Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞIK KANSU Türk gözü, Türk tokadı T ürkiye'yi Gürcistan'a karayoluyla bağlayan Türkgözü sınır kapısı, Türk tokadıyla açıldı. Nasıl mı? Şöyle: Sınır kapısının açılışına Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Başbakan Tansu Çiller ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze katılmıştı. Başbakan Çiller'in, Demirel taktiğini kullanıp halkı yanına çağırması üzerine kıyamet koptu. Çizgi filmlerdeki gibi, toz dumana kanştı. Korumalar, fırsattan istifade, gazetecilere dayak atıp, avuç kaşıntılarını giderdiler. Demirel, araya girdi de, gazeteciler büyük bir meslek kınmından kurtulmuş oldular. Herkes, üstünü başını düzeltti. Sıyrıklarına kül bastı. Işe devam. Sıra gelmişti sınirın açılışına. Sahneye bu kez Gürcü polisler çıktı. Yumruk, tekme, dipçik. Ağız Türkiye'de, burun Gürcistan'da. Meğer, Gürcü polisleri de Türkiye eğitmiş. Emniyet Genel Müdürü Ruh geldinse. Başbakanımızın "kuşburnu" atağı tüm yurda yayılıyor. Pürüzsüz cilde sahip olmak isteyen hanımlarımız yüzünden kuşburnunda "talep patlaması" yaşanıyormuş. Geçenlerde Gümüşhane'den de bir patlama sesi duyuldu. Bu ilimizdeki bir bahçeye, "Tansu Çiller Kuşburnu Özel Bahçesi"adı konmuş. Koalisyonun diğer ortağı, bu konuda geri kalıyor. CHP de kuşburnuna karşılık, "nane ruhu"na sahip çıkmalı. Mehmet Ağar'ın açıkfaması aynen şöyle: "Omega tipi bu polisleri, gönderdiğimiz uzman öğretmenleıie biz eğittik. Sonra da onlann öğretmenlerini yetiştirdik. Ancak, bizdeki özel timin karşılığı olan bu polislere bu şekilde koruma görevi verilmesi çok yanlış." Daha bitmedi. Gürcistan tarafındaki tören tamamlanmıştı. Bizim arkadaşlar, vatanlarına dönecekler. Yok. Gürcü özel timi, "Nuh"diyor, "Peygamber" demiyor. "Yav, I am Turkısh. I want to go my country" filan. Gürcü polislerin verdikleri yanıtlar pek anlaşılmıyor. "Ah, vallahi bırakmayız. Siz bizim konuğumuzsunuz" demek istiyor olmalılar. Ingilizce tutmadı ya, bizimkiler "Men, Türkem" demeye kalkışıyorlar. Gürcüler, duvar gibi. Sonunda devreye aracılar girmiş de, Türk gazeteciler, 10 adım ilerideki topraklanna kavuşabilmişler. Kutsal ittifak K eçiören'de havai fişekler patlatıldı. Sheraton Oteli'nde, Türkiye'yi bütünleştirecek yepyeni formüllü hapımız, Sezen Aksu'nun "Işık Doğudan Yükselir"adlı kasetinden parçalar dinlendi. Bu göstenş. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in siyasette 30. yıl kutlamalan içindi. Türkeş'in gecesine kimler gelmemişti ki? DYP'li Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, Içişleri Bakanı Nahit Menteşe. DYP ve ANAP'lı milletvekilleri... Ve, DYP Genef Başkanı Tansu Çiller ile ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. Türkeş ve arkadaşlannı, 1991 seçimlerinde Meclis'e taşıyan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ise yoktu. Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller'in salona girişi, hani neredeyse Türkeş'i kıskandıracak boyuttaydı. Çiller, MHP'lilerin sevgi gösterileri yüzünden konuşmasına geç başladı. Türkeş'i görebilmek amacıyla da kürsünün önünü açtırdı. Çiller, MHP liderini yere göğe koyamıyordu: "Sayın Türkeş, kişiliğryte Türk demokrasi tarihine mal olmuştur. Siyasete, Sayın Türkeş'ten çok sonra girdim. Kendisini bir devlet adamı niteliğiyle tanıdım ve devletin bütün meselelerinde tercih yapması gerektiği zaman, daima memleketin ve milletin yüksek çıkarlannı büyük bir milliyetçilik duygusuyla öne almış ve teşhislerinde daima memlekete hizmeti, yüksek çtkarlan hesap edebilmiş ve diğer çıkarların çok önünde tutabilmiştir. Zannediyorum ki hepimizin, siyasetçilerimizin, partilerimizin, demokrasimizin bu anlayıştan öğrenecekleri çok şey vardır." Söz, ANAP lideri Mesut Yılmaz'daydı: "Sayın Türkeş'in 30 yıldır Türk siyasetinde bulunduğu yer, onun inanılıriılığı, güveniliriiliği ve sabnnın sonucudur." "Bayram değil, seyran değil, Çiller ile Yılmaz, niye Türkeş'i övdü?" demeyin. Az kaldı.. Seçimlerde, yeni "kutsal rttifak'Mar gündeme gelecek. BALARISI Doğru mu? Hastalık hastası, doktora durumunu anlatıyordu: "Başım ağrıdığı zaman ya temiz havaya çıkıyor ya da bir aspirin yutuyorum. Kırgınlık olunca, C vitamini alıyorum. Terii terli su içmiyorum. Ayağımı sıcak, başımı serin tutuyorum. Geceleri ağır yemek yemiyorum. Doğru mu yapıyorum doktorcuğum?" Doktor, onayladı: "Çok doğru. Danışma ücretim 400 bin liradır." KATKIDA BULUNANLAR: ZİYA AKSOY, EMİNE KAPLAN. GSTAAI^ SAANENLAN: Insıder Tıp for mountaın holıdays Small but chic For lnformatıon: Tounst Office Gstaad-Saanenland. 3780 Gstaad Phone: -41 30 8 81 81: Fax: -41.30-8 81 33 KONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESPNDEN DosyaNo: 1994. 1154Esas 1995'549 Karar Davacı Hasan Eberdes vekili Av. Hasan Oğlakçı tarafmdan da- valı Fıliz Yaprak Eberdes aleyhine mahkememize açılan boşan- ma davasında yapılan duruşması sırasında davalı Filiz Yaprak Eberdes adına çıİcartılan davetiyenin bila tebliğ iade edildigi, yaptınlan araştırmada, davalının adresinin meçhul olduğunu bil- dirilmekle bu nedenle mahkememizce dava dilekçesinin ve du- ruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş. karar gereğince dava dilekçesinin ve duruşma gününün davalıya ilanen teblig edilmekle. da\ alının yokluğunda: Konya ıli. Karatay ilçesi. Şerefşirin Mah. cilt 133'01. sayfa 39, kütük sıra 17"de nüfiısa kayıtb Mehmet Emin ve Sabahat'tan ol- ma 1970 d.lu davacı Hasan Eberdes ile. Mustafa oguz ve Nej- la'dan olma 1973 d.lu davalı Filiz Yaprak Eberdes'in Medeni Ka- nun'un 134. maddesi gereğince boşanmalanna. Peşin alınan har- cın ilam harcından mahsubu ile bakiye 65.000.-TL harcın dava- lıdan tahsıline. 650.000.-TL vekâlet ücreti ile. davacı tarafmdan yapılan 2.137.OOO.-TL mahkeme masrafinın davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine dair verilen karar temyizi kabil olmak üze- re davacı vekilinin yüzüne karşı. davalının yokluğunda açıkça okunup anlatılmakla. davalı Filiz Yaprak Eberdes'e ilanen teb- liğ olunur. 4.7.1995 Bastn: 35452 İZMİR1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995/517 Davacı Yusuf Sangül tarafmdan davalı Mehmet Halil Tuna aley- hine açılan ipoteğin fekki davasının yapılan açık yargılamasında: Kocaçeşme Mah. Çavuş Sokak N: 27 Salihli adresüıde mukim da- valı Mehmet Halii Tuna'ya davetiyenin teblig edilemediğı ve adres araştırmasına rağmen adresinin de bulunamadığından adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davacı, dava dilekçesi ile Iz- înir ili, Güzelyalı Mahallesi. pafta 211 -20. ada4334, parsel 2'de ka- yıtlı gayrimenkul ile üzerinde bulunan ıki katlı binanın kendisıneait olduğunu. bınalar yapılmadan önce 1979 yılında bu gayrimenkul üzerine davalı Mehmet Halil Tuna tarafmdan 10.000 TL ipotek şer- hedildığinı. bazı muamelelerin yapılabilmesi için tapu kaydında bu- lunan bu ipoteğin fekkine karar verilmesıni talep etmiş olmakla; Ko- caçeşme Mahallesi Çavuş Sokak No: 27 Salihli adresinde mukim davalı Mehmet Halil Tuna'nın duruşma günü olan 18.9.1995 günü saat: 10.00'da bizzat mahkememizde hazır bulunması veya bir ve- kil ile kendisini temsil ettirmesi. duruşmaya gelmediği veya bir ve- kil tarafmdan temsil edilmediği takdirde duruşmalann gıyabında ya- pılacağı hususu dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üze- re davalı Mehmet Halil Tuna adına ilanen tebliğ olunur. 25.7.1995 Basın: 35908 İLAN T.Ç. PENDİK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1994/2374 Tal. tstanbul ili, Pendik ilçesi. Doğu Mah. Ankara Cad. Sokağı mevkiinde Bağdat Cad. kain 97 pafta, 2632 ada, 119 parselde kayıtlı 441000 arsa paylı 1592 m2 miktarlı arsa üzerinde in- şa edilmiş olan kâgir apartmanın A blok 4 kat 11 no"lu mes- kenin tamamı ipotek alacağından dolayı açık arttırma suretiy- le satışa çıkanlmıştır. Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, ad- reste tebligat yapılmaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olu- nur. Gayrimenkulün imar durumu: Pendik Belediye Başkanlığı fmar ve Planlama Müdürlüğü'ne ait 8261 sayılı imar durumu belgesine göre Pendik Doğu Mah. Bağdat Cad. 97 pafta, 2632 ada. 119parsel sayılı yer; 1201/1976 tasdik tarihli IIOOOöl- çekli Pendik imar planında iskân sahasında kalıp 5-A-5-3- 0.25-1.50 şartlannda imar durumu mevcuttur. Haühazır durumu: Satışa konu taşınmaz; Pendik, Doğu Mah. Bağdat Cad. üzerinde (sahil yolu üzerinde) Kültür Mer- kezi yanındaki dar aralıktan sapılarak tam karşınıza gelen 97 pafta. 2632 ada. 119 parsel sayılı. arsa dahilindeki 203 kapı no'lu Turgut Reis isimli A Blok 4. katında 44/1000 arsa paylı 11 no'lu dairedir. Girişte bir hol, bir mutfak. bir salon. bir ko- ridor. bir çamaşırlık, üç oda ve bir banyodan ibarettir. Daire- nin salon ve oda zeminleri ahşap parke. duvarları saten boya- lı, ıslak zeminler mermer ve karo mozaik. duvarları fayansla kaplıdır. Mutfak ve bonyada kullanılan malzeme yan lüks. apartmanda asansör, kalorifer. elektrik ve su mevcuttur. Birin- ci sınıf işçilikle inşa edilmiştir. Daire 135 m2 civanndadır. Kıymeti:Tümmülkiyetine 1.224.000.000.-TL. (yalnız/bir- milyarikiyüzyirmidörtmilyon TL.) kıymet takdiri verilmiştir. Satışşartlan-Yerivezatnanı: 1-Birinci açık arttırması, Pen- dik 1. Icra Müdürlüğü'nde 15.9.1995 günü saat 16.00'dan 16.30"a kadardır. bu arttırmada, muhammen kıymetin % 75'ini ve satış masraflannı geçmek suretiyle en çok arttırana ihalesi yapılacaktır, böyle bir bedelle alıcı ve talipli çıkmadığı takdir- de, satış 10 gün uzatılarak yine Pendik 1. Icra Müdürlüğü'nde 25.9.1995 günü saat 16.00'dan 16.30'a kadar ikini açık arttır- ması yapılacak, bu arttırmada da satış masraflannı ve muham- men kıymetin % 40'ını geçmek suretiyle en çok arttırana iha- lesi yapılacaktır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban- kanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verile- bilir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. thale damga pu- lu bedeli, tellâliye resmi, tapuda alım harcı ve tahliye masraf- lan alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayri- menkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daire- mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklandır. 4- fhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak su- retiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek- lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di- ğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen me- sul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme ha- cet kalmaksızm dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa ön- celikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcı- ya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyen- lerin 1994/2374 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümü- ze başvurmalan ilan olunur. (+) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 35467 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK ÇİZGİLİK KÂMİLMASARAU GADDAR DAVUT NURÎ KURTCEBE 7XPf 7XM BES Y/J.OC2UK srz BULUT BEBEK NIRAYÇIFTÇI ..îcrMIRMIRLAR UĞVR DURAK YOV 0 O 0 n —-^, «IN K£- -f - D 1 « 1 a n ——^ a \ " * ^ ^ ! V /» DO6A KAPltMA HATASı ÜÇU- RAR»iU\R. .,.' TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAN 5 Ağustos FİL ADAM JOSEPH CAREYMERRICK.. ü CAB€Y8UGÜN, 'Ff'L ADAA*" OİY£ SLNBN j MEflRlCK DÜUyAYA 6BIMİÇ7İ- S YAŞtMA £>£ĞİN BİR RAHATSI2UĞI OtMAYAN Me&GfCK, DAHA SOURA Ğ BeU£Dc£JZrN( SÖSTB^MEYe f 77. NEUfZOFfBIGO& KONUSU HASTALK , MERJS'CK. V/V S V£ K£M>KL£&/VO£ bE&İ?MELER Ö2.ELUKLE OeRİSİ URUilSlA VS SARKAH - (ZtMLARLA ÖBTTJLMÜŞ, YÜZÜ mNIMMAZ G.GLMİS, SAff SÜYÜMÜÇ, KOİ. VE SACAKLARf, tcAt-ÇASt SON oeeece oeFOfsMe OLMUÇTV.. UZUN YlLlAR *Fİ<- APAM"' c *> AO/YLA Sİf&U-SS- pe TUTULAAJ Measıac, IB86'OA,SO/J4-yu GEçieMe/c üzees >*ntĞı HAcmNepe g ORDU-GÜLYALI ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1994/85 Davacı Hamdi Cörüt tarafmdan davahlar Nazif Öztürk ve arka- daşları aleyhine mahkememize açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında. davahlar Gülyalı ilçesi Mustafalı köyünden Nazif Aktürk mirasçılan Hafize Aktürk, Emine Albayrak, Yusufali Aktürk. Fatma Aktürk Aydın, Yeter Aktürk ve Murat Ak- türk bütün aramalara rağmen bulunamadığından duruşma gününün gazete ile kendilerine ilanına karar verilmiş olup, işbu davalılann duruşma günü olan 14.9.1995 günü saat 09.00'da bizzat mahkem- eye gelmeleri veya kendilenni bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklarında duruşmanın yapılacağı ve karar verilecegi ilanen tebliğ olunur. Basın: 27089 ISPARTA (İŞ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Yusuf Ertekin tarafmdan davalı SSK Genel Müdürlügü ve Kuşadası Davutlar köyünde berber tsmail Uygur yanında otuaır davaltlar Ahmet Özusta ve Özusta Inşaat Ticaret ve L.Ş. aleyhine açılan hizrnet süresınin tespiti ile ilgili davanın yapılan yargılaması sonunda: Da\ acının davasının kabulüne. harç ve yargılama giderlerinin davalı ku- rum haricindeki davalı \ e dahili davalı şirketten tahsili ile davacıya ver- ilmesine dairmahkememizden verilen 2.5.1995 tarihli ve 1992 1587E- 1995,407 K. sayılı hüküm yasal süre içerisinde kurum \ekili tarafından tetnyiz edilmiş olup da\ alı ve dahili davalının bulunamaması sebebiyle karar ve îemyiz dilekçesi teblig edılemediğinden işbu karann ve temy- iz dilekçesinin bulunamayan Ahmet Özusta ve dahili davalı Özusta Inşaat ve Ticaret L.Ş.'ne karar ve temyiz dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 26936
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog