Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 Tcfe 0.212.512 05 05 Foks 0.212.513 90 98 Eyiip için Tansu Sultan ferman buyura D ört yıl önce bir oldu-bitti ile Eyüp Lisesi'nin adı değiştiril- miş ve "Eyüp Sultan Lisesi" yapılmıştı... Şimdilerde Re- fahlı Eyüp Belediyesi, ilçenin adını da "Eyüp Sultan"a çevimneyeçalışıyor... Aricadaşımız Ipek Yezdani, Eyüp'te yaptığı kısa gezintı sonrası belediyenin çevreye astığı afış ve pankartlarda "Eyüp Sultan Belediyesi" ibaresi kul- landığını söylüyor. Belediyenin santra- lı, teiefonu açtıği zaman "Eyüp Sultan Beiediyesi" diyor. Belediyenin bu fiili durumuna karşı- lık Eyüp Kaymakamı Necati ŞentürK de ilçenin adının değiştirilmesi için Başbakan Tansu Çiller'e yazı yazıyor: "Saygıdeğer Başbakanım, Resmiyette sadece Eyüp olan ilçe- mizin adı, tarihine izafeten ve milletimi- zin arzu ve telaffuzu istikametinde Eyüp Sultan ilçesi olarak değiştirilme- lidir. Bu husustaki bir tek emrinizin ye- terti olacağına inanıyoruz." Tansu Sultan, henüz emir buyurma- mış... Ancak ilçenin adı, "tarihine iza- feten" gerçekten değiştirilmeli... Her ne kadar "suttan" sanı tarihteki din büyükleri için kullanılmıyorsa da Eyüp Sultan Camisi'ni çağnştırmak için yapılan bu girişim sonuçsuz bırakılma- malı... Biliyorsunuz, Peygamberin bütün savaşlanna katılmış ve bayraktarlığını yapmtş olan Halid bin Zeyd ebu Ey- yup el Ensari'nin Emeviler'in 672 yı- lındakı Istanbul kuşatması sırasında hastalanarak öldüğü ve vasiyetine uyularak Islam ordulannın ilerieyebil- diği en ileri noktada suriar arasında bir yere gömüldüğü söylenegeliyor. Istanbul'un fethi sırasında Fatih Sul- tan Mehmet'in hocası Akşemsettin, rüyasında Halid bin Zeyd ebu Eyyup el Ensari'nin mezannı saptıyor. Ancak or- tada mezar yeri bulunmuyor. Kazılan SESSİZ SEDASIZ NURlKURTCEBE f yerden kemiklerçıkıyor ve bu yerin Ha- lid bin Zeyd ebu Eyyup el Ensari'nin mezan olduğuna karar verilip bir türbe, 1458'de de cami yaptınlıyor. Yörenin adı da Eyüp oluyor... Eyüp Sultan olmuyor! Ne ki, Eyüp denmekle tarihi bir hata işleniyori Çünkü, Halid bin Zeyd ebu Eyyup et Ensari'nin mezan gerçekten bulunmuş olsa bile orada yatanın adının Eyüp ol- madtğını Arapça bilenler biliyori Halid bin Zeyd ebu Eyyup el Ensa- ri'nin Türkçe karşılığı "Zeyd'in oğlu Eyyub'un babast Medineli Halid" an- lamınageliyor... Halid adı nedense tarihe gömülüyor. Bayraktar Halid, ne hikmetse oğlu Eyüp'ün adıyla anılıyor... Şimdi de "tarihe izafeten" ilçenin adı "Eyüp Sultan"a dönüştürülmek isteni- yor... Tansu Sultan ferman buyura! İTÜMakine ğlu İTÜ Makine Mühendisliği Fakültesi'ni kazanmıştı Me- ral Yüce'nin... Evde yaşa- nan büyük sevinç bir süre sonra yerini derin bir düşünceye bı- raktı. Acaba, okula kayıt koşullannı öğrenmek için telefon etseler tersle- nir miydiler? Yoksa, kalkıp gitmek mi gerekirdi? Nereye gideceklerdi? Ve geçen gün kapı çalındı... Fakül- teden özel kargo ile bir mektup geldi. Meral Yüce anlatıyor "Sınavı kazandığı için öğrenciyi kutluyor, kayıt için gerekli belgeler, yapılması gereken işlemler tek tek anlatılıyordu. Fakültenin nerede oldu- ğunun krokisi çizilmiş, hangi otobüs- lerle gidılebileceği bile belirtilmişti. Ülkemizde yaşanan bunca olumsuz- luğa karşın böyle bir güzellik kar- şısında gerçekten çok etkilendim." İTÜ Makine'ye tebrikler... o Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Beyninizin kıllan ağardığında hayatı tanımaya başlıyorsunuz demektir. Kıyılar kime ait: Kamuya mı yoksa Adalet Bakanlığı'na mı?ntalya'nın Kundu Köyü'nde doğmuş Ali Osman Yıldınm ve halen Antalya'da oturu- yor... Bir dönem önce SHP Kurultay delegesiyken şimdi CHP üye- si ve eşi de CHP il delegesi... Ali Osman Sönmez, fırsat buldukça hafta sonlan eşi, kızı ve oğluyla biriik- teKundu'yagidiyor... Adalet Bakanlığı'nın Kundu'daki "eğitim" ve "dinlenme" tesislerinin ya- nındaki kumsaldan denize ginyorlar. Bazı izlenimleri var: "Haziran ayının son haftası, tesisin 100 metre kadar doğusunda şemsiye- mizin altında konuşlandık. Öğleden sonra oglum, tesisin batı- sındaki Acısu Çayı'nda gidip balık av- lamak için tel örgüyle deniz arasında- ki 50 metrelik alanı geçme girişiminde bulundu. Daha 20-25 metre gidemeden tesi- sin güvenlik görevlisi tarafından geri döndürüldü. Ben de güvenlik görevlisinin yanına giderek, nedeni sordum. -Yasak, dedi. Kıyılann kamu malı olduğunu, yasa- ğın hangi yasadan kaynaklandığını, böyle bir yasa varsa göstermesi ge- rektiğini söylerken güvenlik görevlile- rinin sayısı dört oldu. Sonradan gelen bir güvenlik görev- lisi söze girdi: -Bu yasağı müdürümüz koydu. Denize giren ve güneslenen misafir- lerimiz gelip geçenden rahatsız olu- yor. Ben de, 'Sizin misafirleriniz tesis dı- şında kıyıda yürüyüş yapıyor, biz de onlan geçirtmeyelim mi?' deyince oğ- lumun geçişine izin verdiler. Temmuz ortasında bu kez tesise 50 metre mesafede konuşlandık. Otomobilimi de tel örgünün hemen dışında park ettim. Yanm saat sonra iki jandarma geldi: -Selamün aleyküm, dedi erlerden bin... -lyi günler, dedim. -Araba sizin mi? " • -Evet. -Arabayı oradan çekin. -Neden? -Yasak. -Bu yasak hangi yasada var? -Emir böyle. -Emri kim verdi? -Tesis müdürü. -Çekmiyorum, müdüre aynen böyle söyleyin, deyince, postallanndan kum- ları üzerimize sıçrata sıçrata gittiler. Ben de müdürîe görüşmek için arka- lanndan gittim. Ama görüşemedim, Müdür serrin- le görüşmez' dedi güvenlik görevlile- ri. Amirlerine neden böyle yaptıklannı sordum: -Emir böyle, yanıtıyla karşılaştım. Demek Adalet Bakanlığı'nda yasala- nn yerine emir-komuta zinciri var! Ağustosun 19'unda yine aynı yerde konuşlandık. İki küçük çocuğu olan iki aile de bi- zimle tesis arasına konuşlandı. Kollukla denize giren çocuklar, akın- tının da etkisiyle tel örgü sınınnı bir-iki metre geçince jandarmalar başlanna dikildi. Ailelerine tel örgüyü geçmenin ya- sak olduğu tebliğ edildi. Fakat çocuklar emre uymakta güç- lük çekti. Babalanndan yedikleri tokat- lar bile fayda etmedi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi gel- di. Görevli, aileleri kesin bir dille uya- nrken eşim dayanamadr. -Tel örgülere elektrik veriyor mu- sunuz? Ben de söze kanştım: -Bu böyle olmuyor, en iyisi siz bu- raya mayın döşeyin! Görevli homurdanarak gitti. Aslında o, aldığı emri yerine getiriyor ve 'görev'ini yapıyordu. Ve bu 'görev'i, kadrosuz çalıştınldı- ğı için yüreğine dayatılmış işten atma silahının gölgesinde yapıyordu." Peki bütün bunlan, kamuya örnek olması gereken Adalet Bakanlığı ne- den yapıyor ve yaptırtıyordu? Gazeteler, gazete yertae yalnızea knpon verseler, SEKA kaç gnnde batar? Arsbun Doğan Eroğnl, Ibfcat ÜNİVERSİTE SINAVINDA İSTEDIĞİ BOLUME GİREMEYEN VEYA YENİ MEZUN GENÇLER EF sizlere İngiltere,ABD,Fransa,İtalya ve İspanya'da Eylûl 95'de başlayan 9 ay sûreli çok ekonomik Akademik Yıl Dil Eğitim Programı sunuyor. •Toefl.Cambrldge sınavlanna hazırlık ve staj programı •Anertkan ûnlvenltelerlne yerlestlrme servlsl. EF ULUSLARARASI DİL OKULLARI Um Kamd Öks Cad. 9/1 MfantafriSTANBUL T»l: (0212) 22S 02 10 Fas: 225 46 «2 İ NMUM: P12J *t» 05 56 • Ö * : (232) « 8 4100 - «MMfc (322) 45* 79 BS BİNGÖL ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995/220 Davacı Hanefî Kişin'ın mahkemem- tzde hasımsız olarak açtığı gaiplik davasının yapılan tensip ara karan uyannca;Bingöl merkez Dalhtepe köyû nüfusuna kayıtlı. Hüseyin ve Besime'den olma 3.1.1956 doğumlu, Heves Kişin hakkında bilgı ve görgüsü olanlann 1 yıl içersinde mahkememizin yukandaki esas numarası yazılı dosyasına başvurmalan ılan olunur. Basın: 37223 Dil Öğretiminde, Artık dil öğrenmek cebinize zanır vermeyecek... A.Ü. TÖMER DİL ÖĞRETİM MBRKEZİ Okul müfredat progromlonna uygun, destekleyid dil kunlan.tlkokul. ortaokul, lise, universite oğrencileri için lngilizce, Almanca, Turkçe, Fraıuızca dersler .Anadolu Lheleri ve Kolejlere hanrîık kunkın... •Video destekli Süper Yöotem, •Uzman kadro, •Sıcak arkadaflık oıtamı, 'HEM DE ÇOK UCUZ!.. TÖMER Merkez ve i (Mvtez) (4J4 M 90-»1-«-W) bnw(Mcffcs): (4*4fii44) Sube Telef. IU44) Tnbnr. fonlar> 0 (. 3114921) ; (2İ251 U K*ptrf (222 »43) bhendtn» (614 27(1} Ûry* (323 26 43) (326 03(0) Ura™ (2140620) Cutanv (22043 3» Edme (212 17 79) n (432/0») (3İO441İ) , (2446345) T.C. ÇORUMİŞ MAHKEMESİ'NDEN tLAN EsasNo: 1994/63 Davacı Bağ-Kur Çorum II Müdûrlüğû'nû temsilen vek- ili Av. Gülten Çırakoğlu tarafından davalılar Veli Çulha ve Gûrcün Bayrak aleyhine mahkememize açılan rücuen tazmınat davasının yapılan açık yargılaması sırasında ver- ilen ara karan uyannca; Da^ılardan Veli Çulha'ya çıkartılan duruşma dav- etiyelen bilatebliğ iade edildiğinden ve yaptmlan zabıta soruşturması ile de adresi tespit edılemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştır. Davalı Veli Çulha'nm yargılamanınbırakıldığı 22.9.1995 cuma gûnü saat 09.00'dâ mahkememızde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar ver- ileceği, duruşma davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 37511 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK Oernek //er~c/* /i/m ÇtZGİLİK KÂMİLMASARACl HARBİ SEMİHPOROY r GADDAR DAVUT SURIKURTCEBE ) = f SOHfZA O4 ÇAD/B//HA GETMİLEE/. BULUT BEBEK JUL/UUi PAKI es/9 PAN MIRMIRLAR UĞUR DVRAK NAS1L DOYVRAcAfelKH LEMİYORUM.. U VOA ©İR -TSK. r-T Ç Ö P BİLE VfcK •• j j TARİHTE BUGÜN MVMTAZARIKAN 24 Temmuz 'l AŞTtL n SU6İİM, MATTH£H/ K/Egg ADLI Btlt , İLK KEZ A4ANŞ O€Nİ2İ'Uİ AŞTt. KAPTAU WES8, PAHA ÖHCEIE& ATIASOKrAUUOl'NtM D£- NİZE DÛf&J_eıe ADAMI tOJBm&lgAtC MAPALYA ALMIÇ77. SOGUK SUPAM ETKİLeNMEAABK İÇİN &Û- ZELC£ »4ĞlAA/MfŞ OlAH YÛZÜCÜ, ÇjlZPiHTtU İ4AMŞ 'T* ÎLBHLEMEYE BAŞlAMşrt. HEf!KES, OB- Ü OLDUĞUUU t>ÜÇÛNÜYO8.,8OĞULAÇAGtUDAM KC4UOJYORDU.AUCAK A9Ö>1£ 8HZŞEY OlAAADl. GİTTİICÇS ASTAfJ RÛZGAR, JZOTÛLEŞEU HAUA V£ &ÜYÛr£N DALGMARA AS4/Sf(A/, SfüAA/PY IÇ- MEf. İÇİN g'lftKAÇ KEZ OUdMAS( CHŞINPA. zofiUMK çsKMeoEM rüzeu KAPmu u/eie, 6£C£,FK/VJSA KIYISINA UiAÇTt.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog