Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER Zaire'den sınırdışı edilmek istemeyen 100 bin Hutu mülteci, kamplannı terkedip dağlara kaçıyor Afirika'da yeni bir göç faciası Keşmip'dekj rehineter • SRESAGAR(AA)- Hindistantn Cammu- Keşmır eyıletinde, bölgenin bağımsızlığı için savaşan El Faran örgürü militanlan, bir aydan bu >ana rehin tuttuğu 4 Batılı rehinenin hayatta olduğunu Lanıtlamak amacıyla fDtoğraflannı gönderdi. Srinagar'daki yetkililer, El Faran örgütü tarafindan 5nceki gûn gönderilen fotoğraflann 18 agustos tanhli olduğunu belirttiler. Bu tarihten iki gün sonra örgüt rehineleri öldürme tehdidini yinelemiştı. Fas'ta seflerden 143kifiölıKi • RABAT(AA)-Fas'm güneybatısmdaki dağlık bölgeyi geçen hafta etkisi altına atan şiddetli yağışlann yol açtığı sellerde ölüsayısınm I43'e yükseldiği bildirildi. Fas haber ajansı MAP, ülkede son 50 yıhn en büyük sel faciasının yaşandığını belirterek, özellikle Marakeş kentinin de bulunduğu El-Haouz eyaletinde yûzlerce kişinin evsiz kaldığını kaydetti. Stephanopoulos tepki topladı • AT!NA(AA)-ABD Başkanı Bill Clinton'un Yunan asıllı Danişmanı George Stephanopoulos'un, kendi ifadeleriyle "eşit mesafe politikasınr benimsemeyen Yunan basın kuruluşlan, Clinton'un danışmanına tepki gösterdi. Yunan gazeteleri, Stephanopoulos'un "Ledra Palas" Otelinde Tûrk ve Rum gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında, Kıbns konusunda taraflar arasında "eşit mesafe politikası" izlediğini ifade ettiğini yazdılar. Çeçenya'rta önce siyasi çözüm • MOSKOVA(AA)- Rusya'nın Kuzey Kafkasya Askeri Dairesi Komutanı General Anatoly Kvaşnin, Rus-Çeçen görûşme süreçindeki Rus ve Çeçen yetkilileri uyararak, "Çeçenya'da çatışmaıun siyasi yanlan çözümlenmedikçe, askeri anlaşma uygulanamayacak" dedi. Kvaşnin, Volgograd'da dûn yapttğı açıklamada, askeri anlaşmanın uygulanamamasmı, Çeçen tarafi ile siyasi sorunlann çözûmlenememesine bağlayan Kvaşnin, siyasi sorunlann neden giderilemediği konusunda da, hem Rus hem de Çeçen tarafinı eleştirdi. Dış Haberler Servisi - Zaıre uluslararası kınamalara meydan okuyarak binlerce Ru- andalı ve Burundili mülteciyi sımr dışı et- meye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Zaire hükümeti- ni uyardı ve mültecılerin sınır dışı edilme- sinin büyûk bir insanlık trajedisine yol aça- bileceğini kaydetti. BM yetkilileri, 100 bin kadar mültecinin ülkeden sınır dışı edilmemek için banndı- nldıklan kamplardan kaçarak çevredekı te- pelere ve ormanlık bölgelere saklandıkla- nnı bildirdiler. BM Güvenlik Konseyi, Zaire hükümetin- den Ruandalı ve Burundili mültecileri sınır dışı etme işlemini derhal durdurmasını is- tedi. Konuyla ilgili olarak Güvenlik Konse- yi'nce hazırlanan bıldıride u Ruandalı ve Burundili mûltecilerin zorla ülkeden sınır dışı edilmelerinden ve bölgede giderek tır- manan gerginlikten duyduklan derin kay- gr"dile getirildi. 15 üyeli Güvenlik Konse- yi, Zaire hükümetini mültecilere karşı so- rumluluklannı yerine getirmeye ve onlan zorla sınır dışı etme politikasını durdurma- ya çağırdı. BM Güvenlik konseyi Başkanı Nugroho VVisnumurti "Ruanda ve Bunın- di'den mülteci kabul eden ülkeJerin bölgede banş ve istikrann saglanması için çok öncm- li bir adım attıklanna inanıyoruz" diye ko- nuştu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Zaire hükümetinin son beş gün içinde 14 binden fazla mülteciyi sınır dışı ettiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Peter Kess- ter,Zaire'ninUvirabölgesindeki 85 bin ka- dar mültecinin mülteci kamplannı terkede- rek, dağlara ve ormanlara kaçtıklannı bil- dirirken, Goma kampındaki 15 bin kişinin de sınırdışı edilmemek için kaçmaya baş- ladığının bildirdi. Kessler, "Büyük endişe icindcyiz. Otaylar, çok lasa zamanda bir fa- Zaire hükümeti, tüm uluslararası baskılara rağmen Ruandalı ve Burundili Hutu mflltecileri sınır dışı etmeyi sürdürüyor. da haiini alabflir" dedi. Bu arada Zaire, Ruandalı ve Burundili mûltecilerin toplu olarak sınır dışı edilme- sinin, ulusal güvenlik için gerekli olduğu- nu bildirdi. Zaire Dışişleri Bakanı Kamanda wa Ka- manda, BBC'ye verdiği demeçte, bir ülke- nin ulusal güvenliği tehlikede olduğu za- man, halkını korumak amacıyla mülteci ka- bul etmeyebileceğini ve mültecileri sınırdı- şı edebileceğini söyledi. Dışişlen Bakanı Kamanda "Her şeyin BM kararlanna uygun olarak yapıküğjnı, mûltecilerin sınır dışı edilmesine başlanma- dan önce BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'nin haberdar edildiğini" belirrtı. Kamanda. Zaire'nın bu mûltecilerin sorum- luluğunu alması gereken tek ülke olmama- sı gerektığini, Ruanda hükümetinin de mül- tecilerden sorumlu olduğunu kaydetti. Tutsilerin oluşturduğu Ruanda Demokra- tik Cephesi'nin geçen yıl iktidan ele geçir- mesinden önce toplu katliam yapan Hutu- lar, misılleme korkusuyla ülkeden kaçmış- lar ve Zaire"ye sığınmışlardı. Zaire hafta başından bu yana, kamplarda bulunan Bu- rundili ve Ruandalı mültecileri sınırdışı et- meye başlamış, askerlerin kötü muamele- sine maruz kalan 60 bin civannda mülteci- nin dün kamplardan kaçmaya başladığı bil- dirilmişti. BM yetkilileri de Zaire hüküme- tine toplu sınır dışı karannı durdunna çağ- nsında bulundular. BM Silahsızlanma Komitesi: Irak'a ambargo kalkabilirDış Haberler Servisi - Birleşmiş Milletler Silah- sızlanma Komitesi Başka- nı Rojf Ekeus, Bağdat yö- netiminin gizli silah prog- ramlanna ilişkin siyasetini tamamen değiştirerek ken- disinden istenilen yüküm- lülükleri yerine getirme sö- zû verdiğini bildirdi. Eke- us, Bağdat'ın silah prog- ramlannın aynnülannı ver- mek konusunda BM 'le tam bir işbirliği içine girdiğini ve ülkeye uygulanmakta olan petrol ambargosunun yakın zamanda kaldırabile- ceğini kaydetti. Geçen hafta Irak'ta te- maslannı tamamladıktan sonra Ürdün'ün başkenti Amman'a geçen Ekeus dün düzenlediği basın top- lantısında Bağdat yöneti- minin BM ile tam işbirliği- ne girme sözü verdiğini bil- dirdi. Ekeus. Bağdat'ın verdiği bilgiler doğrultu- sunda tahmin edilenden çok daha gelişmiş bir biyo- lojik silah programına sa- hıp olduklannı anlaşıldığı- nı söyledi. Ekeus, biyolojik silahlar için füzebaşlıklan da geliş- tirmiş olduğunu açıklayan Bağdat yönetiminin bu ye- ni açıklık politikasının Körfez Savaşı'ndan bu ya- na ülkeye uygulanmakta olan uluslararası petrol am- bargosunun beklenenden daha erken birtarihte kaldı- nlmasını sağlayabileceğini belirtti. Irak'ın kitle imha silah- lannın ortadan kaldmlma- sı için kurulan BM özel ko- misyonuna başkanlık et- mekte olan Rolf Ekeus, Irak Devlet başkanı Sad- dam Hüseyin'in damadı ve gizli silah programlanmn tüm sırlannı elinde tutan kişı olarak bılinen General Hüseyin Kamil Hasan'ın Ürdün'e sığınmasının ar- dından acil olarak Bağdat'a çağnlmıştı. BM temsilcisi Ekeus, önceki gün Ürdün'ün baş- kenti Amman'da General Hüseyin Kamil Hasan ile görüşmüştü. Ekeus, Irak'ın biyilojik silahlar programı- nın miman olarak bilinen eski Sanayi Bakanı General Hasan'la yaptığı görüşme- nin aynntılannı açıklama- dı. Hasan reddetti Irak Hükümeti, Devlet Başkanı Saddam Hüse- yin'in Ürdün'e sığınan da- madı Hüseyin Kamil Ha- san el-Mecit'in. Irak'ın komşulannı işgal etmeyi planladığı yolundaki suçla- malannı reddetti. Enfor- masyon Bakanı Hamid Yu- suf Hammadi. el-Mecit ta- rafindan yapılan açıklama- lann "Irak'a karşı karala- ma kajnpanyasuun bir par- çası oMuğunu" söyledi. w Italya'da cinsel şiddet olayları arlıyorDış Haberler Servisi - Italya'da son yıllarda cinsel şiddet olaylannda görülen kaygı uyandın- cı artış, yetkilileri acil çözüm arayışına itiyor. Başbakan Dini televiz- yon programlanmn de- netlenmesi ve yasalann sertleştirilmesi yönünde girişimlerde bulunuyor. İçinde bulunduğumuz yaz aylan boyunca çeşit- li Italyan kentlerindeka- dınlan ve özellikle kü- çük çocuklan hedef alan cinsel saldınlann kaygı verici boyutlara ulaşma- sı üzerine yetkililer za- man kaybetmeden mevcut yasalarda de- ğişikliğe gidilmesi çalışmalanna başladı- lar. Romagna'daki diskoteklerde genç ço- cuklann çeteler tarafından taciz edilme- si, Gallipoli'de akıl hastası birkadının şa- rap mahzeninde tecavüze uğraması, Tu- rin'de bir adamın üvey kızı ile 10 yıl bo- yunca zorla cinsel ilişkide bulunması ve Sicilya'da 14 ve 18 yaşındaki iki özürlü kız çocuğunun ailesi tarafından fuhuşa zorlanması yerel yetkilileri alarma geçi- ren olaylann başında ge- liyor. Başbakan Lamberto Dini, uzun yaz tatilinden sonra çalışmaya başla- yan parlamentonun ilk oturumunda, 18 yıldır çıkanlması beklenen cinsel suçlan kapsayan yasaya öncelik tanınma- sı için çağında bulundu. Italya'da cinsel suçlar, yasa önünde genel ahlak kurallannın ihlali ile bir rutuluyor. Dolayısıyla cinsel suçlar bugüne dek hafıf cezalarla geçiştili- yordu. Yeni yasa tasan- sında cinsel taciz ağır suç kapsamına alınıyor. Dini'nin cinsel suçlara verilecek ceza- lann ağırlaştınlmasına ilişkin bu kararlı- lığı, değişik siyasi görüşteki tüm politika- cılardan ve kamuoyunun yüzde 70'inden kabul görüyor. Çevre Partisi üyelerinden AlfonsoPeco- raro, diskoteklerin de stadyumlar gibi ko- runması gerektiğini belirterek olay çıkart- ması muhtemel kişilerin diskoteklere alınmaması gerektiğini öne sürdü. SAMSUN 3. İCRA DAİRESİ GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAN1 E)osyaNo: 1994/2150 Satılmasma karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıyme- ti, adedi. evsafî: Samsun Merkez Ulugazi Mah.sinde ada 264, parsel 10, pafta 16'da kayıtlı 346 m2 mesahalı 6/96 arsa paylı 4 nolu depolu dükkan ticari bölgede, belediye hizmetle- rinden yararlanan sahada, 52 m2 kullanım alanı ve 9 m2 deposu vardır. 1.300. 000.000 TL değerde. Saösşartian: 1 - Satış 10.10.1995 gün saat 10.00'dan 10.10'a kadar Samsun 3. Icra Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapı- lacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böy- le bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 20.10.1995 günü aynı yerde ve sa- atlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememışse gayrimenkul en çok arttı- ranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttirma ılanında gös- terilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edılecek- tir. Şu kadar ki arttırma bedelimn malm tahmm edilen kıymetinin yüzde 40'ını buhnası ve satış isteyenin ala- cağına rûçhanı olan alacaklann toplamından fazla olma- sı ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma mas- raflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık- mazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı ıstediğınde 20 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellalıye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Birik- miş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- tpotek sahıbi alacaklılarla dığer ılgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususıyle faiz ve mas- rafa dair olan iddialannı dayanağı belgelerle on beş gün içinde daıremize bildirmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan ha- riç bırakslacaklardır. 4- Ihaleye katıhp daha sonra ihale bedelıni yatırma- mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefîlleri. teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasın- daki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt fa- izinden Tnüteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt: faizi aynca hükme hacet kalmaksızın, dairemiz- ce tahsil olunacakr, bu fark, varsa öncelikle teminat be- delinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden ıtibaren herkesın görebil- mesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde is- teyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Sataşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca biigı almak isteyenlerin 1994' 21 50 sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğümiLze başvurmalan ilan olunur. (Ic.b tf.K.-126) (*) tlgihler tabınne irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 37307 İLAN T.C. MİLAS ASLİYE HUKUK (ÎŞ) MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1994/134 Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Enka tnşaat ve Sanayi AŞ. Metin Cansız, Tamer Savran, Adil Derelioğlu ve Yunus Kaya aleyhine açılan SSK sigortalısı SeferTutuk'un işkazası sonu- cu ölümüyle SSK'nin maktülün hak sahiplerine kusurlan oranında gelir bağlanmasından dolayı rücuan tazminat davasının mahkememizde yapılan duruşmasında. Adresleri belirlenemeyen davalılardan M. Kemal oğlu Sacide'den olma, 951 doğumlu lzmir Yenifoça Fevziçakmak Mahallesi nüfusunda kayıtlı Tamer Savran, Yakup ve Ağca oğlu 949 doğumlu Milas Ismetpaşa Mahallesi nüfusunda kayıtlı Metin Cansız ile Ahmet ve Nazife oğlu 1969 doğumlu Perşembe ilçesı Sarayönü nüfusunda kayıtlı Yunus Kaya'ya duruşma günü ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşma 18.10.1995 günü saat 09.00'da yapılacağından belli edilen gün ve saatte hazır bulunmanız veya bir vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluklannda devam edileceği ve hüküm verileceği davalılar Tamer Savran, Metin Cansız ve Yunus Kaya'ya ilanen tebliğ olunur. 27.10.1994 Basın: 22009 İLAN TC BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1992/75? Davacı Hazine vekili Av. Betül Özkan tarafindan davalı Hüseyin Ilhan aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince: Davalı mirasçılanndan Gülkız Ilhan, Osmangazi Ilhan, Piraye Ilhan, Birgül Ilhan, Hatice Ilhan, Hüseyin Ilhan, Şengül tlhan, Nilgün Ilhan, Hasan Ilhan, Zennure Ilhan, Jalellhan ve Hakkı Ilhan'ın araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden adı geçenlere dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edile- memiştir. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağır Köyü Mantarlık mevkiinde 105 ada 157 parsel sayılı taşınmaza ilişkin dava için ibraz etmek istedikleri bel- geleri duruşmanın bırakıldığı 25/10/1995 günü saat 09.00'a kadar ibraz etmeleri ve duruşmaya katılmalan ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde davanın yokluklannda devam edeceği ve karar ver- ileceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 36800 Greenpeace Nobel adayı olabîlir Fransa'nın Güne> Pasifık'te gerçekleştireceği nükleer denemelere karşı çıkan Greenpeace Almanya'da popüler. Dış Haberler Servisi - Almanya'da yayımlanan Die U'oche adlı derginin düzenlediği bir kamuoyu araştırmasına göre Greenpeace örgütü, nükleer denemeleri engelleme çalışmalan neden^yle bu yılki Nobel Banş Odülü'nü kazanmayı hak eden adaylann başında geliyor. Bu konuda görüşlerine başvıırulan 1005 Almanın yüzde 72'si örgütün ödülü alması gerektiğini düşünüyor. Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher ve banş ödüllü, Güney Afrikalı dini lider Desmond Tutu da Greenpeace'in ödüllendirilmesi görüşünü destekliyorlar. Öteyandan Almanya'nın önde gelen politikacılan, spor ve sinema dünyasının ünlüleri bu yıl Nobel Banş Ödülü'nün Greenpeace'e verilmesi doğrultusunda çağnda bulunuyorlar. İLAN T.C. TRABZON ASLİYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1994/196 Davacı Veli Erbaş tarafından davalı Ümit Kara aleyhine açılan senet iptali dava- sının yapılan duruşması sonunda verilen karann ilanen tebliğı gerektiğinden; Kızılay-Ankara Caron Bluse ve Ortaklan Fevzi Çakmak Mahallesi adresinde ika- met etmekte olan davalı Ümit Kara'nın tebligata yarar açık adresi tespit edilemedi- ğinden, mahkememizde yapılan duruşması sonunda verilen 05.04.1995 tarih ve 1994/196 esas, 1995/145 karar sayılı ilam ile dava yerinde görüldüğünden davacı- nın davalıya verdiği 31.3.1994 vadeli 10.000.000.- TUIİk, 30.04.1994 vadeli 10.000.000- TL'lik, 31.5.1994 vadeli 10.000.00.- TL'lik ve 30.6.1994 vadeli 10.000.000.- TL'lik, olmak üzere dört adede denk 40.000.000.- TL'lik senetlerin ip- taline, harçlar kanunu gereğince 1.440.000 - TL nisbi harcın davalıdan alınarak ha- zineye irad kaydına, peşin alınan 300.000- TL'nin mahsubune, davacının yaptığı top- lam 573.000.- TL muhakeme masrafinın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verildiğinden, işbu ilan karar tebliği yerine geçerli olmak üzere davalı Ümit Kara'ya ilanen tebliğ olunur. Basın: 26057 r TOKATSULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1995/492 Davacılar Mehmet Bıçakcı, Ömer Bıçakcı mirasçılan Rukiye Bıçakcı, Ibrahim Bıçakcı, Emıne Bıçakcı. (Arslan) Hatun Bıçakcı (Dinçer) vekilleri Av. Ufiık Petanoğlu tarafindan Hasan kızı Şerife aleyhine açılan izalei şuyu davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince: Tokat ili merkez Mahmut Paşa Mahallesi Mahmut Paşa Sokağı'nda kâin 16 paf- ta, 94 ada, 42 parselde kayıtlı taşınmazın izale-i şuyu davası açılmış olup, taşınmazın 3/24 hissesine sahip davalı Hasan kızı Serife'nin C.Başsavcılığı'nca tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, belirtilen taşınmazın 3'24 hisse sahibi Hasan kızı Serife'nin 23.10.1995 gününe kadar ibraz etmek istediği bel- geleri duruşma gününe kadar göndermesi veya duruşmaya gelmeniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamanın yokluğunda yapılacağı ve karar verileceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 37246 İLAN AKSARAY1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1994'356 Davacı Sahire Kargın vekili Av. Mehmet Südemen tarafından davalı Muharrem Kargın aleyhine açılan boşanma davasının verilen ara karan gereğince: Aksaray Yenipmar Köyü nüf. kay. Ahmet ile Hatice'den olma 1953 D'lu Muhar- rem Kargın'ın adına çıkartılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği, adresinde bu- lunmadığı, bilinen adresine de usulüne uygun tebligat yapılamadığından: Davalı aleyhine açılan boşanma davasının duruşmasının 12.9.1995 günü saat 10.00'da olup belli edilen gün ve saatte davalının duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, olmadığı takdirde yargılamaya HUMK'nun 213 ve 377. maddesi gereğince yokluğunda devam edilip karar verileceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 37039 İLAN TC BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1992/1415 Davacı Hazine vekili Av. Betül Özkan tarafından davalı Kadir Tannkulu aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince: Davalı mirasçılanndan Ayşe Tannkulu'nun araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden adı geçenlere daVa dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edılememiştır. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağır köyü Arpalık mevkiinde 125 ada 44 parsel sayılı taşınmaza ilişkin dava için ibraz etmek ıstediklen bel- gelen duruşmanın bırakıldığı 1/11/1995 günü saat 09.00'a kadar ibraz etmeleri ve duruşmaya katılman ya da kendilennı bir vekille temsil ethrmelen, aksi halde da- vanın yokluklannda devam edeceği ve karar verileceği hususu dava dilekçesi yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 36801 İLAN T.C. MALKARA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Davacı Dursun Eker, Ömer Eker ve arkadaşlan vekil- leri Av. Nihat Tamay tarafından davalılar Osman Nuri Akyol ve arkadaşlan aleyhine mahkememize açılan ta- pu iptali ve tescil davasında: Dahili davalılar tbrahim oğlu Salih Nalcıoğlu, Osman kızı Zûbeyde Gülsüm, Ibrahim kızı Fatma ve Şükriye, tbrahim kızı Nevriye. Alı kansı Vasfıye, Ali oğlu Enver, Ali oğlu Ibrahim, Ali kızı Fevzıye, Ömer, Mehmet, Na- ziye adlı şahıslann adresleri ve bazılannın soyisimleri da- hi bilinmediğınden yapılan araştırmalar neticesinde da- hi açık ıkametgahlanrun tespit edilemediğinden yukan- da ısmi geçen şahıslann dava konusu edilen Camiarik Mahallesi 453 ada, 8 parsel nolu taşınmazın tapusunun iptali ile bilirkişi Mehmet Eröztoprak'ın tanzim ettiği 17.1.1995 tarihli rapor doğrultusunda 7/16 hissesinin Şaban oğlu davacı Dursun Eker, 6/16 hissesinin Şaban oğlu Ömer Eker. 1'16 hissesinin Halıl kızı Fatma Özay- dın (Akyol'a), 1/16 hissesinin Halil oğlu Refık Akyol'a, 1/16 hissesinin Halil kızı Nuray Akyol adına tapuya tes- ciline karar verilmiş olup ışbu karann dahili davalılara tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ verilmiş olmakla. Yukanda ısımleri yazılı tüm dahili davalılar aleyhine açılan dava, mahkememizce 30.3.1995 tarihinde 1985/130 esas 1995/136 karar sayılı ilamı ile neticeden davanın kabulü ile 2.784.700 TL'nin davalılardan alına- rak davacılara verilmesine karar verildiği, işbu karar hü- lasasının dahili davalılara karar yenne kaim olmak üze- re ilanen tebliğ olunur. Basın: 26197
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog