Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'lıkferdi kaza sigortası sa|lar. EMLAK BANKASi " D a h j U/gar Bır Yaşam I ç ı n " 7Z. HL SAYI 25504 /15000 Tl (KDVıçmde) CumhuriyetKURUCUSU: VUNUS IMDİ (1924-1945) BAŞYAZARt lUOh IU0İ (1945-1991) 1995CUMMTESİ Büyük eyleıtı İŞÇİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ Ücretlerde kan kaybı • Harb-Iş Sendikası Araştırma Bürosu'nun yaptığı hesaplamalara göre hükümet. kamuda çalışan işçilerin alım gücünü geçen yıl yüzde 27 oranında düşürdü. Hükümetin. bu yıl için vermeyi hedeflediği ücret artışıyla da kamu çalışanlannın alım gücü geçen yıla oranla yüzde 45 düzeyinde azalacak. • Hükümetin, geçen yıldan itibaren uygulamaya başladığı politikalarla memurlann alım gücünü 1994 başına göre yüzde 75 oranında düşüreceği vurgulanan raporda, "Hükümet IMF destekli politikalarla emek ücretlerini gerileterek ekonomik bunalımı çözmeye çahşıyor" denildi. • 3. Sayfada EMEĞE SAYGI Çahşanlar üü Çahşanlar, hükümete tepkilerini eylemleıie gösterecekJer. yürüyor• Türk-Jş'in, hükümetin uygulamalannı protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emeğe Saygı Miting ve Yürüyüşü" bugün yapılıyor. Eyleme, Türk-îş ve DÎSK'e bağlı sendıkalar ile kamu çalışanlannın örgütlü olduğu sendikalann yanı sıra çeşitli demokratik kitle örgütleri de katılacak. • Miting ve yürüyüşe izin veren hükümet, 8 ağustos salı günü gerçekleştirilmesi planlanan "işe gitmeme" eylemini "yasadışı" ilan ederek karşı çıktı. Türk-lş Başkanlar Kurulu. mitingden sonra toplanarak eylemi ve hükümete karşı izlenecek tavn değerlendirecek. • 3. Sayfada Son değişiklikleriyle Anayasa kitapçığı l 1 1 i ' / / ' • •LSpü '/l s 1 Bugün Cumhupiyet'le birlikte Basmda yaşanan promosyon çılgınlığının arkasmda sektörün gazeteciliğin dışına kayması yatıyor Okııyucueşhtir 1• Cumhuriyetin ilk yıllannda gazetelerin patronu aynı zamanda başyazardı. Her şey onlardan sorulurdu. Bunlara 1960'larda işletme. idare. pazarlama müdürleri eklendi. Promosyon patlaması da aynı yıllara rastlıyor. • Haldun Simavi'nin "Son" gazetesi lotaryalan, bol fotoğraflan. cinayet haberlerine kadar, her şeyi popülarize eden habercilik anlayışı ve fotoromanlar, magazin türü gazeteciliğin ilk örnekleriydi. AYŞE Y1LDIRIM ZAFERAKNAR Bır gazetenın başlattığı tabak takımı kampanyasının televiz- yon reklamında, genç ve güzel sunucu kadın, yoldan çevirdığı bir kadına soruyordu: - Nereye gidiyorsunuz? - Kuponalmaya!... Işte bu kısa diyalog. ülkemiz- deki gazete promosyonunun okuyucu üzerindeki etkisini çok iyi özetlıyordu. Gazeteler, oku- yucunun gözünde bırer "ku- pon"du. Gazetelenn birer u kupon"a dönüşmesı 1960'lıyıllardabaş- lıyordu. Ondan öncesi ise "ga- zeteciler"in saltanatdönemiydi Cumhuriyet öncesi ve cumhuri- yet yıllannda basın ekonomisi kavramı ortalıkta yoktu. O yıl- larda, gazete patronu, gazetenin aynı zamanda başyazanydı. Yu- nusNadi, Cumhuriyet gazetesi- nin; Hiiseyin Cahit Tanin gaze- tesınin; Ahmet Emin. Vatan ga- zetesinin hem sahibi hem de en iyi yazarlanydı. Sahiplerin yanında bir yazıiş- leri müdürü. bir de editör vardı. 19601ı yıllarda kadroya, ıdare müdürlüğü, müessese müdürlü- M Arkası Sa. 6, Sü. 2'de B u g ü n ABO'nin radyas kurbanı kobayian I Cumhupiyet'le birlikte Çifler: Yasakları kaldırdık • Başbakan, 7. Beş Yıllık Kalkınma Plam'nı açıkladığı toplantıda, anayasa değişıkliğı ile askeri darbelerden kalan yasaklann kaldınldığını söyledı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu ÇU- ler. 7. Beş Yıllık Kalkınma Pla- nı'nm, Türkiye"nin süper giiç olması yönünde öngörüler içer- dığini ve yapısal hükümleriyle geçmiş programlara göre çok ilende olduğunu söyledı. Ana- yasa değişiklikleriyle. asken darbelerle oluşan ara rejımler- den kalan 'bürün yasaklan kal- dırdıklannı' beürten Başbakan. "50. hükümetin arrjğı her adım • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de TOBB RAPORL: Korucıdar savaşa girmeıneli • TOBB Güneydoğu raporunda koruculuk sistemi eleştirildi. Koruculuk sisteminin aktif bir saldın ve savaş gücü olarak kullanılmaması gerektiği bildırilen raporda, TC vatandaşının etnik Türk olmaya zorlanmaması ve Kürt derneklerinin açıiması istendi. • 4. Sayfada IHD: TOBB ARAŞTIRMASI OLUMLU • 6. Sayfada Hava, Deniz ve Jandarma komutanlan değişti Yüksek Askeri Şûra komutanlan belirledi• Hava Kuvvetlen Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ahmet Çöreîcçi. Deniz Kuvvetlen Komutanlığı'na. Donanma Komutanı Oramiral Güven Erkaya, Jandarma Genel Komutanlığı'na da 3. Ordu Komutanı ve eski MÎT Müsteşarı Orgeneral Teoman Koman getirildı. Ankara'da ekmek fiyatlannın ^rt^,,,,,,,, a m a c ı y ı a v a p ,,a n topJantıda anlaşma sağlandL Ekmeği şimdilik 7 bin 500 lira- dan zamsız satmayı sürdürecekJerini beiirten Ankara Fınncı- lar Odası Başkanı Yusuf Ekşl, ancak maliyetlerde arüş olursa, rrvaün veniden belirtenmesinJn kaçınılmaz olacağını söyledi. (Fotoğraf: ERZADE ERTEM) • 6. Sayfada 1995'teyılükenflasyon Enflasyon durmuyor • Fiyatlarda her yıl temmuz ayında gerçekleşen çok düşük oranlı artışlar, geçen ayın enflasyonunda tersine döndü. Yaz aylannda meyve, sebze fiyatlannda yaşanan durgunluğa karşın geçen ay, bir önceki aya göre, tüketici fiyatlan yüzde 2.9. toptan eşya fiyatlan yüzde 2.4 oranında yükseldi. Yıllık enflasyon da toptan eşyada yüzde 80, tüketici mallannda da yüzde 86.5 oranına ulaştı. Yılbaşına göre toptan eşya fiyatlan yüzde 34.9, tüketici fiyatlan da yüzde 35.5 oranında arttı. • 9. Sayfada • Yüksek Asken Şûra'nın, 1 ağustosta başlayan ve 4 gün süren olağan ağustos ayı toplantısında 33 general ve amiral bir üst rütbeye, 45 albay da general ve amiralliğe terfi erti. 5'ı yaş haddinden olmak üzere toplam 40 general emekli edilirken 45 general ve amıralin de rütbe bekleme sürelen bir yıl uzatıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) Başbakan Tansu Çiller başkanlığında yaptığı toplantı- da. Türk Sılahlı Kuvvetlen'nın (TSK) yenı üst düzey komıte ka- demesı belli oldu. Şûrada bır üst rütbeye yükselecek general ve amiraller ile general ve amirai- lığe yükselecek albaylar da be- lirlendi. Toplantıda. kadrosuz- luk nedeniyle emekliye sevk edıleceklerılebulunduklanrüt- belerde bekleme süresi bır yıl uzatılacak TSK mensuplan da saptandı. YAŞ'ın 1 ağustosta başlayan ve 4 gün süren olağan ağustos ayı toplantısında alınan kararlar dün açıklandı. YAŞ kararlan. dün sabah Genelkurmay Başka- nı Orgeneral İsmail Hakkı Ka- radayı ile Milli Savxınma Baka- nı Mehmet Gölhan tarafından Cumhurbaşkanı Süle>man De- mirel'in onayına sunuldu. YAŞ karanna göre, 30 ağus- tos tarihinden itibaren emekliye aynlan Hava Kuvvetlen Komu- tanı Orgeneral Halis Bur- han'dan boşalan göreve Genel- kurmay 2. Başkanı Orgeneral Ahmet Çörekçi. Oramiral Vural \ Arkası Sa. 6, Sü. 2'de CHP'de sol kanattan çağrı Mııhaliflei'hı 'kendine dön' bfldirgi • Ercan Karakaş, Aydın Gü\ en Gürkan. Seyfi Oktay gibi parti içi muhalifler. partinin sosyal demokrat ideolojisinin geride rutulduğunu ileri sürerek, 'İşbirliğine, dayanışmaya katılma çağrısı' yaptı. Partinin, iktidann yozlaştıncı etkilerine karşı korunamadığı v'urgulanan bildirgede partililerin CHP'ye sahip çıkması istendi. • 5. Sayfada ERDAL İNÖNÜ, İZMİRDE HİKMET ÇETİN'E DESTEK ÎSTEDf • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKt GERÇEK Yaşanan Olay?.. Türkiye'de önemli bir olay yaşanıyor; biri merkez sağda, ötekı merkez solda iki partinin iki lideri, Doğu'da görev ya- pan 'Özel Tım 1n yetkılerini aş- tığını, halk ve devlet açısından bir tehlikeye dönüştüğünü di- le getiriyorlar; ancak bu açık- lamalar sağır duvarlara çarpı- yor. Koalisyon hükümeti, önce- likle hükümetin sol kanadı, bu eleştirilere kulak vermeli, ge- rekeni yapmalıdır. Anamuhalefet partisi lideri Sayın Yılmaz'a göre, "Özel tim kunıluş amaandan farklı kullanılmaya" başlamıştır; "Çiller hükümete geldikten sonra terörle mücadele tü- müyle askeri biriiklere devre- dildi" diyen ANAP Genel Baş- kanı sözlerini şö'yle sürdürü- yor: "özel tim amacına aykın çalıştınldığı için bugün yaşa- nan yozlaşma ortaya çıktı." Peki, muhalefet ne yapma- lıdır?.. ANAP lideri bu alanda- ki olanaklann sınırlı olduğunu dile getiriyor: "Başbakan yar- dımcısının boşaltılan köylere gidemediği bir memlekette, muhalefet partilerinin yapa- cağı denetimin ne olabilece- ğıni takdihnıze bırakıyorum. Bir memlekette muhatefetin görevini layıkıyla yapabilmesi için önce sıvil otoritenin hâ- kim olması lazım. Tunceli'de şu an sivil otorite hâkim değil. Emirkomuta mekanizması si- vil otoritenin üstünluğüne gö- • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Beylikdüzü'nde zor günler • Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren kooperatif üyelerini zor günler bekliyor. Istanbul 4. İdare Mahkemesi'nin, belediyenin imar planlannda yasaya aykın değişiklik yaptığı gerekçesiyle açılan davada yürütmeyi durdurma karan almasından sonra 3 birliğe bağlı yaklaşık 30 kooperatife üye binlerce kişinin akıbetinin ne olacağı bilinmiyor. AHMET ÇöJKTn haöeri • 9. Sayfada BORSA QDün 49.103.94 Önceki 49.939.55 DOLAR ûDön 45.600 önceki 45.525 MARK ûDun 32.725 Oncekı 32.675 ALTIN ODün 570.500 Oncekı 570.000 GUNDEM Ml STAFA BALBAY 'Halk tribunde. hep seyirci' Ali Koçman'a göre medyanın durumu Türkiye için en ciddı siyasi sorun. Kamuoyuna olayları aktarmak, halkı bilgilendirmek yerine, devleti yönetmeye talip. • Arka Sayfada Pink Floyd'dan konser günlüğü Pink Floyd'un The Division Bell'den sonra çıktığı turnenin 'canlı günlüğü' Pulse adlı albüm bizde de yayımlandı. • 14. Sayfada Ağlama Nikaragua... MANAGUA - 1970'lerin sonunda, yeryüzünde insanca yaşamaktan yana olan herkes, sempatiyle bakmıştı onla- ra. 1936'dan 1979'a dek ülkeyi. kendı çıftlikleri gibi yöne- ten Somoza ailesinin diktatörlüğüne son vermişlerdı. "özgür insanların generali" Cesar Augusto Sandi- no'nun torunlan, uzun yıllar sonra zafere ulaşmışlar ve Ni- karagua'yı bağımsız, emekten ve üretenlerden yana bir devlet olarak yenıden kurmaya girişmişlerdi. 17 Temmuz 1979'da başlayan bu yürüyüş 25 Nisan 1990'da kesildi. ABD'nin hem ambargo uygulaması hem M Arkası Sa. 6, Sü. 2'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog