Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER GPKK'İ oMuruldu • Haber Merkezi - Güneydoğuda PKK'ye yönelik olarak sürdürülen operasyonlar sırasında gûvenlik kuvvetleriyle çatışmaya gıren 6 terörist öldûrüldü. Olağanüstü Hal Bölge Valilıği'nden yapılan açıklamaya göre, Hakkâri 'nin Şemdinli ilçesi Durak Köyü yakınlannda 4. Tunceli'nin kırsal kesimi ile Mardınin Nusaybin ilçesi Erdoğru ICöyü yakınlannda birer olmak üzere, toplam 6 terörist öldürüldü. Menteşe trafiği denetledi • A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tçişleri Bakanı Nahit Menteşe, trafik konusunun yalnızca polisi değil tûm toplumu ilgilendirdiğini belirterek herkesi bu konuya duyarlı olmaya çağırdi. Menteşe. otoyolda denetimi arttırmak için "otoyol polisi" kurduklannı bildirdi. tçişleri Bakanı Menteşe, Ankara-tstanbul E-5 karayolunda polislerle birlikte trafiği denetledi. tstanbul yolu 70. kilometrede bulunan Pınar Bölge Trafik tstasyonu'nda gazetecilerle yemek yiyen Menteşe, burada basın toplantısı düzenledi. Çulhaoğhı ve Akyol yol açtı • BARTL\(AA)-Yapımı tamamlanan Barttn Abdipaşa-Ulus karayolu, Bayındırlık ve lskân Bakanı Halil Çulhaoğlu ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un katıldığı törenle hizmete açıldı. Çulhaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Batı Karadenız Bölgesi'nin ulaşım açısından çok yetersiz kaldığını, bölgeyi Doğu Karadeniz ve Avrupa'ya bağlayacak entegre yollar için çalışmalar başlatacaklannı söyledı. Moğultay'a gensoru • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-RP, •'partizanhk" yaptığı gerekçesiyle, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkında gensoru önergesi açılması istemiyle önerge verdi. RP Grup Başkanvekili Şevket Kazan tarafindan dün TBMM Başkanlığı'na veriîen önergenin gerekçesinde, Moğultay' ın infaz kurumlanna kendi yandaşlannı tayin ederek partizanhk yaptığı itirafında bulunduğu ileri sürüldü. Özfatura'ya tazminat davası • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Eski Biiyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, Burhan Özfatura'nın kendisine yönelik suçlamalan nedeniyle 5 milyar liralık tazminat istemiyle iki ayn dava açtı. Çakmur, dün yaptığı açıklamada. Ozfatura'nın kendisine yönelik olarak "Devletüı, halkın parasını kullanan ve yiyen Çakmur'un kuıtuluşu yok, Çakmur 5 yıl Izmirlinin parasını kaşıkla yedi, biz sapıyla geri çıkaracağız, tutuklanıp cezaevine gjrecek. asıl suçlu Çakmur dur. Bu kişiler, her an yurtdışına kaçabilirler. Qnlem alınması şart hale gplmiştir" suçlamalannda bulunduğunu anımsattı. TKİ'de yevmiye kesimi ft ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Türk-tş'in 8 ağustos eylemleri nedeniyle Türkiye Kömür İşletmeleri'nde (TKl) binlerce işçinin 8 ve 9 ağustos yevmiyelerinin kesildiğibildirildi. Türkiye Devrimci Maden Arama ve tşletme lşçileri Sendikası (Dev- Maden-Sen) Genel Başkanı Tayfun Görgün, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Ne tş Kanunu'nda ne de işletme toplu iş sözleşmesinde. işverene tek taraflı olarak tanınrnış böyle bir ücret kesimi ceza yetkisi vardır. Ömeğın Soma-ELl'de 2007 işçıden kesinti yapı lmazken 2400'den fazla işçinin iki yevraiyesi kesılmiştir" dedi. Çiller'den Aga ailesine ziyaretBaşbakan Tansu Çilkr, Gümiilcine'de geçirdiği trafik kazası sonucu vasanıını yitiren eski Gümülcine Millervekili Dr. Sadık Ahmet'in ailesini ve Haseki Hastanesi'nde tedavi gören İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga'yı ziyaret ederek, "geçmiş otsun" dileğinde bulundu. Aga'ya Türk bayrağına sanh Kuran hediye eden Başbakan Çiller, Aga'nın SSK Bakırköy Doğumevi'nde asistan doktor olan kızı Emine Ertiirk'ün 50 giinlük bebeği Eeem'i kucağına alarak bir süre sevdi. Çiller, Koşmolu Kalp ve Araşürma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, oğiu Levent ve kızı Funda ile de görüşerek çeşitli hediyeler verdi. Başbakan Çiller, her iki ziyaretinde, "Türk milleti size sahiptir. Türk milleti bundan başkasım kabiıl etmez. Ben de kabul etmem" dedi. Başbakan Çiller'in, bir isteği olup olmadığını sorması üzerine ise Mehmet Emin Aga, "Anavatan bana büyük ilgi gösterdi" diye konuştu. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) * Yılmaz'ın sağda birlik girişimi DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. eski ANAP milletvekillerinin gönlü- nü almak, DYP'li küskünleri de ANAP'a çekmek ve sağda bir- leşmeyi partısinde gerçekleştir- mek için kollan sıvadı. Yılmaz, bugün Didim'de 17. ve 18. dö- nem millervekillerine yemek ve- recek Yemekte, eski millerve- killerine ANAP'a katılmaları konusunda çağnda bulunacak olan Yılmaz'ın yann sabah da bir basın toplantısı yapması bek- leniyor. ANAP, ara seçim ve erken se- çimtartışmalannın sonaermesi- nin ardından genel seçim hazır- lıklanna hız verdi. İlçe kongre- lerinin startını veren ANAP, Di- dim'deki yazlık kooperatiflerde bulunan 17. ve 18. dönem mil- letvekillerine yemek vererek sağda birleşmenin ilk adımını atacak. Yılmaz'ın Sıvan Otel'de vereceği yemeğe çok sayıda es- ki ve yeni milletvekilinin katıl- ması bekleniyor. Yılmaz, ye- mekte, eski milletvekillerinden, ANAP'ın ıktidar yürüyüşünü başlattığını belirterek Çiller'e karşı kendisine destek venlme- sini ve ANAP saflannda yer al- malannı isteyecek. Mesut Yılmaz'ın yann sabah da bir basın toplantısı yapması bekleniyor. CHP liderinin kurmaylan, Deniz Baykal'ın çok şanslı olduğunu belirterek uyardı etin'e 'aday olma' öğüdüANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hik- met Çetin'e, ya- kın kurmaylan tarafindan "Deniz Baykal çok şanslı görünüyon aday olma" telkini yapıldı. Adalet Ba- kanı Mehmet Moğultay ve Devlet Bakanı OnurKumbaracıbaşı'nın da aynı görüşü paylaştıklan ve "Bugüne dek çatışan Erdal tnönü misyonu ile Baykal misyonunun • Kurmaylanyla kongre sürecini değerlendiren CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e, "Baykal geliyor. Artık önünü kesmek mümkün değil. Madem delege istiyor, bir kez daha denenmeli. Aday olmayın" telkininde bulunuldu. Çetin ise erken havlu atmak niyetinde olmadığını belirterek gelişmeleri izleme karan aldı. artık birleştirilmesi gerekir"görü- şünün dile getirildiği öğrenildi. Kumbaracıbaşı. seçime giderken uzlaşmanın zorunluluğuna dikkat çekerek, "Aynıgemininyolculan- nı kaynaştırmak lazım. Aksi hal- de parti içinde bölünmeolmasa bi- leseçmen kitlesini dağıtınz" dedi. Adalet Bakanı Mehmet Moğul- tay da, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. "İhtilafsiAtaraflann bilek güreşi yapmadığı bir kurul- tay olmalı. Herkes partiyi yarala- madan seçime hazıriamâlKJır" gö- ruşünü dıle getırdı. Çetin'in ya- kın çevresindeki bakanlann bu değerlendirmeleri, "Çetin'i terk ediyorlar. kendilerine yer anyor- lar" yorumlanna neden oldu. Bolu ve Nevşehirdışındaki tüm il kongrelerinin tamamlanması- nın ardından, Deniz Baykal adı öne çıkınca. çeşitli arayışlar gün- deme geldi. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, önceki gün Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, Devlet Baka- Notlar Kazanma hesabı, ideolojiyi unutturdu TÜREYKÖSE ANKARA - 9 Eylül 1995 tari- hi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı ola- rak 9 Eylül 1923'te kurduğu CHP'nin çalkantıh tarihinde yeni bir dönüm noktası olacak. CHP'nin 72. kuruluş yıldönü- münde yapılacak bu kurultay ön- cesinde, ortalıkta ne "ulusal sol' ne 'evrensel sol' ne 'toplumsaldö- nüşüm projesi' ne de 'am ok" tar- tışmalan var. tttifaklarkurulur, it- tifaklarbozulur, tüm hesaplar ka- zanmaya dönük. Sosyal demokratlar, ıdeoloji tartışmalanndan çok, 'Ata- türk'ün partisinin" 6. genel baş- kanının kım olacağı. yönetimin ve bakanlıklann nasıl paylaşıla- cağıylailgili... CHP kulislerinde, herkes hanl hanl delege hesabı yapıyor, ekip- lerin delegeleri birbirine eklenip çıkanlıyor, kâğıt üzerinde ittifak- lar', 'cephe'ler kuruluyor, bozulu- yor. Tüm bu hesaplar, tartışmalar sırasında ideolojinin adı bile geç- miyor. Kimse, CHP'nin 'makus' tali- hinin nasıl aşılacağı ile de çok il- gili görünmüyor... İSKİ olayı sırasında Nurettin Sözen'i 'hedef adam' ilan eden 'yenilikçi sol'cular, bugün Sö- zen'le ittifak yapıyor. CHP'nin bütünleşme öncesi lideri Deniz Baykal ile kendisini feshederek CHP'ye katılan SHP'nin Genel Başkanı Murat Karayalçın, An- kara il kongresinde aynı adayı destekliyor. Çankaya Belediye Başkanı Dogan Taşdelen, önce Baykal ile yemek yiyerek destek bildiriyor, sonra Baykal dığer adaydan yana tavır koyunca, "Baykal'ı desteklediğün habeıie- ri doğru değüdir" diye açıklama yapıyor. Son dakikada Karayalçın ekibi, yıllardır karşıt olduğu Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşde- len ile anlaşıp sol kanadın adayı- nı destekliyor. lzmir'de Çetin ile Karayalçın aynı adayı destekliyor. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Özker Ozgür başkanhğuıda bir heyeti Başbakanhk makanunda kabul erti. Baykalcdar Ege'de de önde MERİH AK İZMİR- Ege Bölgesi'ndeki CHP kongrelerinden en kârlı Bay- kalcılarçıktı. 4ildeil başkanlığını kazanan Baykal yanlılan. diğer ıl- lerde de kurulay delegeliklennde ağırlıklannı koydular. Buna karsın Izmir'in yenilikçi sol aday Osman Ozgüven tarafindan kazanılması- nın ardından bu grupta hareketlilık başladı. İzmir'in yanı sıra Muğla. Uşak kurultay delegasyonlannın yenilikçi sola yatkın olduğu göz- lemleniyor. CHP'de kurultay öncesınde lider arayışlan başladı. Bazı kesimler adaylar ortaya çıkmadan konuş- mak ıstemedıklerini belirtirlerken, bir kısmı açık tavırlannı da ortaya koymaya başladılar. Ege'de il baş- kanlıklannda ağırlık Baykalcı- lar'dan yana olmasına karşın ku- rultav delegelığınde başa baş bir mücadele yaşanıyor. Ege Bölgesi'nde tüm kentlerde danışma kurullan eylül ayı başın- da toplanacak. Daha sonra da Ege'dekı ıl başkanlannın bir araya gelmesinin ardından ortak birtavır sergilenecek. CHP'nin îzmir İl Başkanı Os- man Ozgüven, daha önce parti ça- lışmalannda kredılerini kullanan- lann aday olmaması gerektiğini di- le getirdi. Bu kişilerin CHP'yi ile- riye götürmelerinin şöz konusu ol- madığını savunan Ozgüven, "Bu kişiler, partimizin bolca kredisini kullandılar. Bu kredileri bitirdiler. Güç kazanacağımız yerde güç kay- bettik" dedi. lzmir'de ağırlık, yenilikçi solcu- lann. Kurultay delegelerinin 27'si- nin bu gnıbun çıkaracağı adayı destekleyeceği belirtiliyor. 3 kişi- nin kararsız olduğu, bunun yanı s1 ra 8 kişinin de Baykal 'a destek v receği öğrenildi. Muğla'da da ağırlık yenil'' solda. 11 kurultay delegesir" 10'u yenilikçi solun çıkarrp1 adayı bekliyorlar. l'inin ise'" 1 Baykalcı olduğu bildiriliyot DYP'de muhalefet, mücadelede karak AYŞE SAYIN ANKARA - "Sessiz muhaliikr" arasmda yer alan Ankara Millervekili Tmaz Titiz'in istifası üzerine DYP'de gözler, parti içi muhalefete çevrildi. Parti içi muhalefetin önde gelen isimlerinden İrfan Köksalan, Tmaz Titiz'in çok yakın arkadaşı olduğunu ve kendisine 1.5 yıldır "İstifa edelim" önerisinde bulunduğunu belirterek, "Ancak biz, partide sonuna kadar kalıp Sa>ın Hüsamertin Cindoruk'la biriikte mücadclemizi sürdüreceğiz. Bu parti bizün" dedi. Köksalan, kavgasını kendi kurduğu radyo istasyonuyla verecek. Hakkında, Titiz^e birlikte isrifa edeceği söylentileri yayılan trfan Köksalan. bu iddiayı yalanlayarak, "İstifa benim için en son çare olur r dedi. Cindoruk'un istifada kararlı olduğunu dabelirten Köksalan. şunlan söyledi: "Sayın Titiz bana 1^ yıkur. 'Artık bu parti- gidelim' diyor. Kendisi son derece yakın arkadaşun. Son derece dürüst bir insan. f? Titiz, her ne kadar 1991 'de DYP'den mUf tal1 seçilmişse de iki dönem ANAP mflletvel*'1 y ^ 0 - Ama ben AP'den bu yan& bu davanın Up fVa ' Kolay kolay bırakıp girmem mümkün^1 - Bundan sonra Sayın Cindoruk'u ö n d 1 ^ 3 ? . sectik. Gözümiizii kırpmadan, ona d^ v e n n z - Bu aşamada, Sayın Cindoruk'u y a l r . l r a h m a m ı z söz konusu olamaz." Tansu Çiller yiîUÎ1 ^ f mücadeleye kararlı olduğunu belır 1 ^^ a DYP Türkiw'nin çimentosudur. etmeyiz. 7 mîljar liraja Hilton Ot i ö ^ kongre yaparak. Orta Asyada p : n ^ a r ~ " ? e kanlarak D\'P'Ii olunmaz" göri^ ü " e g e t l r d l - nı Onur Kumbaracıbaşı. Genel Başkan Yardımcısı EtemCankur- taran, Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Yılmaz ve Erol Tuncer'lc bir görüşme yaptı. Bu toplantıda Çe- tin'e, "Baykal geliyor. Arük önü- nü kesmek mümkün değil. Ma- dem delege istiyor, bir kez daha denenmeli. Aday olmayın" telki- ninde bulunulduğu öğrenildi. Çe- tin'in ise daha baştan "havlu at- maya" karşı çıktığı, bu nedenle gelişmeleri bir süre daha izleme yanlısı olduğu bildirildi. Kulislerde. Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın Çetin ile Baykal arasında diyalog aradığı ve "partide bugü- ne dek hep kavga eden Er- dal tnönü-SODEP misyo- nuyla Baykal misyonunu barıştırma, birJeştirme" çabasına girdiği dile geti- rildi. Murat Karayalçın ekibi i se "koJektiryönetim*' öne risinc yanıt bekliyor. B ekibin bir süre içe dönk çalışma yapmayı kararis- tırdığı bildirildi. Karayalçın'ın kur< a y- lan, Çetin'in karşısına tek çıkma arayışlanv 1 olarak. "BizüniçrÇetinya da Baykal fark <"»«• Çe- tin 6 aydır sün* karşumz- daokİu"dedı>' Yenilikçi v k a n a t tem- silcilerideb' l a f t a s o n ubir araya gele* gelişmeleri değerlend*c e k 1 e r B u k a " natta. tat» e bulunan An- kara MiI t v e k i 1 ' Mümtaz SoysalV ar Ş' tepkileryük- sek se-" d i l e getirilmeye başlar- fst pul Mılletvekili Er- c a n arakaş, "Kongreler ddf n ' n hükümeti bırak- m ? a n vana olduğunu, ye- ni r çizgi, yenilenme iste- (jni ve işçiyle. emekçiyle, JınJarla tekrar diyaloğa •flmesini istediğini ortaya .\vdu. Bunlar bizim dü- üncelerimiz. Bu düşünce- ier çerçevesinde çahşmala- nmızı yürüteceğiz. Tabana dayanmayan uzlaşma ve kolektif yönetim uygulana- bilirdeğildir'*dedi. Çalışma ve Sosyal Gü- yenlik Bakanı Ziya Halis, Istanbul'da işgücü yetiştir- me kurslannın mezuniyet töreninde gazetecilerin so- rulannı yanıtlarken Deniz Baykal'ın CHP Istanbul tl Kongresi"nde aldığı sonu- cu değerlendirmekten ka- çınarak "Kurultay toplan- dıgı zaman çıkacak sonuca bakın" dedi. Halis, Baykal'ın kurul- tayda başkan seçilmesinin de partide bölünmelere yol açmayacağını söyledi. Uz- laşmanın her zaman için önemli olduğunu da belir- ten Ziya Halis. "Tek aday için çaba gösterebiliriz'' de- di. CHP'nin seçime hükü- metteyken gırmesinin yararlı olacağını da belir- ten Halis, "Erken genel seçimi sağlayarak seçime gidiiirse herkes bu hükümetten kurtulur" de- di. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Voynun Kılıçla Suudi sermayesi, hızla Türkiye'ye sokulurken su- sanlann, şirketler kurulurken "Türkiye çağatlıyor" di- yenlerin, eğitim kurumları şeriatçı kadrolaşmayı sür- dürürken gözlerini kapayanların konuşmaya hakkı var mı? 1980'li yıllarda tüm bu gelişmeler olurken Uğur Mumcu, 'Rabıtazinciri'ri\ bomba gibi patlattı. FiatM- ta'nın Türkiye'deki kollannı belgeleriyle ortaya koy- du. O yıllar Rabıta'yı savunanlar kimlerdi? Şeriatçı basının tosuncukları... Çünkü Rabıta'nın Türkiye içindekı kolu olan Suudi kökenli bankalar, 'şeriatçı tosuncuklann'çıkardığıga- zetelere SEKA'dan 'parasını bastınp' kâğıt sağlıyor- du... Işte 23.3.1987 tarihli Sabah gazetesinde yayımla- nan bir haber: "Resmidin görevlilerimize maaş veren, Meclis'te- ki camiye milyonlar yatıran 'Rabıta örgütü'nün şim- di de dolaylı yönden basını kontrol ettiği görûlüyor. Merkezi Suudi Arabistan'da olan Rabıta örgütünün Türkiye uzantısı olduğu iddia edilen 'Faisal Finans'/n son iki aydır üç gazetenin yüz milyon lirayı aşan kâ- ğıt parasını verdiği tespit edildi..." Rabıta'nın Türkiye içindeki ilişkileri 'çorap söküğü' gibi ortaya döküldükçe şeriatçı tosuncuklar, avaz avaz bağırıyorlardı. Tercüman gazetesi yazarı Ergun Göze, bakın ne diyordu: "Rabıta-ül Âlem-ül, Islami-şeriatçı bir örgütmüş. Nasıl olup da Almanya'daki din görevlilerimizin ma- aşını verirmış? Aman efendim, birfırtına, birfırtına... Demeyin gitsin. Ellerinden gelse Istiklal Mahkemesi kurup 12 Eylül Başbakanı'ndan, bakanlanndan ve tümünden hesap soracak, intikam alacaklar. Meselenın aslına girmeye hiç lüzum yok... Belki doğru, belki yanlış bir harekettir. Usulden girelim... Kim bu iddıanın sahipleri? Rabıta 'yı, şeriatçılıkla suç- layanlar kımler? Marksıst yoldaşlar! Marksizmi ken- dilerine şerıat olarak seçmiş olanlar! Birazaltını kanştınrsanız, görürsünüzki 'Rabıta'dan korkanlar aslında zabıtadan korKanlardır." Faisal Finans tarafindan SEKA'dan alınan kâğıtla- n kullanan üç gazetenin adını merak edenler için ya- zıyorum: Türkiye, Milli Gazete ve Tercüman. • • • Millı Gazete. Refah Partısi'nın destekçisidir. Milli Gazete, Suudi Arabistan'daki 'kılıçla kafa koparma' operasyonunu desteklemektedir. Acaba RP lideri Necmettin Erbakan bu olaya na- sıl bakmaktadır? Halil Nebiler'in 'Türkiye'de Şeriatın Kısa Tarihi' adlı kitabının 137. sayfasında Erbakan Hoca'nın, 13 Mayıs 1990 yılında Sıvas Sıcakçermik'te 'RP Eğitim Semineri'nöe yaptığı konuşma, bu olaya 'nasıl bak- tığını' çok iyi yansıtıyor. Erbakan şöyle diyor: "Cihada para verilmeden Müslüman olunmaz. Ki- şinin MüsLJmanlığı cihada verdiği parayla ölçülür. Bir Müslüvan, zekâtını götürüp fakire veremez. Ze- kâtını be)t-ül mala, cihat ordusunun karargâhına ve- recektir. Sen kendi kendine zekât veremezsin. Beyt- ül mal aağıtır. Parti çalışmalan için zekât parasından harcana yapılır. Zara 'ya ilçe müşahitleri seçmeye gi- deceksin. Atladın arabaya, arabanın benziniyok. Iş- te buzekât parasıyla arabanın benzinini alabilirsin. Zek& Refah 'a vereceğiz, o uygun yehere dağıtacak. BufJ böyle yapmakla zekâtın kimin tarafindan veril- dip belli olmayacak, daha çok sevap alınacak, ala- nn kalbi Refah 'a ısınacak. Böylece insanlan Refah 'a, <ani Islama çeviriyoruz. Biz Müsiümanız, biz Kuran'ı hâkim kılmak isteye- ne gideceğiz. Hepimiz Refahçı olmaya mecburuz, çünkü cihat ediyoruz. Bize, 'Ayrı çalışalım, bunlar ça- lışmıyor' dıyemezsin. Boynun kılıçla vurulur. Refahçı olmadan Müslüman olman mümkün değildir. 'Niye Refahçı olmak zorundayız' diye sorariarsa, 'Bu na- mazı niçin kılıyorsam onun için Refahçı olmak zorun- dayım 1 diyeceksin. Cihat farzı bu orduya katılmadan ve biat etmeden olmaz. Altı milyar insan, Refahçı ol- mak zorunda. Madem ki Müslümansın 'Refahçıyım' demelisin. Refahçı olmakla oturduğun yerden se- vap alıyorsun, be akılsızadam. Şuurla Refah'a çalı- şan cennete gidiyor. Neden? Çünkü Refah demek, Kuran'ın nizamını hâkim kılmak demektir. Sen, her- kese faydalı olmaya mecbursun. En faydalı olan, ci- hat edendir." • • • 1980'li yılların ortalarına doğru Suudi ve Iran ser- mayesi camileri, Kuran kurslarını, yurtlan paylaşmış- tı. Suudi-İran rekabeti kızıştıkça, Nakşiler, Nurcular, Süleymancılar, Fethullahçılar, Milli Görüşçüler, 'pas- tadan pay almak için' birbirlerine girdiler. Başbakan Turgut Ozal, "Tün\iye çağ atlıyor" derken şeriatçı ku- şatma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, polis örgütünde, Milli Eğitim'de örgütlenmesini bitirmiş; il, ilçe, kasa- ba ve köylerde de ivme kazanmaya başlamıştır. Turgut Özal, şeriatçı desteğin hep ANAP'ta kala- cağını, Refah Partisi'nın bundan yararlanamayacağı- nı sanıyordu. Rabıta'nın Türkiye kolu olan Suudi kö- kenli bankalara da bu yüzden ayncalıklar tanınıyor- du. O yıllar yüzlerce öğrenciye burs veren Rabıta, ANAP'ın desteğiyle 'şeriatçı örgütlenmeyi' Iran'a kaptırmamak için kollan iyice sıvamıştı. Yann da Burhan Özfatura'dan Atilla Yurtçu'ya; Korkut Ozal'dan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'a Yusuf Ozal'dan Fethullah Gülen'e dek uzanan öy- küyü yazacağım... DYP'den istifa eden Titiz, YDH'ye kanldı ANKARA(ANKA)-Ye- ni Demokrasi Hareketı li- deri Cem Boyner,eski DYP Ankara Millervekili Tuıaz Titiz'in partisine katılması- nın içi boşalan merkez par- tilennden büyük bir beyın göçü yaşandığının en açık göstergesı olduğunu söyle- di. Boyner, 'Meclis'tekigiz- li YDH'lüerT partisine ka- tılmayaçağırdı. DYP'den geçen hafta ıs- tifa eden Ankara Miletve- kilı Tınaz Titiz, genel mer- kezde düzenlenen bir tö- renle YDHye katıldı. Cem Boyner. törende yaptığı konuşmada, Y- DH'nin sıyaset sahnesin- dekı yeni, farklı çızgisıni ve ilkelı siyaset yaptığını görenlerin partisine yönel- diğıni söyledi. YDH lideri Cem Boy- ner, "YDH şu anda içi bo- şalan merkez partilcrinin en ciddi altcrnarifi oldu. Si- yasette ckkii bir beyin göçü- nün gerçekleştiğini görüyo- ruz. Sayın Titiz az sayıdaki önemli devlet adamlann- dan biri olarak, hiçbir za- man bulaşmamasına rağ- men içinde yer aldığı parti- lerin kirli siyaset anlayısın- dan sıynlarak YDH 'ye güç vermiştir. Dansı Meclis'te- ki diğer gizli YDH'lilerin başına" dedi. Boyner, RP dahil bütün partilerden milletvekille- riyle zaman zaman siyaset konuşmak üzere bir araya geldiklerını, ancak gün- demlerini hiçbir zaman transferin oluşturmadığını söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog