Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAK BANKASI " O » H» U y g a r B i r Y a | i m I ç ı n " Cumhu Emlak Bankası'nın Yeni Etap Konut S; tışları Başladı. EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B i r Y* ş am Içın** 72. VL SAYI26524 / 20000 TL (KDV içmde) KURUCUSU: YUNUS NUİ (1924-1945) BAŞYAZARI: MAOİIMDİ (7945-799J) 25j£lBTniU5CWM DSP lideri Ecevit, S. Arabistan'daki idam cezalannın ardından Irak uyansmda bulundu: Bağdat, Riyad'ı izLeyebflir Yalçıntaş doğru elçi mi?' "Nevzat Yalçıntaş'm anlattıklanndan birçok ihmal olduğu ortaya çıkıyor. Yıllar önce bir ıade-i mücrimin (suçlulann iadesi) anlaşması gündeme gelmiş, fakat Türkiye bununla ilgilenmemiş. Büyükelçiyi oraya göndermeme karan ve- riliyor. Fakat arkasından bir özel elçi gönderiliyor. Bu da ne kadar tutarsızhk içinde olduğumuzu gösteriyor. Yalçın- taş, Körfez bunalımı ve savaşi sırasında yazdığı yazılarda, Suudi Arabıstan'a karşı Irak'ı destekler nitelikte, Irak'a da objektıf yaklaşır nitelikte yazılar yazmıştı. Unutmamışlar- dır Suudiler. O bakımdan acaba doğru elçi miydi?" Dışişleri Bakanı İnönüyeeleştiri Ecevit, Dışişleri Bakanı Erdal lnönü'yüdekonuylailgilen- memekle suçlayarak "Dışişleri ve Adalet bakanlıklannın bunlarla ilgilendiği yok. Hele Dışişlen Bakanı, her konu- da olduğu gibi bu koBuda da susuyor. Aylardır aklımzda kalan bir cümlesi var mı Erdal Inönü'nün? Konuştuğu za- man da, ne dediği pek anlaşılmıyor" görüşünü dile getir- di. Bülent Ecevit, idam mahkûmlannı, sonlan belli olma- dan yıllarca bekletmenin idamdan daha kötü bir ceza ol- duğunu. Türkiye *de de 1984 yıhndan beri, hiçbir idam cezasının infaz edilmediğini söyledi. 'Sonra pişman olabiliriz' Irak'ta, MİT ajanlığı da dahil birçok haklı ve haksız suçla- mayla karşılaşan 40-50 civannda Türk mahkûm bulundu- ğunu anımsatan Ecevit, Irak'ın, yıllardan beri önerdiği suç- lulann iadesine ilişkin anlaşmanın gözardı edildiğini ve tas- lağın hâlâ beklemede tutulduğunu söyledi. Ecevit, "Yann, öbür gün Irak'ta da böyle bir durum ortaya çıkarsa,'Ah keş- ke bu anlaşma imzalanmış olsaydı' denecek. Yann hayıf- lanabiliriz. Halbuki kolaylıkJa oradaki vatandaşlanmız kur- tanlabilirdi. Onlann da, Türkiye'den iadesini istedikleri iki-üç adamları var" dedi. • 3. Sayfada S. Arabistan 'Eşcinsel eğilim yaygın' • tlhan Vardar, Suudi Arabistan'da 39 ay çalışmış bir Türk yurttaşı. 1985-1989 yıllan arasında Suudi Arabistan'ın Hicaz adı verilen kutsal topraklannda bir inşaat şirketinin bilgisayar işlerini organize etmiş. • tki idam olayına dolaylı olarak tanık olmuş. Halkın idamlan ilgiyle izlemesinden şaşkınhğına düştüğünü söylüyor. ORAL ÇAL1ŞLAR Birleşmiş Milletler, İranlı sığınmacılar konusunda açıklık getirdi: YetkL> Türk lıiikümetiiKİe• Ayrupa dışından gelen siyasi sığınmacılann değerlendirmesini kendi yetkisine alan Ankara, iranlı sığınmacılann yaşadığı insanhk dramına karşın Tahran yönetimiyle ihşkileri gerginleştirmek istemiyor. Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilıleri, Türkiye'nin, Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu çekince ve geçen yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesi uyannca tranlı sığınmacılar konusunda tek yetkili olduğunu ve kendilerinin verdiği 'mülteci değiller' görüşünün Ankara'yı bağlamadığını kaydettıler. -Songürüerde Suudi Arabis- tan'da Türkkr dahil birçok in- sanın kıbçla ke- silerek idam edU- mesi hakkında bir şeyler söyle- mek ister misi- niz? Siz bu havayı hissettiren obylar gördünüz mfi? - tkı olaya şahit oldum. Bın Medine'de, diğeri de Medi- ne'nin lıman kenti olan Yan- bu'da. Birincisinde, bayıltılmış olarak sürüklene sürüklene meydana getirilen kişiler gör- düm. Fakat ıdamı izlemedim. îçim elvermedi. Burada önemlı oJan, halkın idamlan sevinçle ve çığhklarla adeta bir bayram havasında iz- lemesiydi. Yanbu'daki olay ıse daha ıl- • Arkası Sa. 17,SH3 'te BSP'ye sıgınan 151 İranlının bekleyişi sürüyor. (Fotoğraf: RIZA EZER) BÜLENT SARIOĞLU ANKARA - CenevTe Sözleşmesi'ne koyduğu gekince ve yayımladığı kararnameler ile Avrupa dışından gelen siyasi sı- ğınmacılar konusunda bütün yetkiyi üzerinde toplayan Ankara, tranlı sığınmacılann yaşadığı insanhk trajedisine kar- şın Tahran yönetimiyle ilişkilen gerginleştirmek istemiyor. Birleşmiş Mil- letler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilıleri, PKK. ile mücadele konu- sunda Iran'la işbirliğini geliştirmek isteyen Tür- kiye'nın, iranlı sığınma- cılar konusunda tek yet- kili olduğunu ve kendile- rinin bıldirdiği "Siyasi mülteci değJDer' Kadının yalnızca adı var Haber Merkezi - Iran'da ka- dınlann yaşamlan "kontrolal- ünda". Almanya'da kurulu tranlı Kadınlann Haklannı Sa- vunma Komitesı tarafından hazırlanan bültende, lran'da kadınlann uğradıklan baskıla- • Arkası Sa. 17, Sü. Tde gö- rüşünün Türk hükümetini bağlamadığını vurguladılar. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği An- kara Bürosu'ndan alınan bilgiye göre Ce- nevre Sözleşmesi'nin hükümleri uyannca, "ırk, mülryet, dini inanç, bir gnıba üye ol- mak veya siyasi görüşü" nedenlenyle bas- kıya ve ışkenceye uğrayan veya uğrama ris- kı bulunan sığınmacılar "siyasi mülteci" statüsüne alınıyor. Mülteci statüsünü ve haklannı da düzen- leyen 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'yle. 1967 tarihli ek protokole imza koyan Tür- kiye, belgedeki bütün yükümlülükleri kabul et- mekle birlikte, "Sözleş- me hükümlerini sadece Avrupa'dan gelen siyasi stğuımacılar için uygula- yacagun" çekincesi koy- du. Turkıye'nın, istem- leri. kaygılan ve koşulla- n "müheci" olmalanna yeten sığınmacılan ka- bul etmemesi üzerine, 1951 yıhndan itibaren Mülteciler Yüksek Ko- miserliği, Avrupa dışın- dan gelen sığınmacılar ıçin Ankara'da çalişma- lara başladı. Mülteciler Yüksek Komiserliği, geçen yıla kadar, Türkiye'ye Avru- pa dışından gelen her sı- ğınmacıyla doğrudan il- gilenerek başvuranlann "mülteci" statüsü kazanıp kazanamadıklannı Türk hüküme- tine bildirdi. Siyasi sığınmacılarla doğru- dan ilgilenen BM, sürekh oturma izni ver- meyen Türkiye'den, geçici oturma belgesi aldığı mültecileri üçüncü bir Avrupa ülke- sine yerleştirme ginşimlerini sürdürdü. Türkiye, başta tran olmak üzere, PKK ile mücadelede işbirliğini geliştirmek ıste- diği Avrupa dışında kalan komşu ülkeler- den gelen sığınmacılann başvurulannı be- lirleme yetkısinı kendi üzerine aldı. U Arkası Sa. 17, Sü.l'de SIVAS DAVASI TEMYIZDE Demiral: Azî Nesin bahane • Ankara DGM'nin Sıvas sanıklan hakkında verdiği cezalar, DGM Başsavcısı Nusret Demiral ve arkadaşlan tarafından temyiz edildi. Temyiz dilekcesinde, "Olay laik düzeni ortadan kaldırmaya dönükbir eylemdir" denildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ankara Dev let Güvenlik Mahkemesfnin (DGM), "asli faiDer" olmadığı gerekçesiyle Sıvas davası sanıklan hakkında verdiği 2 ile 15 yıl arasındaki cezalar, DGM Başsavcısı Nus- ret Demiral ve 7 arkadaşı tara- fından temyiz edildi. Demiral ve arkadaşlan tarafından Yargı- tay'a yapılan temyiz başvuru- sunda, Sıvas"ta 2 Temmuz 1993'te meydana gelen olayla- nn. "laik. devlet düzeninin yıkı- larak yerine şeriat devleti düze- ninin kıruunasuıı amaçlayan örgütlü )ir avaklanma" olduğu vurgulaıdı. Demiral, olaylarda AzizNean'ın tahriki olduğu yo- lundakı görüşleri "bahane" ola- rak değerlendirdi. DGM Başsavcısı Demiral ve 7 arkadaşı tarafından kaleme alınan temyiz dilekcesinde, Sı- vas'ta 37 kışınin ölümüyle so- nuçlanan olaylann "AzizNean'e yönelik bir olay olarak basite in- dirgenemejT eceğir ' v\ırgulanarak şöyle denildi: "Aziz Nesin bir kişidir. Dinsiz kişiliğinin yanında onu sergile- me biçimL, Sıvas ve diger şehir- lerde bir tahrik ortamı geliştiril- mesi, laik devlet düzenini yıkan hakkını verdiği söy leneme>eceği gibi, bu düşünce de kabul göre- mez. Bu oby, Aziz Nesin'e yöne- Bk bir olay- olarakbasite indirge- • Arkası Sa. 17, Sü. l'de 'Mostar'da yaşam sürüyor' • "Neretva Nehri kıyısında Müslümanlann yaşadığı bölgede tahrip edilmemiş yer yok gibi. Hırvatlann yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlannda da mermi delikleri var. Mostar'da hayat devam ediyor." ATAOL BEHRAMOĞLU MOSTAR - Yolculuğumu- zun ilk günü 18 ağustos cuma gecesi geçtiğimiz Mostar'a yolculuğun sonuna doğru bir kez daha, bu kez güneşler için- de bir öğle üzeri uğruyoruz. Minarelen top mennileriyle uçurulmuş camıler, kolu ko- panlmış insanlara benziyor. Neretva Nehri'nin Müslü- man ahalinin yaşadığı kıyısın- da ve genel olarak Müslüman- lann yaşadığı bölgelerde tah- np edilmemiş yer yok gibi. Karşıda Hırvatlann yaşadığı bölgedeki kimi evlerin duvar- Bosna - Hersek Cumhurbaşkaıu Ali\a İ/zetbegoviç Türk aydınlannı kabul etti (Fotoğraf: AA) • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de MUMCU CİNAYETİNDE 31. AY 'Savcı inandıncı değil' • Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu'nun katledilmesinin 31. ayında, soruşturmayı savsakladığı gerekçesiyle cezalandınlan savcı Ülkü Coşkun'un savunmasını müfettişler "inandıncı bulmayarak" dikkate almadı. • Coşkun, Mumcu suikastının tslami Hareket Örgütü ile bağlantılı olmadığının bilindiğini öne sürerek bu nedenle araştınlmadığını söyleyip "DGM'de gece-gündüz araştırma yapılamaz" dedi. GÜNEŞ GÜRSON'ın kaberi • 4. Sayfada HP KURULTAYINA DOĞRU Çetin yalnız kalıyor CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in, "genel başkanlığa aday olmamasf' telkinlerine, "Zor bir dönemde sorumluluk üstlendim. Bırakıp gidemem" karşılığını verdiği bildınldi. Çetin'e yakınlığı ile biHnen Devlet Bakanı Onur ICumbaracıbaşı, "Partiyi seçime giderken hırpalamayalım. Mümkünse tek adayla kurultaya gidelim. Önceki kurultayda da söylemiştim, kepazelik olur diye. Şimdi de farklı bir noktada değiliz" dedi. • 5. Sayfada 'DEN CHP' YE ÇA ĞRI: Kurultay öncesi gelin DSP lideri Bülent Ecevit, partisine yakın CHP'lilere, "Kurultaydan önce karannızı verin" mesajını gönderdi. Ecevit, CHP'lileri seçerken "Feshedilen SHP'nin hastalıklannı taşımama" koşulu aradıklannı belirtti. • 5. Sayfada ' '. D YP 'DEDİSlPLÎNDEVREDE Muhalifler susturulüyor Başbakan Tansu Çiller'e sert eleştirileriyle tanınan TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yanında yer alan İrfan Köksalan ve Kocaeli Milletvekili Ismail Amasyalı müşterek disiplin kuruluna sevk edildi. Köksalan yaptığı • açıklamada, "Bu yönetim tarafından disipline sevk edilmek benim için onurdur. Mücadelem şimdi başlıyor" diye konuştu. M 17. Sayfada OIAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Siyaset * 4 Ismırken... Merez sağ ve sol partiler- deyer bir "kıpırdanma" baş- ladı. CHP'nın 9-10 eylülde ya- pacağ seçimli kongre, sade- ce btpartiyi değil hükümeti ve DP'y 1 de doğrudan ilgi- lendıror. TBMVİ Başkanı Hüsamet- tin Cidoruk'un bu görevı bı- rakacğını açıklaması, DYP'- deki iç dengeleri de etkiliyor. CHP'de kongrenin kimler arasında geçeceği henüz bel- li değil. Şu aşamada adaylığı kesinleşen tek kişi Deniz Baykal. Halen genel başkan- lığı yürüten Hikmet Çetin ve eski SHP'nin Genel Başkanı Murat Karayalçin tavırlarını netleştirmediler. CHP'nin yeni genel başkanını, medya ve kamuoyu değil 1083 delege belirleyecek. Şimdıden ilan edılen sonuç- lar, tabii ki gerçekçi değil. DSP lideri Bülent Ecevit'in gazetemize verdiği demeç, solda yeni bir tartışmayı gün- deme getirebılir. Ecevit, şöyle diyor: "Sol tabanda DSP'ye bir kayış var. Bunu çok net göz- lüyoruz. Partimızle uyum gös- terecek herkese kapımız açık. Ancak, 9-10 eylûldeki CHP kongresinden sonra DSP'ye katılmak isteyenlere sıcak bakmamız zor. Ahlaki olmaz. Bir yarışı kaybettikten sonra böyle bir karar almalan sami- mi bir tutum olmaz." Ecevit'in bu yaklaşımına CHP'lilerin takınacağı tutum, bıraz da kongre öncesi ese- cek havaya bağlı. CHP'nin ideolojiktemellerden uzak, kı- sır çekişmelerin yaşandığı bir parti kimliğinden kurtulama- ması halinde "yeni umut" ara- yışlan gündeme gelebilir. Merkez sağda ise 27 Mart • • • • Arkası Sa. 17, Sû. 9'da VakıfBank'ta ihtiyacınıza göre bîr kredi mutlaka var! • İhtiyaç Kredisi • Konnt Kredisi • Donahm ve İşletme Kredisi • Otomofoil ve Araç Kredisi (0 Km) • Kullaıul- mış Otomobil ve Araç Kredisi • Ev Kadmkrma Destek Kredisi • Doğalgaz Dönüjüm Kredisi • E^iöra Kültür Kredisi • Eviilik Kredisi • Öğrenci Kredisi • Öğretmen Kredisi • Er ve Erbaslara İsletme Donatıra / M Kredisi •KrediliBankomat724 Kredis! uygarlık direniyor Ege'de, tarih ve doğanın "çağdaş uygarlıga" karşı sürdürdüğü direniş son bulmayacak. • Arka Sayfada Corazde terk edildi BM'ye bağlı Ukraynalı birlikler Gorazde'den Belgrad'a hareket etti. • 9. Sayfada Cökçek'in suç dosyaları Bugüne kadar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Melih Gökçek'e ilişkin 18 dosyanın iletildiği belirlendi. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY BORSA ûDür 46.032.75 önceki 45.404.72 OOLAR ûDün 47.950 Ûncekı 47.850 MARK ûDun 32.350 Önceki 32.37« ALTIN ûDun 593.750 önceki 592.290 Vurun Moğultay'a... CHP, yatak odası dahil bütün bölümleri "camdan" bir parti. Kimin kiminle ne yaptığı, hangi planlann kurulduğu anında ortaya çıkıyor. Ahmet Taner Kışlalı'nın yeri geldikçe vurguladığı gibi, CHP'nin düşmana gereksinimi yok. Bu konuda kendi ken- dine fazlasryla yeten bir parti. Şimdi de bir "Moğultay bunalımı" yaratıldı. CHP tstanbul ll Kongresi sırasında Şişlı delegesi Cemal Seymen, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'a çıkışıyor: "Partimizi siyaset sülüklerine ve siyaset zübüklerine bı- rakmayalım. Moğultay, kurultay hesabıyla kongreden bir gün önce infaz koruma memurluğu için sınav açtı. Parti içi pazarlıklannı Istanbul Hâkimevi'ne taşıdı, delegeleri bu- • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog