Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS 1995CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Dünya Atletizm Şampiyonası Göteborg'da başladı Dk gün bomba paniği GÜRHAN UÇKAN Içınde bazı \ ıldız atletlerın de oldu- ğu Lufthansa uçağı. öncekı gün Gote- borg a bomba tehdidı altında ındı Uçağın tuvaletınde bomba ateşleme tertıbatı (funye)bulunduama bomba- >a rastlanmadı 01a>m kotu bır şaka mı olduğu. yoksa varım kalan bır te- rör eylemınden mı kaynaklandığı bı- lınmıyor Sporcular koyunün gırışınde kaos vaşanması. konuklann canını sıkti Çok say ıda sporcunun aynı anda gel- mesınden oturu bılgısavarsistemı bo- zulunca. bazı kayıtlann yapılması 6 saat biırdü Konukların bır kısmı ola- yı >akala>arak geçıştırırlerken bazıla- n. '•Sıram gelincegelin beni bulun" dıyerek çeşıtlı yerleregıttıler Buara- da, lngılızLinfordChristie nın neşe- lı halı, ertesi gun olağan hırvın halı- ne dönuştü Bır Norveçlı foto muha- bın Chnstıe nınbırpozunuızınsızya- kalayınca az daha dayak vıyordu Chnstıe muhabıre "Bir poz daha çek, yumruğu ve!" şeklınde uvanda bulundu 16 vaşındakı oğlu Merre- dick'ınuçav oncebırkızıolmasından Rekorunun ttahanlarca kabul edilmemesi. Pedrosu"\ u hırslandırdı. öturu dede olduğunun Ingılız The Sun gazetesınce açıklanmasına çok kızdığı bıldırılen Christıe. çevresın- dekı gazetecılerı bu konuda soru sor- mamalan ıçın peşınen uyardı Gote- borgdakı en buyuk vıldız. hıç kuşku- suz Carl Levvis. Buvukluğu bu yılkı derecelerınden gelmıvor ama. en çok peşınde koşulan kışı o Kıtap ımzala- dığı standın onu stadyum kapısına do- nünce. halkı sıraya sokmak ıçın yanm dûzıne polıs gerektı Çoğunluğu ço- cuk ve genç bın kadar stand sahıbı şırketten satın aldıklan "Goteborg, WM'95" vazılı tışortlennı. Amenka- lı olımpıyat ^ampıyonuna ımzalattı Jamaıka'nın "ulusal onuru" ve "at- letizm kraliçesi" Merlene Ottey. >ampıyonadan oturu ozel olarak ya- yımlanan pullardan bırınde resmını gorunceofkelendı Kara ıncının öfke- lenmesının nedenı, kımsenın ondan bunun ıçın ızın ıstememış olmasıvdı Oteyandan 8 96'lıkdunyarekoru ruzgar olçen saatın önunde bılınme- >en bır kışının durmasından oturu ge- çerlı kabul edılmeyen Kubalı uzun at- lamacı l\an Pedroso. herkesın gozde- sı PedrobO. bu durumda ltalyanların vereceğı Ferran'vı de alamayacak Ancak 22 vaşındakı Kubalı hıç uzgun gozukmedı "Zaten surucu belgem yoktu. Burada Mercedes'i alınca. belgey i de edinirim" :>eklınde konu>- tu Kendısının sozunu ettığı Merce- des. altın madalya sahıplerıne venle- cekodullerarasında Pedroso gazete- cılennsorulannışoylevanıtladı "Re- korum say ılmadıy sa. artık bana bu- rada 9 metreyigecmekduşuvor. De- falarca antrenman sırasında 9 met- rev ı aştım. Birkaç > ıldır sakatlık so- runum \ardı. Bu >ıl rızığim kusur- suz. Formumun zirvesındeyım. Bu- raya rekor kırmak ıçın geldim. Be- nim en buyuk avantajım. tekniği- min çok ivi olması. Bazılannın de- diğigibi, PoueH'ıntekniğini benim- semiş değilim." Atletizm Federasyonu eski başkanı Koryürek, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı Rekorlarııı sonu gelmezSpor Servisi - 5 Dunya Atletızm Şampıyonası ba^lar- ken eskı Atletizm Federasyo- nu Başkanı \e Atletizm Vak- fı Başkanı atletızmın ıçınde yıllarını geçırmış Cüneyt Koryurek'e dunva atletızmı ıle ılgılı sonılar sorduk Kor- yurek. Cumhuriyet'in sorula- nnı şoyle vanıtladı - Göteborg'da yapılan Dunya Atletizm Şampıyo- nası'nda derecelerin dbşuk olacağı soyleniyor. - Boyle bır şey soylemek çokguç Orayagıdenatlet re- kor kırmak ıçın değıl yarı>- mayı kazanmak ıçın gıder Ama. bazı dallarda rekabet o kadar kuvvetlı kı bırıncı gel- mek ıçın rekor kırmak mec- burıyetı dahı doğabılır Orta veuzunmesafelerde pekçok buyuk atlet ta\şan kullana- rak koşar Bu yıl kırılan tum mesafe rekorlan böy le oldu Göteborg'da kımse kımsenın tavşanı olamaz Ama. belkı Kenyalılar. rakıplerını yan yolda oldürmek ıçın. tempo- yu ara sıra hızlandırarak \e beklenmedık anlarda başı çe- kerek bır planla koşabılırler Ama gene varışın \onunda kım daha davanıklı \e\a su- ratlı ıse varışı o kazanacaktır Bav anlarda 100 metreden I 500 metreye kadar olan ya- rışlarda pek rekor beklemek doğru olmaz Zıra bunların çoğu dopıngden kaçabılen atletler tarafından y ıllarca ev - \el kırıldı \e epey sure de boyle kalır Bayanlarda yenı bran^larolan uç adım \e sırık- la atlamada hep ıy ı atletler v ar ve dopmg kontrolü de sıkı ol- duğundan. hakkı ıle en ıvıle- rı altın madalya aiırken bırer rekor da kırabılırler Erkek- lerde ıse bu yı! kınlan 1 500. 5 000 \ e 10 000 metre rekor- larının sahıplerı Göteborg'da koşacaklar Bunların rakıple- rı. rekoru yenıleyebılecek ka- pasıtedeler Morceli, 1 500 metrede tekrar rekor kırdılar Ama seçme \e semı-tınaller onu voracaktır - Sizce. atletizmde rekor- ların sonu geldi mı? - Mantıkla konu^tugumuz zaman. 100 metrenın sıfır sa- nıyede koşulmasının ımkân- sızlığı ortada Demek kı re- korlar bır yerde duracak Ama. ne zaman' Dunya re- korlarının kırılmaları mutla- kadahadadevamedecek Zı- ra, ıdman tarzındakı gelı>me- ler teknık bulgular \e e\et, rekor kıran atlete sponsorlann odedıkJerı buyuk paralar ol- dukça rekorlar kınlacak Bakın, tanan pıst. rekorla- rın gelışmesıne neden oldu Gl REŞ YORUM / OKT\Y KI RTBÖKE CELA Başkanlık Seçimi Avrupa Gureş Federasyonları Komıtesı (CELA), Schwindlıng'ın olumu nedenıyle boşalan başkanlık ıçın ılk Avrupa Kongresı'nde seçım yapacak Dunya gureşının en ust organı olan FILA'nın tuzuğu, gureşın yaygınlaştırılması kıta şampıyonalannın du- zenlenmesı ve yonetılmesmde kıta komıtelerını gorev- lendırmektedır Avrupa Kıta Komıtesı (CELA), bır başkan ıle 4 uye- den oluşmaktadır Başkanın olumunden sonra CELA yonetımınde 4 uye kalmıştır Bunlar Tzenov (BUL), Yarigin (RUS), Medved (BLS) Hamakos'tur (GRE) Butun yaş gruplarında, serbest ve grekoromen ola- rak duzenlenen Avrupa şampıyonalarını, CELA Baş- kanı başkanlığında bır FILA Yonetım Kurulu uyesı, bır de CELA Yonetım Kurulu uyesı olmak uzere 3 kışılık bır kurul yonetmektedır Kuruldakı FILA Yonetım Ku- rulu uyesının Avrupalı olması gerekmektedır Bu ku- rul, şampıyonalardan once organızator ulkeye gelerek hazırlıkların butun evrelennı denetler Ancak olumlu rapor vermelerı halınde organızasyon kesınlık kazanır Butun aşamalardan bu kurul sorumludur Şampıyona- da mınder sayısından tur sayısına kadar butun teknık çalışmayı bu kurul saptar Organızator ulke bu kuru- lun butun kararlarına uymak zorundadır Goruluyor kı yonetım ve teknık açıdan kıta komıte- sı sondereceetkılı bır organdır 1996Martı nınsonhaf- tasında Macarıstan dayapılacak Avrupa Şampiyona- sı oncesınde toplanacak Avrupa Kongresı (42 ulke) kendısıne bır başkan sececektır Ancak bu seçımın bır başka ozellığı daha vardır Avrupalı federasyonlar CE- LA başkanlığına aday gosterme hakkına sahıptırler Komıtedekı mevcut uyelerının de başkanlığa aday ol- ma hakları vardır Avrupalı federasyonların gosterdığı adaylardan bın başkan seçılırse seçım ışlemı tamam- lanmış olacaktır Ancak CELA uyelerınden bırı başkan seçılırse bu kez Avrupa Komıtesf nde bır uyelık bo- şalacağından ıkıncı tur seçıme geçılerek bu kez bo- şalan uyelık doldurulacaktır Seçılecek CELA başka- nı, FILA tuzuğu gereğı, FILA Yonetım Kurulu nun da doğrudan uyesı olacaktır FILA tuzuğune gore aynı ulkeden bırden çok kışı FI- LA Yonetım Kurulu'na uye olamamaktadır Ancak tu- zuk, bu durumlar ıçın ayrı bır duzenleme getırmıştır Tu- zuk, FILA Yonetım Kurulu nda uyesı olan ulkeden bır başka kışının kıta komıtesı başkanı seçılmesı halınde FILA Yonetım Kurulu na gırmesıne ızın vermektedır BaştaSpordan Sorumlu Devlet Bakanımız ıle Genç- lık ve Spor Genel Mudurumuzu uyarmak ıstıyorum 83 yıllık FILAtarıhınde ulkemız ıçın ılk kez 2 Turk'un aynı anda FILA yonetımıne gırme şansı doğmuş bulun- maktadır FILA'da bugune dek bu şansı sadece Japon- lar yakaladı FILA Yonetım Kurulu'nda unlu şampıyon Sasahara ıle Asya Kıta Komıtesı Başkanı Azuma ay- nı anda yonetım kurulu uyesı olmuşlardı Bu durum Azuma'nın olumune kadar surdu Bugun FILA yonetımınde hıçbır ulke 2 kışı ıle temsıl edılme- mektedır Ulkemızın tanıtım ve etkınlığı açısından son derece onemlı olan ve bır yıldan kısa bır sure kalan seçımler ıçın spordakı butun yonetım kademelerını bır kez da- ha goreve çağırıyorum Atletlerimiz iuııitli DENİZDERİNSL 13 agustosta sona erecek Dunya Atletizm Şampiyona- sı. dun Göteborg'dakı açıltş törenıyle başladı Tum dün- yanıngozu Isveç te Veşam- pıyonada 7 atletımız yenı umutlarla mucadele edecek Oncelıkle ulkemızı temsıl edecek sporculanmızı kısaca bırtanıyalım Bayanlarcırıt atmada \>- sel Taş. 1964 Bulgarıstan do- ğumlu Cırıtte 1992"dekı 60 82'lık derecesıyle Türkı- \e rekorunu elınde bulundu- ruyor Spora bır \ıl ara ver- dıkten sonra Fenerbahçe for- masıyla pıstlere dondu Bu yılkı en ıvı derecesı ıse 5 7 26 Taş'ın daha Akdenız Oyunlan'nda 3 unculuğu Av-rupa Kulupler Kupası'nda 2'ncılığı, CardıfT te de 1 'ın- cılığı \ar Bayanlar uzun atlamada Fatma Dulka. 1973 Ankara doğumlu Lzun atlamada 6 48 ıle Turkıye rekorunun sahıbı Daha oncekı rekor da 6 25 ıle kendısıne aıt Dul- ka'nın Balkan Gençler \e Buyukler şampıyonalarında 3'unculuğu var Bayanlar maratonda Nur- ten Taşdemir. 1962 Ankara doğumlu 2 40 56 ıle mara- tonda Turkıye nın en ıyı ıkıncı derecesıne sahıp Son olarak Isveç Vlaratonu'nda 3'uncüoldu Bav anlar 400 metrede Oz- nur Dursun. 19 7 1 Gumuş- hanedoâumlu Sonzamanla- rın yıldız îsimlennden Dur- sun 400 metrede 53 15 ıle Turkıye rekorunu elınde bu- lunduruyor Oznur'un Bal- kan Şampıyonabi'nda 1 'ıncı- lığı Mılletler Kupası'nda 3 unı.uluğü. Cardıff'te de 1 ıncılığı \ar Erkekler !00\e 200 met- rede Reşat Oğuz. 19 7 2 KKTC doğumlu \ıne son dönemlerde oldukça yıldız- laşan sprınterlenmızden Re- şat. 400 metrede 5} 15 ıle Turkıye rekoru sahıbı Re- şat'ın Balkan Şampıyona- sı'nda 4'unculuğu. Mılletler Kupası'nda 100\e 200 met- rede 2'ncılığı. Cardıff te yı- ne 100 ve 200 metrede 2"n- cılığı var Bayanlar 5 ve 10 bın met- rede Serap Aktaş. 1972 Adana doğumlu Serap ıçın sov lenecek fazla bır şev vok en formda sporculanmızdan bın Maratonda 2 36. 5000 metrede 15 58'le. 10 bın metrede de 32 58 ıle Turkı- ve rekorlannın sahıbı Erkekler cınt atmada Fik- ret Özsoy. 1965 Sıvas do- ğumlu Turkıye rekoru ^5 80 ıle kendısıne aıt Balkan şampıyonalarında 2 ve 3'un- culuklerı var CardıfTte ıse I oldu Atletlenmız Goteborg a gıderken gozlennde umut vardı Bızlenn de dıleğı dunva- ca unlü atletler arasında sporculanmızı alkislayabıl- mek televızyon karşısında onlarla gururduymak \ uksek atlamada değıştırılen kurallar nedenıvle bır Fos- bury stılı ıle dunya rekoru 2 29'dan 2 45 lere yukseldı Sırıkla atlamada kum hav uzu verıne yatak gıbı yere duşen atlet. rekorlan 6 metreye ka- dar çıkardı - Bu yılın atletizmde en başarılı ülkesi hangisi? - Buna cevap vermek ıçın zaman bıraz erken Ama ben. ülke yenne gene kıta demek ıstıyorum ve Afnka dıyece- gım Bakın I 500'den 10 000 metreye kadar koşulan venı rekorlarCezavırlı Kenvalı\e Etıyopyalı atletler tarafından kınldı - Soıvetler'in dağılması \e VBD karşısında bir guç \e rakip kalmaması nede- niyle. atletizm eski ilgisinı yitıriyor mu? - Sovyetler gıttı ama. onla- rın ıçınden sıvrılen Rusya, Ukrayna. Kazakıstan gıbı ul- kelerden gelen mukemmel at- letler var Hem artık ABD- Rusya rekabetı vok Herkes bırbınnın rakıbı Aslında en buvuk guç sıvah derılı ırk Amerıkalı. Kubalı veya Atrı- kalı olsun. tum sıy ah denlıler, ıtmalar harıç. hemen tum Hranşlarda ustun yarışıyorlar Onlann rakıplerı de gene sı- vah denlıler - \tletizmin gelişmesinde sponsor veya devlet diye iki alternatif gösteriliyor. - Boyle ıkı onemlı unsuru ya o veya oburu dıye goster- mek doğru olmaz Her ıkisi- nın de olması gerek Zıra. ıkı- sının de katkisi gerek Ornek olarak. geçenlerde yapılan Tetra Pak-Mıs Sut gençler at- letizm yanşmalarını ele ala- lım Ankara, Istanbul ve Iz- rnır'de toplam 3 bını aşkın genç katıldı Istanbul \e An- kara'da uzun atlamaya 280 ve 300 u a»an atletizm heveslısı genç katıldı Duşunun kı bır atlamahavuzu var Hergence uç dakıka versenız tum gun atlamaları ıçın yetmez Duru- mu bakana soyledım Bolge muduruılekonuştum Sadece atletizm yapılmak uzere ha- zırlanmış bu sahalarda ılave ıkı atlama hav uzu daha yapı- lacak Burada gorduğunuz gıbı sponsor var ve devlet de elını uzatıpkolaylıkgetırıyor Sponsor denınce bızde akla sadece forma ustune reklam verenın adının y azılması gelı- yor Aslında buyuk kuruluş- lar, dığer sporlarda olduğu gı- bı atletizmde takım kurarlar- sa atletizm buyuk nefes alırve hızla gehşır Bunun yanında sponsorların, yarışmaları da fınanse etmelerı gerekır Ama, reklamın etkısını bılen ve kesın sonuç almay a alışmış olan kuruluşlar ıçın bu uzun vadelı yatınmlarmaalesefpek çekıcı gelmıyor Ama spon- sorluk uzun bır devre ıçındır ve katılan kadar seyredenı de sponsor fıımaya bağlar Korvurek'ın Turk atletızı- mı ıle ılgılı göruşlennı yansit- mava devam edeceSız RASGELE / R4IF ERTEM Yurt Edinemedik Bir Türlü AnadoluAnadolu Yurt edinemedik gıttı ine- bolu'dakı orman kıyımı ANAP'lı Doğru Yol'lu Ne kadar doğruysa Başkanlar Meclıs uyelen inebolu'daadla- n geçen Eskı beledıye başkanı Fikret Işeri'ye gore de 1 Baş sorumlu Orman Bakanı Hasan Ekinci. Şükni Çalışkan gıbı cumhurıyet savcıları var da1 Olaylar ortaya dokuldu DYP kanadının yakınması uzerıne mufettış gondenlıyormuş Yanlış yaparlar Busorumlu- luğun altından kalkamazlar Kesılen her ağaç, kesı'en bır baştır Yarın yağmurlar yağmaz olur, ırrnaklar akmaz1 Bu bakanların başkanların, uyelenn çocukları yok mu'? Yarın bu ulkede yaşamayacaklar mû Kendılennden sonra tu- fan mı'? Yurt edinemedik mı Anadolu'yu9 Goç edecek yer kalmadı! Ay bıle parsellen- dı Ne oluyor bıze? Anlayamıyorum Ormanları yakıyoruz, kesıyomz Önce tar- la1 Sonra konut, fabrıka Pıslıklerı gollere akarsulara Basında yer al- madı ama1 Terkos, karalar kusuyor Kapkara çalkalanı- yor Balıklar olmuş, kıyilara vurmuş Bırçok dost geldı, dert yandı El atacak bır sorumlu bulamıyorlarmış Nerde buyukşehır beledıyesı? Su Işlerı'? Yalnızca dua etmekle mı yetınıyorlar'' Işlerı yaradana mı bıraktılar'' Yaradanın verdığı aklı neden kullanamıyor- lar"? Birkaç kez yazdım Yinelemekte yarar go- ruyorum Edırne'den ağaca atlayan kedı, Van Golu nde ınermış Ayaklan yere değmeden Timur'un fıllerıyle Beyazrt'ın develen' Bırbırlerını goremezlermış Ankara Ovası'nda Orman bulabılıyor musu- nuz Iç Anadolu'da Kedıler şımdı çıkacak ağaç bulamıyorlar Bız bu duruma soktuk Anado- lu yu Yurt sevgısı yalnızca soylevlerde işege- lınce cep harçlığı "Marmara'da denıze gırmeyın" dıyor resmı ağızlar Hastalanırsınız, olursunuz Çeşmeler- den su ıçemıyoruz istanbul'da Ankara'da Iz- mır'de buyuk kentlerde Dılım varmıyor ama Koylerde bıle Ormanlar da bıtıyor, ağaçlar gıdıyor Kırlı suları da bulamayacağız, yakında Çalışkan'lar çoğalmazsa Kubılay'lar da çoğalıyor Atatürk'u, ismet Paşa'yı arıyoruz "Ataturk sızsınız'" dıyor Yekta Güngör Öz- den. Hepımız sorumluyuz 1 Rasgele. Piri Reis Spor Servisi - Istanbul Yelken Kulübu'nun organıze ettıgı Geleneksel Pın Reıs Kupası 39 Yıl Dragon Vat Yarışı yann başlayacak Fe- nerbahçe burnundan verıle- cek startla başlayan yanş. Yelken Kulubü önünde sona erecek Hafta sonu keyfinî HBB'de yasayın! ÖnceHkle tüm kanallann en sağlıkh programı: CHECK-UP Basketçiler gidiyor Spor Servisi - Genç Mıllı Basketbol Takımımız 8-12 Agustos tarıhlerı arasında du- zenlenecek olan Av rupa Bas ketbol Şampiyonası Challan- ge turu ıçın varın Ispanya'vı hareket edecek Şampıyona hazırlıklannı Istanbul'datamamlayan mıllı- lerımız. ıyı bırsonuçla done- ceklennden emın olduklarını soyledıler Leon kentınde yapılacak sampıyonada mıllılenmız ılk maçını 8 ağustos salı gunu Polonya ıle yapacak Mıllı takım kafılesınde su oyuncularbulunuyor Serkan Mustata, Arda, Polat, Ömer Kerem. Huseym, Fatıh, Hıda- yet Inanç OnurveBans Bu haftanın konusu: BAGIMLILIKTA TEDAVİ. Konuğu: Uzman Dr. Psikiyatrist Özkan Pektaş. İnsanlar neden bağımlı olur? Neler bağımlıltk yapar^ Tedavi yoiları nelerdir? CHECK-UP'ı sürekli izleyin. Komple check-up'tan geçin. Cumartesi, Cumartesi olalı böyte eğlence görmedi! Gelin bize, eğlenelim "BİZ BİZE" Plaj voleybolu Spor Servisi- 95 Plaj Vo- leybolu Turkıye serısı. dun Maltepe Beledıvesı Spor Te- sıslen'ndebaşladı Çoksayı- da seyırcının ızledığı musa- bakalar oldukça çekışmelı mucadelelere sahne oluyor Sponsorluklannı, Arçelık ve Quıcksılver'ınyaptığışampı- yonanın ılk gunünde Vefa Şımşek-Alı Peçen. Serdar Hopalı-Bulent Turan ve Cmıt Hızal-Emrah Aksoy ıkılılerı turnuvaya yenılgısız devam edıyorlar furnuvada bayan- lar maçlarıysa bugün başla- vacak İşte ekranların en şentikli eğlence programı! Sohbet, muhabbet, müzik... bol şamata ve yarışma! GÜNGÖR BAYRAK...BORA GENCER Ayrıca beklenmedik sürprizler... Sakın kaçırayım demeyin... sonra üzülürsünüz. İşte tüm zamanların en ilgi çeken kart-yorum programı! -| MUHABBET Yeşilyurt'ta Sport-Point Spor Servisi - Istanbul YeşıKurt Kulübutenıskort- larında devam eden Sport- Poınt Open 95 turnuvasın- da dun yapılan maçlar so- nunda Nurgun Urgen, Evary Frazıer Guner Koç. Huse- yın Karabulut. Abdullah Ataman, IlknurOkan. Naz- lı Emek. Nıhal Saner, Serpıl Doğan ve Fılız Gurel rakıp- lerını yenerek bır ust tura çıktılar Sponsorluklannı Ozdılek Havlu. Pınar, Svvıss Aır. Penyelux, Global Holdıng. Phılıps. Penn. Nıke, Major ve Ellesse'nın ustlendığı turnuva, bır karnaval hava- sında geçerken, aynı zaman- da sporcu sayısında da katı- lım rekoru kınldı Şeker gibı bir sohbet! İşiniz, kişiliğiniz, ilişkileriniz ve geleceğinız... Hepsi kartlarda yazıyor.Arıyor, soruyorsunuz... uzmanı yanıtlıyor. Ne var ne yok herşeyi bir bir anlatıyor. Dikkat bu programda teiefonlar kılitleniyor! orooramı bir olav... isfe iyf^necek kanal! "lyi TV"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog