Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER Fanatik Yahudiler çekiliyor • KEDL'MİN (AA> Batı Şeria'da Fılıstın özerk yönetımınin genişletilmesıni engellemek isteyen ve son dört gündür bölgedekı bazı tepelen ışgal eden fanatik Yahudi yerleşimcıler, en son işgal ettıkleri Kedumın tepesinı, üç gün içın terk edeceklenni söyledıler. İşgale üç gün ara verme karannı Cumhurbaşkanı Ezer Weızman'ın talebı ûzenne aldıklannı ifade- eden yerleşımcılenn sözcüsü, •'Cumhurbaşkanı. her şeye üç gün ara vermemızı ve düşünmemızi ıstedi"dedi. Çeçenya'da bilançosu • YIOSKOVA (AA) Çeçenıstarfda yaklaşık 8 ay süren savaşta, 15 binden fazla sivil ve 2 binin üzerinde Rus askerinin öldüğü bildırildi. Sa\aş esirleri ve kayıplar komisyonu başkanı emeklı General Dmitn Volkogonov gazetecilere yaptığı açıklamada. savaşta Rus tarafından 2 bin askerin öldüğünü. Çeçen askerlerin 3 bin ıla 4 bin arasında ka>ıp verdiğini belirterek. bu rakamlann eksı va da artılannın olabileceSinı kavdetti. Martin Sheen tutuklandı • \\ASHINGTON (A-A)-Amerikalı ünlü aktör Martin Sheen'nin, Pentagon önünde, ABD'nin savunma poütikalannı. Hıroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasını protesto eden grubun eylemlerı sırasında, polıs yetkilileri tarafından tutuklandığı bıidirildi. Pentagon polis yetkilileri. Sheen \e 6 gösterıcinin. geçılmemesı gereken noktayı geçtiklen konusunda uyanlmaianna ragmen yürüyüşlerinı de\am ettirdiklennı ve sonuçta da tutuklandiKİannı belirttiler. Tecavüzcüye ağır ceza • AUCKLAND(AA)- Yenı Zelanda Yüksek Mahkemesi. hakkında yüzden fazla kadına teca\ üz iddiası bulunan sanığa. en az 12 yıl hapis cezaM \erdı. Mahkeme. 25 yıl hapis cezasina çarptmlan 37 yaşındakı fabrika işçisı Joseph Thompson'ın. hapis cezasına ek olarak. hayatı boyunca toplum içın tehlikeli olduğuna hükmederek gözetım altında bulundurulmasını da karara bağladı. 'Şaddam, saray düşkünü' • YVASHINGTON (AA) - ABDnın BM Daımı Temsilcısi Büyükelçi Madeleine Albrıght, lrak lıderi Saddam Hüseyin'in "lüks sara> lara düşkün bır megaloman" olduğunu ılen sürdü. ABD Senatosu Dış llişkıler Komıtesi'nde konuşan Albnght. Irak'ın. dünyadakı herkesı öldürebılecek düzeyde bı>olojik madde ürettiğini savundu. FKİHsrail görüşmeleri • EYLAT(AA)-İsrail ve FK.Ö arasında. Fihstin özerk yönetımınin Batı Şena'ya genışletılmesiyle ilgilı olarak. İsraıPın günevındekı Eylat otelınde bır haftadır süren görüşmelere ara verildi Görüşmelerde çok az ılerleme ka\dcdildıûı bildırildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Albert Çernişev garanti verdi: PKK\d barmchrmayızHAKAN AKSAV MOSKOYA-Rusya Dışışlen Ba- kan Yardımcısı ve eski Türkıve Bü- yükelçisi Albert Çernişev, K.ürt so- rununu "Ankara'nın iç işi" olarak görduklerini belırtti. Çernişev. PKK'yi kastederek "yabancı parti \e örgiitlerin Rus>a toraklarında ymalanmaJarına izin verme)ecek- İerini" soyledı Moskova"da yayımlanan Segodn- ya gazetesı. kısa süre önce Türkı- ye'yi ziyaret eden Çernişev'ın bu sözlerinı "şaşırtıcı derecede sert" bulduğunu vurguladı ve bunu, uzun süredır Türkıye ile Kürtler arasın- da kalan Rusya' nın. sonunda konu- ya "açıklıkgetirnıesi" ve "tercihini yapması" olarak yorumladı. PKK'nın faalıyetlennın A\ru- pa'nın pek çok ülkesınde yasaklan- dığını. "Bu acıdan Vloskova'ya da eleştiri getirilemeyeceğini'" belırten Segodn> a. bununla bırlıkte '"kişisel olarak Rusya'ya gelen PKK mili- tanlannın yerel Kürt örgütleriyle ilişki kurma hakkının engeUeneme- >eceğini" >azdı Haberı kaleme alan ırina Crudunina. Avrupanın çeşıtlı kentlennde PKK tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı gösten- lerin olaysız bıçımde gerçekleştı- rıldiğini bızzat görmüş olduğunu ekledı. Ancak Grudunına. Kürdıs- tan Ulusal Kurtuluş Cephesı"nın BDT temsilcısi Ahmet Dere"nın. "Kürt yönetimi adına" yaptığı bır konuşmada. Hazar Denızı petrolü- nü aktaracak boru hartının Türki- ye'den geçmesını engelleyeceklen- nı söylemesını "provokatifbiraçık- lama" olarak nıteledı. Bununla bır- likte Kürt konusunda Ankara'nın sinırlerının haddinden fazla gergın olduğunu vurgulayan gazeteci. Moskova"nın eleştırilebılecek bır yanlış yapmadıgını savundu. Türkıye'nın PKK'ye karşı l4 Uan edilmemiş bir savaş" yürüttüğünü. Kuzey lrak topraklarında askerı ha- rekâtlar düzenledığını \e bu ope- rasyonlarda Rusya'dan aldığı silah- lan kullandığını kaydeden Grudu- nina. Çernışev "in yaptığı açıklama- yı da eleştırdı. Rusya'da ve komşu ülkelerde çok sayıda Kürdün yaşadığı. "yuvalan- ma denilen e>lemin birkaç kuşak önce gerçekleştigi" ve "çok sayıda Kürt «oçmenin varlığının da gözar- dıedileme\ecefi"* \ urgulanan yazı- da. Kürt sorununun "Ankara'nıniç işi olarak değeriendirilemeyeceği'1 belırtıldi IRAK ULUSAL KONGRESİ DAĞILDI Irak'ta Saddam karşıtlan bölündü DL'BAİ(AA)-Irak'taki yö- netimın önemlı bır muhalıfı. lrak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin karşıtı muhalefet ör- gütlerinı bün\esinde topla- yan "lrak Ulusal Kongre- si"nın(IUK)dağıldığınısöy- ledi. 1992 yılında oluşturulan ILJK'nin vönetıminde ver alanemekli general Hasanet- INakip. El-Hayat Gazete- si'nde yer alan demecınde. "lrak Ulusal Kongresi bittT dedı. Sünnı Arap olan el-Nakıp, Şıı dini lıder Seyid Muham- med Bahr eMJIum ve lrak Kürdıstan Demokratık Partı- si (IKDP) lıden Mesut Bar- zani ıle bırlıkte lUK'nın or- tak başkanlığını yürütüyor- du. El-Hayat gazetesı, el- Ulum'un bır süre önce Kong- renınçalışmalarınakatılma- yı "dondurduğunu"bıldırdı. Barzanı lıderlığindekı IKDP mılıslennı, "kendisine baskı yapmak amacıyla"Ku- ze> Irak'ın Selahaddin ken- tındekı evını aramakla suçla- yan el-Nakıp. "Artık Kuze> Irak'a dönme\eceğim. Çiin- kü bu bölgede etkili bir şekil- de hareket edemiNorum" de- dı. El-Nakıp. dağılan IUK'nin bundan böyle Sad- dam Hüseyırfi devıremeye- ceğini. Irak'takı bütün vatan- daşlann. rejımı devirmek içın çaba sarfetmelen gerektığinı söyledi. Geçen yıl muhalefet safla- nna katılan lrak ordusunun eski gizlı servis şefi Vefikes- Samarrav ıse. el-Hayat'a yaptığı açıklamada. Barza- nı'nin kendısinı öldürmek ıs- tedığıni ve Arap muhalıflen Kuzey Irak'tan kovmak ve Cdal Talabani lıderlığindekı Irak Kürdıstan Yurtsever Bir- lığı'ne (IKYB) saldırmak içın Bağdat ıle anlaştığını ıd- dıa ettı. El-Hayat'ın görüşüne baş- vurduğu Londra'dakı bır IKDP yetkılısi ıse bu suçla- malan reddettı. ABD Senatosu Dış llişkı- ler Komıtesi'nde. Irak'ta ın- san haklan konulu bır top- lantı düzenlendi. Toplantıda. Bağdat yönetımınin baskıla- rıyla karşılaştığını söyleyen bazı Kuzey Iraklılardinlendı Üç Kuzey Iraklı. Irak'ta ya- pılan işkenceler. toplu katlı- amlar. Halepçe'ye kımyasal sılah saldınsı ileilgilikonuş- malar yaptı. TKK terörist' Bölge konusunda bır uz- man olarak tanınan Alan Ma- kovsky de. PKK'nin "terörist bir örgüt" olduğunu v urgu- layarak, Kuzey Irak'ta çatı- şan Barzanı ve Talabani gruplarının Türkiye ıle ıvi geçınmesının kendı yararla- nnaolacağını belırtti. Makovsky. "Bu gnıplar. Ankara ile sağlıklı bir ilişki içindeolursa. PKK'nin sınır- dan sızmalanna da engel olu- nur ve Türiaye'nin haklı gü- venlik endişeleri giderilmiş olur" dedı. . . Geçen mayıs ayında lürkiye'yegelen Claes, Başbakan Çiller ve Dışişleri Bakanı İnönii ilegörüşmüştü. NATO Genel Sekreteri Willy Claes'ten Ankara'ya övgü : Türldye NATO^da anahtar ülke BRÜKSEL (A.A) - NATO Genel Sekreten Willy Claes,Türkıye'nın ıttı- fak açısından çok önemlı bır stratejik konuma sahıp bulunduğuna dıkkat çe- kerek. NATO'da "anahtar ülke" oldu- ğunu söyledi. Claes. AA'ya verdiğı özel demecte. geçen mayıs ayında Türkıye'ye yaptı- ğı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Erdal tnönü ve çeşıtlı yetkılıler ıle yaptığı temasların önemıne değınerek "Türkiye, güç bir dönem olan soğuk savaş zamanında stratejik önemi olan bir rolü üstlendi" dedı. Claes. Türk-Yunan gergınliğinin son bulmasının NATO içın hayatı bır me- sele olduğunu da v urguladı. Claes. Yu- nanıstan'ınNATObünyesındekıolum- suz tutumlarını ıçeren bır sorusunu şu şekıldece\aplandırdı. "Türkiyeile Vu- nanistan arasındaki gerginlik ile hu ger- ginliğin Ege denizindeki duruma ve başka alanlara yansımalan beni de it- rifakın diğcr üyelerini de endişelendiren önemli bir konudur. Bu gerginliğin azal- masa ve sonucta ortadan kalkmasu NA- TO'nun geneli açısından da bu iki üike için de hayatidir. Bu çerçevede, benim, NATOGenel Sekreteri olaraközel olay- lar üzerine açık degeıiendirme ve yo- rumlarda bulunmam hiçbir şeye yara- maz. Bazı önlemlerin neden alınd^gı ve- ya neden ahnmadığı. hunlann sonuçla- n genel bir değerlendirme ile > e kısa bir görüşme sırasında girilemeyecek kadar karmaşıktır." Türkiye \e Yunanıstan arasındaki sorunlara değinırken, kendısının ozel- likle son aylarda. NATO Güney Bölge Komutanlığı kapsamındaki anlaşmaz- lıklar konusunda çeşıtlı çaba ve giri- şimlerde bulunduğunu söyleyen Cla- es, "İki ülkenin yapıcı önlemieri saye- sinde NATO bütçesine yansıy an sorun- lara geçki bir çözüm bulunabildi. An- cak, maalesef. \ unanistan'da kurulma- sı öngörülen komutanlık konusunda henüz bir mutabakata ulaşamadık" de- dı. AVRUPA'DAN EDİP EMİL ÖYMEN Rusyada Seçime. Rusya'da seçim 17 aralıkta. Daha çok var. Ama şimdıden adaylık niyetlerinı açıklayanlar sırada. En ilgınci de Rus Müslümanlannın seçime bağım- sız adaylarla katılması olacak. Kendilerine "Nur" adını veren, "Tüm Rusya Müslüman Hareketi", bir basın toplantısıyla niyetıni açıkladı. Hareketin söz- cüsü Falit Yakhin, adaylannın yüzde 5 seçim bara- jını aşarak alt meclıs Duma'ya girebileceğini söyle- di. "Nur", resmi makamlara kaydını geçen haziran- da yaptırmış. Rusya çapında 47 bölgede örgütlen- miş. Yakhin, amaçlannın, Müslümanların haklannın korunması otduğunu söylüyor: "Yönetim, Jirinovs- ki türünden büyük bir Rus şovenizmini benimser- se elbette kaygılanırız." Çeçenya olaylan bellı kı "Nur"un kunjluşunu ça- buklaştırmış. O konuda da diplomatik birdille, "Çe- çenya konusunun barışçı biçimde çözümü yönün- de heryolun denendiğinı sanmıyoruz" diyorlar. Seçim içın şimdiden kolları sıvayan çok... örgüt- lü partiler var. Seçim ittifakları var. Adı var kendi yok gruplar var. Ve tabıi komünıstler var. Komünistler dediysek "çeşitli" görüşlerdeki "çe- şitli" komünist partileri... Güçbirliği yapacaklarını açıkladılar. "Rusya Komünistleri" adıyla... Rusya Komünist Partısi Başkanı Gennady Zyuganov, hiç- bir komünist partisine kayıtlı olmayanların da birle- şik komünist listeden aday olabıleceklenni söyledi. Adaylar 26 ağustosta yapılacak bır parti toplantısın- da merkez yoklamasıyla saptanacak. Vetabii, zorla emekli edılen "şahin"generallerde seçim yarışına giriyor. 1993'te Yeltsin'e karşı ısyan bayrağını açanlardan General Vladislav Achalov örneğin. Eski başbakanlardan Nikolay Rijkov'un seçim ittıfakına katılıyor. Bu ittifak, diğer "şahinle- rin " de yuvası. 1991 'de Gorbaçov'a yönelik darbe- nin lıderlerınden, KGB Generali Aleksander Ster- ligovdaSovyet dönemını "arayanlardan"hukukçu Sergey Baburin de orada... Ama 1993'te darbe girışimınin en önemli ismi ve kendısinı hâlâ "cumhurbaşkanı yardımcıst" sayan Aleksander Rutskoy, kımselerle ışbırtıği yapmaya- cağmı söyledi. Ona gore, Komünist Parti lideri Zyu- ganov "sadece vatansever nutuklar atabilir, ama hiçbır şey yapamaz". Rutskoy, Duma ıçin değil, cumhurbaşkanlığı için aday olacak. Zaten cumhurbaşkanlığı için aday bolluğundan geçilmiyor: Yeltsin'le bozuşan "derebeyi" General Aleksander Lebed. 1991'de Nikolay Rijkov'un cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olan Boris Gro- mov. Halen Moskova Beledıye Başkanı Yuri Luj- kov. Halen Duma'nın başkanı tvan Rybkin. Maliye Bakanı Boris Fyodorov. Aday olanın bır yüzü, ada- yı seçmeyenın ıkı yüzü kara... Vladimir Jırinovski'nin Liberal Demokrat Partisi ıle Rusya Komünist Partisi'nin lideri Gennady Zyuga- nov birbirlerıne tamamen zıt iki kutupta, halkın "va- tansever" oyları içın yanşa girecek. Aralarında bir yerde de ekonomıst Grigory Yavlinsky duruyor. Yeltsın'ın hem ekonomı siyasetine hem Çeçenya harekâtına muhalif bır demokrat. Yeltsin, yatıp kalkıp Başbakan Vıktor Çernomir- din'in bir seçim zaferıne dua etse yerıdır. "Yurdu- muz Rusya" partısi ortanın biraz sağında ve Yelt- sin'in yanında. Aralık seçiminde başarı şansı tartış- malı. Ama, Rus iç politikasını yıllardır izleyenlerin de dedıkleri gibi, "Rusya'da kimin kime oy verdiği de- ğil, oyları kimin saydığı önemlidır". EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENELKURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI'NDAN Şukefımız Oıa«a Olaganuslu Gena KunUL. gunoemındet naüdsei' goı-sme»«Kaıa'3 Daçia~a* U2ae 21 J8 ' 955 gırt. saai 10 00 da Cumhurıyel Bulvan No 210 AlsancaM2ü* adıesındelo EGE FALAS Ü^ai nde toplanacaktif Savn OrfaHarmızm bızzat veya bır lemsılcı v2sıösı Ueengeç 14081995 gunü akşaırnra kalat Suka Mem;mıaieıı gjrcş kartıarm atat* Genel K t M Tcotantsna Katılnemıı nca edoız \of/eH0Siterakletm«taiesn ISIBII etloecek g a ç * veya luzel fcş Dd»la«r.ıar, vekatetnanelBm j^ıöaHı loıma göt ttsnlanolan «ya «eUelnane locm OıneCıra Şattt Mertezmden veya KÖRFE2BANK A 5 ŞUBELfRrnOefi lemın ednek 09 031994 gun ve 21872 sayılı Resmı Gazete'de yayrl3nan Seraıaye Pıyasas Kuruhı nut Serı IV No 8 leDlıgı lıûkunlaı çaçaesınde nole'e onavlaiılaıaic Şnkaımae te*Jı elmeien gerekmeMed» Nama yaalı nısse saıeüı satııt» onaüaımıa gOndeılen as»elıyela gıtış kartı HUımüreftd« Hamılne )Trtı hısse saıedı s*Si' artaktamB tıısse saaıetıni Şskasroe teslım edetek gıcış kartı alafcıleceıtleı gJ» KORFEZBANK A.Ş ŞUBELEPI le oe tevflı edeöılııle GÜNDEM: 1 A;' 1 *, 3aster!* Onanı nın seçllnies! ve Gefıe Kuul Topöntı 1ua\aQınn Başkanı* Dıvannca mzalanmsı ıçıtı yeOıı vaılmesı 2 Sfma>« P yasası Kuulu n<ün alıran an çHçevesnde Kayıliı Samaye Sıstemıne geçılmesı. Kayıtlı Sermave Tavanmın 600 000 000 000 - (Allıyûz MıiyaO Tur* Llrası O B * betır'ennesı ve An* Sözleşmenın 6 Maddesımn ttegı^ırUmesı nakkmdafcaaralnması 3- Setmaye Pıyasası Kaiunu ve ılgılı mevzısu uyguniuk s^lamaV une Seraıaye Pıyasası Kuulu nun tmerıletı doOtultusunda Ana SAzjeşmenm 25.27 ve 30 raûdelaımn teoıştifiinesı taktonda karar almmas GÜNOEMİN 2. MADDESİNE KONU DEĞİŞİKÜK TASARISI ESKİ 5EKİL YENI ŞEKİL SERMAYE MADDE:6 ] ıketın semayesı fteı tnrı ıOOO - TL ıtıöarı deOerde 100 000 000 (YÜZ MıLrON! adetftıssedenıbareı oluo 1ıX) Oüü OOC' 000 ı»üZ MILYAR) Turk Lııası ût Bu samayenın OaOılınıı aşaOnökı gıbı* I) TERTİBİ TÛRÜ lıAMA VkMA HAMİLINE HAMILINE GRUBU A HİSSE MİKTARI 1ZO0OO00 16000000 22l»J000 50030 000 1X000000 HİSSE TUTARI (Tl) 12000000000 16000000000 22000000000 50000000000 100 000000000 II' Cnc* smaveyı leşM eden 50 000 000 000 - (ELLI MILYAR) Tür» Uası nakden ve lamamen ooencnışnr III) Bu kere aıtoılan sermayeyı tsşlul eden 50 000 000 000 - i a U MİLYAR) Türk Lııank ktsmm A) ü 500 000 - (OnaknalycnteffOzbın) adö nsseye tekatul eden 2cı tenıp 8flrubuhamılme ya^lı 12 500 000 000 - !0nıkım<yart>eşyüzm!yon) Tuık Luadk kısm, Vergı Usul Kanuiuna 3332 sayılı kanunla eklenen mütıerısf 29ficı raddesı gerejjıncg bılançanuzla kayniı anortısmana l*ı ıttısadı kıymetlom yenıden degerlendırılmesı sufetiyte husule gelen aeget artış toouidan. B) 37 500 000- ;Otik-yedm,;vonbeşYiizt«n) adet hısseye tetıabul eden 2cı tenıp B grubu namlıne yazılı 37 5CO 000 000 - fOtuzyedınglyarbeşyûzınılyon) TurV Lualık kısmı da nakden ve tamaT»n raaiM edılmışrıı hjkderı Meı.mesı BatıM edılen 37 500 000 000 - (Oftayedımılyartıeşyuzıralyon) T um Lnal* kwı lamamen ve naMen ödenmışl.ı 6u rtusustakı ılanlar tşOu Ana Sfl^eşme Tdrk Tıcaıet Kanunu. Seraıaye Pıyasası Kanunu \e ılgılı mevzuat nukunl«ı dareande yapılır Pa> DeOellerının Bmam Menmedai hamllıne yaah tıısse senedı ;*anian,v C) 37 503 000 000 - (OtuzyednnılyarDeşyiBnıılyon) Tûr* Lıratık nakdı acttoınıın dolavsı ıte ruçnan l-aklurı «ullanmayan pay sahıpleıının bu haklan ışöu Ana Sfflleşme Turt IıcaM Kanunu ve Seımaye Pıyasası Kanunu ve ılgılıraevajatçaçeresındetasamılsjf»ofa,-.<ı a'ıcmra sunuluı 0) v enı0en Oegeıleme suretıyle nusule gelen Oeget Artış Fonundan Serauyeye ılave eoılen 2cı tertıp B aulxı namlme yaaiı 12 500 000 000 - (Onlumılyareesyûznııtyon) Turk Lıralık lıısse senetlaı pay sahıpieııne tnsse.aı oarnida bedelsu abrak daOMacaktır Yonetım Kuıulu Tedavûlu kolayUştHTiak içın Sermaye Pıyasası Kunılu teblıglerı çerçevtsınde deaı5:< degerüe kuDûfle> lulnde nısse senedı bastıraöıtı SERMATE HUDDE6 Snket 3794 Sayılı Kanunla oegış* 3499 Sayılı Snınave Pıyasası Kanunu hutOmlaıne göre kayniı Sermaye Setenvra kabul etmı; ve Seımaye Pıyasası Kurulu nun 20/07/1995 unn ve 948 sayılı OTnlebusısıemeoeçnışlr ŞateHn kayıtlı sernıayes ner M ı 1000 -(Bin) Ttrt Lnsı nommal degerde 600 000 000 (AlHyıiz Mılyon) adet tnsseden ıbaret olup 600 000 000 000 (Aftıyüz Mılyar) Tüft ürasoıt Şrt*n lama.111 odenm; ÇHntmç Sennayesl tw tnrı 1000 - (Bm) Türt Urası ıiıban deoefde 100 000 000 - (Yu.' Milyon) aaa hısseden ıbaret otup 100 000000 000 - (Yfiz Mılyar) Türk uasıdı 100 000 000 000 - (Yüz Milyar)T ı»k Lırası ;*arı!mış setmayemn dağ«mı aşagıdaltı gibtöıt THTİBİ TÛRÛ GRUBU HİSSE MİKTARI (AMt) HİSSE TUTARI (TL) 1 NAMA A 12000000 12.000000000 1 NAMA B 16000000 16000000000 1 HAMILUff B 22000000 22000000000 2 HAMIÜNE B 50000 000 50000000000 100000000 100000000000 v onetm Kutulu gaeklı gcrdugu zamanlarda Seımaye Pıyasasj Kanunu ve ılgılı TOvzuat hüHjfnlerıne uygun olarak kayıtlı seımaye lavanına kadar nama veya hamılme yazrtı hısse senetlerı ıfvac edetek çıtaılni'Ş sermayeyı arttfirava teüavu'u kolaylaştıtm* T^ksadYle hısse senetlerım twden lazla payı tenisıl edecek kuoöler lalınde Dırieşlıımeye veya 4ana HJÇ* kııputlee oöimeye aaha önce ç*aılmış tıısse seneneıını yasaıara göre ûuzenenmış yenı hısse senetlerı •« degi5iırmeşe v9kıl«îır YSnetım Kunılj ayrta ımfyazlı ve^a ıHöar 1 Jegerının uzauıde hısse serelien ^karmaya pay sahıplerının yenı D$ alma hajaannı snırlandırmaya ve ınıtıyarlı hısse senedı sahıplerımn haHanra kısıilamaya yelk ı«*r Işbu madds kapsamındaki riusustar Ana Sozteşme Turk Ticaret Kanunu Sermave P<yasası Kanunu ve ılgılı mevzuat hukumlerı çerçevesınde yapıl» Pay bedetlerınm lamamı otienmedıkçe hamılıne yazılı nısse senedi ;*anianaz NOT QuiKlem:n 3 maddesme konu Ana Sözleşnie deoısjkiıkleıı Sermayç Pıyasası Kanunu ve ılgılı mw2uaa uvgunluk saglamak uzete Sermaye Fıvasası Kuntlu dnerılerı dogrultusunda Genel Kurul'un katarına arzedılmektedır Sermaye Pıyasası Kurulu ve TC Sanayı ve Ticaret Bakanlıgı ndan ızrn alnan değı^klık tasansnm yenı metnı eski metnı ıle bırlıkte arzu eden orfaklarunız Şııket Merkeznden lemın edeoılııla VEKALETNAME EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A Ş. EGEPLAST Ege Plaslık Tıcaet ve Sanayı A.Ş nm 21081995 gunu saat 10 OCTda Cumhurıyet Bulvarı No 210 Alsantak/lzmıt adresındekı EGE PALAS OTELI nde yapılacak Olaganuslu Genel Kurul Tocıiantısınaa aşağıda bei>rttıgıın görüşla dogrultusunaa benı temsıle oy nermeye teklıfle bulunmaya ve geekl< aelgelerı nrualanaya » vekıl tayın edıygfum A) TEMSfL YETKİSİNİH KAPSAHH a- vekıl tun gjnreiiı maodelefi içın kendı goıuşu doorutojsunda oy kullanmaya yetkılıd" t> Vekn aşagıdain laiımallar Doğrultusunda gundem maddeaı ıçın oy kullanmaya yetkılıdıı Taiı<naMar !0id talımallar yanlıı) c Vekll Şııket YOnetımnın onenlerı dogıultusunda oy kullanmaya yeMMır o- Toç.isılvla ortays çmaoılecek dıger konularda vekıl aşagıdakı lalımatlaı doOruflusunaa oy kullanmaya yetkılıaır (Talımat yoksa vekıl evtr j sefDestçe kullanıı) Taımatlar (0:el ta1 matıar yazılm B) ORTAĞIN SAHİP OLDUGU HİSSE SENEDİNİN a- rer'ıp ve Serıs b- N'jmarası c- Adet-Nomınal deOerı ö- Ovda ımtıyazı olup otmadıgı ORTAĞİN ADI. SOYADI mya ÜNVANI: İMZASI ADRESİ \o> ADOlumunde (a) (W veya (C) olarak belıtiılen s*lar0an bııısı sepl» !bi ve ıd) 511*1 ıçın ac*lama yapmr ŞRKET MERKETJMIZ Necalıbev Bulvan No 14 Çankaya/İZMİR EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENELKURUL TOPLANTI ÇAĞRISI İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN Şnketımız Oftaklar OlaganuSu Genel Kurulu gûndemındekı madaMoı gOmsm» «e kaıaıa bagtamak ısere 2108.1995 gunû saat 10 OVda Cumhurıvel Buivarı No 210 AısancanAmn aoresınoau EGE PALAS OTEll nde «glanacaM» Saym OnaMaiKnam 002* veya tm lemalo vaslası ıle en geç 14 061995 gunu »şanta üos Şııkel MeVezımızlen g»ı; iMam aiaıak Genel Kurul Toplantisna haMmalarını nca edsrc T opiant«ü kendılennı vekaletoi lers; stiuEcek gerçek veya tıoel kışı oriaklarımızn.rtkalemamelerinıasagıdala lorma gfre riazılamaıarn veya vekaletnaıne famu ometjml Çlrka Memeanden veya KCRFEZBANK A.Ş SUBELERİ'nden temın eooek 09 031994 gün ve 21872 sayılı Resmı Gazete'de yaymlanan Sermaye Pıyasası Kurulu nun Sen IV No 8 teoııgı hukûmterı cerçmsmde notae onaylatılarak Şırketımıze tevdı etmeta1 gerekmektedır Havî yazılı tnsse senedı santıı odaMaonca gtmderılen cövetıyçter gırış kartı nOkmündedır Kar-rlıne yanlı hısse senedı sahıt» ortakörmo hısse senetlerını Şırtelpmıa teslım ederek gırı; kartı alatmeceUen gıbı KORFEZBANK A Ş ŞUBEIER1 ne de levdı edetıılırler GÜNOEM: • - Açtijş Başkaniık Dıvanı ran seçılmesı ve Genel Kurul TopMı kıtanagrai Bsskamık Dnanmca ımzatanması ıqn vetkı verılmcsı 2- Sermaye Pı/asası KurulVndan Stıan 12ın cerosvesınde Kayıtlı Semaye Sıstemıne geçılmssı KayiKı Sermaye Tananmn 300 000 000 000 - î'Jçyıiz Milyar) Turk Lnası olarak belrlenmesı ve Esas Mukatefemn 6 maddesnn degıştınlmc: haktanda karar alnması GÜNDEMİN 2. MADDESİNE KONU DEĞİŞİKLİK TASARISI ESKİ ŞEKİL YENI ŞEKİL SERMAYE MADDE:6 Şırketsriayes he'Sn vy« T_ mbarı dejerde 60 000 000 (ALTMŞ MILYON) aflel hrsseden ıbaret otup 50000 000 000 (ALTMIŞ MİLYAR) TOrk üıasdı Bu sermayerm oagılnı aşagıdakı gıbtrjtr ll TERTİBİ 1 1 2 NE£l NAMA HAMİÜNE HAMİLINE HISSE SAYISI 15200 0OC 48000» 40.000.000 60000000 HISSE TUTARI (TLI 15200000 000 4800000 000 40 000 000000 60 000 000 000 H) Oncekı sermayevı leskıl eden 20 000 000 000 - (¥«Mİ MILYAR) Turk Lırası nakden ve tamanien odenmıştır III) Bu kere artırılan sermayeyı teşkıl eden 40 000 000IKIRK MİLYON) adet hısseye lekabul eder 40 000 000 000- (KIRK MİLYAR) Türk Lıral* kısmm A) 4 000 000 - (Dort Mılyon) adet hısseye tekabûl eden 2tı tertıp ramıime yaalı 4 000 000 000 - (Dört Mılyar) Turk Lıralık ksmı Vergı Usul Kanununa 3332 sayılı kanunla ekfenen mukerrer 298c; maddesı gaegıraoılançorniEtSlcMiı amortrsmana tabı Mısadı kıymetlerın yenırjen oegerlendırılmesı suretryie husule gelen deger aıtış lonundan B)36GOO000 fOtuzallmıiyon)adethrsseyetekabuleden2alerbphaniriıneyazUı 36 «>: 000 000 (OtuzaDı Mılyar) Turk Lııalık kısmı da nakden ve tamamen taahhut edılmshı Nakden odennıesı taaıhutedllen36000000000-(OtuzaKı Mılyar) Tuık Lrahk kjsmı kamamen ve nakden odenmıştır Bu husustakı nanlaı rşCu Esas Mukavele. Tûrk Ticaret Kanunu Sermaye Pıyasası Kanunu ve ılgılı mevzuat hukûmlen natresmde yapılır p av Dcdellerının tamamı ddenmeden hamılıne yazılı hısse senedı (itBrılanıaz. C) 36 000 000 00G -: 3IU-3.1I Mılyar) Turk Lıralık nakdı arthrırmn dolaysı ıle ruçnan * i r o kullanmayan pay sahıgteımvn bu tiaktaıı <şbu Esas Mukavele. Ttrt Tıcara Kanunu ve Sermaye Pıyasası Kanunu ve ılgılı mevzuat çerçevesınde tasarruf sahıplerınm almma sunulur D) Yenıden Oegerleme suıetıyie husule gelen Deger Artış Fonundan Sermayeye ılave edı en 2cı rertıp harmlıne yazılı 4 000 000 000 - (Dört Mıryar) Türk Lıral* hısse senetterı pay sahipiame hısselen oramnda bedelsız olarak rjagıtııacaklır - önetım Kutulu Tedavutu koöytaşnmak ıçn Sermaye Piyasası Kurulu letKıgtaı çerçevesınde deoısjk degerde küpüıla haünde hısse senedı bastıatMlr SERMAYE MADDE:6 Şvket 2499 Sayılı Ka^un hflkumıerıoe göre kayıtlı Sermaye Sıslemıra kabul etraş ve Sermaye Pıyasası Ku-ulu'nun 20/0 7/1995 tar ıh ve 980 sayılı ıznı ıle bu söeme geçmısta Şırketın kaytiı sermayesı 300 000 000 000 Uçyuz Milyar) Tûrk Lırası olup her tnrl 1000 - (Bin) Turk Lnası marı t/ymarje 300 000 000 (Uçvuz Ml'yon) paya bölünmûsUı $ırkettn ÇıkarJmış Sermayesı öframı ödenmış 60 000 000 000 - (Allmrş Milyar) Turk urasıdır Bu sermayentn 48 894 275 000 - (Kıksekc Mılyar Sel«ız>usfJoksark»rt Mıryonlkryûzvetbı;!»; Bin) Türk Lıralık kısmı -Sden odenmış^ır Bakıye 10 3«3 725 000 - (On Mılyar L<yOzk»kOç Mıtyon Yedıyüzyırbeş Bm) TOrk Lıral* ksmı. vetgı usul kanununa 3332 sayılı kanunla eklenen mukerrer 298 maddesı geregmce bıiançomuzda kayMı amomsmana tabı ıttısadı krymenerın venıden rjefjerienmesı suret ıle husule gelen deger artıs tonundan 762 000 000 - Oedıyuzaltmışıkı Mılyon) Tuık Lrası oa Oiafjanûstu yedek ılacelerden semayeve ılave suıetıyle kaışiannıshr Şırkern çıkarılmış saırayea her bm 1 000 (Bin) Turküıası defjermde 60 000 000 (Aftınış Mılyon) paya ayr>lmış ve bu paylan lemstl eden tıısse senetlertnlrı dagılım asagoa gosterıimışt» TERTİBİ 1 1 2 TURU NAMA HAMil.SC HAMIUNE HİSSE SAYISI (Adet) 15 200 000 4300000 40000 000 6C 000 000 HİSSE TUTARI (TL) 15200000000 4 800 000 000 40 000000000 60 000000000 Idare Mectsı. Sermaye Pıyasası Kanunu hukûMerıne uygun olarak gerekli gördogû zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamılıne yazılı hısse senetlerı ıhraç edee* çstammış sermayeyı arttırmaya ve hısse senetlerını Dırden toia payı temsıl eden kupurter hatınoe bvleştırmeye yetkılıdır Aynca Idare Meclısı ımtıyazlı veya ıtıbarı rjegerınm uzerınde hısse senedı (ikarılması pay sahpıaınm yenı pay alma haklarmı snırlandırılması konularında veya ımtryazlı hısse senedı saraplamın radarmı kpssıayıcı nıtelikte karar alabılır VEKALETNAME EGE PflOFİL TİCARET VE SAMYİ A.Ş. Ege - -:M Tıcars ve Sanayı A.S ran 21061995 gûmı saat 10 3ffda Cumhunyet Bulvarı No210Alsancak/izrnır arjresmdekı EGE PALAS OTEUnde yapıtacak Olaganüstu Genö Kurul Toplanusında aşajıoa tKlıritıgım gpruşJer aogrulaısunda aenı tonsH« oy vomeye teMrtte bulunmaya ve gerekli betgeterı ımzalamaya _ . . _ vekıl Byın edryorum A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAIM a- Vekıl lum gûndem maddelen ıçın kendı göruşu dogrultusunda oy kullanmaya yetkılıdır b- /ekıl aşagıdakı MrTBllar dogmHusunda gundem narMelen tçm oy kullanmaya yetkıUr Talımatlar (Özd tahmatlar yazılır) c- Vekıl Şuket Yönetımınin önenlen OoOrultusunda oy kullanmaya yeHdlsdtr d- Tcjfetra ortava pkabı'ece» dıger konu'.arda vekıl aşagıdakı talımallar dogruttusunda oy Kullanmaya yeOotidır (Talımat yoksa vekıl oyunu serbestçe kullanr) Talımatlar (Ozei talıiıatlar yazılır B) ORTAĞIH SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a T erîıp ve Serısı b- Numarası c- AoK-Nomınal degerı d- Oyda ımtıyaa olup olmadıgı e- Hamillne-Nama yazılı oldugu ORTAGIN AOI. SOYAOI veya ÜNVANI: İMZASI' ADRESİ: 'lût A öGijnunüe (aı *> veya (cı OBrak Oelırtılen şıklardan D rıS' seçmr ,D) ve ıd) S'kkı çın açnlarna yapıl'i ŞIRKET MEflKEI'MIZ Kecalıbe/ Bul.an Nc 14 Çarftaya/IZM'R
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog