Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAM Tunceli El bombası patladı: 1 çocuk öldü TUNCELİ (Cumhuriyet) - Tunceli nın Ovacık ılçesı Hanuşağı köyûnde, bulduk- lan el bombasıyla oynayan 5 çocuktan bınsı oldu, dordu ıse ağır yaralandı Yarah ço- cuklann Tunceh'ye naklı sı- rasında, ambulans ıle ıkı sı- vıl aracm önûnü kesen P- KJC'lı mılıtanlar tarafından kaçınlan bır hemşıre ıle CHP Tunceh Mılletvekılı Si- nan Yerlikaya'nın yeğenının de aralannda bulunduğu 3 kışı, kısa süre sonra düzen- lenen bır operasyonla kurta- nldı Hanuşağı köyunde dun saat 14 30 sıralannda G.K. (13), G.Y.(12), N.L(13)ve C.G. ıle adı belırlenemeyen bır çocuk, arazıde bulduİda- n bomba ıle oynarken patla- ma meydana geldı Çocuk- lardan G K olay yennde öl- du Dığer çocuklar ıse ağır yaralandı Yarah çocuklar Ovacık Sağhk Ocağı 'na kal- dınlarak ılk müdahale yapıl- dı Doktorlann, acılen Tun- celi Devlet Hastanesı'ne gö- türülmelen gerektığını söy- lemelen ûzenne ıse bır aske- n konvoy oluşturularak ço- cuklar ambulansla yola çı- kanldı Bu sırada, bır mını- bus ıle bır otomobıl de, as- ken konvoyun eşlığınden yararlanarak Tunceh'ye gıt- mekıstedı Görgu tanıklan- nın ıfadesıne gore ıkı srvıl araç ve ambulans, asken konvoy eşhgınde Tuncelı'>e doğru gıderken asken zırhlı araçlann bır ara konvoydan aynhp ılerlemesını firsat bı- len PKK'hler, gende kalan ambulansla sıvıl araçlann onunü kestı PKK'lı terönstler, Torno- va yakmlanndakı Çayut Köprusü'nde önunü kestık- len ambulansta bulunan ıkı hemşıreden Düif Ağçe ıle sı- vıl mınıbuste bulunan Sınan Yerlıkaya'nın yeğenı Kenan Yerükaya ve Ovacık Lısesı Müduru Adnan Güneş'ı ka- çırdılar Teronstlenn ambu- lans şofbrunü de önce aldık- lan, ancak daha sonra bırak- tüdan öğrenıldı Tunceh Devlet Hastane- sı'nde tedavıye alınan ço- cuklardan durumu ağır olan ıkısı ıse daha sonra Elazığ Devlet Hastanesı'ne gönde- nldı Olaydan hemen sonra böl- gede genış çaplı bır operas- yon düzenlendı Ovacık kır- sal alanında düzenlenen operasyonda, uç kışıyı kaçı- ran terönstlerle sıcak temas sağlandı Kaçınlan üç kışı teronstlenn elınden kurtan- lırken, bölgede çatışmalann devam ettığı bıldınldı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada guneşlı bır saatte, kırmızı beyaz Anka- ra taşlanyla orulu mezanna karanfıller bıraktık Bugun katledılışının 31 ayı Ben bır ulusun tanhınde ovunulecek değertennın olmasını, sonsuzluğa enş- mış kışıler yetıştırmesını, "dıplomaya" benzetınm Turk ulusunun en buyuk dıploması Ulusal Kurtuluş Savaşı'dır Unıversıteyı bınncılıkle bıtıren bır kışı, olağanustu durumlar olmadığı surece, yaşamda da çok başanlı olur Yen gel- dıkçe unıversrte bınncılığınden soz e- der Turkıye bu yuzyıhn başında, 'Ulu- sal Bağımsızlık Üntversıtesı'nı bınncı- lıkle bıtırmıştır Kım ne derse desın, yen geldığınde bu dıplomamızı tabıı kı gostereceğız, bununla ovuneceğız Ayıplanması gereken bu dıplomadan sozedenlerdeğıl, anlamını bılmeyenler- dır Uğur Mumcu da, çağdaşlaşma ve ay- dınlanma surecımızın onemlı dıploma- larından bınsıdır Cumhuriyet unıversıtesının (pek çok okurumuz Cumhunyet gazetesını unı- versıteye benzetır) en onemlı oğretıcı- lennden bınsıdır Nasıl kı bır unıversrteye damgasını vu- ran profesor oradan aynlsa bıle, onun yetıştırdığı Kışıler aracılığıyla "anlayışı" surerse, Uğur Mumcu'nun gazetecılık anlayışı da Cumhunyet'te devam edı- yor Mumcu'lar Yeflştirebilmek Ankara'da onemlı bır koltuğu doldu- ran kışıyle "Cumhunyeti konuşuyor- duk Çeşıtlı sureçlerde takındığı tavn, Turkıye'nın geçmışte ve bugunku onemlı sorunlan karşısında gosterdığı ya da gosteremedığı çabayı konuştuk Kışı sozu şoyle bağladı "Ben onu bunu bılmem Bence, Ata- türk bu gazetenın bıryeriennde yazıyor Boyle hıssedıyonım ve bu hıssımın de- ğışmesını ıstemıyorum." Benzer ntteleme Uğur Mumcu ıçın de yapılabılır Kalpaksız Kuvayı Mıllıyecı her gun gazetenın haberierınde, köşelenn- de Uğur Mumcu'nun olüm ve doğum ta- rıhlen art arda gelınce, karmaşık duy- gular kaplıyor ınsanın tçını "Iyı kı doğdu ", "katıllere lanet ol- sun " Yaşamı ve urettıklen buyuk bır kaza- nım ölumü, doldurulamaz bır boşluk Kaybetmek sozcuğunun ıçenğını, kaybettığımıze yukledığımız onem be- lırier Bızım ıçın fazla bır onemı yoksa, "Vah vah, üzuldüm" der geçenz Ama çok onem yuklemışsek, yuzbın- ler, mılyonlar bır araya gelınz Uğur Mumcu'nun kaybı ıkıncı şıkka gınyor Uğur Mumcu artık yuzbınler, mılyon- lar Katıldığım toplantılar sonrasındakı "sıcak soyleşılenn" çoğunda şoyle bır soru ortaya atılıyor "Uğur Mumcu'nun cenaze torenınde ayağa kalkan yuzbınler nerede? O gun ayağa kalkanlar aktıf olsalar, şenatçılar böylesıne rahat at oynatabılır mP" Bu sorunun ardından karamsar duşu- nenler şoyle dıyor "Bızden adam olmaz Sadece ağla- mak ıçın bır araya gelınz." Ben boyle duşunenlerden değılım "Bardağın yansı boş, yansı dolu" tu- rundenbırıyımserlıkdeğılbenımkı Bar- dakta hıç su olmasa bıle, hatta bardak olmasa da kotumser olmam, olmama- lı Yeni kaynaklar... Aslolan ıstemek Insanın canı su ıçmek ıstemıyorsa, bardağın değıl yansı, tumu dolu olsa ne yazar Ama su ıçmek ıstıyorsa, bardağı da yaratır suyu da Turk topfumu uygarlık çeşmesınden su ıçmek ıstıyor O çeşmeye su getıre- cek kaynaklan, Uğur Mumcu'lan, Aziz Nesin'len, Muammer Aksoy'lan, Bah- riye Öçok'lan, Turan Dursun'lan, Çe- tn Emeç'len, llhan Erdost'lan yarattı Bu kaynaklann çoğunu dınamıtledıler Ama o çeşmelerden su ıçen yuzbınlen, mılyonlan yok etmelen olanaksız Uğur Mumcu, Azız Nesın çeşmesın- den su ıçenter, yenı kaynaklar yarata- caklar Onlan yenı yuzbınler ıçecek, on- lardan yenı kaynaklar doğacak Bu kaynaklan kunrtmak, zehırlemek ısteyenler çıkmayacak mı'' Tabıı kı çıka- cak Ama bunun kaygısına duşmek ko- şarken genye bakmak olur Suudı Arabıstan'da, dort Turkun ba- şının kılıçla kesılerek oldurulmesıyle ıl- gılı tartışmalar, bır bakıma şerıatın sor- gulanmasına donuştu Islamcı gazete- lenn çoğu, konudan ya kaçtılar ya da sık sık yaptıklan gıbı, "Islama saldınyohar" yaygarası kopardılar Uğur Mumcu'nun ortaya çıkardığı Suudı Arabıstan kaynaklı "Rabıta" bağ- lantılannın gobeğındekıler, bugun ya koşe bucak saklanıyorlar ya da asıllan- nı ınkâr edıp "Orada şenat uygulanmı- yor /c;"dıyorlar Ama bu tur tartışmaların çoğunu Is- lam ulkelen yapamıyor Suudı Arabıs- tan'a yabancı gazetelerdekı kadın re- sımlerının, ulkeyı eleştıren yorumların tumu boyanarak gınyor Tek bır muha- Irf sesın çıkmasına ızın venlmıyor Çağın aydınlığını yakalamanın dolar- la olmadığını Suudı Arabıstan orneğın- de bır kez daha goruyoruz Bugun islam coğrafyasının onemlı bır dılımıne demokrasıyı anlatmak, sağıra Mozart dınletmek gıbı bır şey Değışıme gem vurmak olanaksız Bır gun o ulkelerın ınsanlan da aydınlığı ıs- teyecek Ama once, Uğur Mumcu'lar yetıştır- mek gerekıyor İZMİR Ekıııek zaııuııma tepki • Baştarafı 1. Sayfada topluluk. zaman zaman da "Peyniri zeytini geri aMınız, ekmeğiniye?'', "Yerdyöne- ticiler uyuyor mu? w , "Dar gelirtinin ekmeği ile oyna- mayuT şeklındc sloganlar attı Burada topluluğa hıta- ben bır konuşma yapan Se- kam-Sen Genel Başkanı Öraer \kın, beledıyelen, halkın daha ucuz ekmek yı- yebılmelennı sağlamak amacıyla göreve çağırdı Akın "Bugun burada ek- meğımızle oynayanlara tep- kimizi gostermek, suskun toplum olmadığımızL olma- yacağımızı dosta duşmana gostermek amacıyla toplan- dık" dedı lşçı Emeklılen Demeğı Kocaelı Şube Baş- kant Necati Cansever de ış- çı emeklılennın ortalama 5 mılyon lıra maaş aldıklannı ıfade ederek emeklıler ola- rak bu zamma tepkısız kala- mayacaklannı behrttı Top- luluk, konuşmalardan son- ra, olaysız bır şekılde dağıl- dı İtiraz olabüir AA'nın habenne göre ts- tanbul'da 250 gram ekme- ğın 28 ağustos pazartesı gu- nünden ıtıbaren 9 buı lıra- dan satılacağı yonünde bır- hk ve oda tarafuıdan alınan karar, lstanbul Valılığı'nce değerlendınlıyor Valılık, ekmeğın bır sure daha 7 bın 500 hradan satılması ıçın, sektordekı temsılcılerle gö- rüşmeleT yapıyor Valılık, ekmek malıyet hesaplannın valılık kontrolünde tekrar gözden geçınlmesını talep edıyor Bu konuda uzlas,ma sağlanamaması halınde. ls- tanbul Valıhğı, yasa uyann- ca ekmek zammına ıtıraz edecek tstanbul Buyukşe- hır Beledıyesı Başkanlık Danışmanı Prof Dr Ömer Dinçer de ekmek fıyatlan- nın serbest pıyasa ortamın- da behtlenmesinden yana olduklannı, ancak ekmeğın 250 gram olarak satılması- na ıtıraz ettıklennı soyledı Beledıyenu urettığı 300 gram halk ekmeğının halen 5 bın hradan satıldığını ve zam yapmayı duşunmedık- lennı anlatan Dinçer, böy- lece serbest pıyasa ortamın- da rekabet yaratauk ekmek fıyatlannı dengetoneye ça- UşUklannı vurgulaiı lstanbul Fınncılir Odası Başkanı Mustafa (teaydın ıse finn gırdılennın ırttığı- nı, ekmek zammınınkaçı- nılmaz olduğunu söyleiı Simit, ekmek fıyaüta Bu arada Ankara'da sıırit fıyatına yûzde 50 oranıncL zam yapıldı Ankara Sımıt- çıler Pıdecıler ve Çörekçı- ler Odasf ndan yapılan açık- lamaya göre Ankara'da 5 bın hra>a satılan 90 gramlık sımıtın fıyatı 7 bın 500 hra- ya çıkanldı Zamlann bu- gûnden ıtıbaren geçerlı ol- duğunu bıldınlen açıklama- da, fıyat artışına, unve su- sam fıyatlanndakı artışlar gerekçe olarak göstenldı Açıklamada kek açma, çö- rek ve poğaça ıle sandvıç fıyatlannın da yüzde 50 o- ranında arttığı kaydedıldı Onkayıt ilkokuüara da girdi İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu)- On kayıt uy- gulaması ılkokullara da gır- d\ Çocuklannı "gözde üko- kullara" vermek ısteyen ve- lıler, ön kayıt yaptınp ardın- dan da noter huzurunda ger- çekleştınlecek kuranın sonu- cunu beklıvorlar Özel okullara gucu yetme- ven, ancak çocuklannı Mıllı Eğıtım Bakanlığı nın ıyı eğı- tım veren ılkokullannda okutmak ısteyen aıleler, bu okullara yonelık yoğun ılgı- ye neden oluyor Bazı okullardakı yığılmayı önle- mek ıçın yonetıcıleron kayıt sıstemıne yöneldıler Ön ka- yıtlann ardından vehlere ku- ra gunü duyuruluyor, noter huzurunda yapılacak kuraya gore smıflann behrleneceğı açıklanıyor Aşın talebı ancak bu şe- kılde çozebıldıklennı belır- ten yetkıhler ıse başka bır yontem bulamadıklanndan >akını>orlar Vehlerden ken- dılenne herhangı bır şıkâyet ulaşmadığını behrten tzmır Mılh Eğıtım Mudurluğu Okul Oncesı Eğıtımı Prog- vn Gehştırme Şube Mudur Vdımcısı Hasbi Alkılıç, yo- ğ»ı talep nedenıyle on kayıt ve^ura yöntemının zorunlu oldğunu vurguluyor SEK lstanbul GÜNEY AMERİKA ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞl Eğitime katkı etkinliği YILDIZİBRAHİMOVA Caz-Folk Konseri PİYANİST: Tuna ÖTENEL 25 Eylül 1996 Pazartesi, 19.30, Aya Irini Davetıyeler Vakkorama Mağazalanndan sağlanabılır. Rurnelı Cad.: 234 4281- Suadıye: 3508742- Taksım: 26128 88 KLeyıf düşkünlerıne özel "îşte tstanbul" manzarası ve nostaljık canlı gıtar ıle unutulmaz geceler Rez.Tel:252 2710 Bayandan 26 bın km'de beyaz 93 Şahın (0216) 348 40 93 DÎŞ HEKİMIMUAYENEHANESININ MAKÎNE VE EL ALETLERİ SATILIKT1R Tel-337 54 91 Salı - Çarşamba - Perşembe, sabah 10-12 Vakıflar Bankası Aksaray lstanbul Şubesı'nden alınma 2030558 hesapnolu çek deftenm kayıptır lptal edılm.ştır 3 şahıslara duyurulur ALEVCOŞKUN Taciroğju, işletme bedelini yatırmadı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Sut Endüsrnsı Kurumu'na (SEK) aıt lstanbul Süt tşletmesı'nın geçen ay yapılan açıkart- nrmada 420 mılyar İırayla üzennde kaldı- ğı Tacıroğlu'na aıt Peysan ışletmesı. satış bedehnı öngorulen 1 aylık sürede yatırma- dı Özelleştırme Idaresı Başkanlığı'nın, (ÖİB) Tacıroğlu'na ek sure venhp venlme- mesı konusunda karar alması beklenıyor SEK ışletmelennın özelleştmlmesı ıçın geçen ay yapılan ıhalede, lstanbul Süt lşlet- mesı'nı 420 mılyar lıraya alan Tacıroğlu, sa- tış karannın Resmı Gazete'de yayımlandı- ğı 20 temmuz tanhınden sonra geçen 1 ay- lık sürede satış bedehnı yatırmadı Özelleştırme Idaresı Başkanlığı'nın ıha- le şartnamesıne göre, ışletmelen alan kışı veya kuruluşlann, satış bedehnı en geç ka- rann Resmı Gazete'de yayımlanmasından sonrakı 1 ay ıçınde yatırmalan gerekıyor OtB'den alınan bılgıye gore, ÖzelleştiT- me Idaresı Başkanlığı Tacıroğlu'na ek sü- re venlmesı konusunda önümüzdekı gün- lerde karar verecek Tacıroğlu'na ek sure venlmemesı duru- munda ıhale şartlanna gore, SEK lstanbul Işletmesı, ıhalede ıkıncı veya uçuncü en yüksek teklıfi veren kuruluşa satılacak Siyanür, içme suyuna kanslı • Guyana Omaı Altm Madenı'nde çevre felaketıne >ol açacak siyanür sızıntısının, madenın vakınında oturanlann ıçme suyuna kanştığı behrtıldı Maden, sızıntıdan sonra kapatıldı SEK satddı, işçi atıldı • Baştarafı 1. Sayfada venlen ışçıler, "Knrum kârediyordu. AB- cak, özelteştirme kapsamuıa abndıktao sonra kunnnuınaz zarar ettirameye baş- tandı ve bazılanna peşkeş çeküdi Işyeri- mize sendikah olarak dönnıek isüyoruz. Kurum ozefleştirUdikten sonra tazminat- lanmw da şo ana kadar ödenmemiştir 7 " dedıler Özgıda-Sş Sendıkası nın Marma- ra Bölge Başkanı Halfl Akça> ıse Türia- ye genehnde 37 bölgede ışletmesı olan SEK'm, ıkısı dışmda tûm ışletmelennm özelleştınldığını behrterek şunlan söyle- dı u SEK,şuanç(ikdeğişik,farklıiş\çren- lerce azeUeştirilmiş durumda. ÖzeUeştk'- meDedeffi>ie<kvIetin,biıgânknHyasiik- tidaruvkamuoyunaretnikıntızaöze&e?- tirTneninfaziietJerinianlatırkenyalansöy- lediği ortaya çıkmaktadır. Adana SEK'te ışçiler iş akiöeri fcshedilerek. tazminatla- n da odenmeden kapı onunc konmuşJar- dır. Yeniışveren, 'Senchka, ıkrarru>e, sos- yal yardım ve sözîeşme yok' deyip keodi I^dufuşartlandavatarak,3miryon300 bin fira maaşla işçilcri çahştırmak istryor. SEK'e, Tûrklye'nin ihüyacı var, çahşma- sı ve üretim yapmaa gerek. Çocuklanmı- ZBI sate, halkm temizve kaütelipevmreih- tiyacı vardır. Bu möesseseterde yine bizim çahynamtztaam." Haber Merkezı - Güney Amenka'dakı Guyana Omaı Altm Madenı'nde geçen cu- martesı gunu çevre felaketı- ne yol açacak sıvanur sızın- tısı meydana geldı Guya- na'dan gelen bılgılere gore madenın çevresınde yaşayan 18 bın kışının ıçme suyu kaynaklanna sıyanur kanştı Guyana'dakı Omaı Neh- n'nın kıyısındakı ormanda 1993 yıhnda ışletmeye açı- lan madenın buyuk ortağı konumundakı Kanadah Cambıor şırketı öncekı gün yaptığı açıklamada, maden- de meydana gelen sıyanur atığı sızıntısını kontrol altına almak ıçın gece gunduz ça- lışıldığını behrttı Bır çevre felaketı doğurabılecek nıte- lıktekı bu sızıntı nedenıyle 18 bın kışının yaşadığı bır yerleşım bınmının ıçme su- yu kaynaklannın tehdıt altın- da olduğunu açıklayan şır- ket, henuz yaşamsal tehlıke- nın olmadığını behrttı Cambıor şırketının başkan yardımcısı Henry Roy, ma- denı cumartesı gunu meyda- na gelen siyanür sızmtısın- dan hemen sonra kapattıkla- nnısöyledı Bır mıktar sıya- nurlü atığın Omaı Nehn ne kanştığı da saptandı Omaı Nehn nın madenden 4 kılo- metre otede Essequıbo Neh- n ıle bırleştığı oğrenıhrken bu nehnn Atlantık Okyanu su na dokulduğu behrtıldı Amaçlannın, sıvanürlu atık sızıntısının bır çevre felake- tı doğurmaması olduğunu açıklayan şırketın başkan yardımcısı Roy, "Alttn ma- denı 3-6 ay kapah kalacak" demebine karşın, Guya- na'dan ulaşan bılgılere gore sıyanurlu atıklann 18 bın kı- şının ıçme suyu kaynaklan- na kanştığı saptandı 1993 yıhnda ışletme>e açılan Omaı Altın Madenı, Guyana'da Omaı Nehn'nın yakınmda orman ıçınde bu- lunuyor Bu yıl ıçerısınde 250 bm ons altın çıkanlma- sı duşunulen madende, yıl başından bu yana 160 bın ons altın uretımı gerçekleştı- nldığı öğrenıldı Madenın yuzde 65'ı Cambıor şırketı ne yuzde 30 u ABD'lı Gol- den Star Resources şırketıne ve yuzde 5'ı de Guyana hukumetıne aıt OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada "lşçı tazmınatlarının" Sut Endustnsı Kurumu - yanı devlet- tarafından odeneceğını vurgulayan ozel sektor kuruluşu "Şartlanmıza uyacak ışçı- lerle yenı sozleşmeler ya- pılacaktır" açıklamasını yapmaktan gen kalma- mıştır Adana SEK'te özelleş- tırme sonrasında ortaya çıkan ıkıncı acı gerçek ıse kuruluşun yenı sahıplerı- nın "sendıkasızlaştırma"- dan yana olduklannı açık- ça ortaya koymalandır Et Balık Kurumu, SEK, Sumerbank ve PETLAS gıbı KİT'lerın ozelleştınl- melen sırasında yaşanan ve kamuoyunda kuşku uyandıran tatsızlıklann he- men ardından, Adana SEK'te somut bıçımde or- taya çıkan "ücret ındınmı, sendıkasızlaştırma ve ış- ten çıkarma "uygulaması, ozelleştırmenın "usulune göre" yapılması durumun- cla yararlı olacağına ına- nanlan bıle yenıden du- şunmeye ıtecek nıtelıkte- dır Ozelleştırmeyı yalnızca "satış ışlemı" olarak goren yetkılılenn, ozelleştırmeye ılışkın çerçeve yasasının, çalışanlann haklannın ko- aınması ıçın çeşıtlı hu- kumler ıçerdığının ayırdı- na varmaları da zorunlu duruma gelmıstır • • • vali el koydu Aııtik kente camiyok OZCANÖZGÜR MUĞLA - Muğla Vahsı Dr Lale \ytaman. Gokova'nın (Akyaka) antık Idyma ken- tındekı camı olayina el koydu. Akyaka Beledıyesı tarafından >aptınlan camıden haberdar olan Vah Avtaman, "Tarihın uzenne camı yapılmaz. Bunu kim.se ıstemez. Camı \apmak içın pek çok yer bulunur" de- dı Ântık Idyma kentınm nek- ropolü urennde yapımma baş- lanan camı ınşaatı ıle ılgılı Cumhunyet'ın haben ûzenne Muğla Vahsı Lale Aytaman olayael koydu "Kimseistedi- ği yere istedığını yapamaz" dı- >en Aytaman Muğla Kültür Mudürluğu'nden konuyla ıl- gılı dosyayı ıstedı Aytaman'ın Kültur Müdür- lüğü'nden ıstedığı raporu ın- celemesınden sonra, müdürlü- ğun, lzmır 2 No'lu Kültür ve Tabıat Varlıklannı Koruma Kurulu'nun ıstemı doğrultu- sunda, Gökova da yenıden ın- celemede bulunarak bölgenın bınncı derecede SlT alan edıl- mesını talep etmesı bek- lenıyor , idam rejimi demek' Darağacı gölgesinde yatnıak... fi /. Sayfada sahıpteri k isterse o olur. Dev- rimin ilk Cnemlerinde idam ettikleri kişcn cesedıni araba- ya koyup tuı^e nü dolaşünr- lardL Şimdı h^an gizB idam \-apr\orlar." Bakirelere tetyüz şayg Amcasınm kız,n> Komu- nıst Partı uyesı o l ı ^ gerek- çesıyle idam edıldını de an. latanSımaSadıkı "Viatçılar, bakirelerin cennete gçcegine inandıklan için, 'kâfı»r c e n . nete gıtmesm' diyebalçSUç. lulan teca%uz ettikten ^ j . dam sehpasına çıkanyja,- Benim amcamın kıa da JQ_ reydl 7-8 kere teca\nz ediiy. le asnuşlar" dıye konuştu"». natın, salt hukuk sıstemıt değıl, yaşamın her alanında kendını hıssettırdığını soyle- yen Sadıkı, şunlan dedı "Kısa kollu gömlek giyip so- kağa çıkan bir erkegın kollan, poiis tarafindan bovaıuyor. Bu bile suç sayüıyor. Bir kişiyi 'Uyuşturucu kullanıyor ya da hırsızlık yaptı' diye ihbar eder- seniz. doğnıca idam sehpasına gidiyor. Insanlann yaşamL, bı- raz da joneticilerin insa&na bağh." Şenat rejımının ozellıkle ka- dınlara yönelık buyuk bır bas- kı uyguladığını behrten Sadıkı, "Ben üniversite okuyup öğret- men otsam, kocam ya da aılem- den birisi izin vermediğı siirece çalışamam" dıve konuştu Rejım muhahfi olduğu ge- rekçesıyle kocası idam edılen bır sığınmacı kadm da "Tûm İslam ülkeJerindebenzer baskı- lar var. Şeriat düzeni, özeffikk kadın vaşamım kısrtlıyor. İran'da, hafifde olsa ruj süren kadınlann dudaklan jiletle doğranıyor" dedı Kocasının idam edılmesın- den sonra 3 çocuğuna bakabıl- mek ıçın devletten yardım iste- dığını söyleyen kadın sığınma- cı, başına gelenlen "Başvur- duğum yctkilL verdiğim kâğıdı buruşturup çope attı ve Sıze layıkolanbu dedı. Sonumuzu gönip İrandan kaçtım" dıye anlattı Şenatçılar tarafindan babası ıdaim edılen 11 yaşındakı \mir de "Babanu, rcjim karşıtı ol- duğu için 8 yıl hapse mahkûm ettiler. 2 >il sonra da asülar. Kal- sam beüd benide asarlardı" de- dı • Baştarafı 1. Sayfada gam, balkon kapısının camı ne gü- ne dunıyor7 Bır kadın sığınmacı, ağlayan bebeğını memeyle oyala- ma telaşında 150 kişiye bir tuvalet Daha genç bır kadın, yönetım odasıyla salonun kesıştığı sutuna dayanmış, ıkı elı koynunda. dahp gıtmış Neler geçınyor kafasmdan kımbıhr'' Salonda bır genç kız, bloknota Farsça bır şeyler yazıyor, ılgılendı- ğımızde uzenne kapanıp saklıyor yazdıklannı Banyodakı küçuk le- ğende bırkaç parça gıysıyı çıtıhyor bır başka kadın, bır genç adam, kı- tabının sayfalanna dahp gıtmış Tuvaletın önu en kalabahk yerler- den bın 150 kışıye bır tuvalet olunca, stra da bıtıp tukenmıyor Sağımızdan solumuzdan çocuklar geçıyor durmadan Sığınmacılann en rahatı onlar Hıçbır şeyın farkın- da olmadan, çocuk dunyalarını, kendı buluşlan olan turlu oyunlar- la renklendırmeye çahşıyorlar Cı- vıl cıvıl bır çocuk bahçesını ya da bır ılkokuldakı "teneffüs" arasını çağnştınyor partı bınasının ıçınde- kı manzara 'Gûcümüz bu kadar' BSP yonetıcılennden, Oğuz En- der, "Gorüyorsunuz hallennı Ko- şullan çok saghksız. Ama bu kada- rma gücümuz yetti" dıyor lran a donu^un sığınmacılar ıçın "idam" demek olduğunun bıhncınde En- der Bu nedenle yoğun gınşımler başlattıklannı anlatıyor lran hükü- metınden yaşam guvencesı alma- dan, sığınmacılann gondenlmesın- den yana olmadığını vuıguluyor Bırleşmış Mılletler (BM), baş- vurulannın karşılığında. tranlıla- nn "politik sığınmacı" olmadığını bıldırmış "Nasıl politik sığınmacı olmazlar" dı>e soruvor Oğuz En- der "Donduklerindebaşlannage- lecekler ortada. lran rejimmm uy- gulamalan ortada. Bövle bır du- rumda nasıl bu karan verirler? Şimdi uçuncu bir ulkeve gönderil- meleri içın çaba harcıyoruz. Dik- rim sonuç atanz." Onca saghksız ve zorkoşula kar- şın, yıne de burada olmaktan mut- lu ıranlı sığınmacılar Çunkû, lran a gen dönduklennde başlan- na geleceklenn farkında tumü Molla rejımının kendılen ıçın idam sehpalan hazırladığından kuşkusu yok hıçbınnın Ulkelennden uzak- ta balık ıstıfi yatmanın, darağacı- nın golgesınde yatmaktan daha ıyı olduğunu duşunüyorlar insanları farkh bir havsonu ya şayın!İ Y A Y L A D A HAFTASCu KEYFİ 27 Asistos Paar Çiğdem Yaylası...« ,...750.000 TL. 3 Eyiül Pazar Erîkli Yaylası ,.750 000TL KÖPRÜLÜ K A N Y O N 2-10 EyiüU - T P. 5 a 0 oo TL URFA-HARRAN-NEMRUT î-10 Eyffl. .Y*. Vj.ooo TL ARNIKA KULTUR. SANAT. TURIZM HIZMETL L T D S J | Mis Sk. No: 6 5 Beyoğlu lstanbul Tel: (2121245 i - 2 4 5 2 9 7 6 ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEı sızlerle, ülkemız ıçın yapılabıleceklen görüşmek ıstıyor Tel.: 275 50 82 YENI ÇIKTI ORAL ÇALIŞLAR RP NEREDEN NEREYE ? Bütün kitapçılarda PENCERE YAYINLARI Salkımsöğüt Sok2/4 Cağaloğlu lstanbul Tel:513 27 17 LOKANTA • BAR |iWi«tf!lttWf!fff| 1 1 I I I l l l l l l l l l l l l i l l l 1 293 89 78 (3HAT) HTIMLAR ÜZERİNDE DANS HAYAL Kahvesi Çmiuklu LMM« 3u Gece OKAYoTEMIZ ROMANLAR 1 — ISTANBUL MEYHANESİ Rtv.crvasyon [0216| 413 68 80 81 Her Fazar Açık Büfc BRUNCH HtrUanm Saatte İstinye İskckiiniın Ccntiiz Motor .Sırıisi. Çarşamba ve Camı AYŞE TCJTÜPİCÜ BÜLENT SOMAY ŞUAYİP YELTAN UMUT KIRHAIN Perşembe EZGİNm GÜNLÜĞÜ SAPPHODAIstıklalCad Bekar Sokak No 14 (Borsa Fast Food Kar^ Soluğı) Bero^lu V.tı 24S 06 b8 69 MEİS CAFE&BAR Perşembe REMBETİKO Cuma KAĞIT GEMİ Mıs Sokak No 20 Rez: 244 22 70
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog