Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

S AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Anayasa yeni güç getirdi' • ANKARA (AA)- Cumhurbaşkanı Süle>man Demırel, yeni anayasa değişikliklerinin siyasi partilere yeni güçler getirdığini belirterek "Sanıyorum ki bunlar iyi kullamlacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Demirel. Demokrat Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde genel başkanhğa tekrar seçilen Aydm Menderes ile Genel tdare ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul ettı. Demırel, kabulde yaptığı konuşmada, çok partili sisteme geçılen günden bu yana yanm asra yakın bir zaman geçtiğini. demokrasi olayının ruhunun çok partı olduğunu söyledi. 'Komutanlar zoru başandı' • ANKARA (AA)- Başbakan Tansu Çiller, Genelkurmay Başkanı Orgeneral lsmail Hakkı Karadayı ve görev süreleri 30 Ağustos 1995 tarihinde sona erecek olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halis Burhan. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydm Ilter ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Doğan Bayazıt'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Çiller, kabulde yaptıgı konuşmada. kuvvet komutanlannın ülkenin en zor döneminde son derece başanlı görev leryaptıklannı söyledi. Para veren partiye geçecek • GAZİA>TEP(A\)- Gaziantep"in Kargamış ilçesı Belediye Başkanı ANAP'lı Hamdi Bozkurt, belediyenin 5 milyar lira borcu bulundugunu belirterek "Belediyenin borcunu ödeyen partiye geçeceğim. ilçem için kendimi feda edeceğim" dedi. Bozkurt. yaptıgı açıklamada. "Anladım ki ANAP'ta kaldığım sürece ilçeme hizmet getiremeyeceğım. Belediyeye hibe para veren partiye geçme karan aldım" dedi. Demirel bugün Kocaeli'de • KOCAELİ (AA)- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yann Kocaeli'de bazı temel atma ve açılış törenlerine katılacağı bildirildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre. yann saat 13.30'da uçakla Cengiz Topel Havaalam'na gelecek olan Demirel, saat l4.00"te Arslanbey kasabasında ınşa edilecek Kocaeli Üniversitesi Kampusü'nün temel atma törenine katılacak. Daha sonra Izmit'e aeçerek saat l5.00te~izmitSah.il Düzenleme Rıhtım ve Yat Lımamnın temelini atacak olan Demirel. saat 16.00'da da Sopalıçiftliği'ndeki Kocaelispor Tesisleri'nin açılış törenine katılacak. Ahmet Altan'ın bölüGülük davası • İSTANBUL (.\A) - Gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın bir gazetede yayımlanan köşe yazısında. "lrk vebölge aynmı yaparak. halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve teşvik ettigi" gerekçesiyle 2-6 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. ıstanbul 4 No'lu DGM"deki duruşmaya, avukatı Gülçün Çaylıgil ile birlikte katılan Altan, sorgusunda. yazısının kışkırtıcı nitelikte olmadığını savundu. Propaganda yarışı • Y\LOY\(AA)- Yalova'da 6 ağustosta yapılacak il genel meclisi seçımlerinden önce siyasi partiler, propaganda çalışmalannı yoğun olarak sürdürûyorlar. Vilayet statûsüne geçen ve ilk kez il genel meclısini oluşturacak olan Yalova ile ilçelerinde cadde \e sokaklar, siyasi partılenn flama ve pankanlanyla dolu. Panilenn propaganda çalışmalan gece geç saatlere ka-dar sürerken, liderlerin ve ba.kanlmn köy katıvehınelerinde basın toplantısı dÜLzenlemeleri ilginç gÖTûntülerin oluşmasına yol açıyor. Muhalifler, CHP'nin sol ilkelerden uzaklaştığını söyleyerek dönüşüm çağnsı yaptı 'Kendıne dön' MdirgesiANKARA (Cumhuriyet Bürosu>- CHP içindeki 'Sol Kanat ve Yenilikçiler' dün ka- muoyuna açıkladıklan bildirge ile 'sosyal demokrat sol ilkelerin. diirüstlüğün ve ah- laklılığın çev resinde bir düşiin \ e kadro ha- reketi oluşturmak. partiyi yenilenmeye ve dönüşiime ha/ırlumak. kurultay iradesine şu y a da bu biçinıde ipotek konulmasına. ya- pay çözümler üretilmesine karşı çıkmak' için işbirliği. dayanışma \e katılım çağn- sında bulundu. Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş. es- ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ay- dın Giiven Gürkan. eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay. Grup Başkanvekili Mehmet Kerimoğlu. Erzincan Milletvekili AliTutu. Malatya Millervekıli Mustafa Yılmaz. Ge- nel Sekreter Yardımcısı Kenan Coşar ve MYK üyesı Mustafa Gazalcı'nın katıldığı basın toplantısında. Karakaş'ın toplantıya katılanlan tanıtmasından sonra Seyfi Ok- tay: 24 millenekili, PM ve MYK üyesi ile Istanbul, tzmir ve Adana "dan toplam 145 delege, üye ve il yöneticisinın imzasını ta- şıyan •Işbirliğine, dayamşmaya katılma çağnsı' başlıklı bildirgeyi okudu. Eski CHP Genel Sekreteri ErolTuncer ve arkadaşlannın öncekı gün yayımladık- lanna benzer bıldırgede. 'sosyal demokrat • CHP'deki sol kanat muhalifleri, açıkladıklan 'Işbirliğine, dayanışmaya katılma çağrısf başlıklı bildirgeyle gerekçelerini şöyîe açıkladılar: •Partinin ideolojisi geride tutuldu. •Dava arkadaşlığının yerini çıkar ortaklığı aldı. •Parti, iktidann yozlaştıncı etkilerine karşı korunamadı. •Parti modeli her açıdan eskidi. •Toplumsal örgütlülük zayıfladı. •Parti içi hukuka çok az uyulur oldu. Partililer kızgın, kırık ve küs. soL yeniden yapılanma ve güçlenme süreci- ni hızla başlatmazsa, sağdaki aşınlaşmanın bütün ağır sonuçlanyla süreceği" kaydedi- lerek "Tüm bu koşuliar, sosyal demokrat sol siyasefin yeniden güçlenmesi ve siyasal yel- pazenin dengesinin yeniden oluşması soru- nunu bir Türkiye sorunu ve rejim sonınu haline getirmektedir~denıldi Sosyal demokrat oylardaki gerilemeyi açıklayacak tek gerçekçt nedenin "partide- ki yönetim, kadro, ideoloji ve polirika soru- nu" olduğu kaydedildi. Partinin depolitı- ze edıldiği vurgulanan bildirgede. şöyle de- vam edildi: "Partimizin ideolojisi, davası. kimliğj. misyonu ve ilkeleri sürekli geride ru- tulmuştur. Birlikteliğimiz ve örgütlülüğü- müz içinde dava arkadaşlığının vedayanış- nıanın yerini sinsice ve giderek artan bir bi- çimde çıkar ortaklıklan almıştır. Partüniz iktidann yozlaştıncı etkilerine karşı ne ya- zık ki korunmamıştır. Parti modeli her açı- dan eskimiştir. Partinin toplumsal örgütlii- lüğü, iç içeliği çok zayıflamıştır. Partimizde parti içi hukuka çok az uyulur olmuştur. Binlerceinsan.yapılan haksızlıklarvekey- filikler nedeniy İe parti mi/e kızmış. kınlmış ve küsmüştür." Bildirgede, kurultay irade- sine şu ya da bu şekılde ipotek konulması- na. yapay çözümler üretilmesine karşı çı- kıiması ıstenerek şöyle denildı: "Hep birlikte sosyal demokrat sol ilkele- rin. diirüstlüğün ve ahlaklılığın çerçevesin- de bir düşün ve kadro hareketi oluşturabm. Partimizi bir büyük yenilenmeye ve dönü- şüme hazıriayalım. Parti dtşı kadrolarla da görüşelim, konuşalım, tartışalım. düşün ve kadro donanınımızı arttıralım. kurultay iradesine şu ya da bu biçimde ipotek konul- nıasına.yapay çözümler üretilmesine karşı çıkalım. Yalnı/ca bugün için değil, y annlar için de hazniıklı olalım." Karakaş: Gürkancı. Karakaşçı ya da Soy- salcı olmadıklannı belirterek "Biz, kişi adıyla anılanbirgrup olmay a karşıy ız. Biz, çözüm önerileri, kadro hareketiyle anılmak isteriz. Doğru olan da budur" dedi. Kara- kaş, yeri geldiğinde eşitler arasından biri- ni genel başkan adayı olarak çıkarabilecek- lerini söyledi. Karakaş. MümtazSoysal'ın neden imzası olmadığına ilişkin bir soru- ya karşı 11k da *Kendisi bildiri hazıriama sü- recinde bir kez toplantılara katıldığmı ve bildiri fikrini desteklediğini söyledi. Ama şu anda tatilde ve ben iki gündür arıvorum. kendisine ulaşamıyorum" diye konuştu. İzmir'deki incelemeleri sırasında Burhan Özfatu- ra'yı ziyaret eden Erdal İnönü, daha sonra SSK Iz- mir Hastanesi'nde tedavi gören eski İzmir Belediye Başkanı İhsan Ahanak'ı ziyaret etti. İnönü, Çetin'e destek istedi YÖRÜKHANÜNAL İZMİR - Dışışlen Ba- kanı Erdal İnönü, kurul- tayla ılcılı sorulan yaıııt- larken CHP Genel Baş- kan " ı Hikmet Çetin'e des- tek verılmesini istedi. İnönü. genel başkanhğa aday olup olrnayacağı so- rusunu da "İki kurultay önce liderliği genç arka- daşlara devredeceğimi söy lemiştim, aradan ge- çen bu süre içinde de genç- leşmiş değilim" diye ya- nıtladı. Inönü'nün. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatu- ra'yı ziyaret etmesı. İzmir CHP örgütünde eleştirile- re neden oldu. Dışişleri Bakanı Erdal İnönü, ıncelemelerde bu- lunmak üzere Izmir'e gel- di. tnönü'ye gezısi süre- sınce izmirCHP İl Başka- nı Ali Rıza Bodur. Konak Beledi>e Başkanı Ahmet Sanşın ve Alaçatı Bejedi- ye Başkanı Remzi Özen eşlik etti. Bunun dışında CHP'lılerin İnönü'nün gezılerine katılmaması dikkat çekti. İnönü İzmir Valisi Kutlu Aktaşve Bü- yflkşehir Belediye Başka- nı Burhan Özfatura'yı zi-~ yaret ederek kent hakkın- da bilgi aldı. İnönü daha sonra SSK İzmir Hastanesi'nde teda- vi gören eski tzmir Bele- diye Başkanı İhsan Alya- nak'ı ziyaret etti. Alyanak, kurultayın bütünleşmeyle sona er- mesi konusundaki istek- lerini dile getirdi. CHP'nin kurultaydan güç alarak çıkacağını belirten İnönü. "Hikmet Çetin'in desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü ön- ceki kurultay da elde edi- len uzlaşma havası sürü- > ı or"dedı. Tüm üyelerin. partinin büyümesi için çalışması gerektiğini vurgulayan İnönü, aday olup olmaya- cağı konusundaki soruya şöyle yanıt verdi: "Ben genel başkanımı- zın desteklenmesini. parti- mizdeki uzlaşmanuı deva- mı olarak görüyorum. İki kurultay önce liderliği genç arkadaşlara devre- deceğimi söy lemiştim, aradan geçen bu süre için- de de gençleşmiş degilim" tnönü daha sonra CHP il merkezini ziyaret etti. Bu ziyaret anında bazı partililer Burhan Özfatu- ra'nın antı laik tavırlannı gündeme getirerek İnö- nü'nün Özfatura'ya ziya- retıne tepkı gösterdiler. İl ziyaretinin ardından yapı- lan değerlendirmelerde şu görüşler dile getirildi: "Özfatura'nın ne oldu- ğu belli. Belediyeye, İZ- SU'ya doldurduğu gerici- ler, MHPUIer ve BBPUIer ortada. Sosyal demokrat çalışanlara yönelik baskı- ları da ortada. Hocaefen- dilerin isteklerini gerçek- leştiren, kentin olanakla- nnı bu kesimlere aktaran Özfatura'ya ziyaret. ney in anlamını tışıyor? Sosyal demokratlaru yeraltını se- venler diye niteleyen; en kötü ANAPMı "en iyi CHP'Uden daha iy idir dV yen Ozfatura. niçin ziyaret ediliyor? Bir dönem genel başkanlığımızı da yapan İnönü, Özfarura'y ı ziyaret etmek zorunda mıydı? Bu tutumunu onaylamıyo- ruz." Bu arada Bergama llçe Başkanı Oktay Konvar- yaptığı açıklamada Inö- nü'yü kınadığını belirte- rek "Ne olduğu belli mih- raklan ziyarete, bir anlam veremedik. Özfatura'nın kim olduğu ve ne yaptığı- nı bilmiyor mu Sayin İnö- nü. Kendisini bu tutu- mundan dolayı kınıyo- ruz" dedi. DYP karşı çıktığı için anlaşamayan ortaklar, topu birbirine atıyor Cîller'iıı 8. madde ikflenıi AYŞE SAY1N • Başbakan Tansu Çiller, Batı kamuoyuna sık sık "8. madde değiştirilecek" mesajı vermesine karşın aylardır bu konuda somut adım atılamadı. maddenin tümüyle kaldınlması ve bu- radaki bazı hükümlerin Türk Ceza Ya- sası'nın 312. maddesinetaşınması ko- nusunda uzlaşmaya varmasına karşın, DYPgrubunun karşı çıkması nedeniy- le. başlanılan noktaya dönüldü. DYP'nin kendi grubu içinde çalışma \apma \e bu öneriyi CHP'ye sunma karan almasının ardından. konu bir sü- re daha sürüncemede kaldı. ANKARA - Hükümet ortaklannın. Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY). 8. maddesi konusundaki çalışmalan "yılan hikâyesine" döndü. Başbakan Tansu Çiller'in. TBMM tatıle gırme- den önce. S. maddenin yeniden düzen- lenmesı konusunda Meclıs'-ı olağanüs- tü toplantıya çağırabileceğını açıkla- masına karşın. bu konuda somut adım atılamadı. DYP'li Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, 8. maddenin yeniden düzenlen- mesini içeren grup önerisını CHP'ye ılettiklenni ve onlann önerisini bekle- diklerini belırtti. CHP'li Devlet Baka- nı Onur Kumbaracıbaşı. değişikliğin, Başbakan Tansu Ç\\\er ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'ın bir metın üzennde uzlaşmasıyla mümkün olabi- leceğini söyledi. TMY'nın 8. maddesinin değiştiril- mesi konusunda aylardır sürdürülen tartışmalar ve toplantılara karşın, so- mut bir gelişme sağlanamadı. CHP'nin koalisyona girmesinden sonra oluşru- rulan DYP-CHP ortak komısyonu, 8. CHP\e iletilen öneri DYP. son olarak TBMM tatile gir- meden kısa süre önce tamamladığı ve terör propagandası tanımının daha net- leştirildiği, bu maddede öngöriilen ce- zalarda indirim ve tecil öngören dü- zenlemesini CHP'ye iletti.~CHP'nin kurduğu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay başkanlığındaki komisyon, halen bu öneriyi değerlendiriyor. DYP'nin önerisine karşı çıkan Moğul- tay, bu konudaki çalışmalarını sürdü- rüyor. Başbakan Çiller ise Meclis'i bu konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağıracağını açıklamasına karşın. bu konuda herhangi bir geliş- me olmaması nedeniyle, konunun ey- lül ayından sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhuriy«t'in sorulannı yanıtlayan CHP'li Devlet Bakanı Onur Kumbara- cıbaşı. Başbakan Çiller'ın yabancı ba- sın organlanna yaptıgı. "8. madde de- ğişecek" açıklamasının, bu konuda so- mut adım atılması için yeterli olmadı- ğını söyledi. 8. maddenin iki partinin uzlaşması ile değıştırileceğine dikkat çeken Kumbaracıbaşı, "Önemliolan i- ki liderin bir metin üzerinde anlaşma- sı" dedi. Adalet Bakanı Moğultay'ın bu konudaki çalışmalannı sürdürdü- ğüne dikkat çeken Kumbaracıbaşı, TBMM'nin, şimdılik olağanüstü top- lantıya çağnlmasının söz konusu ol- madığını ve konunun eylülden sonra gündeme gelmesinı beklediğıni bildır- di. Kumbaracıbaşı. sürecin uzamasın- da. yapılan gereksizpolemiklennetkı- li olduğunu belirterek şunlan söyledi: "8. madde tartışılıyor. ama gerçekte çok az insan ne getirip götürdüğünü bi- liyor. 8. madde kalkarsa, ülke bölünür deniliyor, bu gerçek değil. Bir kez CHP olarak biz buna izin vermeyiz. Ata- türk'ün kurduğu bir parti ülkenin bö- lünmesini savunmaz. Biz düşünce öz- gürlüğünü savunuyoruz ve bu yönde bir düzenleme yapılması gerektiğini savunuvoruz." ANAPhn 'ÖzüfiülerBilgiBankası' ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. eşi Berna Yılmaz ile birlikte, partisinin An Grubu'nca Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenen "Özürlülerle Dayanışma Gecesi"ne katıldı Geceye. ANAP Istanbul M illervekıllen Melike Hasefe. Cem Kozlu ile Şişli Belediye Başkanı Gülay Atığ ve çok sayıda partili de katıldı. Burada bir konuşma yapan Mesut Yılmaz, toplumsal gelişmeyi ölçmenin sağlıklı yollanndan birinin. o toplumun özürlülere bakış açısından geçtiğini söyledi. Özürlülerin gelişmiş toplumlarda hiçbir engelle karşı karşıya kalmadıklannı belirten Yılmaz. Türkiye de ise özürlülerin sayısının bile tam olarak bilınmediğini vurguladı. Şişli Belediyesi tarafından yaptınlan "Özürlüler Bilgi Bankası"nın 15 gün sonra açılacağını anımsatan Yılmaz. Istanbul'da partisıne bağlı belediye başkanlan ile yaptıgı toplantıda özürlülere daha çok ilgi gösterilmesini istediğini söyledi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Faruk Özdemır ise yaptıgı konuşmada Türkiye'de kesin olarak bilınmemekle birlikte yaklaşık 7 milyon 500 bin özürlü bulunduğunun tahmin edildiğıni belirtti. (Fotoğraf: HLLYA TOPCU) Ali Günday'ı öldüren İzzet Kıraç, ölüm cezası istemiyle yargılanacak Şeriatçı katiliıı idaım istendi ERGÜN AKSÖV A.NK.A.RA - Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday'ı öldüren şeriatçı katil İzzet Kıraç" ın, idam cezası istemiyle yargılanacağı bildirildi. Kıraç hakkında, TCY'nin "taammüden adam öldünne" fiilini düzenleyen maddesi uyannca dava açılacagı, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye iletileceği kaydedildi. Kıraç'ın dosyası. Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nden görevsizlik kararı ile Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne, "hiçbir yasa dışı örgütle bağlantısı bulunmadığı" gerekçesiyle Erzincan'dan da tekrar görevsizlik karan ile Gümüşhane'ye gönderilmişti. Sanıklar ise "güvenlik" nedeniyle Gümüşhane"de tutulmayıp, Trabzon Cezaevi'ne gönderilmişlerdi. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında ölüm cezası istemiyle dava açılacak olan şeriatçı katil Kıraç'ın eyleminin. TCY'nin taammüden adam öldürme eylemini düzenleyen 450. maddesi kapsamında ele alınacağı bildirildi. Kıraç'ın polis ve savcılık sorgusundaki "Ali Günday "ın, türbanlı avukatlara yönelik tutum ve davranışlannı Akit gazetesinde okudum ve öldürmeye karar verdim. Ardından Gümüşhane'ye jjittitn. Günday'ın bürosunu saptadım ve keşif yaptım. Ay nı gün bir iş bahanesiyle bürosuna gittim ve türbanlı avukatlan neden baroya almadığını sordum. Bu konudaki tutumunda direnmesi üzerini silahımla ateş ettim"" yöniindeki ifadesini dikkate alan savcılık yetkilılen. şunlan söylediler: "Eylemi planlayarak yaptıgı açık. Günday'ı öldürnıcyi Ösmaniye'de tasaıiamış. Bu nedenle eylemi, TCV'nin 450. maddesi " kapsamında ele alınacak. İddianameyi en kısa zamanda tamamlayıp mahkemeye sunacağız. Büyük bir olasılıkla eyiül ayuıda dava açılacak." POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKJVlET ÇETİNKAYA Emeğe Saygı... Işçiler bugün Ankara da toplanıyor. işçiler bugün Başkent'te 'Emeğe Saygı' mitingi yapıyor... Ne istiyor işçiler? insanca yaşamak, iş güvencesi... El ilanları dağıtılıyor fabnkalarda, işyerlerinde... Okuyoruz: "Bugün sessiz kalırsak. hükümet ve IMF üzerimi- zegelmeye devam edecektir. Imzalanan toplu iş söz- leşmeleri uygulanmayacaktır, işçi alacakları gecikti- nlecektir. Kıdem tazminatının kaldınlması gündeme getirilecektir..." 12 Eylül'ün baskıcı yasalan, emekçi kesimleri si- lindirgibi ezipgeçti... Kaç yıl geçti aradan? 15 yıl... Bugün Meclis'e bakın, DYP, ANAP. RP ve MHP milletvekillerini ızleyin, onlann kimlerden yana olduk- lannı ve işçilere karşı uygulanan baskıcı yasalan na- sıl koruduklannı göreceksiniz... Eminönü Belediyesi'nde çalışan ışçılerie neden il- gilenmiyorlar, RP'Iİ belediye başkanlannın işçi kıyımı- na niçin göz yumuyor ırkçılık ve din sömürüsü yapan siyasi partiler? Hepsi bir oyunun. kandırmacanın içinde: işçiyi ve emekçiyi oyalayıp duruyor siyasal iktidar. işçi eylem- lerinde polisi kalkan olarak kullanıyor... Sendikasızlaştırma basında yok mu? Bugün Cumhuriyet'ın dışında hiçbir gazetede top- lusözleşme yok, sadece yasalann belirlediği koşul- larda kıdem tazminatı hakkı var... İşçiler Ankara'da toplanıyor bugün... Neden, niçin? İş güvencesi ve işsizlik sigortası için... • • • Işten atmalara kim dur diyecek? Emekçileri açlığa tutsak edenler, onları kış-yaz de- meden kapı önüne bırakanlara kim engel olacak?.. işte sizlere 'mıni haberler' ve sendikasızlaştırmak- tan, baskıdan, can almadan ömekler... 1 -. Ipragaz AŞ özelleştirme yoluyla Fransızla- ra 1991 yılında satıldı. Ipragaz'da özelleştirme son- rası sendıkal örgütlülugümüzün yok ediimesi ama- cıyla müteahhit uygulaması yaygınlaştırıldı. Kınkkale, Ankara, Gaziantep ve Denizli dolum tesislerinde müteahhit eliyle sendikasız ve kölelik koşullannda işçi çalıştırılmaya başlandı. Istanbul/Anadolu şubemize bağlı Kurtköy'de faali- yet gösteren dolum tesislerinde müteahhit uygula- masına geçebilmek amacıyla Ipragaz AŞ, burada önünde engel teşkil eden sendıkal örgütlülüğümü- zü yok etmek amacıyla kademelı olarak işçi çıkan- mına gitmiştir. Bu amaçla ılk etapta 31.5.1995 tari- hinde 7 üyemizin ış akitleri feshedilmiştır. Üyelerimızin ışten atılması üzerine burada dıreni- şe geçılmiş, atılan işçilerin geri alınması istenmıştir. Bu konuda yapılan olumsuzluğa bir yenisıni ekle- yen Ipragaz AŞ, dtğer 26 üyemizin iş akıtlerinin de 8.6.1995 tarihinde hiçbirgerekçe göstermeden fes- hedildiğini bildirmıştir. Bunun üzerine atılan üyeleri- mız fabrikanın önünde işlerine gerı alınıncaya kadar bekleme karan almışlardır. Üyelenmiz işlerine geri alınıncaya kadar bekleme eyleminin yanı sıra Ipra- gaz'ın Yanmca tesıslerine giderek buradaki ışçiler- den eylemlehne destek ısteminde bulundular. 2 - Adana Şubemiz kapsamındakı SASA'rfa işye- ri temsilcimiz Cafer Bozdoğan, 20.7.1995 tarihin- de saat 23.15 'te işyehnde nöbetçi olarak göreviniye- rine getirdiği sırada müteahhit işçisi tarafından ar- kadan bıçaklı saldınya uğrayarak aldığı 34 bıçak dar- besiyle yaşamını yitirmiştir. İşyerlerinde sendıkal örgütlülüğü yok etmek için ve sendikal örgütlenmeye karşı Demokles 'in kılıcı gibi kullanılan, aynı zamanda kölelik koşullannda asgari ücretle uctiz işgücü çalıştırma amacıyla müteahhit eliyle üretimin sürdürülmesı, çalışma banşmın sağ- lanması önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Sendikal haklann ve insanca yaşam koşullannın ta- lebi halinde sendıkal örgütlülük içerisinde yer alan- lar, mafya şefleri konumuna gelen müteahhitler ve onlann emrindeki taşeron işçılerinin hedefı haline gelmekte, saldırılara maruz kalınmakta ve saldınlar sonucu kan dökülmekte, insanlaryaşamını yitirmek- tedir. Bugün sendikal örgütlülüğün yok ediimesi ve u- cuz emek nedeniyle beslenilen ve geliştirilen müte- ahhit uygulaması silahı, unutulmasın kiyann işveren- lere dönecektir. Çünkü bu alanda mafya oluşmuş bu- lunmaktadır. • • • Bugün on binlerce işçi başkentte buluşuyor. Bu- gün on binlerce emekçi Ankara'yı dolduruyor... Ne istiyor işçiler? insanca bir yaşam. iş güvencesi, işsizlik sigorta- sı... Tüm değerlerin altüst olduğu, yükselen değerlerin "serbest pazar ekonomısi" adıyla soyguna dönüş- tüğü Türkıye'de, işçilere kulak verin... Cinayetten yargılanacaklar 6 HLzbuüahçı tutuklandı ADANA (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) - Ço- ğu HADEP'li toplam beş kişinin öldürülmesi ve ba- zı yaralama olaylanna ka- nştığı öne sürüİen yasadı- şı radikal dinci Hizbullah örgürüne üye 6 kişi, çıkanl- dığı mahkemece tutuklan- dı. Sanıklardan 8'i ise tu- tuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana Emnıyet Müdür- lüğü Terörle Mücadele Şu- besı mensuplarınca ger- çekleştirilen operasyon so- nucu. 17 gün önce gözaltı- na alınan ve öncekı gün ba- sın metısuplanna gösteri- len sanık Hizbullahçı 14 kışı. dün sabah mahkeme- ye çıkarıldı. Çevik Kuv- vet'te görev li polisler tara- fından Adana Adliyesi'ne getırilen 14 sanık önce Cumhuriyet Savcısı tara- fından yaklaşık 2.5 saat sü- reyİe sorgulandı. Ardından da aynı sanıklar nöbetçi 7. Aslıye Ceza Mahkeme- sı'nce yargılandılar. Yurttaşlann ihban üze- rine başlatılan operasyon sonucu 1 Kalaşnıkof silah. 4 tabanca. 6 şarjör. 50 mer- mi. örgütsel doküman. el yazısı notlarveyayınlarile birlikte ele geçirılen sanık- lardan Hasan Tilki. Zahar Tekin. Bay ram Arslan. Ab- dullah Sülün, Hüseyin Şen v e Murat Kavak tutuklan- dılar Diğer sanıklar Meh- met Mehdi Güner, Meh- met Hadi Şimşt'k, Mehmet Emin kaya. Fevzi Vkkaya. Cengiz fekin, Sedat Yıl- maz ve İbrahim Şen ise serbest bırakıldılar. Hizbullah örgütüne yö- nelik olarak ılk kez gerçek- leştirilen operasyonda ele aeeen sanıklar. aeçen yılın eylul. 1995'ınÖcak.Nisan veHaziranaylarındaöldü- rülen HADEP'li Mehmet Salih Sebuktekin. Rebih Çabuk. Sefer Cerf. Bahat- tin Oğuz. Rüstem Akan ve İzzettinGörün'ün öldürül- mesi eylemlerine katıl- ınakla suçlanıyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog