Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

V1SA...VISA Premier/Gold... VfSA International... EMLAK BANKASI D a h a U y g j r B ı r V a f a m İ ç i n Cumhuriyet BANfrASI 71YISAYI TL (KDVİçinde) KURUCUSU: YINUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMto NAOİ f?945-?991) MZM CHP'yi destekleyen örgütler, partiyle ilişkilerini yeniden gözden geçiriyor BaykaPmsözlerine Alevflerden tepldCHP'DE KLRULTAYA DOĞRU Genel başkanhkta ıızlaşma çabası • Kurultay öncesi saflaşma netleşiyor. Hikmet Çetin, kurultaya bir uzlaşmayla gidilmesinin gerekli olduğunu vurgulayarak "Benim bireysel korkumdan, endişemden kaynaklanmıyor bu isteğim. Partinin yaranna, parti için bunun önemli olduğuna inanıyorum" dedı. • Kendini feshederek CHP'ye katılan SHP'nin Genel Başkanı Murat Karayalçın da Baykal'a karşı "SHP kökenlileri" toparlamak için atağa geçti. Karayalçın, dün SHP kökenli il başkanlannı toplarken, bugün belediye başkanlan, yann da mılletvekillen ve parti meclisi üyeleriyle görüşmeler yapacak. • 5. Sayfada MOĞULTAY, HAKKINDAKt İDDİALARI YANITLADI: HUKUK KURALLARI ÇARPITILDI • 4. Sayfada • Kurultaya az bir süre kala genel başkanlıkta adı öne çıkan Deniz Baykal'ın, "Sünni- Türk" il başkanını önemli bir değişim olarak sunması, Alevi ve Kürt kökenlilerin tepkisineyol açtı. • CHP lideri Hikmet Çetin, Baykal'ın sözleriyle ilgili olarak, "Ben o ifadenin söylenmemiş olduğunu kabul etmek istiyorum" dedi. • Hacı Bektaş Veli Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Şahin, "CHP ile olan bütün ilişiğimizi kesiyoruz. Bugüne kadar koynumuzda yılan beslemişiz" dıye tepki gösterdi. • 5. Sayfada DSP lideri Ecevit, Bosna-Hersek'i uyaran Cumhurbaşkanı Demirel'i eleştirdi: Fhrvatistan'a güveııınek aymazhk • DSP lideri Ecevit, Cumhurbaşkanı Demirel'in, Bosna-Hersek'e yönelik "Havucu almayan tarafa sopa uzatılır" uyansına karşılık, "Boşnaklar ABD planına olur derse, havucu hazmedemeden sopayı da yemiş olacaklardır" yanıtını verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ABD'nm yenı Bosna planına destek ve- rerek, Bosna-Hersek tarafını uyaran Cumhurbaşkanı Süleyman Demirei'i eleştirdi Demırerin, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı AHa Izzetbegoviç'e at- fen, "Bu planı çatlatmaym. Havucu al- mayan tarafa sopa uzaühr" uyansında bulunduğunu anımsatan Ecevit. "Boş- naklar ABD planına olur derse, havucu hazmedemeden sopayı da >emiş olacak- lardır"dedı Ecevit, 'bugünü kazanmak için' Hırvatıstan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'a guvenılmesinın 'aymazhk' olacağı uyansında bulundu. DSP hden Ecevit, ABDnın Bosna planına destek veren ve 'yannın silinip, bugünün kazanılması' çağnstnda bulu- nan Cumhurbaşkanı Süleyman Demı- rel'ın açıklamasıyla ilgılı görüşlennı Cumhuriyet'eaçıkladı. Ecevit, "Siyaset- te hiiner. günii kazanır veya kurtanrken, yannı da gözetmektir; geleceği de vapı- İandırmaya girişmektir. Ozeffikle ulusal davalarda günü kazanmak uğruna yan- nı silmek son derece sakıncalıdır" dedı ABD planmın Boşnaklann 'vannını' sı- lecek nıtelikte olduğuna dıkkat çeken Ecevit, şunlan söyledı "Bu plana göre, Bosnalı Sırplar Sırbis- tan'la federasyon kurup Bosna-Her- sek'in büyük bir bölfimünü kopartacak \e fiilen Sırbistan'a bağlayacaklardır: Boşnaklar da Bosna-Hersekü Hırvatlar- la bir federasyon kuracaklardır \e bu fe- deras>on, bir konfederasyon düğümüy- le, Hırvatistan'a bağlanacaktır. Bağım- SK Bosna-Hersek Cumhuri\eti fiilen ha- ritadan silinnıi!, olacaktır. Böylece Boş- naklar. Sayın Demiret'in telkinine uyup Amerikan planına olur deriersedaha ha- vucu hazmedemeden sopa\ ı da \emişola- caklardır." Hırvatlann, planın gelişimı konusun- da iyı niyetine güvenmenin safdıllığin MArkasıSa. 6,SH I'de ÎNSANLIK GİRİŞİMİ GRUBU^NDAN YARDIM ÇAĞRISI: Bosııa kazaıuııazsa insatıhk kaybedeeek • Grup sözcüsü Ertuğrul Günay ve diğer aydınlar dün yaptıkJan basm toplantısında Bosna izlenimlerini aktararak, "Bosna için yardım ya şimdi yapılır ya da çok geç kalınır. Şimdi, hemen şimdi" mesajmı iletti. "Ya Bosna kazanacaktır ya da insanhk kaybedecektir" diyen Günay, yeterli olmasa da, 200 bin mark para ve yine 200 bin mark tutarında da ilaç yardımı yaptıklannı belirtti. Bosna gezisinin ardından ' Ya şimdi ya da hiçbir zaman' • Bosna-Hersek'te gördüklerimiz, duyduklanmız, yaşadıklanmız bir gün değil, bir dafcka bile kaybetmenin bir insanhk suçu olacağını bize gösterdi. Bu bir savaş değil, bu bir lalkı dize getirmek, köleleştirmek, her türlü insaıca değerlerden koparmak ve eğer bu başinlamıyorsa yok etmek girişimidir. KmJO. BBfUNBĞUrHn yaz» • 6. Sayfada tstanbul Haber Servisi - Ga- zetecı, yazar, çızer, sanatçı ve değişık kesımlerden 60 kişinin oluşturduğu "Bosna tçin Insan- lık Girişüni" grubu öncekı gece 8 günlük Bosna seyahatinden döndü. Grubun sözcülüğünü üstlenen Ertuğrul Günay ve di- ğer aydınlar dün yaptıklan basın toplantısında, Bosna izlenimle- rini aktararak, "Bosna için yar- dım ya şimdi yapılır ya da çok geç kalınır. Şimdi, hemen şim- di!.." mesajını iletti Çemberlıtaş'taki Basın Müze- sin'de dün basın toplantısı dü- zenleyen grup adına "Girişim SonuçBildirgesi^ni ve kendı gö- rüşlerini açıklayan Ertuğrul Gü- nay, "Ya Bosna kazanacaktır ya insanhk kaybedecektir. BoV na'nın sesi soluğu olmanın şim- di tam zamanıdır. Tek başına za- fere doğru anlatümaz bir direnç- le yürüyen mazlum bir halkın kurtuluşuna yardım etmenin, yani insan ounanın tam zamanı- dn-"dedı. Günay, Avrupa'nın ortasında ve Avrupah bir ülkede süren sa- vaşa karşı farklı siyasi çevreler- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te O1AYLARIN AEDINDAKİ GERÇEK Bvsna Planı!.. Bosia-Hersek'te 2 Nisan 1992 te başlayan bunalım, 40 a\nı doidurdu. Binlerce ölü, yzbınlerce yetim, dul, yara.li S^sız ateşkes, uluslarara- sı görüşme, banş planı. Son durum, eylül ortasına dek taraflara kabul ettirilmesi öngörülen, "ABD planı". ABD önerileri özetle şöyle: - Topraklann yüzde 51V Boşnak-Hırvat tarafında, yüz- de 49'u Sırplara bırakılacak. - Saraybosna için BM koru- ması altında özel bir "statü" oluştumlacak. - Bosna-Hersek'te Boş- naklaria Hırvatlar bir federas- yon kuracak. Bu federasyon, Hırvatistan la konfederasyon oluşturacak. Bosnalı Sırpla- nn Sırbistan'la bağ kurması- na izin verilecek. Bosna-Hersek Devlet Baş- kanı Alia izzetbegoviç.önü- müzdekı perşembe günü Pa- ris'e gidiyor. Burada, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile görüşecek. ABD ve Avrupa heyetleriyle yapılacak toplantılara katılacak. Plana iki yaklaşım var: - Bosna'nın bölünmesini getirir. Sorunu çözmez. - Son şanstır. Uluslararası alandaki bu tartışmalar, Türkıye'yi de et- kiliyor. Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel, 18 ağustos günü Cumhunyet yönetıcile- ••• • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da însan Hakları ve Bireysel Şikâyet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan temel haklarınız çiğnendiği zaman Avrupa însan Hakları Komisyonu 'na başvurabilirsiniz,.. Başvurunuzu nasılyapacaksınız? Şikâyetinizin ilk ve zorunlu adresi nedir? "Bireysel şikâyet usulü" nedir ve nasıl işlemektedir? Tiirkçe dilekçe yazabilir misiniz? Dilekçede neler yazdacak? Doç. Dr. M. 8EMİH GEMALMJU'ıı yazı tftzisi 12. Sayfada 73. yıldönümü Zafer Haftası kutlanıyor AFYON/ANKARA (Cumhu- riyet) - 30 Ağustos Zafer Bayra- mı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, tüm yurtta kutlanıyor. Büyük Taarruz'un 73. yıldönü- mü dün Afyon Kocatepe'de ger- çekleştınlen torenle kutlanırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü de çarşamba gunü tum yurtta kut- lanacak. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, Türk Silahlı Kuv- vetlen'nın banşı koruyacak güç- te olduğunu beiırterek, "Türk ordusu. galibhette de mağhıbi- \ette de, zaferle taçianmış biror- dudur" dedı. Başbakan Tansu Çiller, 30 Ağustos Zafen'nın, Türk mılletınin hürnyet ve ıstık- lal düşüncesının ölümsüz bır abıdesı olduğunu söyledı M Arkası Sa. 6, Sû. I'de Azerbaycan Petrol boru lıattı için güvence • Azerbaycan Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov. ülkesının, Hazar petrollerini taşıyacak boru hattının Tûrkıye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için söz verdiğini ve bu sözünde duracağını söyledı. • //. Sayfada Istanbul Ekıııek zaııuıu durduruldu • Istanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, ekmek fıyatı artışlan konusunda matematiksel bir formül bulacaklannı söyleyerek ekmeği 9 bin liradan satanlann, belediyeye şikâyet edılmelerini ıstedi. • 7. Sayfada DAYAK SKANDALINA SAVUrVMA Yılmaz: Olayda komplo sezdim • ANAP'h Şadi Pehlivanoğlu'nun hostes Serpil Yücedağ'ı dövdüğü haberiyle ilgili olarak hemen bir araştırma yaptırdığını belirten Mesut Yılmaz, "Korkunç bir çarpıtma var" dedi. • 6. Sayfada 'Çiller medyaya rüşvet veriyor' ANAP lideri Yılmaz, medyanm, muhalefetin sesini halka duyurmadığını söyleyerek "Başbakan, halkın parasını gazetelere, televizyonlara rüşvet olarak dağıtıyor" dedi. • 6. Sayfada PAZAR KONUĞU ALTINAY SERNİKLİ: SİGARAYI KfTABA TERCİH EDlYORUZ • 8. Sayfada PAZAR YAZILARl • 10. Sayfada GÖRÜNMEYEN GtYSİ: KOKULAR B Arka Sayfada CAZI SEVDİREN ÜÇLÜ 114. Sayfada 'RAP BENİ YARİM, RAP BENİ' • 15. Sayfada B U 6 U N Cumhuriyet'le GUTVDEM MUSTAFA BALBAY Ah Şu Kediler... Bunca işin gücün arasında bır bu eksikti. Bu kirli çama- şırlar ne olacak derken, CHP'deki genel başkanlık yanşı- na kafa yorarken, Suudı kılıcı bugün Turk kanı akıtacak mı sorusuna yanıt ararken, Sıvas davasında DGM savcılan- nın temyiz dılekçelerini büyüteçle okurken... Bir bu eksikti. Atsam atılmaz, satsam satılmaz. Galiba sevmeye de başladım. Ama yok, sevemem. Sevmenin sorumluiuğu var. Ağustos başı, Orta Amerika dönüşüydü. Ev biraz hava- lansın deyip, bütün pencereleri açtım. Sabahakarşı bırmiyavlamasesı..."Dışardandır"dedim. • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog