Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve j International... 150.000 Ş'lıkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI " O a h a U y g a r B ı r Y a ş a m I ç ı n " Cumhuriyet72. YL SAYI 25503 /16000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNU8 ItMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR AMDİ (1945-1991) s on d e ğ i ş i k l i k l e r i y l e Anayasa kitapçığı Y a r ı n C u m h u r i y e t ' l e b i r I i k t e Emekçi yarın eylemde• 100 bin kişinin katılımmın beklendiği "Emeğe Saygı" mitingı, yann Ankara Celal Bayar Bulvan'nda başlayacak. Türk-lş tarafından dağıtılan bildiride "Bugün sessiz kahrsak, 12 Eylül döneminin antidemokratik anayasasını ve diğer mevzuatını değiştirmek mümkün olmayacaktır. Adım adım köleleştirileceğiz. Ama biz, sessiz kalmayacağız. Demokrasiye evet, sadakaya hayır" denildi. Haber Merkezi - Hükumetın işçiye karşı uyguladığı polıtıka- yı kınamak amacıyla Türk-lş'ın 'dûzenledığı "Emeğe Saygı" mı- tingı ve yürüyüşu yann Anka- ra'da düzenlenıyor. Yaklaşık 100 bin kişinin katılmasının beklen- diği mitingı DİSK, tnsan Hakla- n Derneğı. Işçı ve K.amu Çalı- şanlan Platformu dadestekhyor. Türk-lş, 8 ağustosta da ışe gıt- meme eylemı gerçekleştırecek. Türk-lş'ın karanna göre ya- nnki eylem, Celal Bayar Bulva- n'nda saat 12.00'de başlayacak. Sıhhiye yönüne doğru yapılacak yürüyüş, Kızılay'da mıtıngle ta- mamlanacak. Mıtinge katılanla- ra dağıtılmak uzere 170 bin adet karton şapka, 30 bin adet el ila- nı, 5 bin adet poster ve 3 bin adet afış bastınldı. Türk-Jş'ın bastır- dığı el ılanlannda şöyle denildr " Bugün sessiz kalırsak hükümet ve IMF. üzerimize gelmeve de- vam edecektir. İmzalanan topiu işsözteşmeleri uygulanma>acak- ör, işçi alacakian geciktirilecek- tir. Kıdem tazminatının kaldınl- ması gündeme getiriiecektir. İş- ten çıkarmalar artacaktır, iş gü- \encesi ve işsizlik sigortası tasa- nlan bir defa daha rafa kaJ- dınlacaktır. tşverlerimizde zo- runlu emeklilik uygulanacakbr. Mezarda emeklilik yasalaşacak, • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Ozel tinı taıtısmasi'TUNCELFDEKİ OLAĞANÜSTÜ HAL'DEN ÇIKARI OLANLAR VAIT Ecevit: MHP'nin gucu gıbı • De\ letın Tunceli'ye kuşku. önyargı, baskı ve tehditle yak- laştığını söyleyen Ecevit, devletin gücü olması gereken özel timin, siyasi bir partinin gücü gibi davrandığını belirtti. • DSP lideri Bülent Ecevit, 1980'li yıllardaGüneydoğu Ana- dolu Bölgesi'nde olağanüstü hal uygulamasına geçilirken Tunceli'nin bu kapsam dışında tutulduğunu anımsatarak "Tunceli'nin olağanüstü hal kapsamma alınmasında çıkan bulunan birtakım devlet güçleri, yapay bir olay yaratarak ka- rann değiştirilmesini ve Tunceli'de de olağanüstü hal uygu- lanmasını sağladılar" diye konuştu. • Ecevit, Tunceli'de terörün; devlet güçlerinin, olaylann üze- rine zamanında ve etkili gidememesinden dolayı son yıllarda artış gösterdiğini vurguladı. • 4. Sayfada ANAP Genel Başkanı Ntesut V ılnıaz. Fatih Betediye Başkanı Sa- dertin Tantan'ın Zeyrek e>lerini bir kütrûr merkezi haline ge- tirraek amacnla başlattıgı "ZejTek'i Kurtarma Projesi" hak- kında bilgi aldı \e e\leri gezdi. (Fotoğraf UÖUR GÜNYÜZ) MESLT YILMAZ; OZEL TİM AMACINDAN FARKLI KIXLANILIYOR • "Özel tim, kuruluş amacından farklı kullanılmaya başlan- dı. Sayın Çiller hükümete geldikten sonra terörle mücadele tümüyle askeri birliklere devredildi. Amacına aykın çalıştı- nldığı için bugün yaşandığı gibi yozlaşma ortaya çıktı" iddi- asında bulunan Mesut Yılmaz, Tunceli'de meydana gelen olaylann Meclis tarafından incelenmesi için partisinin giri- şimde bulunacağını, gerekırse olağanüstü toplantı yapacak- lannı söyledi. • Olaylann, Meclis'in el koymasını gerektiren bir safhaya geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Meclis tarafından iddialann araştınlmasma, ne kadar yaygın olduğunun belirlenmesine ih- tiyaç vardır. Bu mesele artık hükümet içinde sonuçlandınla- bilecek bir mesele olmaktan çıkmıştır" dedi. • 4. Sayfada ANAP'tan Meclis araştırması Dava sonuçlanana kadar inşaat yapılmayacak Mahkeme, BeyHkdüzü koııııüarau dıırdurdu • Beylikdüzü'nde oynandığı ileri . sürülen trilyonluk rant oyunu bozuldu. Istanbul 4. Idare Mahkemesi, 252 bin 830 metrekarelik arazinin imar planlannı iki kez yasaya aykın olarak değiştirerek haksız rant yarattığı f gerekçesıyle Gürpınar Belediyesi .. hakkında açılan davada yürütmeyi { durdurma karan verdi. • 3 birlik ve yaklaşık 30 kooperatifin faaliyet gösterdiği bölgede. imar planlannda yasaya aykın değişiklik yapıldığı gerekçesiyle açılan dava sonuçlanana kadar inşaatlar durdurulacak. • Bölgede ilk etapta 2350 konut yapmayı planlayan Jet Konut'un, yann Başbakan Tansu Çiller'in katılımı ile gerçekleştirileceğini ilan ettiği temel atma töreninın ne olacağı belli değıl. Jet Konut yetkilileri, söz konusu mahkeme karannın kendileriyle ilgili olmadığını belirtti ler. • Gürpınar Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri. parsellerin hamurlandığını belirterek, "Hamurlamadan sonra yeniden bölündü. 630 ada, 1 nolu parsel de bu arazidedir" dediler. NMET ÇBJCK haJ«rt • ". Sayfada TOBB AR.AŞTIRMASI: GÜNEYDOĞU DEMOKRASİISTİYOR • 5. Sayfada ÇEVRE BAKANLIĞI Hektrik iive su için Turizm sezonu öncesi alınan önlemlerle Tiirkhe'ye geten turist sayısı, geçen 2 >ıla göre arttı. (Fotoğraf: RIZA EZER) Turizmde erken önlem sonuç verdi Yunanistan'da yaşanan grev, Türkiye kıyılanna yaradı. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan turist sayısında yüzde 13 oranında artış gözlenirken, diğer dünya ülkelerinden Yunanistan'a giden turist sayısında yüzde 25 oranında azalma oldu. BÜLENT SARIOĞLU ANKARA - Turizm sezonu öncesi nde alınan erken önlemler sonuç verdi. 1995 yılının ıik 6 ayında Turkıye'ye gırış ya- pan tunst sayısı. geçmış 2 yılın aynı dö- nemine göre artış gösterdi. Türkiye'ye ge- len Yunan vatandaşlannın sayısında ge- çen yıla oranla yüzde 13 oranında yüksel- me gözlenirken, Turkıye kıyılannın en buyük rakıplennden bin olan Yunanis- tan'a dığer dünya ülkelennden gıden tu- nst sayısında ıse yüzde 25 oranında azal- ma olduğu bıldırildı. Tunzm Bakanlıgı'nın verilenne göre, bu yılın ılk altı ayında Türkiye'ye ginş ya- pan turist sayısı geçen ıki yıla oranla art- tı Geçen yıla oranla Türkiye'ye gıren tu- nst sayısında nisan a>ı ıçınde yüzde 14 28, mayısta yüzde 13.62, hazıranda yüzde 20.72 oranında artış gözlendı. 1993 yılında haziran ayına kadar 2 mılyon 887 bin, 1994 yılında 2 mılyon 746 bm tunst giriş yaparken. 1995 yılında bu rakam 3 milyon 23 bin olarak gerçekleşti. 1994 yı- M Arkası Sa. 17, Sü. 2'de önerîler • Çe\ re Bakanlığı tarafından hazırlanan bir broşürde, su ve elektnk faturalannın kabank gelmemesi ıçın alınması gereken önlemler sıralandı. İstanbul Haber Servisi - Çev- re Bakanlığı. elektnk ve su fatu- ralannın duşük gelmesı ıçın bır dızı öneride bulundu Elektnk faturalannın düşuk gelmesı ıçın "Floresan lamba kullanılması, buzdolabı kapısının sürekli açık bırakılnıaması, çamaşır ınakine- lerinin tam dolmadan çalıştınl- mamasıgcreki\or." Su faturala- nnın duşuk gelmesı ıçın. "müıtı- kün olduğunca boş >ere su akı- tılmaması. bozuk muslukJarın kısa zaman içerisinde tamir edü- mesu muslukJara (düşük akis ha- valandıncısı)* 1 önenliyor Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürde. elektnk ve su fatura- lannın düşük gelmesı ıçın bazı önerilere de yer \erildi Buna göre, elektnk faturalannın dü- • Arkası Sa. 17, Sü. l'de OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK 'Emeğe Saygı've 'Bağımhlık' Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ardından, Ekonomik Iş- birlığı ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Türkiye'ye aynı şe- yi önerdi: Sanayi maliyetlerini düşürmek için, işçi ücretlerin- deki artışı düşük tutun. Ekonomik Işbirliğı ve Kal- kınma Öfgütü'nün Türkiye Ra- poru'nda, sanayi girdilerini üreten kamu kesimınde işçi ücretlerinin yüksekliğinden dem vurularak, toplusözleş- melerdeki artışlann sınırlı tu- tulması isteniyor. IMF ve OECD gibi, Yeni Dünya Düzeni'nin ekonomik jandarmaları, Türkiye'deki iş- çi ücretlerinin "yüksek" oldu- ğunu savunadursunlar, kamu kesiminde çalışan 680 bin iş- çi, yarın Ankara'da Türk-lş'ın düzenlediği "Emeğe Saygı Yürüyüş ve Mitingi"nde alan- ları doldurmaya hazırlanıyor. Yürüyüş ve mitingden, amaç- lanan sonuç alınamazsa, bu- nu 8 ağustostaki "ışe gıtme- me eylemi" ızleyecek. Hükümetin DYP kanadı Ekonomik Işbiriiğt ve Kalkın- ma Örgütü'nün (OECD) "öne- nlerini" destekleme eğılımin- de. Nıtekim, Türk-iş'e son ola- rak önerilen "500 bin lira sey- yanen zam" da bunun göster- gesi. Koalısyon hükümetinin CHP kanadında ıse, memur maaşlannın "düzeltılmesi"yo- lunda çalışmalar yapıldığı gözleniyor. Kamu kesiminde 1 milyon 760 bin emekçi, "memur"; 317 bin emekçi, "sözleşme- li"; 453 bin emekçi, "sürekli işçi" ve 1 milyon 555 bin emekçi de "geçıcı ışçı" ola- rak çalışıyor. Gerek IMF ve OECD, gerekse hükümetin bir kanadı, bu kadar çalışana ya- • • • • Arkası Sa. 17,SiLl 'de Şimdi pansiyon işletmek daha kolay: Pansîyon İşletmeciliği Krediniz VakıfBank ta! VakıfBank, 2 mllyar liraya kadar Panıiyon IşUtm*- elllji Kredlsi vcriyor. Gelin Vak.fBank'a, kredinizi h n e n kullanın dılenenu \tnl bir pansıyon açın, dilenenlz pansı>onunuzun yatak kapasltesinı artmn ilem gf*. de çok uygns ödtme koşullarıyU' BORSA 0Dun 49.939.55 Örcefcı 51^44.15 DOLAR 0Dun 45.525 Oncekı 45.600 MARK 0Dun 32.675 Oncekı 32.700 ALTIN Dun 570.000 Oncekı 57İ500 Fınncılar, KDV indirimini es geçti • Hükümetin, buğday ununa uygulanan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1 'e düşürerek, fiyatlan indirme girişimi, fırıncıları ekmek zammından vazger>emedı. KDV'nin aşağı çekilmesinın uialıyet açısından fazla katkı sağlamadığını belırten Ankara Fınncılar Odası Başkanı Yusuf Ekşi, ekmeği yılbaşına kadar 9 bin lıradan satacaklannı vurguladı. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'nin Arka Balkonları GUATEMALA CITY - "Halkın ılan etmesınin doğuraca- ğı ürkütücü sonuçlan önlemek üzere bağımsızlık ılan edil- miştır." Guatemala'nın ayrı bir devlet oluş sürecini başlatan "Ba- ğımsızlık Bildiıisi"nin ilk tümcelerinden biri bu. Orta Amerika ülkelerı, "muz cumhunyetleri" ya da "ABD'nin arka bahçesi" olarak bılınıyor. Ben de bu yakla- şımla geldim. Ancak buralan görüp yönetim bıçımlerıni de bıraz aralayınca, "arka bahçe" tanımı yetersiz kalıyor. "ABD'nin arka balkonlan", daha doğru bır tanımlama. Ev sahibinden izınsız kımsenın gıremedığı, oturulması gerektığınde biraz temızlenen, çoğunlukla ikıncı sınıf mo- bilyaların konulduğu, evın salonundaki çıçeklerın arada bır havalandırıldığı. sağ ve sol köşelerıne, atılamayacak, ama • Arkası Sa. 17, Sü. 2'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog