Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 TKK Şam'dan yönetiliyop' • BONN (AA) - Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bır yetkilisi, PKK'nin Almanya'daki faaliyetlerinin Suriye'nin başkenti Şam'dan yönlendirildiğini söyledi. Alman iç istihbarat örgütü olan teşkilatın Berlin sonımlulanndan Eduard Vermander, DPA Ajansı'na verdiği demeçte. örgütün merkezinin Şam"da bulunduğunu. Almanya'da düzenlenen saldınlar ve gösterilere ilişkin emirlerin bu merkezden verıldiğini belirtti. ABD'de sosyal harcama • WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisı'nde. federal bütçe açıklannı daraltmak amacıyla sağlık, egitim ve diğer sosyal program harcamalannın 9.3 milyar dolar kısılması kararlaştınldı. Temsilciler Meclisi'ndeoylanan, sosyal programlardaki kesintilere ilişkin tasan. Cumhuriyetçi parti milletvekillerinin desteğıyle 208'e karşı 219 oyla kabul edildi. Fransa'dan Ayustralya'ya misilleme • STRASBOURG (AA) - Avustralya'nın. Fransa'nın nükleer denemelere başlamasına tepki olarak. Fransız firmalannı ihalelerden çıkarması sonucu. Parisın de Avustralya'ya misillemede bulunacağı bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Avustralya"dan yaptıgı kömür ve uranyum ithalatınını gözden geçireceği bildirildi. Mao hâlâ seviliyor • PEKİN(AA)-Çin'de komünızmin kurucusu Mao"nun. genç Çınliler arasında en çok beğenilen lider olduğu bildirildi. "Çin Gençlerinin ">ıa Günlüğü" gazetesinde yayımlanan bir ankette, 1949'da komünızmi kuran Mao'nun. modern Çin tarihindekı 40 liderden en çok sevilenlerin başında geldiği ortaya çıktı. Ankette, Çin gençleri arasında Mao'nun popülaritesınin yüzde 94.2 gibi çok büyük bir oranda olduğu. Mao'yu yüzde 83.8 ile 1911deQing hanedanının yıkılmasıyla sonuçlanan cumhuriyet dev riminin lıderi Sun Yat- sen'ın izlediğı belirlendi. Betty Blue hapse girdi • STRASBOURG (AA) - Türkıye'de de gösterime giren ünlü Fransız 'Betty Blue' filmınin unutulmaz oyuncusu Beatrice Dalle, uyuşturucu kullanmak suçundan hapse atıldı. Dalle'in e\inde yapılan polis aramasında kokain bulunduğu bildirildi. Dalle ile birlikte 5 kişinin daha tutuklanarak cezaevine gönderildıkleri kaydedildi. Unlü Fransız oyuncu Beatrice Dalle. 1992 yılında mûcevher çalarken yakalanmış. mahkeme sonrası 20 bin Frank para cezasına çarptınlmış \e 6 aylık hapi? cezası tescil edilmişti. Sudan'da kadm mahkûmlapa af • STRASBOURG (AA) - Sudan'da cocuklan ile birlikte haoıste olan ve ağır suç işlememiş olan tüm kadın mahkûmlann serbest bırakıldığı bildirildi. Avkhbar El-Youm gazetesinii haberine göre, rneclis sosal işler komitesi başkanı Szfıye Abdel- Rahim. saJece işlenen çok ağır suçlaıda hapis cezası verilmesi lerektiğmi kaydetti. Âynı gazetede geçen ayır sonunda yer alan bir hsoerde de, Sudan h.apishaneergenel müdürü "Tümgenenl el-Şeyh el- R_ayah'ın ükedeki c<ezaevlemin çok kötü dTirumda clduğu y-cnündek uyansı yer almıstı. ErRayah, rnahkûmlain açlıkla yüz y~üze oldurunu. bazılannın y «terli tıbh bakım o lmamasnedeniyle öfldüğünü ?elırterek. h^apishaneerin maddi lc^aynağınn çok yetersiz oHduğunu urgulamıştı. Sırplara karşı dün geniş çaplı bir saldm başlatan Hırvatistan ordusu, başkente doğru ilerliyor Hırvadar Krayma'ya sakhrchDış Haberler Servisi - Hırvatistan. Krayinalı aynlıkçı Sırplara karşı dün ge- niş çaplı bir saldın başlattı. Sırplann 'baş- kenti' Knin'i bomba yağmuruna tutan Hırvat güçlen. bölgedeki diğer Sırp he- deflerine de hava ve tank saldmlan ger- çekleştirdiler. Saldınlarda Hırvat ordusu- nun çok önemli kazanımlarelde ettiği bil- diriliyor. Dün sabah erken saatlerde Sırplann 'başkenti'Knin ile Karlovaç ve Sunya kentlerini bombalamaya başlayan Hırvat ordu birlikleri. saldınnın ilk saatlerinde Krayina'dakı 30 stratejik noktayı ele ge- çırdiler. Saldınnın ilk saatlerinde kara sal- dınsı başlatmayan Hırvatlar, öğle saatle- rine doğru Zagreb'in güneyinden tankla- n yola çıkardılar. Hırvat ordusu. saldın sırasında bölge- de yer alan sekiz kenti bombaladı. Krayi- na askeri karargâhından Albay Kosta No- vakoviç. yaptığı açıklamada. "Başkent Knin. günevdeki Benkovac. Obrovac ve Dmis ile Zagrtn'in giinev indeki korenica. Vrginmost. V'oyniç ve Petrinya kentleri bombalanıyor" dedi.Novakoviç, Hırvat saldınsının. 'sivil Hırvat hcdefleri' dikka- te alarak sınırlı olacağını kaydetti. Hırva- tistan Savunma Bakanlığı sözcüsü İvan Tolj ise dün akşam yaptığı açıklamada, operasyonun ilk gününün başanlı oldu- ğunu söyledi. Sözcü. Knin'e birkaç km uzaklıkta bulunan Hırvat ordusunun, 760 Sırp askerini safdışı bıraktığını ve 5 tank ele geçirdiğini belirtti. Sözcü, " Belg- rad'dan yardım gelmedikçe Sırplar Hınat ordusuna pet fazla direnemez" dedı. Knin alevler içinde Hırvat ordusunun. Sırplann 'başkenti' Knm'e çok yaklaştığı bıldiriliyor. Hırvat- lann yoğun saldınsına maruz kalan ken- te 300 kadar top mermisi düştüğü, kentin ale\ ler içinde kaldığı \ e bombardıman sı- rasında ölenler bulunduğu bildirildi. Knin kentindeki BM temsilcisi, kente her 10-15 saniyede bir top mermisinin düştüğünü söyledi. Sözcü. özellikle kent merkezin- deki bombardımanın çok şiddetli olduğu- nu belirterek. kentte ölenler olduğunu söyledi. Zagreb'in açıklaması Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman. Krayina Sırplan'na silahlannı bırakmalan için yaptığı çağnda, dört yıl- dır devam eden 'boş görüşmelere' bir son vermek için bombardıman karan almak zorunda kaldıklannı sö>ledı. Hır\atistan Savunma Bakanlığı da, dün başlatılan bü- yük saldınnın hedefinın Sırplann deneti- mindeki tüm Krayina bölgesini ele geçir- mek olduğu açıkladı. Sırplardan karşı saldın Hırvat ordusunun saldınsının başlama- sından birkaç saat sonra, Krayinalı Sırp- lar karşı saldınya geçtı. Krayina Sırplan. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in 300 ki- lometre güneyinde yer alan Adriyatik kı- yısındaki Sibernik kentıni bombaladı. Hırvat yerel kaynaklan. 9 top mermisinin kente düştüğünü. ancak can kaybı hakkın- da bilgi vermediler. Dün akşam üstü de Zagreb'in dış mahallerine Krayinalı Sırp- lann Luna tıpi bir fûze fırlattıklan bildi- rildi. Bosna Ordu Komutanı General Rasim Deliç. Hırvatistan'ın Krayina bölgesinde- ki zaferinin, Sırbistan ve Karadağ'ı sava- şa süriikleyeceğini söyledi. Deliç. "Bosna- lı Sırplar'ın lideri Radovan Karadzic savaş alanında kaybeder ka> betnıez. Sırbistan ve Karadağ Bosna'daki savaşa girecekler- dir" dedı. Sırp bombardımanı Hırvat bombardımanı Hırvat tanklan Bosnalı ve Krayinalı Sırplar Müskjmanve Htnatlar HV Hnatadusu Asker Kolordu Tugay Zırhlı araç Ağır sııah Tank Havan Ç Namlulu roketatar Helıkoptef Savaş uçağı 70.000 6 49 120 300 200 593 67 25 15 HVO Askef KototkJ Tugay Zırhlıaraç Ağrstlah Tank Havan Ç Namlulu roketatar Helıkopler Savaş uçağı BİH Bosna hûtcümet! Askef Kolordu Tugay Zırtılı araç Ağırsılah Tank Havan 45.000 4 30 85 210 100 300 30 0 0 100.000 7 121 27 »5 20 200 Ç Namlulu roketatar Bitinmryor Helıkopter 5 Savaş uçağı 0 • , / PetrinjaXS i s a k Ogulinı^ un,ni,- V XSunja SLOVENYA \ O Varazdin İHIRVATİSTÂNİ O Bıelovar Cephedeki askeri denge MACARlSTAN Zırt* persone) taçtyva iHuvat guçlen tarahndan kullanılan Sovyef yapımı araç) ABD Abebr'ff haâlt askf*ft& Asker Kotordu Tugay Zırtılı araç AgırsHah Tank Havan Ç. Namlulu roketatar Hehkopter Sa^as jcag ARSK 4-5.000 0 0 0 20? 0 0 0 0 0 Krayırta Ssrp Cumhuriyet ordusu Asker Kolordu Tugay Zırtılı araç Ağır stlah Tank Havan 55.000 6 42 100 200 250 Bilinmiyor Ç. Namlulu roketatar Bilirmiyor Helıkopter Savas ucagı BSA Asker Kolordu Tugay Zırtılı araç Ağırsılah Tank Havan Ç Namlulu roketatar Helıkopter Savaş uçağı 9 16 75X00 7 70 320 730 380 900 80 18 20 Yugoslav Ordusu SnbistarnKaradağ Asker Kolordu Tugay Zırtılı araç Agırsılah Tank Havan Ç Namlulu roketatar Hehkopter Savaş ucagı 80-90.000 8 61 1.200 2.000 1.300 566 72 110 280 BoşnakLar da vuruyor• Bihaç'taki Boşnak birlikleri dün Krayina'ya geçerek aynlıkçı Sırplara yönelik saldınlara katıldılar. Dış Haberler Servisi - Krayinalı aynlıkçı Sırplara yönelik Hırvat saldı- nsına. Boşnak hükümet birlikleri de desıek veriyor. Zagreb'deki BM sözcülüğü tarafın- dan dün yapılan açıklamaya göre Bos- na-Hersek'in kuzeybatı kesimindeki Bihaç kentini Sırp ve aynlıkçı Müslü- man güçlere karşı sa\unan Boşnak birlikleri. dün Krayina'ya geçerek ay- nlıkçı Sırplara yönelik saldınlara ka- tıldılar. Açıklamaya göre Boşnak bir- likleri. Bihaç ile Krayina arasında ge- çiş noktası olan Drvor kentıne saldır- dı. Bosna ordusunun da çatışmalara katılmasının ardından, Krayina Sırp ordusu Dvor ve Bosnanın kuzeyin- dekı Priyedorkentinin acılen boşaltıl- ması emnni \erdi. Bu arada. Bosna Hersek Hükümet Kuvvetlen Komutanı General Rasim Deliç. BM helikopterlerinın. uçuş ya- pacaklannı haber vermemeleri halin- de düşürüleceklerini bildirdi. Bihaç'ta çatişmalar Bosna ordu birlikleri, Bihaç'ın ku- zeyınde mevzilenmiş olan aynlıkçı Boşnak lider Fikret Abdiç'e bâğlı bir- liklerle de çatışmayı sürdürüyor. Bos- na ordusu, Abdiç'e bağlı birliklere karşı önceki gece saldınya geçti. Bu konuda dün açıklama yapan bir BM yetkilisi. pıyade, top ve tank eşliğin- deki saldınnın 5 saat sürdüğünü belirt- ti. Yetkili, Bosna ordusunun bu saldı- nda ilerleme kaydedip kaydetmediği- nın ise bilinmediğini kaydetti. Bu arada Bosna ordusu. Abdiç ta- raftarlannı teslim olmaya çağırdı. Bihaç'ın savunmasında görevli be- şinci kolordunun Saraybosna Radyo- su'nda okunan bildirisınde, "Krayina Sırplannın sizi Hırvat ordusuna karşı kalkan olarak kuDanmalanna izin ver- mevin" denıldi. Sarav bosnalı gençler savaja rağmen hobilerini siirdürmey'e çalışıvorlar. HIRVAT SALDIRISINA TEPKİLER Avrupa kınadı ABD yumuşak Hırvat ordusunun saldınsında Danimarkalı bir BM askeri öldü NATO Hırvatistan'ı uyardıDış Haberler Servisi - Hırvat ordusunun dün başlattığı saldın sırasında Danimarkalı bir BM askerinin ölmesi. NATO ve BM ile Hırvat ordusunu karşı karşıva getirdi. BM. Danimarkalı askerin Hırvatlar tarafından 'kasırtı olarak' öldürüldüğünü açıklarken. NATO, BM askerlerini korumak için harekete geçebıleceği uyansında buiundu. Eski Yugosla\ ya topraklanndaki BM güçlerinin komutanı General Bernard Janvier, Danimarkalı çavuş Klaus Gamborg'un Krayına'da dün Hırvat tanklarının açtığı ateş sonucu öldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre. Hırvat birlikleri Krayina'da görev yapan bir BM birliğinden mevzilerinı terk etmesini istedi, ancak BM bırliği, bu isteği yerine getirmedi. Bunun üzenne Hırvat tanklarının açtığı ateş sonucu. 23 yaşındaki Danimarkalı çavuş Gamborg öldü. Hırvatların düzenlediği başka bir top saldınsında da, biri ağır iki Polonyalı asker yaralandı. BM komutanı General Janvıer, olayın ardından Zagreb'de düzenlediği basın toplantısında. BM birliklerinin korunması için yakın hava desteğini düşünmeye başladıklannı söyledi. NATO ise BM'nin açıklamasına destek vererek. Hırvatistan ve Bosna"da bulunan BM askerlerini savunmaya hazır olduğunu bildirdi. Bir ittıfak sözcüsü. "Genel Sekreter Vardımcısı Sergio Balanzino, Hırvat Bü> ükelçisi Janko \'ranyczan> ile görüştü ve NATO'nun. Hırvatistan ve Bosna-Hersek'teki BM Koruma Gücü personelini savunmava hazır olduğunu tekrarladı" dedı. Sözcü, Balanzino'nun Büyükelçi Janko Vranyczany'den. "Hıırat askerlerinin, NATO'nun Bosna'da savaşan taraflardan herhangi birinden gelecek saldınlara karşı savunma stizü \erdiği Bihaç güvenli bölgesinden uzak durmalannı istedigini" bildirdi. Öte yandan Hırvatıstan Dışişleri Bakan yardımcısı İvan Simonoviç. Danimarkalı askerin ölümünden dolayı BM'den özür dilyerek, bu gibi olaylara meydan verilmemesi için büyük çaba safedildiğini açıkladı. Dış Haberler Servisi - Hırvatis- tan'ın Krayina'daki aynlıkçı Sırp- lara karşı saldın başlatması, sava- şın yayılmasından kaygı duyan Av rupalı dev letler tarafından şid- detle kınanırken, ABD yönetimin- den çelişkili açıklamalar geldı. ABD Dışişleri Bakanı \Varren Christopber •"Saldımi desteklemi- yoruz" 1 derken, Savunma Bakanı VVılliam Perrv NVashington'ın 'sı- nırlı destek' verdiğini söyledi. ABD Başkanı Bill Cİinton da Sa- ray'da gazetecilere yaptığı konuş- mada, Hırvatistan saldırılarını haklı bulduğunu belirtti. SirbİStan: Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç. Hır- vatlann saldınsını kınayarak " Ar- tık açıkça görülüyor ki, Balkan- lar'da barışa en büyük tehdit Hırvatlardır" dedi. RUSya: Dışişleri Bakanı And- rei Kozirev. Hırvatistan'ın Krayi- na Sırplanna yönelik saldınsının eski Yugoslavya'daki krizi körük- leyebileceğini bildirdi. Eski Yu- goslavya'nın sorunlarının sadece siyasi yolla çözümlenebileceğinı. askeri yollann ise yalnızca krizı arttıracağını belirten Kozirev. Ce- nevre'de siyasi bir alternatif yolu- nun ortaya çıktığı bir anda güç kul- lanılmasının trajik bir durum ol- duğunu kaydetti. ABD: Dışişleri Bakanı VVarren Christopher. hükümetinin Hır\a- tistan'ın Sırplann elindeki bölge- lere başlattığı saldınyı destekle- mediğini bildirerek tüm taraflan görüşme masasına çağırdı Chris- topher. VVashington'un Hırvatis- tan'ın aynlıkçı Sırplara yönelik saldınsına kesinlikle yeşil ışık yak- madığını \e saldınnın bir an önce durdurulması gerektiğini belirte- rek. taraflara görüşmelere yeniden başlamaları çağrısmda buiundu. ABD Başkanı Bill Cİinton da Sa- ray'da gazetecılere yaptığı konuş- mada. Hır\atistan saldırılannı haklı bulduğunu belirtti. Cİinton " Hırvatistan saldırıları Sırplann Bihaç'a saldırılarına cevap ola- rak başlatıldı. Bu nedenle Bihaç üstünden büyük baskı kalktı. Hınat saldınsının bü\ük çapta olması daha büyük bir savaşa neden olabilir. Bu konuda Hır- \atlan u>ardık~ dedi. İngiltere: Londra. Hırvatis- tan'ın Kra>ına bölgesine başlattı- ğı yoğun saldınyı şiddetle kınadı- ğını açıkladı. İngiltere hükümeti tarafından yayımlanan bir bildiri- de, Hınat saldırılanna son veril- mesi istenerek bunun. savaşın da- ha da yavılmasına neden olacağı u>ariMiıda bulunuldu. Almanya: Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel. "Görüşme masası- na dönmek için çok geç degil. Al- man hükümeti. Hırvat hükümetine bu volu izlemesi ve askeri operasvo- na son vermesi çağnsında bulunu- yor" dedı. BM: BMGenel Sekreteri Butros Gali. Hırvatistan Devlet Başkanı Tudjman ın uluslararası toplumun çağnlanna kulak as- mamasından üzüntü duyduğunu kaydetti. Güvenlik Konseyi ise ön- ceki gece yaptığı olağanüstü top- lantıdan sonra. Hırvatistan"da çar- pışan taraflan savaşı durdurmaya çağırdı. ÂB: AB üyesi 15 ülkenin Hırvat saldınlarını kınadıklan ve bu ül- keyle yürütülen ekonomik ve tica- ri anlaşma görüşmelerinin askıya alındığı kaydedildi. AB mali yar- dım programının da ertelendiğini bildirdi.Yugoslavya temsilcisi Carl Bildt. Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman'ın da da 'savaş suçlanndan' sorumlu tutulabılece- ğini bildirdi. Saraybosna'da siyasi kriz Dış Haberler Servisi - Bosna-Hersek Başbakanı Haris Sladziç'in önceki günkü parlamento toplantısında ıstifasını sunması büyük şaşkınlığa neden oldu. Sladziç'in Bosna-Hersek Dışışlen Bakanı Muhammed Şakirbey ile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle istifa ettiği bildirildi. Bosna devlet radyosu, 1993 kasımında göreve gelen Başbakan Sladziç'in önceki gün parlamento toplantısı sırasında istifasını sunarak tüm hükümetin güven oylamasına gitmesini istediğıni duyurdu. Başkeıı Saraybosna'daki üst düzey yetkililer ise Başbakanın resmen istifa ettiğini bildirdiler. Başbakan Sladzıç'ın yönetımin kendisi ile Dışişleri Bakanı Muhammed Şakirbey arasında bir seçim yapmasını istediği. ancak bu şartla görev ine geri dönmeyı kabul edebileceği kaydedildi. Adlannın açıklanmasını istemeyen yetkililer. Sladziç'in bu davranışının kendilerini hayrete düşürdüğünü ifade ettiler. Yetkililer. Bosna-Hersek hükümetinin uluslararası sahnedeki en etkin ıki oyuncusundan birinin görevden aynlmasıyla sonuçlanabilecek olaylarla ilgılı temaslann • Bosna-Hersek BaşbakanıHaris Sladziç, Dışişleri Bakanı Muhammed Şakirbey ile anlaşamadığı için gÖrevinden aynldığını söyledi. Reuters ajansıyla telefonla görüşen Sladziç. ıstifası hakkında yorumda bulunmayı reddederek. görevde kalmayı bekleyıp beklemediğı şeklindeki soruya " Bekleyip, görelim" yanıtını verdı. sürdürüldüğünü bildirdiler. Bu arada. Bosna Dışişleri Bakanı Şakirbey. önceki günkü parlamento oturumunda yaptığı konuşmada. ülkedeki Bırleşmiş Mılletler koruma gücünün göre\ süresinı tamamlamadan çekilmelerini isteyebileceklerini bildirdi. Muhammed Şakirbey, önceki günkü parlamento oturumunda yaptığı konuşmada BM barış gücünün kendilerine vatandaşlannı koruma hakkına sahıp yasal bir hükümet değil de bölgedeki anlaşmazlığın taraflarından biri olarak gördüğünü ve egemenliklerini yok etmek uğruna görevlerini yerine getirmediğıni belirtti. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere ülkede asker bulunduran ülkelerden bazılannın Bosna'va sılah ambargosunun kaldırılması halinde askerlerini çekmek tehdidinde bulunmuşlardı. Bosna hükümeti 1991 yılında eski Yugoslavya'ya konulan bu ambargonun kendilerini varoima haklarından haksız olarak mahrum bıraktığını beliniyor. EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANnSI'NA ÇAĞRI 21 08 1995 tan"!™* toplantıya çaOrılmş buluran Olajanus'tj Gen«i Kuru! gundem im 2 maddeS'ne kon. * r j Söîteşme'-ın ç rradae^mın Jejışlıfılmesme ılışkın * 0 ı ş * l * ösansı Yûnaım KuruUiu tmtıyazlı htsse senerjı saWpterının hakurını ksıllamaya yetlolı MdıOnrJan a» konusu raOOe ûegış*lıgını gtirijşaa kaara M8tana* uzere 21 06 1996 gûnu saa! 09 30rj£ Cumnuıyet Bulvarı No 210 Aisanc* / lanır adreaoderı EGE PALAS OTELİ nde A Gtutu pay safııptet. 02EL T3PLANT1SI yaptecaktır Sayın A grubu Pay Sanıüı OrBMarımızın tnoat veya b» lemsılcı vastası ı!e toplantıya kalıimalarmı nca edenz Olaganustu Gend Ktınıl Topianlısrna g n ; kartları tnı loplantı ıçın de geçalıdF ToclaKıda kendılennı vekalelen temsıl effiıecek geçek veya luzcl kı;ı orlaklanmran «ek*etnameia«ıı aşagıdakı lama göre torlamalarm veya vekaletname tormu ömeğını Şirket UerkezımızrJen lemin ederck 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayıiı Resmı Gselede yaynlanan Samaye Pıyasası Kuruhı nurı Serı IV No e lebiıŞİ rıokûmlerı çerçtvesınde notae onaytatlırar* Şırket'mıze tevdı etmelen gaekmektedır GÜNOEM 1 - Açjlrş Başlanlık Drvarnnın seçımı ve toplaıh lulanarjınn A G.-uöu Pay Sahlpterı adına tmsianması ıç.n Baştanlık Dıvanna yetm venlmesı 2- 21081995 tarıtimde »pıanl^a çaorırrmş bulunan Olaganuslu Toplantı GûnJemtnm 2 maddesm kod'j Ana SMeşıner:iıı 6 maddesının derjt^ırıimesine ılışlan öeğışdctıK tasans YCmenn Kurulunu ımtıyazlı hısse senedı safııplerının haMarım kısıllamaya yeMalı kMıgtndan --m konusu madde Oegışrklıgmın göruşûleıen karara :*; an-.ası VEKALETNAME EGEPUST EGE PLASTİK TİCARET VE SÂHAtİ AH0NİM ŞİRKETl YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Egetıiast Ege Pıastık ~-:ns ve Sanavı Anornm Şııfceh n,n 21081995 larırunde saa 09 30 da Cumhunyet Bulvarı No 210 Msancak Izmır adresintelu Ege Palas Olelınde yapıOcak AGrubuPsySafııcefı 3iel Toplantıs«la,aşagıdaMintığıııigöruşlerdoçrullusundaberatemsıie. :•,• .îîmevç lekMebulunmayavegeteklı bdgelerumzalamaya wlkn;olmakıcete vekıl laytn atm. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekıl tüm gundem madrjele;ı ıçın kendı jonjşu doOrultusunda oy kullanmaya yeHtıiıd» oı J?*!> aşaQıc*: lalımatlaı rJoOrjflusunda günderrı madrjelerı ıçın oy kullanmaya yerjuMu Talınatla IOZÖ Talımallar yas'ı 1 : Vekıl şıtvel vonetımınırı önerılerı doğrultusunda oy kuilanmava yetkılıdu :- Toolanlıdj ortava çıkabılecek aıjja konularda vekıl a^Oıdakı lalımatlaı dogrultusunrja oy kuUanmaya yelkllıdK TaJırnariar (Talıntat yotcsa velnl oyuıu serbesiçs kuılanıı) Talmaiar I Oze! aiıratia yazıl») B| ORTAĞIK SAH/P OLDUĞU HfSSE SEMfOlN/N a) Tertıp ve serısı bj Vumarası c) Adet - Nommal Oegerı d; Oyda ımiıyazı olup olmadıgı e; Hamıbne - Natna yazıb oldupu ORTAfilN : A0I. SOYADI vey ÜNVANI İMZASI ADRESİ NOT A Bokımunde <a) (b) veya (c| olaralr Delırtılen 5*lardan bın seçılK ı1 )) ve[d)şılrtııçınaç*lamayacılır ŞPKE'MEPKtZI ACflEîi Necalıoey Bulra ' No M 35210 IZMtR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog