Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

3 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 Tefc 0.212.512 05 05 Fdts: 0.212.513 90 98 KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK 'Başındaki yeşil sarığı yasaklayasın'onsuz özgürlükler ülkesi oldu Türkiye... Üstlerinde cüppe. başlannda sarıkla dolaşma- nın zevkini yaşıyor kimileri... Birileri eline silahı alıp, yasaları uygula- dığı için türbana izin vermeyen baro başkanını vuruyor... Mahkeme kapısında, sarığa uzanan ellerin kırılacağı söyleniyor pervasız- ca... Demokrasiyi lanetleyenlerle cumhu- riyeti numaralandırmak isteyenler Os- manlı'yı özlemle anıyor! Şakir Keçeli de yeni çıkan "Osman- lı Kim Şeriat Ne?" kitabında ilginç ko- nulara değiniyor. Yüzyıllar boyunca, yobazın, başla değil başlıkla uğraştığını anlatıyor. Gemilerin manevra kabiliyetini arttir- mak içın kaptan köşkünün alçaltılma- sı gerekiyormuş vakti zamanında... Ne ki kaptan paşalar, görkemli ka- vuklarının boyunu kısaltmaya yanaş- madığı için kaptan köşkleri alçaltıla- mamış uzun süre. Kavuklar kalmış, kelleler gitmiş sa- vaşlarda! 2000'e 5 kala Türkiye'de sarık "mo- da"sı yaşanıyor ya, Polonyalı gezgin Hans Dernshvvan 16. yüzyıl ortaların- dan bir tablo çiziyor: "Türklerden bazılan yeşil sarık sarar- lar. Halbuki genel olarak halk beyaz sa- nklıdır. Yeşil sank saranlar imam soyundan, Harun soyundan kimseler olduklarını iddia ederler ve bununla övünürler. Bu soydan gelmeyenler yeşil sarık saramazlar. Hiç kimşe yeşil şalvar giy- meye mezun değildir. Yeşil çorap da giyilmez. Gerçi elbisenin üst kısmında, ceke- tin altında ön taraftan bele dogru ak- sesuvar olarak yeşil bir şeyler bulunur- sa da vücudun belden aşağı kısmında aksesuvar olarak dahi hiçbir şey giyi- lemez." Ne oldu, özgürlüğe! Şakir Keçeli, 1565 tarihli bir fermanı hatırlatıyor kitabında: "Kayseri'nin içinde oturan Ali adlı ki- şi, emir adına başına yeşil alamet ta- kıp, Müslümanlara karşı haddini aşıp, gerçek emir olmayıp, başından yeşili alındığını Nakib-ül-Eşraf bildirdiğinden buyurdum ki: Kırtsal buyruğum vannca, adı geçe- nin başından yeşilini giderip, bundan sonra başına yeşil alamet taktırmayıp, yasaklayasın. Aldınş etmezse, tedip eyleyesin. Bunu böyîe bilesin." Yani cezalandınp haddini bildiresin... Nerede kaldı Osmanlı'nın hoşgörüsü! Işlerine geldi mi Osmanlı, gelmedi mi demokrasi... Sizi gidi numaracılar sizi! SESStZ SEDASIZ Adil düzen K azlıçeşme'de beş kardeşiyle birzamanlar deri imalathane- si olan Halide Akgiray, bina- nın mâili inhidâma sokulup yı- kıldığını ve idare mahkemesinde açık- tıklan davanın sürdüğünü belirterek an- latıyor: "Arsamızın durumu hakkında bilgi almak için Istanbul Büyükşehir Beledi- yesı Emlak istimlak Müdürlüğü'ne baş- vurduk. Bir yetkiliden aynen şu yanıtı aldık: -Geçmiş ola. Siz bunun üzerine bir bardak su için. Istediğiniz yere de baş- vurun. Arsa bizim tapulu malımız. 'Adil dü- zen'in yerel yöneticileri ise mülkiyet hakkımızı elimizden alıyor. Yerel yöne- timlere daha geniş olanaklar tanınma- sı için uğraş verenler dikkat etsin. 'adil düzen'cileryaşam hakkımızı da elimiz- den alabilir." Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Ne kaybettiyse dilinden kaybetti, ne kazanacaksa dilinden kazanacak. Koridora asılan kadro cetveliyle hayatımıza giriverdi'nkara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ile Baş- bakanlık Basın Müşaviri Meh- met Bican arasındaki tartış- maya "hariçten gazel" kanştı: "Yıllarca üyesi olduğum cemiyette hiçbir zaman fark edilmeyen biriyken, bir gün TRT koridorlarına asılan kadro cetvelleriyle hayatımıza giriverdi Naz- mi Bilgin. Herkes hayretler içinde, en yüksek dereceden maaş alan, TRT'nin en es- ki haber spikeri Aytaç Kardüz'ün de üzerindeki bu ismi merak etti ama bir süredir redaktör-spiker olup da sesi ve kendi tanınmayan bu esrarengiz insa- nın kim olabileceği konusunda ipucu bulunamadı. Koridorlarda fısıltılar, söylentiler ar- tınca, yöneticiler kendilerini aklamak için olsa gerek soruşturma açtılar. Iş mahkeme salonlarına kadar uzadı. Nazmi Bilgin kendinı savundu: -Ben spiker kadrosundayım ama spikeriik yaptırmıyorlar. Bana TRT'nin eski spikerleri kazık atmak istiyor. Veyürütmeyi durdurma kararı alındı. Bu ilk raunttu. TRT'nin günde 10-12 saat çalışan emekçisi bir türiü tatmin olmadı, kızgınlığı geçmedi. Çünkü spiker kadrosundaki Nazmi Bilgin spikeriik yapmaması bir yana, bir dakika bile TRT'ye uğramıyordu. Sadece aybaşlannda TRT veznesine aylığını tahsil etmeye gidiyordu. Son- ralan ondan da vazgeçti. Çünkü kendisine bir bankomat kar- tı verildi. Bankamatikten aylığını otomatik ola- rak şıp diye çekiyordu. Yöneticiler personeli rahatlatmak için bir hamle daha yaptı. Bu kez işi sağlama alıp önce nöbete yazıp son- ra soruşturma açtılar. Yıne mahkeme... Evet, mahkeme, tarihinde en rahat karannı aldı belki de. Çünkü, nöbetine saatler kala en büyük heyecanın ya- şandığı TRT koridorlanna, hiçbir dene- yimi ve denetimi olmayan sesi ile en değerli spikeri Nazmi Bilgin, 20 günlük doktor raporunu gönderivermişti. Doğuştan yetenekli Nazmi Bilgin'in spikeriik hayatı mahkeme kararı ile son buldu. Ama hikâye son bulmadı. Çünkü kul- lardan yana şansı yaver gitmeyen Naz- mi Bilgine Tanrı yardım etti, Beyhan Cenkçi'yi yanınaaldı. Bilgin de Anka- ra Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı ol- du." Vergi dairelerini kapatarak yapılacak tasarrufla devletin gelirleri artar mi? Aakara'dan tsmaü HOTEL MAVİ Bardakçı koyunda. klimalı odanızda, tertemiz bir denizle iç içe, düşlediğiniz gibi bir Bodrum tatili için... "Gitar ve buzuki eşliğinde Akdeniz'den esintiler" ÖZEL TANITIM İNDİRİMİ Tel.: 0 252 313 03 71 -74 Faks:0 252 313 03 75 TARİŞ LİTOĞRAF BASKIİŞİ YAPTIRILACAKTIR 1. Tariş Zeytinyaöı Kombınası Müdürlüöümüzün ihtiyacı olan; - 600.000 adet LÎTOĞRAF BASKI VE LAKUVMA İŞİ kapalı zarf teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 2. Bu işe aıt ihale 10.8.1995 günü. saat 14.00'te yapılacak olup, şartnamesi; Tariş Genel Müdürlüöü, Satınalma Müdürlüğü, ALSAN- CAK/İZMİR (Tel.: 421 00 56 Faks: 421 00 66) adresinden temin edılebilır. 3. Birliğimiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. ihaleyi yapıp yapma- makta, kısmen yapmakta veya kısmen dilediğine vermekte serbesttir. Postadaki gecikmeler kabul edılmez. DUYURULUR. AYMAAJANS İLAN T.C. BAYT*AMİÇ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1993/138 Davacı Nuray Giingör tarafından davalı Nurettin Güngör aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik nedeniy- le boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında; Davalı Ramazan oğlu 1973 D.lu Nurettin Gün- gör'ün zabıtaca yapılan bütün aramalar rağmen teb- ligata yarar adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 28.9.1995 günü saat 10.00'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil- le temsil ettirmeleri, aksi halde davanın HUMK"nun 509 ve 510. maddeleri uyannca yokluğunda görülüp bitirileceği ilanen tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 18.4.1995 Basın: 23358 ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ'nde sizi, özlediğiniz sorumluluklar bekliyor. Tel.: 275 50 82 ÎLAN T.C. GAZİANTEP TEREKE HÂKİMLİĞİ 1993'41 Davacı Hazine vekili tarafinan müteveffa Mehmet ve Zeli- ha'dan olma 1310 D.lu Fatma Dai Güvenç"in terekesinin tes- piti istenilmiş olmakla mahke- memizde yapılan açık duruşma sonunda: Mırasçılardan tbrahim Hakkı Battal ile Mehmet Baz Ts. Ba- zoğlu As.'in tüm aramalara rağ- men adresleri tespit edilememiş- tir. Adı geçen mirasçılann açılan tespit davasına karşı bir diyecek- leri var ise işbu ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mah- kememize başvurmalan veya kendilerini yasal bir temsilci ile temsil ettirmeleri. gelmedikleri veya temsil ettirmedikleri tak- dirde davayı kabul etmiş sayıla- caklan ve davanın yoklukların- da devam edip bitirileceği dave- tiye yerine kaim olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. Basın: 15250 Discovcr the vvondrrful Crpcn Hıghland of Gstaad PALACE HOTEL GSTAAD SW1TZERLAND Phonc+4130 Bİ1 J1 Telottt +41 10 4 M 44 Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 ÇİZGİLİK KÎMİL MASARACl GADDAR DAVUT NIRI KIRTCEBE BULUT BEBEK MRAYÇIFTÇI MIRMIRLAR LĞLRDLRAK B.»O<;AK:LARDAN ©RÎNE 6ÎZÜCE 6 » P , VABAHCı B'ıR ÜLKEYI MEYE NE. &VN BÎR DÖI h U VAPAN OAHA HİÇ ——» // İ0LA iTARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 3 Ağustos ÜMLÛ BİR yÖNETMBN., , ÜNLÛ FİLM yÖM£7M£Al/' F&TZ LAKİ6 ÖLÇHJ.Z.OÜNyA SAVAŞINMN ĞN. CB, ReSİM VE MıMAZLIK Ö6RENİMÎ GÖRDÜ. £/W4$ £lR4£/NOA,ŞENARyO YAZMAYA MEBAKSALŞI- İLGİNÇ KONU- IAK euLuyoR VE t'yf I'ŞUYO&>U. 1919 OAN SONRA FİLM YÖNETMEYEBA?UX». 1322 'O£*DrM48uSe'U, 1923"TS AIM4N EFSANBSİ "WB£WM3EN»(} 1926'OA t ÜHLİJ fOJfiSU-BİUM FİLMİ 'METKOfiûLİS'l ÇEY/fiPİ. YAPITUVİINDA ÇOK ETKİÜ GÖRSEL SAHNELER YARATT/. OAHA SONRA, HtTLER ZAM4N/NOA AM£ RİICAYA GÖÇ EOERBK HOLLYWOOO'PA MESl£ğ/M SÛRDÜRMEYe ÇAUŞT/. METROPOÜS TEN 8İR SÖKÜNTU- KONYA EREĞLİ l. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1995/55 Da\acı S.S.K. Genel Müdürlüğü vekılı tarafından davalı Hü- seyın Kırlar aleyhine açılan rücuan tazmınat davasının mahke- memizde >apılan açık yargılaması sırasında venlen ara karan ge- reğince; Davalının adresi zabıta araştırmasına rağmen bulunu- madıgından ilanen tebliğyapılmasına karar venlmış olup, duruş- manın bırakıldığı 22.9.1995 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisini vekılle temsil ettıımedıgı tak- dırde yargılamaya yokluğunda devam edilıp karar v erıleceğı ila- nen tebliğ yerine geçerlı olmak üzere kaim olunur. 10.7.1995 Basın: 34077 NİĞDE SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1994 843 Davacılar Mukaddis Aktaş ve arkadaşlan tarafından. davalı- lar Nuh Demırtaş ve arkadaşlan aleyhine açılan ortaklığın gıde- rilmesi davasının vapılan yargılamasında venlen karar gereğin- ce; Nığde Merkez Kıledere kasabasından Yusuf kansı Aysel De- mirtaş'ın teblıgata yararaçık adresi tespit edilemediğinden, ken- disine dava dılekçesının ve duruşma gününün ilan voluvla tebli- ğine karar venlmış olup. adı geçen davalının 12.9.1995 günü sa- at 09.00'da yapılacak duruşmada hazır bulunması veya kendisi- ni bir vekıl ile temsil ettırmesı. aksı halde duruşmanın yokluğun- da yapılacağı. karar venleceği teblıgat yenne geçerli olmak üze- re ilan olunur. Basın: 32844
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog