ınsanlar aç Nıkaragua ızlenımlenne geçmeden once Turkıye'dekı yenı kuşaklara Somozolar'ı tanıt- mak gerekıyor - 1927'de Amerıkan pıyadelerı Nıkara- gua'dan çekılırken arkalannda kendı orgutle- dıklen Ulusal Muhafızlar'ı bıraktılar Ulusal Mu- hafızlar'ın şeflığını de Anastasıa Somoza üst- lendı - Ulkedekı tum kesımler yenı durumu kabul ettı Ancak Augusto Sandıno, ayaklanmayı ABD'ye karşı yuruttuklerını, bu ulkenın tum as- kerien çekılmeden teslım olmayacağını açıkla- dı - Somoza, 22 Şubat 1934'te Sandıno'yu oyuna duşurerek oldurttu Bu tarıhten sonra Sandıno, antı-emperyalıst mucadelenın bay- rağı halıne geldı - Somoza, 20 yıl içinde Orta Amerıka'nın en zengın adamı oldu Kendısıne "kurutucu" adı takıldı Nıkaragua Devlet Başkanı'nın para ka- zanma yontemlerı şunlardı Fuhuş kumar ve Ağlama Nikaragua... ıçkı satışından pay almak, devlet hazınesın- den para çekmek, Amerıkan şırketlerını vergı dışı bırakıp yılda 400 bın dolar almak, ucuza arazı ve çıftlık kapatmak (Bız halımıze şukur mu etsek1 ) - Anastasıa Somoza 1956'da vurularak ol- dürulunce, yenne oğlu geçtı Çunku ABD da- hılkımse, kurulan duzenın değışmesını ıstemı- yordu Halkın destegıyle bu yapıyı yıkan Sandınıs- ta Ulusal Kurtuluş Cephesı (FSLN) on yıl son- ra yazının başında sıraladığım nedenlenn de et- kısıyle, 14 partının bırieşmesıyle oluşan Antı- Sandmıst Cephe'ye seçımlerde yenıldı Bugun en buyuk partı hâlâ FSLN, ancak ra- kıplen bırteştığı ıçın muhalefette Onumuzdekı yıl yapılacak seçımler hem Nıkaragua'nın hem de FSLN'nın kaderını belırleyecek Daniel Ortega lıderlığındekı FSLN şımdıden ıkıye bolunmuş durumda - Az lıberal olalım dıyenler, bıraz daha fazla lıberal olalım dıyenler Halkın ıse bırıncı seçeneğı bunlar değıl' - Karnımızı hangı partı doyurur^ Sandınıst eğılımlı TV-4'ten meslektaşlarla sohbet edıyoruz Onlar da aynı şeyı soyluyor - Bu bereketlı topraklar uzerınde bınncı so- runumuz hâlâ açlık Bunu sadece dış etken- lerle açıklamak mumkun değıl Içerdekı zen- gın toprak sahtplen de parayı dışarda tutuyor Managua sokaklarında, çok fazla bır değışık- lık yapmadan 1940-50'lere aıt bır film çekıle- bılır Araçlardan ınsanlann gıyımıne, toprak kal- dınmlardan teneke evlere kadar her turlu de- kor hazır Nasıl bır kente geldığım daha havaalanında bellı olmuştu Ölu ışıklı yolcu salonunu geçtık- ten sonra, birtaksıtuttum Öncepazarlık Tak- sımetre olmadığı ıçın fıyat, adamına gore Uçuncu taksı şoforuyle anlaşıp araca gıttık Sanıyorum 1950 ya da 60 model buyuk boy Amenkan arabası 3-4 ayrı boyası var Felek dahıl herkes çarpmış Şofor once benım bıneceğım taraftakı kapı- yı açmaya başladı Ikı elıyle kolu kavradı, dızıy- le kapıya vurdu, kolu var gucuyle yukan kaldı- np kendısıne dogru çektı, kapı açıldı Içen gırdım 4-5 ayrı ses çıkararak kapı ka- pandı Sonra şofor bındı Elınde ıkı tornavıda Gaz pedalının yanındakı bırkaç kablonun ara- sına tornavıdaları sıkıştırdı Dıreksıyonun altın- dakı ıkı kabloyu bırbınne surttu Bırkaç gırışım sonra motor çalıştı Şofor kapıyı kapatıp koltukta dık oturdu Uzay mekığı Challenger'ın havalanmaya hazır astronotlan gıbı, vucudunu oynatmadan yu- zunu bana çevırıp gulumsedı Ben de altta kalmadım Uğurlamaya gelmış, bu ışte en buyuk pay kendısıne aıtmış gıbı du- ran devlet buyuklen edasıyla omzuna vurdum Yola çıktık Gostergeler dahıl hıçbır ışık yan- mıyor Kultablasının olduğu yer boş İçinde kj- tap gıbı bır şey duruyor Alıpbaktım Incıl Ara- cın nasıl gıttığını o zaman anladım Kentte rahatsız edıcı bır dığer durum, dılen- cıler Adım başı karşınızda Para versenız anın- da dığerierı damlryor Yolda yururken daha ko- lay Bıraz hızlı yuruyup atlatabılıyorsunuz Durur- ken yakalarlarsa kotu Gelıp ayağınız altına ya- tıyorlar Hıçbır şey soylemeden ellennı uzatıyor- lar Dukkânlardan alışvenş yaparken parayı vermek kolay, ıstedığını almak zor oluyor Ozel- lıkle akşam saatlerınde, her dukkânın onunde demır parmaklıklı surgu var Hırsızlık ve "ale- nı" soygun oylesıne yaygın Meksıka'dan yoia çıkarken, "Özellıkle tunst gıbı gorunmemeye çalış" demışlerdı Yollarda oylesıne "Sandıno" yurumuşum kı ıkı kez ad- res sordular Amenka'nın Nıkaragua ıle ılgılenme neden- lennden bınnı daha vurgulayıp yazıyı bağlaya- lım Panama'dan sonra, Atlas Okyanusu ıle Pasıfık arasında kanal açmaya en uygun yer Nıkaragua ABD bunu yuzyılın baştnda sağla- ma bağlamış 1914 yılında ımzalanan Bryan- Chamerro Anlaşması'na gore ABD'nın kanal açma hakkı yururlukte Nıkaragua gezımde karşılaştığım butun olumsuzluklara karşın, bu toprakîan, emperya- hzme ve dıktatorluğe karşı yuzbınlenn yurudu- ğu ınsanlar olarak duyumsuyorum Managua'da bana her şey ağlıyormuş gıbı geldı Insanlar, bınalar, devnm heykellen Aynlırken kente donup "Ağlama" dıye hay- kırmak geldı ıçımden Ağlama Nıkaragua, kaybetmek "haksız ol- mak" değıldır Okuyucu eşittir kuponI Baştarafı 1. Sayfada ğu ve pazarlama mudurluğu dahıl edıldı O ta- nhlerde, gazetede en önemlı kışıler, sırasıyla meslekten gelmış gazete sahıbı yazıışlen mudu- ru va da genel ya> ın yonetmenı ve pazarlama mu- duruydu 197O'lı yıllardan sonra pazarlama mu- durlen, genel yayın yonetmenlennın önune geç- tı Gazetelerde onlann dedığı oluyor ve gazete- lenn baskı saatlen bıle onlann ıstedığı şekılde avarlanıvordu Promosyonun tarihi 1 Kasım 1928 gunu ıkı av içinde butun ulke- de uvgulamaya konulacak olan yazı devnmıne ılışkın kanun kabul edıldı Cumhunyet gazetesı, ötekı gazeteler ve dergıler zaten bırkaç ay once- den okuyuculan alıştırmak ıçın yan Arap, yan Latın harflenyle çıkıyordu K.asım 1928'denıtı- baren tumuyle Latın harflennı kullanmaya baş- ladılar Cumhunyet"ın tırajı 10-15 bın dolavındaydı Aynca Fransızca baskısı da \ardı Harf Devnmı basında tıraj kaybı yarattı Fransızca baskı bun- dan etkılenmedı Ancak Cumhunyet oldukça et- kılendı Bunun uzenne yenı okuyucu kazanma yöntemlen aranmaya başlandı 1929 yılı içinde "ucuzluk kuponu" venldı Promosyon patlaması tam anlamıyla 196O'lı yıllarda yaşandı Haldun Simavi'nın **Son" ga- zetesı lotaryalan yanmsayfayabuyuyebılenbol fotoğrafları, cmayet haberlenne kadar. her şeyı populanze eden habercılık anlayışı, her turlu şıd- detın sergılendığı fotoromanlar tekerlemelere- benzetmelere dayanan uslubu bırkaç satırdan oluşan haberlenyle magazın turu gazetecılığın ılk omeklenydı Bu gazete o donemde ınsanla- ra daha ıyı bu 1 yaşam surmelen vonunde telkın- de bulunuyor ağırlıklı olarakotomobıl ıleev ve- nyordu Daha sonra Son gazeteM kapatıldı ve ye- nne aynı anlayışla Gunaydın gazetesı kuruldu Basında kullanılan promosyon yöntemlen 1960"lardan 1980'lere kadar gelıştı, yaygınlaştı 1000 kişiye düsen günlük gazete sayısı Norveç Japonya Fınlandıya îsveç îsvıçre lngıltere Danımarka Almanya Avusturya Sıngapur Hollanda Çekoslovakya Yenı Zelanda ABD Kanada trlanda Belçıka tsraıl Fransa Italya Yunanıstan Ispanya Turkıye (Bu rakam ansıklopedı savaşı sırasında doru- ğa çıkan tırajdjr Normalde bu rakam 3,5 mtl- yondur Bın kişıye duşen gazete sayısı ıse 54'tür) Brezıh-a 40 (1,7 mılyon) Hmdıstan 20 (17,9 mılyon) 590 (2,5 mılyon) 570 (72,5 mılyon) 540 (2,7 mıryon) 505 (4,4 mılyon) 400 (2,8 mılyon) 375(21 mılyon) 340(t,8mıhon) 340(21 mılyon) 330 (2,6 mtlyon) 305 (800 bın) 300 (4.6 mılyon) 300 (4,8 mılyon) 260 (900 bın) 250 (61,7 mılyon) 210 (5,7 mılyon) 190 (600 bın) 175 (1,7 mılyon) 160 (700 bm) 155 (8,7 mılyon) 110 (6,8 mılyon) 110 (900 bın) 90 (3,2 mılyon) 75 (4,5 mılyon) Not Parantezıçındekıler,o ulkedekı toplam gunliık gazete satışıdır ve çeşıtlendı 198O'lı yıllann ılk yansında pro- mosyon ve TV reklamı savaşı, TRT Yonetım Ku- rulu karanyla bır süre yasaklandı Ancak bu ya- sak daha sonra kalktı Aslında bu y asağın pek bır onemı de kalmayacaktı, çunkû ozel televızyon- lar yavaş yavaş gundeme gelıyordu Promosyon, bır gazetenın tanıtımını yapmak veya satışını arttırmak amacıyla gazeteyle bera- bervaatettığı veya verdığı bır takımbeklentı ve- ya hedıyelerdır Promosyonun, beklentılere yonelık kısmı ıse lotarya olarak tanımlanır Prof Dr Turgay Berksoy'e gore "Lotarya, belli koşullan \erine getiren (kupon vs.) bir çeki- lışle >erılecek hedivelere vonlendınlmesıdır. Bu hedoeler ev, araba. vazlık \e hatta uçak bile ola- bılmektedır. Bu hedne vanşı 1992 yılı sonlanna dogru bu\uk bır hız kazanmıştır. l ç buvuk ga- zetenın bırbın peşı sıra vermeve başladığı ansik- ktpedıleıie doruğa çıkmıştır. Gonıkluğu gıbı pro- mosyon artık asıl gormesi gereken işlevi olan "ta- nıtım' ışle\ıni bırakmış onun yerine 'satış' işlevi gormeve başlamıştır. Nitekim son ansiklopedi kampanyasu bunlan başlatan Sabah, Hurriyet \e Milhyet gazeteleri - bunlara Turkiye'yi de katabiliriz- ortalama y uz- de 100 cıvannda ek bir tıraj sağlamıştır. Buna karşın diğer gazeteler y uzde 30 tiraj kay betmiş- tir. Turkne'de gunde satılan gazete sayisı 2.5 mU- \ondan 4 2 miKona çıkmıştır L laşılan bu tiraj ra- kamını dığer ulkeler rakamlanvla karşılaştırdı- ğımuda orneğin Japonya -kı tartışmasız lıderdır- gunluk 72^ milyon adetlik bir riraja sahiptır. Bu rakam ABD'de 62 mityon, İsveç'te 4.4 mil- yon, Yunanıstan'da 900 bindir. Tabii asıl sağhklı karşılaştırma ulkelerin nufuslanna gore yapılan karşılaştırmadır. Bu karşılaştırma her bin kişiye dıişen gazete sayisıyla olçulûr."(Tablo 1) Tablo 1 'de gorulduğu gıbı Turkıye'de bın kışı- ye satılan gazete sayısı UNESCO'nun kabul et- tığı gelışmışlık sınınnın çok altındadır UNES- CO'ya gore, bır ulkenın kalkınmış kabul edıle- bılmesı ıçın gereklı olçulerden bın de her bın kı- şıye duşen gazete sayısıdır Bu oran bınde yuz o- larak kabul edılmıştır ftrm: Promosyon cazip hate getiriHyor Yüksek Askeri Şûra, komutanları belirledi • Baştarafı 1. Sayfada Bayaat tan boşalan Denız Kuvvet- len K.omutanlığı'na Donannıa Ko- mutanı Oramıral Guven Erkaya. Or- general Aydın İRer'den boşalan Jan- danma Genel Komutanlığı'na da 3 Ordu Komutanı Orgeneral Teoman Koman getınldı YAŞ toplantısında 33 general ve amıral bır ust rutbeye 45 albay da general ve amırailığe terfı ettı 5'ı yaş haddınden olmak uzere toplam 40 general ve amıral emeklıye ayn- lırken 45 general ve amıral ın rutbe bekleme surelen bır yıl uzatıldı 30 Agustos 1995 tanhmden ge- çerlı olmak uzere bır ust rutbeye yukselen general veamıraller ıle ge- neral ve amırailığe vukselen albav- lar şunlar Kara KuvTetieri Orgeneralliğe yukselen korgene- ralkr: Çevık Bır, Necatı Ozgen, Doğu -Vktulga KorgeneraDiğe yukselen tflmgene- raller: Altay Tokat Çetin Doğan Tuncer Kılınç. Kamuran Orhon Çetin Saner Tümgeneralliğe y ükselen tuğgene- rallen Köksal Karabay Ahmet Ozteker, Şükru Sanışık Kudret Cengız Do- ğan TemeL Yaşar Karagöz, Armağan Puloğlu. Erol Özkasnak. Mehmet Başpınar, Çetin Lğural Rıza Küçü- koğlu Tuğgeneralliğe y ükselen albay lar: _ Pnade Kurmav Albay INecdet ÖzeL Topçu Kurmav Albay Abdul- baki Üstûndağ. Kara Pılot Kurmay Alba\ A. Cahit Sarsılmaz. Topçu Kurmay Albav >lehh Tunca. Pıyade Kurmav Albay Ünal Özsıpahioğlu tstıhkâm Kurmay Albav Volkan Kaplama. Topçu Kurmay Albay Sa- ım Demirel Topçu Kurmav Albav Mehmet Ali Erdoğan Pıyade Kur- may Albay Ahmet Refık, Topçu Kur- mav Albav Saldıray Berk, Pıyade Kurmay Albay Cahit Cingi Topçu Kurmay Albay Metin \a\Tiz \alçın. Tank Kurmay Albay MehmetTuncay Kavuncu. Pıyade Kurmay Albay Or- han Tîryaki. Pıyade Kurmav Albay Osman Doğu Silahçıpğlu Pıyade Kurmay Albav trfan Üngör, Pıyade Kurmay Albav Mustafa MehmetKa- rataş lstıhkâm Kurmav Albay Ali Fuat Saraç Pıyade Kurmay Albay Yavuz Ölçen Pıvade Albay Niyazi Hatipoğlu Tank Albay Temel Bağ, Yuksek Muhendıs Albay Cemal Ala- göz. Deniz Km>etleri Oramırallığe yükselen koramiral: Salım Dervışoğlu Koramiralliğe yukselen tumami- ral: Atflla Kıvat Tümamıralhğe yukselen tuğamı- raller: Alper Tezeren, Altaç Atılan, Do- ğan Hacıpoğtu Tuğamıralliğe yukselen albay- lar: Denız Kurmay Albay Şevld Erdal Bucak, Denız Kurmay Albay Cengiz Alpözü Denız Kurmay Albay Mus- tafa Aydın GürüL Denız Kurmay Al- bay Mustafa l ltanur. Denız Kurmav Albay Metin Açımuz, Denız Pıyade Kurmav Albay Ömer Vedat Ersin Yuksek Muhendıs Albay Metin Pöy- radar Hava Kuvvetieri Orgeneralliğe yukselen korgene- ral: tlhan Kıbç Korgeneralliğe yiikseien tumgene- raller. Gökalp Vuğnak. Yaşar Mujdecı Tümgeneralliğe yukselen tuğgene- raller: \\ doğan Babaoğtu, Faruk Cömcrt ResatTurgut Ibrahım Buyükyumuk- lu Tuğgeneralliğe yukselen albaylan Hava Pılot Kurmay Albay Yalçın Kaya. Hava Pılot Kurmay Albay Ak- tuğ Atay Hava Pılot Kurmay Albay Süleyman Ankan Hav a Pılot Kur- may Albay YılmazOğuz, Hava Pılot Kurmav Âlbay Erol Ortaç Hava Pı- lot Kurmay Albay İhsan Vgun Ha- va Pılot Kurmay Albav Omer Inak, Yer Kurmav Albay Metin Yukselen Jandarma Korgeneralliğe vıikselen tumgene- ral: Çetin llaspışıren Tümgeneralliğe vükselen ruggene- ral: Bekır Lğurlu Tuğgeneralliğe yukselen albay lar: Jandarma Muhabere Kurmay Al- bav Osman Ozbek. Jandarma Albay Feridun Oztürk. Jandarma Albay Hayn Tezcan Sürecek Özel okıdlarm yeni taban puanı açıklandı Haber Merkezi - Ozel okullarda onkayıtlar devam ederken kontenjan açığıbulunanokullar yenı taban puanlannı açıkladı Ozel Okullar Sı- nav Yurutme Kurulu'ndan yapılan yazılı açikla- mada 24 ağustosa kadar on kayıtla ogrencı ala- cak okullann taban puanlan şoyle Kodu \dı Puan İSTANBUL 1009 Ahmet Şımşek L 400 601 1014 AkasyaL 415 056 1035 Alman L (KJZ) Dolu 1041 MmanL (Erk) Dolu 1056 Amenkan Robert L (Kız) Dolu 1061 Amenkan Robert L (Erk ) Dolu 1077 AnabıhmL 424 000 1082 AnakentL 370 000 1098 Ar-El L 475 000 1106 AtaL 415 001 1111 Atacan L 375 000 1127 BahçeşehırL 544 009 1132 BılgıL 380 040 1153 BoğazıçıL 400 000 1169 CentL 475 000 1174 ÇavuşoğluL 400 000 1461 1195 Doğan L 400 030 1476 1203 DoğuşL 470 031 1481 1224 EyüboğluL 500 009 1497 1245 FMV Avazağa Işık L 575 012 1505 1251 FMV Işık L 575 012 1511 1266 GokdılL 380 000 1526 1271 GursoyL 475 000 1531 1287 HekımoğluL 350000 1547 1292 tstek Acıbadem L 375 000 1552 1301 Istek Atanur Oğuz L 375 000 1568 1316 Istek BeldeL 375 000 1573 1321 Istek Bılge Kağan L 375 000 1589 1337 tstek Kaşgarlı Mahmut L 300 000 1594 1342 Istek Kemal Ataturk L 375 000 1602 1358 Istek Semıha Şakır L 375 000 1618 1353 Istek Uluğbey L 300 000 1623 1379 italyan Kız Ortaokulu 540 049 1639 1384 İtalyan L Dolu 1644 1408 KalamışL 500 009 1665 1413 KulturL 450 000 1671 1429 MarmaraL 500 000 1686 1434 ModaL 495 015 1691 1455 N Dame De Sıon Fr Kız L 578 019 Oğuz Kağan L 430 000 OrtadoğuL (tng) 450 000 Ortadoğu L (Alm) 375 000 Şener Onur L 470 000 St BenoıtFr L (Kız) 575 012 St Benoıt Fr L (Erk) 585 014 St G \vusturvaL (Erk) 626 000 St G <\\usturyaL (Kız) 620 000 St Joseph Fr L (Kız) 600 505 St Joseph Fr L (Erk) Dolu Sehm Pars L 460 000 Samt Mıchel Fr L Dolu St Pulchene Fr Kız OO 546 138 Tarhan L 400 000 Tercüman L 340 000 Uğur L 480 000 Usküdar Amerıkan L (Kız) Dolu Uskudar Amenkan L (Erk) Dolu VKVKoçL (Kız) 607 045 VKVKoçL (Erk) 610 041 Yenı Yıldız L 480 000 Yıldız L 400 000 Yunus Emre L 350 000 Akdeniz turuna baslıyor Greenpeace'ten 'Akdeniz, Pasifik'le El Ele' kampanyası tstanbul Haber Serv isi - Greenpeace (Yeşılbanş) or- gûtû. Fransa'nın Guney Pa- sıfık'tekı nukleerdenemele- nnı durdurmak ıçın " ^ d e - niz, PasifuVle El Ele" kam- panyası başlatıyor Greenpe- ace'ın Altaır adlı gemısı, Is- panya'nın Barcelona Lıma- nı'ndan hareketle kasım ayı- nın ortasında Malta'da son bulacak Akdenız turuna baslıyor Altaır gemısı, uğ- radığı ulkelerdekı yerel yö- netıcılerden ve halktan Fransa'nın Pasıfık'te ger- çekleştırmeyı planladığı nukleer denemelere karşı destek toplayarak ımza kampanyası yurutecek Greenpeace'ın Turkıye Sözcusü Berto Hullu bası- na gonderdığı vazılı açıkla- mada, "Bizler, Akdeniz ul- kclcrini Fransa nükleer de- nemelerinin yarattığı olum- suz etkiler hakkında bilgi- lendirmek ve insanlan Fran- sa Cumhurbaşkanı Jacques Ghırac'ın nukleer deneme- leri durdurması için baskı vapmaya çagınyoruz" dedı Altaır gemısının uğradığı lı- manlarda, zıyaret edeceğı ülkelennve Akdenız'ın çev- re sorunlanna da dıkkat çe- keceğını açıklayan Hullu, şunlan soyledı "Cumhurbaşkanı Chi- rac'ın Pasifık'i nukleer atık sahası gıbi kullanması tehli- keli \e kabul edüemez. Akde- niz ülkelerinin, nukleer de- nemelere karşı savaşan Pasi- fık ülkelerine vereceği des- tekten eminız." Greenpeace'ten yapılan yazılı açıklamada, Fran- sa'nın ılk nukleer denemeM- nı 1960 yılında Cezayır ço- lunde gerçekleştırdığı belır- tılırken Cezayır'ın bagım- sızhğını kazanmasından sonra 159 atmosfenk ve ye- raltı denemesını, Guney Pa- sıfık'tekı Mururoa ve Fan- gataufa mercanadalanna kaydırdığı kaydedıldı Yapı- lan açıklamada, mercanada- lannın radyoktıf maddelerle kırlendığı belırtıldı OIAYLARIN ARDINDAKf GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada re ışlemıyor " DSP Genel Başkanı Sa- yın Ecevit'ın soyledıklen de bu gozlemı doğruluyor. "Tunceli 'nın olaganustu hal kapsamına alınmasın- da çıkan bulunan bırtakım devlet guçleri, yapay bır olay yaratarak karann de- ğıştınlmesını ve Tunce- li 'de olaganustu hal uygu- lamasını sağladılar Pek çok koy, guvenlık gerek- çesıyle boşaltıldı PKKya- rartanmasm dıye kımı yer- lerde otmanlar, kımıyerde boşaltılan evler yakıldı. Ozel Tım mensuplan eksık egıtılmektedırler, yanlış yerde gorev yapmaktadır- lar, devletın değıl de san- kı bır sıyası partının gucü gıbı davranmaktadırlar " Bın sol, bın sağ, ıkı par- tı lıdennın sozlen Osman- lıca deyışle 'Varvm" bır ol- guyu vurgulamaktadır. Buna karşın ulkede sankı hıçbır şey olmuyormuş gı- bı garıp bır hava vardır Özel tımın, bır partının, açık deyışle MHP nın ele- manları gıbı davrandıklan dılegetırılıyor, herkes Do- ğu'da koylenn boşaltıldı- ğını, yakıldığını ormanla- nn kundaklandığını bılıyor, Batı'da 82 Anayasası'nın 16 maddesının değıştırıl- mesı "demokrası destanı" ve "far;A7yazma/c"laeşde- ğerlı tutuluyor Turkıye nın çok gecık- meden seçıme başvur- ması kaçınılmazdır, çun- ku otorıtesını cıhet-ı aske- nyeye teslım etmış bır ko- alısyonla ulkenın nereye gıttığı soru ışaretıdır Ko- alısyona, olaganustu halı kaldırmak amacıyla gırmış bulunan CHP'nın bu du- ruma seyırcı kalması ıse partının tam anlamında edılgınlığını ve çaresızlığtnı gosterıyor **•*• Bodrum'da belediye ve halk mahkemelijk ÖZCANÖZGLR MLĞLA - Bodrum un "ParkOteli" Bodrum Tıcaret ve Kultur Merkezi ne bakan- lık soruşturmasının ardından şımdı de mahkeme yolu go- zuktü Bodrum Tıcaret \e Kültür Merkezi ınşaatınm v a- pılmasını ıstemeyen Bodrum- lular, Aydın Bolge ldare Mah- kemesı'ne başvurarak yürut- menın durdurulması ıstemın- de bulundular Aralannda Yeşıller Partısı eskı genel başkanlanndan SOS Akdeniz Bodrum Gru- bu Sozcusû BUge Contepe ıle Yarımada gazetesı sahıbı Hu- seyin Anü, CHP eskı ılçe Baş- kanı Dr Kerim Cangır, Mı- marlar Odası Bodrum Şubesı \ önetım Kurulu uyesı Oktem trem ın de bulunduğu 18 kı- şi. Bodrum Beledıyesı aley- hınde dava açtı Davadılekçe- sındeşoyledenıldı "Bodrum Imar Planı'nda toplu konut alanı ilan edilen yerlerden olup. bilahare bu konumun- dançıkanlıp.87 nolu parselin de tıcan alaııa donuşturulme- sı suretı\ k tek bır ada oiarak ımar planı tadılatı ve buna bağlı olarak \eruen yeni imar durumu ıle ayn ayn tanzim edilmiş ınşaat ruhsatiannın ıptalı. ıptalı talep olunan ida- n ışlemın açıkça yasaya aykı- n oluş ve da\a suresınce ınşa- atın devam ermesının ıleride gidenleme? maddı ve ekolojik zararlar doğuracağı goz onu- ne ahnarak vurürmenın dur- durulması karan ıle venlme- sinı talep edenm." Bodrum dan yenı davacı ol- mak ıstevenler ıçın dava dos- vasının açık tutuldugu belır- tıldı Ekmeğe şimdilik zaııı yok ANKARA/tSTANBUL (Cumhuriyet)-Başkentte, va- lı ıle fınncılar arasında rest- leşmeye donuşen ekmek zammı kavgası dun sona er- dı Ankara Fınncılar Odası Başkanı Yusuf EkşL Valı Er- doğan Şahinoğlu ıle yaptıkla- n toplantının ardından "eko- nomik tahammul sınııianm aşmayıncaya dek" ekmeğı 7 bm 500 lıradan zamsız olarak satacaklarını bıldırdı Istan- bul Fınncılar Odası Başkanı Mustafa Ozaydın kenttekıfı- nncılann 250 gramlık ekme- ğı 7 bm 500 lıradan sattıkla- rını hatırlatarak, ekmek zam- mının kaçınılmaz olduğunu belırttı Şahınoğlu'nun çağnsı uze- nne dün toplanan Ankara Es- naf ve Sanâtkarlar Odalan Bırlığı. Ankara Tıcaret Oda- sı. Ankara Fınncılar Odası ve Ankara Sanayı ve tl Tıcaret Mudürlüğu, ekmeğın 7 bın 500 lıradan satılmasına karar verdı Şahinoğlu, ekonomık koşullar dıkkate ahnarak, ek- meğın eskı fiyatından satıl- maya devam edeceğını, mes- lek odalannın aldığı karann omek bır davranış olduğunu soyledı Ekşı, oncekı gun KDV oranınm aşağı çekılme- sınm malıyet açısmdan katkı sağlamayacağını ve ekmeğı yılbaşma kadar 9 bın lıradan satacaklannı açıklarken "Onümuzdekı gunlerde ma- fiyederin düşmesi veya artma- sı değertendirmeye ahnarak. bu fiyatın devamına ya da yûksehilmesine karar verile- cektir" dedı lstanbul'da ıse ekmeklık buğday ununa uy gulanan KDV oranlannın duşürulme- sı sonucu kamuoyunda ekme- ğın ucuzlayacağı beklentısı yaygınlaşırken ekmek uretı- cıkrı "zararettikteri" volun- da açıklamalarda bulundular Ozaydın kenttekı fınncı- lann 250 gramlık ekmeğı 7 bın 500 lıradan sattıklarını hatırlatarak "İstanbul finn- cısızararedıvor. \rtık ekmek zammı kaçınılmaz oldu. Şu an oda olarak ekmekte mali- yet hesabı yapıyoruz" dedı Ekmek Sanayu tşverenlen Sendıkası Genel Başkanı İs- maıl Hakkı Keçeli ıse ekme- ğe yenı bır zam geleceğını, bunun ıçm malıyet hesaplan vaptıklannı bıldırdı İHD Cenel Başkanı Birdal: TOBB araştirması olıımlu bir adım (Cumhuriyet Bürosu) - tnsan Haklan Derneğı (tHD) Genel Başkanı ^kın Birdal Turkıye Odalar ve Borsalar Bırlığı 'nce < TOBB) hazırlatılan Gü- neydoğu raporunun olumlu bır adım olarak değerlen- dınlmesı gerektığını behrterek **4ncak bu alanda ince- feme. araştnma yapma ve gorüş bUdirme tekeli kaldı- rılmalıdır*1 dedı Bırda). dun vaptığı açıklamada. "Rapordaki tanı \e saptamalara katılmavanlara da araştırma \e goruş bil- dirmc olanagı tanınmak baskı ve yasaklar kaldınlma- fgörûşunüdılegetırdı Tûm yaşamını Kun sorunu ko- nusundakı araştırmalara yoğunlaştıran İsmail Beşik- çt'nın 200 yıl hapıs cezasına çarptınldığmı anımsatan Akın Bırda'l "Beşikçi've de bu Konuda ne dediği sonıl- maİKhr" dedt Demokrasılerde bu tur araştırmalann yapılmasının ve sonuçlannm kamuoyuna açıklanmasınm doğru bır yöntem olduğunu savunan İHD Genel Başkanı "Bu ne- denleTOBB*cayaptmlan araşörmanm olumlu bır adım olarak değeriendırihnesi \esurekliliginin herkesçe \« xa- saksız bir ortamda sağlanması gerektığını duşunmek- tejiz" dedı Raporda yer alan Kurt halkınm eşıthkçı ve özgür bır ortamda bırhkte yaşama ıstencmın yuzde 85 oranında göstenlmesırun doğru olduğunu kaydeden Birdal, şu göruşlen dıle getırdı u Katılmadığımız ılk saptama ise,sorunun adının doğ- ru konulmamış ounası v« bolgede vasanüan goçûn, dev- lenn uvguladığı poutikalann ve zorun yenne salt ışsiz- Mk ve ekonomık nedenlere bağlanmasıdır. \ynca Kurt sorununun banşçıl çozünıune vonelik, cezaevlerinde bulunan 10 bını aşkın ınsanın 23. gunune ulaşan açlık grevlerinededıkkat çekmek ıstenz Sorunun tartışılma- sı ve çozümune ilişkin yakiaşım, Vali Nevzat Tando- ğan'ın 'yapılacaksa bız yapanz' anlayışın» içer- memeBdir.-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog