Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

5 AGUSTOS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNJTI TELEVIZYON 17 ILMLERİ Afrika Expresi 08.00 TGRT ? Servet Avcısı 09.30 atv Güldürü © Çılgın Yenge 10.10 Kanal D Macera© Kötü Aktör 11.00 atv Dram (Confession of A Crap Artist) - llginç bir kişiliğe sahip olan Bar- jo adındakı biradamın yaşadıklan anlatılıyor. Yön: Jerome Bovin. Oyn: Richard Bohnnger, Wallace Shawn. İbo Beni Anneme... 11.00 Show TV Macera /Ç2\ Cilalı tbo ıyılik melekliğine soyunarak annesini kaybeden küçük \fs bİT çocuğa yardım ediyor. Osman F. Seden'in yönetiminde Feri- dun Karakaya. Bahar Öztan var. Baiina Avı 11.20 Interstar Macera /fT\ (A Whale For The Killing) - Kuzey Atlantik'te tekne gezintisi ya- \£s parken fırtınaya yakalanan aileler balıkçı kasabasına gelir. Baiina avına karşı mücadele ederler. Yön: R. Heefron. Oyn: P. Strauss. Cani 12.40 atv Macera /JJv Bir polisin kanunsuzlara karşı verdiği mücadelenin öyküsü. A. Se- *& rafini'nin yönetiminde Tank Akan, Karin Well, Colette Descom- bes var. Neşeü Hayatlar 13.10 Kanal 6 ? Babalık 13.10 Kanal D Dram /^\ Hastanede ambulans şoförlüğü yapan adam soyguna kanşır ve hap- vH'se mahkûm olur. YönetmenliğiniMelihGülgen'inyaptığı 1974 ya- pımı fılmin başlıca oyunculan, Cüneyt Arkın ve Deniz Erkanat. 14.30 Kanal 6?Şahane İntikam Yaz Şehri 14.40 atv Macera (Summer City) - Dört genç, güzel bir tatil için yollara dökülür. An- cak konakladıklan kasabada içlerinden birisi öldürülünce, tatil kâ- busa dönüşür. Yön: C. Fraser. Oyn: J. Jarrat, Phil Avallon. Issız Vadi 15.10 Shovv TV Macera /O\ (Up The Creek) - Dört haylaz öğrenci, okullanna başan kazandır- Vcv mak için ıssız bir vadide kano yanşına katılır. Yön: Robert Buttler. Oyn: Tim Matheson. Sandy Helberg. Garip Sen Ağlama 15.15 TGRT? Onur Yohı 15.20 Kanal D Karate ©(A Fight For Honor)- Ulusal turnuvaya katılmak için rakip takı- mı alt etmek zorunda olan iki gencin mücadelesi. Yön: Sam Um. Oyn: Stacy Lundgren, C. K. Kim. ÖlüyadaDiri . 16.25 TRT 2 Vvestern ©(Dead or Alive) - Ünlü bir kanun adamı, emekliliğinden sonra sa- kin bir hayatın hayallerini kurarken olaylar beklediği gibi gitmez. Yön: J. Guillermin. Oyn: K. Kristefferson. Hakanlar Çarpışıyor 17.00 Shovv TV Macera ©Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı film, Shovv TV'nin bülteni- ne göre âşk ve macerayı içeriyor. Filmde Bahar Erdeniz de rol alı- yor. Evcilik Oyunu 17.00 Kanal D Duygusal /JV\ Mutsuz bır evlilik süren işadamı duygusal arayışlar içindeyken iş- V3' yerinde tanıştığı kadına âşık olur. Orhan Elmas'ın yönetiminde Ta- nk Akan, Ahu Tuğba var. (1988) Ninia Terminatör 17.15 TGRT Karate /f>\ (Ninja Terminatör) - Ninja gücünü temsil eden altın heykelcik üçe \£s bölünmüştür. Çok güçlü olmak isteyen bir ninjanın bu üç parçayı bır araya getırmesi gerekmektedir. Yön: G. Ho. Oyn: R. Harrison. Arka Sokaklar 17.30 Kanal 6 Dram (Back Street Dreams) - Aynlmayı düşünen bir çiftin çocuğu bu- nalıma gınnce, babası tarafindan psikologa götürülür. Bu arada gü- zel psikologla baba birbirine âşık olur. Oyn: Brook Shields. Kirahk Pölis 17.40 atv Macera ©(Rent A Cop) - Uyuşturucu çetesine karşı mücadele veren iki po- lisin maceralan. Yönetmen: Jerry Londan. Oynayanlar: Burt Rey- nolds, Lisa Minelli. Bitirimler Sınıfi 17.50 Interstar Güldürü ©Şamatacı bir grubun dahil olduğu sınıfta geçenlerin öyküsünün ko- nu edildiği fılmin yönetmenliğini Ertem Göreç üstlenmış. Başlıca rolleri Perihan Savaş, Sezer Inanoğlu paylaşıyor. Ah Dede Vah Dede 18.30 Shovv TV Macera /Q\ Kansma sürpriz yapmak için ellisinden sonra dans öğrenmeye kal- x5' kan bir kaptanın öyküsü. Nun Akıncı'nın yönetiminde Ali Sururi, AdileNaşit var. (1976) Yumurcak 20.30 atv Macera /Q\ Kötü bir adam tarafindan aralan açılan genç bir kan koca ile küçük >S' çocuklannın macerası. Türker Inanoğlu' nun yönetiminde îlker tna- noğlu. Kartal Tibet rol alıyor. (1969) Kr Teseffi Ver 20.35 Shovv TV Duygusal ®Usta olarak çahştığı fabrika sahibinin kızıyla ilişkiye giren gencin öyküsü. Lütfi Akad'ın yönetiminde Orhan Gencebay, Tülin Örsek var. (1971) Yenilmez Güç 21.00 Kanal D Macera /TN (Maximum Force) - Yeraltı dünyasının patronunu yakalamaya az- ^zJ meden bir polis. bu ış için seçme polislerden bır ekip kurar. Yön: Joseph Merhi. Oyn: Sam Jones, Sherrie Rose. Sperm Bankası 22.00 Kanal 6 Güldürü ©(Frozen Assets) - Başanh bir işadamı, bir sperm bankası satm alır. Ancak olaylar beklediği gibi gitmez. Oynayanlar: Shelley Long, Corbin Bernsen. 22.501 TRT 21 İki Fılı\ Öhun Oyunu 22.50 Interstar Macera ©(Laser İvfission) - Bütün kaçınlan proesörlerin güzel kızlan vardır ve filmin kahramanıyla babalannı kurtarma mücadelesi verirler. Bu filmde de öyle oluyor. Yön: Beau Davis. Oyn: Brandon Lee. 23.15/ HBB I Sessiz Adam Aynntı yanda Vunnın 23.40 atv Macera /T\ (Deep Down) - Ünlü bir rock yıldızı olmak için Los Angeles'a ge- ^İv len Andy, evli bir kadinla duygusal ilişkiye girer. Ancak daha son- ra kendisine bir tuzak kurulduğunu fark eder. Yön: J. Travers. Oyn: T. Roberts. 24.001 Kanal 61 ÇizgilerArasında Aynntı yanda TehHkeli Yaz 00.30 TRT 1 Gerilim /TN (Dangerous Summer) - Harvard'ın inşaatında yangın çıkar. Herkes vf/ Harvard'ın ortağından şüphelenirken olayın sorumlusunun, damadı olduğu ortaya çıkar. Yön: Q. Masters. Oyn: Tom Keritt, I. Gimour. I)amien-Omen2 00.50 Shovv TV Korku (Damien - Omen 2) - Üç filmlik başanh serinin ikincisinde, şey- tan bir çocuğun etrafindakileri bir bir yok edişinin öyküsü anlatılı- yor. Yön: Don Taylor. Oyn: William Holden, Lee Grant. TehHkeH Dokunuş 01.10 Kanal D Gerilim r > (Dangerous Touch) - Radyoda program yapan bir psikolog kadın, vi/ kendisi için tehlikeli olan bir ilişkiye girer. Lou Diamond Phillips yönetmen \e başrolde. Kate Vernon da var. trianda'da Aşk ve Ölüm 01.30 atv Dram /T>l (CAL) - Cannes'da Altın Palmiye kazanan trianda yapımı filmde. v i ' Kuzey trianda'da yaşananlar bir aşk öyküsü eşliğinde anlatılıyor Müzikler Knopfler'dan. Yön: Pat O'Connor. Oyn: H. Mirren, J. Lynch. Mil>arder Uşağmuz 01.45 HBB ? Aynntı yanda İzleyin o Yerli Orta Halli Yabancı Değmez ÖRT-DER, kanun teklifi için kuruluşlardan önerilerini ve diyaloğa geçilmesini bekliyor • • RTUK üyeleri değîşıneli FİGEN YANIK Özel Radyo ve Televizyoncular Derneği (ÖRT-DER), 3984 sayılı Radyo Televizyon Yasası'nın uygu- lanması mümkün olmayan ve sıkın- tılara yol açan bazı maddelerinin de- ğiştirilmesi için bir kanun teklifınin hazırhklannı sürdürüyor. Bu nedenle ÖRT-DER, hazırlan- makta olan bu kanun teklifı üzerin- de Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'deki tüm özel rad- yo ve televizyonlar ile birtakım mes- lek kuruluşlannın konu hakkında gö- rüş bildirmesini talep ederek söz ko- nusu kuruluşlann fikirlerini ve tek- liflerini bildirmeleri için dernekle di- yaloğa geçmelerini bekliyor. Hazır- • Özel Radyo ve Televizyoncular Derneği, 3984 sayılı Radyo TV Yasası'nın uygulanması mümkün olmayan bazı maddelerinin değiştirilmesi için kanun teklifınin hazırhklannı sürdürüyor. lanacak bu kanun teklifi. yenı yasa- madöneminde(Ekim 1995"te)Mec- lis Başkanlığf na sunulacak. Konu hakkında görüşlerini aldığı- mız ÖRT-DER Başkanı Hüseyin Uçar, bir tepki yasası olarak değer- lendirdikleri 3984 sayılı Radyo Te- levizyon Yasası üzerinde öncelikli olarak RTÜK üyelerinin seçilmesi konusunda değişiklik yapılmasını öngördüklerini belirtiyor. Uçar. si- yasi kimliği olduğu ve siyasilerin ça- lışmalan etkilediği iddiasıyla RTÜK üyelerinin meslek kuruluşlanndan oluşması gerektiğini belirtiyor. Uçar, meslek kuruluşlannın sektörün sı- kıntılannı daha iyi bildikleri için ku- ruluş temsilcilerinin RTÜK içinde bulunmalannın şart olduğunu söy- lüyor. RTÜK'ün radyo ve televizyonlar- la istişare içinde olmadığını, kafala- nna göre diktatörce bir uygulama içine girdiklerini de açıklayan Uçar, radyo ve televizyonlara kapatma ce- zası yerine ağır para cezalan venl- mesi gerektiğini sözlerine ekliyor. RTL'K'efrekanstahsisi için 28 ni- sana kadar başvuruda bulunan tele- v izyonlann ardından radyolara tanı- nan süre de 25 ağustosta tamamlana- cak. ÖRT-DER. üyelerı olan radyo- lan, 3984 sayılı yasa \e yönetmelik- lerde istenilen tüm şartlara u>gun duruma getirerek lisans başvurulan- nı da hazırlayarak 10 ağustosta An- kara'da toplâyacak. ÖRT-DER. 11 ağustosta da yaklaşık 150 radyo adı- na topluca başvuruda bulunacak. Ayrıca dernek yönetim kurulu. RTÜK Başkanı Ali Baransel'le de görüşerek bir plaket sunacak. ÖRT-DER. tüm üyelerini Basın Konseyi'ne üye yaparak basın ilke- lerine uyulmasında daha duyarlı davranmalannı da sağlamayı amaç- lıyor. Bosnalı gençler söylüyorTV Servisi- Müzik kanalı Number One-MTV bugün "Bosna'ya Postakartı" adlı özel bir program yayımlayacak. iki yıldır süren savaşta her şeyi- nı kaybeden Bosnalı gençler ise hâlâ umut dolu. Kurduklan müzik topluluklanyla seslerini duyurma- ya çalışıyorlar. Savaşı yaşayan Bosna'daki etnik gruplar saat 17.00-19.00 arasındaki program- daTürk gençlerine mesaj yollaya- caklar. "Bosna'ya Postakartı" adlı programda mesajlar, duygu ve düşünceler, savaşın acılan \e dilekler müzikle dile getırilecek. Müziğe Bosna'dan fotoğraflar ve röportajlar da eşlik edecek. TRT2 22.50\ Vecdi Sayar, "İki Film Birden" kuşağında ikili ilişkiler ve evlilik temalanna devam ediyor Aşk ve tutkuınm çarpıcı portresi Benjamin'in Karısı La Vlujer de Benjamin Yönetmen: Luis Carlos Carrera / Oyuncular: Eduardo Lopez Rojas. Vlalena Doria, Analia Ramirez, Eduardo Paloma, Ana Bertha Espin, Juan Carlos Colombo / 1991 Meksika, 90dakika. SEVtN OKYAY Vecdi Sayar, "İki Film Birden'ın 100'üncü programına yaklaşırken ikili iliş- kiler ve evlilik üzerinde durmayı sürdürü- yor. Bu akşamki ilk fılmı, geçen yılki Ulus- lararası tstanbul Film Festivali'nde "Ben- jamin'in Kadını" adıyla izlediğimız "Benjamin'in Kansı". Daha önce çok ba- şanlı (ve bol ödüllü) bir kısa canlandınma film yönetmenı olarak ün yapan genç Mek- sikalı yönetmen Carrera'nın ilk konulu uzun metraj fılmi. Geçen yılki festıvalde, yönet- menin birsonrakı sinema fılmi "Evlilik Ha- yatı" (La Vida Cony\ıgal) da gösterilmişti. On yedi yaşındaki Nativıdad. hayatından hiç de memnun değildir. Annesıyle gergm bir ilişkiyi sürdürdüğü evinden, sıkıcı kö- yünden, in yan kamyon şoförü Leandro ile yaşadığı tutkulu aşktan bıkmıştır. Carrera, küçük bir kasabada yaşanan aşk ve tutkunun çarpıcı bir portresini çizmiş. "Benjamin'in Karısı'" aşina bir masalın. "Güzel ve Çirkin"in bir parodisi. Genç yönetmenin bu ilk uzun metraj fılmi de. iki yıl öncekı canlandırma fılmi "Mala Yerba Nunca Muerde" gibi çeşitli fesrivallerde ödül kazandı. Gerard Depardieu ve Fanny Ardant, 'Konışu Kadın'dt, yıllar sonra karşılaşan bir çil'ti canlandırı\or. La Femme D'â Cote Yönetmen: François Truffaut /Oyuncular: Gerard Depardieu, Fanny Ardant, Henri Garcin, Michele Baumgartner, Veronique Silver, Roger Van Hool, Philippe Morier-Genoud, Roland Thenot. Bernard (Depardieu) ve Mat- hilde (Ardant), yıllarca önce tut- kulu hatta saplantılı bir aşk yaşa- mışlardır Mathilde, Philippe (Garcin) ile evlenir. Kötü bir te- sadüf eserı Bemard da. kansı Ar- lette (Baumgartner) ve oğlu ile ye- ni evli çiftin oturduğu evin bitişi- ğindeki eve taşınır. Karşı laşma mukadderdir, nitekim karşılaşır- lar. Çok geçmeden tutkularını ge- ne dolu dizgin yaşamaya başlar- lar. Tenis kortunda karşılaştıklan elli yaş civanndaki Madam Jouv e (Silver) bu aşkın sırdaşı olur. Ama iş sırdaşlıkla kalmaz. Ber- nard. bir garden-partide Mathil- de'eduyduğuaşkı Philippe ve Ar- lette'e itiraf eder. Philippe daha sonra ikisinin uzun süredir tanış- tıklannı öğrenir. Mathilde depres- yon geçirir ve hastaneye kaldırı- lır. Truffaut bütün o birinci sınıf I dönem fılmlerine rağmen buıjuva ortamındaki çağdaş aile dramla- rında kendini daha rahat hissedi- yor sanki. 1970'lerin başlarında Chabrol'ün büyük bir başarıyla deştiği o aşina bölgenin de usta- larından bıri olduğu kuskusuz. "Vivement Dimanche"da oldu- ğu gibi baş kadın karakterini, ge- ne yönetmenin son hayat arkada- şı ve Fransa'nm en karizmatik (ve iyi) kadın oyunculanndan Ar- dant'ın oynadığı "Komşu Ka- dın" ızleyıcilerin belkı özdeşleş- mese de etkileneceği bir trajedi- nin. bir taşra kasabasinda geçen delıcesine bır aşkın hikâyesi. Truffaut "ikısiV \e "diğerle- ri"ni çok şaşırtıcı bir biçimde ele alıyor. Eski aşkının rüzgânna yeniden kapılarak mantığını yitiren Ber- nard (Depardieu). bir süre sonra Ardant'a. sanki diğerleri > okmuş, yalnızca ikisi varmış gibi davranı- yor çünkü. Bir trajik sonun gelip çatacağı hayli önceden belli. Se- yircinın elinden, diğerkarakterle- rin bile müdahale edemediği bu gözükara gıdiş karşısinda hiçbir şey yapmak gelmiyor elbette. Nutku tutulmuş halde seyretmek- ten başka. Genç denecek bir yaşta ölen François Truffaut'nun sondan bir önceki fılmi. Sonuncusu olan "Canlı Pazar"ı da (Vivement Dimanche) gene Sayar'ın prog- ramında izlemiştik. HBB 23.15\ Yönetmen Ford'un filmi, Irlanda usulü epik bir romantik güldürü Auüar iilkesiııe duygıısal yolcıılıık John Wayne "Sessiz Adam"da başrollerde o>nu>or. TV Servisi - trianda usulü bir "kuru gürültü". İrlandalı ruhuna aşina olma- yanlar için anlam vermesi oldukça güç bir epik romantik komedi. Wayne. Innisf- ree'deki ata evine dönen Amerikalı Sean Thomton. O'Hara ise kızıl saçlı trianda gülü Mary Kate. "Sessiz Adam" aynı zamanda Ford'un atalar ülkesine yaptığı duygusal biryolculuk sayılabilir. Yönetmenin ek- randaki alter-ego"su Wayne tarafından gerçekleştirilmiş bir yolculuk. Hikâye 1920'li yıllarda başlıyor. Kavgalarla do- lu profesyonel boksör. geçmişini geride bırakmış sessiz Sean. atalannın ülkesine döndüğünde doğduğu yere giderken ile- nde ağaçların arasında kızıl saçlı birinı görüyor: trlanda'nın simgesi gibi duran bir genç kadın. Doğduğu (\e bir önceki sahibi dul kadından satm aldığı) kulübe- ye vannca kendini getiren (Fitzgerald) "Benim adım Sean Thomton" diyor. "Bu küçük kulübede doğdum. Artık evimdeyim ve evimde kalacağım." Savaş ilanından farksız bir beyan bu. Aslında Thornton'un böyle bir savaş ila- nına da ihtiyacı var. çünkü kulübesini al- makla yörenin en zengin ve güçlü adamı Red Wıll Danaher'i (McLaglen) fenahal- de kızdırmış durumda. "Sessiz Adam" tam anlamıyla bir lr- landa aile filmi. Red NVill'in adamların- dan McGovvran soyadı, Ford'un hakiki soyadının Ingilizleşmiş versiyonu. Kah- ramanın soyadı da aslında Ford'un ku- zenlerinin soyadı. Filmdehem Wayne'in The Quiet Man Yönetmen: John Ford / Oyuncular: John Wayne, Maureen Ö'Hara, Barry Fitzgerald, Arthur Shields. VVard Bond, Mildred Nar>\ick / 1952 ABD yapımı. çocuklan hem de O'Hara'nın iki erkek kardeşi oynadı. Ayrıca Ford'un büyük bir mimci ve sessiz sinema döneminin starlanndan bıri olan kardeşi Francis'in de küçük bir rolü var. tki kardeşi Francis bir starken ve John da yeni yeni adını du- yurmaya başlamışken meçhul bir kavga sonucu darılmışlardı. Gerçı "Sessiz AdanT'Francis'in oynadığı 29'uncu John Ford fılmi, ama bu durum bile ko- nuşmalannı gerektirmiyordu. Francis iş davetlerini postayla alıyor. gidip küçük rollenni ustaca oynuyor. sah- ne bitince iki kardeş birbirlerine başlan>- la selam vermekle yetiniyorlardı. Francis Ford filmde Thomton ile Red Bill'in ta- nhi kavgasmı görmeden önce ölmeyi red- deden yaşlı adamı oynuyor. Maurice Walsh'in kısa hikâyesi "Green Rus- hes"dan Frank S. Nugent tarafindan uyarlanan ve En İyi Yönetmen ile En İyi Görüntü Yönermeni Oscarlarını alan "Sessiz Adam" John Ford'un en popü- ler filmlerinden biri. Kanal 6 24.oo\ Oyunculan bir zamanlar tanınmıyordu Bir gazetenin perde arkası TV Servisi - Boston'da çıkan ve bir ba- sın kralına satılmak üzere olan bir haftalık yeraltı gazetesi personelinin duygusal so- runlan ve üzerlerindeki baskıları konu alan çok keyif vericı ve zekice bir komedi. Sil- ver, çalışanlann az para aldığı. ama hiçbir şeyden yılmadıklan küçük bir gazetede per- de arkasında olup bitenlen yepyeni bir ba- kışla sunuyor. Hikâye, mesleki ve aşk içe- rikli bir dizi karşıhkh ilişkiden oluşuyor. Örneğin fotoğrafçı Lindsay Crouse ile baş araştırmacı muhabir Heard ve muhabir-ya- zar Collins ile personelden Welles arasın- dakiler gibi. Goldblum. az para alan ve aşı- n çalışan rock eleştirmeni. Kirby ise getir götür işlerine bakan ve muhabir olma ha- yalleri kuran delikanlı. O sıralar hemen hemen hiçbiri tanınma- yan oyuncu kadrosunun performansları baştan sona birinci sınıf. Fred Barron'un alaycı usta işi senaryosu da öyle. Yönet- men Silver, sorunlu çocuklara müzik öğret- menlıği yaptıktan sonra yönetmenlik işine, yazarlık ve tiyatro yönetmenliği ile başla- Between the Line ' Yönetmen:Joan Micklin Sil>er /Oyuncular: John Heard, Lindsay Crouse, Jeff Goldblum, Jill Eikenberry, Bruno Kirby, Gwen Welles, Stephen Collins, Michael J. Pollard, Marilu Henner / 1977 ABD yapımı. dı. Bır süre "Village Voice"da yazdı. son- ra Encyclopedia Britannica'nın eğitsel filmlerine senaryolar üretti. I972'de ilk film senaryosunu James Bridges ile ortak- laşa yazdı (Limbo). İşine hâkım olabilmek için kısa fılmleri tercih etti. I985'te de ilk konulu uzun metraj fılmi "Hester Street"i yaptı. İlk ticari filmi "Crossing Delancey" oldu. Emlakçı kocası Raphael D. Silver. ka- nsının fılmlerinin çoğunun yapımcılığını üstlendi. kendisi de iki film yaptı. TRT INT 23.30] îletişimsiz kuşaklar Yönetmen-Senaryo. Safa Önal Oyuncular: Meral Konrat, Nedret Güvenç, Sezer tnanoğlu, Fulden Uras, Efgan Efekan 1990. Sezer Film. TLRHAN GURKAN Geleneklerine bağlı. orta yaşlı bır kadının, oturduğu babadan kalma yalıyı sattırmak is- teyen çocuklanyla çatışma öyküsü. Safa Önal'ın 1990'da senaryosunu yazarak yö- nettığı "Yalı". kuşaklar arasındaki iletişim- sizliği, kültür ikilemini. aile anlaşmazlıkla- nnıyansıtan, Boğazdekorundaçekilmiş, öz- lemlerle dolu, geçmış buruk günleri çağnş- tıran nostaljik bir lstanbul fılmi. 47 yıllık ti- yatro, sinema oyuncusu Nedret Güvenç'ın anne rolünü oynadığı filmde. podyumlardan gelen manken Meral Konrat. kızını: yapım- cı Berker Inanoğlu nun bır dönemin "Se- zercik" tiplemesiyle tanınan çocuk yıldızı oğlu Sezer Inanoğlu da oğlunu canlandın- yor. Jön olaıak ilk fılmini çeviren İnanoğlu, avnı zamanda fılmin yapımctsı. Boğaziçi'nde. babadan kalma eskininanı- lanyla dolu bir yalıda geleneklerine sımsıkı bağlı olarak yaşayan görmüş geçirmiş, orta yaşlı bir kadın, üzerlerine titreyip özveriyle büyüttüğii çocuklanyla bir türlü anlaşamaz. at\ 16.50 Müfer'le ııostalji TV Servisi - "l nutulmayan Sesler" programında Nilüfer 11 şarkısıyla ekrana geliyor. Sanatçı programına eski yıllardan "Ne Masal Ne Riiya" şarkısıyla başlayacak. Ardından "Dokun Bana"yı seslendirecek. Daha sonra Kavahan'ın besteleri olan "Esmer Günler", "Mor Menekşe" ve "Seni Seviyorum"u Nilüfer, Kayahan'la birlikte seslendirecek. Program "Vemin Ettim", "Canım Sıkılıyor" ve "Şov V apma" ile sona erecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog