Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAK BANKASI" D a h ı U y g a r B i r Y i } i m t ç l n " Cumhuriveİ72.YISAYIZSB23/ H (KDVİçinde) KURUCUSU: YINUS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARİ: MHDİR NMİ (1945-1997; Emlak Bankası'nın feni Etap Konut S^tışları Başladı. EMLAK BANKASI " D ı h ı Uygar B.r Yaşam Içın" Z4AÖJST0S1995PBtŞ8WC Riyad'ı yumuşatma çabası • Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Tansu Çiller'in özel temsilci aracılığıyla yaptığı girişimin Suudi Arabistan yönetiminde sert tepkilere yol açması karşısında 'onanm çalışmalanna' başladı. • Bakanlık, dün, Riyad yönetiminin dostluk ortamını zedeleyeceİc bir tutum izlemediğini ve Suudi Arabistan'a karşı Türkiye'de doğan sert eleştirileri hükümetin paylaşmadığını açıkladı. • Türkiye'de bulunan Riyad Büyükelçisi Tûrkekul Kurttekin, dün akşam saatlerinde görev yerine gitti. Bu arada Suudi Arabistan'da ölümü bekleyen Türklerin sayısının 40 değil, 70 olduğu bildinldi. • 3. Sayfada TEPKİLER 6 Kral Fahd'm efendisi ABD'dir' • Idam cezasına çarptınlan Türk yurttaşlannı kurtarma girişimlerinin iç politika malzemesi olarak kullanıldığı savı tartışma yarattı. • ANAP'h Mehmet Seven, "Kral Fahd'ın, Clinton'ın bir dediğini iki edeceğini zannetmiyorum. Hiç duydunuz mu, bir tek ABD'linin mahkûm edilip kellesinin vurulduğunu" dedi. • 3. Sayfada îranlı sığınmacılann BSP'deki kaygilı biKJeyişi sürüyor ÇOCUK, HER YERDE ÇOCUK - Sığmmacüann içinde 63 çocuk var. Onlar da eylemin zonınlu olarak bir parçasL (Fotoğraf: RIZA EZER) IZLENİMLER Darağacı gölgesinde yatmak... • Türkıye'nin kabul etmediği 151 Îranlı sığınmacı, ülkelerine döndûklerinde idam edilme korkusu yaşıyor. ANKARA (Cumhuriyrf Bö- fosu) - Birleşik Sosyalist Par- ti'nin (BSP) Necatibey Cadde- si üzerindeki genel merkez bi- nası... Olsa olsa 100 metreka- relik bir yer. Giriş kapısından başlayarak tüm odalar hınca- hınç insan dolu 63'ü çocuk, 151 Îranlı sığınmacı, şeriat re- jimının karabasanından kurtul- mak ıçın kaçıp Türkiye'ye gel- mışler. Sığınma istemlerinin Türkıye tarafından geri çevril- mesı üzenne. yeni bir ülke bu- lana kadar BSP'de oturma ey- lemindeler Her gûn "jyi" bir haber al- mak içm umutla bekliyorlar. Tek tuvaletli, avuç ıçi kadar da- irede yaşam savaşımı venyor- lar. Orta yaşlı bir sığınmacı, kı- vircık saçlı arkadaşını tıraş edi- yor balkonda. Aynalan yok, ne • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da 'Şeriat, idam rejhıri demektir' îade edilmemek için çoluk çocuk direnen tranlı sığınmacılar rejim için şunlan söylüyor: Mollalar, yüz binleri idam etti. Rujlu dudaklarjiletle doğranıyor. Bakire kızlar, cennete gitmesin diye tecavüz edilip öldürüldüler. îran'da hukuk yok. Avukatın ne olduğunu Türkiye'de öğrendim. YUSUFÖZKAN ANKARA-Suudi Arabistan 'da 4 Türk yurttaşının uyuşturucu kaçakçısı olduk- lan gerekçesiyle kafalan kesilerek idam edilmelen, "şeriatrejimi" ıle ılgilı tartış- malan yenıden gündeme getinrken, 1979'da "moUalaruı" yönetime geçme- siyle şeriatla yönetilmeye başlanan Îran'da da yüz binlerce kışınin idam edil- diği öne sürüldü. Şeriat rejiminden kaçarak Türkiye'ye gelen tranlı sığınmacılar, ülkelerinde i- dam ve işkencenin "oiağan" hale geldi- ğini belirterek "Şeriat rejiminin hukuku yok" dediler. Rejim karşıtlanndan hır- sızlığa, uyuşturucu kaçakçılığından kısa kollu gömlek giymeye kadar çok sayıda suç sayılan eylemden dolayı insanlann i- dam edildiğini anlatan tranlı sığınmacı- lar, "Islam inamşma göre bakireler cen- nete gittiği için, suçlu bulduklan bakire kızlara tecavüzedipöyle idam edıyorlar" diye konuştular. tran'daki şeriat rejiminin baskılann- dan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Birle- şik Sosyalist Parti'de (BSP) oturma ey- lemı yapan sığınmacılar, şeriat rejimin- deçektikleri sıkıntılan Cumhuriyet'e an- lattılar. Çoğu, ailesinden en az bir kişi- nin idam edildığını söyleyen sığınmacı- lar, "İraıTda idam ve işkence olağan ha- le gddi" diye konuştular Sığınmacılann büyük bölümü, "can güvenüği'' nedeniy- le adının yazılmasını istemezken, 22 ya- şındakı SÎma Sadıki, "İran'da şeriatçıla- nn egemen olmasından sonrayüz binler- ce kişi idam edikJi" dedı. Suudi Arabistan'da 4 Türk'ün idam edilmesiyle konunun Türkıye kamu- oyunda tartışılmaya başlandığını belir- ten Sadıki, "Oysa İran'da daha kötü bir durum var. Sadece siyasi suçlular değil, değişik suçlardan dolayı da insanlaridam ediUyor" dedı İran'da "insan haklan" diye bir kavramın bılınmediğıni ve şeri- at rejiminin hukuk sistemi olmadığını kaydeden Sadıki, şunlan söyledi: "Ben devrim sırasmda 7-8 vaşlannday- dım. Öncesini anımsaıruyorum. Avukat ne demek. Türkiye've geiinee öğrendim. Burada bir insan suçluysa. avukat tutup kendisini savunabilhormuş. İran'da böy- le bir şey söz konusu değil. Rejimde söz M Arkası Sa. 6, Sü. 3te SEK satiklı., işçi atddıAdana Süt Endüstrisi Kurumu'nda ücretler 3 milyona düştü; 46 işçinin iş akti feshedildi AD\NA (CumhuriyetGfiney tUeri Bü- rosu)- Özelleştırilen Adana SEK'te, 15 milyon liranın üzerindeki işçi ücretleri 3 miryon 300 bin liraya düşürülürken 46 iş- çinin de iş akıtlen feshedildi. özelleştirme Idaresi Başkanhğı'mn 3 Temmuz 1995 tarihlı ihalesi sonucu SEYTAŞ AŞ tarafindan satın alınan Adana SEK'te, yeni işveren tarafından işçilere yönelik yayımlanan bildiride şöyle denıldi: "tşletmede çalışan perso- nele ait tüm hak ve tazminatiar 1475 sa- yıh kanun çerçevesmdeflgüiÖzeUeştirme Idaresi ve Süt Endüstrisi Kurumu'nca ödenecektir. Bu itibaria işietmenin SEY- TAŞ AŞ'>* devir tarihi olan 8.8.1995*ten rtibaren is akdiniz kendiliğinden ÖzeDeş- tirme Idaresi karan gereğince son bul- maktadır. tşletme prensiplerimize uya- cak olan işçi ve personel SE\TAŞ AŞ ile bu taritaten itibaren yeni sözleşroe yapıp işine devam edebUecekar." Görevlerine 8 agustos itibanyla noter kanalıyla son • Arkası Sa. 6, Sü. 4 te TACİROĞLU, İŞLETME BEDELİNİ YATIRMADI • 6, Sayfada CHP ? DE KURULTAYA DOĞRU Çetin'e 6 aday olma 9 uyarısı • CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e, yakın kurmaylan tarafindan "Deniz Baykal çok şanslı görünüyor, aday olma" telkıni yapıldı. • Adalet Bakanı Mehmet Moğultay ve Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın da aynı görûşü paylaştıklan ve "Bugüne dek çatışan Erdal tnönü misyonu ile Baykal misyonunun artık birleştirilmesi gerekir" görüşünün dile getirildiği öğrenildi. • 5. Sayfada * -# DYP. TlTÎZ'tN İSTİFASINITARTIŞIYOR • 5. Sayfada Sağda birlik girişimi ANAP Genel Başkanı Yılmaz, bugün Didim'de 17.vel8. dönem milletvekil lerine yemek verecek. Yemekte eski milletvekillerine ANAP'a katılmalan için çağnda bulunacak olan Yılmaz'm yann sabah da bir basın toplantısı yapması bekleniyor. • 5. Sayfada 4 COCUK AĞIR YARAU Bomba palladı bir çocuk öldü • Tunceli'nin Ovacık ilçesi Hanuşağı köyünde, çcKuklar arazide bulduklan bomba ile oynarken patlama meydana geldi. Patlama sonunda 5 çocuktan birisi hayatmı kaybetti. Diğerleri ise ağır yaralı olarak Ovacık Sağlık Ocağı'na kaldınlarak ilk müdahaleleri yapıldı. • Doktorlann, çocuklann Tunceli'ye götürülmeleri gerektiğini söylemeleri üzerine askeri konvoy ile ambulans yola çıktı. Yolda konvoyun önünü kesen PKK'liler, bir hemşire ile Sinan Yerlikaya'nın yeğeni ve okul müdürünü kaçırdılar. Olaydan sonra başlatılan operasyonlar sonunda kaçınlan 3 kişi kurtanldı. • 6. Sayfada PEYNIRIZEYTI KOCAELİ Ekmek zammına tepki tzmit'te ekmek fiyatına 15günönce> apılan zanınu, vatandaş- lar Bü\ükşehir Beledivesi önünde gösteri ile protesto etti. • Kocaeli'deki demokratik kıtle örgütleri, Izmit Büyükşehır Belediyesi önünde toplanarak son yapılan ekmek zammını protesto ettiler. Istanbul'da ise valilik, ekmeğin bir süre daha eski fîyattan satılmasını istiyor. Haber Merkeri - Ekmek fi- yatına yapılan son zamlar va- tandaşlann tepkisıne neden oluyor. Kocaeli'deki demok- ratik kıtle örgütlen. dün tzmıt Büyükşehır Belediyesi önün- de bir protesto göstensı ger- çekleştırdıler. tstanbul Valili- ğı ise şehırde ekmeğin bir sü- re daha eski fîyattan satılma- sını istiyor. Oda temsilcileriy- le uzlaşma arayışlannda olan valilik, aksı halde ekmek zammına itıraz edecek Kocaeli'deki demokratik kitle örgütleri temsılcıleri ve halktan oluşan yaklaşık 200 kışilik topluluk, dün ögle ta- tilınde tzmit Büyükşehir Be- lediyesi ile bitişiğindeki Sa- raybahçe Belediyesi önünde toplandı. Ekmeğe yapılan son zamlan alkışla protesto eden M Arkası Sa. 6, Sü. l'de OIAYLARIN ABDEVDAKİ GERÇEK Özelleştirme Gerçeği Tûkiye'de özelleştirmenin ne gbı sonuçlar getireceği ve befcfenen yarariann sağlanıp sağlanamayacağı yıllardır tar- tşıiagelmektedır. Ctelleştırmeyi, "kamu açık- lannın kapatılması ve devletin sırtındaki yükü atması" açıla- nndan "gerek-şart" görenlere göre; "KtTlerin satışlanndan elde edilecek paralarfa hem bûtçe açığı azaltılacak hem de iç ve dış borçtann ödene- bilmesi için gerekli kaynak akışı sağlanacaktır." Ozelleştırmeye karşı çıkan- lar ise özelleştirme "KİT işçi- ierini işsizlikleyüzyüze bıraka- cak ve KtTaraziterinin yağma- lanması sonucunu getırecek- tir" kaygsını taşımaktadırlar. Hükümet ve Özelleştirme Idaresi Başkanlığı, özelleştir- mede geç kalındıgını ve bu yüzden ülkenin büyük gelir kaybına uğradığını sık sık yi- nelemekte ve özelleştirmenin hızlandırılacağının altını çiz- mektedirler. Ancak, Adana Süt Endüst- risi Kurumu'nda yaşananlar, özelleştirmeden kaygı duyan- lann hiç de haksız olmadıkla- nnı ortaya koymaktadır. Özelleştirilen Adana SEK'i alan özel sektör kuruluşu, "üretimi yavaşlattıklan" ge- rekçesiyle 46 çalışanın işine son vermiş, geriye kalan işçi- lerin ortalama 15 milyon TL olan ücretlerinin de 3 milyon li- raya indirileceğini açıklamış- tır. ••• • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da B U 6 UN KİT/UP Cumhuriyet'le birlikte Sanayici de 'rantiye* oldu Istanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen en büyük 500 kuruluşun üretim dışı geliri, satış gelirini aştı. • 9. Sayfada Beşiktaş da elendi Siyah-Beyazlılar, Rosenborg karşısında 3-1 galip gelmelerine karşın Şampiyon Kulüpler Kupası'na veda etti. • Spor'da BORSA ûDün 45.404.72 Onceta 45.170.06 DOLAR Dun 47.850 öncekı 47.900 MARK û,Dün » t Dün 32.325 Oncekı 32.300 ALTIN Dun 592.250 Öncekı 594.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mumcular Yetiştinebîlmek Bir paneldeydı. Konuşmamda, Türkiye ile Islam ülkele- rini karşılaştırmış, yapılması gerekenleri vurgularken, "El- deki değerier de küçümsenmemeli" demiştım. • Bir dinleyici sordu: - Türkiye'nin Islam ülkelerinden önde olduğu konulara değindınız, ama o ülkelerde riıçin Uğur MumcuVarö/rJü- rülmüyor, Sıvas'laryaşanmıyor? Şu yanıtı verdim: "Çünkü o ülkeler, Uğur Mumcu yetıştiremiyorlar " Öncekı gün Uğur Mumcu'nun 53. yaşgünüydü. Öğleyin, • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog