Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 NATO Atina'ya hesap sonlu • ATtNA (AA) - NATO Parlamenterler Asamblesi Başkanı Karsten D. Voigt'un, Atina-bölücü örgüt ilişkıleri konusunda, Yunanistan Meclis Başkanı Apostolos Kaklamanis'e hesap sorduğu bildirildi. Atina Haber Ajansı'na (ANA) göre, Kaklamanis, NATO Parlamenterler Asambesi Başkanı ile dün yaptığı görüşmede, bir süre önceLübnan'a giderek bölücü teröristlerin başı ile görûşen Yunanlı milletvekillerin kendi inisıyatifleri ile hareket ettiklerini ve Yunanistan Meclisi'ni temsil etmediklerinı öne sûrdü. ANA haberinde aynca, Voigt'un, TBMM'nin 12 mil ile ilgıli karannı kabul edilmez saydığını ve Yunanistan Meclis Başkanı'na, NATO Parlamenterler Asamblesi'nın bu karara tepki göstereceği sözü verdiğini de öne sûrdü. fon'dan suçlamalara ret • TAHRAN (AA) - lran, pazartesi günü Kudüs'te bir israıl otobüsüne yapılan ve radikal dincı Hamas örgütü tarafından ûstlenilen bombalı saldınyla hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını açıkladı. lran Dışişleri Bakanlığı sözcûsü Mahmud Muhammedi,Yaser Arafat'ın bu konudaki suçlamalannı, "asılsız ve firsatçı iddialar" olarak nitelendirdi. Sözcü, "Arafat'ın bu tür iddialarla banş görüşmelerinin başansızlığını gızlemeye ve halkının özlemlerine cevap vermeyen politikası için başka ülkelen suçlamaya çahştığını" savundu. Yaser Arafat. îran'ı, "lsrail-FKÖ banş görüşmelerini bozmak için saldınlar düzenleyen aşın dinci örgütlere maddi yardım sağlaînak" ile suçlamıştı. AMyev'den ABITye çağrı • BAKÜ(AA)- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ABD'nin, Ermenistan'ın Azetbaycan topraklannı işgal etmesine ciddi ve adil bir tavır koyması gerektığıni bildirdı. Haydar Aliyev, Senatör Richard Shelbi'yi kabulünde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın perrol anlaşması imzaladığı uluslararası konsorsiyumda 5 Amerikan şirketinin yer aldığını ve bu şirketlerin anlaşmaya göre çıkanlacak petrolün yûzde 47'sıne sahıp olacaklannı hatırlattı. Bu tür çalışmalann geliştinlmesi için banş ve huzurun sağlanması gerektiğini vurgulayan Aliyev, ABD ile bu kadar geniş işbirliği yapan Azerbaycan'ın, sorunlannın çözümlenmesinde bu ülkeden yardım beklemeye hakkı bulunduğunu söyledi. İsrail Lübnan'ı bombaladı • REŞAYA(.4A)-israıl helikopterlerinin, Lübnan'ın güneyindeki Bekaa Vadisı'nde bulunan, lran yanlısı Hızbullah milislerine ait mevzileri dün sabaha karşı bombaladığı bildirildi. Lübnan polisi, bombardımanda can kaybı olmadığını söyledi. Bu arada, İsrail ağır topçu birliklerinın de dün sabah, aynı bölgeye havan topu salcbnsı düzenlediği belirnldi. İsrail uçaklan öncelri gece de Maşgara yakrnlanndaki bir Hizballah ûssüne 6 füze atmıstı. TürK kaçakçrtara 1Öyıl hapis MONTBELtARD (AA) - Frarya'da gecen yıl 5 kilo eroiıle yakalanan iki Türk ve b>r Portekizli uyuşturucu kaçacçısı, 3-10 yıl arasında hapis cezalanna çarpnnldılar. Montbeliard kent adli ka>Tiaklan, uyırsturucu şebekesinin liderı Yusuf Arslan'a 10 yıl ajır hapis cezası ve yak_îlandıktan sonra firar ederr Ergun Yıldınm adlı bir ciğer Türk vatandaşına da gyabında 6 yıl hapis cezası verildığini kaycettiler.Öte yandan, Yurunistan'a kaçak olarak 10 Takistanlı ve 4 Ruaıdalıyı nakletmeye çalaarken Ege'de yakalanan iki "ürk 4*er yıl hapis cezssına çarptınldılar. Igman dağından gerçekleştirilen saldında ilk kez Howitzer fiizeleri kullanıldı Müdahale Gücü Sırpları vurdu• Bosnalı Sırpların Mısırlı Banş Gücü askerlerine saldırması üzerine Acil Müdahale Gücü Sırp mevzilerini füzeyle vurdu. Ehş Haberler Servisi- Fransa ve tngiltere'nin girişimleriyle kuru- lan Acil Müdahale Gücü, ilk kez Sırp mevzilerine geniş çaplı bir saldında bulundu. Bosnalı Sırp- lar Srebrenica'dan göçen 3 bin 200 Boşnak mültecinin yaşadıği Tuzla hava üssünü bombaladılar. Birleşmış Milletler (BM) söz- cüsü tarafından dün Saraybos- na'da yapılan açıklamada Bosna- lı Sırplann bölgede görev yap- makta olan Mısırlı BM Banş Gü- cü askerlerine kısa süre aralıklar- la iki saldın düzenlediklen, Sırp saldınlan sonucunda BM gözlem istasyonunda bulunan askerler- den ikisı ağır olmak üzere 6 kişi- nın yaralandığı bildirildi. Homtzerter kullanıldı BM açıklamasında saldınlan tespit eden Acil Müdahale Gü- cü'ne bağlı bir birlığin, konuş- landığı tgman Dağı'nın yaklaşık 20 krn. uzağında bulunan Sırp mevzilerine 6 Howitzer füzesi fırlattığı, füzelerin hedefi başa- nyla vurduğu belirtıldi Saraybosna kentine ve kenti çevTeleyen Sırp mevzilenne ko- nuşlanan AMG bu saldınsında ilk kez olarak doğrudan Sırp mevzilerini hedef aldı ve yıne ilk kez olarak saldında büyük silah- lar kullanma yoluna gitti. Yenileri yolda BM kaynaklan Hırvatistan'ın Ploce limanında bekletilen 155 milimetrelik 4 howitzer füzesi- nin geçen hafta sonununda Ig- man Dağı'na görev yapan AMG birliklerine ulaştınldığını bildir- diler. BM sözcüsü Chris V'ennon , "Neyi ne kadar \ıırduk bilemi- yoruz fakat bu füzelerin yanılma payı oMukça az, Sırp mevzflerin- den yükselen dumanlar saldın- nın başanyla sonuçlandıgı bJeni- mini veriyor" dedı. Bosna'da BM tarafından ilan edilen güvenli bölgelerden Tuz- la'da hava üssündeki mültecı kampmın Bosnalı Sırplar tarafın- dan bombalandığı bildirildi. BM Sözcüsü Bınbaşı Myriam Souc- haki, önceki gece 3 bınden fazla Müslüman mültecinin banndığı kampın çevresine 5 top mermisi ısabet ettığını, bombardımanda can kaybı olmadığını belirtti. BM yetkilileri. Tuzla'dakı kampa ge- len Müslüman mültecılerden yaklaşık 500'ünün Sırp bombar- dımanmın ardından karnpı terket- tiğinı kaydettiler. Srebrenıca'nın düşmesinın ardından Sırplar ilk kez Tuzla'ya saldın düzenlıyor. ABD'den yeni gjrişim ABD Başkanı Bill Clinton, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ric- hard Holbrooke'un yeni bir ekiple pazar günü eski Yugos- lavya'ya dönerek, banş çabalan- nı sürdürmesini istedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya gö- re, Amerikan heyetini taşıyan zırhlı aracın Saraybosna'ya gi- derken kaza geçirmesi üzerine, ölen üç dıplomatın yerine dört ki- şi seçıldi. Holbrooke'un yeni ekibmde, Bosna Temas Gru- bu'nda ABD'yi temsil eden Ro- berts Owen, Ulusal Güvenlik Konseyı'nden Tuğgeneral Do- nald Kerrick, Pentagon'dan Ja- mes Parden ve Dışişleri Bakan- lığı 'ndan Christopher Hill yer alıyor. Bu arada. Bosna-Hersek Dışiş- leri Bakanı Muhamed Şakirbey, ABD'nin eski Yugoslavya ıçın önerdiği yeni girişimıne iki ay sü- re tanıdığını, ginşimin başansız olması halinde askeri seçeneğin yenıden gerekli olacağını söyle- di Savaşta kolunu kaybeden Saraybosnah Boşnak dün gerçekleşen Snp saMınsuıda ise evini kaybetti. BM eski raportörü Mazovviecki hazırladığı raporda Sırplann Boşnaklan katlettiğini belgeliyor Srebrenica'da Boşnak katliamıCENEVRE(Ajanslar)- Birleşmış Mil- letler'in eskı insan haklan raportörü Tade- usz Maztmiecki tarafından hazırlanan ve dün Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan raporda Sırplann Srebrenıca'da bulunan Müslümanlan katletmiş olabileceklen bil- dirildi. Eski Polonya başbakanı Mazowıecki ta- rafından hazırlanan rapora göre Sırplann 11 temmuz tarihinde Srebrenica kentini ele geçirmelerinin ardından kentte toplu cinayetler işlendiğine dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Srebrenica kentinin düşmesine kadar BM insan haklan raportörü sıfatı ile böl- gede bulunan ve güvenli bölgeler kurul- masının da fikir babası olan Mazovviecki güvenli bölgenin Sırplann eline geçmesin- den BM'yi sorumlu tutarak ve insan hak- lannın korunmasına mevcut şartlar altın- da katkısının bulunamayacağını öne süre- rek 27 temmuz tanhinde görevinden isti- fa etmiştı. Mazowıecki raporunda tek tek kişilerin ve küçük gruplann Sırplar tarafından öl- dürüldüğünü kanıtlayan doğrudan veya ıkinci elden kanıtlann var olduğunu belır- terek "Çok sayıda insanın bir seferde top- luca katledildigi iddiasma gclince ürkütü- cü bir gerçekle karşüaşıyoruz: Bu gerçek- ten dogru olabilir'dedi Polonyalı gözlemcinın görgü tanıklan- na dayanarak hazırladığı rapora göre Sreb- renica 11 temmuz tarihinde Sırplann elı- ne düşmeden önce kentte çoğunluğunu sı- villerin oluşturduğu 15 bin kadar askerhk yaşına gelmiş erkek yaşıyordu. Kızılhaç verilerine göre bu 15 bin kişiden 10 bin ka- dan halen kayıp. Mazowieckı"nin raporunda katliamı ya- şayan Boşnaklann ifadeleri de yer alıyor. Kravica kasabasında Sırplara teslim olan 2 bin kışı arasında yer alan bir görgü tanı- ğı Sırplann Boşnak esirlen onar kişilik gnıplar halinde kamyonlara doldurdukla- nnı ve kurşuna dizdiklerini belirterek 2 bin kişilik gruptan sadece 100 kişinin kur- tulmayı başarabildiğini söyledi. Saraybosna halkı Sırp keskin nişancılanndan konınmak için BM araçlan dahil her şeyi siper olarak kullanıyoriar. Aydınlar grubu Bosna-Hersekliler* destan yazıyor SARAYBOSNA (Cumhuriyet)- Bazı yazar, sanatçı, bilim adamı, gazetecı ve politikacılar- dan oluşan Türk "Aydınlar Grubu'' önceki gün tahmınen yüzde 70'ı Bosnalı müslüman olan Travnik'e geldı Burada Belediye Başkanı Muhammed Curiç'le görüşen heyet, ünlü 7. Karpus'u ziyaret etti. Belediye Başkanı Curiç varolma savaşında 4 yılı aşmak üzere olduklannı belirterek "Iki taraflı saklın karşısında katanışbk. Son dönemde işJer tersine döndü n dedi. Grub daha sonra Saraybosna'ya doğru yola çıktı. Yol boyunca Başkan Curiç'in dedıği gibi Bosna-Hersek güçlennin durma hakim ol- maya başladıklan gözlendi. Aydınlar Grubu dün sabah TSİ 09.30'da Saraybosna'ya geldi. Bosna'y a gelen aydınlar grubunun başkanı DSP'li Ertuğrul Günay. Bosna'dakı durumu ancak yaşayanlann an- layacağını belirterek, "Bosna Hersekliler büyük bir destan yazıyor. Bütün dünyanın bunu görmesi gerekir. Bosna Hersek'te yaşanan ayıbı dünyanın görmezlikten gelmesi- ni anlamak mümkün değil" dedi. Günay, Bosna Hersek gezisi hakkında bilgı venrken. gezilerinin çok yararlı olduğunu ve yararlı görüşmeler yaptıklannı belirterek, Zenıca'da konuşlandınlan Türk bırliğinın böl- geye yaptığı yararlı hızmetlen görmekten büyük mutluluk duydaklannı belirtti. Gazetemiz yazan Ataol Behramoğlu'da Bosna Hersek'in çok kısa sürede güçlü bir ordu yarattıgının altını çizerek, bu ordunun en kısa zamanda başanya uiaşacağına dair inancını dile getirdi. Saraybosna'da Bosna-Hersek Cumhurbaş- kanı Aliva lzzetbegoviç Türk aydınlannı ka- bul ettı. lzzetbegoviç, kabulde "Ambargo ol- masaydı savaşı çoktan kazanırdık" dedı. POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Bosna BöMinüyor Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Cumhu- riyet'e verdiği demeçte "Hırvat ve Boşnaklarca gerçekteştirilen ortak harekâtla ortaya çıkan ye- ni durumun banş için çok büyük bir fırsatyarat- tığını" söyledi. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu iyimserliği- ni paylaşamıyoruz. "Yeni dunjm" Bosna'da "Batı banşı" için çok büyük bir fırsat yaratmış olabilir. Ancak ana hat- lan belli olmaya başlayan bu banşın, bölgeye ve genel banşa yarariı olacağı çok kuşkuludur. Önce şu saptamayı yapmak gerekiyor Hırvatlann Krayina'yı ele geçirmesinden son- ra yaklaşık 200 bin Sırpın Bosna'ya göç etmesi sonucu bu ülkede etnik bakımdan homojen böl- gelerin kunjlması aşağı yukarı tamamlanmıştır. Bosna-Hersek artık Boşnak, Sırp ve Hırvatlann iç içe yaşamadıklan, her etnik gaıbun kendi böl- gesinde toplandığı bir ülkedır. Tabii, bu duaımdan en zararlı çıkanlar yıllardır Sırplann uyguladıkan "etnik temizlik" politikası sonucu Saraybosna çevresindeki Orta Bosna ve kuzeyde Bihaç'a sıkışıp kalan Müslümanlar- dır. ••• ABD'nin başlattığı ve Avaıpa'nın üzerine atla- dığı yeni girişim ya da "Yeni Amerikan planı", Bosna'daki bu yeni durum göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Planın gerisinde yatan mantık şu: Bosna, yıl- lar süren büyük göçler ve son olarak 200 bin Sır- pın Krayina'yı terk etmesi nedeniyle etnik ba- kımdan homojen bölgelere ayrılmıştır. Bu du- rumda ufak tefek toprak değiş tokuşlanyla taraf- lara banş anlaşmasını kabul ettirmek mümkün olur. Dış basına sızan bilgilere göre Ameikan planın- da, geçen yıl kurulan ancak çoğunlukla kâğıt üzerinde kalan Müslüman-Bosnalı Hırvat fede- rasyonuna işlerlik kazandınlması ve federasyo- nun Hırvatistan'la "Konfederasyon çatısı" altın- da birieşmesi öngörülüyor. Buna karşılık Bosna- lı Sırplann da Sırbistan'la aynk şekilde konfede- rasyona gitmesine yeşil ışık yakılıyor. Ya toprak degış tokuşları? Planda önceleri, Doğu Bosna'da Boşnaklann elinde kalan son kale "Güvenii Bölge" Gcraj- de'nin Sırplara verilmesi, buna karşılık Sırplanda Saraybosna çevresinde bazı topraklan Boşnak- lara bırakması öngörülüyordu. ABD, gerçi izzet- begoviç yönetiminden gelen sert tepkiler üze- rine bu koşuldan vazgeçtiğini, Gorajde'yi terk etmeleri için Boşnaklara baskı yapamayacağını açıkladı. Ne var ki bu açıklamadan kısa süre sonra BM, geçen hafta Gorajde'den birliklerini çekmeye başladı. Gerçi, NATO, Sırplar Gorajde'ye saldır- dığı takdirde hava akınlan düzenlemeyi taahhüt etmişdurumda. Ama BM'nin Gorajde'den çekil- mesi ile Müslümanlara verilen mesaj da açık: "Arkadaş, biz bu bölgeyi gözden çıkardık. Sırp okyanusunda bir adacığı savunmak da haksız. NATO da sonsuza dek Sırp saldmlannı engel- leyemez." Gorajde, Sırplann eline geçtiği zaman Doğu Bosna tümüyle Müslümanlardan temizlenmiş olacak, böylece Sırbistan'la birleşmesinin önün- de bir engel kalmayacaktır. BM'nin temmuzda Doğu Bosna'daki diğer "Güvenli Bölgeler" (!) Srebrenica ve Zepa'nın Sırplar tarafından işgal edilmesi karşısında ne- den seyirci kaldığı, son gelişmelerin ışığında da- ha iyi anlaşılıyor. Batı, Sırplann Zepa, Srebreni- ca ve Gorajde'yi almadan banşa yanaşmayaca- ğını biliyordu. Bu üç bölge Batı için ayakbağı idi. Boşnaklar Gorajde'den vazgeçmeye ikna edi- lebilirse, Sırplar da Orta Bosna'da bazı bölgele- ri Boşnaklara vermeye zorlanacaktır. Bundan sonra sıra Boşnak-Hırvat federasyo- nunun Hırvatistan, Bosnalı Sırplann da Sırbis- tan'la konfederasyona gitmesine gelecektir. ••• Bu durumda ortaya nasıl bir tablo çıkacaktır? 19-20 ağustos tarihli International Herald Tri- bune gazetesi ortaya çıkacak tabloyu, çok ger- çekçi biçimde şöyle ifade ediyordu: "Büyük Hırvatistan, Büyük Sırbistan ve Müs- lümanların egemenliğinde Bosna adlı ufak bir birim." Dikkatinizi çekeriz. Herald Tribune, Müslüman- lann egemenliğinde kalacak bölge için "devlef sözcüğünü kullanmıyor bile. "Bosna adlı birim" diyor. Işte Sayın Demirel'in "banş için büyük fırsat" diye nitelediği, Ankara'nın da VVashington'un güdümünde olumlu baktığı yeni Amerikan girişimi budur. KOIVUK YAZAR / Prof. HASAN ÜNAL (Bilkent Üniversitesi Uluslararası llişkiler Bölûmû) SoykuTiııııı sorumlusu Balkan miDiyetçiliği Keza her ikısi de Ortodoks olan Ruslann ve Moldovalılann, bağım- sızlığınt yeni kazanmış Moidova Cumhuriyeti içerisindeki çatışmala- nnı, Gürcistan'da Müslüman Abha- zalann Ruslann desteğiyle Hıristiyan Gürcülere saldırarak onlan yenmele- rini, bu savaşta Gurcistan'm toprak bütünlüğünün bozulmasına karşı çı- kan Türkiye'nin Hıristiyan Gürcüler, bu ülkenin bir kargaşaya surüklene- rek kendi isteklerine boyun eğmesi- ni isteyen Rusya'nın ise Müslüman Abhazalar yanında yer almış olma- sını, daha sonra aynı Rusya'nın Müs- lüman Çeçenlere saldırmasını da ay- nı tez ile izah edemeyiz. Bütün bunlardan daha önemlisi Bosna'da savaşın başlamasından bu yanayaşananlann bir Müslüman- Hıristiyan çatışması tezini doğrula- madığıdır. Bılindiğı gibi, savaşın baş- langıcında Boşnak Müslümanlar ve Katolik-Hırıstiyan Hırvatlar, Orto- doks-Hınstıyan saldırgana yani Sırp- lara karşı birlıkte hareket etmektey- diler. Ancak, Batı'nın Bosna'yı tama- men gözden çıkardığını ve korumak için hiçbir cıddi teşebbüste bulun- mayacağını düşünen Hırvat aşın mil- lıyetçilerinin tahrikleri sonucu 1993 yılından itibaren bu bııiiktelık bozul- du. Boşnaklar bir yandan Hırvatlann diğer yandan da Sırplann saldınlan- namaruzkaldılar ve bu durum bir yı- lı aşkın bir sure devam etti. Boşnak Hırvat federasyonu Ancak Orta-Bosna bölgelennde Boşnaklara yenilen ve Bosna'da iz- lediği siyaset dolayısıyla Batı'nın kendisine de Sırbistan'a uygulanana benzer bir ambargo koyacağı tehlı- kesinden çekınen, aynı zamanda ABD, Türkıye, Almanya ve Avustur- ya gibi ülkelerin de telkınlerıyle uzun vadede kendi stratejık çıkarlannın Boşnaklar ile ittifak ve iyi ihşkilerden geçtiğinı gören ve böylece Sırplara karşı ortak cephe oluşturulması ge- reğinı anlayan Hırvatlar, 1994 yılı Şu- bat ayında VVashington'un önerdiği Boşnak-Hırvatfederasyonunu kabul ederek bunun hayata geçirilmesine katkıda bulundular. 1994 yılı yaz aylanndan itibaren askeri alanlarada kaydınlan bu işbir- liği, son günlerde Bihaç'ın etrafında- kı kuşatmanın yanlması için yapılan geniş çaplı bir askeri operasyonla iyice pekiştirildi. Hırvatlann bütün bu zikzaklı tavıriannın ve son olarak gel- dikleri noktanın tahlili, onlann dini motiflerte değil stratejik çıkar mantı- ğıyla, yani modern devlet düşunce- siyle haraket ettiklerini ortaya koy- maktadır. Büyük Sırbistan projesi Bosna'daki Sırplann savaşın ba- şından beri sergıledıklerı tavır da bir Müslüman-Hınstiyan çatışması tezi- ni kesınkes doğrular nrtelıkte değıl- dır. Bölgeyi tanıyanlann gayet iyi bil- dikleri gibi Bosna'daki nüfus, özellik- le şehır ahalisı, evlılikler yoluyla bü- yük ölçüde kanşmıştır. Buna ılave- ten, şehırli Sırp ahalisi hiçbir zaman büyük kitleler halinde Milosevıç ta- rafından Bosna'ya ihraç edilen ve uygulaması Karadâç-Mladiç ikilisi ta- rafından yapılan Büyük Sırbistan projelenne fazlaca itibar etmemiş- lerdır. Boşnak ordusunda Sırplar Bütün olup-bitenlere rağmen me- sela son Bosna-Hersek federasyon hükümetinde -savaştan önce de ay- nıydı- başkan yardımcılanndan biri- si Sırptır -diğeri de Hırvat-. Aynca or- du içinde de Sırplar önemlı mevkiler- dedir. Mesela, Saraybosna'yı savu- nan hükümet kuvvetlerinın komuta- nı bir Sırp olduğu gibi, Bosna ordu- su genelkurmayının başkan yardım- cılanndan bırisi de Sırp asıllıdır. Keza. Tuzla'nın savunmasında Sırplar hem komutan hem de asker olarak Boşnaklarta pek çok diğer şe- hırterde olduğu gibi omuz omuza ha- reket etmektedirler. Nısan 1995'te Saraybosna'da yapılan Sırp demok- ratik krtte örgütleri toplantısına Bos- na'nın hemen her bölgesinden Sırp askeri ve sivil temsılcileri katılmışlar- dır. Bu örnekleri arttırmak mümkün, ancak gereksizdir. Zira, vurgulanma- ya çalışılan, Bosna Sırp halkının da dini motiflerle hareket etmediğidir. Şehirli Sırp ahalisi kökü Belgrad'a uzanan ve ilkel bir Balkan milliyetçı- liği düşüncesinden hareketle homo- jen bir devlet kurmayı amaçlayan Sırp milliyetçilerine karşı çıkmakta, böyle bir model yerine çok kültüriu, çok dinlı, demokratik bir toplum ya- pısını yaşatmak uğruna mücadele vermektedir. Avrupa efsane peşinde Böyle bir gerçeğe sırt çeviren ve aksıne efsaneler yaratmaya çalışan bazı Avrupa ulkelen (özellıkle Ingılte- re) ise, onlarca yıldır kendılennin sa- vundukları bu değerienn ayaklar al- tında çiğnenmesine göz yummakta, hatta bir manada destek vermekte- dirier. Dolayısıyla, bütün bu masalların dışına çıkarak Bosna meselesinı tah- lil ve teşhıs etmek gerekecektır. Böyle bir durumda, hadisenın bir devletin (SırtDistan) bir başka devle- tin (Bosna-Hersek) hayatına son ver- mek gayesiyle o devlet ıçindekı ba- zı unsurlan da kullanarak giriştiği açık bir tecavüz olduğunu anlamak mümkün olacaktır. Aynı şekilde, böyle bir tahlil bıze, Bosnalı Sırplar denilen grubun tek vücut olmadığını, Bosna'daki soykı- nmın daha önce bu ülke topraklan içinde bulunan eski Yugoslav ordu- su biriıkleri tarafından yapıkjığını, bü- tün bunların ise Belgrad ve onun Bosna-Hersek ile Hırvatistan'daki uzantılannın kafa yapısını belırteyen faşıst-komünist bir dıktatöriükle ıl- kel, saldırgan ve aynı zamanda mağ- dur olduğu ıddiasında bulunabılen bir Balkan mılliyetçıliğine dayandığı- nı gösterecektir. Bitti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog