Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

3 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER OECD'nin gözü işçi ücretîndeESRA YENER ANKARA - Uluslarası Para Fonu'nun (IMF) işçi ücretlerindeki artışın sınırlı tutulması koşulunun ardından Avrupa Ekonomik Işbirliğı ve Kalkınma • Örgütü'nün (OECD) de. sanayicilerin malıyetınin düşürülmesi için aynı öneriyi getirdığı öğrenildi. OECD'nin Türkiye raporunda. sanayı sektöründeki işgücü malıyetlerinın düşmesı içın hükümette, kamuda çalışan işçilerin ücretlerindeki artışın sınırlı turulması gerektiği savunuldu. Raporda aynca, üretimde geçen yıl yaşanan yüzde 14 oranına ulaşan düşüşe dikkat çekilerek, Hazine'nin yürüttüğü iç borç politıkasıyla tüm malı piyasalardaki kaynağın emıldiğı, sanayınin fınansman sıkışıklığına gırdiği vurgulandı. Hükümetin, kamu çalışanlannın ücretlerindeki artışın yüzde 5 ile sınırlı tutulması yönündekı baskısının ardında. IMF'nin bu yöndeki koşullannın yanı sıra, OECD'nin de önerilerinın olduğu ortaya çıktı. OECD tarafından hazırlanan Türkiye raporunda, geçen yıl yaşanan ekonomik bunalımın ardından oluşan yüzde 6 oranındaki küçülme ve yüzde 14 düzeyindekı üretim düşüşünün ancak sanayi sektörünün gelıştırilmesiyle gıderılebileceğı savunuldu. Sanayı sektöründe işgücü malıyetlennın yüksek olduğu savunulan raporda, hükümetin. özel sektördekı ücret artışlarının frenlenmesı ıçın. kamuda çalışan işçilerin ücretlerindeki artışı sınırlandırması gerektiği belirtıldi. IMF de. hükümete sunduğu raporda. kamudakı işçi ücretlerindeki artışın sınırlı tutulması koşulunu getırmişti. OECD'nin raporunda aynca. geçen yıl sonu ıtıbanyla 794 tnlyon lıraya ulaşan ıç borç stokuna da dikkat çekilerek. hükümetin finansman gereksınimıni karşılayabilmek için yürüttüğü yüksek faizli iç borç politıkasıyla. malı piyasalardaki tüm kaynağı emdığı \urgulandı. Malı piyasalardaki tüm kaynağın kamuya aktığı, kredi faiz oranlannın da yükseldiğı vurgulanan raporda. sanayi sektörüne gereken finasmanın saglanabilmesi için Hazine'nin ıç borç politıkasından vazgeçmesi gerektiği belirtıldi. CHP'den memura zam hazırhğı• CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin. memur maaşlanna seyyanen net 5 rruTyon lira zam yapılmasını, asgari ücretlerden gelecek yıldan başlayarak gelir vergisi kesilmemesini ve emekîi kesintilerinde 1.5 ila 3.8 kat artış yapılması ve bu yolla emekli aylıklannın yükseltilmesini öngören bir çalışma hazırlattı. • Hikmet Çetin'in, koalisyonun CHP kanadında ekonomiden sorumlu De\let Bakanı Onur Kumbaracıbaşı eşgüdümünde hazırlattırdığı bu çalışmayı Bakanlar Kurulu'na sunacağı bildirildi. Çalışmada aynca, kamu çalışanlannın aylıklannın sınıflara, mesleklere, statülere, kunımlara ve coğrafi bölgelere göre belirlenmesi öngörülüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin. memur maaşlanna seyyanen net 5 mılyon li- ra zam yapılmasını, asgari ücretler- den gelecek yıldan başlayarak gelir vergisi kesilmemesini ve emekli ke- sintilerinin 1.5 ila 3.8 kat yükselti- lerek emekli aylıklannın arttınlma- sını öngören bir çalışma hazırlattı. Çetin'in. koalisyonun CHP kana- dında ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı eşgü- dümünde hazırlattırdığı bu çalışma- yı. Bakanlar Kurulu'na sunacağı bil- dirildi. Çetin tarafından hazırlatılan ra- porda, memur maaşlannda geçen yıl yüzde 20 oranında gerileme meyda- na geldiğine dikkat çekilerek baş- langıç aylığının çok düşük olduğu. ücretlerden yapılan gelir vergisi ke- sintilerinin dengesizliklere yol açtı- ğı vurgulandı. Kamuda 1 milyon 760 bin kişinin memur. 317 bin kişinin sözleşmeli. 453 bin kişinin sürekli işçi, 1 milyon 555 bin kişinin geçıcı işçi olarak ça- lıştığı belirtilen raporda. kamu per- sonel harcamalannın 1992 yılında toplam bütçe harcamalannın yüzde 42 sini oluşturduğu, bu oranın 1994 yılında gerilemeye başladığı belirtıl- di. Gelir vergisi kesintilerinın de ça- lışanlar arasında ücret dengesizlik- leri meydana getirdiği vurgulanan raporda, müsteşann maaşından ke- silen verginin net aylığın yüzde 8.89'unu oluşturduğu. lise mezunu bir memurda ise bu oranın yüzde 10.33'e ulaştığı vurgulandı. Tüm Bel-Sen: Çetinsaya görevden alınsınTüm Beledive Memurlan Sendikası yöne- tici ve üyeleri, Eminönii Beledive Başkanı Ahmet Çetinsaya'yı. Zabıta Komiser Mu- a\ ini KadirGümüştaş'a saldırdığı gerekçe- siyle savcılığa ve İstanbul Valiliği'ne şikâvet ettiler. Çetinsaya'nın saldınsıyla Gümüş- taş'ın bilinç \e haüza kavbına uğradığını belirten Tüm Bel-Sen üyeleri, Gümüştaş'ı hastanede zivaret ettiler. Tüm Bel-Sen Gİe- nel Başkanı Mcdan Bav kara, 6 sendika baş- kanı ve üyeleriyle biriikte Eminönü Beledi- yesi önünde vaptığı açıklamada, Eminönü BeledKe Başkanı Ahmet Çetinsava'nın. Za- bıta Komiser Muavini Kadir Gümüştaş'a makamında fiili saldırıda bulunduğunu ve Gümüştaş'ın aldığı darbelerle şuur ve ha- fıza kavbı yaşadığını belirtti. Vaklaşık 200 Tüm Bel-Sen üyesi, daha sonra Çetinsaya hakkında suç duyurusu düekçesi vermek için İstanbul Adlivesi'negittiter. Polisin.ka- labalığı içeriye almaması üzerine suç duyu- rusu dilekçesini sendika av ukatı Songül Ça- lık ile 5 sendika temsilcisi \erdi. Dilekçenin verilmesinden sonra İstanbul Valiliği'ne y ü- rihen Tüm Bel-Sen üyelerinden 5 tenısilci. Vali Yardımcısı İbrahim Tunalı ile görüştü. Tunalı ile görüşen temsilcüer. görüşme son- rasında yaptıkları açıklamada. Eminönü Beledive Başkanı Ahmet Çetinsava'nın va- sadışı uvgulamalan nedenivle görevinden alınması için şikâvet dilekçesi verdiklerini belirttiler. Kalabalık daha sonra Sirkeci tren istasyonuna vürüdü ve Bakırköy'e gi- derek hastanede tedavi gören Kadir Gü- müştaş'ı ziyaret etti. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) Raporda, kamu sektöründe en dü- şük maaşın 6 milyon 952 bin lira. as- gari ücretin de 4 milyon 173 bin li- ra olduğu v urgulanarak şöyle dendi: "Bu ücret ve aylığın, yeterli ve ge- çerii bir düzeyde olduğunu ifade et- mekmümkün değildir. Başlangıç ay- lığının. kişinin kendisinin. ailesinin geçimini ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak düzeye getirilmesi ve asgari ücretin bu gereksinimler doğ- rultusunda belirlenmesi gerekmek- tedir." Raporda. memur maaşlarındakı reel kaybın kısa vadede dü- zeltilebilmesı için taban ay- lığı göstergesinin 1000'den 3 bıne çıkanlması, tüm me- murlann ve emeklılenn ay- lıklanna seyyanen 8 milyon 980 bin lira brüt artış yapı- larak net 5 milyon lıralık ar- tış sağlanması öngörüldü. Bu zamla en düşük dereceli memurun maaşının yüzde 70, en yüksek derecedeki memurun maaşının da yüz- de 10 oranında artacağı vur- gulanarak asgari ücretten de 1996 yılından itıbaren gelir vergisi kesılmemesının dü- zenlenmesi aerektığı belır- tildi. Raporda aynca. zam. taz- minat ve ödeneklerden kesi- len emekli keseneğinın 3.8 ı- la 1.5 katına kadar arttınla- rak 11 milyon 497 bin ve 4 milyon 538 bin liranın emekliliğe yansıtılması öne- rildi. Raporda. memur maaşla- nnın uzun vadede düzeltil- mesı için de şu düzenleme- lerin yapılması öngörüldü' -Mevcut ücret sistemi tü- müvleyürürlüktcn kaldınl- maİL yerine eşit işler için eşit ücret ödenecek bir sistem kurulmalıdır. -Gösterge tablosu yeniden düzenlenmeli. derece sayısı azaltılmalıdır. -Ücret artışlannda enflas- yon gibi ekonomik durum kriterleri dikkate alınmalı- dır. -Esas ücret. görev tazmi- natı ve sosyal yardımlartop- lamından az olmamalıdır. -Memurların sendikal hakları yasal altyapıya ka- vuşturulnıalı, toplusözleşme düzenine geçilecck bazı gö- rev ler için grev hakkı tanın- malıdır. iş bırakma eylemi Kamu çalışanmdan Türk-İş'e destek • Türk-îş'in 5 ağustosta Ankara'da yapacağı miting ile 8 ağustosta yapacağı iş bırakma eylemlerine destek vereceğini açıklayan Kamu Çalışanlan Platformu'nun, mücadele sürecini. ortak bir çalışma zemininde yürütme karan aldığı da belirtıldi. İstanbul Haber Servisi - Türk-tş'in, yurt genelinde 5- 8 ağustos 1995 tarihleri arasında yapacağı eylemlere, Işçı ve Kamu Çalışanlan Platformu da aktif olarak katılma karan aldı. İstanbul İşçi Sendikalan Şubeler Platformu (ISŞP)ile Kamu Çahşanlan Şubeler Platformu (KÇŞP) dün Belediye-İş Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlediler. Platform sözcüleri toplantıda, TÜRK- IŞ'in 5 ağustosta Ankara'da yapacağı miting ile 8 ağustosta yapacağı iş bırakma eylemlerine destek vereceklerini aüçıkladılar. Sözcüler aynca, mücadele sürecini ortak bir çalışma zerruninde yürütme karan aldıklannı belirttiler. Yol-lş 1 Nolu Şube Başkanı ve İSŞP dönem sözcüsü Ercan Atmaca. 5 Nisan kararlanna karşı Türk-İş"ın aldığı 20 Temmuz Kararlan'nı desteklediklenni belirtti. Işçilerle memurlan biriikte eyleme çağıran Atmaca, "Karşı karşıya kalınan durum davanılası gibi degil. Biriikte eyleme gidilmezse daha çok sermayenin saldınsına uğranz" dedi. Tüm Beledive Emekçileri Sendikası ve KÇŞP Dönem Sözcüsü İbrahim Sönmez de, emek cephesinden topyekûn bir karşı koyuşun örgütlenmesi zorunluluğunu hatırlattı. Sönmez. Polısan, Aras Kargo. Eminönü-Şışli belediyeleri. Havaş.. Tuzla Deri'de dırenişe geçenlerin destek ve sınıf dayanışmasından yoksun olduklannı öne sürerek bunun örgütsüzlükten kaynaklandığını söyledi. İşçi sırufının ve aynı şiddetlı saldınyla karşı karşıya olan diğer emekçi sınıflann kısa ve orta vadeli taleplerinin birprogram düzeyinde genelleştirilmesi gerektiğini kaydeden Sönmez. "sermayenin içinde bulunduğu kriz daha çok kölelik getiriyorsa ve kriz sistemin yapısal bir ürünüyse biz de mücadelemizi sistemin temellerine yönelteceğiz" dedi. Sönmez, her iki platformun kendi tüzel ve fili kişiliklerini sürdürerek, birlikteliğin süreç içerisinde olgunlaşmasının mücadelesini vereceklerini açıkladı. İki platformun sözcüleri, ortak eylem planlannı kararlaştırarak 7 ağustos pazartesi günü basına açıklayacaklannı bildirdiler. bin en işçiye 500 ödeme önerisi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -680 bin kamu işçısıne verdıği or- talama yüzde 5.4 oranındaki ücret artışı önerisi reddedilen hükümet. Türk-lş'e götüreceğı yeni önende eskisine ek olarak işçi başına 500'er bin lira daha seyyanen ücret artışı yapılmasını kararlaştırdı. Devlete 5 trilyon liralık ek mali yük getirece- ği hesaplanan bu yeni öneriye göre işçilere, brüt 1 milyon lira ile 3.5 milyon lira arasında "eködeme" ya- pılacak. Başbakan Tansu Çiller ve DYP'li 4 bakan tarafından hazırla- nan önerinın bugün CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in onayına sunulduktan sonra, Türk-lş'e iletile- ceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre dün Çiller Başkanhğı'nda Başbakanlık Konu- tu'nda yapılan ve yaklaşık 4 saat sü- ren toplantıya. kamu kesimi toplu- sözleşmelerınden sorumlu Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, Maliye Bakanı İsmet Attila. Başbakanlık Müsteşan Ali Naci Tuncer, Devlet PlanlamaTeşkilatı (DPT) Müsteşa- n Necati Ozfirat, Hazine Müsteşan Ayfer Yılmaz ve Kamu-İş Sendika- sı Genel Sekreteri Naci Önsal katıl- dı. Toplantıda, çoğunluğu uyuşmaz- lıkla sonuçlanan ve grev aşamasına gelen sözleşmelerin durumu ile as- gari ücretin vergi dışı bırakılması konulannın ele alındığı öğrenildi. Çiller'in onayı ile belirlenen yeni ücret artışı önerisinin. bugün CHP Genel Başkanı Çetin'in göriişü alın- dıktan sonra, Türk-lş'e iletileceğı belirtildi. Yaklaşık 1.5 ayönce Türk- lş'e sabit ücret zammı yerine brüt 500 bin-3 milyon lira arasında ek ödeme yapılması önerisi reddedilen hükümetin. yeni çalışmasında da sosyal paketi oluşturan ödeme ka- lemlerinde ücret artışı öngörülmü- yor. Yeni çalışmada yalnızca eski • Koalisyonun DYP kanadı, Türk-lş'e sunulmak üzere hazırladığı yeni önerisinde eski ücret artışlannı seyyanen 500 bin lira yükseltti. Yeni önen, bugün CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e sunulacak. Öneri, Türk-lş tarafından da kabul edilirse işçiye eskisiyle biriikte 1 milyon ile 3.5 milyon arasında ek ödeme yapılacak. öneriye 500'er bin lira seyyanen ek DYP'li bakan bir araya gelerek ye- ni önen hazırladı. Yılmaz'ı dün konutunda ziyaret ederek, Türk-lş' in 5 ağustosta y apa- cağı miting ile 8 ağusosta gerçek- leştireceği işe gitmeme eylemleri hakkında bilgi veren Meral. masa- başı çözümünden y ana olduklannı, ancak hükümetin çalışanlan mey- danlara çekmek ıstediğini öne sür- dü. Toplusözleşme ve asgari ücret görüşmelerinın çıkmaza girmesin- den hükümetin sonımlu olduğunu vurgulayan Meral, şunlan söyledi: "Masabaşı çözümünden yanay ız. Bunda herkesin vararı vardır. Hü- kümet. tutumu Ue çalışanlan mey- danlara çekmek istenıektedir. Top- lusözleşmeler iyi gitmiyor. Hükü- met, işverenlerin istekleri doğrultu- sunda hareket etmiştir. Hükümet batık kredilerin üzerine gitmemek- te, kavıtdışı ekonomiyi kayıtlı hale getirmeye çalışmamakta. ama kü- çük esnafın. dargelirlinin üzerine gitmektedir. Bizim eylemlerimizin sorumluluğu hükümete ait olacak- Orf Türk-lş Başkanı Bayram Meral. "Özellestirmeyle işyerlerinden işçi çıkarmalar had safhava ulaşmıştır" dedi. Yılmaz da, işçi kesiminin sorun- larını anladıklarını vurgulayarak. hükümetin çalışan kesim konusun- daki tavrını eleştırdi. Hükümetin as- gari ücret ve toplusözleşme görüş- melerindeki tavrının işçi düşmanı' olduğunun göstergesi olduğunu sa- getiriliyor. Çiller'in de onayladığı bu önen kabul edilirse 10 milyon li- ra ve altında brüt ücret alan işçilere, brüt 3.5 milyon lira: 10-15 milyon lira arasında ücret alan işçilere. brüt 2.5 milyon lira; 15-30 milyon lira arasında ücret alan işçilere. brüt 1.5 milyon lira; 30 milyon liranın üze- nnde brüt ücret alan işçilere de brüt 1 milyon lira tutannda ek ödeme ya- pılacak. Önerınin kabul edilmesı durumunda. ortalama 18 milyon 500 bin lira brüt ücret alan bir işçi- ye yapılan zam oranı yüzde 8.3 ora- nında gerçekleşmiş olacak. Hükü- metin ilk önerisinde bu artış oranı yüzde 5.41 düzeyinde kalıyordu. Türk-îş ANAP'tan destek istedi Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral. ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz" ı ziyaret ederek. 5 ağus- tosta Ankara'da gerçekleştirecekle- ri "Emeğe saygı yürüyüş ve mitin- gi" için ANAP'tan destek istedi. Meral. hükümetin işverenlerin is- tekleri doğrultusunda hareket ettiğı- ni belirterek. "Hükümet, tutumu ile çalışanlan meydanlara çekmek iste- mektedir" dedi. Yılmaz da. 'işçi düşmanı' olarak nitelendirdiği hü- kümeti sağduyuya davet ederek. "Hükümet, umanm bugüne kadar izlediği sakat tutumunu terk eder" diye konuştu. Bu arada Başbakan Tansu Çiller başkanlığında. dün 4 vunan Yılmaz. şöyle devam etti: "Geçen >ıl enflasyon yüzde 150 olduğu halde, asgari ücrette vüzde 67'lik bir artış söz konusu olmuştu. İşçilerin geçen seneden hâlâ alacağı vardır. Asgari ücret artışu hükümet \e işverenlerin işbûiiği sonucu eylü- le bırakıldı. Asgari ücret konusunda hükümetin tutumu, işçi kesimine ba- kışını göstermiştir. Çalışma Bakan- hğı'nı elinde bulunduran CHP de, figüranlık \ apmıştır. Kamu çalışan- lannın toplusözleşme zammı ile ilgi- li teklif konusunda da, buna teklif demeye dilim varmıvor. Bu, düpe- düz hakarettir. Yıllık yüzde 5.4 ar- tış önerilmiş." Sağduyuya davet Türk-lş Genel Başkanı Meral'ın geçen günlerde Tes-İş'te y aptığı ko- nuşmada "Siz ANAP dönemine haksızlık ettiniz" dediğini anımsa- tan Yılmaz. "Şimdi.-VNAPiktidan- nın alternatifini görmüşlerdir" diye konuştu. ANAP'ın Türk-İş'in ya- nında yer alacağını açıklayan Yıl- maz.,konuşmasını şöyle tamamla- dı: "Ümitediyorumki,5ağustosey- lemi hükümet için uvancı olur. Hü- kümet, çalışan kesim konusunda girdiği vanlış tutumdan vazgeçer ve 8 ağustostaki eyleme gerek kalmaz. Hükümeti sağduv uya davet ediyo- rum. Umanm bugüne kadar izledi- ği sakat tutumu terk eder." Türk-lş'in cumartesi günü Tan- doğan Meydanı'nda gerçekleştire- ceği mitingin hazırlıklan tamam- landı. 680 bin işçi adına hükümetle sürdürdügü pazarlıkta bir sonuç ala- mayan ve randevu bekleyen Türk- lş'in, miting sonrasında yapılacak Başkanlar Kurulu toplantısında hü- kümete karşı izlenecek tavır konu- sunda değerlendirme yapacağı öğ- renildi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Halkı Aldatmak Yazılı basınımızda bir "armağan furyası" sürüp gi- diyor. Insanlar dergi ve gazeteleri okumaktan çok, ar- mağanlarını alabılmek içın satın alır oldular. Gazete bayii kimi arkadaşlarla konuştum, aynı gazeteden birkaç tane alan kimi müşterileri varmış. Ne yapsın adam, birkeztuzağadüşmüş, ısterıstemezalacak... Benim gençliğimde kimi bankalar vadeli ve vade- siz mevduat karşılığında "kur'a numarası" verir ve ev. apartman dairesi vb. gibi armağanlardağıtırdı. Daha sonra bu yasaklandı. Insanları tasarrufa ıten böyle bir uygulama yasaklanırken, tümüyle tüketime yönelik uygulamalann yasaklanmamasını anlamakta çok zor- lanıyorum. Günümüzde. aylık bir dergi her ay bir CD veriyor. CD'nin mağaza fiyatı derginin fiyatının iki katı. Hiç böyle şey olur mu? Biliyorum, o dergi CD'lerı mağa- za fiyatının çok çok altında alıyor ve reklamla gider- lerinı karşılıyor, hatta kazanç sağlıyor. Ama her şeye karşın, yaptıkları şeyin gazetecilik olduğunu söyleye- bilirler mi? Geçenlerde bir aylık dergi. dergi alan herkese bi- rer keçeli kalem takımı armağan ediyordu. Tam da ih- tiyacım vardı. Hemen aldım elbette. inanın derginin ne olduğunu bile hatıriamıyorum. Geçen ay da bir el hesap makınası uğruna bir başka dergi aldım. Aca- ba bu dergilere reklam verenler okunduğunu mu sa- nıyorlar? Günlük basınımız tam anlamıyla meselenin tadını kaçırdı. Deterjan vereninı mi ıstersınız, kolalı içecek vereninı mi? Ama artık boyutlar çok büyüdü. Televiz- yonlara, bisıkletlere kadar uzandı. Halk, fena halde aldatılıyor. Ve hemen hemen tüm günlük gazeteler aynı şeyı yaptıkları için. kimse bu meselenin üzerine de gitmiyor. Yanlış anlaşılmasın, "Bu armağanlan vermeyecekler" demıyorum. Aylar- ca kupon keserek bıriktırecek olanlar, (muhtemelen) bu armağanlan alacaklardır. Fakat bu gün bir milyon insan o gazeteyi alıyorsa. yarın bu rakam üç yüz bin- lere düşecektir ve o üç yüz bin kişinin armağanının parasını, bugün o gazeteyi alanlar çoktan ödemiş olacaklardır. Ancak. bence asıl aldatmaca, "aynı kuponla" bir- kaç armağanı vereceklerini ilan ve iddia eden gaze- teler tarafından yapılmaktadır. Bunlar, halkı dupedüz kandırmaktadırlar. Önce büyük reklam kampanyala- rıyla "herkese" bir armağan vaat etmektedırler. Ve ın- sanlar o armağanı alabilmek için kupon birıktirmeye başlamaktadırlar. Bir süre geçtikten sonra aynı gazete gene büyük bir reklam kampanyasıyla yeni bir armağanın müjdes- ni (!) vermekte ve gene "herkese" yeni bir armağan vereceğini duyurmaktadır. Yalan, hem de kocaman bir yalan. Zira bu yeni armağan için yeni bir kupon yayımlamamaktadırlar. Eski kupon üzerinde yeni bir "hane" açmaktadırlar. Ve böylece bu armağanı almak ısteyenler. eski armağandan vazgeçmek zorunda kal- maktadırlar. Ya da ıkı gazete alarak iki kupon kesmek zorunda olacaklardır. Derken bir başka kampanya, derken yeni bir kam- panya daha... Ve armağanlar gitgide büyümektedir. Oysa ki, "herkese" vaat edilen armağanlar herkese değil, sadece eski armağanlardan "vazgeçenlere" verilebilecektir. Eğer bu arada yeni bir kampanya açıl- mazsa... insanlar açıkça kandırılmakta, aldatılmaktadır. Ama hiç kimse buna "dur" diyememektedir. Zira basını- mızın tüm "büyükleri" aynı kandırmacanın ıçindedir. Basını karşısına almak istemeyen devlet de bu do- landırıcılığa göz yummaktadır. Bakalım nereye kadar... Aslında bu yazı, haftalık Aktüel dergisindeki "Dü- şünce Parlamentosu" için kaleme alınmıştı. Ama ifa- de çok sert bulundu. Yumuşatmama karşın, gene de yayımlanamadı. Parlamentonun bir haftalığına ka- panmasına neden olduk. Aktüel'dekı arkadaşlar, ortada herhangi bir aldat- macanın olmadığını düşünüyorlar. "Herkes istediği promosyonu alabilir" diyorlar. Ama bu da pek doğ- ru degil. Zira herhangi bir mal için kupon biriktirme- ye başlayan bir insan, birsonraki kampanyada "her- kese" verıleceği duyurulan armağanı almak isterse, daha önce kuponlarını bıriktirdiği armağandan vaz- geçmek zorunda. Yani burada "A?erfres"sözüğü "her- kesi" kapsamıyor. Ve üstelik bu kampanyalar sürek- li birbirıni izliyor. Birsürü insan ilk "nryetlendıklen"ar- mağandan vazgeçmek ya da birden fazla gazete sa- tın almak durumunda kalıyorlar. Bu "aldatmaca", ya da "kandırmaca" değıl mı? Ama yukarda da vurgulamış olduğum gibi, çok ti- rajlı gazetelerin tümü aynı şeyi yaptıkları için, hiç kim- se meselenin üzerine gidemıyor. Ve üstelik bunun bir kandırmaca olmadığını düşünüyorlar... Kimbilir. belkı de onlar haklıdır. Zira bu gazeteleri milyonlarca insan kapış kapış aldığına göre, demek kı onlar da öyle düşünüyorlar. Sevgili arkadaşımız Değerli insan SEVDA HELVACFyı yitirdik. O'nu sonsuza uğurlarken, Eşi değerli dostumuz NEVZAT HELVACI ve çocuklannın acılannı paylaşırız. Av.ŞEKİBEÇELENK Av. HALİT ÇELENK SELDA ÖZGEN de MEHMET ÇEVÎK Evlendiler 2 Ağustos 7995 - İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog