Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 1995 PERSEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tüpk kadımna 'el sanatT ödülü • Haber Merkezi - New York'ta yaşayan Sema Balaman'ın sahip oldugu Balaman Galensi, Niche Dergisı tarafından en iyı 100 Amerikan el sanatlan perakende satıcısından biri seçildı. Boston Park Plaza Oteli'nde yapılan ödül töreninde konuşan Nıche Dergisı yayımcısı Wendy Rosen, "'Onemli olan el sanatian çalışanlannın perakende satıcılar içındeki iyi firmalan seçerekendüstriyi güçlendırmesıdir" dedi. Daha sonra yapılan törende Sema Balaman'a sertifikası YVendy Rosen tarafindan verildi. lMndovvs 95 tanıtılıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bilgısayar dünyasının altın çocuğu olarak kabul edilen Bill Gates'ın Microsoft firması tarafından hazırlanan yazılım programı "Windows 95" bugün ABD'nın Seattle kentinde düzenlenen özel bir toplantıyla tanıtılacak. Dİmyada 100 milyon ev ve işyeri tarafından kullanılması beklenen Wındows 95, Mıcrosoft'un piyasaya sürdüğü ışletim sistemlennin en iyisi olarak nitelendinldı. Çiller, Kanadayı'yı kabul etti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller, Genelkurmay Başkanı Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı ve kuvvet komutanlannı kabul ederek bir süre görüştü. Başbakanlık Konutu'nda gerçekleşen kabulde. Orgeneral ICaradayf nın yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramıral Güven Erkaya. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman ve Milh Güvenlik Kunılu Genel Sekreten Orgeneral tlhan Kılıç da hazır bulundu. Komutanlann, Başbakan Çiller'e nezaket ziyaretinde bulunduğu bıldirildi. Köylüoğju'ndan Taisal' önergesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Azimet Köylüoğlu, S. Arabistan'daki idamlarla, Suudi kökenli Faisal Finans kurumunda 3 trilyon lira kadar kara para aklama olayı arasında bir ilişki olup olmadığının açıklanmasını istedi. Köylüoğlu. Başbakan Çiller'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Faisal Finans'ta 3 tnlyon kadar kara para aklama olayını ortaya çıkaıması üzenne kurumun Yönetım Kurulu Başkanı Prens Faysal'ın kardeşi ve Suudı Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud el Faysal'ın olayı ört-bas etmek üzere Türkıye'ye geldığıni, savundu. Ehlıyetımı kaybettim. Hükümsüzdür GÖKSEL ERTEMÜR Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Baykara, üyelerinin baskıyla ve 'rüşvetle' Bem-Bir-Sen'e üye yapılmaya çalışıldığını söyledi RPTi belediyeler ayrı örgiitleııiyor• Refah Partili belediyelerde çalışan memurlar, Bem-Bir-Sen adıyla yeni bir sendikada örgütleniyorlar. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Baykara, üyelerinin baskıyla ve 'rüşvetle' Bem-Bir-Sen'e üye yapılmaya çalışıldığını belirtti. Baykara, "Bem-Bir-Sen bir sendika değil. Sendikalarda bağımsızlık esastır. Oysa bu örgüt, RP'li işveren tarafından örgütlenen ve Refah Partisi'ne bağımlı bir örgüttür" diye konuştu. GÜNNURtLHAN tktidara geldikten sonra Tüm Bel-Sen'in imzaladığı toplusözleşmelen "yasadışı" ge- rekçesıyle ıptal eden Refah Partılı belediyeler- de şimdi Bütün Belediye Memurlan Bırliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) adıyla yeni bir sen- dika örgütleniyorve toplusozleşmelerimzala- nıyor. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Vkdan Bayka- ra, üyelerinin baskıyla ve 'rüşvetle' Bem-Bir- Sen'e üye yapılmaya çalışıldığını belirtti Belediyelerde örgütlenen kamu çalışanlan- na dördüncüsü eklendi Bugünlerde belediye memurlannın gündemine giren Bem-Bır-Sen Genel Başkanı Muzaffer Kale, Tüm Bel-Sen \e Bem-Sen'den farklannı açıkladı \e "Körü sendikacılık örneği veriyoriar. Sendika eylem- leri sırasında nasıl pankartlar açıldığını herkes gördü" dedı. Kale, Türk Kamu-Sen çatısı al- tında kurulan Kamu-Sen'den farklannı ıse "Onlar işi şovenist götürmeye çabşryorlar, biz ıhmlıyız" diyerek açıkladı. Bem-Bır-Sen Baş- kanı Kale. kamu çalışanlannın niçın diğerle- rine değıl de kendi sendikalanna üye olmala- n gerektığini sendika yayınından yaptığı şu çağnylaaçıkladı: "Zabıta arkadaşım. Hakk'ı Hak için zapt etmek ve Hakk'ın zaptını ruta- bilmek için; müsdahdem arkadaşım, Hakk ta- rafından Hakk'ın kapısında istihdam edildiği- ni bilmek ve haklının kapısını beklevebilmek için; bekçi arkadaşım, Hakk'ın ve haklının ka- pısında bekçilik yapabilmek için; tabip arka- daşım, Hakk'ın yolunda cismani \aralanan- dan çok ruhu yaralananlann yarasını sarabil- men için Bem-Bir-Sen'e üye oL" Tüm Bel-Sen'ın imzaladığı toplu ış sözleş- melerinı iktidara geldikleri 27 mart yerel se- çımlennden sonra ıptal eden Refah Partili be- lediyeler ile Bem-Bir-Sen şimdi toplusözleş- me ımzalıyor. Bem-Bır-Sen ıle Izmıt'in Bekır- paşa İlçe Belediyesi arasında imzalanan top- lusözleşmeyle en yüksek zam, atanmış bele- diye başkan yardımcılarına venlirken zam mıktarlan sıradan memur kadrolanna inildik- çe azalıyor. Sözleşme. Bem-Bır-Sen'ın yayın organında şöyle duyuruluyor: "Yaptığınıız toptusözleşme sonucu, atanmış belediye başkanianna her a> 11 milyon, mii- düriere 9 mirvon, diğer memur personeline 7 milyon ücret ile yılda 2 ikramiye, ücretsiz ye- mek hakkı elde ettik." 1994 yılı başında kurulan ve Cağaloğlu'nda dört katlı bir binada çalışmalannı sürdüren Bem-Bır-Sen"ın başkanı Kale. öncelıkle ör- gütlenme alanlannın Izmit, ardından da Istan- bul oldugunu ve üye sayılannın 10 bine yak- laştığını söyledi. Kale aynca, tstanbul'da Kâğıthane, Sanyer. Bağcılar, Bahçelie\ler'de çahşanlann çoğu- nun sendikalanna üye oldugunu. lstanbul Bü- yükşehır BelediyesVne bağlı ISKl'de 2107, lETT'de 1000 üyelen bulunduğunu iddiaetti Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Vicdan Ba>- kara, Bem-Bır-Sen'i "27 mart yerel secimlerin- den sonra Refah işvereni tarafindan örgütlenen bir sendika" olarak tanımladı. Baykara. üye- leri olan memurlann "Bem-Bir-Sen'e üye ol- mayı kabul ederseniz belediye başkanı size ar- tı para vermeyi kabul edecelc" şeklınde rüşvet önenleriyleTüm Bel-Senclen ıstıfaettinlme- ye ve yeni sendikaya üye yapılmaya çalışıldı- ğını kaydetti. Bem-Bir-Sen'in Genel Başkanı Muzaffer Kale'nınBahçelievler'ın Refah Par- tili Belediye Başkanı Muzaffer Doğan'ın per- sonel müdürlüğünü yaptığını anımsatan Bay- kara, şunlan söyledi: "Kale, bu dönemde sendikal faaliyetlerin- den dola>ı dört zabıta memurunun kadrosu- nu değiştirdi. Bahçeliev ler Beledivesi'nin yöne- timi ANAP'a geçince Kale bu kez de E> üp Be- lediyesi'nde personel müdürlüğü yapmava baş- ladı. Burada da 32 memur hakkında sonıştur- ma başlattı." ANAP Çiller ailesine 'Sulukuleli' benzetmesi • ANAP'lı Oltan Sungurlu, Gürnüşhaneli kadınlann ilk seçimde Çiller'i alaşağı ederek "tüm kirli çamaşırlan ' kendisine yıkatacaklannı söyledi. ANKARA(CumhuriyetBürosu)-Baş- bakan Tansu Çiller'ın ANAP'a yönelik "çamaşırcı muhalefet" sözleriyle başla- yan tartışma sürüyor ANAP Grup Baş- kanvekili Oltan Sunguriu. Gümüşhaneli kadınlann ilk seçimde Çiller'i alaşağı ederek "tüm kirli çamaşuian" kendisine yıkatacaklannı söyledi ANAP Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kara da Ge- nel Başkan Mesut Yümaz'ın Başbakan a verdığı yanıtı az bularak Çiller aılesını "Sulukulelflere" benzettı. Gümüşhane'de ilçe kongrelenyle ılgılı çalışmalarda bulunan ANAP Grup Baş- kanvekili Oltan Sungurlu, Çıller'in "ça- maşırcı muhalefet" sözlenne dolaylı >a- nıt verdi. Sungurlu, şöyle dedı: "Bugün sabah köylü kadınlar bana get- diler. Kadınlar. Başbakan Çiller'i kastede- rek 'Bu kadın çok ıleri gıttı. Seçımlerde bız onu oylanmızla alaşağı edeceğiz. Ne kadar kirli çamaşır varsa önüne koyup yı- katacağız' dediler." ANAP Genel Başkanı Burhan Kara, Başbakan Çiller ve eşi Özer Uçuran Çil- ler'in yurtdışındaki resmı gezilerde dahi gösterdikleri davranışlann çok yadırgatı- cı oldugunu ve Türkiye Cumhuriyeti dev- letine yakışmadığını söyledi. Çıller'in "çamaşırcı muhalefet" sözlenne yanıt v e- ren ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'in "Eğer bir ülkede Başbakan kirli iş- lere kanşmrşsa muhalefete düşen görev, çamaşırcüıkyapmaktır" yanıtını hafıfbu- lan Kara. Çiller aılesinı "Suhıkulelilere" benzetti Kara, "Hatta zannediyorum ki Çillerailesi bir Sulukuleailesini de geçmiş- tir" diye konuştu İzmir'de, ekmek 9 bin 500 lirava yükselince ucuza saülan bayat ekmeğe hiicum yaşanıyor. (Fotoğraf: ÜM tT OTAN) Bayatekmek işportaya düştü tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - "Ekmeğimiz de yaşamımız gibi bayat" diyor 70 yasmdaki SSK emeklisi Eıiver Aktaş. Kentın öbür ucundan gelmiş 3 bin lira daha ucuza ekmek alabilmek için Bayat ekmek pazannda çocuklar, yaşlılar bekleşiyorlar: utangaçlar, tedırginler fazla konuşmuyorlar. Yaşlılar yalnızca, "beddua" ediyorlar, kendilerini bu "acınası" duruma düşürenlere... Tepecik'in köhne, gözlerden uzak bir sokağı. Kamyonetler görünmeye başlayınca ortalık hareketleni>or Her şey "yanguıdan mal kaçınr gibi" oluyor. Ekmeği satan, zabıtadan, alan, "eşten dosrtan" çekınıyor. Kamyonetten kasalar teker teker çıkanlıyor. Once çocuklar "saldınyor". yaşlılar fırtınanın dınmesini bekliyor Fatma Baysal 12 yaşında. 10 ekmek alıp, naylon torbalara zorlukla dofduruyor. Yanında mahallesinden çocuklarla birlikte gelmiş. Medine Yah/aç 8. Fidan 4 yaşında. Fatma, Ballıkuyu'dan geldiğinı söyleyince onca yolu nasıl gelebildıklenne şaşıyoruz Fatma "cin" gibı: "Nasd getaıeyiz? Ekmek bakkalda dokuz bin beş >üz lira. Burda altı-\ctii bin lira. Eğer çok bayatsa bazen dört bin lirava bile ekmek bulabiliyoruz. Bazen de kalmıyor, alamıyoruz. Her gün 30-40 bin lira kânmız oluyor. Ayda Idmbilir kaç lira eder. Celirken yokuş aşağı rahat oluyor. Giderken çok zorlaıuyoruz." Küçük eller şımdiden ekmek telaşmda. Hemen onlann yanında yaşlı bedenler de ekmek telaşında. Ekmek satanlar. zabıtaya yakalanmama koşuluyla ışlerin iyi oldugunu söylüyorlar Analar babalar ışte ekmek parası peşınde koşturup, evdekıler de ucuz ekmek savaşımı venrken "Buğdayda meydan vurguncunun" haberleri gazetelerde geniş yer tutuyordu TORENE ZIYA HALIS DE KATILDI Işgiicü yetîştirıne kıırsları 80 bin kişiyi mezun etti İstanbul Haber Servisi - Iş ve Işçi Bulma Kurumu (ÎÎBK) tarafından tstan- bul'da lstanbul Bilgisayar ve tngilizce Merkezi (İBM) ile Eğitim Koordi- nasyon Merkezi (EKM) ış- birlıği ve Kadıköy Beledi- yesi'nin katkılanyla düzen- lenen tşgücü Yetiştirme Kurslan'nın mezuniyet to- reni dün yapıldı. Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezı"ndekı töre- ne, Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Ziya Halis de katıldı. Hahs törende, Halis,4bin500 llBK'nm 1988'den beri dü2enledıği kurs- larda mesleki bakımdan vasıfsız 80 bin iş- siz kışinin katıldığı 4 bin 500 kurs düzen- lendığinı söyledi. tîBK Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Bircan da ışsizlik sorunu- nun tüm dünyanın sorunu oldugunu vur- gulayarak "Dünyada 120 milyon kayıtu iş- sizvar" dedi Bircan, dünya üİkelennın or- tak sorunu olan ışsiziigin kıyasıya rekabet ortamı yarattığını, bu yüzden de kalitelı yetiştirme kursunundüzenlendiğini söyledi. eleman yetiştırmenın zorunlu oldugunu söyledi. Bilgisayarlı muhasebe, bılgisayarlı bü- ro elemanı, turizm otelcilik ve ıçmiman dekorasyon dallannda altf aydır eğitim gören toplam 148 oğrenci mezun oldu. Iş- gücü Yetiştirme Kurslan'nın dönem birin- cısi Fahrettin Kerim Avcı olurken Akif Doğan ikinci. Banş Mezerli de üçüncü ol- du. DYP İÇEL İL BAŞKANrNA SUÇ DUYURUSU bışaab yarmı kalan turistik otele 99 milyar Kra teşvik ESRA YENER ANKARA- DYP İçel ll Başkanı Burhan Boran'ın, Mersın Mezıtlı Belediye'sine aıt denız kenanndakı bir arsaya karşılık, beledi- ye ıçın yapmayı taahhüt ettiğı tunstık otel ın- şaatını bozuk temelle yanm bıraktığı öğrenıl- dı. tnşaatı Boran'dan devralan Aytaç Tunzm AŞ'nin de bınayı tamamladıgı gerekçesıyle Kalkınma Bankası'ndan bugünkü değenyle yaklaşik 99 milyar lirava ulaşan miktarda teş- vık kullandığı, ancak ınşaatta hıçbır ilerleme sağlanmadıgı ortaya çıktı. Kalkınma Bankası, Aytaç firması ve kre- dıyı kullandıran dönemm yönetıcıleri hak- kında soruşturma başlaiırken ANAP'lı Meh- met Seven, Boran, ortaklan Reşit Gediz ve Necmettin Akbayrak, Mersın Mezıtlı Bele- diye Başkanı Erdoğan Ozsoy ıle Aytaç Tu- rizm AŞ yönetıcılen hakkında Ankara Cum- huriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bu- lundu Seven tarafından yaptırılan araştırmaya göre, Boran ve ortaklan Gedız ıle Akbayrak, Î986 yılında. Mersın Mezitlı Beledıye- sı'ndendenız kenanndayaklaşık45 bin met- rekarelık bir arsayı bedeİsiz olarak devraldı- lar Arsa karşılığında Mezıtlı Beledıyesı'ne otel yapma taahhüdünde bulunan Boran,baş- ladığı ınşaatı 1988 yılında tamamlanmamış durumda beledıyeye tesfım etti. Mezıtlı Be- ledıyesı tarafindan ınşaat de\Talınırken hazır- lanan geçıcı kabul belgesınde. mşaatın eksık- lennin tamamlanmış olduğu belırtıldi. Otel ınşaatı, tamamlanmak üzere 1990 yı- lında Aytaç Turizm AŞ.ve devredıldı. Şirket. ınşaatı tamamlamak üzere Kalkınma Banka- sı'ndan Mezıtlı Belediye'sının ınşaatın ta- mamlanmak üzere olduğuna ıhşkin geçicı kabul belgesi çerçevesinde. 1991 >ılı Ocak ayında 903 milyon 527 bin lira, 1991 Aralık ayında 1 milyar 268 bın lira olmak üzere 4 milyar 24 milyon dolarlık teşvık kullandı famamlanmayan otel ınşaatı, 1994 yılın- da Doguş Inşaat AŞ'ye devredildı. Doğuş Inşaat'ın otelı devralmasının ardın- dan yaptığı incelemelerde, bınanın tamam- lanmamış olduğu, temelınm sağlam oimadı- ğıve bınanın kullanılamaz durumda olduğu- nun ortaya çıkması uzerine şirket, Ylezitli Belediyesi hakkında dava açtı. Doguş Inşaat AŞ'nın yaptığı suç duvurusunun ardından Kalkınma Bankası tarafından yaptınlan araş- tırmada da inşaatın temellerinın bozuk oldu- ğu ve bınanın kullanılamaz durumda olduğu saptandı. Boru hattmda bakanlık devre dışı BÜLENTSARIOĞLU ANKARA - Başbakan Tansu Çiller. Türkıye'ye zenginliği taşıyacağını söylediği Hazar Denizı petrolleri için, Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanlı- ği ve ilgili bürokratları devre dışı bırakarak tüm ınisıyatifi üzerinde topla- dı. Boru hattı görüşmelen- nin Başbakanlık Başdanış- manı Prof. Dr Emre Gö- nensay tarafından yürütül- düğünü anımsatan kay- naklar. Bakan Veysel Ata- soy ıle bürokratlann geliş- melerden geç haberdar edıldiğini bildırdiler Enerjı \eTabiı Kaynak- lar Bakanlığf ndan üst dü- zey bir yetkili. hata yapıl- maması durumunda Bakü- Ceyhan hattı konusunda tüm koşullann Türkı- ye'den yana oldugunu, an- cak 14 milyon tonluk er- ken üretim için kalıcı bir hatyapıhnası durumunda Türkiye'nin tezinin rafa kalkabilece- ğinı vurgula- dı Çiller, başdanışma- nı Emre Gö- nensay ile Boru Hatları ile Petrol Ta- şıma (BO- TAŞ) Genel Müdürlüğü ve Enerji Ba- kanlığı ara- sında yaşa- nan "yetki" tartışmasında danışmanından yana koy- du. Başbakan, Emre Gö- nensay'ı tek yetkili olarak Bakü-Ceyhan boru hattı ıle erken üretim konusun- da görüşmelerde bulun- mak üzere Bakü, Tiflis ve Moskova'ya göndenrken gelişmelerden bakan ve bakanlık yetkililerinın geç haberdar edildığı bıldinl- dı. Üst düzey bir yetkili, Cumhuriyet'ın konuya ilişkin sorusu üzerine, "Boru hatlanyla ilgili bü- tün konulan Başbakanlık yürütüyor. Son gelişmeler- den ve verilen raporiardan bilgimizyok" açiklamasın- da bulundu Yetkililer. uluslararası konsorsiyumda Amenkan şırketlennin yüzde 44, Tür- kiye'nin de yüzde 7 civa- nnda pay sahibi oldugunu belirterek, ekonomık ge- rekçelerle tercihinı Türk tezınden yana koyan ABD'nin boru hattı için belırleyicı olacağına dikkat çektiler. Bakü'de bulunan Gö- nensay ve berabenndekı heyet. Azerbaycan devlet petrol şirketı SOCAR'ın bakan statüsündeki başka- nıNarjkAliyev ıle görüştü. temaslan F m r e Gönensay, görüş- m e d c n s o n r a Anadolu Ajansı'na yaptığı açıkla- m a d a uıusiarafası Kon- SOrsı>um'un operasyon şjrketı A1OC \e şirket yet- kilılerinedahaönceBakü- S u p s a n a t t , konusunda ak- tardıkları bilgıyı. Natık Alıyev'edeanlatmaimkâ- n | bulduklannı belirtti. Gönen.say. "Erken pet- rolün S u p s a (Gürcistan) yolunagelmesiiçin hertür- j ü k o l a > |l ğ l s a ğ|a m aya ça- hştığımızıbeürttik.Eğerbu bir tarife olacaksa bu tari- fenjn e n u c u z şekikfc oluş- m a s l j ç i n finansman ve ga- rantilerisa^ayabileceğimi- ^ bildirdik" • Başbakan Çiller, Bakü-Ceyhan petrol bor u hattı ve erken üretime ilişkin pazarlıklan, danışmanı Emre Gönensay «"™lıgıyla_ ^ d n yurutuyor. B a k a n V e y s e l Atasoy ıle bakanlık bürokratlannın devre dışı bırakıldıklan ve gelişmelerden geç haberdar edildikleri belirtildi. Gönensay, "Erken pet- rolün tama- mına talibiz. Zsrten senede ağırlığını ton crvaruı- da"dedi. Gönensay, "Bakü-Supsa hattının, Ba- kü - Ceyhan ana boru hat- tına etkisi ve Ruslar ile iş- birliğine" ı- lışkın soruya da şu karşılıgı verdi: "Ba- kü - Ceyhan boru hattı da sonra aynı yerden geçecek. Gürcistan "dan geçecek ve bu altyapının bir kısmını kullanacak. Bu konuda Rusya ile işbirliğimiz var. Niyetimiz o, Azerbaycan'ın bu konudaki isteği de o... Onu da sağlamaya çalışıyo- ruz. Ruslar bi/im Boğaz hassasi\etinıi/.i biliyorlar. Bu hassasi>etimizjn ciddi oldugunu da biliyoriar. Ruslaruı kendi petroHerini ihraç edebilmeleri için de emniyetli yeni bir yola ihti- yaç var. Bakü - Ceyhan hat- tı onu da sağla>abilir. Biz, Bakü -Ceyhan haründa da işbirliği öneriyoruz. yabıız Bakü - Supsu değil. Rusla- nn menfaa'lannı orada da gözetebiliriz." Gönensay. Çiller'in, Rusya Başbakanı Çerno- mirdin ile görüşmesınde, boru hattı ıçın ışbırliğı tek- lıf ettiğını de hatırlatarak "Müsbet karşıladık dedi- ler. Ama daha esas göriiş- melere geçilemedi" dedi. H 1 9 9 5 T A R I H L E R İ A R A S I N D A K A D I K Ö Y M E Y D A N I N D A 7 5 0 0 M ; A L A N I Ç E R I S I N D E K ' 2 1 0 S T A N D T A N O L U Ş A N I K A D I K Ö Y O K U L I H T I Y A Ç L A R ! V E K I T A P F U A R N D A S E Ç K I N U R E T I C I L E R I M I Z DAVETLİSİNİZTANITACAKLAR 1. KADIKÖY OKUL İHTİYAÇLARI VE KİTAP FUARI YERLEŞİM PLANI V I I I I • I I I A K I N O R G A N İ Z A S Y O N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog