Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

3 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Köy-Koop'tan ÖİB'ye uyarı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Köy-Koop Kırklareli Birliği Yönetim Kurulu, Özelleştirme Idaresi Başkanlığı'na noter aracılıgı ile gönderdiği uyan ile Süt Endüstrisi Kurumu'na (SEK) ait fabrikalann alıcılara tesliminin durdurulmasınj istedi. Türkiye Tanmsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği Kurucu Genel Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırklareli Köy-Koop Başkanı Erdoğan Kantürer, hiçbir gücün adaletin üzerinde olmadığını ve hiçbir makamın yasalara aykın işlemler yapma hakkının olmadığını bildirdi. Sanayiciye yatırım indirimi • ANKARA (AA) -Maliye Bakanı lsmet Attila, başta fabrikalar olmak üzere tüm bina yatınmlannın, "'yatınm indirimi" kapsamına alındıgını bildirdi. Yeni düzenlemeyle yatınm indirimi oranlannın yüzde 20"den yüzde 30"a yükseltildiğini, kalkınmada öncelikli yöreler ile özel önem taşıyan sektörlerde yüzde 70 olan bu oranın, yüzde 100'e çıkanldığını ifade eden Attila, yeni oranlann l Ocak 1995'ten itibaren yapılan harcamalara uygulanacağını bildirdi. TTK ve MTA'da grev kararı • ZONGULDAK(AA)- Genel Maden tş Sendikası, MTA ve TTK işyerlerinde "grev karan" aldı. Genel Maden-lş Sendikası Genel Sekreten Erdem Ercan. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü işyerlerinde çalışan yaklaşık 21 bin 500, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlügü'nde de yaklaşık 3 bın 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uvuşmazlığın devam ettiğini söyledi. İTO'dan Dış Ticaret Enstitüsü • Ekonomi Servisi- Istanbul Ticaret Odası'nca (tTO) çalışmalan yapılan Dış Ticaret Enstitüsü ekim ayında eğitime başlayacak. Marmara Üniversitesi'nden Prof.Dr.Sait Sevgener'in başkanlığını yapacağı enstitünün ana ders programı.bölüm başkanlan ve öğretim üyelerinin belirlendiği. amacın uygulamacılann gözetiminde uluslararası ticaret uzmanı yetiştirmek olduğu öğrenildi. Turizrn yöneticisine fon muafiyeti • ANKARA (ANKA)- Belgeli turizm işletmeleri yöneticilerinin tanıtım ve pazarlama amacıyla yurtdışına yapacaklan gezilerde Toplu Konut Fonu muafiyeti getirildi. Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan karanna göre belgeli turizm işletmelerinin. Turizm Bakanlıgı'nınbilgisi dahilinde tanıtım ve pazarlama amaçlı faaliyetlerde bulunmak üzere ağustos, eylül ve ekim aylannda yurtdışına çıkacak iki yöneticisi Toplu Konut Fonu'ndan muaf tutulacak. Kardemip sermaye arttırdı • ANKARA (ANKA> Karabük Demir Çelik (Kardemir) sermayesini 8.3 trilyona çıkardı. Şirket, Özelleştirme Idaresi Başkanlığı'ndan hammadde stokunu karşılamak, fınnlann bakım \e onanmını yapmak ve işletme sermayesi ihtiyacı için aldığı tutarlan ekleyerek sermaye arttınmına gitti. Sanayide üretîm artışı • ANKARA (ANKA)- Sanayi. geçen yılki ekonomik krizin etkisini üzerinden atarak. hızla performansını arttınyor. Yılın ilk çeyreğinde geçen yıia göre gerileyen, nisan ve mayıs aylannda ise yaklaşık yüzde 14 dolayında artış gösteren sanayi. haziran ayında tam yüzde 23.9'luk bir üretım artışına ulaştı. Haziran ayındaki üretim artışı daha çok imalat sanayiıoden kaynaklandı. 1 milyon dekar azalan pancar alanlan, '96'da 500 bin tonluk ithalatı şimdiden gündeme soktu Şeker, yine kriz doğuracak• 1995 yılında şekerpancan üretim alanlannın 1 milyon 100 bin dekar daralmasının 500 bin tonluk şeker açığına neden olacağını belirten Pankobirlik Başkanı Kamil Özdemir, bu yılki şekerpancan alım fiyatlannın 3 bin liranm altına düşmesinin üretimi tamamen baltalayacağını söyledi. • Çiftçinin düşük taban fiyatı nedeniyle kâr getiren ürünlere yönelmesinın üretim alanlannda 1 milyon 100 bin hektarlık daraltma yarattığını belirten uzmanlar, Batı'daki üretim merkezlerinde şekerpancannın yerini domates, patlıcan ve biberin aldığını, Amasya, Ankara ve Polath'da ise soğana ağırlık verildiğıni söylediler. HÜLYA GENÇ Şekerpancan üretiminin daralması yeni krizlere gebe. 1 milyon 100 bin dekar aza- lan şekerpancan ekim alanlan 1996 yılın- da 500 bin tonluk şeker ithalatını şimdiden gündeme getirdi. Şekerpancan alım fiyat- lannın 3 bin liranın altına düşmesi halinde üretimde büyük bir daralma olacağını be- lirten uzmanlar, önlem alınmaması halin- de gelecek yıl için krizin kaçınılmaz oldu- ğunu söylediler. 1995 yılında şekerpanca- n üretim aianlannın I milyon 100 bin de- kar daraldığını hatırlatan uzmanlar, gelecek yıl şeker açığının 500 bin tonu aşacağını vurguladılar. Hükümetin geçen yıl şekerpancan taban fiyatlarını üreticilerinin istemiş olduğu 1500 lira yerine 1000 lira olarak açıklama- sı çiftçiyi farklı ürünlere yöneltti. Türkiye Şeker Fabrikalan Genel Müdüriüğü'ne bağlı 25 fabrika ile 3 özel fabrika tarafın- dan 1995'te ekilecek şekerpancan alanın 4.5 milyon hektar olarak belirlendiğini söy- leyen uzmanlar. çiftçinin kâr getiren ürün- lere yönelmesinın üretim alanlannda I mil- yon 100 bin hektarlık daraltma yarattığını anımsattılar. Batı'daki üretim merkezlerin- de şekerpancannın yerini domates, patlıcan ve biber alırken Amasya. Ankara ve Polat- Ifda ise soğan üretimine ağırlık verildi. 1995 yılı için 4.5 milyon dekar alanlık şe- kerpancan üretimi planlandığını belirten Pancar Üretiçileri Kooperatifi Birliği Baş- kanı Kamil Özdemir, bir yıl önce ilan edi- len taban fiyatının tatminkâr olmadığına değindi. Geçen sene 1400 lira avans fiyat istediklerini belirten Özdemir. "Çiftçinin gerçek maliyeti budur dedik. Buna karşuı taban fiyat bin lira olarak ilan edüdi" dedi. Avans fiyatı bildirildi Mart ayında bu yılın maliyet etütlerini çı- karttıklannı bildiren Özdemir, eylül ayına kadar geçecek sürenin de göz önünde bu- lundurulması şartıyla Tanm Bakanlığı'na avans fiyatı olarak 2 bin 500 lirayı bildir- diklerini kaydetti. Bu yılki üründen ancak 11.5-12 milyon ton işlemeye uygun şekerpancan çıkacağı- nı tahmin ettiklerini bildiren Özdemir, bu- nun 1996'da 500 bin ton civannda şeker açığı yaşanacağının göstergesi olduğuna dikkat çekti. Bugün çiftçisine 3 bin lira ver- mekten kaçınan hükümetin Avnıpa ve Bre- zilya'daki çiftçiyi zengin edeceğini ifade e- den Özdemir. "Esas itfaaiat bir dahaki sene yapdacak* diye konuştu. Şekerpancannın 2.5-3 milyar civannda bir katma değer sağladığını belirten Özde- mir, şöyle konuştu: "Şekerpancannı hammadde olarak gör- memek lazım. Çahşanı, nakliyesi, pancar yapraklanndaki küspenin besicilikte kulla- nılması ile birçok katkısı bulunuyor." Türkiye Şeker Fabrikalan yatınmlann- dan Sorumlu Genel Müdür Vekili Jzzet Adakda pancar üretim alanlannın daraldı- ğını dogruladı. Yaklaşık 1 milyon dekar ala- nın ekilmediğini anımsatan Adak, pancar yerine soğan. havuç ve fasulye ekiminin yaygınlaştığını söyledi. 3 ayda yapılan satışlardan 9.5 trilyon elde ettiğini açıklayan idarenin kasasına giren para 1.5 trilyon • • • OIB, gelir hesabını erken yapü• Her ne kadar yapılan satışlann taksitle yapıldığı belirtilse de konuyu değerlendiren uzmanlar, alınmamış bir paranın özelleştirme geliri olarak açıklanmasının anlamsız olduğunu belirtiyorlar. Ekonomi Servisi - Özelleştirme Idaresı Başkan- lığı (ÖİB) kasasına koymadığı parayı gelir kaydet- ti. Son üç ayda yapılan özelleştirrnelerden 9.5 tril- yon gelir elde edildiğini belirten ÖlB'nin söz konu- su satışlardan kasasına giren para sadece 1 trilyon 578 milyar lira. Özelleştirme Yasasf nın çıktığı 23 Aralık 1994 ile 2 mayıs arasında 2.9 trilyonluk satış yapılırken Özel- leştirme tdaresi Başkanlığı'na lîfiık Söylemez'in gelmesinden sonraki üç ayda hızlanan özelleştirme uygulamalannda 9.5 trilyon liralık satış gerçekleş- tirildi. Yapılan satışlann yanında, ÖlB'nin kasasına giren paranın toplam satışa oranı dikkate alındığın- da ortaya oldukça karamsar bir tablo çıkıyor. Her ne kadar yapılan satışlann taksitle yapıldığı belirtilse de konuyu değerlendiren uzmanlar. alınmamış bir paranın özelleştirme geliri olarak açıklanmasının anlamsız olduğunu belirtiyorlar. 2 mayıstan sonra- ki dönemde toplam satışlardan elde edilmesi bekle- nen gelirin ancak yüzde 19'u idarenin kasasına gi- rerken. önceki dönemde elde edilen gelirin de top- lam satışa oranının yüzde 57 olması dikkat çekiyor. Yetkililer satışlann gerçekleşmesinden bu yana uzun süre geçmesine rağmen ödenen miktann düşük çık- masını işletmelerin satışından elde edilmesi bekle- nen gelirlerin düşmesine neden olacağını belirtiyor- lar. Yetkililer özelleştirme giderlerinin hesaba katıl- dığında devletin bırakın gelir elde etmeyi. zarar et- tiği gerçeğinin ortaya çıktığını belirtirlerken, bu gü- ne kadar toplam 39 trilyon 137 milyar liralık satış yapılmasına rağmen yapılan harcama 33 trilyon 263 milyar lira oldu. Satışlann ancak düşük bir oranının deviet kasasına girdiğine dikkat çeken yetkililer, el- de edilen gelirin özelleştirme giderlerine harcandı- ğına dikkat çektiler. Özelleştirme tdaresi Başkanlığı'na Uftık Söyle- mez'in geçmesinden sonra hızlanan özelleştirmenin aynı hızla devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda özelleştirilmek için sıra bekleyen KlT'ler arasında tartışmalara konu olacak kuruluşlar bulu- nuyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte Özeîleştirme fdare- si'ni bekleyen en büyük sınav Erdemir'in özelleşti- rilmesi. 8 şirketin teklif verdiği Erdemir ihalesinde teklif sahiplerine bildirilen ilke ve koşullar doğrul- tusunda birinci tur pazarlık görüşmeleri tamamlan- dı. Ikinci tür görüşmelere geçilmesi beklenen bu günlerde. işletmelerin KAM projesi çerçevesinde aldığı dış borcun gündeme gelmesinin görüşmeleri olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Teklif sahip- lerinin üstlenmek istemedikleri Hazine garantili bor- cun ne olacağı halen belirsizliğini koruyor. Açıklanan özelleştirme gelirîerinin önemli bir bö- lümünü oluşturan SEK konusunda ise henüz sözleş- meler imzalanmadı. Sözleşmelerin önümüzdeki günlerde imzalanması beklenirken, sözleşmelerle birlikte ödeme takvimi de gündeme gelecek. ÖZELLESTIRMENIN TAKVİMİ luşla ADIYAMAN ÇIMENTO (%100 hissenin blok satışı) Son teklif Iiı.7.1995 DENIZ NAKLIYATI 23.6.1005 İÜsküdar'daki bir taşınmaz) (15 kombina + 1 ıştirak payı) 26.7.İ995 Teklif yeren firmalar Aydıner Inşaat A Ş., Cemil Özgür, H.Ömer Sabancı Holding. Mahmut Bozkurt. Rumeli Çimento A.Ş., TEKSKOAŞ. Doğuş Holding, Yılmaz Soysal, Istanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş. Ihalenin bulunduğu aşama Teklif sahiplen ile pazarlık görüşmeleri 2-3 Ağustos 1995 tarihleri arasında yapılacak. ERDEMİR (%51.88 kamu hissesinin bir bölümünün blok satışı) KUMAŞ 19.7.1995 (%99.74 hissesinin blok satışı) 3.2.1995 Bayındır Holding-OYAK-ERDEMIR Vakfı, Çolakoğlu Metalurji A.Ş.. Ertuğrul Kurdoğlu-BORUSAN- BALLI Group, Koç Holding (daha sonra ihaleden çekildi), MAY Madencilik A.Ş., NİPPON Denro Ispat Ltd., Rumeli Metal Sanayii A.Ş. • 1 ı 1 ı ı ı-T » TT »* rr-i' .—ı *»* . ı * - 30 Haziran 1995'te başlanan " pazarlık görüşmeleri sürüyor. Ihaleler 26-28 temmuzda yapıldı. 11 kombina için uygun teklif alındı. 2 2 kombina için teklif gelmedi. 1 kombina ıçın uvgun teklif alınamadı. Teklif sahiplerine bildirilen ilke ve koşullar doğrultusunda birinci tur pazarlık görüşmeleri tamamlandı. ikinci tur görüşmelere geçilecek. KOYTAş 19.7.1995 (%85.59 hissenin blok satışı) Ak-Alev Ateş Tuğla Sanayii Ltd. Şti., Rumeli Holding A.Ş.. Zeytinoğlu Holding A.Ş., MEYEPA Marketing A.Ş.. GLENVVAY Ventures Ltd., SORMAŞ Soğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş., HER-İŞ Seramik ye Turizm A.Ş. Kütahva Konsorsjyurnu MEYA Intemational Ltd. Şti., ABG Ortak Girişimi, Ismail Hakan Işçi Teklif sahipleri ile pazarlık görüşmeleri 9-11 Ağustos 1995 tanhlen arasında yapılacak. SEK (32 işletme, 4 süt toplama merkezi. 3 arsa ve isım hakkı) 3.7.1995 foplam 272 teklif Teklif sahipleri ile pazarlık görüşmeleri 27 Temmuz 1995 tarihinde yapılacak. SUNTEK (%39 hissenin blok satışı) 12.7.1995 Serim Sunguroğlu Uygun teklif alınan 30 işletme. 4 süt toplama merkezi, 3 arsa ve SEK isim hakkının satışı onaylandı. Toplam 3.3 trityon TL. tutarındaki satışa ilişkin sözleşmeler önümüzdeki günlerde imzalanacak. Teklif sahibi ile pazarlık tamamlandı. Sonuç kurul onayına sunulacak. SUMERBANK (%100 hissenin blok satışı) 4.8.1995 Teklif verme süresı henüz sona ermedı. ITJRBAN 9.8.1995 (Çeşme Oteli ve Lojmanları) Teklif verme süresi henüz sona ermedi. TDENlZCfLlKlŞLETMElEHl 2.5.1995 (Izmir Konak Eskı Balık Hali) T. GEMI SANAYİİ (Pendik, Haliç, Alaybey ve Camialtı Tersaneleri ile Pendik Motor Fabrikası) IZBELTUR / IzmırBuyukşerîir Beledıyesi Ege Şehir Planlaması Teknolojik IşbırlığıA.Ş. Ortaklıpı 19.6.1995 Pendik tersane'si için 9, Haliç Tersanesi için 2, Alaybey Tersanesi için 4, Camialtı Tersanesi için 1, Pendik Motor Fabrikası için 2 Ihale teknik olarak tamamlandı. Kültür Bakanlığı'nın ızninden sonra satış ışlemi tamamlanacak. Teklif sahipleri ile pazarlık görüşmelerine devam ediliyor. GSM Eylul sonu Çukurova Grubu Turkcell ve Telsim eylül sonuna kadar 500'er milyon getirirlerse lisans hakkını alacaklar. Aksi halde ihaleye çıkacak. ÖRUS Kasım sonu TESTAŞ Kasım sonu Daha önce ıhalesi iptal edilmişti. şletme bazında satışı hedeflenıyor. ÇINKUR Kasım sonu Kasımda varlık bazında satılacak. Aydın tesislerineağustosta ihale şartnamesi ilan edilecek. Maden sahalannın ruhsatının devriyle blok satılacak. Hükümetten buğday luııuıa KDV indiriıni • İthal buğdaya uygulanan ton başına 20 dolarlık fonu kaldıran Bakanlar Kurulu'nda, buğday ununda KDV oranmı da yüzde 8'den yüzde 1 'e indiren kararname imzaya açıldı Çetin kararnameyi imzalamıyor. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Buğday unu ve ekmek fiyat- lanndaki yükselme, hükümeti ye- ni önlemler almaya itti. îthal buğ- daya uygulanan ton başına 20 do- larlık fonu kaldıran Bakanlar Ku- rulu'nda, buğday unu için uygula- nan yüzde 8'lik KDV'yi yüzde 1 'e indiren kararname imzaya açıldı. Başbakan Tansu Çiller. henüz imzalar tamamlanmadan ekmek fiyatlarında düşüş sağlandığını açıkladı. Fiyatlann yükseleceği düşüncesiyle stok yapan buğday üreticisi ve tüccar, ithalatın açılma sürecine girmesiyle. şimdi de ma- lını satmak için CHP Genel Baş- kanı ve Başbakan Yardımcısı Hik- Buğday ithalinde fon kaldınldı ANKARA(AA)-Türkıye'de bu yıl buğday rekoltesinin beklenenin altında gerçekleşmesi ve üretimin kaliteli buğday ihtiyacını karşılamaması nedeniyle, buğday ithalatı kolaylaştınldı. Dünkü Res- mi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Karan ile buğday itha- latında ton başına alınan 20 dolarlık fon kaldınldı. fthalatta, yüzde 3 düzeyinde olan gümrük vergilerinde ise bir değişiklik yapılmadı. metÇeo'n'in. "fiyaün düşük oldu- ğu" gerekçesiyle imzalamadığı kararnameyi bekliyor. CHP lideri Hikmet Çetin. buğ- day taban fiyatlanna ilişkin karar- nameyi henüz imzalamazken Top- rak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın belirlediği taban fiyat üzerinden alım yapması kargaşaya neden ol- du. Buğday üretiminin düşük ol- ması ve taban fiyatın henüz açık- lanmaması nedeniyle TMO'nun alım yapamaması, stoklann artma- sına ve serbest piyasada buğdayın fiyatının yükselmesine neden ol- Anakent belediyesinin ürettiği ekmeğin fiyatı 3 bin 500 liradan 6 bin liraya çıkanldı Ankara'da 6 halk ekmeğe' yüzde 90 zam ANKARA (CumhuriyetBürosu) - Başkentte 7 bin 500 liradan satı- lan ekmeğin, 9 bin liraya çıkanlma- sına tepki gösteren Ankara Valısi Erdoğan Şahinoğlu. "kamu menfa- atteri" açısmdan olaya el koyduğu- nu belirterek, meslek odalarını 4 agustosta toplantıya çağırdı. Anka- ra Anakent Beledıyesi'nin çıkardı- ğı halk ekmeğin fiyatı, yüzde 90 oranında zam yapılârak, 6 bin lira- ya yükseltildi. Şahinoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Yasası'nın mülkı amirlere verdiği yetkiye dayanarak Ankara Esnaf Ce Sanatkârlar Odalan Birliği, Anka- ra Ticaret Odası, Ankara Fınncılar Odası ve Ankara Sanayi ve Ticaret II Müdürlüğü'nü yarın toplantıya çağırdığını söyledi. Halk Ekmeği AŞ Yönetim Kuru- lu Başkanı Ali İlkbahar. yaptığı açıklamada. buğdaydakı dengesız fiyat artışı ve buğday sıkıntısının zammı zorunlu kıldığını söyledi. 320 gram halk ekmeğin maliye- tınin kendilenne ortalama 5 bın 3 80 liraya geldiğini belirten ilkbahar. "Ankara haikını düşünerek, miim- kün olan en az kârla sanşlanmızı sürdürecegiz" dedı. Son aylarda buğday fiyatlarına aşın zam yapıldıgını ifade eden tlk- bahar. ''Bir çuval un 450 bin lira iken, şimdi 700-^50 bin liradan ab- yoruz. İthal buğda> gelmezse, bir çu\al un I mihona kadar yüksele- cektir. Bu da ekmeğin 15 bin liranın Üzerinde saOlmasına \ol açacaktır" diye konuştu. Öte yandan Ekmek yapımında kullanılan buğday ununa ve ekme- ğe uygulanan KDV oranlannın. Başbakan Tansu Çiller'in talima- tıyla yüzde 8'den yüzde 1 'e indiril- diği bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi"nden konuya ilişkin ola- rak yapılan açıklamada şöyle denil- dı: "KDV oranlarında Sayın Ba$- bakan'ın talimatıvla yapılan de- ğişiklikle ekmek fiyatlarında ucuzlama sağlandı. Bu konudaki du. Fiyatlardaki yükselişin, temel gıda maddesi olan ekmek fiyatla- nna da yansıması, hükümeti itha- lata zorladı. Çetin ise Tanm ve Köyişleri Ba- kanlığı'nca kamuoyuna açıklanan taban fiyatlann Bakanlar Kuru- lu'na danışılmadan belirlendiği ve düşük olduğu gerekçesiyle ilgili kararnameyi imzalamamakta dire- niyor. Çıller. fınncılann ekmek fiyat- lanna yapmak istedikleri zam ne- deniyle doğan tartışmalar üzerine devreye girdi. Başbakanlık, dün ekmek için de kullanılan buğday ununa uygulanan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1 'e düşürülmesini öngören bir kararnamenin Bakan- lar Kurulu'na sunulduğunu açıkla- dı. Kararnamede henüz imzalar ta- mamlanmadan yapılan açıklama- da. "Sayın Başbakan'm talimatJa- nyla yapılan degişikle. ekmek fi- yatlannda ucuzlama sağlandı" ifa- delerine yer verilmesi dikkat çek- ti. Açıklamada. ekmekte en az yüzde 7'lik bir ucuzlama sağlana- cağı kaydedildi. Buna göre Anka- ra'da 7 bin 500 liradan satılan ek- meğin fırın çıkış fiyatı 6 bin 975 liraya inecek. Tanm Bakanlığı yetkilileri ise buğday üzerinde doğan spekülas- yonlara karşın bu yılki hasattan umutlu olduklarını belirttiler. İŞÇİNİN EVREMNDEN ŞÜKRAN SONER 179 Trilyon Kimin Cebine Girecek? 600 bin kamu işçisinin toplusözleşme uyuşmazlı- ğında olumlu sayılabilecek en küçük bir gelişme ol- muyor. Türk-iş'in önce büyük miting sonra da iş bı- rakma eylemlerine gün sayılırken, hükümet ve med- ya cephesi olayı yok saymakta diretiyor. Işçi ve sendikacıların moralini bozmak için aldır- mazlık taktiği bile böylesine riskli yapılmaz. Bu kadar yok sayılma, horlanma, öfke kabartır; niyet yoksa bi- le ciddi bir şeyler yapılmak zorundakahnabilir. Adam "Beni kim itti" diye soru sormaya vakit bulamadan kendini suyun içinde bulduğu için yüzmek zorunda kalabilir. Atlanmaması gereken bir başka moral faktör de hü- kümetle karşı karşıya kalmada öne düşmemek için kendi yetkilerini düşürme yanşına girmiş olan sendi- kacıların, Türk-lş genel kurulunun yaklaşıyor olması ve adaylıklar nedeni ile bu kez. tersine, işçiden yana bir şeyler yapma görüntüsü için, yeni bir yarışa gir- mek zorunda kalabilecekleridir. Ne kadar moralsiz, ne kadar isteksiz görünülürse görünülsün, bu cumartesi Ankara'da, kamu çalışan- larının da destegini almış ciddi bir işçi gövde göste- risi olacağa benziyor. Uyuşmazlık 600 bin işçiyi kapsadığına ve işin ucun- da önemli bir parayı kaybetme ya da kazanma pa- zarlığı olduğuna göre, işçilerin Ankara meydanlarını doldurmak için, ayrıca kamu çalışanlannın sayısal desteğine pek de gereksinmeleri olmayabilir. Ancak bu desteğin hükümeti çıkmaza sokma taktiklerini bo- şa çıkarma anlamında çok büyük bir değeri var. Hükümet, kamuoyunu, kamu çalışanlannın, "me- murtarın" ücretlerinin çok düşük kaldığı, onlara ve- rebilmek için "yüksek ücretli işçiye ücret artışı veril- memesi gerektiği propagandası" ile oyalama takti- ğini yürütüyordu. İşçiden daha düşük ücretli kamu çalışanlan, işçinin hakları için yapılacak eylemleri sa- dece dışarıdan değil, doğrudan eylemlerine katılarak destekleme kararı almış bulunuyor. Hükümetin oyununa gelip kendi düşük ücretinin hesabını işçiden sormaya kalkışmıyor. Kendisine gö- re çok daha yüksek ücretli, ancak enflasyon karşı- sında yenik düşmüş işçinin hak kavgasına katılıyor. Bugünlerde sessiz havayı koklamayı yeğleyen hü- kümet adına zaman zaman çıkışlar yapan Deviet Ba- kanı Bekir Sami Daçe'nin dikkatleri kamu işçi üc- retleri ortalamasına. yüksekliğine çekmeye kalkışma taktiği pek bir işe yaramıyor. Devletin kamu çalışanını (memuru), özel sektörün işçiyi sefalet ücretleri ile çalıştırması, asgari ücretin halen 5 kişilik ailede günde bir simit, bir çay parası karşılığı olması, kamu işçisinin göreceli yüksek bu- günkü ortalama ücretine razı olması gibi bir haklılığı getirmiyor. Daçe'nin açıklamalan karşısında Harb-lş Sendika- sı merkezi, yanıt niteliğinde bir araştırma sonucunu ulaştırdı. 600 bin kamu işçisi sadece bir dönem ön- ceki toplusözleşmelerinin son 6 ayının zam farklan- nın geç ödenmesi ile bağlantılı, işçinin cebinden 18 trilyonun çahnması gibi bir sonuç getirmiş. Ücretler- de reel yüzde 38 oranında bir küçülme olmuş. Nereye gitmiş bu para? Tabii ki iç borç faizlerinin ödenmesine, rantiyeye kaynak aktarmaya... Yine Harb-lş'in araştınmasına göre, hükümetin 600 bin kamu işçisinin toplusözleşme uyumazlığında önerdiği son teklife. işçiler ve Türk-lş "evet" derler- se enflasyon karşısında yenik düşmemek, sadece yoksullaşmamak üzere almaları gereken ücretten, 179 trilyondan vazgeçecekler. Toplusözleşme hakkı aslında işçinin çalışma ve ya- şam koşullarını iyileştirmek üezere yapılır. Biz ise bir önceki sözleşme dönemindeki gelir düzeyinin sade- ce korunabilmesinden söz ediyoruz. Evet, 1993 yılı 100 olmak üzere yapılan hesapla- malar, yüzün aynen korunması için verilmesi gereken toplam yerine, hükümetin önerdiği yüzde 5.4 oranın- da zam yapılırsa hükümetin, işçinin 179 trilyonuna el koyacağını gösteriyor. Hükümetin önerisi kabul edi- lirse de işçinin ücreti yüzde 45 oranında büyük bir aşınmaya uğrayacak. ışçi o oranda yoksullaşacak. Işçi haklarında. kamu çalışanlarının haklarında, sendikalizmin geleceğine yönelik kritik bir döneme- ce gelinmiş bulunuyor. Herkes pusuda; peşrev yapa- rak karşıdakinin atağını görmek, gücünü ölçmek is- tiyor. Belli ki taraflar. kündeye gelmemek için. korku- dan, bugüne kadar harekete geçmediler. 7 ay gibi uzun bir zamanı peşrevle geçirdiler. Ama peşrev çok uzadı. Zaman da kalmadı. Birileri, birilerini itecek; su- ya düşen, boğulmamak için yüzmek zorunda kala- cak... Fmdık masaya yatınldı CEVIİL CİĞERİ.M Rekolte 395 milyon ton 1995 ürünü fındık önce Düzce. sonra Trabzon \e en so- nunda da Giresun'da "masaya'" yatınldı. Fiskobirlik tara- fından düzenienen toplantılarda fındığın tüm sorunlan ele alındı. 1995 ürünü fındığın Deviet Destekleme Alımlan Kampanyasf na alınması üzerinde ısrarla duruldu. Toplantılara fındık üreticileri. sıyasi parti yöneticileri. zi- raat, ticaret. sanayi odalan, borsa. muhtarlar. esnaf kefalet kooperatifleri yö- neticileri de katıl- dı. Toplantılarda fındıktan başka I GİRESUN (Cumhurij-et) - Tür- üretim yapma ola- kiye'nin 1995 îahmini fındık rekol- nağı olmayan fın- tesi 395 milyon 746 bin kiloolarak açıklandı. Fiskobirlik Genel Müdürü Ka- zun Türkmen'in fındık üreten böl- gelerde yaptığj incelemelere ek olarak fındık mahsulünün mutlaka deviet tarafindan desteklenmesi is- tenildi. 1995 yılı rekolte miktanm açıklayan Türkmen. rekoltenin şu şekilde olduğunu beyan etti: Akça- koca bölgesi 123 milyon 750 bin ki- lo, Giresun bölgesi 89 milyon 935 bin kilo. Ordu bölgesi 117' milyon 760 bin kilo, Trabzon bölgesi 64 milyon 300 bin kilo ve toplam ola- rak da 395 milyon 746 bin kilo. dık üreticilerinin zor günler yaşa- maması için fındı- ğın destekleme alımlan kapsamı- na alınması isten- di. i4 Bikürge"de şu görüşlere yer ve- rildi: "5 Nisan Ka- rarlan'mn doğru- luğu ekonomistle- rin tartışma konu- sudur. Fındık üre- ticisinin bildiği. bu kararlar cümlesin- den olan findığın destekleme kapsamı dışında bırakılması karan yanüştır. Türkiye 1993 -1994 sezonunda 698.891.102 dolar, 21.07.1995 tarihi itibanyla da 1994 - 1995 sezonunda 757.681.185 dolar findıktan do\iz girdisi elde etmiştir. Hiç- bir tanm ürününün önümüzdeki 20 yıl içinde böyle bir gir- di sağlaması olanaksızdır. Tanmda liberalizm, dünyanın hiçbir \erinde uygulanmamaktadır. ABD dahi üreticivi ko- ru\an önlemleralmaktadır. Fındık üreticisi. fındığın dünü- nü i> i bilmektedir. Bu nedenledir ki, 1977 yılından bu yana uygulanan destekleme fi\at istikrar fonunu sessizce kâbul- lenmiştir. Bu fonda biriken para47 trihon liraya ulaşmıştir. Şimdi bu fon, öz işlevi için üreticinin emrine lerilmelidir."'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog