Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi GenelYayınYönetmenı Orhan K.rinç • D15 Haberler Erguı» Bılcı • Istıhbarat: Yalçın YayınKunılu hhMiS«4çuk<Başkan). Genel Yavm Koordinatöru Hikmet Ç*kır • Ekonomı. Bileot Kızanlık • KLûltür. Orhao Erinç, Okta> Knrtböke. Çetinkaya • Yazıışlerı Müdürlen HandanŞenköken »Spor Abdîlkadir Yücelmın Ozgen Ac*r, Hikmrt Çetinkay», Ibrahim YlldlZ (Sorumlu), Dİnç Tayanç • Makaleler Sami K»r»ören •Çevın Sevfettin Şüknın Soner, Ergun Bakt, Diırç • Haber Merkezı Müdurü Hakan Kara Turhan • Düzeltme Abd.lhıhY»zKi»Bılgı-B<:l- Tayanç, tbrahim Yüdız, Orhan • Gorsel Yönetmen Fikret Eser ge Edibe Buğr» • Fotoğraf Erdoğ»n Köscoğlu Bunah. Mustaf. Balbay. Ankara Tentsılcısı Mustafa Balbi) • Haber Müdünr MuesseseMödürQ.ErolErkut»Ko- MEDYA C: • Yöneüm MEOYA G: • Doğan Alan Atatürk Buh an No 125. Kat 4. Bakanlıklar- ordınatör Ahmet Korub»n • Kurulu Başkanı-Genel Yöneüm Kurulu Ankara Tel 4195020 (7 hat), Faks 4195027*IzmırTem- Muhasebe Bölent Yener • tdare: Müdür Gülbin Erduran Başkanı - Genel sılcısı SerdarKızık,H.ZıyaBrv 1352S.2/3Tei 4411220, Hfiseyin Gürer • tşletme Öod«r • Koordınatör Reha Müdur Clrtü» Ak- Faks 4419117•AdanaTemsilcısı:ÇetinYiğenogıı,lnönü Çefik»Bılgı-tşlem:Naatııal»Bıl- Iptman • Genel Müdür men • Murahhaı Cd. 119S No.l Katl.Tel. 3522550. Faks 3522570 gısayar Sıstem. Mirüvet Çiler Yardımcısı MiaeAkdag üye BonGönenc ^ avnnlavan ve Basan: Yenı Gun Haber -\iansi Basın ve Vavmcılık A $ TüÂocag,Cad 31 41 Cığlloğlu 34'O4 Ist PK 246 tstanbul Tel <02\2> 51IOSO5 CUhtt) Faks (0-212)513 85 9' 24 AĞUSTOS 1995 İmsak. 4.42 Güneş:6.15 Öğle: 13.14 Ikindi: 16.57 Akşam 19.58 Yatsı: 21.25 MEDYACTel 51407 53 - 513 95 «0 - 513 8460-61, Faks 5118466 TÜBİTAK tarafmdan hazırlanan raporda, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması istendi Ozgür düşünce içm laik eğitim Kanikatüp müzayedesi • Çeviri Servisi - ABD'de yayımlanan Mad mızah dergisinın karikatürleri açık arttırmayla satılacak. Sanatçı Mort Drucker'm Eylül 1990 tarihli Mad dergisinin kapağında yer alan karikatûrü, orijinal Mad koleksiyonunun 400 parçasından sadece biri. Ekim ayında özel bir açık arttırma ile satışa sunulacak bu karikatürün 3000 dolann ûzerinde bir rakama satılacağı tahmin edıliyor. (Fotograf: AP) Bütünleme smavlam eylülde H Haber Merkezi - Anadolu Ünıversıtesi'nin uzaktan öğretim sisterru uygulayan îktisat \e tşletme fakültelen ile Açıköğretım Fakültesi'nınbazı programlannda bütünleme sınavlan 2 ve 3 Eylül 1995'te, Açıköğretım Fakültesi'nın önlisans programlan ile lısans tamamlama programlannın bütünleme sınavlan 9-10 Eylül 1995'te, sağlık personeli programlannın bütünleme sınavlan ıse 16 ve 17 eylülde yapılacak. Veteriner Sağlık ve Tanm Önlisans programlannın ara sınavlan ise9-10 Eylül 1995'te gerçekleştirilecek. Güvenli • Haber Merkezi - Mazda'nın yenı 323 serisinın ikı otomobili Lantis ve Famılıa Türkiye'de piyasaya sürülüyor. Dünyanın birçok yennde beğenilen ve gûvenlik unsunınu ön plana çıkaran modellerin spor otomobil meraklılannın ilgisini çekmesi bekleniyor. Seriler geliştirilirken çok fonksiyonlu bir formla gövde sertlığı gerçekleştirmeye özen gösterilmiş. Önden, arkadan ve yandan çarpmalann çok geniş simülasyon çalışmalan, Lantis ve Familia serilerinin yolcu güvenligini en iyi şekilde sağlamasına neden olmuş Telefon sapıklanna önlem • ANKARA (Cumhuriyet Büroesu) - Türk Telekominikasyon AŞ. sayısal ekranlı telefon sistemini eylül ayında hizmete sokuyor. Bu sisteme göre telefonun çaldığı andan itıbaren arayan kişinin numarası cüıazın ekranında görülebilecek. Böylelikle telefon sapıklannm numaralan belirlenerek gerekli işlemler yapılabilecek. Edinilen bilgiye göre. "No" 7" adı verilen sayısal ekranlı telefon sistemi, ilk olarak lstanbul'da eylül ayında uygulanmaya başlanacak. Hükümete 'eğitinf suçlaması • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - ANAP Bilecik Mılletvekıli Mehmet Seven. hükümetin polıtikalanyla ülkeyı "allak bullak" ettiğini savunarak, "Mılli eğitimimizi de allak bullak ederek. 'zedeler' kervanına 'ilköğretimzedeleri' de kattınız" dedı. Seven, dün TBMM Başkanlığı'na Başbakan Tansu Çiller tarafından yanıtlanmak üzere sunduğu soru önergesinde, ilköğretimde kullanılan kitaplann her yıl degiştirildiğıni belirterek "Bir önceki yıl en iyisi diye okutulan kitaplann, bir sonraki yıl değiştirilmesinin anlamı nedir" diye sordu. •TÜBÎTAK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulan Eğitim Raporu'nda, "Sorgulayan ve dogmalara saplanmadan özgür düşünebilen insanın, ancak laik öğretimle yetiştirilebileceği" vurgulandı ve temel eğitim süresinin 8 yıla çıkanlması istendi. ANKARA (Cumhurivet Biiro- su)-Türkıve Bılımsel ye Teknık Araştırma Kurumu (TÜBlTAK) tarafından hazırlanan bir rapor- da, eğitimde firsat eşitliğinin sağ- lanması gerektiğine dıkkat çeki- lirken, Milli Eğitim Bakanlığı ör- gût yapısının yeniden düzenlen- mesinin kaçınılmaz olduğu bildı- rildi. Temel eğitim 8 yıl olsun "Sorgulayan ve dogmalara sap- lanmadan özgür düşünebilen in- sanın. ancak laik öğretimle >etiş- tirilebileceği"\urgulanan rapor- da, "Eğitimin rüm kademelerin- de yabancı dille eğitim konusu ye- niden düzenlenmdi, temel öğre- tim süresi 8 yıla çıkanlmah. Eği- tim programlan, anayasada yer alan cumhuriyetin temel ilkeleri doğnıltusunda ete alınmalT öne- nlerine yer venldı. TÜBlTAK tarafından. "7. Plan Döneminde Öncelikle Ele Alın- ması Öngörülen Temel Yapısal Değişim Projeleri"kapsamında hazırlanarak Milli Eğitim Bakan- lığı'na gönderilen "Eğhiınve Öğ- retim Reformu Konusundaki Yaklaşun Çerçevesi ve Görüşleri" adlı raporda. eğitim sistemındekı tıkanıklıklan gidermek açısından köklü çözüm önerilerine yer ve- rildi. Türkiye'nin aydınlık bir gele- ceğe ulaşması için bılim, tekno- loji ve sanayi yeteneğinin yüksel- tilmesı gerektiğirun vurgulandı- ğı raporda. bu başanlmadan, ne globalleşen dünyada ne de böl- gesel bloklaşmalar çerçevesınde onurlu bir yer edınılebileceği sa- vunuidu. Eğitim-öğretimın bir bütün ol- duğunun ıfade edildiği raporda, öngörülen toplumsal. siyasi ve ekonomik hedeflere ulaşmak için, konunun sistemsel bir bü- tünlük içinde ele almmasının ge- rektiği vurgulandı. Raporda. "Merakeden,özgür- ce düşünen, herhangi bir dogma- va saplanmaksızın sorgulayan ve tartışan insan yetiştirmek. eğitim ve öğretim sürecinin başlıca ilke- si kabul edilmelidir. Bunun olmaz- sa olmaz koşulu. eğitim ve öğYeti- min birtiği veyaygın laiköğretim- dir" görüşüne yer venldi. Raporda. TÜBlTAK tarafın- dan eğitim ve öğretimdeki eksik- hklerinin giderilmesı için geliştı- rilen öneriler de şöyle sıralandı: Öneriler - Eğhimin içeriği ve yöntemi ça- ğın ihtiyaçlanna göre geliştirile- rek eğitimin niteliği yükseltilmeli ve her kademedeki eğitim hizmet- leri yaygınlaşbnlarak firsat eşidi- ği sağİanmalıdır. - Eğitimin her kademesınde teknoloji desteklı eğitim yapıl- malı. kitle eğitimine ve uzaktan öğretime önem venlmelıdir. - Temel öğretim 8 yıla çıkanl- malı ve öğretim programlan bi- rejlerin yeteneklerinin geliştirU- mesine imkân verecek şekilde ye- niden düzenlenmelidir. - Zorunlu temel eğitim dışında, eğitimin her kademesınde hızme- tin bedelınm, bu hızmetten yarar- lananlar tarafından karşılanması sağİanmalıdır. - İlköğretimden başlamak üze- re öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve başanlan doğrultusunda yön- lendirilmesi temel amaç olmah- dır. - Eğitimde en önemli unsur olan öğretmenler, eğitim uzmanı ve öğretim elemanlannın sayı ve niteliklerinin yükseltilmesi ve üs- tün nitelikli öğrencilerin bu ala- na yönlendirilmeleri sağİanmalı- dır. - Eğitimin tüm kademelerinde yabancı dil eğitimi konusu yeni- den düzenlenmelidir. - Ünıversıtelerı bir yanş orta- mına sokacak. yönetıcilere yetki tanıyan ve ünıversitelen hareket serbestliğine kavuşturacak yasal düzenlemeler yapıîmahdır. - Üniversitelere, gelir yaratma ve harcama ile ilgili konularda karar serbestliği sağlayacak mali özerkük verümelidir. Sekizinci sınıfta okutulacak însan haklan dersi başlıyor •Milli Eğitim Bakanlığı, 1995-1996 öğretim yılmdan itibaren okutulmaya başlanacak "vatandaşhk ve insan haklan eğitimi" dersine ilişkin öğretim programı uygulama lalavuzunu hazırladı. Buna göre dersin işlenmesi sırasında Nasreddin Hoca fıkralan ve Hz. Ömer'in adaleti gibi konulardan da yararlanılacak. Sorular yanıtsız kaldı Kayıp tablolara kuşkulu savunma • Kayıp tablo skandahyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Gûzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel. iddialan reddetti. Ancak kayıp olduğu iddia edilen eserlerin yerine aynı sanatçılann konu, isim ve ölçü farkhhğı olan başka yapıtlan gösterilirken, kimi eserler için de 'mutlaka depodadır' yanıtı verildi. ANKARA (Cumhuri> r et ren tablosu, Özel'ın basın r Bürosu) - Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel. kayıp tablolar skan- dalı konusunda düzenledi- ği basın toplantısında, ka- yıp listesine ilişkin bütün sorulan yanıtlayamadı. Ka- yıp listesınde bulunan İb- rahim Çallı, Hoca Ali Rıza, thsan Cemal Karaburçak, Ahmet Zi\a Akbulut, Saip Tunave Fİkret Mualla nın yapıtlan ortaya çıkanla- mazken. bazı yapıtlarda da. ölçü, isim ve konu farklı- lıklan olduğu belirlendi. Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel. Cumhuriyet'in u Kayıp tablo skandalı'başlıklı ha- ber dizısiyle kamuoyuna duyurduğu dosya üzerine dün düzenledığı basın top- lantısında, Kültür Bakanlı- ğı koleksıvonunda 4 bine yakın sanat eserinin bulun- duğunu ve bakanlığa bağlı müzelerden eser çalınma- sının olanaksız olduğunu savundu. Basının "tablo- lar" konusunda duyarlılı- ğından son derece hoşnut kaldığını kaydeden Özel, iddialann doğru olmadığı- nı savundu. Ziraat Banka- sı'nın lOtablosunun müze- de bulunduğunu anlatan Özel, kayıp listesinde yer alan diğer yapıtlann da mü- ze deposunda olduğunu söylemesine karşın depo gezısınde yapıtlar gazete- cilere gösterilmedi. Ölçttve isimler farkh Ankara Resım ve Hey- kel Muzesi kütüphane salo- nu duvarlanna asılan ve 'bulundu' diye gösterilen bazı sanatçılann eserieri- nin, isimleri. ölçüleri ve ko- nulan farklı olan diğer ya- pıtlanyla değıştırildığı gö- riildü. Fikret Mualla'nın müze demırbaş kayıtlanna "Yüriiyüş-1955" olarak gi- toplantısında "1957-Gezin- ti" tanımlı tablo olarak ser- gilendi. Gazetecilerin "Sa- natçının bir başka yapıtıy- la değişikb'k mi yapıl- dı?"sorusunu yanıtsız bıra- kan genel müdürlük yetki- lilen, Saıp Tuna'nın ölçüle- ri farklı çıkan "lnönü Port- resi" için de bir açıklama yapamadılar. Depo gezimınde aynı sa- natçının "Atatürk Portresi. Atatürk Kompo/isvonu" yapıtlan da "Mutlaka de- podadır'' denerek. gösteril- medi. Sanatçı thsan Cemal Karaburçak'ın. 60x80 eba- dındaki orijinal ismi "Köy * olan tablosunun ye- rine" "Manzara (Köy)" isımli bir başka esennin asıldığı görüldü. Kayıp lis- tesinde olan Hoca Ali Rı- za'nın 129 yapıtı. Ahmet Uzelli'nın "Karşıpaşa Ka- ra Ali Sokak'Ve "Üskü- dar" adlı yapıtlannın kayıp olduğu ve sonıştunna kap- samında bulundu&u bildi- nldi. Kayıp listesinde yer alan tbrahımÇallı'nm "2.Selim Türbesi" adlı tablosuna ilişkin soruşturmanın da sürdürüldüğü belirtildi. Toplantıda, Güzel Sanat- lar Genel Müdürü Mehmet özel hakkında, Milli Kü- tüphane'den de\Tedilen ya- pıtlardan 12'sinin kaybol- ması üzenne bir soruştur- ma açıldığı belirtildi. Mehmet Özel, basın top- lantısından sonra gazetele- re gönderdiği yazılı açıkla- mada. ıddıalann asılsız ol- duğunu belirterek, haberle- rin kasıtlı olarak yapıldığı- nı öne sürdü. Haberlerde kendisinin hedef alındığını iddia eden Özel, oğlu. ge- lini ve sekreteri hakkında yazılan haberlerin de kayıp tablolarla ilgısı bulunmadı- ğını bildirdi. Bufaş sıcak İsbuıbul Haber Servisi - Türkiye guzelleri, "Jabot 1995-%Sonbahar-Kış" defilesinde podyumda buluşurken, mankenlerin tanıttıklan giysiler, kışın bir ha>H sıcak geçeceği müjdesini \erdL Model Giyim nrması tarafından ÂBD. îsveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri ile Rusyaya ihraç edilen Jabot kreasvonlan, önceki akşam Conrad Otel'de düzenlenen defileyle Türk modaseverlerin beğcnisine sunuklu. Neşe Erberkin koreografisini üstlendigi gecede, pody uma Türkiye guzelleri Yeşim Palanduz. Özlem Kaymaz, Arzum Onan. Emel V ıklınm, Sinem Güven ve Esin Moralıoğlu çıkü. Jabot yetldlileri, »Güzel ghinmek. Afrodit'ten günümüze tüm kadınlann ortak njtkusudur" derken. kalabalık davctli topluluğu da deflleyi büv ük bir dikkatte izledi. Ğecede, herkesin ilgisini çeken mankense tanıtbğı "transparan" giysiyle "Jufia" oldu. (FÖtoğraflar: AYKUT KÜÇÜKKAYA) EMtVEKAPLAN ANKARA - Ilköğretim kurumlannm sekizinci sını- fında 1995-1996 öğretim yı- lından ıtibaren okutulacak "Vatandaşhk ve insan hakla- n egitimi''dersinde, Hz. Ömer'in adalet konusunda- ki örnek davranışlan ile Nasreddin Hoca fıkralan da anlatılacak. Ahlakın top- lumdaki işlevinin anlatımı için din kültûrü ve ahlak bil- gisi dersinin kıtap ve kay- nakJanndan da yararlanıla- cak. Milli Eğitim Bakanlığı, insan haklanndan sonımlu devlet bakanhğı ile ımzala- nan protokol gereği ilköğre- tim kurumlannm sekizinci sınıfına konulan "vatandaş- hk ve insan haklan eğitimi" dersinin "öğretim programı uygulama kılavuzu~nu ha- zırladı. Öğretim programına göre derste, "insan haklan kavramı ve önemi, insan haklan düşfincesinin gelişi- mi, rüketici haklan, insan haklannın korunmasının gereği, insan haklannın Id- me ve neye karşı korunaca- ğı, insan haklannın komn- ması vegeuştiribnesinde eği- timin rolü" konulan ışlene- cek. insan haklan kuruluşlan İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, Paris Şarh, Helsinki Nihai Sene- di, Çocuk Haklan Sözleş- mesi 'nin de okutulacağı derste, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Uluslara- rası Af Orgütü, Helsinki YurttaşlarMeclisi de "tnsan Haklan ile İlgili Kunıluşlar" ana başlığı altında ele alına- cak. "Yurtta Sulh, Cihanda SuDı" başlığı altında da, "Atatürk ilke ve inkılaplan açısından insan haklan, ba- nşın önemi, milletlerarası banşın sağlanması" konula- n anlatılacak. Vatandaşhk ve insan hak- lan eğitimi dersine tarih, coğrafya, sosyal bilgiler ve felsefe grubu öğretmenleri- nin girmesi kararlaştmlır- ken bu öğretmenler "insan haklan ve vatandaşhk eğiti- mi" konulannda seminer ve hizmetiçi eğitim kursuna alınacaklar. Hz. OmerMn adaleti Okul yöneticisi, öğretmen ve ilgili okullann denetimi- ni yapan ilköğretim müfet- tişlerinin yararlanması ama- cıyla hazırlanan "Vatandaş- hk ve tnsan Haklan Eğitimi Dersi Program Uygulama Kılavuzu T> nda, öğretmenle- rin dersin işlenişi sırasında kişısel yorumlardan kaçın- ması gerektiği belirtildi. Ba- zı konulann anlatımında di- ğer derslerle de ilinti kunı- labileceği kaydedilen kıla- vuzda, Türk ulusunun yete- nekleri dile getirilirken Ca- nakkale Zaferi'ne değinil- mesi, ahlakın toplumdaki iş- levi belirtilirken din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden yararlanilması, adaletten söz ediiirken de Hz. Ömer'in ör- nek davranışlanna yer veril- mesi istendi. Öğretmenler, diğer ders ve kaynaklardan yararlanırken aşınya kaç- mamalan yönünde de uya- nldı. "tnsan haklan ile ilgili kavramlar" konusunda, Nasreddin Hoca'nın, "kadı- lığı döneminde birbinerin- den davacı olan iki kişiyle biriikte itiraz eden eşini de haklı bulması"nı ıçeren fık- rasına da yer verilen kıla- vuzda, fıkranın "hakaniayı- şına" örnek venlebileceği belirtildi. 'Işsizler topluma zararh' Öğrencılere, bir meslek sahibi olmanın fert ve vatan- daş olarak gerekliliği, işsiz güçsüz bir insanın toplum içinde zararlı bir eleman ola- cağının kavratılması, kılavu- zun "genel amaçlar" bölü- münde sayılırken, "Oğren- cilerde her meskğin kutsal olduğu ve hangi meslekten olursa olsun, isini gereğince yapan herkesin saygıdeğer bir insan olacağı inancı yer- lestirflmelidir" denildi. RTUK Birçok radyo Muazzez Ersoy^a çahşmadan maaş • Türk sanat müziğinin ünlü sesi Muazzez Ersoy, Samsun'a hiç gelmediği halde 1992 yılının Nisan ayından bu yana, Kültür Bakanlığı Samsun Devlet KJasik Türk Müziği Korosu kadrosundan maaş almaya devam ediyor. CEMİLCİĞERİM Geçen nisan ayında "müstafr sayılarak sözleşmesi feshedilen Ersoy, sürpriz bir kararla yeniden işe başlatıldı ve geriye do- nük olarak 4 aylık maaş ve ikramiyeleri- nin tutan olan 160 mihon lirayı aldı. Türk sanat müziğinin ünlü sesı Muazzez Ersoy. 1992 yılının nisan ayından bu yana Kültür Bakanlığı bütçesınden •çalışmadan* maaş alıyor. Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kadrosunda gösterilerek maaşa bağlanan ve ışe başladığı tarihten bu yana bir kez olsun Samsun'a gelmeyen Muazzez Ersoy, geride bıraktığımız nisan ayında "müstafl" sayılarak sözleşmesi feshedilmesine karşın sürpriz bir kararla yeniden işe başlatıldı ve geriye dönük olarak 4 aylık maaş ve ikramiyelerinin tutan olan 160 milyon lirayı aldı. Muazzez Ersoy, işe başlatıldığı Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na 3 yıl içinde bir kez bile uğramadığı için 657 sayılı Devlet Memurlan Yasası'na göre "müstafi" sayılarak sözleşmesi feshedildı. Geride bıraktığımız nisan ayında alınan bu "müstafi" karan, genel müdürlüğün verdiği direktif doğrultusunda, "iptal edüdi" olarak gösterilerek tekrar girişi yapıldı. Dört aylık maaş Muazzez Ersoy, nisan ayı ile temmuz aylan arasında "hak öttiği" 4 maaş ve almadığı ikramiyeler tutan olan 160 milyon lirayı "bankamatik" hesabtnda buldu. Timurctn Savaş'ın Kültür Bakanlığı döneminde 'müstafi' sayılarak sözleşmesi feshedilen. Ercan Karakaş'ın bakanlığı döneminde hakkında verilen 'müstafi' karan iptal edilen ve tsmail Cem'ın bakanlığı döneminde de tekrar kadroya alınan sanatçı Muazzez Ersoy olayındaki "giz" bir türlü açıklığa kavuşmadı. Kadroya alındığı tarih olan 1992 yılının nisan ayından bu yana 'müstafi* sayılması gereken sanatçı Muazzez Ersoy'un maaşlan, kunım personelinin maaşlannı aldığı ilgili bankaya yatarken muhasebe müdürlüğünün de Sayıştay teftişi isteyeceğı öğrenildi. Samsun'da İl Özel Idare Bınası'nın sosyal tesislerinde faaliyetini sürdüren Samsun Dev let Klasik Türk Müziği Korosu yeni dönem çalışmalanna 7 ağustos tarihinde başladı. Ancak, Muazzez Ersoy maaşını "bankamatik"le Ankara'daki banka şubesinden çektiği için Samsun'a gelme zahmetine yine katlanmadı. TV Servisi - Radyo Tele- vizyon Üst Kurulu'nun li- sans başvurusu için radyola- ra tanidığı süre yann sona eriyor. Üst Kurul'a başvuru- da bulunmayan radyolann frekans tahsisine katılama- yacağı ve yayımlannı sürdü- remeyeceği bildirildi. Öte yandan Üst Kurul'un Bilkent Üniversitesi 'ne yap- tırdığı frekans planlaması sonunda, özellikle büyük- kentler için halen yayın ya- pan radyo sayısından çok da- ha az sayıda frekans kanalı belirlendi. Bu durumda yüz- lerce radyonun kapanması da kaçınılmaz hale geldi. Frekans planlamag Geçen günlerde tamamla- nan "Türkiye FM Frekans Planlaması"nda. Türkiye'de 800 ayn yayın noktasında 30 bin 629 frekans kanalı tespıt edildi. Büyükmerkezleriçin ortaya çıkanlan kanal kapa- sitesi ise şöyle: lstanbul: TRT'nin 4 fre- kans kanalı dışında 35 kanal. Ankara: TRT'nin 3 fre- kans kanalı dışında 30 kanal. Izmir: TRT'nin 4 frekans kanalı dışında 28 kanal. Bursa: TRT'nin 3 frekans kanalı dışında 30 kanal. Adana: TRT'nin 3 frekans kanalı dışında 27 kanal. Frekans planlamasında or- taya çıkan rakamlara göre 200 civannda radyonun ya- yın yaptığı tahmin edilen ls- tanbul'da, yalnızca 35 özel radyo frekans alabilecek, di- ğerleri ise kapanacak. Frekans tahsisini yapacak olan Üst Kurul, öncelikle ya- pılan başvunılan değerlen- direcek. Öngörülen şartlara uymayan radyolarbu aşama- da elenecek. Bu elemeden geçen radyo- lar ise frekans almaya hak kazanırken lstanbul'da oldu- ğu gibi mevcut kanal sayı- sından fazla radyo oiması durumunda da frekans ka- nallan için ihale açılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog