Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Türk-Iş'in Ankara'da düzenlediği yürüyüşü DİSK ve kamu çalışanları da destekliyor çi, 'emeğe saygı' istiyor•Türk-tş'in düzenlediği miting ve yürüyüşe izin veren hükümet, 8 ağustosta gerçekleştirilecek iş bırakma eylemine soğuk bakıyor. Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, iş bırakma eylemini "yasadışı" olarak nitelendirdi. • ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - tşçilerin. hükümet uygulamalanna karşı düzenledikleri "Emeğe Saygı Miting ve Yürüyüşü", bugün yapılıyor. Miting ve yürüyüşe izin veren hükü- met. 8 agustos salı günü gerçekleştirilmesi plan- lanan "işe gitmeme" eylemini "yasadışı" ilan etti. Hükümetin. 680 bin kamu işçisinin ücret ar- tışları konusundaki >eni önerisi. resmen Türk- tş'e bildirilmezken. Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe. yasalar çerçevesinde hak arama eylemi olan mitinge demokratik bir şekilde yaklaşım gösterdiklerini ve bunu "saygıyla" karşıladık- lannı. ancak "iş bırakmanın yasadışı" bir ey- lem olduğunu savundu. Türk-tş yönetiminin eylem için ANAP'tan destek istemesi ise Türk-Iş'e bağlı bazı sendi- kalar tarafından "Sermaye partisinin desteğin- den hayır gelmez" yönünde tepkilere neden ol- du. Türk-Iş'in Ankara Valiliği"ne sunduğu ey- lem programına göre, Türk-lş ve DtSK'e bağlı sendikalar ile kamu çalışanlannın örgütlü oldu- ğu sendikalann, saat 11.00'de Sıhhiye"de topla- narak. Celal Bayar Bulvan üzerinden Tando- ğan'daki miting alanına yürüyecekleri bildirildi. Ankara dışından gelen işçi ve memurlann da, Konya Yolu ve Kâzım Karabekircaddeleri üze- rinden mıtınge katılacaklan. düzenleme komi- tesinde görev alan yetkililerin, miting alanında disiplini sağlamak için. cep telefonları \e telsiz- lerle bağlanti kuracaklan belirtildi. Mitinge. Türk-tş yönetiminin destek istediği ANAP ve DSP'nin il örgütleri düzeyinde katı- larak destek vermeleri bekleniyor. Türk-lş Başkanlar Kurulu üyelerinin de, "Emeğe Saygı" yürüyüşünü. saat09.30'da Kon- ya Yolu'ndan başlatacaklan ve daha sonra top- lanma yeri olan Tandoğan'daki miting alanına kadar >ürüyecekleri bildirildi. Mitingde atılacak olan sloganlar \e taşınacak pankartlar da şöyle: 'Türk-fş nerede, biz ora- dayız. Hani çalışanları enflasvona ezdirmeye- cektiniz. Demokrasi hakkımız, söke söke alı- rız. Demokrasrve evet, sadakaya havır. İşçi memur el ele, genel greve. Fiyatİara değil. üc- retlere zam. IMF'ye değil, ILO'va \erilen söz- ler tutulsun. Meclis'in güvencesi, işçi sınıfı. Patron devlet değil, sos\ al devlet. Kkmek, ba- rış, özgürlük. Hükümet şaşırdı, sabrımızı ta- şırdı. Teslim olmayacağız, direneceğiz. Hü- kümet istifa. Erken seçim istiyoruz. Kahrol- sun IMF, tanı bağımsız Türkiye. Kahrolsun IMF.yaşasın Türkiye. Zam-zulüm-işkenceiş- te CHP-DYP: TTB Merkez K.onseyi Genel Sekreteri Ata Soyer dün yaptığı açıklamada. bugün gerçekleş- tirilecek olan Türk-lş eyleminin çalışanların da- yanışmasınınarttınlması için bir olanakolduğu- nu belirtti. Hak-İş"ten vapılan açıklamada. kon- federasyon yöneticilerinin birgrup işçiyle Türk- tş'in bugün düzenleyeceği mitinge katılarak. destek vereceöi bildirildi. HARB-IŞ ARAŞTIRMASI Çalışan yoksullaştınldı •Harb-İş Sendikası Araştırma Bürosu'nun yaptığı hesaplamalara göre hükümet, kamuda çalışan işçilerin alım gücünü geçen yıl yüzde 27 oranında düşürdü. Hükümetin. çalışanlara bu yıl için vermeyi hedeflediği ücret artışıyla da kamu çalışanlarının alım gücü azalacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Harb-tş Sendika- sı Araştırma Bürosu'nun yaptığı çalışmalara göre hü- üç aydır belirlenemedi Asgari ücret pahalıya pathyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yeni asgan ücretın 3 avdır belirlenememesi. de\ lete 118 mılyon liralık bir faturaya mal oldu. Önce hü- kümet ile işveren temsilcile- rının katılmadığı, ardından da işçi temsılcılerınin protes- to ertiğı Asgan Ücret Tespit Komısyonu'nun önümüzde- ki hafta yapılacak olan 11. toplantısı için. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zi- ya Halis. Türk-Iş'e katılma çağrısı göndermeyı kararlaş- tırdı. Ancak Türk-tş'in. top- lantıya katılmayarak yürür- lülük süresinin 1 ay ertelen- mesı ve miktann düşük tu- tulmasını protesto edeceği öğrenildı. Halen brüt 4 milyon 173 bın 750 lira tutannda olan ve Devlet Istatistık Enstitü- sü'nün hesaplamasına göre 8 milyon 451 bın lira olması öngörülen yeni asgan ücret miktarına işverenlerin karşı çıkmayı sürdürmesi üzerine. toplantı 10 agustos perşembe gününe ertelendi. Türk-lş temsilcılennin, son ikı top- lantıya katılmayarak protes- to uygulaması. miktann be- lirlenmesı konusunda "Ça- lışma Bakanlığf nı, işveren- lerin kucağına atmak" ola- rak nıtelendirildi. Türk-tş'in 5 temsilcisinin katılmaması nedenivie. önümüzdeki haf- ta yapılacak olan toplantıda. 5 işveren temsilcisi ve 3 hü- kümet temsilcisinin oylan ile yeni asgari ücretin belirlen- mesi bekleniyor. Henüz çalışması sonuç- Ianmayan\e5 işçi (Türk-tş). 5 işveren (TtSK) ve 5 hükü- met (2 Çalışma Bakanlığı. I Hazine. 1 DPT, I DİE) tem- sılcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyo- nu'nda. her toplantı için ku- rul başkanına 918 bin 750 li- ra brüt. 685 bin lira net; üye- lere de 857 bın 500 lira brüt. 639 bin lira net katıjım ücre- ti ödeniyor. Asgari Ücret Yö- netmeliği'nin 'huzur ücre- ti'maddesi uyannca vapılan ödemede verilen ücret. kurul başkanına 750. üyelere 700 gösterge sayısının. devlet memurlariçın belirlenen kat- sayı ile çarpılması sonucun- da belirleniyor. Buna göre Devlet Planla- ma Teşkilatı (DPT) temsilci- si. işveren temsilcileri ve iş- çi temsilcilerinin de 2'şer toplantıya katılmadıkları dikkate alınırsa; asgan ücre- tın belirlenememesinin ma- lıyeti 118 milyon lirayı aştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis. asgari ücretin belirlenmesindeki gecikmenin vergi ve sigorta primi açısından devleti kay- ba uğrattığını ifade etti. Düşler vegerçekler Nereden "kaynaklandığı" belirsiz su- ları, nerede ve nasıl "yıkandığı" be- lirsiz bardaklarla ve de kimden, na- sıl. kaça "kiralandığı" belirsiz me- kâniarda satarak "tasarruf sağlamak" reklam edilince, "su köşeleri" de çoğalıyor elbet. Her biri bi- rer "küçük girişimci" olan bu çocuklar, günün birinde birikimlerini yatırıma dönüştürüp "büvük girişimci" olacaklar... Eh; su. kaynak ve de mekân "bt'dava" olduğuna göre, Türkiye"deki büyük gi- rişimciliğin bütün temelleri "yerli yerinde" demektir... Kuşkusuz. büyük girişimci olduklarında da, çocukluklarında kendilerini "ünlendiren" reklamları unutmayacaklar... Vergi ödemek, işçilerine üc- retlerini "hakkanî" ödemek ya da "sağlıklı ürün vermek" gibi kaygılara kapılmayacaklar. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Kırsal kesimden kentlere akmış milyonlarca insanın, çoluğuvla. çocuğuyla verdiği geçim savaşının küçük bir neferi olan bu su satıcısının, bırakın "büyük girişimci" olmasını. yeterli gelire sahip bir iş bulması için bile uzun bir maraton koşması gerekiyor. L stelik bu maratondaki şansı da pek fazla değil gibi... (Fotoğraf: ERZADE ERTEM) BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKULER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 10.000.000.000 ÜRADAN 100.000.000.000 LİRAYA ARTTIRILMAKTADIR. ARTTIRIUN 90.000.000.000 LİRALIK SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 7.7.1995 TARİH VE Y.0.10/916 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAK- LIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCATEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 12.7.1995 tarihinde Is- tanbul Ticaret Sicili'ne tescil, 18.7.1995 tarih ve 3830 sayılı TTSG'de ilan edil- miş olup ayırca aşağıda adres ve telefon numaraları belirtilen şirket merkezi ve halka arza aracılık eden Bumerang Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.'nin merkez ve şubelerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Ortaklanmızın yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan 1.062.000.000 lira tutarındaki paylar 9.8.1995 ile 11.8.1995 tarihleri arasında 3 gün süreyle, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde satılacaktır. 1.000 TL. nominal değerli bir pay, 1.000 TL.'den az olmamak üzere satışa arz edilecektir. Başvuru şekli: Yeni pay almak suretiyle şirketimize ortak olmak isteyen tasarruf sahipleri is- tanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili banka veya aracı kurumlardan birine müracaat ederek birincil piyasada alım emri vermelidirler. Başvuru yerleri: istanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyesi Banka veya Aracı Kurumlar. Hisse senetlerinin teslim şekli: Satış Borsa'da yapılacağı için İMKB Takas ve Saklama A.Ş. yönetmeliklerine göre yapılacaktır. izahnamenin incelemeye açık tutulduğu yerler Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adres: Rıhtım Cad. Veli Alemdar Han No: 501 Karaköy/İSTANBUL Tel.: (0212) 244 05 93/244 02 84 Bumerang Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Merkez: Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sok. Topçu Han No: 1/12 K: 2 4.LEVENT/İSTANBUL Tel.:(0212)280 91 00 Şube: Rıhtım Cad. Veli Alemdar Han No: 55 KARAKÖY/İSTANBUL Tel.:(0212)252 67 60 MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. Ortaklığın 31.05.1995 tarihli hesap durumuna göre aktif ve pasifleri: AKTİF(BinTL) 31.05.1995 I.DONEN VARLIKLAR 11.968.824 A. HAZIR DEĞERLER B. MENKUL KIYMETLER (*) 11.968.824 C. KISA VD. TİCARİALAC. (NET) 1.AUCILARVEALAC.SEN. 2. VERİLEN DEP.VETEM. 3. DİĞER TİCARİ ALAC. D. DİĞER KISA VD. ALAC. (NET) E. STOKLAR 1.İLKMADDEVEMALZEME 2. YARI VE ARA MAMULLER 3. MAMULLER (EMTİA) 4. DİĞER STOKLAR 5. VERİLEN SİP. AVANSLARI F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR 462.429 A. UZUN VAD. TİCARİ ALAC. (NET) B. DK3ER UZUN VD. ALAC. (NET) C. RNANSAL DURAN VARL. (NET) D. MADDİ DURAN VARLIKLAR 255.186 1 MADDİ DURAN VARL. (BRÜT) 255.186 2. BIRİKMİŞ AMORT. (-) 3. YAPILMAKTA OLAN YAT. 4. VERİLEN SİP. AVANSLARI E. MADDİ OLM. DURAN VARL. (NET) 207.243 F. DİĞER DURAN VARLIKLAR TOPLAM 12.431.253 - (') Menkul kıymetler elde etme maliyeti ile gosterılmıştır. PASİF (BİN TL.) I. KISA VADELİ BORÇLAR A. FİNANSAL BORÇLAR 1. BANKA KREDİLERİ 2. KREDI AN. TAKSIT-FAİZ. 3. TAHVİL AN. TAKSİT-FAİZ 4. ÇIKARILMIŞ BONO VE SEN. 5. DİĞER FİNANSAL BORÇLAR B. TİCARİ BORÇLAR [NETl C. DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 105.730 D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. FİNANSAL BORÇLAR 1. BANKA KREDİLERİ 2. TAHVİLLER 3. DİĞER MENKUL KIYMETLER 4. DİĞER FİNANSAL BORÇLAR B. UZUN VD TİCARİ BORÇLAR (NET) C. DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1. KIDEM TAZMINATI KARŞ. 2. DİĞER BORÇ VE GİD. KARŞ. III. ÖZ SERMAYE A. ÇIKARILMIŞ SERMAYE 10 000.000 B. EMİSYON PRİMİ 2.250.000 C. YENIDEN DEĞ. DEĞER ARTIŞI 1. DURAN VARLIKL. DEĞER ART. 2. İŞTİRAKLERDE DEĞER ART. D. YEDEKLER 1.YASALYEDEKLER 2. OLAĞANUSTÜ YEDEKLER 3. DİĞER YEDEKLER E. NET DONEM KÂRIİZARARI) 75.523 F. GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-) TOPLAM 12.431.253 31.05.1995 105.730 12.325.523 2. Ortaklığın 31.05.1995 tarihli göre gelirtablosu: (1.000 TL.) A. BRÜT SATIŞLAR 1. YURTIÇI 2. YURTDIŞI 3. DİĞER B. SATIŞLARDAN İNDIRİMLER C NETSATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KÂRI (ZARARI) E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 1. ARAŞTIRMA VE GELİŞ GİD. 2. PAZARL. SATIŞ VE DAĞ. GİD. 3. GENEL YONETIM GİDERLERİ ESAS FAALİYET KÂRI (ZARARI) F. DİĞER FAAL. GEL. VE KÂRLAR (+) 1. İŞTİRAK-BAĞU ORT. TEM. GEL. 2. FAİZ VE DİĞER TEMETTU GEL. 3. DİĞER GELİRLER VE KÂRLAR G. DİĞER FAAL GİD VEZARARL H FİNANSMAN GIDERLER (-) 1. KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. 2. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. FAALİYET KÂRI (ZARARIı 1 OLAĞANUSTÜ GEL. VE KÂRLAR (+) J. OLAĞANUSTÜ GİD. VE ZARARL. (-) DONEM KÂRI (ZARARI) K OD. VERGİ VE DİĞ YASALYUKÜM. NET DÖNEM KÂRI (ZARARI) hesap durumuna 31.05.1995 81.490.975 81.490.975 - 81.490.975 81.229.720 261.255 185.732 - - 185.732 75.523 - - - - - 75.523 75.523 kümet. kamuda çalışan işçi- lerin alım gücünü. geçen yıl enflasyondan doğan son 6 aylık alacaklarını geç öde- yerek yüzde 27 oranında düşürdü. Hükümetin. çalışanlara bu yıl için vermeyi hedefle- diği ücret artışıyla da kamu çalışanlannın alım gücü yıl sonunda. 1994 başına göre yüzde 45 oranında, haziran ayına göre de yüzde 20 ora- nında azalacak. Kamuda çalışan işçilere bu yıl için verilmesi prog- ramlanan 8.1 oranındaki üc- ret artışına göre. yıl sonu iti- banylaenflasyonun iyimser bir tahminle yüzde 80 düze- yinde gerçekleşmesi duru- munda bile. hükümetin fi- yat artışlan karşısında işçi- İerin ücretlerinden kesmiş oldnğu varsayılan miktar 170 trilvon liraya ulaşıyor. Zam oranı düşük Uluslarası Para Fonu (IMF). Dünya Bankası ve Ekonomik tşbirliöi ve Kal- kınma Örgütü'nün (OECD) kamuda çalışan işçilerin üc- ret artışlarının baskı altına alınması. bu yolla özel sek- törde çalışanların da aylık- larının reel olarak düşürül- mesi yönündeki öneri ve is- teklerinin ardından hükü- metin. toplusözleşmeler için ücretlilere önerdiği zam oranı yüzde 8.1 düzeyinde kaldı. Harb-tş Araştırma Büro- su'nun çalışmasında. hükü- metin kamuda çalışan işçi- ler için hedeflediği toplu- sözleşme oranlannın "dar- be politikası" olduğu vur- gulandı. IMF reçetesi Hükümetin geçen yıldan itibaren uygulamaya başla- dığı politikalarla memurla- nn alım gücünü 1994 başı- na göre. vıl sonu itibanyla yaklaşık yüzde 75 oranında düşüreceği vurgulanan ra- porda. "Hükümetin IMF destekli ekonomi politika- sının ana eksenini, emek ücretlerini geriletme yo- luyla ekonomik bunalımı çözme temeli oluşturu- yor" denildi. Açıklamada, şu saptama- larayerverildi: "Hükümet. kamu açıklarını kapat- nıak için gerekli kaynağı. sermaye gelirlerini vergi- lendirerek elde etmeyi reddediyor. Bu durumda kamu açıklarını kapat- mak ve faiz ödemelerini gerçekleştirebilmek için gerekli kaynağın kamu emekçilerinin gelirlerini düşürerek karşılanması şart oluyor. Iç borç stoku- nun 1994 Aralık ayı so- nunda 799 trilvon liraya, haziran avı sonunda da 1 katrilyon 107 trilvon lira- ya yükseldiği göz önünde tutulursa, hükümetin kay- nak yaratmak için kamu çahşanlarına karşı yürüt- tüğü saldırıyı gelecekte de sürdürmesi şaşırtıcı olma- yacaktır." ^şçi fakirleşiyor" 1 Harb-İş Sendikası'nın yaptığı hesaplamalara göre. hükümetin geçen yıl kamu- da çalışan işçilerin son 6 ay- lık dönemdeki enflasyon oranındaki alacaklarını er- teleyerek ödemesinden do- layı. çalışanlar yüzde 27 oranında kayba uğradılar. Çalışmaya göre. hüküme- tin toplusözleşme görüşme- leri çerçevesinde önerdiği zam oranıyla. yıl sonu itiba- nyla enflasyonun iyimser bir tahminle yüzde 80 ora- nında gerçekleşmesi duru- munda bile işçilerin alım gücü yıl sonunda 1994 ba- şına göre vüzde 45. haziran ayı sonuna göre de yüzde 20 oranında azalacak. Hükümet. enflasyonun yüzde 80 oranında gerçek- leşmesi durumunda önerdi- ği zam oranıyla işçilerin toplam brüt ücretlerinden yaklaşık 170 trilvon lira. çıplak ücretlerinden de yak- laşık 100 trilyon lira kesmiş olacak. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Türkeşln Otuz Yılı... MHP Genel Başkanı Sayın Alparslan Türkeş'in 1965 öncesini tümüyle reddederek siyasete girişi- nin otuzuncu yılını kutlaması. ilginç bir biçimde be- nim "Türkeş Gibi Konuşmak" başlıklı yazımla aynı günlere denk düştü. Gençlik yıllarında faşist bir ör- gütlenme savıyla yargılanan Türkeş'in, sonunda be- raat ettiğini düşünerek bu özelliğini ihmal edebiliriz. Ama 27 Mayıs devrimindeki rolünü ve daha sonra 13 arkadaşıyla birlikte, çok ağır bir biçimde suçla- narak ülke dışında görevlendirilmesini nasıl unuta- biliriz? Zaten hep yazıyorum, bu milletin unutkanlı- ğına fazla güveniyor birileri... Bu yazıma, jlginç bir biçimde hem "sağ"dan ve hem de (sözde) "so/"dan tepkiler geldı. Sözde sol- dan gelen tepkileri bir sonraki yazımda değerlendi- receğim. Bugün sağdan gelen tepkiler üzerinde dur- mak istiyorum. Sağdan gelen tepkilerin özü, kendi- mi Türkeş'le aynı paralele koymak istemem oluyor. "Türkeş 7e aynı paralelde olmak ayıp birşey mi?"ö\- ye soruyorlar. "Böyle birparalelliği utanılacak bir du- nım gibi görmeme" kızıyorlar. Hele Ortadoğu gazetesinin, lise çağlarımdan be- ri tanıdığım bir köşe yazarı işi iyıce çığrından çıkar- mış. "Toktamış'ın Feryadı!" başlığı ile 25 Temmuz 1995'te yayımladığı bir yazıda "Toktamış Ateş'/n CHP'si" diye CHP'yi bana malederek; bizim yıllar- ca teröre zemin hazırladığımızı dile getıriyor ve "Tok- tamış Ateş'in CHP'si rüzgâr ekmiştir. Tıpkı kendisi- nin ektiği gibi... Şimdilerde fırtınayı göğüslemek onlara düşer" di- yor. Bu köşe yazarı arkadaşımız da halkın unutkanlı- ğına güveniyor herhalde. Ne çabuk unutuldu 12 Ey- lül öncesi. Ülkücü terör ne çabuk silindi zihinler- den... "Ya tam susturacağız, ya kan kusturacağız..." gi- bisinden nezih (!) sloganlarla sokakları süsleyen "ül- kücüler" mi demokrattı, yoksa onların Başbuğ'u olan Alparslan Türkeş mi? Zaten geçenlerde Büyü- kada'ya astıkları bir bez afiş. ne denli demokrat ol- duklarını gösteriyor: "Ya seveceksiniz, ya gidecek- siniz... "(Sevmenin nasıl olacağını ve kimin, kimi ve ne hakla göndereceğini anlamak pek mümkün de- ğil ama...) Sayın Türkeş bugün. "O günlerde içimizde devlet vardı"diyerek. kimi provokasyonları çağrıştırıyor. A- ma Ortadoğu'nun köşe yazarı. Türkeş'in "dünden bugüne çizgisinden sapmadığnı" iddia edebilmek- tedir. Veli Can Oduncu'lar. Mehmet Ali Ağca'larsi- lahla dolaşmaktan hoşlanan yavrukurtlar mıydı aca- ba? Ülkücü terörün binlerce kurbanını, "İçimizde devlet vardı" gibisinden bir açıklamayla geçiştirmek mümkün müdür? O günlerin kefaretini sadece "sol" mu ödeyecektir? Bugün demokrat bir izlenim vermeleri doğaldır. Başta Içişleri Bakanlığı olmak üzere, Sağlık Bakan- lığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve yükseköğretimde böylesine dalbudak saldıktan sonra neden demokrat olmasınlar? Aca- ba bugün belli köşebaşlarına gelenlerden kaç tane- si bugünkü mevkılerini hayal edebılirlerdi? Silahlı Kuvvetler'in "so/"u bütün hışmıyla ezdiği bir dö- nemde; "ülkücü" sıfatını bir anahtar gibi kullanarak her türlü kapıyı açanlar, bugün o mevkileri yitirme- nin telaş ve korkusu içinde demokrat kesildiler... 12 Eylül öncesinde "ateşe attıklan" gençleri ha- pishane köşelerinde unutup; ülke içinde ve dışında gününü gün etme sevdasına kapılanların, "demok- rat görünmekten" başka çareleri var mı? O gençle- rin bir bölümü Türkeş'i ve MHP'yi neden terk etti? Üniversitelerarası Kurul'un "bilgisayarla belirtedi- ği" (!) kimi jürilere bakıyorum. Aynı yabancı dil sına- vına girip 40'tan yukarı not alamayan bir dizi aday, hep birlikte 70'in üzerine çıkıveriyorlar. Benzer ol- gular diğer jürilerdede görülüyor. Eğer "ülkücü" ise- niz tüm kapılar açılıyor. Türkiye'yi 12 Eylül öncesinde bir kan gölüne çe- virmenin sorumluluğunun önemli bir böiümü MHP'ye ve MHP'nin Başbuğ'u Türkeş'e aıttir. Bu- gün "Biz demokrat çizgimizden hiç sapmadık" de- mekle bu sorumluluktan kurtulmak mümkün değil- dir. Birinci ve Ikinci MC içinde MHP'nin işlevi ve gö- revi ne idi? Ne çabuk unutuluyor bunlar? Bugün Güneydoğu sorununu iyice içinden çıkıl- maz bir duruma sokan "özel tim ' görevlileri değil mi? Sayın Mehmet Ağar,"Ûze/ tim mensupları parti fla- ması taşıyamazlar" derken acaba hangi partiyi kas- tediyordu? Ülke bütünlüğü "Kürtler ne kadar Türkse, Türkler de o kadar Kürttür" denmekle sağlanmaz. Kürt Kürt- tür, Laz Lazdır. Boşnak Boşnaktır, Türkmen Türk- mendir. Fakat bu etnik özelliklerinin üzerinde Türki- ye Cumhurıyeti'nin vatandaşları olarak Türktürlerve hepsi birinci sınıf vatandaştırlar. "Ülke bütünlüğünü savunuyorum" diyerek ortaya çıkan ve demokrasiyi ortadan kaldırarak ülkelerine büyük zararlar veren "liderleri" çok gördük ve oku- duk. Sayın Türkeş'in kafasındaki Türkiye ile benim kafamdaki Türkiye arasında büyük farklar var. Doktorlardan yeni yönetmeliğe tepki ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Tabipleri Birliği-(TTB). Sağlık Ba- kanlığı tarafından döner ser- maye yönetmeliğinde vapı- lan değişiklikle. kamu hasta- nelerinin bizzat hükümet eliyle çökertilmekte olduğu- nu öne sürdü. TTB Merkez Konseyi Ge- nel Sekreteri Ata Soyer. 25 Temmuz 1995 tarihinde. Resmi Gazete'de yayımla- nan yönetmelik değişikliği ile Sağlık Bakanlığı hasta- nelerinde. "özel muayene ve özel tedavi" yapılacağı- nı belirterek "Sağlık Ba- kanlığı, ülkemizdeki sağlık sorunlarının çözümünü sonunda buldu: Sağlık Ba- kanlığı hastanelerinde. özel uygulama"dedi. Bakanlığın. 199I yılından bu yana reform yasaîannı çı- karamadığına dıkkat çeken Soyer. yönetmelik değişiklı- ğinin "kolaycı" bir yol ol- duğunu sav undu. Vapılan değişikliğın. hal- ka getireceği nıali yükün ya- nında bazı sakıncalar taşıdı- ğını öne süren Soyer. bu sa- kıncalan şöyle sıraladı: - V ıllardır çalışma ko- şulları bir türlü Kileştirile- meven sağlık çalışanlan- nın. bu yöndeki taleplerini tatmin etmek bir yana, sözleşmeli personel uygu- lamasına geçilerek sağlık çalışanları bölünecektir. - Sözleşmeli sağlık çalışa- nı uygulamasına olanak ve- recektir. - Döner sermayenin kul- lanımına verilmesi adı al- tında, kamu sağlık kurunı- larının bazı bölümleri ve hizmetleri; denetimi ve yö- netimi özelleştiriliyor. - Bu değişiklikle. kamu sağlık kurumları. büyük öl- çüde denetim dışına çıkabi- leceklerdir. Ata Soyer. kamu hastane- lerinde sağlık hizmetlerinin fiilen özel olduğunu kayde- derek. "Sağlık" Bakanlığı hastanelerinde ücret kar- şılığt muayene ve tedavi olan hasta oranı. 1987'de vüzde 60.5'ten. 1993de yüzde 82\ve yükselmiştir. \'ani, kamu hastanelerin- de hizmet. zaten fiilen özel gibidir" saptamasında bu- lundu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog