Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Pankobiriikte toplusözleşme • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şeker-İş ile Pankobirlik arasında 3 bm işçi adına sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Sözleşmeyle giydirilmiş ortalama net ücret 32 milyon liraya yükseldi. Şeker-lş'ten yapılan açıklamaya göre, yeni toplu iş sözleşmesi ile yevmiyelere önce yüzde 2.65 ile yüzde 20.31 arasında değışen oranlarda skala zammı yapıldı. Bu artıştan sonra oluşan ücretlere de birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 25, ikinci 6 ayı için yüzde 20 artış getirildi AB ile ticaret açığı biiyüyor • ANKARA (ANKA)- Ocak-haziran döneminde AB ülkeleriyle yapılan ticarette verilen açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.2 oranında arttı. Açık. ocak-haziran dönemleri itibanyla 1 milyar 560.2 milyon dolardan I milyar 891.2 milyon dolara yükseldi. Epdemir'de yetki çıkmazı • ANKARA (AA) - Ereğlı Demir Çelık Fabrikalan Genel Müdürlügü (ERDEMİR) işyerlennde toplu iş sözleşmesi yetkisi alabılmek için Türk Metal Sendikası'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine açmış oldugu dava sürerken, DlSK'ebaglı Bırleşik Metal-lş Sendikası da, yetki tespiti için ikinci kez girişimde bulundu. ŞİRKETLERDEN LOGO YAZILIM herhangı bir versiyondan seti veya modül kümesi olan LMS kullanıcılan için 29 Eylül tarihine kadar geçerliolacak bir indirim kampanyası başlattı. DEVA HOLDING yeni Deva İlaç Üretim Tesisleri Projesi için hazırlıklara başladı. MIGROS Kızıltoprak, Alsancak ve Atakpy 5'teki mağazalanndaki yenilenme çalışmalan tamamlandı. 3M kütüphanecilikle ilgili güvenlik sistemlerini IFLA Kongresi'nde tanıtacak. SWISSOTEL Otelcilik Okulu ilk mezunlannı verdi. ÖĞRETMEN ÇORAP FABRİKASI Fransızlann ünlü haute couture markası Pierre Balmain ile lisans anlaşması yaptı. İSVIÇRE SIGORTA 1995 yılının ilk yansında acente sayısını 425'e çıkardı. BAYINDIR SİGORTA selden zarar gören sigortalılanna toplam 14.5 milyar TL ödüyor. MÖTOROLA Akdeniz ve Atlantik kıyılannda tatil yapan insanlann cep telefonu kullanımlannı göz önünde bulundurarak bu bölgelerde GSM servisi veren ağlannı genişletiyor. NOWELL Unlxware Expo Konferansfndaki Unixware Çözümler • Pavyonu'nun sponsorlanndan oldu. OSMANLI BA.NKASI Yıldınmbeyazıt-Ankara Şubesi Kazım Karabekir Caddesı 89/23-24 numaradaki yeni adresine taşındı. BAŞAK SİGORTA Ağn Yazıcı Barajı ve HES Tesisleri insaatını teminatı altına aldı. BATISÖKE çimento fabrikası beyaz çimento üretimine başladı. EMEK HAYAT SİGORTA üzerinde bulunan bir "chip" sayesinde sigortalı hakkındaki tüm bilgileri anında hastane ve doktorlarda bulunan ekranlara aktaran Smart Card uygulamasına geçiyor PAKMAYA Senegal, Kamboçya ve Filipinler'e maya ihraç etmeye başladı. EFES PİLSEN'ın Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaptıracağı îlköğretim Okulu'nun temeli ahldı. İMTAŞ SİGORTA "Union Assurance Paris" bünyesinde düzenlenen genç yönetici semınerlerine iki yöneticisi ile katıldı. KOÇBANK'ın 29. şubesi Istanbul Etiler'de açıldı. MACRO süpermarket Nişantaşı şubesini açıyor. SHOWPA Tuzla'da yapımı tamamlanan Deniz Köşklen'nin satış kampanyasını başlattı. En büyük 500 kuruluşun üretim dışı geliri, satış gelirini aştı Sanayici de 'rantiye' olduEkonomi Servisi- Istan- bul Sanayı Odası tarafından belirlenen 500 büyük sana- yı kuruluşu listesınde kamu- nun ağırhğı sürüyor. 1994 yılında da 500 büyük fîrma arasında birinci sırayı Tüp- raş, ikinci sırayı Tedaş ve üçüncü sırayı da Tekel alır- ken, böylece ilk üç yine de- ğişmemiş oldu. Geçen yılkı döviz krizinin ardından, pa- ra piyasalanna daha yoğun biçimde yönelen sanayi ku- ruluşlannın, faaliyet dışı ge- lirleri de üretim gelirlenni aştı. Sanayikuruluşlan, elde ettıklen "rant" ile ekono- mık krizin tahnbatından kendilerinı büyük ölçüde korudular. Imalat sanayun- de 500 büyük şirket, toplam üretimdekı ağırlıklannı da koruyarak. küçükleringehş- mesine fırsat vermedıler. Bu arada kamu kuruluşlannın bir önceki yıla göre perfor- mans artışı da dıkkati çekti. Bu yıl ilk altı sırayı kamu kuruluşlan alırken. yedincı sırada yer alan Arçelik, özel sektör sıralamasında ilk sı- rada yer aldı. 1993 yılının özel sektör bırincisi Tofaş ise 1994'te özel sektör sıra- lamasında ikinci genelde ıse dokuzuncu oldu. tSO tara- fından hazırlanan 500 bü- yük sarayi kuruluşu rapo- runda 1994 yılında yaşanan krize rağmen hem özeİ sek- tör hem de kamunun kârlılı- ğının arttıgı belırtılerken, dikkati çeken önemlı bir nokta da faaliyet dışı kârla- nn ilk kez yüzde 54.6'ya u- laşması oldu. tstanbul Sanayi Odası ta- rafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Türla- ye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması so- nuçlandı. Fırmaların 1994 yılında gerçekleştirdikleri üretımden satışlara göre ya- pılan sıralamada Tüpraş 1993 te olduğu gibı 1994"te de birinciliğini korudu. İlk 10 sıraya özel sektörden sa- dece 2 kuruluş girebıldı. 500 büyük firmanın açıklandığı tSOmeclıstoplantısındabır konuşma yapan Başkan Hü- samettin Kavi. araştırmada 1994 krizınden özel büyük firmalann daha fazla etki- lendiğinin ortaya çiktığını belirtti. DİE'ye göre özel imalat sanayi inde yüzde 11 - 12 oranında bir gerileme gö- ründüğünü kaydeden Kavi, 500 büyükte yer alan özel sektör imalat sanayiinde bu oranın yüzde 20'lere ulaştı- ğına dikkat çekti. • 1994, 500 büyük firma sıralamasında ilk sırayı Tüpraş alırken, Tedaş ikinci ve Tekel de üçüncü oldu. • 1994"te ilk altı sırayı kamu alırken, özel sektör sıralamasında yedinci sıradaki Arçelik birinci, 9. sırada yer alan Tofaş da ikinci oldu. • 1994. 500 büyük firma listesınde kamu kuruluşlannın sayısı 66'dan, 71 'e yükselirken, özel kuruluş sayısı 434'ten 429'a geriledi. • 500 büyük firmanın üretimden satışlan cari fiyatlarla özel sektörde yüzde 102, kamuda yüzde 135 artış gösterdi. • 1994'te 500 büyük sanayi kuruluşunun KDV hariç üretimden satışlannın toplamı, 1 katrilyon 297 trilyon 550 milyar lira oldu. • Üretimden satışlar özel firmalarda yüzde 10.8'lik gerileme yaşarken, kamuda yüzde 2.0 arttı. • 500 firma içinde yer alan özel firmalann 1991 'de yüzde 51.1 olan faaliyet dışı gelirleri, 1994'te yüzde 54.6'ya ulaştı. • 500 büyük firmanın imalat sanayiindeki üretim payı yüzde 44 oldu. TURKİYENİN EN BÜYÜK 10 SİRKETİ Firma ve Meseseler 1 TÜPRAŞ 2 TEDAŞ 3. TEKEL 4.TEAŞ 5. PETKİM 6. Tür. Şeker F. 7. Arçelik 8. Ereğh D Ç 9. TOFAŞ 10. İSDEMİR Üretiıadefl Satrçlar (KOV hariç) (1000 TL) 143.509.151.258 71 870.378.382 51.530.119.235 45 486.895.201 25.334.704.594 25.127.447.897 24 574 464.751 20 242 328.000 19 011 399.910 14 745 064.436 Satış Hasılatı (KDV hariç) Tutan (1.000 TL) 158.927.924.388 71.870 378.382 60.162 442 355 45.486.895.201 25.644.578 759 26.075.923 024 24.917 936 000 20.572.248 000 19.519.052 450 14.745.064 436 Bilanço Kajı (V.O (Tutan (1.000 TL (-3.999.691 378) (-2.538.811.515) 10.688.518 962 969.203.603 5.057.852.331 1.399.669.579 1.356.380.387 3 030.406.000 7 821.998.586 (-13 678.413.340) KAMU KURULUŞLARININ KÂR ZARAR TABLOLARI (MİLYAR TL) Satış Hasılatı Ihracat Iç Piyasa Çeşitli Gideıier Amortisman Gıderleri Ödenen Maaş ve Ücretler Ödenen Faızler Ödenen Kur Farkı * Ödenen Kiralar Bilanço Kân Nakit Kâr Finans Öncesi Nakit Kâr 1989 90 KUR. 574330 36491 537839 396780 38382 65904 48047 O 201 25016 63397 111445 1990 91 KUR. 593359 30367 562992 434184 30420 81559 41255 0 334 5607 36026 77281 1991 86 KUR. 625960 25148 600812 491540 26666 119571 62652 0 385 (74855) (48189) 14463 'Not: 1992 öncesi ödenen kur farkı rakamlan bulunmamaktadır. I 1992 80 KUR. 661255 30570 630684 507848 25796 125469 68544 13342 343 (66743) (40948) 40937 1993 66 KUR. 624568 30695 593873 441610 36740 129033 70776 6964 320 (53910) (17170) 60570 I1994 71 KUR. 620725 42041 578684 469415 38513 91522 53685 17546 276 (32686) 5827 77058 ÖZEL ŞİRKETLERİN KÂR ZARAR TABLOLARI (MİLYAR TL) Satış Hasılatı Ihracat Iç Piyasa Çeşıtlı Gıderler Amortisman Gıderlen Ödenen Maaş ve Ücretler Ödenen Faızler Ödenen Kur Farkı * Ödenen Kiralar Bilanço Kân Nakit Kâr Finans Öncesi Nakit Kâr 1989 410 ŞİR. 721864 126379 595485 536069 31437 54817 42631 0 751 56158 87595 130227 1990 409 ŞİR. 788525 107173 681352 583712 35199 72810 37250 0 766 58788 93987 131237 1991 414 ŞİR. 855136 121038 734098 633024 34700 93244 51282 0 1632 41254 75954 127236 'Not: 1992 öncesf ödenen kur farkı rakamlan bulunmamaktadır 1992 420 ŞİR. 974706 124749 849957 705160 37655 92340 46659 21290 1513 70088 107744 175693 1993 434 ŞİR. 1042158 133826 908332 718263 47855 102952 52906 23190 1896 95096 142951 219047 1994 429 ŞİR. 945402 226587 718815 627710 38533 70385 46824 54676 1687 105587 144120 245620 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Dijef Gelirter (milyar TL) 65.888 349 104 501915 204 558.231 285.321 034 632.251 158 1.299.143.459 2.224.648 247 3.721.503 901 7.794.368.122 17.548.778 004 57.694.648 710 Net Bilanço Kirı(mityarTL) 316.573 000 433.462 000 663.879 000 1 593.763.022 2.494.087.226 4.189.117.743 6679.368.414 7.282.287.783 20.052.422.789 43 093.652.150 105.587.224 479 Oram(%) 20.8 24.1 30.8 17.9 25 4 31.0 33.3 51.1 38.9 40 7 546 ÖZEL ŞİRKETLERİN KÂRLARIİCİNDE RANTIN PAYI Möi SiJanço Kârına Oranı {%) 1991 1992 1993 1994 Raporun en çarpıcı sonuç- lanndan birinin 500 firma arasında yer alan özel sektör firmalannın I99l'de yüzde 51. l olan faaliyet dışı gelirle- rinin 1994'te yüzde 54.6'ya ulaşması olduğunu belirten Kavi. "Türkiye bu oranın gn derek küçüfcceği bir ortanun bir an önce sağUnmasuu bek- lemektedir" dedi. İmalat sa- nayiinin asli görevınin arayı- şı içinde olduğunu kaydeden Kavi, "Bugfinkü makro eko- nomik yapının değişmesi, faiz baskısının ekonomi üzerinden kalkması şartnr. Aksi takdir- de Türkive"nin gekceğini bağ- ladığunız imalat sanayii için iyiroser oimak mümkün de- ğfldBr" dıye konuştu. Bu arada raporda dikkati çeken önemli bir nokta ise 1994'ün kriz yılı olmasına rağmen hem özel sektörün hem de kamunun kârlılıklan- nı arttırmış olması. Artan kâr- lılığm önemlı boyutlara ulaş- tığı belirtilen raporda. "OzeJ kesimde saüşlann yüzde 9 J, kamu kesiminde ise yüzde 0.6 azaimış olmasına rağmen özel kuruluşlar kârlannı arttırmış. kamu kuruluşlan ise zararla- nnı azaltmıştır" denıldı. Meclis toplantısında Hüsa- mettin Kavi'nin oda faaliyet- lerini anlatan ilk konuşmasın- dan sonra söz olan ışadamı Sakıp Sabana ise Doğu'daki tüm problemlerin yatınm ek- sıkliğınden kaynaklandığıhı belırterek ISO'nun bölge için bir rapor hazırlanmasını iste- di. Doğu'ya yatınm yapma- dığı için kendini suçlu ilan e- den Sabancı. kurulacak bir Doğu Holding ile firmalann birleşerek Doğu'ya yatınm yapabıleceğini kaydetti. t-*;- - Buğday üretimi YILLAR ÜRETİM (Ton) 1982 17.500.000 1983 16.400.000 1984 17.200.000 1985 17.000.000 1986 19.000.000 1987 18.900.000 1988 20.500.000 1989 16.200.000 1990 20.000.000 1991 20.400.000 1992 19.300.000 1993 21.000.000 1994 17.500.000 1995 18.000.0Q0 Ürün Tahmin Komitesi'ne göre, rekolte 2 yıl öncesinin çok gerisinde Bıığday, Bakaıu yalaııladıANK.4RA (A.A) - Tanm Bakanı'nın "Üretim düşükdeğil" ıddıasınakarşın. bu yılki buğda> rekoltesi geçen yılkı gı- bi düşük çıktı. Bu yıl buğday rekoltesi- nin 18 milyon ton. arpa rekoltesmın 7.5 milyon ton, şeker pancan rekoltesmın de 11 milyon 380 bin ton olarak gerçek- leşmesi bekleniyor. Tanm ve Köyişlen Bakanlığı önder- liğinde, DİE, DPT, TZOB. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. MPM. TMO ile Sa- nayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan temsil- cilerin yer aldığı "Ürün Tahmin Ko- mitesi", bu yıla ılişkın "ilk" tanmsal üretim tahmınlenni belırledı. Komite, geçen yıl 17 milyon 500 bın ton olan buğday üretımınin bu yıl 18 milyon ton, geçen yıl 7 milyon ton olan arpa üreti- min ıse 7.5 milyon ton olarak gerçekle- şeceğıni tahmin etti. 1993 yılı veönce- sınde buğday üretımı 20-21 milyon ton- lukdüzeyı ile Türkiye'nin ihtiyacını kar- şılayabiliyordu. Tanm Bakanlığı geçen • Ortalama buğday tüketimi 20-21 milyon ton civannda olan Türkiye, bu yıl da kuraklığın etkisi altındaki 1994 yılının 17.5 milyon tonluk üretimini aşamadı. yılkı üretımı 20.5 milyon ton olarak planlamış, ancak kuraklık rekoltenın 17.5 milyon tonda kalmasına yol aç- mıştı. Bu yıl da, yoğun yağış ve hasta- lıklar, buğdayda 20 milyon tonluk üre- tim hedefinde 2 milyon tonluk fıreye neden oldu. Komite'nin tahmınlerine göre, geçen yıl 217 bin 484 ton olan tütün üretimi 226 bın 600 tona çıkacak, ancak şeker pancan üretımı 12 milyon 736 bin ton- dan 11 milyon 380 bın tona gerileyecek. Bu yıl aynca, 2 bın 500 ton kenevir, 26 bın ton Afyon, 26 bin 500 ton anason. 27 bm ton keten, 8 bin ton da kımyon üretimi bekleniyor. Geçen yıl 1.6 mil- yon ton düzeyinde gerçekleşen pamuk üretimı için tahmınde bulunulmadığı öğrenıklı. Aynca, bu yıl 50 bın ton bak- la, 4 bin ton bezelye, 750 bin ton nohut, 210 bm ton fasulye. 575 bın ton kırmı- zı mercimek, 150 bin ton yeşil merci- mek, 2 bin 500 ton börülce, 160 bin ton fiğ ve 9 bin 100 ton burçak üretileceği tahmın edildı. Geçen yıl 52 bın ton bakla. 4 bin ton bezerye, 650 bin ton no- hut, 180 bin ton fasuiye, 510 bin ton kır- rruzı mercimek. 100 bin ton yeşil mer- cimek, 2 bin 25 ton börülce, 165 bın ton fığ ve 9 bin 600 ton burçak üretilmiştı. öte yandan geçen yıl 1 milyon 800 bın ton olan soğan üretiminin, bu yıl 2.5 milyon ton, 4 milyon 350 bin ton olan patates üretıminin de 4 milyon 750 bin ton düzeyinde gerçekleşmesi bekleni- yor. ÜRETÎCtLERDEN ORTAK BtLDİRt Promosyona sanayici tepkisiEkonomi Servisi- Son günlerde giderek yoğun- laşan gazete promosyon- lan. beyaz eşya ve elekt- ronik cihaz imalatçıları- nın tepkisine neden oldu. Gazetelerin, televizyon- dan müzik setine kadar milyonlarca lira değerin- deki dayanıklı tüketim malını kupon karşılığı dağıtma va- adiyle tirajlan- nı tırmandır- ması üzerine üreticiler, ses- sizliklerini boz- dular. Elekrronik Cihaz Imalatçılan Derneği ve Beyaz Eşya Sanayicileri Demeği'nin yaptığı ortak açıklamada. şuandaki du- rumun promosyon sının- nı aştığı. herkese seyya- nen hediye dağıtılmasmın promosyon değil satış an- lamına geldiği belirtile- rek, satış yönteminin ülke ekonomisine ve sektöre 1 1 zarar verdiği vıırgulandı. Açıklamada, promosyon yoluyla malın satış bede- linin tamamının teslim- den önce tahsil edildiği, bunun ıse 21940 sayılı resmi gazetedeki Merkez Bankası tebliğinde belirti- len yüzde 40'ının önce- denalınabılece- ği ilkesine aykı- n olduğu ıfade ediliyor. Pro- mosyon olarak verilen ürünler üzerinden ödenmesi gere- ken TRT band- rol ücreti ve KDV gibı vergilerin ne şekilde öde- neceğinin belli olmadığı belirtilen açıklamada, pi- yasada ticaret yapanlann vergilennı nihai satış be- delı üzerinden ödedikleri. hediyelerde ıse teslim be- deli belirlenmediği için hangi değerin esas alına- cağının bilinmediği belir- tiliyor. IŞÇİNtV EYRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Vurgun Yemiş... Ben mi öyle algılıyorum? Çevremdeki bir haya mı yok- sa sizler de aynı türden duygular, izlenimler içinde misi- niz? Vurgun yemiş balıklar gibi üzenmizde bir sersem- lik. Sadece sorunlardan değil, konular üzerinde düşün- mekten kaçar olduk. Enikonu aydın, belli bir kultüre, bilince, sosyal, toplum- sal, siyasal ilgiye sahip olduğunu bildiğim insanlar, "Ar- tık gazete okumuyorum, şöyle bir televizyonlardaki ha- behere bakıyorum" diyoriar. Kımıleri de gazeteyi sade- ce kuponlannı kesmek üzere aldığını bireksiklik duyma- dan söylüyor. Kuponlara göre tiraj alan gazeteler giderek gazeteci- likten, kalrteden uzaklaşıyor Gazetelerin yerini aldıgı söy- lenen televizyon haber ve programlannın içleri, onların geçerli dili ile "acayip" bir biçimde boşalıyor. Tansu Çiller'in yeni saç modeli, botlan, elbiseleri top- lantılann ıçeriğınden çok daha aynntılı yer alıyor. Kirnse- lenn de bir şeyleri öğrenememekten. üzerinde düşünce üretememekten bir eksıklik duyduğu da yok galiba. Ha- nı polrtikacıların da birbırierini ile kavgalan ve buna bağ- lı suçlamalan olmasa, pek çok olup biteni daha hiç duy- mayacağız. Şu günlerde ilgisizlikten, her şeyi umursamamaktan, sonuç olarak habersizlıkten dolayı medya, CHP kurul- tayı ile yatıp kalkıyor. Onda da Baykal'ın şortlu koşusu, ayak cimnastiği ön planda. CHP kuruttayına havalı girmek isteyen yeni Çalışma Bakanı Ziya Halis, herkesın vurgun yemiş gibi başıboş dolandığı şu günlerde ız bırakacak bir iş yapmanın tela- şıyla kimi yasa tasanlan hazırlatıyor. Meclis ten geçmemiştı ama Mehmet Moguttay, baş- ta iş güvencesi olmak üzere bir dızı yasa değişikliği çı- kışı ile iz bırakmıştı. Çok kısa birdönem görev yapan Ni- had Matkap, talihsiz bir durum olarak, sadece eskı sen- dıkacıları kurtaran, kendisinden önce hazırlanmış, daha çok da sağ partıler ve sendıkacılann ittıfakı ile kotanlan, rüşvet niteliğindeki yasa değışikliğinin sahibi konumuna düşmüştü. Arada yapılan bir-ıki demokratikieşme adımı da kaynayıp gitmişti. Şımdi de Ziya Halis, kurultay öncesine yetiştırmek üzere, asla Meclis'ten geçırilmesi gündemde olmayan, anayasa değışikliğine bağlı zorunlu yasa değişiklikleri bahanesı ile pzel, demokratik bir-ıki çıkış yapma egilimin- de. Gazetelere yansıyan demeçlerine göre, Türkiye'yi kangren bir biçimde ILO gündeminde de tutan yüzde 10 barajını kaldınp sendikalararası yetki sorununda, referan- dum niteliğinde olabilecek bir durum saptaması yönte- minı getirecekmış. Çalışma Bakanı'nın ismınin, ilerici bir yasa çalışması ile anılması amacına yönelık yasa taslaklan büyük ola- sılıkla Bakanlar Kurulu'na bıle ulaşmayacak. Kurultay öncesi kamuoyuna açıklanmakla işlevlenni bitirmiş ola- cak. Kendi adıma, bunun böyle olacağını adım gibi bile bi- le barajı kaldırmayı ve referanduma benzer bir oylama- yı getirecek bir yasa taslağının hazırlanmasından çok hoşnut olacağım. Benim de takıntım, yüzde 70'e yakın bir bölümü artık sahte konuma gelmış, sendikalann sahtecilikle yetki al- malannı, barajı aşmalannı sağlayan resmi bakanlık ista- tistikleri. Resmi istatistığin en son durumuna göre sen- dikalı işçi sayısı, 2.5 milyonu aşmış görünüyor. Gerçek- te toplu pazarlık hakkını kullanabilen sendikalı işçi sayı- sının 900 bınlere ındığini hepımız biliyoruz. Ama şantaj yasanın geçıcı maddesi emrettıği halde sendikalar, yeniden gerçek üyelerine ılişkin beyanda bu- lunmuş değil. Bakanlık da yasayı uygulamaya kalkışmı- yor. Nasıl kalkışabilir kı? Yasa uygulanırsa bugün toplu pazarlık hakkı kullanılan ışkollarının çoğunda hiçbir sen- dıka barajı aşamıyacak. Sendikalann işkolu yetkilerinin düşmesi ile bağlantılı olarak halen toplu pazarlık hakkı- nı kullanabilen 900 bin işçinin de önemli bir çoğunluğu içtn toplu pazarlık hakkı ortadan kalkacak. Işin garabetine bakın ki, moral değerleri sıfırlanmış sendikalar ve Türk-lş, sahtecilikle yetki sahibi olmaya, hükümetegebe kalmaya, yasanın geçici maddesinı çtğ- nemeye razı, ama barajın kalkmasına razı değiller. Nedeni ıse çok büyük bir başka ayıp. Nerede ise srfır- lanmış sendika içi demokrasisi karşısında, baraj kalkar- sa, kimi büyük işyerleri toplu olarak kimi sendıkalardan ayrılarak, yeni sendikalar kurup ya da başka sendıkala- ra geçerek, sendikal demokrasiyi işletme yolunu seçe- bilirler. Küçülmüş, moral güç olarak erimiş, ama muhalefet- siz sendikal saltanatı sürenler için bu olasılık herşeyden daha ürkütücü görünüyor. O nedenle de doğaldır ki Ça- lışma Bakanı'nın Türkiye'yi ILO'da da rahatlatacak, sen- dikal demokrasiden yana barajı kaldıracak ve referan- dumu getirecek bir adım atmasına öncelikle Türk-lş şid- detle karşı çıkacaktır. Yanlış söyledım. Bunu şimdilik yap- ma gereğıni bile duymayacaktır. Çünkü Türk-lş de şim- dilik böyle bir yasa taslağının sadece gösteri için hazır- landığını düşünüyor. 9 eylülde büyük değişiklikler olmaz, hükümet yerinde kalır ve bizi utandıracak biçimde, hazırlanmakta olan ya- sa tasansı Bakanlar Kurulu'na gelirse, bakan ve CHP de bunda ısrarlı olurlarsa ne mi olur? DYP cephesi; iş gü- vencesinde, işsizlik sıgortasında, kamu çalışanlarının sendikal hakJarına ilışkın yasa tasanlarında yaptığını ya- par. CHP, Bakanlar Kurulu'nda ortağını kızdırmamak üze- re "evef" dese bıle, Meclis komisyonlannda işi durdurur. Üstelik bu konuda sendikacılann da desteğini almış ola- rak. Ben de insanlann vurgun yemiş gibi ortalıkta, hiçbir ciddı iş üzerinde düşünmemeyı yeğledikleri bir havada, oturmuş çıkmayacak bir yasa taslağı üzerinde fikir yü- rütüyor, çoğunluk tarafından okunmayacağını bile bile yazı yazıyorum. Ne yapalım ki bu da benim işim. Şonu- na kadar, beş kişi de okumuş olsa, gördüğümü, bildiği- mi, düşündüğümü hem de inanarak savunmak durumundayım. Hayvancılık raporuna göre, kaliteli üretim için gerekli koşullar oluşturulmalı Caıılı hayvan ithali kaçnulnıaz HÜLYAGENÇ Istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesı Beslenme Hastalıklan Bilım Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Özpınar'ın "Türkiye'de Hayvancılık Sektörünün Durumu, Sorun- lar ve Çözüm Önerileri" adım taşıyan rapo- runda hayvancılık sektörünün verimli olabijmesi için kali- teli h'ayvansal üreti- min vapılması, üre- tim malıyetlerinın ve kayıplannın en düşük düzeyde tu- tulması, ürün paza- nnın geliştinlmesı ve ıhracata yönelik tedbirlerin almması gerektiğı vurgulan- dı. Hayvancılık sek- töründekı olumsuz yapısal durumun devam etmesı halırı- de hayvansal ürün- lerin üretiminin da- ha da azalacağı buna paralel olarak da hayvan- sal ürünlerdekı ithalatın artacağı belirtilen ra- porda. 1996 yılında 1.5 milyar dolarlık hay- vansal ürün ıthal edilmezse et fiyatını tutma- nın mümkün olamayacağina dıkîcat çekıiıyor Türkıye Ihracatçılar Meclisi tarafından ha- Et ithalatına iziıı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dış Tica- ret Mûsteşarlığı, Tanm ve Köyişlen Bakanlı- ğı'nın kemiksız et ithal ızni verilmesine ılişkin tebliği çerçevesınde 25 bin ton kemiksız et ıçın 37 Fırmaya, 5 bin ton kıymetli et için de 36 fır- maya ithalat izni verdi. Türk Veteriner Hekım- len Birliği Merkez Konseyı Başkanı Hasan Me- tin, hükümetin yanlış politikalannın hayvancı- lığı öldürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki yıl- başında et fiyadan iki>c katlanacak" dedi. Tanm \e Köyişlen Bakanlığı'nın 50 bin ton kemiksiz sığır, 10 bin ton da parçalı değerli et ithal edilmesi yönündeki tebliğininın ardından, ithalat izni için Dış Ticaret Müsteşarlığı'na ya- pılan başvurular sonuçlandınldı. zırlatılan raporda, ülkemizde hayvancılığın mıllı gelir içerisindeki payının yüzde 6 gibi çok düşük bir oranda olduğu. tanm gelirleri içerisindeki payının ise yüzde 25 olduğu be- lırtilirken gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 60 olduğu ifade edılıyor. Hayvancılığın tanm sektörünün bir yan uğraşı olarak algılanması- nın bugünkü sorun- lara zemın hazırladı- ğı açıklanan raporda hayvancılık sektörü- nün gen bırakılmış bir sektör olduğu vurgulanırken, hay- vancılıkta ıhracat oranının giderek düşmesi, ithalatın ise sürekli artmasından duyulan kaygıdan da söz ediliyor. Raporun hayvan- cılık sektörünün ya- pısal analizıne yer venlen bölümünde hayvanlann süt ven- mınin yerli ırklarda çok düşük olduğu, kültür ırklannda da istenilen sonuca ulaşılama- dığına dikkat çekıiıyor. Türkiye'de et üretimi- nin son yıllarda düştüğü saptanan raporda ül- kemizde inek ve koyun sayısının çok fazla ol- masına rağmen bunlardan elde edilen süt ve- riminın de düşük olduğu belirtili>or. fffft1ye*dfe et ureffHT 198? •182.314 169.156 130.430 14.818 88.885 52.000 -159 390 178.319 111.585 14.039 80.198 50.038 544.395 214.720 123.520 12.980 119.110 48.970 5 6 995 212.835 116.210 11.445 95.195 48.375 466.840 171.110 138.525 8.810 80.980 47.625 448.925 151.835 148.770 7.965 79.470 43.470 432.180 154.570 141.425 7.125 70.000 42.800 Hayvansal ürünlerin üretim ve tüketim tahminleri T jKive nüfusu (milyon) GSMH (milyar dolar) Toplam sığır variığı (bın baş) Toplam sut üretimi (bm to$ Toplam et üretimi (bin ton) Topfam fab. yemi ür. (bin ton} Toplam kaba yem üretıni (bin ton) Kişi başına s«ğır eti tûk. (kg.) Kışı oaşra sıg" su' tu<etımı ıkg Karkas S« 60 155 11.600 7.000 500 19.000 9 120 190 1.600 230 2.500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog