Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

3 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bahçelievler'de toplu iş sözleşmesi • İstanbul Haber Servisi - Bahçelıe\ler Belediyesi ile DlSK'e bağlı Genel-lş Sendikası arasında. 624 belediye işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve Bahçelievler Belediye Başkanı Saffet Bulut"un katıldıklan bır törenle imzalandı. l Mart 1994"te imzalanması gerektiği halde, ışçi sendıkalan arasındaki yetki uyuşmazlığı nedeniyle 17 aylık bir gecikmeyle yapılabilen yeni toplu iş sözleşmesine göre belediye ışçılerine 1994 yılı için yüzde 45. 1995 yılı için de yüzde 63'lük ücret artışı sağlandı. Sosyal haklarda da toplam yüzde 110'a varan bir artış kaydedildi. Yılmaz ve Halis Pamukova'da • SAKARYA(AA)- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz geçen cuma günü 15. Kolordu Komutanlığı mühımmat deposunda meydana gelen patlamalar ve yangın dolayısıyla hasara uğrayan Sakarya'nın Pamukova ilçesine gitti. Olay ve zarann karşılanması çalışmalan hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra halka hitaben bır konuşma yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Zıya Halis de dün Pamukova'da incelemelerde bulundu. Halis ve Yılmaz. askeri mühimmat depolannın yerleşım alanlannın dışına çekilmesi gerektiğini söyledi. Turist otobüsüne ses bombası • İstanbul Haber Servisi - Yenikapı Balkan Pazan'nda park halindeki Romanya plakalı bir turist otobüsünün altına konulan bomba patladı. Yapılan incelemede otobüsün altına konulan patlayıcı maddenin ses bombası olduğu anlaşıldı. Dün saat 16.15 sıralannda meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Otobüste küçük çaplı hasara yol açan patlamadan sonra başka bir otobüsün altında görülen şüpheli paket ise boş çıktı. Sungurlu'dan Soysal'a destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Grup Başkanvekılı Oltan Sungurlu. ara seçimin ekim ayında yapılmasına ilişkin ANAP ve RP'nın yasa önerilerinı gündeme almayan Anayasa Komisyonu Başkanı DYP'li Şerif Ercan'ın anayasayı ihlal suçu işlediğini söyledi. Sungurlu. yaptığı açıklamada. CHP Ankara Mılletvekili. TBMM Dışişlen Komisyonu Başkanı Mümtaz Soysal'ın Hürriyet gazetesindeki köşesinde dile getirdiği "Ara seçimin anayasal zorunluluk olduğu ve YSIC'nin herhangi bır karara ihtiyaç duymadan kendiliğinden harekete geçmesi gerektiğı" yolundakı görüşlerine aynen katıldıklannı söyledi. CHP lideri Çetin, 'İnsani Boyutuyla Bosna-Hersek Sorunu' konulu toplantıya katıldı Bosna'da önlem ahnalı'istanbul Haber Servi- si - CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin. zaman za- man valiyi bile dinleme- diklen öne sürülen Tunce- li'deki özel tim görevlile- ri ıçın "Heralanda birev- sel bazı olaylan genelleşti- remezsiniz. Birevsel bazı yanbşlıklar her kesimde. her zaman olabiür. Bunu genelleştirmek yanhştır" dedı. -İnsani Boyutuyla Bos- na-HersekSorunu" konu- lu uluslararası toplantı. dün Çırağan Sarayı'nda başladı. Başbakan Yar- dımcısı Hikmet Çetin, ınsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, CHP Mıllenekili ve Genel Sekreter Yar- dımcısı Mehmet Sevigen ile İstanbul Vali- si Ha>Tİ KozakçıoğhTnun katıldığı toplan- tıya. Batılı ınsan haklan \e insani yardım- lardan sorumlu yetkililer. bölgede bulunan ilgili 15 ülkenin büyükelçı ve temsilcileri çağnldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Baş- bakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Bosna- Hersek'te 20. yüzyılın en büyük insanlık dramının yaşanmakta olduğunu söyledi. Sırplann giriştığı etnık temızlığın BM ka- rarlanna açık bir meydan okuma olduğunu belirten Hikmet Çetin. u Uluslararası top- luluk daha fazla güvenilirüğini yitirmeden önlem alınmalıdır. Sara>bosna veçevresinin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır" dedi. NATO'nun Bosna-Hersek olayında BM 'nin taşeronluğunu yaptığını. ancak bu- nu da yenne getıremedığini vurgulayan Çe- tin. 20. yüzyıldakı bütün çatışmalann kü- çük olavlarla başladığının unutulmaması gerektiğinı söyledi. Sırplann sa\aşın ba- şından berı hiçbir planı kabul etmedığıni. • Toplantının açış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Bosna-Hersek'te 20. yüzyılın en büyük insanlık dramının yaşanmakta olduğunu söyledi. Çetin. Sırplann giriştiği etnik temizliğin BM kararlanna açık bir meydan okuma olduğunu belirtti. arkasında güç olmayan kararların etkilı ol- madığını belirten Hikmet Çetin. daha son- ra şunları söyledi: ~Çe\ ik Güç gerekirse kullanılmalıdır. Bu konudaki vönergelerin mutlaka değişmesi gerekmektedir. Savaş suçlulannın yargılan- masına iv me kazandınlmalıdır. Plan, Sırp- lara zorta kabul ettirilmelidir. Orada ölen çocuklarda Tann'nın çocuk- larıdır. Bosna-Hersek halkı BM'>e, NA- TO'ya \e büyük devletlere güvenmiştir. Herkesin manevi sorumluluğu olduğu ka- bul edilmelidir. Esnaf: Beyoğluy na üniforma giydirmeyin İstanbul Haber Servisi - Bevoğlu esnatın- dan bir grup. Be>oğlu Beledivesi'nin yasa ta- nımadığını ve çifte standart uyguladığını iddia ederek "Açıklanmayan ya da açıklanamayan nedenlerle Bev oğlu'na yeni bir tarz, yeni bir üs- lup getirilmek istenmektedir" dedı. Bır grup Beyoğlu esnafı, dün Pera Palas Ote- h'nde "Beyoğlu"na üniforma giydirmeyin" ko" nulu birbasın toplantısı düzenledi. Bazı sanat- çıların da katıldığı toplantıda. Beyoğlu esnafı adına konuşan Atilla Avcı, •'Yüzyıllardır kendi dilini, kültürünü, tarzını. yaşam biçimini vara- tan bu 'bırlikte vaşama" merkezine, bu çok renkli ve çoksesü Beyoğlu''na üniforma giydiril- mek istenmektedir" dedı. Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimlennden sonra ilk "değjşik" hızmetin. var olan uygula- malann kaldınlmasıyla başladığını hatırlatan Avcı, Beyoğlu'nun ara sokaklarında v e Istiklal Caddesı'nde yıllardır kahvehane. lokanta ve meyhanelerin önünde duran masa ve sandalye- lerin kaldınldığını, bunun her işletmeye de uy- gulannıadığını anlattı. Avcı. şunlan sövledı: "Vasalaria belirlenmiş haklar bir günde yok sayılmıştır. Bevoğlu'nda gezmeve çıkan herke- sin rahatlıkla görehileceği bir avnm söz konu- sudur. Masalann kaldırılnıasına, daha doğru- su gasp edilmesine ve işportacı işlcmi görmeve karşı çıktık. Topluca Bevoğlu Belediyesi'ne gi- dildi; operasyonun nedenleri ve çözüm vollan öğrenilmeve çalışıldı. Bevoğlu esnafı olarak bir ayı geçen bir zaman diliıni içinde gerek birlikte gerekse her işletme tek başına olmak üzere çö- züm aradık. Bir yandan görüşmeler sürerken bir yandan da para ve kapatma cezalan işleme konuldu." Bugün, dünden daha güçtür. Savaşın \a- yılması tehlikesi ortaya çıkmıştır. Yarın, bu- günden de güç olabilir." De\ let Bakanı Algan Hacaloğlu ise yap- tığı konuşmada. etnık temizlige varan Sırp saldırganlığının Avrupa'nınarkabahçesin- de devam ettiğini söyledi. Uluslararası ka- rarlann v e anlaşmalann hiçe say ıldığını be- lirten Algan Hacaloğlu. "Hepimiz Bosna- Hersek olayından sorumluyuz" dedi. Top- lantı sonucunu uluslararası toplumun dık- katıne sunacaklannı açıklayan Hacaloğlu. bır süre önce Bosna-Hersek' e > aptığı ziya- retin izlenimlerini yabancı elçilere anlattı. Müslüman Bosnalılardan 82 bin sivilin öl- dürüldüğünü. 60 bin ınsanın sakat kaldığı- nı. 850T)in kişırvın zorla göç ettinldiğini belirten Hacaloğlu. yeni bir kampanya baş- latılmasını istedı. Konuşmalardan sonra verilen arada Hik- met Çetin. gazetecilerın çeşıtli konularda- ki sorulannı cevaplandırdı. CHP kurultayı- nın ertelenmesının söz konusu olmadığını. 9 evlülün CHP tarihinde önemlı bır yeri bulunduğunu belirten Çetin. her şeyin za- manında yapılacagını söyledı.Çetın, gaze- tecılenn Tunceli'dekı olaylara ilişkin soru- lannı yanıtlarken zaman zaman bazı ön- lemler alındığını. ancak bölgeve herhangi bir şekilde gıda ambargosunun söz konusu olmadığını söyledi. Terörle mücadelede özel tımin mutlaka gerekli olup olmadığı v ev a özel timın düzeltilmesi gereken yönlerinin bulunup bulunmadığına ilişkin bir so- ruya ise Hikmet Çetin, şu ya- nıtı verdi. "Her alanda birevsel bazı olaylangenelleştiremezsiniz. Bireysel bazı vanlışlıklar her kesimde, her zaman olabilir. Bunu genelleştirmek vanlış- tır. \arsa birtakım birevsel yanlışlıklar. o konuda zaten gerekli soruşrurma açılmış- ör.Onungereğivapılır. "Özel tım. hükümetın denetımın- dedirdenilebılırnıı' diyeso- ruyorsunuz: gavet tabii. Bi- revsel bazı olavlan genelleş- tirmek vanhştır. Daha fazla bir şev sövlemek istemivo- rum." Yarın da devam edecek olan "İnsani Bovutu ile Bos- na-Hersek" konulu toplantı- ya Almanva. ABD. AB. Bel- çıka. BM. Danımarka. Bos- na-Hersek. Fransa, Hırvatis- tan. lngiltere. Ispanva, tsveç, İtalya ve Rusva Federas- yonu'ndan çeşıtli düzeydeki temsilciler katılıvor. ^Istanbul'un suyu standarüara uygun değO. 9 İstanbul Haber Servisi - Makine Mühendis- len Odası (MMO) İstanbul Şubesi Başkanı MustafaAral. şubeleri tarafından yürütülen "su tarama" çalışmalan kapsamında yaptırdıkları analizlerde İstanbul'un su>-unun ıçme \e kul- lanma standartlanna uygun olmadığının orta- ya çıktığını açıkladı. Aral, çalışmalannın İSKİ ve diğer ilgililerce polemığe neden olduğunu belirterek. amaçlannın kamuoyunu içme ve kullanma suyu hakkında doğru bilgilendırmek olduğunu söyledi. 10, 12 ve 20 temmuz tarihlerinde noter de- netimınde su numuneleri alıp analiz ertirdikle- nni basına açıklayan Aral. "Bu taramalar sıra- sında alınan örneklerin rümünün, Gıda Mad- deleri Tüzüğü'nün 425. maddesine göre içme ve kullanma suyu standartlanna uymadığı sap- tanmıştır. Aynca bu numuneler TSE-266 içme suyu standartlanna göre de uygun çıkmamış- ür" dedı. Son analizlerde su numunelennde. standartlann üzennde aktıf klor ve klora rast- landığını belirten Mustafa Aral. "Aşınklorla- ma bakterilere etki ederken kimyasal kirlenme- ve çözüm getirmemektedir. Aynca içme ve k\A- lannıa suyunda izin verilen aktif klor miktaru en fazla litrede 0.5 miligramdır. Bunu aşan klor miktan da suda kimyasal kirlenmeve neden ol- maktadır. Suda bulunan aşın klorun bev in has- talıklanna neden olduğu da vine Su Kongre- si'ne katılan tıp uzmanlannca altı çizilerek be- lirtîlmiştir" dı>e konuşru Alınan örneklerin tümunün kimyasal analiz sonuçlarına göre kirli çıktığına dikkat çeken MMO İstanbul Şube Başkanı Aral. "Busonuç- lar. İstanbul şebeke suyu kalitesinin her an de- ğişebileceğini ve bağlı olarak da şebeke suv unun içme ve kullanma suvu olarak kullanılması açı- sından önerilmeveceğini ortava kovmaktadır. Durum böy tev ken en v etkili ağızlarca kanıuov u vanıltılmak istenmektedir. İSKİ tarafından ha- zırlanmakta olan veni Havza Koruma N önet- meliği'nin, İstanbul su havzalanndaki kaçak yapılaşmanın yasallaştınlmasına ve hav zalarda yeni vapılaşma alanlannın açılmasına neden olacağı bilinmektedir" dedı. ICFTU'dan sendikalara yapılan baskıya tepki İstanbul Haber Servisi - Dün- ya Özgür tşçi Sendıkalan Konfe- derasyonu (ICFTU). sendikal hak ihlallerinin artması üzerine Türki- ye'yi Avnıpa Parlamentosu'na ve Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) şikâyet edecek. DÎSK'ten konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamaya aöre İFCTU Genel Sekreteri Bill Jor- dan, başta Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel olmak üzere Baş- bakan Tansu Çiller ve hükümet üyelerine birer mekrup göndere- rek Türkıye'dekı çalışma yaşamı- na ilişkin endişelerinı dile getirdi. Mektubunda. çalışma yaşamına ilişkin yasalann ILO sözleşmele- rine uygun hale getırilmesini iste- yen Jordan, aynı zamanda sendi- kal hak ihlalleri ile ışçilere yöne- lik polis baskılarına da dikkat çek- ti. Bill Jordan mektubunda, Işçı eylemlenyle sendika eylemlerine yönelik polis baskılannın artma- sından duyduğu endişeyi de dile getirdi. Necati Çelik: Ek ödeme önerisini onaylamıyoruz ANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Hak-tş K.onfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik. hükü- metin Türk-İş'e sunduğu 'ek öde- me' önerisini onaylamadıklarını. 'sendikalara şablon sözleşmeler davatılmasını doğru bulmadığını' ve 'tek tip sözleşme vönteminin bi- limsel olmadığını' bildırdi Çelik. yaptığı açıklamada. hü- kümetin gündeme getirdiğı venı sistemi doğru bulmadığını belirte- rek şöylededi. "Siyasiiktidarlann öteden beri tüm kamu işçilerine tek tip elbise givdintie anlayışını. tek tip şablon sözleşmeler yapılması dayatmasını doğru bulmuyoruz. Endüstriyel ilişküerdeki çağdaşge- lişmeler çerçevesinde toplusözleş- me v öntemlerinde veni modeller ve yenikavramlar oluşturulmaktadır. Nitekim işveri gerçekleri. sektör koşullan, verimlilik. iş değerlendir- mesi. reel ücret vb norm, kav ram, nitel ve nicel farklıbklan yok sav an tek tip sözleşme vöntemi bilimsel gerçeklikten uzaktır. Bu anlayış bi- zim için ilkeli bir tav ırdır." 'Bosna için uyan1 YDH'den siyah kurdele İstanbul Haber Servisi - Yeni Demokrası Hareketı (YDH). Bosna-Hersek'teya- şanan insanlık dramını pro- testo etmek amacıyla dün Tak;>im Meydant'nda başlat- tığı "Bosna için uvan" kam- panvasında insanlara \e ara- balara sıyah kurdele taktı. YDH'nın Taksım Meyda- nı'ndakı kampanyası sırasın- da. .insanlara ve arabalara "kara lekevi" temsil eden sı- yah kurdele takıldı. YDH tl Başkanı tbrahim Betil. mey- danda vaptıgı basın açıkla- masında Türkive'nın Bos- na'dakı olaylan durdurabile- cek güçte olmadığını söyledi. Betil."GerekTürkiye'nin ge- rekse BM Güvenlik Konse- yi'ndeki ülkelerin vönetimle- rinde, içinde vaşadığımız za- manın ruhuna uv gun polirika üretebilecekvizvon ve karar- lılıkgörülmemektedir. Türki- ve'nin Bosna için olumlu ça- lışma vapamavacağmı düşü- nüyoruz" dedı. Betil. kam- panyanın Bosna sorununun çözümüne somut önerilerin getınlmesi için vatandaşı ha- rekete geçirmek üzere başla- tıldığını söyledi. Betil. daha sonra AK.M önüne çeşitlı illerden sembo- lık olarak getirilmış arabala- nn antenlenne sıv ah kurdele takarak kampanyayı başlattı. VEFAT Özgür Yaymlan kurucusu ve sahibi REFÎK ULU'yu 1 Ağustos Salı gecesi kaybettik. Cenazesi 3 Ağustos Perşembe günü (bugün) Yakacık Ulu Camii'nde kılmacak öğle namazını müteakip Yakacık Ortadağ Fatih Mezarlığı'nda defhedilecektir. Allah rahmet eylesin. AİLESİ Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin T.E. Vna bağışta buhmmaları rica olıtnur ÇAĞDAŞ YAŞAMI DEŞTEKLEME DERNEĞİ BAKIRKÖV ŞLBESİ ÜVELERİNE DU\ URU Daha önce ıkamet etmekte olduğumuz Zevtınlık Mah Fazıl Pa$a Sok. No 16 3'tekı adresımız aşagıda belırtıldıgı şekılde değıştırilmıştır. Duyurulur Yeni Adres: Istanbul Cad Havhıcular Sok ErdikApt \'o 4/2 Yemmahalle - İstanbul Tel 212 - 543 67 03 Fax 212-5X3 57 32 VEFAT Baromuzun 2606 sıcıl sayiMnda ka>ıtlı AVUKAT ADNAN DİZER vefat etmı^tır Azız meslektasımızın cenaze^ perşembe günü (bugün) Üiküdar Kkele Camii'nde kılmacak oğle namazını muteakıp Karacaahmet Mezarlığı'na det'nedılecektır. Merhuma Tann'dan rahmel. kederlı aılesıne \c meslektaşlanmıza ba>saglığı dılerız İST\\BLLBAROS11 İstanbul'da dünya çapında bir tenis olayı! 29 Temmuz - 6 Ağustos © DEMIRBANK ın kılkılarıylı. Bileilerinızı TED \e AFM gişelerınden elde edebılirsiniı. Öğrencılere te lısanslı sporculara ücretsızdir. (Daha fazla bilgi için telefon: 0-212 262 90 80) Bunalim sona erdi Harç kararnamesi Demirel'e sunuldu • İnsan haklanndan sorumlu De\ let Bakanı Algan Hacaloğlu'nun imzalamakta direnmesiyle oluşan öğrenim harcı bunalımı aşıldı. Algan Hacaloğlu ve diğer bakanlar tarafından imzalanan kararname Cumhurbaşkanı Demirel'e sunuldu. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Koalısyon hükii- metınde oluşan "öğrenim harcı bunalımr aşıldı. Öğ- renim harçlarına yapılmak istenen zam oranını çok vüksek bulan ınsan hakla- rından sorumlu De\ let Ba- kanı Algan Hacaloğlu'nun direnmesı fazla uzun sür- medı Hacaloğlu tarafından da imzalanan kararnamenın. Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel"e sunulduğu öğre- nıldı Kararnameve göre öğrenim harcı tıp fakülte- sinde 15 miKon. dış he- kimliğinde 12 mılyon 500 bin, mühendıslıklerde 10 mılvon. hukuk ve ıktisatta 8 mılvon ve Açıköğretım Fakültesı'nde 2 mılvon lı- ra olacak. Cniversitelere devam e- den öğrencilenn katkı pa- >ı olarak ödeyecekleri harçlara. örgün eğıtimde yüzde 300. ikinci eğitımde de yüzde 16 ile yüzde 78 arasında değişen oranlarda zam vapılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararna- mesı. Cumhurbaşkanı De- mirel'e sunuldu. Harçlara vapılmak istenen zam ora- nını çok yüksek bularak kararnamev ı ımzalamavan ınsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı .Algan Ha- caloğlu'nun dırenmeM faz- la uzun sürmedı. Hacaloğ- lu'nun. Millı Eğitım Baka- nı Nevzat Avaz'ın devreve Cumhuriyet girmesiyle karamameyi rmzaladığıbelirtildı. 1994- 1995 öğretim yılında. dö- nemın ınsan haklanndan sorumlu De\let Bakanı Azimet Kövlüoğlu. yüzde 190 oranında artış yapıl- ması öngörülen harç karar- nemesini imzalamayarak, zam oranınm v üzde 54 ora- nında yapılmasını sağla- mıştı. Cumhurbaşkanı Demi- rel'ın ona> vermesı duru- munda. 1995-1996 öğre- tim yılında bazı fakültele- rın öğrenim harçlan şöyle olacak: Örgün öğretim: Tıp fa- kültesi 15 milyon. devlet konservatuvarı 15 milyon. diş hekimliği 12 milvon 500 bin. vabancı dil bölümleri 10 milyon. veterinerlik 8 milvon. biyoloji 7 milvon. mühendislikler 10 milvon, güzel sanatlar 8 milyon. egi- tim bilimleri 7 milvon. hu- kuk 8 milyon. dil. tarih. ila- hivat 7 milvon. iletişim 7 mihon ve Açıköğretim Fa- kültesi 2 milvon lira. İkinci öğretim: De\let konservatuvarı 100 mil- yon. veterinerlik 50 mil- yon. su ürünlerı 50 milyon. güzel sanatlar 50 milyon. mühendislikler 40 milyon, beden eğıtımı 30 mılvon, fen fakültelerı 35 milyon. hukuk 30 milvon. ilahıyat 25 milyon. iletişim 25 mil- von v e me?.lek v üksekokul- lan 25 mılvon lira Ihale iptal davasma devam edildi • Davacı Ağaçkakan Yayıncıhk'ın avukatı Pekmezci. davalı tflas Idaresi'yle anlaşma olasılığınm ortaya çıktığını söyledi İstanbul Haber Servisi - tflas eden Cumhuriyet Ga- zetecılık ve Matbaacılık AŞ'nın tkitellı'de bulunan arsasıvla ilgılı ihalenin ip- talı ıstemivle açılan dava- ya Bakırköv 2. lcra Tetkık Mercii'nde devam edildi. Da\anın dünkü oturu- muna. ıhalede arsayı satın alan, ancak daha sonra ar- »a uzeniıûcıı clektnk yük- sek genlım hattı geçtığı ge- rekçesıvle ihalenin ıptalı davası açan Ağaçkakan Yayıncılık şirketinin avu- katı Erkan Pekmezci ve tf- las tdaresi adına auıkat Alp Selek katıldı Erkan Pekmezci, davayı açtıktan sonra ihalenin iptalı ıste- mine gerekçe olarak gös- terdikîerı yüksek gerilim hattının kaldırılmasının gündeme geldığinı belirte- rek bu gelışmenın davalı tflas ldaresi'vle anlaşma olasılığını ortava çıkardı- ğını ka>dettı Pekmez- ci'nın anlaşma olasılığı ne- deniyle süre verilmesi is- temıne İflas İdaresı'nden avukat Alp Selek'in de ka- tılması sonucu ınahkeme duruşmayı 7 eylüle ertele- dı. İflas eden Cumhuriyet Gazetc^lık \e Matbaacı- lık AŞ'nin İkitellı'de bulu- nan ıkı arsası. alacaklı borçlannın ödenmesı ama- cıvla tflas Idaresi tarafın- dan ıhaleve çıkarılmış ve Ağaçkakan Yayıncılık şir- ketı arsaları ^atın almıştı Daha sonra arsalardan bi- rinin üzennde tapu kaydın- da olmavan bır yüksek ge- rilım hattının bulunduğu- nu ılerı süren alıcı şirket. ihalenin ıptalı istemivle dava açmıştı. ÇATI / BAR TEKNE GEZİLERİ 5 ağustos cumartesi 20.30'da Dolmabahçe'den, 21.00"de Üsküdar"dan Boğaz'a hareket... # Canlı müzik # 2 bardak içkı # Çerez. meyve... Sadece 500.000.- TL. _._ ÇATI RESTAURANT o m 25i oo oo * Isteğe bağlı özel gezilerde düzenlenir. 251 00 00 HAYAL Kahvesi Çmimklu Ummm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog