Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

3 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ABD-Çm casus gergmliği • PEKtN (AA) - Çin, casuslukla suçladığı iki ABD subayı sınırdışı edeceğini açıtdadı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guogang, ABD'nin Hong Kong Konsolosluğu'nda askeri irtibat subayı Joseph Wei Chan ve yardımcısı Howard Florenzie'nin, Çin'deki ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile danışmalarda bulunma gerekçesiyle vize alarak Çin'e gırdiklerinı söyledi. Sözcü. 23 temmuzda Çin'e giren iki ABD subayının 'Çin"in güneydoğusunda yasak askeri bölgelere sızdıklannı. foto|raf ve video fılmi çekerek gizli askeri bilgiler ele • geçirdiklenni" ıddia etti. Cezayir'de bombalı saldın • PARİS (AA)- Cezayir'de önceki gün sabah erken saatlerde bir karakolun yakındaki bir arabaya yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü. 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Önceki sabah başkent Cezayir'in yaklaşık 30 km. güneydoğusunda Oulet Moussa'da meydana gelen patlamada olay yerinden geçmekte olan bir kişi, şarapnel parçasının isabet • etmesi sonucu öldü. Riyad hükümetj feshedildi • RİYAD (AA)-Suudi Arabistan Kralı Fahd. 1975 yılından bu yana ilk kez hükümeti feshetme karan aldı. Suudi yetkililer, Kral Fahd'ın hükümeti feshederek. yeni kabine oluşrurulmasına karar verdiğini belirttiler. Bu hükümet değişikliğinin 1993 yılında onaylanan hükümetin faaliyetleriyle ılgili hususlan belirleyen yasalara uygun olduğu kaydedildi. Cfeıton: Irak'a ambargo sürecek • VVASHINGTON (AA) - ABD Başkanı BiU Clinton, "BM kararlanna uymadığı" gerekçesiyle Irak'a karşı yaptınmlara devam edeceklerini bildirdi. Clinton. Saddam Hüseyin rejiminin davranışlannın, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış pohtikasına karşı olağanüstü bir tehdit oluşrurduğunu kaydetti. 'Saddam numara yapıyor' • ANKARA (A\) - Irak yönetimine muhalif Irak Ulusal Kortgresi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in açıkladığı siyasi affın. Birleşmiş Milletler'i. Irak'a uyguladığı yaptınmlan kaldırmaya ikna etmek için bir "numara" olduğunu savundu. Kongre. "Bu, açıkça, yaptınmlann kaldınlmasını amaçlayan bir manevradır" dedi. Saddam Hüseyin, pazar günü tüm siyasi mahkumlan affeden bir kararname imzalamıştı. Ankara-ABD Kürt rahatsnlığı • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Türkiye, Kuzey Irak Kürt gruplannı bir araya getirmeye çalışan ABD'ye. Kürtlerin bu bahaneyle Kürt devletini özendirici Paris toplantısının benzeri bir toplantı yapmalan olasılığma karşı rahatsızhğuu iletti. VVashington'un Türkiye'ye, tek amaçlannın çatışmalan yeniden başlatan Kuzey Irak Kürt gruplannın arasında banşın sağlanması olduğunu belirterek kendi arabuluculugunda gerçekleşen toplantının ikinci bir Paris toplantısı olınayacağı konusunda güvence verdiği öğrenildi. Fransave Çin'e eleştiri BANDARSERİ BEGAWAN(AA)- Avastralya Dışişleri Bakanı Gareth Evans. Asya-Pasifık bölgesinde nükleer denemelere yeniden başlama karan alan FraısaveÇin'i eleştirdi. Gûneydoğu Asya Ulkeleri Birliği'nin(ASEAN) Brunei'de düzenlenen zir.esinde Evans. Fransa ve Çiü'in bu karannın. diger ülkelerin güven duygusuna ihanet anlamına geldiğini söMedi. Topyekun savaş kapda• Hırvatistan ile Bosnalı ve Krayinalı Sırplar, bugün Cenevre'de görüşme masasına oturacak olmalanna karşın, yığınak yaparak 'büyük savaş'a hazırlanıyor. Dış Haberler Servisi - Hırva- tistan ile Bosnalı ve Hırvatistanlı Sırplar arasındaki şiddetli çatış- malar sürerken, Hırvatistan'ın hızla büyük saldınya hazırlandı- ğı ve Sırplann yaşadığı Krayina bölgesinin sınınna büyük bir yı- ğınak yaptığı bildiriliyor. Taraflaı arasında bugün Cenevre'de yapı- lacak görüşmelerin, soruna çö- züm getirmesi beklenmiyor. BM. görüşmelerin başansızlıkla so- nuçlanması durumunda Hırvatıs- tan'ın saldınya geçebileceği u\ a- nsında bulundu. Hırvatistan'ın. Krayina Sırpla nna karşı saldınya geçmek üze 100 bin askerini seferber ettı bildirildi. BM sözcüsü Chı Gunness tarafından dün yapıl açıklamaya göre, Hırvat birlikle rinin hazırlıklannın yanı sıra Kra-Bosna'nın başkenti Saravbosna'da şarapnei varalan alan çocuk. hastane\e kaldınhrken bile ovuncağından avnlmak istemivor. yınaSırplanda'buvüksaldın'va " " . . .1 —"" ' ı--ı--j-"- rnoc, Grahovo ve Livno'da havakarşılık vermek için 50 bin askeri- ni seferber etti. BM yetkilileri, on binlerce kişi- den oluşan Hırvat birliklennin. Zagreb'ın gûneydoğu ve güneyba- tısınayığıldığını söylediler. Hırva- tistan'ın aynca, Adriyatık kıyıla- nnda da birlik bulundurduğu kay- dedildi. Aynı yetkililer, tank ve ağır toplar eşliğindeki 15 bin ila 20 bin Hırvat askerinin, Zagreb'in güney- doğusunda Sunja'da mevzilendik- lerini ve bazı birliklerin de, helı- kopterler için iniş alanlan hazırla- dıklannı kaydettiler. Hırvatlann ve Krayina Sırpla- nnın birlik yığması, Cenevre'de bu- gün yapılacak görüşmelerden so- nuç alınamaması halinde, savaşın patlak vereceği ihtimalini güçlen- diriyor. BM'nin eski Yugoslavya Özel Temsilcisi Yasuşi Akaşi. görüşme- lerin başansız olması halinde Hır- vatistan'ın saldınya geçebileceği uyansında bulundu. Akaşi. Hırva- tistan'daki durumun son derece tehlikeli olduğunu, BM'nin. Zag- reb yönetıminden aynlıkçı Krayina Sırplanna karşı askeri eylemden kaçınması yolundaki çağnsını dik- kate almasını dilediğini bildirdi. Bosna-Hersek'in güneybatısın- daki Hırvat mevzilerine Sırp savaş uçaklannın saldınlan dün de sürdü. Hersek-Bosna Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bihaç bölgesinin 40 kilometre kadar güneyinde bulu- nan ve aynlıkçı Krayina Sırplannın denetimindeki Udbina hava üssün- den havalanan savaş uçaklannın, Bosna Hersek'in güneybatısındaki Hırvat mevzılerini bombalamayı dün de sürdürdükleri belirtildi. Hırvat güçlerin eline geçen Gla- saldınlarına karşı acil durum ilan edıldiği kaydedildi. Aynı kaynak, Krayina ve Bosna Sırplarının ayn- ca, Grahovo bölgesine karşı topçu bombardımanını dün de sürdür- düklerini belirtti. Karadziç yardım istedi Hırvatordusunun ilerleyişi karşı- sında panığe kapılan Bosnalı Sırp- lann lideri Radovan Karadziç, Sır- bistan'dan yardım istedi. Ancak Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in Bosnalı Sırplara yardım fıkrine sıcak bak- madığı bıldınliyor. Bosna"daki Dr- varkasabasında konuşan Karadziç. Hırvatistan'ın 'Büyük Hırvatistan' ideali peşınde olduğunu. bunun içinde Krayina ve Bosna"dakı 'Sırp Cumhuriyetr topraklanna saldır- dığını iddia ettı. Rusya'da siyasi göcmenlik yasası PKK'ye Moskova kapısı açılıyor HAKANAKSAY MOSKOVA-Rusya Devlet Baş- kanı Boris Yettsin politik göçmen- lik yasasmı onayladı. Böylece Rus- ya'da politik göcmenlik kurumu ilk kez yasalaşmış oluyor. Yasadan ya- rarlanması olası kitle içinde Rus- ya'nm çeşitli kentlerinde yaşayan ve faaliyet gösteren PKK üye ve yandaşlan da bulunuyor. Sovyetler Birliği ideoloj ik ve po- litik nedenlerle çok sayıda politik göçmene kapılannı açmıştı; ancak yasal olarak politik göcmenlik ku- rumu bulunmadığı için bu tür göç- menlerin varhğı resmen kabul edil- mezdi. 74 yıl içinde çok sayıda Türkiyeli komünist de fıili politik göçmen olarak Sovyetler Birli- ği'ndeyaşamıştı. Bugün çeşitli ülkelerden on bin- lerce politik göçmen Moskova'da ve Rusya Federasyonu'nun öteki kentlerinde faaliyet gösteriyor. Bunlann, yeni çıkan yasadan ya- rarlanarak resmi politik göçmen statüsü kazanmak için yakın za- manda Rusya makamlanna baş- vunnası bekleniyor. Olası politik göçmen kıtlenın içinde çok sayıda Türkiye kökenli Kürt de bulunuyor. PKK yandaşla- n tarafından geçen yıl Moskova'da açılan ve Rusya ile Türkiye arasın- da gerginlik yaratan "Kürt Evi" üyeleri de bunlar arasında. Izvestiya gazetesinde dün ya- yımlanan bir haberde, Kürt parla- mentosunun çoktan beri Rusya da- ki Kürtlere yasal sığmma haİckı ta- nınmasını talep ettiği; ancak bu za- mana kadar başanlı olamadığı vur- gulandı. Haberin sahibi Anatoliy Stepovoy, devamla. "Şimdi herhai- de Kürt göçmenlerin önündeki en- gelfcr kalkacak" ifadesine yer ver- di. Yeni yasadan yararlanacaklar arasında Necibullah döneminde Afganistan ordusunda görev yap- mış çok sayıda göçmenin yanı sı- ra eski Kınm Dev let Başkanı Yu- riy Meşkov'un eşi ve eski Azerbay- can Devlet Başkanı Ayaz Muttali- bovda bulunuyor (Muttalibov. ge- çen yıl politik sığınma hakkı için resmi başvuruda bulunmuş, ancak böyle bir yasa olmadığı için olum- lu yanıt alamamıştı.) Başkan Yeltsin'e bağlı olarak ça- lışar yurttaşlık konulanyla ilgili resmi komisyonun yöneticisi Ab- dullah Mikitayev, politik göcmen- lik statüsünün tanınmasında ide- olojikdeğil: uluslararası hukuköl- çütlerinden yola çıkacaklannı be- lirtti Denktaş: Biıieşme zamanı geldi REŞATAKAR LEFKOŞA - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş, Rum yönetimi ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin ilerleme kaydettiğine dikkat çekerek bu tutumun Rum li- derliğini masadan kaçırdığmı, do- layısıyla KKTC-TC entegrasyonu için zamanın geldiğini bildirdi. Denktaş, Kıbns sorununun çö- zümü için son şartlannı açık bir şe- kilde ortaya koyarken başta Rum liderliği ile Yunanistan'a ve Kıbns sonınuyla yakından ılgilenen tüm devletlere şu mesajı vermeye çalış- tı: "Olmazsa olmaz!" Denktaş'ın ortaya koyduğu şart- lar şöyle: 1- Federal devlette iki kesimlilik esastır. Vani iki ortak kendi bölgc- lerinde, kendi özerk,egemen idare- lerinde yaşavacaklardır. Bu oluşu- mun da\andıgı ulusaJ garantUer de- vam edecek ve sulandınlmajacak- ür. 2- Federal devletin kurulabilme- si için iki kurucu, siyasi açıdan eşit ve egemen toplum egemenliklenn- den belırli fonksiyonlan müşterek hükümete devredecekler, geriye kalan yetkiler ayn ayn kendilenn- de kalacaktır. 3- tki federe devlet arasında sal- dırmazlık anlaşması imzalanacak, garantörler de bunu garanri ede- ceklerdir. 4- Bir federe devletin, diğerine tahakküm etmesi yasaklanacak, iç güvenlikten federe devletin kendi- leri sorumlu olacaktır. 5- Federe devietler. kendi yetki alanlan dahilinde anavatanlan ve komşu ülkeJerleanlaşmalar \apabi- leceklenHr. 6- Federe devletlerde mal-mülk edinme ve yerleşim haklan federe devletlerin yasalan ile tanzim edi- lecek, mülkıyet sorunlan karşılıklı mübadele ve tazminat şekliyle hal- ledilecek, bu maksat için karma bir komisyon oluşturulacak ve komis- yonun başına her iki tarafça kabul edilecek tarafsız bir başkan getiri- lecekrir. 7- Merkezi idarede etkin temsili- yet hakkı tanınacak. Bakanlar Ku- rulu'nda karaıiar 'consensus'Ia alı- nacakür. 8- Başkanlık dönüşümlü olacak ve her iki anavatana (Türkiye ile Yunanistan'a) "most favoured na- non" (en falza iltimaslı ülke) mu- amelesı yapılacaktır. 9- Garanti anlaşması işbiriiğini konıyacak, ittifak anlaşmasının hü- kümierine riavet edilecektir. ABD'li bakan acıkladı Boşnaklara toplu idam SARAYBOSNA (Ajanslar) - ABD'nin Insan Haklanndan Sorumlu Dışişlen Bakan Yardımcısı John Shattuck. Srebrenica ve Zepa'da 'toplu idamlar'vapıldığını söyledi. Srebrenica ve Zepa'dan kaçan mültecılerin sığındıklan Tuzla \e Zenıca kentlerinı zıyaret eden ve burada mültecilerle görüşen Shattuck, "Bosnalı Sırp askerter tarafından, mülteci erkeklerin toplu olarak idam edildikleri >önünde görgü tanığı mültecilerdcn gü>enilir bilgiler aMını" dedı. Shattuck, Srebrenica ve Zepa'dan kaçan ve halen bulunamayan yaklaşık 10 bin kişinin büvük bölümünün ölmüş olabileceklerini ya da toplama kamplannda tutulduklannı belirtti. Bu arada, Bosna'nın orta kesimlennden kaçan Boşnak mültecınin Sırbistan'a sığınmak zorunda kaldığı bıldinldi Mültecilerin. Sırbistan'ın batısında bulunan Bayına Basta'ya yerleştikleri ve BM yetkılilerinin bölgeye gıderek mültecilerle ilgilendikleri kaydedildi. Zepa'da bulunan tüm BM güçlennın bölgeden çekileceği açıklandı. Toplam 200 kışi alan BM askerlerinin çekilmesinin bugün tamamlanması bekleniyor. Barış anlaşmasını imzalavan Çeçen hevetin başkanı İmayev, Dudavev tarafından görevinden alındı. Çeçen anlaşması yürürlükteDış Haberler Servisi - Çeçenya Devlet Başka- nı Cahar Dudayev'in Ruslarla askeri anlaşmaya karşı çıkarak. anlaşmayı imzalayan Çeçen heyetin başındaki Osman İmayo'i görevden almasına kar- şın anlaşmanın uygulanacağı bildirildi. Pazar gü- nü imzalanan asken anlaşma çerçevesinde dün Grozni'de Çeçen ve Rus esirlerin karşılıklı değişi- mine başlandığı belirtildi. Çeçen lider Dudayev'in sözcüsü Movladi Udu- go\ r , dün Çeçenya"dan telefonla Reuters'e verdiği demeçte. Ulusal Savunma Komitesi'nin Dudayev başkanlığında pazar günü imzalanan anlaşmayı gö- rüşmek üzere toplandığını bildirdi. Udugov, deme- cinde. "Ulusal Komite imzalanan belgeyi genel ola- rak onayladı. Tüm hükümet birimlerine anlaşma- ya uygun olarak hareket etmeleri emri verildi" de- di. Osman lmayev'ın başkanlığındakı Çeçen heye- ti. Grozni'de sürdürülen banş görüşmelerınin sonu- cunda geçen pazar günü Rus heyetiyle sekiz aydan bu yana süren kanlı çatışmalan sona erdirmek üze- re bir asken anlaşma imzalamıştı. Çatışmalann so- na erdirilmesini. silahlann teslıminı ve Rus asker- lenn kademeli olarak Çeçenya'dan çekilmesini ön- gören anlaşma, Çeçenya'nın statüsü konusuna bir açıklık getirmiyordu. Imayev ödün vermekle suçlanıyor Duda>ev. pazar günü anlaşmanın açıklanmasının ardından bir demeç vererek anlaşmanın maddele- rine karşı olduğunu bildirmiş ve önceki gün de an- laşmayı imzalayan heyetin başındaki Osman Ima- yev "i görevden aldığını açıklamıştı. Dudayev'e ya- kın kaynaklar. Çeçen liderin tmayev'i Ruslaraçok fazla taviz vermekle suçladığını belırtmişlerdi. Ancak Dudayev'in Genel Kurmay Başkanı As- lan Meşadov. önceki gün yaptığı açıklamada, Du- dayev'in ıtırazlannın önemsız noktalarda olduğu- nu bildirerek. "anlaşma uygulanacak" dedı. POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Yazanmız Ergun Balcı yıllık izninin bir bölümünü kullanacağından yazılanna bir süre ara verecektir. Boşnaklara silah ambargosu Clinton, karan veto edecek Dtş Haberler Servisi- ABD Temşilciler Mecli- si'nin tüm baskısına karşın Başkan Bill Clinton, Bos- na'ya uygulanan silah am- bargosunun tek taraflı ola- rak kaldınlmasına ilişkin karar tasansını veto edece- ğini söyledi. Cumhuriyetçi Parti baş- kan aday adaylanndan Bob Dote'un Senato'daki yoğun çabalan sonucu ezici bırço- ğunlukla geçen hafta kabul edilen Bosna'ya silah am- bargosunun kaldınlması ka- ran, Temşilciler Mecli- si'nden de 128'e karşı 298 oyla, yani üçte iki çoğunlu- ğu aşarak dün geçti. Tem- şilciler Meclisi Uluslarara- sı llışkiler Komitesi Başka- nı Benjamin Gilman, oyla- ma ile ılgili olarak "Uma- run Clinton veto etmez" de- di ve alınan karann "ma- kul" olduğunu söyledi. Clinton adına açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü- sü Michael McCurry ise "Başkan. ambargonun kal- dınlması karannı veto ede- cek. Bosna'daki savaşı Ame- rikanlaştırmanın sırası de- P " dedi. McCurry, silah ambargo- sunun tek yanlı olarak ABD tarafından kaldınlmasının, UNPROFOR'un Bosna dan çekilmesine ve ABD'nin birlik göndermesine yol açacağını da sözlerine ekle- di. Kararda, BM'nm güçleri- ni Bosna'dan çekmesi ya da Bosna hükümetinin BM'den ülkeyi terk etmesi- ni istemesi halinde, ABD'nin silah ambargosu- nu tek yanlı olarak kaldır- ması öngörülüyor. Clinton. yasayı veto eder- se Kongre yeniden tasanyı oylamaya alabiliyor. Tasan, ikinci kez yapılan oylama- da, yine üyelerin üçte ikisi- nin desteği ile geçerse Clin- ton bu kez veto yetkisini kullanamıyor. Bosna yöne- timi. silah ambargosunun kaldınlması için aylardır, Washington'da Kongre nez- dinde yoğun girişimlerde bulunuyordu. Karara tepkiler Ankara, Bosna-Hersek'e uygulanmakta olan silah ambargosunun kaldınlması için ülkelenn ortak hareket etmesi gerektiğini acıkladı. (AMG) komutanı Fransız General Phillippe Morillon, silah ambargosunun kaldı- nlmasını Bosna "daki senar- yolannen kötüsü olarak de- ğerlendirdi. Almanya Dışişleri Baka- nı Klaus Kinkel de karann, "BM'nin Bosna'dan çekil- mesl savaşın bü> ümesi" ris- kıni arttıracağını bildirdi. Moskova. Bosna hükü- metine silah ambargosunun kaldınlmasına karşı oldu- ğunu, ancak ABD'nin bu konuda tek taraflı olarak herhangi bir adım atacağını sanmadıklannı acıkladı. Tahran'dan BM'ye protesto Gali savaş suçlusu olarak yargılanmalı TAHRAN (AA) - Tah- ran'da yapılan protesto gös- terilerinde, BM Genel Sek- reteri Butros Butros Ga- li 'nin savaş suçlusu olarak yargılanması ve İslam ülke- lerinin BM'den çekilmeleri istendi. Iran'da devam eden Bos- na Halkıyla Dayanışma Haftası nedeniyle. Birleş- miş Milletler Tahran Tem- silciliği önünde büyük bir protesto gösterisi yapıldı. Dün sabah, bir kısmı önce- ki günden beri temsilcilik binası önünde oturma ey- lemi yapan, bir kısmı bu sa- bah gelen, çoğunluğu öğ- rencilerden oluşan yakla- şık 10 bin kişi. başta BM Genel Sekreteri Butros Gali olmak üzere. batılı li- derleri kınayan sloganlarat- tılar. Amerikan bayraklan- nı ateşe verdiler. tranın dini lideri Ali Hamaney'in Bosna Temsilcisi Ayetul- lah Ahmed Cenneti, mi- tingde yaptığı konuşmada, Bosna'da süren Sırp katli- amlannı kınayarak. "Bu kuruluştan bir şey bekle- miyoruz. çünkü BM öl- müştür" dedi. Mıting sonunda düzen- leme komitesince yayınla- nan bildiride ise, Butros Gali'nin BM Genel Sekre- terliği'nden istifaetmesi ve Sırp savaş suçlulan ile bir- likte, uluslararası mahke- mede yargılanması isten- di. Bildinde, ilk aşama- da, İslam Konferansı Temas Grubu'nunson kararlanna uygun biçimde Iran \e tüm Müslüman ülkelerinin Bos- na'ya yardım etmesi iste- nerek, BM Sırp saldırılan- nı derhal durdurmadığı takdirde, tslam ülkelerinin BM'den aynlarak bir"lsla- rai BM" kurmalan çağn- sı yapıldı. Bildiride, "kendini bile korumak- tan aciz BM Koruma Gü- cü yerine İslam gönüllü- lerinden oluşacak bir gü- cün Bosna halkının yar- dımına gönderilmesi" ta- lep edildi. natura SÎZE VE DÜNYATA İLK DEFA ŞAPETOVAv, TAKDÎM EDÎYORUZ... 4000 Yıllık Uykusundan Vyamşıntn İLKTANIKLARI OLABÎLÎRSÎNİZ!.. SAPİM'VA-AMASVA (İUZISİ 29-30 Temmuz 12-13 Ağustos 2.600.000.-T1. Peşin veya 1.300.000.-T1. Peşin + 950.000 x 2 taksit \pi\TYA-iivnrsAs (ii-: 15-16 Temmuz 05-06 Ağustos 19-20 Ağustos 2.900.000.-T1. Peşin veya 1.500.000.-TL Peşin + 950.000 x 2 taksit Gezi Ücrctinln lOO.OOO.-Tl'si Şapinuva Kazısına Yardım Olarak MAKBUZ KARŞILIĞENDA B.\ĞIŞLANACAKTER Gezi Ücretine Özel Ulaşıro, YP. Konaklama Rehber- İlk HizmeÜeri, Ören Yeri Glrlşleri ve KDV Dahlldir. AY-SEL TURİZM Olgunlar sokak 2/4 Bakanlıklar-ANKARA Tel:<312) 417 21 35 -417 21 36 Fax: 418 34 69
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog