Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold. VISA International... EMLAK BANKASI Cumhuriyet7LYI.SAYI265»/ Tl(KDViçınde) KURUCUSU: VBNUSIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NAfltR HNÂ (1945-1991) 28 AâSTOS 1986 CUMMTBİ Baykal'ın 'Sünni ve Türk kökenli il başkanı' açıklaması CHP'de tepkilere yol açtı 6 Ayrnncıhk' tarbşması• CHP Istanbul İl Başkanı için "Türk ve Sünni" diyen Baykal'a yoğun tepki gösteren partililer, "Alevi. Kürt düşmanı" suçlamasında bulundular. Karayalçın, "Bir il başkamnın Türk ve Sünni olmasından övünç duyulmasını hayretle karşıladım" derken, Kamer Genç, "Baykal, Kürt ve Alevi düşmanıdır" dedi. Tokat Milletvekilı Şahin Ulusoy ise "Böyle düşünen insanlann partimizde yeri olmaması gerekir" diye tepkisini dile getirdi. Deniz Baykal, "Herhangi bir haber oluşturacak bir açıklama yapmak noktasında değilim" dedi. Haber Merkezi-CHP'nınbü- tünleşme öncesı lıden Deniz Baykal'ın. Istanbul ıl kongresın- de "Türk kökenli ve Sünni bir adayın sevilmesine" dıkkat çe- kerek "Bu, CHP'de etnjk, yerel ve mezhebe dayalı politikanın aşdmış oktuğunu gösteriyor" de- mesı, sert tepkilere voi açtı. Ale- vi derneklen, CHP'yle ılışkıle- nnı gözden geçırme karan aldı. ICurultay yanşına hazırlanan Murat Karayalçın, "Genel baş- kanlık yapmıs. bir kişinin, bir il başkamnın Türk ve Sünni olma- sıyla övünmesini hayretle, şaş- kınhkla karşıladun. Ya da tam tersi bir mantıkla il başkamnın Kürt, Alevi, Çerkezya da Laz ot- ması utanç nedeni midir?"' dedi. Bazı mılletvekıllen ve partı yo- netıcılen, Baykal'ı "Kürt ve Alevi düşmanı olmakn la suçla- dılarve "Butürsözlerisöyleyen birinin partide yeri oiamaz" de- dıler. Kurultay yanşına hazırlanır- ken yerel kongre sonuçlanna dayanarak zafennı erken ılan e- den Deniz Baykal'ın Istanbul ıl kongresıyle ılgılı değerlendır- melen tartışma yarattı. Murat Karayalçın, Baykal'ın sözleny- TÜRK-İŞ'TEN CHP'YE ÇAĞRI: Hükümetten aynfan • Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümette kalmasının anlamı bulunmadığını, işçinin bu istemini kurultaya giderek ileteceklerini bildiren Türk- Iş Genel Başkanı Bayram Meral. "Çömelmişler adamlar bir kere kırmızı plakanın rahatına. Her türlü laneti, dehşeti kazanıyorlar, yine akıllan başlanna gelmiyor. Hükümette kalırsa, herkes bu partide bakan olur" dedi. • Hükümetin, kamu işçilerine yeni zam önerisi için, şimdi de CHP kurultayının ardından oluşacak yeni tablonun netleşmesini beklediği öğrenildi. Hükümetin, 680 bin kamu işçisi için önerdiği ortalama yüzde 8.1 'lik zammı reddeden Türk-îş, 30'un üzerinde işyerinde grev karan alırken, yeni öneriyi de beklemeye başladı. BftHT SMO&irm habari • 5. Sayfada le ilgili olarak şu değerlendir- melen yaptı: "Sayın Baykal'ın açıklaması- nı buyUk bir havretle ve üzün- tüvle karşılı>orum. Doğnısu, acaba bir vanlış anlama mı var diye düşünmekten kendimi ala- mıvorum. Sosyal demokrat bir partinin genel başkankğuu yap- mArkasıSa.l9,Sü.3'te KESKİN, K1ZGIN CHP'de köken kavgası • SHP-CHP bütünleşmesınden önceki CHP lıderi Deniz Baykal'a yakınhğıyla bilinen Genel Sekreter Adnan Keskın ıle SHP kökenlıler arasındaki 'köken' kavgası büyüyor. • Keskın, 'SHP'li soykınmı yaptığı' savlanna, "Gerekirse yıkanm hepsinı. Bu kadar duyarlıysalar ben de bazı şeyleri söylerim" tehdidiyle karşıhk verdi. • 5. Sayfada İnsan Haklan ve Bireysel Şikâyet Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan temel haklannız çiğnendiği zaman Avrupa İnsan Haklan Komisyonu 'na başvurabMrsiniz... Basvurunuzu nasılyapacaksınız? Şikâyetinizin ilk ve zorunlu adresi nedir? "Bireysel şikâyet usulü " nedir ve nasd işlemektedir? Türkçe dilekçeyazabilir misiniz? DUekçede neleryazılacak? Avrupa tnsan Haklan Komisyonu 'na kimler basvurabilir? Sö'zleşme ve usul kuralları bakımından İç hukuk yollarmın tüketilmesi"ne demektir? Dtç. Dr. M. SEMİH SEMAUNAZ'ın yuı iizisi Yarın Cumhuriyet'te Türtriye'yi sarsan bir haftanın aa bilançosu tam 39 ölüydü; olaylar, bir gece vakti Alevi mahalksioe vapılan silabJı baskınla brmanmışü. Dün Eyüp Adliyesi'ndetutuksuz sanıklann ilk duruşması yapıldı. (Fotoğraf: UGUR GÜNYÜZ) Gcmdavasındatutuksuz lOOsamğın dosyasıDGMy yegönderttditstanbul Haber Servisi - Gazıosmanpaşa'da mart aymda meydana gelen olaylar sırasında gözaltına alınan \e daha sonra serbest bırakılan tutuksuz 100 sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" ettiklen gerekçesıyle 5 ile 8 yıl arasında değışen hapis cezası istemıyle yargılanmalanna başlandı. Yoğun güvenlik önlemlennin alındığı ve saruklardan bir kısmının adliye bınasına gıremedıği duruşmada, dosya "görevsiztik" karanyla DGM'ye göndenldı. Gaziosmanpaşa 1 Asliye Ceza Mahkemesrnde^örülen davaya 35 sanık, 20'den fazla sanık avukatının yanı sıra eski insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Azhnet Köylüoğhı, CHP Genel Sekreten Adnan Keskin, CHP genel sekreter yardımcılan Mehmet Sevigen ve Mustafa Doğan ıle CHP tstanbul 11 Başkanı Ahmet Güryüz Ketenci katıldı Gaziosmanpaşa Adlıyesı'nde görülen dava nedeniyle dün adliye bınası çevresınde yoğun güvenlik önlemleri aimdı Adliyeye gırmek ısteyenler üç aramadan geçinlerek bınaya alındılar Güvenlik güçlennin etten duvar ördükleri adliye bınasına sanıklardan bazılan giremedıler ve bınaya alınmamalannı protesto ettıler. "Alevi-Sünni, Kürt-Türk kardeştir", tt Gazi halkı burada, katiüer nerede?", "Gazi halkı yargılanamaz*' yazılı pankartlar açan grup. "Gazi halkı susturulamaz*'. "Susma, sustukça sıra sana gekcek" dıve slogan attı. Saat 09.30'da 100 tutuksuz sanıktan duruşma salonuna mArkasıSa.l9,Sü.9'da ALGAN HACALOĞLU: ADLİ TIP İYİİŞLEMİYOR • 4. Sayfada 'SIVAS DAVASI KARARI, YOBAZLARA CESARET VERİYOR' m 4. Sayfada BÜROKRASİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ Petrol boru hattında yetki-proje karmaşası • Hazar petrolüne ortak olan ülkeler. ekonomik dayanaklarla tezlennı savoınurken projeye duygusal bağlarla destek arayan Ankara'da "yetkı ve proje karmaşası" yaşanıyor. Çiller'ın, Türkıye için büyük öneme sahip boru hatlan projesıni, uzman olmayan danışmanı Prof. Emre Gönensay ıle yürütmesi, Enerji Bakanlığı ile BOTAŞ'ta büyük rahatsızhk yarattı. • Azerbaycan petrolü için oluşturulan konsorsiyum, ana boru hattının yörıü konusunda karar vermeden 1996 yılrnda başlaması planlanan erken üretim için yapılan pazarhklar kızıştı. ABD, 2000 yılına kadar 14 milyon tona ulaşması planlanan erken üretim için Rusya ve Türkiye'nin birlıkte kazançlı çıkacağı bir çözûme sıcak bakıyor. • 9. Sayfada tdamlar konusunda Ankara, Riyad Büyükelçiliği kanalıyla S. Arabistan'da girişimlerini başlattı 70 Türk için 'kukuki yardını9 atağı ANKARA (Cumhuri>« Bü- rosu) - Suudı Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptık- lan savıyla tutuklu bulunan yaklaşık 70 Türk yurttaşının yaşamlannın kurtanlmasına yönelık gınşimler sürerken dün bın kadın üç kışı daha uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Cıd- de'de ıdam edıldı. Başbakan Tansu Çil- ler'ın "Meraklanacak bir şe> yok" de- mesıne karşın, Dışışlen Bakanlığı yet- kililen, uyguladıklan u sessiz diploma- si" kapsamında, tutuklu yurttaşlann yargılanmalan sürecınde "danışman- MBatı basını: Türkelçi idamları önleyemedi • 19. Sayfada • Iranlı sığınmacılar 'yuva 'ya yerleştirildi • 19. Sayfada lardan" yararlanılmasına yönelik gın- şımde bulundu Dıplomatık kaynaklar basın-yayın organlanndakı Suudı Ara- bıstan rejımıne karşı yayınlar ve hükü- metin tutumundan dolayı ıkı ülke ara- sındaki ılışkılenn "derin yara" aldığı- nı kavdettıler Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'ın "özd temsilcisi" sıfatıyla Cid- de'ye göndenlen ve tutuklu Türk yurt- taşlannın yaşamlannın kurtanlmasına yönelık gınşımlerde bulunan Prof. Dr NevzatYalçıntaş'ın "hukukiyardunya- püabilir" önensı doğrultusunda hare- kete geçen Dışışlen, Türk tu- tuklular için "danışmanlar- dan" yararlanılması doğrultu- sunda çalışmalara başladı Rı- yad Büyükelçısı Türkekul Kurttekin. gazetemıze yaptığı açıklamada, tutuklulara huku- kı yardım çalışmasına başlan- dığını, ancak henüz sonuçlandınlama- dığını kaydettı. Kurttekin şunlan söyle- dr "Hukuki bakundan, yargılamanm hangi aşamasında bir yardım yapılaca- ğmı bilmiyorum henüz. Şu anda avuka- mArkasıSa.19,Sü.Vde Genelevde toplu iş sözleşmesi • DİSK ıle İzmir Genelevi arasında anlaşma sağlandı. Sözleşmeye göre, dini ve mıllı bayramlarda çalışma ısteğe bağlı olacak. Çalışma durumunda fazla mesai ödenecek. • lşveren bahşişlere kanşmayacak. Işten çıkanlma durumunda 45 günlük tazminat ödenecek. • 19. Sayfada OLAYLABIN ARDEVDAKİ CERÇEK Sıvas'ın AnlantL.. Svas'ta, 2 Temmuz 1993'te 3-7 aydınımızın yakılarak öldü- rGlrnesine ılışkin dava, DGM s-avctlarının "temyız dilekçe- sJ" ıte yeni bir boyut kazandı. Dava, Ankara 1 No'lu Dev- let Güvenlik Mahkemesı'nde 21 Ekım 1993 günü başladı, 26 Aralık 1994'te sonuçlandı. Mahkeme, 86 sanığa 2 ile 15 yıl arasında hapis cezası verdi. 37 sanık da beraat etti Mehkemeheyetı, sanıkların tümune ıdam cezası verseydi. Cezalar ertesı gün ınfaz edil- seydı. "Sıvas acısı" dinmiş mı olacaktı? Hayır. Olayda yaşamını yıtırenlerın yakınları, aydınlar, demokrat kamuoyu hıçbır zaman dava- ya, "ıntikam" hırsıyla bakma- dı. Öncelıkle, olayın "adının konmasım" tstediler. Sıvas olaylan, şenat özlem- cılennın, Türkıye Cumhuriye- tı'nın laik ve demokratık yapı- sına yönelik birsaldın mı, yok- sa birkaç yüz kişı, Aziz Ne- sin'in "tahnkine kapılıp" otel mi yaktı? Mahkeme ikinci şıkkı ön plana aldı. Sanıklann. Madı- mak Otelı'nı yaktıklan, 37 kışı- nın de "otelde olduğu ıçın" öl- düğü gönjşünden hareket et- tı. Kararda ayrıca, Azız Ne- sin'in konuşmasının "tahrık edıci" olduğuna dıkkat çekıl- • • • MArkosıSo. 19,Sü.9'da B U G Ü N Cumhurlyet'le birlikte BORSA ODon 45.542.97 Öncekı 46.032.75 DOLAR ODun 47.950 Ûncekı 47.950 MARK ûDün 32.470 Öncekı 32^50 ALTtN ODun 592.750 Öncekı 593.750 İngiltere'den barış için atak Ingiltere'ninKuzey irlanda Bakanı '., Sir Patrick Mayhevv, son ' dönemlerde sallantıya giren barış sürecini canlandırmak için Kuzey < İrlanda'daki 100 tutuklunun serbest bırakılacağını söyledi. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bilgi Çağı ve Türkiye... llkokuldaydım. Kasabamıza ilk postane kurulduğunda, bütün arkadaşlar "telefon" cıhazına bakmaya gittik. Q gunlerde Almanya'dan tatıle gelen bir yakınımız, bu tele- fonlann Avrupa'da her sokak başında olduğunu, numara- lan çevinp dünyanın her ülkesıyle görüşüldüğünü söyledi. Inanamadık. O donemde Ege sahillerimıze gelen turistler, telefon et- mek için Yunan adalarına gıderlerdı. Önceki gün dünyaya tanıtımı yapılan Wındows-95 bilgi- sayar programı ıle ilgili haberleri izlerken bu anım aklıma mArkasıSa. l9,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog