Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Kapılar Aralanıyor... EMLAK BANKASI O a h ı O y g a r B l r Y ı j ı m I ç . n " Cumhuriyet72. VISAYI 25502 /15000 TL (KDV ıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NAOİ11945-1991) S o n d e ğ i ş i k l i k l e r i y l e Anayasa kitapçığı C u m a r t e s i C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e Orduda nöbet değişhni Orgeneral Ahmet Çörekçi Hava Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya Deniz Kuv-vetieri Komutanı OrgeneraJ Çe\ik Bir Genelkurma> 2. Başkanı • Ba§bakan Tansu Çiller başkanhğında toplanan Yüksek Askeri Şûra toplantısında, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ahmet Çörekçi'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na. Oramiral Güven Erkaya'nın da Denız Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmesi kesınlik kazandı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller başkanhğında gerçek- leştırilen Yüksek Asken Şû- ra toplantısında. Genelkur- may 2. Başkanı Orgeneral Ahmet Çörekçi'nin Hava Kuvvetleri Komutanhgrna atandığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Oramiral Güven Erkaya'nın getirilme- sinin kesinlik kazandığı bil- dirildi. Geçen yıl görev siire- leri bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramı- ral Viıral Bayazıt ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orge- I Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de 13 İLE YENİ EMNtYET MÜDÜRÜ Necdet Menzir görevde kaldı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- 13 il emniyet müdürlü- ğüne yeni atama vapılırken CHP'ye yönelttiği ağıreleştiri- lerin ardından görev den alın- ması ıstenen Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir göre- vinde kaldı. Edınılen bilgiye göre Edırne Emniyet Müdürü Şakir Erten, Bahkeşır Emniyet Müdürü Ömer Üzümcü. Denizli Emni- yet Müdürü İlhan Şener. Kü- tahya Emni>et Müdürü Cela- lettin Cerrah, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Tezcan Öz- • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de IMF'den sonra OECD de aynı öneriyi getirdi i ücretifazla' • Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), özel sektörde işçi ücretlerinin azaltılması için kamuda çahşan işçilerin ücretlerindeki artışların sınırlı tutulmasını önerdi. OECD raporunda. sanayi üretiminin arttınlması için işgücü maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği savunularak geçen yıl yaşanan üretim düşüşünün nedenlerinden biri olarak çalışanlann aylıkları gösterildi. • OECD'nin Türkiye için hazırlanan ülke~ raporunda aynca Hazine'nin, geçen yıldan bugüne değin yürüttüğü iç borçlanma politikasıyla, mali piyasalardaki tüm kaynaklan emdiğine dikkat çekilerek sanayi sektörüne kredi akışının hızlanması için kamunun mali piyasalardan çekilmesi önerisinde bulunuldu. Hazine'nin iç borç politikasından vazgeçmesi gerektiği belirtildi. ESRA YBHTm haberi • 3. Sayfada CHP'den hazırhk Memura zam • CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ve Onur Kumbaracıbaşı. memur maaşlanna seyyanen net 5 milyon lira zam yapılmasını. asgari ücretlerden gelecek yıldan başlayarak gelir vergisi kesilmemesini ve emekli kesintilerinde 1.5 ila 3.8 kat artış yapılması ve bu yolla emekli ayhklannın yükseltilmesini öngören bir çalışma hazırlatıyorlar. H 3. Sayfada DYP'den işçiye 500 bin daha Yeni öneri • Koalisyonun DYP kanadı, Türk-tş'e sunulmak üzere hazırladığı yeni önerisinde eski ücret artışlannı seyyanen 500 bin lira yükseltti. Yeni öneri, bugün CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e sunulacak. Çetin'in onayından sonra Türk-İş'e iletilecek olan yeni öneri kabul edilirse işçiye eskisiyle birlikte 1 milyon ile 3.5 milyon arasında ek ödeme yapılacak. • 3. Sayfada Kamu calısanları Ortak eylem • Istanbul İşçi Sendikalan Şubeler Platformu ile Kamu Çalışanları Şubeler Platformu, Belediye-lş Genel Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısında, Türk-lş'in yurt genelinde 5-8 Ağustos 1995 tarihleri arasında yapacağı eylemlere aktif olarak katılma karan aldılar. fürk- lş. 5 agustosta Ankara'da bir miting ve 8 ağustosta iş bırakma eylemi yapacak. • 3. Sayfada Zeus Sıınağı için Berlin'de eylem • 1Ö 2. yüzyılda Bergama Krah 2. Eumenes döneminde Galatlara karşı kazanılan yenginin anısına yaptırılan Zeus Sunağı'nın geri verilmesi için pankart açan Bergamahlarla müze görevlileri arasında sert tartışmalar yaşandı. MERİHAK BERLtN - Bergamalılar. Zeus Sunağı'nın geri verilmesi için 1990 v ılında başlattıklan eylem- lerin en büyüğünü Almanya'da gerçekleştirdiler. Yaklaşık 200 kişiyle Berlin'dekı Pergamon Müzesi'ni "işgal eden" Berga- malılar, Zeus Sunağı'nın iadesı istemıni yineledi. Bergamalıla- nn sunakta pankart açması üze- rine müze görevlileri ile Berga- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Bergamalılar, 1990 yıhnda başlattıklan eylemin en büyüğünü Berlin'de yaptılar. 200 kişjlik bir grup Pergamon Müzesi'ni işgal ederek Zeus Sunağı'nın iadesini istedi. Belediye Başkanı Sefa Taşkın. sunağı geri alana kadar eylemin sürecegini belirtti. Gümüşhane Barosu Başkanı'nı öldüren katilin dosyası mahkemeler arasında dolaşıyor 'Giinday da Kubflay gi • Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Önder Sav, Günday'ın. kendisinden önce düşünceleri uğruna öldürülen şehitler zincirinin bir halkasını oluşturduğunu belirtti. TBB, aldığı kararla dün şeriatçı katliama alkış tutan sağcı basını protesto etti. Haber Merkezi - Gümüşhane Barosu Başkanı AliGündav'ı öidüren şeriatçı ka- til Izzet Kıraç ile ilgili dosya mahkemeler arasında dolaşıyor. Erzincan Devlet Gü- venlik Mahkemesi. "hiçbir yasadışı örgüt- le bağlantısı bulunmadığı" gerekçesi) le Kı- raç'la ilgili dosyayı Gümüşhane Ağır Ce- za Mahkemesi'ne. Gümüşhane ise dosya- yı "güvenlik" gerekçesiyle Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Türkıye Barolar Birliği'nin (TBB) aldığı kararuya- nnca dün Türkiye genelinde av ukatlar, yü- rüyüşler yapıp Atatürk anıtlanna çelenk bırakarak Günday'ın öldürülmesıni ve bu şeriatçı katliama alkış tutan sağcı basını protesto ettiler. Gümüşhane'deki törene Günday'ın eşi Türkan Günday ile iki ço- cuğu da katıldı. Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Gün- day'ı bürosunda 25 temmuz günü öldüren şenatçı katil Kıraç ile ilgili dosya. ifadesı- nın alınması tamamlandıktan sonra Erzin- can DGM'ye gönderilmişti. Ancak Erz'n- can DGM Başsavcılığı. yaptığı inceleme- den sonra. sanık Kıraç'ın Günday'ı "ken- di başuıa tasarlayarak öldürdüğü ve hiçbir yasadışı örgütle bağlanüsının bulunmadı- ğı'' nedeniyle suçun DGM'nin görev alanı dışında kaldığını bildirdi. Görevsizlik ka- rarı veren Erzincan DGM Başsavcılığı. dosyayı Gümüşhane Ağır Ceza Mahkeme- sı'ne gönderdi. Ancak Gümüşhane. Kıraç ile dığer 3 sanık hakkındaki dos>ayı Trab- zon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Bosna - Hersek Konferansı Çetin: BM önlenı alıııalı• Çırağan Sarayı'nda yapılan "lnsani Bovutuyla Bosna-Hersek Sorunu' toplantısına katılan Hikmet Çetin. "Saraybosna ve çevresinin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır" dedi. • Toplantının açış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin. Bosna-Hersek"te 20. yüzyılın en büyük insanlık dramının yaşanmakta olduğunu söyledi. Çetin, Sırplann giriştiği etnik temizliğin BM kararlanna açık bir meydan okuma olduğunu belirtti. • CHP Genel Başkanı Çetin, Tunceli'deki özel tim görevlileri için "Bireysel yanlışlıklar her kesimde, her zaman olabilir" dedi. • 7. Sayfada rviiiii Gençlik Vakfi'na soruşturına • Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Milli Gençlik Vakfı hakkında soruşturma başlattı. Gazetelerde çıkan haberleri ihbar kabul eden müdürlük, Sıvas ve Adana'da türban provokasyonuna adları kanşan Milli Gençlik Vakfı şubeleri hakkında yapacağı soruşturmanın ardından gerekirse savcılıklara suç duyurusunda bulunacak. • Emniyet Genel Müdürlüğü'nce MGV hakkında hazırlanan raporda, "MGV'ye genelde RP üyeleri ile fakir aile çocuklan rağbet etmektedir" denildi. • 5. Sayfada Ankara Ekmek zamlandı • Ankara Anakent Belediyesi'nin çıkardığı halk ekmeğin fiyatına yüzde 90 oranmda zam yapılarak 6 bin liraya yükseltiîdi. • Halk Ekmeği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali tlkbahar, açıklamasında, buğdaydaki dengesiz fıyat artışı ve buğday sıkıntısının zammı zorunlu kıldıâını söyledi. • 9. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Halkın Ekmeği Hükümetin, buğday ithalatı kararını açıklamakta ve uygu- lamakta gecikmesi, iç piyasa- da buğday fiyatlarını yüksel- tince olan, halkın ekmeğine oldu. Fiyatın yükseldiğini gö- ren tüccar, unu depoya kaldır- dı. Bunun sonucunda da, buğdayın kilogramı 7 bin 500 TL'den 11 bin TL'ye fırladı. Buğday fiyatındaki bu yükse- lişten etkilenen unun çuvalı da 500 bin TL'den 750-800 bin TL'ye çıktı. Ekmeğin gramajı düşürülürken f'ıyatı yükseltiîdi. Ekmekte, belediyeler ile Ek- mek Işverenleri Sendikası ve FırıncılarOdasıarasındaki "fi- yat savaşı" kızışarak sürüyor. Bundan en çok etkilenen de "temel" ve "ikame edilemez" gıdasını daha pahalıya alma- ya mahkûm edilen halkımız oluyor. Ekmek kavgasının temelin- de yatan olgu ise Türkiye'nin tarım politikalarındaki çelişki- sinden kaynaklanmaktadır. Çünkü. üretici bir yıl "iyi fiyat" bulan ürüne. ertesi yıl da yük- leniyor ve bunun sonucunda da üretim fazlası oluşuyor. Üretim fazlası oluşunca üreti- ci, ürününü ya "yok pahası- na" satmak ya da "sokağa dökmek" ikilemiyle karşı kar- şıya kalmaktadır. Bu noktada, belediyelerin "Ben ekmeği şu fiyatın üzerın- de sattırtmam" diretmesi de, tüketici, yani halk açısından ••• I Arkası Sa.6, Sü. 9'da B U G Ü N Cumhuriyet'le b i r l i k t e BORSA oDun 51.244.15 Oncekı 51.027.62 OOLAR oDun 45.600 Oncekı 45.3O0 MARK oDun 32.700 Onceki 32.725 ALTIN oDun 572.500 Oncekı 566.5O0 TŞYD'deflk gülen F.Bahçe • TSY'D Kupası ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Maçın gollerini Boliç (2) ve Aykut kaydetti. lnter Toto Kupası maçında ise Bursaspor, rakibi Karlsruhe'ye penaltılar sonucu 9-8 yenildi. H Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Keşif mi, Katliam mı? MEXICO CITY - ABD ve Güney Amerika ülkelerinin çoğunda, "Kimsiniz" sorusuna verilen yanıt, o ülkenin adıyla başlar, "ama" diye devam eder: - Brezilyalıyım, ama büyükbabamm babası Portekizli. - Arjantinliyim, ama annemin kökü italya'ya dayanıyor. - Amehkahyım, ama kendimi aynı zamanda Irlandalı hissediyorum. Kıtadaki yerlilerin büyük ölçüde yok edildiğinın bir gös- tergesi bu. Ancak, Avrupa ve Afrika'dan gelenlerle karı- şanlar ayakta durabilmişler. Onlar da bu karışımla birlikte yeni bir benlik bulmuşlar. M Arkası Sa. 6,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog