Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAM ARADABIR I Baştarafi 2. Sayfada başka kuralları getırıp ınsanlann bunlara gore hareket etmek zorunda bırakılmalan soz konusu olamaz ve bır kımse çatışan ıkı kuraldan dıne uygun olanına gore ha- reket edecek orneğın bırden fazla kadınla evlenecek olursa, devletın koyduğu yasaya aykırı olan bu davra- nışından oturu kınanmak şoyle dursun, devletın en ust kademesınde bıle ıtıbar gorur Dınsel kurallara ters du- şen bır kural getırmek "zulum"dur ve bunun ıçındır kı şenata uygun olmayan her çeşıt yonetım "zalım" bıryo- netımdır / Işte bu duşunceyı kurumlaştıran koktendıncı sıyasal partılenn tek amacı, "laık dıktatoriuk" ya da "dın duş- manlığı" adını verdıklen laık devletı yıkmaktır ve bunun ıçındır kı her tur ozgur duşunceye cephe almalan ga- yet normaldır Bu gıbıler ıçın ozgurluk, sadece kendı- len gıbı ınananlara, duşunenlere davrananlara ve gı- yınenlere ozgudur ve başka turtu ınanan ya da duşu- nen kımseler, Batı'dakı deyışle "heretıçue", islamdakı tabınyle "kâfır"dır ve hem bu dunyada kendılen ıçın on- gorulen cezalara ve yaptırımlara uğratılmalıdır, hem de oldukten sonra yeıiennın cehennem olacağı bılınmelı ve de bıldırılmelıdır Bu nedenledır kı "mıllı" adı altında gızlenmeyı şım- dılık yeğleyen koktendıncı goruş, anayasa değışıklığı- ne de, unlu 8 maddenın kaldınlmasına da karşı çıkar Oysa asıl mıllıyetçılık, Turkıye'yı, ınsan haklannın de- vamlı olarak çığnendığı, Turk ınsanının duşuncesını açıkladığı ıçın cezalandınldığı unıversıte oğretım uye- lennın, sendıka ve derneklerın sıyaset yapmaktan ya- saklandığı kıtabın sılahtan daha tehlıkelı sayıldığı bır ulke olmaktan çıkarmakla Turk ınsanını hacır altına alınmışlıktan kurtarmakla sağlanır Çunku ancak bu takdırdedır kı Turkıye obur uygar devletlerle aynı du- zeyde olduğunu ıspat edebılır çunku ancak bu takdır- dedır kı Turk ınsanı "fıkn hur, vıcdanı hur, ırfanı hur" bır kışı olmanın haklı gururunu her yerde sergıleyebılır, çunku ancak bu takdırdedır kı "Ne mutlu Turk'um dı- yene" sozunun anlamını bır kez daha algılayarak, ona bu hedefi gostermış olan Atatürk e daha da çok bağ- lanır ve butun bunlan sağlayanlardır kı gerçekten mıl- lıyetçı olduklannı, Turkıye'mn ve Turk ınsanının "çağ- daş uygarlık duzeyıne" çıkmasını kostekleyen hukum- len ortadan kaldırdıklannı soylemek hakkını kendılerın- de bulabılır TSK'de nöbet değişimi M Baştarafi 1. Sayfada neral Halis Burhan ın ıse emeklı edıleceklen Mıllı Güvenlık Kurulu Genel Sekreterlığı'ne de Ha\a Korgeneral tlhan Kılrçın orgenerallığe terfi ettınlerek getınldığı oğrenıldı Emeklıye ayrılan Orgene- ral Doğan Gureş'ın geçen yıl gorev suresının uzatılma- sıyla ılgılı sorunlar yaşayan Yuksek Asken Şûra'nın bu yılkı nobetdeğışımını tartış- masız gerçekleştırdığı dık- kat çektı Genelkurmay 2 Başkanı Orgeneral Ahmet Çorek- çı'nın Hava Kuvvetlen Ko- mutanlığı'na atandığı De- nız Kuvvetlen Komutanlı- ğı'na da Oramıral Guven Erkaya'nın eetınldığı bıldı- nldı MGK Genel Sekreten Doğan Bayazit'tan boşalan goreve de, korgenerallıkten orgenerallığe terfı ettınlen llhan Kılıç'ın atandığı belır- tıldı Kara Kuvvetlen Komu- tanlığı ndan Korgeneral Çe- vik Bir Korgeneral Doğu Aktulga v e Korgeneral Ne- catı Ozgen bır ust rutbeve yukseldı Genelkurmav 2 Başkanlığı'na ıse BM So- malı Banş Gucu Komutan- lığı tecrubesı bulunan ve Genelkurmay Harekat Da- ıresı Başkanlığı nı >uruten ÇevikBir'ın getınleceğı bıl- dınldı Jandarma Genel Komuta- nı Orgeneral Aydın llter De- nız Kuvvetlen Komutanı Vural Beyazıt. Ha\ a Ku\ v et- len Komutanı Halis Bur- han' ın v aş haddınden emek- lılıklen kesınlık kazanırken Jandarma Genel Komutanlı- ğı na, Kıbns Turk Banş Gu- cu Komutanı Korgeneral Necatı Ozgen ın atanması beklenıyor Zeııs Suııağı için • Baştarafi 1. Sayfada ma Beledıye Başkanı Sefa Taşkın arasinda sert tartış- malar çıktı Taşkın, sunağı gen alana dek eylemlennı surdureceklennı soyledı 1989 yerel seçımlennın ardından Taşkın'ın çeşıtlı gınşımlenyle gundeme ge- tınlen Zeus Sunağı, tO 2 yüzyılda Bergama Krah 2. Eumenesdonemınde Galat- lara karşı kazanılan yengı- nın anısına yaptırıldı Su- nak, yapımının ardından da Zeus ve Athena'ya adandı Dönemının en onemlı eser- lennden olan sunak 120 metreyukseklığesahıp Su- nağın uzennde aynca 118 buyük boy kabartma yer alı- yor Sunak. 2. Abduihamit do- nemınde Almanlar tarafın- dan parçalara aynlarak kaçı- nldı Aslında kaçınlıp kaçı- nlmadığı tartışma konusu Sunağın 2 Abduihamit ta- rafından Almanlara hedıye edıldığı ya da parasızlık yu- zunden satıldığı da one su- ruluyor Sunağın Turkı- ye'ye ıadesı 1989 yerel se- çımlenylebırhkte Bergama Beledıye Başkanı Sefa Taş- kın tarafından gundeme ge- tınldı Taşkın, bır gnıp be- ledıye meclısı uyesıyle gıt- tığı Doğu Almanya'nın baş- kentı Berlın'de pankart aça- rak sunağı gen ıstedıklennı tûm dunya kamuoyuna du- yurdu "Zeus Sunağı Berga- ma'nındır, geri ıstıvoruz" kampanyasını o donemde başlatan Taşkın ve Berga- malılar, bu ıstemlennden vazgeçmedıklennı oncekı gûn bır kez daha gösterdıler 130'u genç sporcu, yaklaşık 200 kışılık bır ekıple ılk on- ce Stuttgart'tan Boblıngen ılçesıne gelen Bergamalılar burada dûzenlenen Kardeş Kentler Olımpıyatı'na katıl- dı Kafıle, ardından da Ze- us Sunağı ıçın "2. Berün Se- feri T> ne başladı Zeus Sunağı'nm bulun- duğu Berlın'de PKK'lılenn gerçekleştıreceğı eylem yu- zûnden genış güvenlık on- lemlen alınmiştı Oğle saat- lennde Pergamon Muze- sı'ne gelen ekıp ılk önce muzeyıgezdı Bergama Be- ledıye Başkanı Taşkın, Ze- us Sunağı'nın Bergama dan kaçınlarak Berlın'e getınl- dığını soyledı Sunağın ge- n alınması ıçın her rurlu gı- nşımın yapıldığını belırten Taşkın şunlan soyledı "Zeus Sunağı Berga- ma'nındır. Bunu gen ıstıvo- ruz. tlk evlemımızi 1990'da yaptık. Aradan tam 5 vıl geç- ti. Zeus Sunağı'nın ıadesını dunva kamuoyuna unuttur- maya çalışan \lmanlar bıl- sin ki sunağımızı mutlaka gen alacağız. Sunağı 13 yıl- da Bergama'dan kaçırdıîar. Bız daha volun başındavız, ama avantajhvız. Mahke- meve gideceğız. L luslarara- sı mahkemenın bızi haklı bulacağı belgeler eümızde." Daha sonra Zeus Suna- ğı nın onunde toplanangru- ba vonelık konuşan Taşkın "Bu sunak bızim, ama ken- di malımızı gormev e bıle pa- ra vererek gırdık. Gençler, bunu gorun. Mahnıza. tari- hinıze sahıp çıkın" dedı Daha sonra berabennde getırdığı "Zeus Berga- ma'nındır, geri istıvonız" vazıh pankartı sunağın mer- dıvenlenne koymak ıste>en Taşkın ve beledıye meclıs uvelen gorevlılerce zorla aşağı ındınlmek ıstendı Gençlenn alkışlarla destek vermesı uzerıne görevlıler merdıvenlerden ınmek zo- runda kaldı Muzeyı zıyaret edenlenn de katılımıyla gı- derek genışle>en eyleme da- ha sonra Pergamon Muze Muduru de kanştı Taşkın ve beledıye meclısı uyelennın elındekı pankartı zorla top- lamaya çalışan muze mudu ru ıle beledıye başkanı ara- smdabett tartışma çıktı Mu- ze mudurunun, "Burada yapbğınız yanlış. ZeusSuna- ğı bizım" sozune Taşkın "Hayır, sunak bızun ve geri alacağız" \anıtını \erdı 'Sfyanüre hayır' Bu arada Taşkın ve bır grup meclıs uvesı Berga- ma'da sıyanurle altın çıkar- mak ısteyen şırkete maddı destek sağlavan Dresdner Bank ın onunde e> lem yap- tı Turkçe ve Almanca yazı- lı "Siyanurhı Altın İstemi- yoruz" pankartı asan ve duvarlanna tebeşırle vazı yazan gruba yetkılıler mu- dahale ettı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Ozelhkle 1992'den, Kristof Ko- lomb'un Amenka kıtasına ayak basışı- nın 500 yılından bu yana dunya kamu- oyunda daha yoğun tartışılan bır goruş var - 1492 neyın adı? Keşfın mı, katlı- amın mı? Bır gosterge olması bakımından anımsatalım Kolomb'un ılk ayak bas- tığı Kuba açıklanndakı ada, o gunlerde yemyeşıl bır ortuyle kaplıydı Bugun çol Olayın doğaya ılışkın yanı bır tarafa, bu kıtada yaratılmış uygariıklan ve on- ların nasıl yok edıldığını yerınde gorun- ce, 1492'nın "katlıam" yanının daha ağır bastığı ortaya çıkıyor Öncelıkle şunun altını çızmek gerekır kı, somurgecıler kıtayı "keşfe" başladı- ğında, burada yaşayanlar "mağara devnnde" degıldı Tufekvebarutharıç, pek çok alanda donemın Avrupa dev- ietlerıne yakın bır uygariıklan vardı Tufek ve barutu bulamamış olmala- rı, onlan "haksız" kıldı Ilk kıyımdan kurtulanlar maden ocaklarında can verdı Ozelhkle gumuş madenlennde çalıştınlan yertıler, ocağa gırdıkten sonra ortalama 7 yıl yaşıyor- du Azteklerın Ispanyol komutan Her- nando Cortes e yenılmesının oykusu, tanhsel dersler taşıyor Cortes 200 kadar askerıyle adaya çıkıp Meksıka ıçlenne doğru ılerlerken pekçok yertı, kendısıyle ışbırtığı yapı- Keşif mi, Katliam mı? yor Çunku o donemde Meksıka sınır- lan ıçınde 400'e yakın kuçuk devlet var, Aztekler bunlan vergıye bağlamış Bu çelışkıyı yakalayan Cortes, once yerlılenn yardımıyla Azteklenn başken- tını yerle bır etmış, sonra kendısıne yar- dım eden yerlılenn lıderiennı ortadan kaldırmış Yerlıler, ispanyollara o kadar bağlan- mışlar kı, Azteklerden esır aldıkları bır prensesı Cortes'e hedıye etmışler Is- panyollar prensese Dona Marina, adı- nı takmış Manna, once Cortes'ın sev- gılısı, sonra çevırmenı, ardından da da- nışmanı olmuş Aztek kralı Mectezu- ma'yıteslımolmayaıkna etmış Cortes olunce de onun subaylanndan bınyle evlenmış Bugun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Zocalo Alanı'nın sağ tarafın- da buyuk bır kılıse var Kılısenın hemen solunda ıse temellenne kadar yıkılmış bır Aztek pıramıdı Cortes, kente geldığınde Ispanya'ya şu mesajı gondermış - Pek çok tapınak ve bına var, bun- lann tumunu yıkıyorum Kent merkezındekı, yukseklığı 70 metreye ulaştığı tahmın edılen bu dev tapınak da yıkılıyor ve taşlanndan bu- gunku kılıseyapılıyor Kılısenın bırozel- lığı de Amenka'da ınşa edılmış "ılk kılı- se" olması Pıramıt bıçımındekı tapınaktan, bu- gun arta kalanlar bıle Aztek uygarlığı- nın geldığı noktayı gostenyor Yazının kalan bolumunu, Mexıco Crty'nın 50 kılometre kadar kuzeyınde- kı, Aztek ve onlardan oncekı uygarlık- lardan kalan "Guneş" ve "Ay" pıramrt- lennın bulunduğu Teotıhoacan bolge- sınde yazıyorum Az once Guneş pıra- mıdınden geldım Şu anda Ay pıramı- dının tepesındeyım Aradakı dık bolgeler bır yana, Guneş pıramıdının zırvesıne ulaşmak ıçın tam 242 basamak çıktım Ilen yaştakı genç- ler, yolun yansında kesılıp basamakla- n yatak yaptı Kımı yerde merdıvenlen çıkmak ıçın ellen de kullanmak gerekı- yor Zırveye ulaşan, Hımalayalar'ın tepe- sındeymış gıbı aşağı bakıyor Sevgılıler, "mutlu son "u bahane edıp bırbırıne sa- rılıyor Ardından pıramıdın tepesınde guneş keyfı Yorenın bılınen en eskı sahıplen ıçın en buyuk tann, guneş Ondan sonra kartal gelıyor Çunku kartal, yeryuzun- de "güneşe gıdıp gelebılen" tek variık Tannnın temsılcısı ondan başka kım olabılır? Ay pıramıdıne ulaşmak ıçın ıse 140 basamak çıktım, 30-40 metre kadar da taşlara tırmanarak ılerledım Çevrede serçeden bıraz daha buyuk sevımlı kuşlar, şıddetlı ruzgâr, tepede guneş Ruzgâr enseme buz taşıyor, al- nımda omlet pışer Karşımdakı manzara ıse aklıma ılk, "Roma ıhtışamınr getırdı. Ortada ge- nış bır yol Her ıkı tarafta 40-45 merdı- venlı yapılar Amatör bır gozle bakıldı- ğında bıle dıkkatı çeken, ustaca ınşa edılmış duvariar 60-70 basamak kadar altında, mer- dıvenlerde yığılıp kalmış bır kadını, 3-4 kışı kendısıne getırmeye çalışıyor Karşı solumdakı Guneş pıramıdıne tırmanıp ınenler, kannca gıbı gorunuyor Her ıkı pıramıt de ıster ıstemez Mısır'ı çağnştınyor Ancak buradakıler yığma Dış gorunuşun ıhtışamı bakımından ıse arada bır fark yok Meksıkalılar, ozellıkle 1970'lerden bu yana, Aztek, Maya, Olmek ve dığer uy- garlıklardan arta kalan eserlere daha çok onem vermeye başlamışlar "Mek- sıka" sozcuğu, Azteklenn kendılenne verdığı bır dığer addı Bugun Meksıka toplumunun yuzde 6O'ı Ispanyollarla kanşmış yerlı, yuzde 30'u katıksız yer- lı, yuzde 10'u da beyaz Meksıkalılar, "Kokumuz Aztek" de- yıp Ispanyolcadan odun vermıyorlar Guneş, tam Guneş pıramıdının kar- şısından batmak uzere Az sonra Ay pı- ramıdının mutluluğu başlayacak, bu- lutlar ızın venrse tam karşısından Ay çı- kacak. Amenka'nın "keşfinden" gertye, on- larca yok edılmış uygarlık, 500'e yakın oldurulmuş "dıl" kaldı Butun bunlar bırkaç yuzyıl once olup brttı Ya bugun? Tanhten ders aldık mı dersınız? 'Günday da Kubüay gibi şehit' I Baştarafi 1. Sayfada Sanıklar Trabzon Kapalı Cezaevı'ne ko- nuldu Gumuşhane Baro Başkanı nın oldurul- mesıne vonelık tepkıler suruyor Dun avu- katlar Turkıye genel ınde eylem yaparak Gunda>'ın oldurulmesını kınadılar TBB Genel Başkanı Ondcr Sav Antalya Barosu Başkanı Osman Guven ve baroya kayıtlı 150 dolayındakı avukatla bırlıkte dun. Gu- muşhane Barosu Başkanı Alı Gunday'ın ol- durulmesını protesto etmek amacıyla Cum- hunyet Meydanı'ndakı Ataturk Anıtı'na çe- lenk koyarak savgı duruşunda bulundu Bu- rada bır konuşma vapan Sav Antalya dışın- dakı ıllerde de avnı saatte butun hukukçu- lann Gumuşhane Barosu Başkanı Alı Gun- day ın oldurulmesını protesto etmek ama- cıyla toplandıklannı belırterek Gunday'ın anılmasının sıradan bır toren olmadığını bu anmanın geleceğe ışaret verdığını bıldır- dı Alı Gunday ı, "demokratik laık hukuk devleti, hukukun ustunluğu veçagdaşük uğ- runda yıtirdiklerini" kaydeden Sav, Gun- dav ın kendısınden once duşüncelen uğ- runa oldurülen şehıtler zıncınnın bır halka- sını oluşturduğunu belırterek sözlennı şoy- le surdurdu " Uzukrek sov lemek gerekir ki sev gili mes- lektaşımız \lı Gundav, ılk şehıdımız değıl- dır. Düeğım son şehıt oîmasıdır.Gundav, tıp- kı. kendısınden once duşüncelen uğruna ol- durulen Muammer Akso> ve Uğur Mumcu gibı, daha cumhunvetın ılk vuiannda Der- \ış Mehmet tarafından kesılen Kubılay gi- bı bır şehıttır. Alı Gundav. av nı zamanda bır meslek şehıdimizdir." Sav Turkıve'de kımılennın devlet ışle- Giımıişhane Barosu Başkanı Ali Gundav 'ın oldürülmesini protestoeden avukadar dun protesto gösterileri yapOlar. (Fotoğraf A A) nnde hukukun ustünluğunu bır kenara bı- rakıp dını ustun kılma çabalannı surdur- duklerını de ılen surerek konuşmasını şoy- le tamamladı "Maalesef, pariamentoda da uzantılan olan bu duşıince sahıplen. vurdumduvmaz aydınlann, oy peşınde koşan sıvaset adam- lannın ses vermev işlen nedenıv le mesafe al- mış gıbı gorunuvorlar. Ama bizler, biz hu- kukçular, bız barolar; bilimin, akhn, ozgur duşuncenın çağdaşlığın bize açtığı yolda korkmadan. ırkılmeden. uzerimize çevril- miş namluları umursamadan dauna ileriye vuruveceğız. Başkanımızın. meslektaşımı- zın ruhu şad olsun." Antalya Barosu Başkanı Osman Guven de yaptığı konuşmada Alı Gundav'ın olü- munun sıradan bır ölüm olmadığını belır- terek onu daıma anılannda yaşatacaklannı soyledı Cumhunyet Meydanı'ndakı Ata- turk Anıtı önunde yapılan saygı dunışuna, Konyaaltı Beledıye Başkanı Hasan Talşık ıle Muratpaşa Beledıye Başkan Yardımcısı Cenan Çimrin de katıldı Edırne'de Saraçlar Caddesı'ndekı Ata- turk Anıtı onunde cuppelı olarak toplanan avukatlar saygı duruşunda bulundu Edır- ne Barosu Başkanı İbrahim Karakoç, anı- ta çelenk koyduktan sonra yaptığı konuşma- da, Gunday'ın demokratıİc ve laık cumhu- nyet duşmanlannın kışkırtmasıyla planlı bır şekılde öldürûldüğünu soyledı Kocaelı Barosu'na uye avukatlar da valı- lık önundekı Ataturk Anıtı'na çelenk koy- dularve saygı duruşunda bulundular Bura- da konuşan Kocaelı Barosu Başkanı tzzet Dai Alı Gunday'ın olümuyle sonuçlanan saldınyı ve saldırganın özümsedığı duşun- ceyı kınamak ıçın toplandıklannı soyledı Avukatlann eylemı, Baro Başkanı Dal ın, Turkıye Barolar Bırlığı'nce hazırlanan bıl- dınyı okumasıyla sona erdı Sakarya Baro- su na uye av ukatlar da Baro Başkanı Erdo- ğan Saruhanoğlu başkanlığında. Alı Gun- day'ın oldurulmesını protesto etmek ama- cıyla valtlık önundekı Ataturk Anıtı'na çe- lenk koyup saygı duruşunda bulundular Adana Barosu'na uye bır grup av ukat ıse dun saat 10 00'da Ataturk Anıtı na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu ve lstık- lal Marşı soyledı Torene Adalet Komısyo- nu Başkan Vekılı, Yargıç Şener Suruç ıle Cumhunyet Başsavcılığı'nı temsılen sav- cılarZekeriya Yucesan \e Yuksel Erdinç de katıldı Günda> ın eşı Turkan Gunday ıle 2 çocuğunun da katıldığı Gumuşhane'dekı torende konuşan CHP 11 Başkanı Avukat Murat Öztekin. baro başkanlığını 5 yıl ba- şanyla vuruten Alı Gunday'ın yasalan uy- gulamaya çalışan bır avukat olduğunu be- lırttı Zonguldak'ta da Baro onunde başla- yan ve Hukumet alanına kadar süren yuru- >oışe, Baro Yonetım Kurulu uyelenyle bır grup avukat katıldı Ataturk Anıtı'na sıyah çelenk bırakan avukatlar. daha sonra saygı duruşunda bulundular Trabzon'da dûzenle- nen yûrûyuşte konuşan Baro Başkanı Coş- kun Gûner ıle Balıkesır'de, Ataturk Anıtı 'na kadar vüruyen gruba hıtap eden Baro Genel Sekreten Altan Alper ıse her geçen gun yoğunlaşan şenatçı terörun, demokratik. laık cumhunyetı hedef aldığına dıkkatı çektı OLAYLARIN ARDINDAKf GERÇEK H Baştarafi 1. Sayfada sonucu değıştırememek- tedır Çunku, Ekmek Işve- renlerı Sendıkası ıle Fınn- cılar Odası'nın temeldekı talebı beledıyelerın ek- mek fıyatlarını arttırması değıl hukumetın kendıle- nne daha fazla buğday sağlaması yonunde bask* yapmasıdır Hukumet, ekmek soru- nunu çozumlemek duru- mundadır ve bu zorunlulu- ğunu yerıne getınrken de herhalde Mane Antoınet- te'ın "Ekmek bulamıyor- larsa pasta yesınler" man- tığına sıgınmayı aklındarv bıle geçırmemelıdır • • • Sümer'in kardeşine tahliye ...DtYARBAKIR (Cum- hurivet) - Şehırcılıkten so- rumlu eskı Dev let Bakanı Sa- lih Sümer ın danışmanı Ah- met Bavkal ıle kardeşı Sebıh Sumer'ın PKK ve uye ol- mak ve çeşıtlı faalıyetlerde bulunmak suçlanndan Dı- varbakır Devlet Güvenlık Mahkemesı ndeyargılanma- lanna başlandı Ahmet Bavkal hakkında ı- dam cezası ıstenırken Dıyar^ bakır'ın Bısmıl ılçesı Tepe beldesı Beledıye Başkanı olan Sebıh Sumer ılk oturum sonunda tahliye edıldı Dı- varbakır Devlet Güvenlık Mahkemesı nde dun başla- van davada ılk olarak savcı tarafından ıddıaname okun- du Iddıanamede, Baykal'ın "•Hoca" kod adını kullandığı vebolucüorgut PKK nın as- ken kanadı olan ERNK nın Bısmıl sorumlusu olduğu one suruldu Eskı De\ let Ba- kanı Salıh Sumer'ın kardeşı olan Tepe Beledıve Başkanı Sebıh Sumer ın de başkan seçılmek ıçın orgutten yar- dım ıstedığı ve bazı vaatler- de bulunduğu belırtıldı Se- çımlerde PKK nın Ahmet Bal adlı beledıve başkan ada- yını destekledığının belırlen- mesı uzenne Sümer ın, Bay- kal'dan kendısıne yardımcı olmasını ıstedığı de kayde- dıldı Sanıklardan Ahmet Bavkal hakkında ıdam ceza- sı Sumer hakkında 5 vıla ka- dar hapıs cezası ıstenırken 4 sanık hakkında da 5 yıl ıle 20 yıl arasında hapıs cezası ıs- tendı Altı saat süren duruş- mada mahkeme Sebıh Sü- mer ıle ServetÇerd nın tah- lıvesıne karar verdı Hüseyin Kocadağ kızağa çekildi Menzîr görevde kaldı MhASE İLKNUR Dıncı basın ıle Emnıvet teşkılatı ıçındekı ulkucule- nn hedefi olan terorle muca- deleden sorumlu tstanbul Emnıyet Mudur Yardımcısı Huseyin Kocadağ pasıf bır gorev olarak kabul edılen denetlemelerden sorumlu mudur >ardımcılığı gorev ı ne atandı Interstar önundekı Alevı- lenn protesto gostenlen, Nurtepeola>lan DYPılbı- nasını korumakla gorevlı polıs memurunu olduren DHKP-C mılıtanı Sibel Yal- çın'ın cenaze törenındekı yuru>ıışte ve 2 Temmuz Sı- vas katlıamının >ıldonumu nedenıyle dûzenlenen mı- tıngde çatışma çıkmasını onleven Hüsevın Kocadağ ılımlı yaklaşımı nedenıyle teşkılat ıçınde tepkı toplu- yordu Huseym Kocadağ aley- hınde Gazı Mahallesı olay- lanndan bu yana dıncı ba- sında haber ve >onımlar çı- kı>ordu Dinci basından eleştiri Terorle Mucadele, Istıh- barat ve Ozel Harekât Şube- sı nden once asayışten so- rumlu tstanbul Emnıyet Mudur Yardımcısı olan Hu- seyın Kocadağ ın Alevı ol- ması da dıncı basın tarafın- dan eleştın konusu yapıl- mıştı Gazı Mahallesı olaylann- dan bır hafta sonra Bağcılar Polıs Karakolu'na roketlı saldın duzenlenmesı sıra- sında telsızden bolgeye ha- reket ettığını bıldıren Huse- yin Kocadağ'a polıs telsı- zınden "Anasmı in Kı- zılbaşu senın hâlâ sesin çıkı- yor mu?" dıye kufûr edılme- sı basına da yansımıştı 22 Mart 1995 tanhlı Za- man gazetesınde Osman Guzelgoz ımzasıyla çıkan bır haberde "Husevin Koca- dağ'ın \levi dedesi olduğu doğru mudur? İstanbul Em- niyetı'ndekı vapılanmada Kocadağ'ın etkısi ve rolu ne- dir? Gazı Mahallesi olavlan- nrn en ateşlı olduğu bır za- manda Husevin Kocadağ'ın çevik kuvvet memurlanna ağır kufiırler ettiğı, polısın moralını ve konsantrasvonu- nu bozduğu şeklınde bazı duvumlar almaktavız. Bu- nun doğruluk derecesi ne- dir? Bovle bır hadısc vuku bulmuşsa ve Kocadağ'ın Alev i dedesi iddiası doğru ise bu tur hassas bolgeler ve ko- nular hakkında birincı dere- ceden vetkılı olarak gorev- lendirilmesı doğru mudur? Husevin Kocadağ'ın bazı Alevı bakan ve parlamenter- lenn baskısı ıle istanbul Em- nivet Mudurluğu ıçın du- şunulduğu sovleniyor. Bu husus da değertendiriUyor mu" sorulan yoneltılmıştı Asayış ten terorle mü- cadele gıbı nsklı ve zor bır göreve kaydınlan Koca- dağ ın bu kez de denetım- lerden sorumlu istanbul Em- nıyet Mudur Yardımcılığı gorevıne getınlmesı, bazı çevrelenn baskısına bağ- lanıyor • Baştarafi 1. Sayfada kanlı ve Manısa Emnıyet Mudüru YavTiz Elbirier baş- ka bır goreve atanmak üze- re merkeze çekıldı Edır- ne'ye Emnıyet Genel Mu- dürluğu Daıre Başkanı Ömer Tuzel, Mardın'e Ke- malettın Eroge Polıs Okulu Mudur Yardımcısı Orhan Kaya Tok. Kocaelı'ne Mar- dın Emnıyet Mudurü M. Af- fan Keçeci. Balıkesır Emnı- yet Mududüğu'ne Kocaelı Emnıyet Müdurü Nihat Ca- madan. Ağn Emnıyet Mu- durluğu'ne Şırnak Emnıyet Mudur Yardımcısı S. Yaşar Gurd, Demzlı Emnıyet Mu- durluğu'ne Ağn Emnıyet Müduru Necati Altuntaş. Manısa Emnıyet Müdurlu- ğu'ne Bmgol Emnıyet Mü- duru Kemal tskender, Bın- CHP muhaliflerinden kimlik' için çağrı ANKARA (Cumhurıvet Burosu)-CHP ıçındekı "sol kanatveveniUkçilergnıbu", dun toplanarak "partıve sol kimlık kazandırmak" ıçın destek ıstemek uzere hazır- ladıklan bıldırgeye son bı- çımını verdı Eskı Kultur Bakanı Ercan Karakaş eskı Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Av- dın Guven Gurkan eskı Adalet Bakanı Sevfi Oktav partı meclısı (PM) uyelen Kenan Coşar ve Mustafa Gazalcı, Malatya Mılletve- kılı Mustafa Y ılmaz ve Er- zıncan Mılletvekıh Ali Tu- tu nun katıldığı toplantıda, bıldırgeye son bıçımı ven- lırken kongrelerde ızlene- cek tutum da belırlendı Bıl- dırge yarın kamuoyuna açıklanacak Edınılen bılgılere gore hukumete ağır eleştınlenn yer aldığı bıldırgede huku- met programının buyuk bo- lumunün uygulanmadığı belırtılerek hukumetın hem ulkeye hem de partıye zarar verdığı savunuldu Bıldırge- de bırleşmenın partıde ye- nıleşmeyı sağlamadığı be- lırtıldı Partıde sol kımlığın on plana çıkanlması goruşunun savunulduğu bıldırgede kongrelerde hukuk ve tuzuk kurallanna uyulmadığı. bu- na da lıderlenn gozyumdu- ğu one surüldü Bıldırgeye destek verece- ğını açıklayan CHP Grup Başkan\ekıh Mehmet Keri- moğlu da Ben Savın Hık- met Çetin gıbi tek adav uze- rinde uzlaşılarak kongreye gıdilmesıne de karşıvım. Bır vanşma olmalıdır. Ancak, bu yanş bolunmeve degil. uzlaşmaya vol açmâh. 9 ev lul kuniltavindan sonuç aunak >etmez. Eğer sivasi pusula ounak istiyorsak en geniş ka- tılımlı uzlaşmavı sağlamalı- yxz" dedı Son vıllarda partıde, "sağ kapının genışledıği ve sol ka- pının daraldığmr ka> deden Kenmoğlu, "Bundan sonra yapmamız gereken sol ka- pıyı daha genışletmektir" goruşunu dıle getırdı IÎPdeki kantinLer rektörlüğe devredıleeek GÜNDÜZİMŞtR İstanbul Onıversıtesı bınalan ıçınde fa- alıyet gosteren vakıfve dernekier ıîe kan- tın, kafeterya, bufe benzen tşletmeler. i ya- sadışı' olduğu gerekçesıyle Rektörlûk Sosyal Tesısler Yonettmı'ne devredile- cek tstanbul Unıversıtesı Rektorû Prof Dr Büient Berkarda. dekanlara gönder- dığj yazıda söz konusu ışletmelenn, baş- ta Cumhurbaşkanı Sülevman Demird'ın dırektıfi olmak uzere Savıştay Başdenet- çısı raporu ve YOK bıldınsı doğrultusun- da ortadan kaldınlmasını ıstedı Hukuk- çular ümversitelerm tüzeîkışthğının hiç- bır gerçek kışıye veya ozeî hukuk tüzel- kışısıne devlet ıhale hukumlen dışmda devredılemeyeceğı gorüşunde bfrieşıyor Yaklaşık 6 ay önce İU bınalan ıçınde denetımde bulunan Sayıştay Başdenetçi- sı tsntaıl Akatan, 16 Hazıran 1995 tanhın- debırrapordûzenledı Unrversıtenm gay- nmenkuilerıne aıt kayıt ve belgelerden hareketle düzenienen raporda bu bınalar ıçınde yer alan vakıf ve dernekier ıle bu- fe ve kafeterya benzen ışletmelenn yasal btrdayanağıolmadığıgonışuneyervenl- dt Raporda vanlansonuçlarözetle şoyle sıralanıyor "Ünrversftemiz binalan için- de çeşith' vakıflann faalhet gösterdıkleri, vaioftano bir kısmuıın üniversite dtşında bolunangetirkayiıaklanndansağiadıkla- n gelirleri üniversite icin kuBaadıklan, terea bir kısım vakıflann ise dönerserma- yegelirtennın bir böiömönüalarak ve üni- versiteve ait bınalan harhangi bir masraf ddemeden kullanarak çab^tıldan tesptt ediunişbulunmaktadu-.Ozel hukuk tözel- kisjbn durumunda oian vakrftora kanra bi- naian içinde ayncalıklar verfimesini uy- gun kılan herhangi bir mev^uat hükmö bulunmamaktadır. Amacı ne olursa olsun ünhvrsitemiz binalan içindebefirli bSMm- leri kullanarak faaliyet gosteren bu vakıf- lann ftızulışagıl olduklannakuşkuyok- tur. OzeHikk dışanda herhangı bır vakfe- dilmiş gelir kavnağı bulunmavan ve üni- versite içi gelir kaynaklanndan yaraHa- i b i k l k k f aiyetgösterenlerdeıı-hastaneterdefaaiyet gösterenler- başlayarak, tömönûn üniver- site dışına çıkanlmas gerekmektedir." Onıversıtede yer alan ışletmelenn sa- hıplen ıse haklannı hukuk onunde sonu- na kadar savunacaklannı belırttıler gol Emnıyet Müdurlüğu'ne Bursa Emnıyet Müdur Yar- dımcısı Naznn Tan. Kahra- manmaraş Emnıyet Müdur- luğu'ne Ankara Emnıyet Müdur Yardımcısı Ali Kal- kan, Kütahya Emnıyet Mu- durlüğü'ne Sıırt Emnıyet Mudürü Şükriı Onder, Sıırt Emnıyet Mudurluğü'ne Dı- yarbakır Polıs Okulu Müdu- ru O. Nuri Ozdemir ve Şır- nak Emnıyet Mudurluğü'ne de aynı ılın emnıyet mudur vekılı V. Yalçın Gokalp atan- dı Aynca boş bulunan Muş v e Hakkân Emnıyet Mudur- luğu'ne de atama yapıldı Muş Emnıyet Müdürlu- ğu'ne Adana Emnıyet Mu- dur Yardımcısı Dursun Er- doğan, Hakkân Emnıyet Mudurlüp'ne de Bıngol Emnıyet Mudur Yardımcısı M. Hakkı Arslan getınldı İstanbul Emnıyet Müdur- luğu'ndekı yenı atama ve görev değışıklıklen ıse şoy- le oluştu Denetlemeden Sorumlu Emnı> et Mudur Yardımcılı- ğı'na Huseyin Kocadağ, Te- rörle Mucadele, Istıhbarat ve Ozel Hareketten Sorum- lu Emnı>et Mudur Yardım- cılığı na Rcşat Ahav Teror- le Mucadele Şube Müdurlu- ğu ne ŞefikKuL Bılgı Işlem FotoFılm Muhabere ve Ba- sın Protokol Şube Mudurlu- ğu neHanifîAvcı Koruma- lar, Hassas Denız Sosyal Hızmetler Şube Mudurlu- ğu'nden Sorumlu Emnı- yet Müdur Yardımcılığı na Tayyip Yuva Pasaport, EİCKM YabancılarveTu- nzm Şube Mudurluklenn- den Sorumlu Emnıyet Mu- dur Yardımcılığı na Engjn Aksan, Emınonu, Fatıh ve Zeytınburnu'ndan sorumlu Emnıyet Mudur Yardımcılı- ğı'na Yaşar Keskin. Tuzla, Kartal, Maltepe, Pendık ve Adalar'dan sorumlu Emnı- yet Mudur Yardımcılığı na ÇetinGuven, Gazıosmanpa- şa, Eyup Otogar ve Ba>- rampaşa'dan Sorumlu Em- nıyet Mudur Yardımcılı- ğı'na Kemal Bayrak Be- yoğlu ve Kağıthane den So- rumlu Emnıyet Mudur Yar- dımcılığı'na Alaattin Kır- macı getınldı j Parasız yatılı sınav sonuçları açıklandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mıllı Eğıtım Ba- kanlığı'nca gerçekleştınlen ılkokul sonu ortaokul sonu, ortaokul ve lıse arasınıflar devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınav sonuçlan bellı oldu Ilkokul sonu devlet parasız yatılılık sınavı sonucunda Is- parta'dan Ustün Özgûr 845 091 puanla bırıncı An- talya dan Mustafa Öztekin v e Manısa'dan Hüsnü Erdoşe- meci 844 303'er puan alarak ıkıncı ve uçuncü oldular Sınava katılan 178 bın 231 adaydan 22 bın 125'ı burslu 3 bın 156'sı da yatılı olmak üzere 25 bın 28 l'ı yerieştınl- dı Ortaokul sonu devlet pa- rasız vahlılık v e bursluluk sı- navında ıse Malatya'dan Mehmet An" Çalgan 909 097 puanla bınncı olurken, U şak'tan Süheyla Sena Akar- ca 905 993 puanla ıkıncı, Konya'dan Kasım Buyükbo- duk 904 048 puanla uçuncu- luğueldeettı Sınava 121 bın 579 aday katıldı 10 bın 325 aday burslu, 4 bın 996 adayi da vatüı olmak uzere toplarri 15 bın 321 aday verleştınldU Ortaokul arasınıflar sına- vmda da Denızlfden Yusuf Izmırlıoğlu 882 326 puanla bmncıhğı aynı ılden Turhan Bavraktar 866 010 puanla ıkıncılığı Manısa'dan Dur- muş Erdem Morka- ya855 719 puanla uçuncülu- ğü elde ettı Sınava katılan 105 bın 648 adaydan 13 bın 378 aday burslu 1968 aday da yatılı olmak uzere toplam 15 bın 346'sı verleştınldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog