Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi GenelYavınYonetmeni Orhan Erinç# Genel Yayın Koordinatoru Hikmet Çetinkava 0 Yazıışlerı Müdurlen. fbrahim Vıldız. DinçTavançlSorumlu) # Haber Merkezi Muduru Hakan Kara # Gorsel Yönetmen: Fikret Eser Dış Habcrler Ergun Balcı • Utıhbarat ^ alıjın Çakır • Yayın Kurulu İlhan Selçuk Ekonomı Bülent kızanlık • Kultur Handan Şenköken • ıBdşk.ml. Orhan Erinç. Okta> Spor Abdülkadir Yücelman • Makaleler Sami Karaören Kurtböke. Özgen Acar. Hikmet • Çcırı Seyfettin lurhan • Düzcltme Abdullah Çetinkaja. Şükran Soner. Ergun \aacı9 Bılgı-Belge EdibeBuğra • Foıoğraf Erdoğan Bakı.DiırçTa>anç.İbrahim Yıldız, köscoğlu Orhan Bursalı. Mustafa Balha\. AnkaraTemsılcısı Mustafa Balba> 0 Haber Müdüru Doğan Akın Atatürk Bulvan No 125. Kat 4. Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 f h a o . Faks 41950270 [zmırTemsılcısı. Serdar Kjzık.H ZıyaBlv l352S.2 3Tel 4411220. Faks-4419117 0AdaııaTemsılcısrÇetinYiğenoğlu. lnonüCd 119 S. No:l Kat 1 Tel 3522550. Faks 35225 7 0 Muessese Müdüriı ErolErkut0 MEDYA C: • Yoneiım Kurulu Koordınatör Ahmet Korulsan 0 Başkanı-Genel Mudür Gülbin Er- Muhasebe Bülent Yener •Idare duran • Koordınaıor Reha Işıt- Höseyin Gürer 0 Işletme Önder man • Genel Mudur Yardımcısı ÇeUk°0Bılgı-tşlem:Nailİnal0 Mine 4kdsğ • Halkla flışkıler Bılgısa\arSıstem. MürihrtÇUer Muduru Nurten Berksoj Yavımlatan \e Basan: Yenı Gun Haber Ajansı. Bassn \e Yayıncsiık A $ Turkocaİı Cad 39 41 CaâloSlu 34334 lst PK :46 Islanbjl fel IO 212ı M2 US ll< ı20 han Faks 10 2121 < !s5 3AĞUSTOS1995 İmsak:4.1 Güneş 5.54 Öğlc 13 tkindi: 17.09 Akşam 20 26 Yatsı 22.03 51407 5 3 o i - 9 5 s o - 5 i 3 84«)-6i. ı-aks 5HS466 Jsveç TV'sinde Türk mutfağı •STOCKHOLM (Cumhurhet) - İngiliz Channel Four adlı televizyon kanalının değişik ülkelerin mutfağını tanıttığı dızıde sıra Türk mutfağındaydı. Bırçok Avrupa ülkesinde olduğu gıbi lsveç'te de göstenlen 1 saatlik programda, Sophie Grigson ve VVıllıam Black adlı İngiliz takdımcıler, Istanbul'da gezerek, balık pazanndan. Kumkapı'dan, Boğaz"dan çeşıtli görûntülerin eşliğinde mutfağımızı tanıttılar. En çok iç pilavın beğenıldiği tanıtım sırasında. "midye tava". midyenin şışe geçırildığini daha önce görmemiş olan Ingilizler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Lüfer, uskumru ve kalkan gıbı balıklardan övgüyle söz edilırken. Marmara ıçin. "balık cennetı" gibi oidukça iyımser bir ıfade kullanıldı. TÜBİTAK'ın ulusal gözlemevi • ANKARA(UBA)- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde, Antalya Beydağlan'nda. TÜBfTAK'ın Gözlemevi (TUG)kuruldu. Gözlemevinin başlangıçta birinin ayna çapı 40 diğennın 150 santimlik ıkı teleskopu olacak. TÜBİTAK ile 40 santimlik teleskop ıçın Hollanda firması Uthrecht. 150 santimlik teleskop için de Rusya Bılimler Akademisı ve Tatarıstan Engelhart Gözleme\ ı arasında protokol imzalandı. İstanbul'da orman yangınları • İSTANBUL (AA)- Istanbul'da bu yılın ilk 7 aylık döneminde çıkan orman yangınlannda. geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52.38, yanan alan oranında ise yüzde 89.57'likdüşüşoldu. tstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre temmuz ayı sonu itibanyla İstanbul. Âlemdağ. Bahçeköy ve Çatalca Orman tşletmesi'ne bağlı bolgelerde toplam 40 yangın çıktı. Bu yangınlarda toplam 20.21 hektar alan zarar gördü. İstanbul-Anmutlu seferleri arttı • tstanbul Haber Servisi - tstanbul-lmralı-Armutlu seferlen haftada birgün iken 2 güne çıkanldı. Türkiye Denızcilik tşletmelen Müdürlüğü. 6 ağustosta uygulamaya başlayacağı kararla, cuma günlennin yanı sıra pazar günleri de sefer düzenliyor. Atık kâğıtları değerlendirme • İstanbul Haber Servisi - Atık kâğıtlan geri döndürmek için 1 Ağustos 1995ile30Haziran 1996 tarihleri arasında bir kampanya düzenleyen Usluoğlu Büro Mobilya, 1800 fabrika ve sanayi kuruluşunda biriken kâğıt atıklarını toplayacak. Kampanyadan elde edilen gelirin de. uyuşturucu ile mücadele amaçlı bir kuruluşa aktanlacağı bildirildi. Çinli şiir rekortmeni • PEKİN(AA)-Çin"in kuzey batısındaki Shaarm eyaletınde yaşayan 82 vaşındaki bir köylü. bugüne kadar 16 bınden fazla şiir yazdı. 44 yıldır şiir yazan Zıang Jinbı. gündüz tarlada çalışıyor. geceleri de tuttuğu günlüğüne şiir yazıyor. Şiirlerinde köy vaşamını ve doğayı anlatan Jınbi. ilkokula gitmediği için okuma yazmayı ileri yaşlarda köyünde açılan özel bir kursta öğrenmiş. Hubble Teleskopu • VVASHINGTON (UBA) - Hubble Teleskopu, Güneş sisteminin çevresinde. milyonlarca kuyrukluyıldızdan oluşan bir "kuyrukluyıldız" kuşağının \arlığını ortaya çıkardı. Teleskopun dünyaya gönderdiği verilere göre yeni kuşak. dünyadan 6.5 milyar ışık yılı uzaklıkta ve tahminen 4 milyar yaşında. UNICEF yetkilileri, Türkiye'de ölüm oranlarmm hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekiyor Bebek ölümlerî azaldı, durmadı• 196O'h yıllarda bebek ölüm oranı, bin canlı doğumda 258 olarak hesaplanırken, 1993 yılında bu oran, bin canlı doğumda 52 olarak gerçekleşti. GÜNDÜZ İMŞİR ~ Türkiye son 5 yıl içinde büyük bir atak ger- çekleştirerek bebek ve çocuk ölüm oranlannı önemli oranda azaltmayı başardı. Sosyo-eko- nomik kalkınma ve fızıksel altyapıda gerçek- leştirilen önemli gelişmeier sayesinde 196O'lı yıllarda bebek ölüm oranı bin canlı doğumda 258 olarak hesaplanırken, 1993 yılında bu o- ran. bin canlı doğumda 52 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, ana ve çocuk sağlığı konusunda yü- rütülen akılcı kampanyalann bu başanda bü- yük rol oynadığını belirtiyorlar. UNİCEF yet- kilileri ise kaydedilen bu ılerlemeye karşın ül- kenın sosyo-ekonomik gelişkınük düzeyı ile karşılaştınldığındaölüm oranlannın hâlâ yük- sek olduğuna dikkat çekiyor. Ülkemizde bebek ve çocuk ölüm oranlan, gerek coğrafi bölgelere göre gerekse kır-kent aynmına göre önemli değişkenlıkler gösteri- yor. Bunun en canlı örneğı ise kalkınmada ön- celıkle yörelerde yaşanı>or. Bu bolgelerde be- bek ölüm oranlan ve 5 yaş altı ölüm oranı ül- ke ortalamalanndan 3-4 kat daha yüksek ger- çekleşiyor. tshal nedeniyle ölenler Yapılan araştırmalara göre her yıl 5 yaş al- tında çocuklardan 10 bini ıshal nedeniyle ha- yatını kaybediyor. Bütün bebek ve çocuk ölümlerinın yüzde 60"ı yıne ıshal ve zatürree gibi önlenebilir hastalıklardan meydana geli- yor. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü Prof.Dr. Ayşe Akın Dervişoğlu,kalkınmanın temelinı oluştu- ran nıtelıklı ınsan gücünün yetiştirilmesinde temel koşulun önce çocuklann sağlık sorun- lannın çözümlenmesi olduğuna dikkati çeke- rek şunlan söylüyor: ~ Bebek ve çocuk ölüm hı/ı, bir toplumdaki genel yaşam standartlannın. özellikle de sağlık koşuilannın önemli bir göstergesidir. 1993 yılın- da gerçekleştirilen 'Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması' na göre bebekölümlerininyansın- dan çoğu (yüzde 56) ilk 4 haftada meydana ge- li>or. Yine aynı araştırma bulgusuna göre 5 yaş akı ölüm hızı binde 60.9 dolayında görülüyor. Ancak araştırmadan çıkan diğer değişik bir sonuç da ülkemizde bebek ölüm hızını düşür- DİSK'İN RAPORU: 5 milyon çocuk işçi varistanbul Haber Servisi - Küçü- cük ellen. ışıl ışıl gözleri. umutlan \e hayalleriyle çocuklar... Koşan. oynayan. çığlık çığlığa bir kuş öz- gürlüğünde yaşamın tadını çıkartan. Türkiye'nin geleceğine aday çocuk- lar... Bir de boyalı yüzlen. çökük avurtlan. arabesk müzığe bulanmış küçücük beymlerin hüznünün daha Lüçücük yaşta bakışlanna yansıdı- ğı. "'çalışançocuklar™'* Daha doğru- su. işçı sınıfının yüzde 17 sini oluş- turarak. çalışma yaşamının büyük yükünü minik, zayıf ve çelimsızbe- denlenyle sırtlayan çocuklar; •'çı- raklanmız..." Dengesizük ve yanhşiar Türkıye'de hemen her alanda ol- duğu gibi çalışma yaşamında da dengesızlikler ve yanlışlıklann bir- bırini izlediği gerçeği sendikalar ve resmı kurum-kuruluşlann yaptıkla- n istatiksel çalışmalarla karşımıza çıkıyor. Çalışma yaşamındaki çar- pıklık ve dengesizliklere en önemli örneğı ise "çalışan çocuklar" oluş- turuÇor. DlSK. Türk-Iş. Petrol-lş. DİE gibi kurumlann bu konuda yaptıklan araştırmalar çok çeşitli sonuçlan ortaya koyuyor. Sendika ve benzeri siv il örgütlerin araştırma sonuçlan ile resmi kurumlann so- nuçlan arasında büyük farklar gö- rülse de tüm çalışmalar çocuklann çalışma yaşamının yükünün çok bü- \ük birkısmını kaldırdığını ortava koyuyor • Türk-İş Çocuk Bürosu'nun 1994yılmda yayımlanan bir anketi, çocuklann yüzde 25.46'sının 8 saat, yüzde 37.4'ünün 8 ile 10 saat, yüzde 37.50'sinin ise 10 saatin üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Petrol-lş Sendikası"nın yıllık de- ğerlendirme çalışmasındâ Avukat Bülent Akbay'ın, "gençlik" üzenne araştırmasına geniş yer verildi. Araştırmanın "çıraklar" başlıklı bölümünde, özetle şu bileıler yer alıyor: "TÜRK-İŞ Çocuk Bürösu tarafından Mart 1994'te yapılan bir araştırmada, çabşan işçilerin >1izde 17 sinin çıraklardan oluştuğu belir- ölmiştir. Buna göre Türki\e işgücü- nü oluşturan 21 milvon 184 bin 313 kişiden 3 mihon 639 bin 50'sinin ço- cuk işçi olduğu ortaya çıkmaktadır. DİSK'e bağlı DİSK-AR, 1993 \ilin- da yaptığı iki araştırmada Türki- ye'deki çocuk işçilerin sayısının 33 milyon ile 5 mihon arasında değişti- ğini belirtmektedir." DlE tarafından yapılan. "Nisan 1993 hane halkı işgücü anketi"nin sonuçlannagöre 12-19 yaş grubun- daki 10 milyonuaşkıngencin 3 mil- yon 430 bin 75"ı çalışıyor. DİE"in söz konusu anketinde 12 yaşından küçükler kapsam dışı bırakılıyor. Oysa Petrol-Iş'in araştırmasında. Türkiye'de 12 yaşından küçüklerin de çalışma hayatı içinde yer aldığı bildirilmektedir. Bu araştırmaya gö- re, 12-19 yaş grubunda yer alan 3.5 milyon civanndaki çocuğun 1 mil- yon 985 bin 59'u "ücretsiz aile işçt- si" olarak çalışıyor. Ücretlı çalışan- lann sayısı yalnızca 1 milyon civa- nndadır. Yine 12-19 yaş grubunda- ki 3 milyon 430 bin 75 çocuğun yüz- de 65.7 si ücretsiz aile işçisi, yüzde 23'ü ücretlı - maaşlı, yüzde 8.4'ü mevsimlik işçi. yüzde 2.8 ı ise işve- ren ya da kendi hesabına çalışıyor. Çıraklann konınması 1986 yılında kabul edilen 3308 sayılı ÇıraKİık \e Meslek Eğitimi Kanunu, Cumhuriyet tarıhimizin çalışan çocuklarla ılgili en önemli düzenlemesidır. Ancak bu yasa, uy- gulamada ciddı bir değişiklik getir- memiştir. Araştırmalar. çırakların çalışma sürelennın çok fazla oldu- ğunu da ortaya koymaktadır. Türk- Iş Çocuk Bürosu'nun 1994 yılında yayımianan bir anketi çocuklann yüzde 25.46 sının 8 saat, vüzde 37.4'ün 8 ile 10 saat, yüzde 37'50 si- nin ise 10 saatin üzerinde çalıştığı- nı ortaya koymuştur. Bunlann >anı sıra çıraklann hiçbır sosyal güven- liği bulunmadığı gibi sağlıksız şe- kilde çalıştıklan ve iş kazalan kar- şısında korunmasız oldukları da ciddi bir gerçek olarak önemini ko- rumaktadır. mek için alınan önlemlerin etkili olduğunu or- taya ko> uyor. Çocukölümlerinin büy ük hir kı.v mı bir ayını doldurmadan ölen bebeklerden oluşuyor. Genetik yapı, hamilelik \e doğum es- nasındaki problemlerden kaynaklanan ölüm- ler çocuk ölümlerinin önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor." Ölümler neden yüksek? Yapılan araştırmalara göre bebek ölıim hı- zının yüksek olmasında en önemli nedenler ishal, zatürree ve doğum yaralanmalan. Çok sayıda ve sık doğumlar. beslenme ve eğıtim ye- tersizlıkleri , sosyo-ekonomik sorunlar, akra- ba evlilikleri de bebek ölümierinde etkisi olan diğer önemli nedenler olarak gösterıliyor UNICEF'in son yayımladığı rapora göre ge- lişmekte olan ülkeler arasında ana ve çocuk sağlığı konusunda büyük atağa geçen Türki- ye'nin 5 milyon çocuğun bağışıklanması he- definden 4 milyonunu gerçekleştirdiği belir- tiliyor. Prof Dr. Ayşe Akın Dervişoğlu, bebek ve 5 yaş altı çocuklarda ölüm hızlannın azaltılma- sı amacı ile koruyucu sağlık hızmetlen içinde verilen rutin çocuk sağlığı hızmetlenne ek ola- rak yürütülen programlan şöyle özetlıyor: Aşı ile koruma "1985 yılında kampanya ile hızlandınlan ba- ğışıklama programında 0-6 vaş çocuklar, aşı ile korunabilir 6 hastalığa karşı \ani difteri, boğ- maca. tetanoz, çocuk felci, kızamık ve vereme karşı aşılanmaktadır. Ülkemizde çocuk ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda >er alan ishal- li hastalıkların ve bunlara bağlı ölümlerin azal- tılması amacıv la 1986 v ılında başlatılan prog- ram halen yurt çapında sürdürülüyor. 1986 >> lından bu \ ana çocuklarda > üzde 55 oranında ishal vakasının azaldığı görülmektedir. Aynca akut solunum yolu enfeksiv onlarının kontrolü programı başanyla yürütülmektedir. Bütün bu programlara ilave olarak anne sütünün teşvik programu bü> ümenin izlenmesi programı, iy- ot yetersizliği hastalıklan ve tu/un ivotlanma- sı programı, güvenli anneük ve >eni doğan be- bek bakımı gibi çok yönlü programlarımızı sürdürmekte>iz." KOKAİN Kokain, dopaminin dönüşünü engeller. Limbik sıstem taşıyıcı maddesi ile dolar ve bu nedenle yoğun bir kendinden geçme yaşanır. NİKOTİN 10 saniyede ciğerlerden beyne ulaşır, ulaştığı bolgeye göre sakınleştiricı ya da uyancı etkı yapabilır. Stres, sıkıntı ve ıştahı da keser. Dopamın oluşturduğundan mutluluk duygusu da verir. ALKpL Alkol beynın değişik bölgelerinı etkiler Kısa bir süre önce özel bir alkol depolayıcısına da rastlanmıştır. Gevşeme duygusunu yaratır. Limbik sıstemde alkol, dopamin oluşumunu sağlar, gevşeme ile mutluluk duygusu yaratır. CANNABİS llacın etkıleri özellikle Hippocampusda gorülür. Burada duyular kodlanır ve hafıza şekillendirilir Caunabıs, Anandamilerin ortaya çıkmasına neden olur. Anandamic G-Proteınlennin bloke ederek sınır hücrelerinin uyan yoğunluğunu etkiler. Bilim, mutluluğun beynin cortex bölgesiyle bağlantısını keşfetti Mudulugun sırrı beyinde gizli Çeviri Servisi - Epikür, Atina yakınlannda bir bahçede anlatmış- tı mutluluğu. Erkekler ve kadınlar toplanmışlar. dikkatle ve umutla dinliyorlardı onu. Bu anlatılar ço- ğaldıkça Epikür. mutluluğun felse- fesini ortaya koyan bir kavram ola- rak yerleşti dillere... Ve antik Yunan'ın tüm filozofla- n insanlığın mutluluğunu hedefle- mişlerdi. Aynldıklan tek nokta in- sanı mutluluğa götüren yoldu. Ar- dından tek tanrılı dinlerin cennetle- ri oluştu, çünkü insan bu dünyada mutluİuğu yakalayamayacaktı. Signıund Freud, "İnsanoğlunun mutlu olması, >aradılışın felsefesin- de hedef alınmamıştır" dıyordu. Arthur Shopenhauer ise daha da ilen giderek mutluluk kavramını. insanoğlunun varoluşuyla beraber kafasında yarattığı en büyük yanıl- gı olarak niteliyordu. '68 kuşağının düşünürlerinden Ludwig Marcuse, **Mutlulukinsanın gözlerinden, gü- lüşünden, sesinden okunabilir. An- cak bu elle rutulur gözle görülür duygu tanımlanamıyor ve sınıflan- dınlamıyor" demıştı. Mutluluk çok yönlü, kişisel ola- rak değişken ve bilimin bugüne ka- dar çözümleyemediği bır olgudur. Acı, korku ve bağımlılık üzerinde binlerce paragraf bilimsel makale bulunurken, mutluluğu anlatabılen birkaç satır ciddi yazıya rastlaya- mayız. Ancak bilim adamları bu • Mutluluk ve acı duygusu aynı beyin bölgesinde oluşmuyor. Bu nedenle de insanlar mutluluğu ve acıyı aynı anda tadabiliyorlar. tespit edilmiş olmasından ötürü mantık ve duygunun birbınnden aynlmaz iki olgu olduğu kabul edi- liyor. Mutluluk nasıl oluşuyor? Yeni bilimsel verilere göre duy- gular, süreklı yeni bilgilerhafızala- yan ve bunlan eskileriyle karşılaş- tırarak bıze bir bakış açısı kazandı- ran beynin kendı yorumu ve değer- lendirmesinden başka bir şey de- ğiller. Açıklamalara göre. eski de- neyimleri ışığında yeni ve ilginç olarak niteleyip beynimizin hafıza- sına aldığı her şey aslında eskinin yoğun etkısı ve yönlendirmesi al- tında. Yeni duyumlann değerlen- dirmesi beynin limbik kıvnmlann- da oluşuyor Buradan bağlantıl. si- nir ipleri dolay ısıyla hatıralarla bağ- lantı kurularak 'cortex'e. yani hafı- zaya aktanlıyorlar. Ancak bu aktar- ma sırasında eski deneyımlerden öğrenilenler. yeni değerlendirme- ler üzerinde bir hayli etkili oluyor. Bilim adamlan mutluluğun teori- si hakkındageliştirdikleri maddele- ri şöyle sıralıvorlar: - Mutluluk ve acı duygusu aynı beyin bölgesinde oluşmuyor. Acı limbik bölgede kök bulurken, mut- luluk büy ük be> in loblannda oluşu- kavramı da analizetmeye ve ilk cid- di tanılan koymaya başladılar. Bi- lim çevrelen. insanı ınsan yapan özelliklerin başında gelen bu kav- ram çözümlenmeden insanı değer- lendirmenin olası olmadığı iddi- asındalar. Hannov er Tıp Yükseko- kulu psikiyatrlanndan bir grup, mutluluk duygusunun analizi için 10 yıllık bir araştırma süresi plan- larken. bu duygunun kimyasal bir oluşumdan çok. öğrenmenin ve ha- fızaya yerleşti rmenin bir sonucu ol- duğunu da baştan belirtiyorlar. Bilim çevreleri bu kavramı araş- tınrken. kendi yarattıklan bir dog- mayı da kırmak zorunda kalmışlar. Bugüne değin duygulann sırrının anahtannı limbik beyin bölgelerin- de arayan bilim. mutluluğun cortex ile. yani bilinçaltının ve öğretilerin odaklandığı bölüm ile bağlantısını keşfetmiş durumda. Amerikan nö- robıyologlan. duygulann haritasını çıkarmaya başlamışlar. Mutluluk, acı, öfke ve korku, tomografiler sa- yesinde insan beyninde lokalıze edilebiliyor. Bilimsel kitapların ço- ğunda hâlâ aklın duyular üzerinde çok az etkisi olduğu yazılı olsa da bu iki beyin bölgesının birbirine çok yakın olması ve aralarındaki bağlantının artık bilimsel olarak yor. Bu nedenle de insanlar özellik- le bu iki duy gu> u, vani mutluluğu ve acıyı aynı anda tadabiliyorlar. - Depresif hastalarda limbik sis- temdekı hatalı fonksıyon dolayısıy- la geçmiş ve gelecek, yorum açı- sından sürekli negatif değerlendiri- liyor. - Neşeli ya da hüzünlü filmler sey- rettiğimizde, hippocampus ve amygdala akthite kazanıyor ve bu nedenle duygulanmız da hafizalanı- yor. Çünkü duygulanmızı hatırla- ma>a kalktığımızda cortex uyarılı- yor. - Uyuşturucu madde kullanımın- da. hippocampus uyanlıyor. Bura- da uyuşturucu depolan var oldu- ğundan, etkj yoğun oluyor. Uyuştu- rucu kullanımında en çok algı ye- teneğimiz zayıflıvor. Bu nedenle de beynin harcadığı enerji azalıyor. Algıyı devre dışı bırakmak beynin aktivitesini azaltırken biz kendimi- zi daha ıvı hıssediyoruz. U>aışturucu türlerinın beyin ıçin- dekı farklı etkıleri tek tek incelen- miş bulunuyor. Etkiler farklı ol- makla beraber sonuçta mutlu olma- ya daha yatkın bir bey insel durgun- İuk gözlemleniyor. Bu araştırmalar sonucunda uyuşturucu bağımlılı- ğında asıl faktörün mutluîuk ba- ğımlılığı olduğu da voırgulanmaya başlıyor ve terapı yöntemlerinin değıştirilmeleri gereğinın altı çiziliyor. CBS, 5.4 milyar dolara Westinghouse'un oldu Çeviri Servisi - Amerikan telev izyon dünyasının 2 bü- yük devi. 48 saarten daha az bir süre içinde birbiri ar- dına satıldı. Eğlence sektörünün dün- yaca ünlü dev ismi Walt Disney'in. Amerika'nın büyük televizyon ve radyo kuruluşuGapitalCities'i 19 milyar dolara satın almasın- dan 1 gün sonra. VVesting- house firması da Amerikan eğlence sektörünün ilk 5'i arasına giren GBS firması- nı 5.4 milyar dolara (yakla- şık 243 trilyon TDsatın al- dığını açıkladı. Peş peşe ya- pılan bu anlaşmalarla tele- vizyonculuğun en büyük y atınm alanlan arasına gir- diği kanıtlanmış oldu. 1986 yılında VVestıngho- use fîrmasının 100. kuruluş yıldönümü kutlamalannda. şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Douglas Danforth. "Sürekli değişime açık ol- masaydık. bugün bu kadar güçlü olamazdık, hatta bel- ki var bile olamazdık" de- mişti. Westinghouse'un başansının tarihçesi şöyle: Kendı halınde bir tamir- cı v e sivıl savaşta görev alan Zayıflama umutlan söndü mü? Çeviri Servisi - Bir haftayı aşkın bir süredir kilolarından yakınanlara müjde veriliyordu: Bir biyoteknoloji firması uzun süren çalışmalar sonunda bulduğu bir hormonla denek fareleri istediği gibi zayıflatabılmiş, aynı sonucun insanlarda da alınabileceği kesin birdille ifade edilmişti. Oysa The Independent gazetesinde konuyla ilgili son haberın başlığı şöyleydi: "Fareleri incelten diyet hormonu, insanlarda aynı etkiyi vapmıyor." ilk haberi veren Hovvard Hughes Medical Institute uzmanlanndan Dr. Jefflney Friedman. buluşunu Science dergısınde açıklamıştı. Keşfin beklenen sihirli madde olmadığı ise Ingiltere'de Journal of Clinial Investigation dergisinde yayımlandı. Westinghouse, dünyanın en büyük televizyon üretim ve dağıtım pazannı oluşturmak amacıylal994 Haziranı'nda CBS ile flört etmeye başladı, sonunda satın aldı. 19 yaşında bir asker olan George Westinghouse. 1866 yılının başlannda he- nüz 19 yaşındayken ilk pa- tentini almaya hak kazandı. Bu ilk patent. onun yaşamı süresince sahibi olacağı 360'tan fazla patentin de başlangıcı oldu. 1886 yılın- da 39 yaşında iken. jenera- tör ve elektrik dağıtımı hak- kını alabıldı ve böylece Pittsburg'da eski bir fabri- kada Westinghouse firması kurulmuş oldu. O yılın so- nunda 200 işcısi. 13 ürünü ve yılık satıştan 175 bin do- larlık bir hasılatı vardı. llerleyen yıllarda, Wes- tinghouse Electric. ABD'nin elektrik kullanı- mı için ilk buhar türbininı. ilk otomatık elektrik alanı- nı, ütüui ve fıltreyi bula- rak. "buluş sahibi'' unvanı- nı kazandı. 1920'lerde Grup VV adlı radvo ıstasyo- nunu bünyesıne kattı. 1950 yılında VVestinghouse. nük- leer reaktörlerin yapımına başladı ve nükleer jenera- tör istasyonlannın ilk ticari satışını gerçekleştirdi. 1970 vel980'li yıllarda. değişen dünva düzeni ve teknolojı- deki inanılmaz ilerlemeler- le, VVestinghouse firmasını ticari ve savunma amaçlı elektroniklerden. atıklar ve enerji sistemlerine ve hatta finans sektörüne bile atıldı. 1990'ten başlayarak bu dev şirket. finans sistemin- de peş pese aldığı yaralar- dan dolayı sarsılmaya baş- ladı. 1994 Ocakayında al- dığı kararla 2 yıl içinde iş- gücünü 6000 kışi azaltma- yı planladı, kâr hisselenni yanya indirdi ve şirkette yapısal değışimlere yönel- dk 1994 Haziranı'nda ise VVestinghouse. dünyanın en büyük televizyon üretim ve dağıtım pazarını oluştur- mak amacıy la CBS ile flört etmeye başladı ve sonunda 5.4 mil) ar dolara satın aldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog