Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ 12 DIZIYAZI Zerdüştler, 30 yıl öncesine kadar ölülerini 'Sessizlik Kuleleri' adı verilen yeriere (solda) bırakırlardı. Son dönemde kent merkezleri çok yayıldığı için, ölüler artık mezarlık- lara gömülüyor. Zerdüştlerde özel mezar yeri yok, bütün mezarlar birbirinin aynı. Mezarlar önceden kazılıp hazırlanıyor ve cemaatten kim ölürse sırayla gömülüyor (sağda). Ateş kutsaldır,ona tapılmazZarathushtra dininin takvimi 21 mart günü Nevruz'da başlar. Nevruz: Medle- rin ve Perslerin Turan işgalinden kurtul- duğu. zalim kral Azdehak'ın öldürüldü- ğü ve Zarathushtra'nın peygamberliğini ilan ettiği gündür. Ve en önemli bayram- dır. Nevruz'da 13 gün tatil vardır. 10 gün önceden bayram hazırlıklan başlar. Ev- lertemizlenir. Damlarayeşilliklerekilir. yenielbiseleralınır. Nevruz'un ilkgünü, sabahtan masa hazırlanır. ağırlıklı olarak sebze, meyve (özellikle nar) ve tatlı çe- şitleri. gelen ziyaretçilere sunulmak üze- re büyük bir masa üzerine hazırlanır. Nevruz sabahı erkenden herkes önce ateşgâha gidip dua eder. Önce aile bii- yükleriyle akrabalara, sonra tanıdıklara ziyarete gidilir. Küskünler birbiriyle ba- rışır, kırgınlıklar ortadan kalkar. Bu zi- yaretler sırasında ev sahibi. gelenlere ön- ce gülsuyu döker ve ardından o insanın yüzüne ayna tutar. Doğu toplumlannın hemen tümünde, gelen misafire önce gülsuyu ya da kolonya dökülür. Ayna tu- tulmasının nedeni ise. insanlann kendi- lerine bakmalannı ve güzel görünmele- rini sağlamak içindir. Her ay bir bayram Zarathushtra dininde her ay bir bayram vardır. Her ayın ve her günün bir ismi vardır. Her ayın ismine denk düşen ve ayın ismini taşıyan gün bayramdır. Yal- nız Ferverdin ayında 3 bayram vardır. 1 Ferverdin- Nevroz bayramı -21 mart 6 Ferverdin - Zarathushtra'nın doğum günü - 26 mart 19 Ferverdin - Ölüleri anma günü - 8 nisan 15 hazirandaki bayram ise, Zarat- hushtra dininin hac zamanıdır. Dünyanın her tarafından Zoroastrianlar lran'ın Yazd kenti yakınlanndaki Chak-Chak Dağlan'nda bulunan Pire-Sabz denilen kutsal yere hac yapmaya gelirler ve bu 4 gün sürer. "Madem ki doğru iş ve düşünceyi hal- ka kendilerini korumak için tavsiye ve tevdi edeceğim; öyle ise ey Mazda, bana kendi dil ve aklınla öğret ki ölümden son- raki yaşa>ış nasıl olacaktır." (Yasna 28/11) Ölüm törenleri Iran'da yaşayan Zoroastrianlar. 30 yıl öncesine kadar, ölülerini "Sessizlik Ku- leleri" dedikleri, yüksek bir tepe üzerine kurulu ve kale burcunu andıran yerlere koyarlarmış. Ruhun. kartallar vasıtasıy- la gökyüzüne daha çabuk yükseleceğine inanılırmış. Kartal.eğerölen insanın ön- ce sağ gözünü yerse ö insan cennete gi- dermiş. Kentler çok fazla yayıldığı için, en önemlisi Müslümanlann baskısı sonu- cu, otuz yıldan bu yana artık Zoroastri- anlar ölülerini mezara gömüyorlar. Me- zarlann hepsi aynı biçimde yapılmakta- dır. Hiç kimsenin özel mezar yeri yok- tur. Mezarlar sırayla kazılır ve kim önce ölürse o gömülür. Mezarlıkta her ölen insan için bir agaç dikilir. Mezarlığa gi- dilirken mutlaka çiçek ve yiyecek götü- rülür. Her evde, bir oda ya da bir köşe, o ev- den ölen insanlar için aynlır. Oraya ölen insanlann fotoğraflan asılır ve önlerine sürekli çabuk bozulmayan yiyeceklerbı- rakılır. Zoroastrianlar. ölen için yas tutmazlar. Bedenin öldüğünü, ancak ruhunun on- ATEŞE TAPMAYANLABf Yazı: SAMİ SOLMAZ Fotoğraflar: SAMİYE GÜÇER M. AKİF SOLMAZ • Zarathushtra dininde bazı şeyler kutsal sayılmaktadır, ama onlara tapılmaz. Bunların başında ateş gelmektedir. Ateş, aydınlığın ve iyiliğin simgesi olduğu için kutsaldır. Ve ateşe tapılmaz. • Zarathushtra dininin takvimi 21 mart günü Nevruz'da başlar. Nevruz, Zarathushtra'nın peygamberliğini ilan ettiği gündür ve en önemli bayramdır. Nevruz sabahı herkes önce ateşgâha gidip dua eder. Küskünler birbiriyle barışır, kırgınlıklar biter. Zerdüştler, ölen insanın bedeninin öldüğü, ancak ruhunun onlarla birlikte yaşadığına inanır. Bu yüzden her evde bir oda ya da köşe ölen insanlar için aynlır, buraya ölenle- rin fotoğraflan asılır ve sürekli olarak kolay bozulmayan yiyecekler konulur (üstte). Za- rathushtra dininde her doğan çocuk ve her ölen insan için bir ağaç dikilir. Öyle dikilmiş binlerce yıllık ağaçlar vardır. Bu ağaçların adı Abergu'dur ve kutsal sayılmaktadır (sağ üstte). Chak-Chak Dağlan'nda bulunan Pire-Sabz Zerdüştlerin hac yeridir. Her yıl 15- 18 haziran arasında dünyanın her yerinden insanlar, burayı ziyarete gelirler (yanda). larla birlikte yaşadığına inanırlar. Üzül- mek, ağlamak yoktur. Sürekli mutlu ve neşelidirler. Boşanma ve ensest yasağı Zarathushtra dininde boşanma yoktur. Ne kadın ne de erkek birbirlerini boşa- yabilirler. Bir kadın. kocası öldüğünde dinen evlenebiiir. Evlilik. aynı Islamiyetteki gibi amca kızı, dayı kızı, hala kızı gibi yakın akra- balarla yapılabilir. Bir insan, eşi yaşadı- ğı sürece, eşinin kiz kardeşiyle evlene- mez. Ayrı ailelerden gelen ve birlikte ay- nı insanın sütünü emmiş olanlar kardeş sayılırlar ve asla birbirleriyle evlenemez- ler. Ve evlilikte monogami (tekeşlilik) vardır. Zarathushtra dininde her doğan çocuk ve her ölen insan için bir ağaç dikilir. Öyle dikilmiş olan 1400 yıllık bir ağaç Yazd kentinde, 4000 yıllık birağaç da Şi- raz kentinde vardır Bu ağaçların adı Abergu'dur ve kutsal sayılmaktadır. Zarathushtra dininde bazı şeyler kut- sal sayılmaktadır, ama onlara tapılmaz. Bunların başında ateş gelmektedir. Ateş, aydınlığın ve iyiliğin simgesi olduğu için kutsaldır. Ve ateşe tapılmaz. BİTTİ Hoca Ahmet Yese\i Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı'ndan Duyurulur. AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ'NE TÜRKİYE TÜRKÇESİ OKUTMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR "Ahmet Yesevi Üniversitesı" kısa adıyla anılan ""Hoea Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi" Türkiye Cum- huriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti arasında anlaşmayla kurulmuş ortak üniversitedir. Merkezi. Türk dünyasımn ortak rııhani atası Ahmet Yesevi'nin şehri olan Kazakistan'ın Türkistan şehridir Kuruluş. anlaşması ve tüzüğü TBMM'ce onaylanmış ve ka- nunlaşmıştır. Ahmet Yesevi Üniversitesı Türk dünyasımn ortak üniversitesidir Türk dünyasımn her yerinden öğretmenler gel- mekte ve öğrenciler kabul edilmektedır. Öğrenim dili Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesidır. Bu lehçeleri bilen bir insan ise bü- tün Türk dünyası ile rahat anlaşabilir. Ahmet Yesevi Üniversitesi 'ne 1995-1996 öğretim yılında Türkiye Türkçesi dersi vermek üzere Türkiye Cumhuriyeti üniver- sitelerınden herhangi birinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuş bulunan kişiler. okutman yardımcısı olarak alı- nacaklardır. Sözleşme ile çalıştınlacak olan okutman yardımcılarına ücretsiz bannma imkânı ve Kazakistan'da geçinmelerine yetecek ka- dar ücret (Ayda 150 Amerikan Dolan) ödenecektir. Okutman yardımcılanna Kazakça ve Rusçayı öğrenme imkânı sağlanacaktır. Yılda birdefa gidiş-dönüş uçak biletleri ile vize vc Toplu Konut Fonu giderleri Üniversite tarafından ödenecektir. 1996-1997 öğretim yılında yeniden görevlendirilecek olan başarılı okutman yardımcılanna yeniden görevlendirildikleri tak- dirde güniük 22 Amerikan Dolan (Aylık 660 Amerikan Dolan) yevmiye ödenecektir. IstekJilerin 15-24 Ağustos 1995 tarihleri arasında aşağıdaki adrese bizzat veya mektupla müracaat ederek müracaal formları- nı istemeleri ve 24 Agustos 1995 günü saat 17.00ye kadar aynı adrese aşagıdaki belgclerle birlikte teslim etmeleri gerekmekte- dir. Posta ile yapılan müracaatlarda, postadaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. Mülakat 25 Ağustos 1995 günü sabah saat 09.00'da başlayacaktır. Görevlendirilmesi uygun göriilenler eylül ayındaki ilk uçakla toplu olarak gideceklerdir. Müracaat formuna eklenecek belgeler: 1. Nüfus cüzdanı sureti, 2. Üniversite diploması veya noter tasdikli sureti, 3. Bir adet vesikalık fotoğraf (müracaat formuna yapıştınlacak). 4. Tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu. Adres: Taşkent Caddesi. 10'uncu Sokak, No: 3d Bahçelievler Ankara Tel: (312) 215 22 06-Faks:(312)215 22 09 Teleks: 44027 hayy tr. Mütevelli Heyet Başkanlığı Basın: 35381 ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT DosyaNo: 1995868 Ahmet Kocalmış ve arkadaşlan vekili Av. Abdurrahman Sanoğlu tarafından DSt Genel Müdürlüğü. Perihan Tayhani ve arkadaşlan aleyhine ikame edilen iadei muhakeme davası nedeniyle: Davalılardan Ferit Adem. Fikri Adem. Mehmet Sadık Yılmaz, Abbas Tülkel. Şe\ ket Bektaş, Fatma Vural. Mustafa Ertekin. MehmelZeki Küçükel. Fatma Seyhun, Zehra Asar, Ahmet Akkaya. Hurrem Taneri. Ibrahim Taneri, Necnıettin Taneri. Bedriye Taneri. Faize Taneri. Zihni Taneri. Peyami Taneri, Muzaffer Taneri. Mübeccel Taneri. Ramazan Öz, Türkân Harlıoğlu. Sadiye Yıldız. Muhit Yıldız. Süheyla Nemutlu. Veli Demirel. Ahmet Fırat. Hıdır Büyüktaş. Kamer Taş. Kâzım Çakır. Emine Işık. Hıdır Tınas, Bayi Yıldınm, Hasan U- lu. Hüseyin Yılmaz. (Hüseyin oğlu). Hüseyin Yılmaz (Resul oglu). Mehmet Yıldız, Abdul- baki Doğan. Adnan Doğan. Cevriye (Rıfat Kızı). Mehmet Özen. Mustafa Doğan. Şahin Bağdali. Fethi Balçık. Hüseyin Doğan. Mehmet Sait Başbaydur. Bedri Doğan, Ali Avcı, Selvi Arasan. Nurettin Ulun. Yusuf Uruş. Aziz Kahraınan, Ertürk Yılmaz, Hüseyin Ali Yılmaz. Hasan Taşkıran. Hıdır Taşkıran, Suzan Türkel. Emine Tuncer. Mustafa Işık, Yasin Sonay, Abdulmecıt Polat. Mustafa Dağ. Ismail Yıldız isimli kişilerin adresleri tespit edilememiştir. Adı geçen kişilerin 07.09.1995 günü. saat 09.00'da Elazığ Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1991 1109 esasve 1993 64 kararsayılı Elazığ. Merkezilçe.KızıIay mahallesı. Mezarlıkyanı mevkiinde kain. tapunun ada: 847. parsel: 1 numaralarında kayıtlı arsa vasfındaki taşmmaza dair izalei şüyu davasının iadeı-i muhakeme suretiyle yeniden görülecek duruşmasında hazır bulunmaları yahut kendilerini bir vekille temsil ettiımeleri. aksi takdirde yokluklarında yargılama yapılacağı ve hüküm verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. Basın: 33121 Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 Arabamtn garanti belgesini kaybettim hükümsüzdür. Selim ÇEVİKEL POLİTİKA VE ÖTESÎ MEHMED KEMAL Darbelerden Sonra Kalan.. Bir adıyla 12 Eylül, bir adıyla '82 Anayasası'nın de- ğiştirilmesi için aylarca süren bocalamayı gördünüz. Cunta rejiminin getirdiği bütün baskılar sürüyor. He- le bir 8. madde var ki Başbakan bunun kesinlikle de- ğişeceğini verdiği demeçlerde söylüyor. 12 Eylül rejiminin izleri birtüriü silinemiyor. Bu kad- royla ne denli silinmek istense de gene silinmez. Darbeyi yapanların, yargılanmalarını isteyenlere kar- şı söylediği, "Benimyargılanmaktan çekindiğimyok. Keşke yargılasalar" oluyor. Biliyor ki bu anayasa var, bu anayasayı kotaran kadro var, bir mahkemeye gi- dişin bütün kapıları kapalı. "Başanlı olmuş her darbe meşrudur" diyor. 12 Eylül macerası başanlı bir darbedir. Onun için de bu darbeyi yapanlara kimse dokunamıyor, kaba- dayıca ortalıkta geziniyorlar. Kimisi de adını unuttu- ruyor. Yunanistan'da askeri darbeyi yapanlann yargılan- ması karşısında da: "Yunanistan 'da böyle bir yargılama oldu; ama ora- da askeri yönetim devrildi." Burada? Burada askeri rejim yıllarca "payidar" oldu. Böy- leleri için, "Haymana ovasında pisleyecek yer mi an- yorsun?"derier. Göz alabildiğine ova, neresini kirie- tirsen kirlet; karışanı olmaz, görüşeni olmaz. Amasra Belediyesi bir kitaplık yapmak istiyor, o- nun için de elinde kitap olanlardan kitap istiyor. Bir mektup göndermişler, orada deniyor ki: Fatih Sul- tan Mehmet Amasra'yı görmüş, Bakacak tepesin- den bakmış, lalasına şöyle demiş: "Lala lala Çeşm-i cihan Bura mı ola!.." Hâlâ "Avrupa Birliği" kapısında bugün alacaklar, yarın alacaklar diye bekleşip dururuz. Bir Yunanis- tan kapıyı toz dumari etti. "Gümrük Biriiği"ne gire- cektik, o da ertelene ertelene dondu. Bir başka son- bahara kaldı. '82 Anayasası'nın kimi maddelerinin değiştirilme- si karşısında "hayırlı olsun!" diyen bir darbeci gene- ral oldu. Biliyor ki anayasayı delerler, ama silip sü- püremezler. Onu yapan kadro belli yerlere sinmiş bekliyor. Türkeş'i alalım. Türkeş de bizim orduda darbeci subaylann başın- da gelir. Yandaşları siyasete atılışının 30'uncu yılını kutluyoriar. Büyük törenler yaptılar. Bizim gibi yoz- laşmış politikada otuz yıl dayanmak kolay değildir. Atatürk ve ismet Paşayı saymazsanız başka ad- lan zor bulursunuz. Türkeş, gençliğini darbe düşün- celeriyle; olgunluğunu siyasetle geçirmiştir. Her dar- be girişiminde içinde kendisi olmasa bile bir cereme ödemiş, hapishanelere girmiştir. Bugün dahi legal ve illegal siyaset deneylerinin gölgesi üstüne düşer; bu gölgeyle kimi zaman aydınlanır, kimi zaman karanr. 27 Mayıs'ın güçlü albayı, sonra gelen dönemlerin partilerinde genel başkan olan Alpaslan Türkeş için "Tek Adam" kitabını yazan Şevket Süreyya Ayde- mir şunları söyler: "Türkeş gelişigüzel ve sıradan bir adam değildir. Kendinden evvelki nesilde pek çoklannı gördüğü- müz, ihtiraslı ve mücadeleci kurmay tipini verir." Bizim ordu geleneği içinde ittihatçılardan bu yana bir kurmaylar, bir de albaylar dönemi vardır. Bu kur- maylar darbe yapmışlar, hükümet devirmişler, 31 Mart'a karşı meşrutiyeti getirmişlerdir. Şimdi de anayasa-darbe ikilemi içinde kıvranma- lar, dahası anımsatmalar yok mudur? Burada sesi- ni duyuran iki asker vardır: Biri Evren, öteki Türkeş! Zaman her ikisini de olaylar karşısında noktalayacak- tır. BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5 6 7 8 SOLDAN SAĞA: 1/ İnsan soyunun genetik yardımıy- la geliştirilmesini amaçlayan uygu- lama... Birnota. 21 3 Aydın'ın bir ilçe- si... Muşmulaya benzerbir yemiş. 3/Paramızı simge- leyenharfler... Dar 6 veuzunkavkılıbir -, deniz yumuşakça- sı. 4/'Kum falı... 8 Liçurum. 5/ Gü- neydoğu Asya'nın " sıcak bölgelerinde yetişen in- ce uzun saplı palmiye. 6/ Tepkili uçak... Kuyumcuların kullandığıkülçekahbı. 7/Er- den çavuşa kadar olan asker- lere verilen ad... Bir akarsu ölçü birimi. 8/ Kıyı şeridin- de deniz kabuklan, kum, ça- kıl gibi şeylerle oluşan yığı- naklailgili.9/Sürülmemiş,ot bürümüştoprak... llkelbirsi- lah. YUKARIDAN AŞAĞI\A: 1/ Kadınlarda cinsiyet hormonu. 2/ Et suyunun soğuduktan sonra gevşek, esnek bir kıvam almış durumu... Bir işe gön- lü olma. 3/ Ilave... Bele ya da boyna asılı olarak taşman su kabı. 4/ Dûzyazı... Buzul kökenli blok kil. 5/ Hisse pay... Uzaklık işareti. 6/ llhan Berk'in bir şiir kitabı... Hasırotu, saz, kamış. 7/ Bir vadi ya da ırmak üstüne kurulan yüksek ve uzun köprü. 8/ "Minnet Hudâ'ya devlet-i dünya — bu- lur ' Bâki kalur sahife-i âlemde adımız" (Baki)... Yabancı. 9/ Batı Asya'da yaşayan Türk soylu bir halk... Bir işi yap- tırabilme gücü. EZİNE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT DosyaNo: 1994/516 Alacaklı: Ismail Ceyhan Vekili: Av. Ahmet Cevdet Erdil Borçlu: Ahmet Civan, Gökçebayır Köyü Ezine. Alacaklı vekiline 12.6.1995 tarihine kadar masraflar dahil (ic- ra masrafı. ücret-ı vekâlet, protesto masrafı. yüzde 54 işlemiş fa- iz dahil) 14.447.090- lira ödemeye borçlu yukanda isim ve adre- si yazılı Ahmet Civan hakkmda yapılmakta olan icrai-i takibatta; Borçlu adına, tanzün edilerek tebliğe çıkanlan Örnek: 163 no.lu ödeme emri, borçlunun adresinde bulunamaması sebebiyle bila- tebliğ iade edilmiş, borçlunun zabıta marifetiyle yaptınlan tahki- katta da açık adresi tespit edilemediğinden. ödeme emrinin ilanen tebliğıne karar verilmiştir. Işbu ilanın gazetede neşir tarihinden iti- baren 25 gün içinde ödemeniz. takibin dayanağı senet kambiyo se- nedi niteliğinde değilse yine neşir tarihinden itibaren 20 gün için- de merciie şikâyet etmeniz. takip dayanağı senet altındaki imza si- ze ait değilse yine 20 gün içinde aynca açıkça bir dilekçe ile tet- kik merciine bildirmeniz. aksi takdirde kambiyo senedindeki im- zanuı sizden sadır sayılacagı. imzanızı haksız yere inkâr ederse- niz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasma mah- küm edileceğiniz. borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildigi veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkın- da itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne da- ir bir karar getirmediğiniz takdirde cebr-i icraya devam olunaca- ğı, itiraz edilmediği ve borç odenmediği takdirde 25 gün içinde 74. maddeye göre mal beyanında bulunmanız. bulunmazsanız hapis- le tazyik olunacagınız. hiç mal beyanında bulunmaz veya hakika- te aykırı beyanda bulunursanız aynca hapisle cezalandirılacaginız ilanen ihtar ve tebliğ olunur. Basın: 25654
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog