Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 AĞUSTOS 1995 SALJ 8 DIŞ HABERLER Cezayir'de yine kan döküldü • CEZAYİR(AA)- Cezayir'de aşın dinci silahlı gruplann saldınlan sûrerken, dün de Fransız Le Matin gazetesi muhabıri, baskent Cezayir'de öldüruldü. 36 yaşındaki gazeteci Ameur Ouagueni ile birlikte Cezayir'de aşın dincilerin yarattığı terörûn kurbanı olan gazetecilerin sayısı 48'eyükseldi. Güney Kore'de yangın: 37 okı • SELL (AA) - Güney Kore'de,ftıhuşyapan kadınlann ıslah edildiği bir eğitim kurumunun yurdunda çıkan yangında 37 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının yüksek olmasının, yurdun bütün pencerelerinin çelik parmaklıklarla kapalı ve çıkış kapılannın tamamının kilitli olmasından kaynaklandığını belirtriler. Solingen davası • DÜSSELDORF (AA) - Adli tatil nedeniyle önceki gün 30 gün ara verilen "Solingen davası"'na dün Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yenıden başlandı. Sanık avukatları, bugünden itibaren müvekkıllerinin savunmalannı yapacakJar. Mahkemenın, ekim ayı ortalannda karar vermesi bekleniyor. Sri Lanka'da çatışma • COLOMBO (AA) - Sri Lanka'run kuzeydoğusudaki Trincomalee bölgesinde orduyla aynlıkçi Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanlan (LTTE) arasında çıkan çatışmada, 12 gerilla öldü. Birleşmiş Milletler temsilcisi, Sırp saldınlannın sürmesi durumunda Hırvatlann karşılık vereceklerini açıkladı Hıı-\ atistaııılaıı BMVe uyarıDışHaberier Servisi-Hırvatis- tan'ın Birleşmış Milletler (BM) temsilcisi. topraklannda bulu- nan Sırplann saldınlannı devam ettirmesi durumunda buna yanıt vermek zorunda kalacaklannı açıklarken ABD, banş görüşme- lerinden sonuç alınamaması du- rumunda BoşnakJara silah ve as- keri eğitim yardımı yapmaya hazırlanıyor Hina ajansının haberine göre, Hırvatistan'ın BM Temsilcisi Mario Nobilo, Sırp topçusunun ülkenin doğusundaki Osijek kenti ile güneydeki Dubrovnik bölgesine düzenlediği saldınlar- dan "endişe duy- dııJdannı" belırtti. Nobilo, ülkenin doğusunda, Doğu Slavonya bölge- sindeki aynlıkçı Sırplann top ateşi sonucu Osijek kentınde üç kişinin öldüğünü, 10 kişi- nin de yaralandığı- nı hatırlattı. Bosnalı Sırpla- nn da Dubrovnik bölgesini topçu ateşine tuttuklannı kaydeden Nobilo, Sırplann. Hırvatistan hükümetinin "böyle bir saldın- nın kabul edilemez otduğu" yo- lundakı uyansma rağmen bu sal- dınlan düzenlediklerini bildirdi. Dubrovnik bölgesinde önceki günkü bombardıman sırasında 55 patlama meydana geldiğini belirten Nobilo. "Kontrol dışın- daki bu güçierin sHl hedeflere bu şekikleki saldınlannı sürdür- mesi durumunda, hiikümetim saldırganlann işgali altindaki Hırvat topraklan ve Bosna-Her- sek'teki mevzjlerine yönelik mi- silteme vapmak zorunda kala- cakör" diye yazdı. ABD'den silah sözü Hırvatlann ve Boşnaklann ilerlemesi sonucu diplomasi ma- sasında köşeye sıkışan Sırplar, • Sırp topçusunun Osijek kenti ve güneydeki Dubrovnik bölgesini topa tutması üzerine Hırvatlar, saldın hazırlığına başladı. toprak tavizi vermekten kaçınır- ken ABD, banş görüşmelerinin sonuçsuz kalması durumunda Boşnaklara silah ve askeri eği- tim yardımı vermeye hazırlanı- yor. US News and World Report dergisinin dün yayımlanan sayı- sında üst düzey bir dışişieri yet- kilisine dayanılarak verilen ha- berde, ABD'li diplomat Ant- hony Lake'in Avrupa'da geçen haftâ içerisinde gerçekleştirdıği mekik diplomasisi sırasında bu yönde bir mesajı Batılı mütte- fiklerine duyurduğu bildirildi. Bosnalı Sırplann banş planı- nı imzalamayı reddetmeleri du- rumunda ABD Başkanı BiU Clin- ton'ın BM Gü- venlik Konseyi'ni Boşnaklara uygu- lanan ambargo- nun kaldınlmasi için zorlayacağı bildirilen haberde Sırbistanın Bos- nalı Sırplara aske- ri destek vermesi durumunda ise bu ülkeye hava akınlan düzenlen- mesinin gündeme geleceğı be- lırtildi. Öte yandan ABD. eski Yugos- lavya'da banş için görüşmeler yapmak üzere, geçen cumartesı günü meydana gelen kazanm ar- dından yeni bir heyet kurmak için çalışmalara başladı. ABD Dışişieri Bakanı War- ren Christopher ise son gelişme- lerden sonra tatilini yanda kese- rek ölen diplomatlann yerine ye- nilerini belirlemek üzere Was- hington'a hareket etti. Kazada hayatlannı kaybeden Amerikan diplomatlannın ceset- leri, dün uçakla ülkelerine gön- derildi. Hava yoluyla Frank- furt'a gönderilen cenazelerbura- dan, Rkhard Holbrook'un da katıldığı birtörenle ABD'ye yol- cu edildi. HELSINKI WATCH'IN IDDIASI: Knin'de 4 toplu mezar bulundu KNtN (AA)-Hırvatistan tarafından geçen ay ele geçi- rilea, Krayina aynlıkçı Sırp- lannın kalesi Knin'de, 4 top- lu mezar olduğu ıddia edildi. Helsinki Uluslararası In- san Haklan Federasyo- nu'ndan bir ekip, bölgede 4 gün süren araştırmalanndan sonra yaptığı açıklamada, Hırvatistan'ın bölgeyi elege- çirmesinin ardından. Hırvat- lann gerçekleştirdikJeri sanı- lan birçok katliam olduğu yolunda duyumlar alındığını belirterek. 'sml varalılar, ka- >ıplarve ölüm saydan Qe ilgi- li birçok çeüşkilj raporun ei- Jerine gectiğini' bildirdi. Geçen hafta da bir BM sözcüsü yaptığı açıklamada, bölgede görev yapan BM personelinin, Hırvataskerle- ri tarafından öldürüldükleri yolunda kanıtlar bulunan si- villere ait birçok cesedin bu- lunduğunu, Sırplara ait bir- çok evin de Hırvatlar tarafın- dan yıkılıp yakıldığını ifâde etmişti. Uluslararası araştirma ko- mitesinin Amerikalı üyesi, ellerine geçen raporlarda, ka- yıp sayılannın 22 asker ile yüzlerce sivil olarak değiş- tigini kaydetti. Bosna için Insanlık Girişimi Tuzla <da ATAOL BEHRAMOĞLL ZENİCA- 58 Türk aydı- nından oluşan Bosna İçin In- sanlık Girişimi, Tuzla'da Gençlik Meydanı'nı ziyaret etti. Aydmlar, önceki gün gerçekleşen ziyaret sonrasın- da Tuzlalı meslektaşlan ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantılan yaptılar. Yaklaşık üç ay önce 25 ma- yısakşamı düşen birtop mer- misinin 71 gencin ölümüne. 200 kişinin yaralanmasına yol açtığı Tuzla Meydanı, dün Bosna İçin tnsanlık Gi- rişimi heyetıni ağırladı. Aydınlar. yaş ortalamalan yirmi olan ve sadece Boşnak- lann değil aralannda Sırp ve Hırvatlann da bulunduğû ta- lihsiz gençlerin mezarlannı da ziyaret ettiler. Daha sonra gruplara aynlan heyet, bin- lerce mültecinin çok güç du- rumda yaşamlannı sürdür- meye çalıştığı kamplara ve Bosna-Hersek Federal Ordu- su'nun Çariç cephesine gide- rek bilgi aldılar. tlaç, yiyecek ve maddi yar- dımlarda bulunan heyet, cep- henin 1 kilometre yakınında- ki Radkoviç köyündeki gö- nüllülerle de görüştüler. Akşamüstü heyettekiler Tuzla'daki meslektaşlan ile tanışarak yuvarlak masa top- lantılan yaptılar. K O N U K YAZAR / Prof. HASAN ÜNAL (Bilkent Üniversıtesı Uluslararası îlişkiler Bölûmü) Bosna Masallan'ndan Bir Demet: Tarihi ve Kültürel EfsanelerSırplann Nisan 1992'de çok kültürlü Bosna-Her- sek devletini ortadan kaldırarak bu ülkeyi ilkel bir Balkan milliyetçiliği temelleri üzerine kuracaklan Büyük Sırbistan'a bağlamak amacıyla başlattıkla- rı savaşla birlikte, Bosna hakkında pek çok yanlış bilgi ortalığı kapladı. Halen de devam etmekte olan bu yanlış bilgilendirme çabalan belli çevreler tara- fından Bosna'da sürüp giden ve bir soykınm hali- ni almış bulunan katliamlara bazen bilimsel altya- pı hazırlanması bazen de Bosna'da neler yapıla- bileceği ve neler yapılamayacağı gibi hususiann güya aydınlatılması türünden gerekçelerle yapıl- maktadır. Diğer gruplar ise bu yanlışlan değişik amaçlarla tekrar etmektedir. Ortalıkta dolaşan bu yanlış bilgiler giderek birer 'efsane' veya tam bir 'masal' halini almışa benziyor. Işin kötü yanı ise, pek çok politikanın ve Bosna konusundaki yaygın kanaatlerin, hiçbir bilimsel zemine oturmayan bu masallara dayanmakta olmasıdır ki bu yazının ga- yesi bu masailardan tarihi ve kültürel nitelikli görü- nen ÖMemli birkaçını ele alarak incelemek ve bun- lann hem uydurma olduğunu ortaya koymak hem de bu görüşlerrje ısrar edilmesinin Bosna mese- lesinin teşhisinde nasıl hatalara sebep olduğunu belirlemektir. Bu sayede Bosna'da yaşanan soy- kınmın ve savaşın hangi türden polrtikalan uygu- lamaya koymak suretiyle sona erdirilebileceği ko- nusunda da bazı ipuçlan verilmiş olacaktır. Bosna savaşının başlangıcından itibaren -hatta bu baş- langıç tarihi belli konular için Yugoslavya krizinin bir kanlı çatışmaya dönüştüğü 1991 yılı Haziran ayına kadar götürülebilir- ortaya atılan masallan bir- kaç grupta ele alacak olursak, bütün bu masalla- n ve bu masallann nasıl bir düşünce sistematiği or- taya koyduğunu daha iyi anlamış oluruz. Masalla- nn birinci bölümü Bosna'nın tarihi ve küitürü üze- rine yoğunlaşmakta. ilk bakışta, bir ülkenin tarihi hakkında biiinenlerin tekran gibi 'masumane' gö- rünen bu davranış aslında bir süre sonra o ülkenin yok edilmesi konusunda alınan kararlara destek verirhalegelmektedir. Çünkü, burada üretiten tez- ler şu anda Bosna'da olup-bitenlerin nasd bir si- yasi tahlile tabi tutulması gerektiğini belirleyebil- mektedir. Bu siyasi tahliller de son noktada aske- ri degeriendirmeleri etkilemekte ve neticede kar- şımıza bir masallar yumağı çıkmaktadır. Burada, tarihi-kültürel, siyasi ve askeri olarak ele alınabile- cek bu masailardan en fazla tekrarlanan tarihi-kül- türel karakterli olanlanndan küçük bir demetini bi- limsel verılerie ıncelemeye çalışacağız. Bosna hakkındaki tarihi-kütürel masallar Bogo- mil tezıyle başlamakta ve birbirini destekleyen ço- ğu komplocu iddıalaria Bosna'da olup-bitenlerin bir Müslüman-Hıristiyan savaşj olduğu tezine ula- şılmaktadır. Bu düşünceye göre 1054 yılında Hı- ristiyan dünyası, Batı Romalmparatorluğu ve Bi- zans İmparatortuğu olarak ikiye aynldığı zaman bu sınıriar Bosna civanndan geçmekteydi. Hattın do- ğusunda yer alan bölgeler Ortodoks ve batısında yeralan bölgeler ise Katolik dünyasının hükmü al- tına girmışlerdi. Bosna ve Bosnalılar ise, bu iki mezhebe de dahil olmamışlar, bunun yerine ken- di 'BogomiF (tann aşkı, tann sevgisı) mezhepteri- nı oluşturmuşlardı. Yanı Bosna tarihte her zaman bir sınır veya bir geçiş bölgesı olarak yaşamıştı. Do- layısryla Bosna-Hersek aslında çok tehlikeli, kan- şık bir bölgeydi ve günümüzde yaşanan türden savaşlara da sık sık sahne olmuştu. Çoğu zaman büyük savaşlann kıvılcımları burada ateşlenmişti. Hatta, meşhur bir sosyoloğun ifadesiyle burası bir fay kınğı idi ve aynı sosyoloğun günümüzde var ol- duğunu varsaydığı kültürierin çatışmasının bura- da cerayan etmekte olması tesaduf değildi. Balkanlan ve bilhassa Bosna'yı kendi tarihi, kül- türel ve politik dinamikleri ile yeterince veya hiç ta- nımayan Batı dünyasındaki bir kısım akademisyen, gazeteci vb. tarafından seslendirilen ve temej rti- banyta Batılı normlan kullanarak ve Batılı görüş açılanndan Balkanlar 1 ! incelemeye kalkışmakyan- lışlığından kaynaklanan bu masalın Türkiye'ye ak- setmesi hiç zaman almadı, hatta Türkiye'de bu ef- saneye aynı doğrultuda bir takım ilaveter de yapıl- dı. Mesela, Bosnalılann Bogomil olmasının ve bu halkın kitle halinde Müslümanlığı kabul etmesinin teolojik bir takım temelleri olması üzerinde duru- larak, Hıristiyanlıktakı 'teslis' inancını reddeden Bogomil mezhebinın aslında Müslümanlığa çok yakın olduğu iddıa edildi. Daha da ıleri gıdılerek, Ortodoks ve Katoiık dünyalan arasında ezilmış du- rumda bulunan Bosna Bogomillerinin Osmanlı'ya Bosna'nın anahtarlannı verdikleri, onlan bağırian- na bastıkjan ve Osmanlı yönetimınin kurulmasını müteakiben toptan 'ihtida' ederek Müslümanlığı seçtikleri yolunda da düşünceler ortaya atıldı. SÜRECEK HAYDARPAŞA GtRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TEBLİGAT İLANI Aşağıda ısim ve unvanlan ile Teşvik Belgeleri, ödemelen gereken gelir eksiği tutarlan ve bunun gerekçesı döküm ha- linde belirtilen Gümrüğümüzce tescilli giriş beyannamelennden aranılan ve tahsıl edilmesi gereken Gümrük Vergi ve Resimleriyle Fonlann tahsılı için yapılan tebligatlardaki adreslennde bulunmamalan gerekçesı ile teblıgatlann geri iade edilmesi nedeniyle 7201 sayılı Teblıgat Kanunu gereğince ödeme emri yerine kaım olmak üzere ilanen teblığ olunur. FtRMA ADI VE UNVANl; Holo Den ve lekstıl Konf. San. Tic. Ltd. Şti. (HabibGürbüz) BEYANNAME TALEP NO VE TARİHİ: EDİLEN MEBLAĞ 291.928.000.-TL. 102.130.000.-TL. 158.128.000.-TL. 324.466.000.-TL. 279.758.OOO.-TL. Basın: 37588 İLGİLİ BELGE: GEREKÇESI: 14788/13.4.1992 17619/29.4.1992 26756/25.6.1992 33539/4.8.1992 92/2-257-7.2.1992 Hazine Dış Tıc. Müs. 84668/21.12.1992 " günlü yazı " müeyyide " uygulandığından. GAYRİMENKULÜNAÇIKARnRMA İLANI T.C. SAMSUN SULH HUKUK MAHKEMELERIİZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN SatışNo: 1994/39 Satılmasma karar verilen gayrimenküllerin cınsı, kıymeti, adedi, evsafı: Samsun Hacıismail Köyü. SÖğütlübahçe mevkiı, Cilt: 1, Sayfa: 5, Pafta: 1, Parsel: 5'te kayıtlı bulunan 6400 m2 arsa 2.240.000.000.-TL muhammen bedelle satılacaktır. Taşınmaz üzerinde iki katlı tuğladan yapılmış kapı, pencere, doğra- ma ve çatısı buiunmayan enkaz halinde bina mevcuttur. Taşınmaz imar planında park, otopark, yol ve konut alanına isa- bet etmekte olup 18. mad. parselasyona tabi yerdir. Mert ırmağına 100 m. mesafede olup çevresinde henüz yerleşim baş- lamış değildir, kamu kurum ve kuruluşlan, okul ve pazar yerlerine uzak mesafededir, belediye hızmetlennden kısmen yararlanmaktadır. Şatışşarrlan: 1- Satış 20.11.1995 günü saat 15.00'ten 15.10'a kadar rnernurluğurnuzda açıkarttınna suretiyle yapıla- caktır. Bu artnnnada tahmin edilen îaymetin yüzde 75"iru ve rüçhanli alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şar- tıyla 30.11.1995 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arthrma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttıra- na ihale edilecektır. Şu kadar ki arttırma bedelının malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteye- nin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma mas- raflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Hissesi yüzde 20'den az olanlar iha- leye iştirak için teminat farkı yatıracaktır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nispe- tuîde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ıledir, alıcı istedıgınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilır. Tellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Binkmış vergiler satış bedelinden ödenir. Tapu harcı binde 48 oranmda alıcı ve satıcıya aittir. 3- Ipotek sahıbi ala- caklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindekı haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı daya- nağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcıli ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri teklif ettikleri bedel ıle son ihale bedeli arasındaki fârktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faizmden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca, hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bır örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 199409 satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 07.08.1995 (+) flgililcr tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 37533 SÜRMENE KADASTRO MAHKEMESİ Esas No: 1988/55 / Karar No: 1994/80 Sürmene orman Işletme Müdürlüğü tarafından davalı Mustafa Ozkan ve arkadaşian aleyhine açılan dava konusu Sür- mene, Çamburnu, Kemerli mahailesinde kain, 1259 ve 1257 parsel sayılı taşmmazın tapusunun iptalı ile dava konusu ta- şınmazlann nıteliğının orman olarak gösterilmek üzere Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline dair mahkememizce verilen 22 11.1994 tarihlf1988/55 esas, 1994/80 karar sayılı karar aramalara rağmen adresleri bulunamayan bır kısım davalılar Ya- kup oğlu Mustafa Özkan, Emin oğlu, Tayyar Karaalıoğlu, Emin oğlu Cevat Karaalioğlu, Emın oğlu Alınza Karaalioğlu, yine emın oğlu Cevdet Cavit Karaalioğlu ve Hüseyin Galip oğlu Mehmet Özkan adına ilanen tebligat yapılmasına karar venldığinden 7201 sayılı teblıgat kanunun ılgili hükümleri gereğince iş bu ilanın gazetede ılanından itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde yasal haklannı kullanmalan, kullanmadıklan takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. Basın: 36299 ADALET BAKANLIĞIALANYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Ömek No: 163 / Esas No: 1995/288 Kambıyo Senetlen (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Üzennde Haciz Yolu ile Ya- pılacak Takıp Taleplerinde Ödeme Emn İLANEN TEBLİG 1- Alacaklı ve varsa vekılının Yakup Yılmaz, vekilı adı, soyadı ve ıkametgâhı: Av. Ahmet Sezer, Atatûrk Caddesı- Alanya 2- Borçlunun ve varsa kanunı Gülüzar Ulukaya, Kenm kızı, 1967 temsılcısıntn adı, soyadt ve dlu Payallar kasabası-Alanya ıkametgâhı: 3- Alacağın Tûrk parası ile 800.000.000.- TL asıl alacak tutan, faızmiktanve 19.331.500.-TL ışlemış faiz işlemeye başladığı gün. 350.000.- TL. Üıt.hac. masrafi. 200.000.- TL. Proteslo masrafı. '< . ., . 819.881.500.-TL'nıntakip tarihinden itibaren yüzde 98 faizı ve icra masraflanyla tahsılı. 4- Senet ve tanhi: 3.4.1995 vadeli 800.000.000.- TL meblaglı bono Yukanda yazılı adresinıze çıkanlan ödeme emn adresten aynldığından bahısle bıla teb- lığ iade edilmiş olup adresinizın araştınlması ıçın yapılanjandarma tatbıkatuıda ise açık adresiniz tespit edilememiş olduğundan ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmış- tir. Yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren 10 gün- lük yasal süreye 10 gün ilavesı ile 20 gün içensınde ödemeniz, takıbın dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 günlük yasal süreye 10 gün ilavesi ile 15 gün içinde merciye şikâyet etmeniz. takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu 5 günlük süreye 10 gün ilavesi ile 15 gün ıçensinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile et- kik mercıine bildirmeniz aksi takdirde kambıyo senedindeki imzanın sızden sadır sayı- lacağı, imzanızı haksız yere inkâr edersenız takıp konusu alacağın yüzde 10'u oranmda para cezasma mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edil- diği veya alacağm zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itırazınız varsa bunu se- bepleriyle birlikte 5 günlük yasal süreye 10 gün ilavesi ile 15 gün içinde tetkık merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne daır bir karar getirmedığınız takdir- de cebri icraya devam olunacağı. itiraz edilmediği ve borç ödenmedıği takdirde 10 gün- lük yasal süreye 10 gün ilavesi ile 20 gün içinde 74. maddeye göre mal beyanında bulun- manız, bulunmazsanız hapısle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz v eya ha- kikate aykın beyanda bulunursamz aynca hapısle cezalandıniacağınız ilanen teblig olu- nur. 2.8.1995 Basın: 37808 GELİBOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1995/428 Es. KAMBfYO SENETLERÎ ÜZERİNDE HACtZ YOLU İLE YAPILACAK TAKfP TALEP- LERJNDE ÖDEME EMRlNıN fLANEN TEBLİĞI Alacaklı Abdullah Aksu'ya borçlular Burhan Acar, Ayşe Acar olan ıcra takibinde 47.500.000.- TL'lik senetler bedeli için kambiyo takibine girişilmış olup borçlulara yapılan takipler borçlulann adresi terk etmelen nedeni ile bila tebliğ edilmıştır. Zabıta manfetıyle yapılan araştırma neticesinde borçlulann Gelibolu'yu terk ettikleri anlaşıldığından ışbu 163 örnek ödeme emrinin taraflara ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin tebliğı tarihinden itibaren 10 gün içinde 15 gün ilavesi ile 25 günde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo seneti niteliğini haiz değilse 5 gün içinde 15 gün ilavesi ile 20 günde merciye şikâyet etmeniz, ta- kip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu 5 gün içinde 15 gün ilavesi ile 20 günde aynca ve açıkça bir dilekçe ile tetkik merciine bildirmeniz, aksi takdirde kambıyo se- nedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı. imzanızı haksız yere inkâr edersenız takip konu- su alacağın yüzde 10'u oranmda para cezasma mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız ve- ya borcun ıtfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetkı hakkın- da itirazmız varsa bunu sebeplen ile birlikte 5 gün içinde 15 gün ilavesi ıle 20 gün içinde tet- kik merciine bır dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne daır bır karar getırmediği- niz takdirde cebri ıcraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmedıği takdirde 10 gün içinde 15 gün ilavesi ile 25 gün içinde 74'üncü maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapısle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate ay- kın beyanda bulunursamz aynca, hapisle cezalandmlacağınız ihtar olunur. Basın: 36993 ÖRNEK 163 ÖDEME EMRİ VE 103 DAVET VARAKASININ İLANEN TEBLİĞİ ORDU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1995/260 Alacaklı: Salih Güney vekili Av. Mehmet Yıldınm - Şüleyman Felek Caddesi No: 133/1 Ordu Borçlu: Erhan Ülgen - Kocakişi Caddesı No: 4/1 Ordu Borç: 175.854.000.- TL masraflar hariç. Yukanda adı ve so- yadı yazılı alacaklı tarafından 10.12. 1993 tanzim ve 14.1.1994, 15.1.1994 vadeli emre muharrer senetler ıle Ordu 1. AslıyeHukukHâkimliğı'mn 17.2.1995 tarihve 1995/ 18-14 sayılı ihtıyati haciz karan gereğince 41655011 sicil numaralı emeklı maaşmız üzerine haciz konulmuş ve yukanda bıldirdığinız adresınize ödeme emri teblıği verilmiş, adreste bulunmadığınızdan bahıs- le bila teblığ iade edilmiş ve zabıtaca yapılan adres aras- tırması da bir netice vermediğinden ödeme emrinin ila- nen tebliğme karar verilmiştir. Bu itıbarla işbu ilanın gazetede neşir tarihinden itiba- ren yasal sürelere 15 gün ilavesi ile 25 gün içinde bor- cunuzu ödemeniz, takip dayanağı senet, kambiyo nite- liğıne haiz değilse, keza takıp dayanağı altındaki imza size ait olmadığı iddiasında iseniz 20 gün içinde açıkça bir dilekçe ile Tetkik Mercii Hâkimliği'ne bildirmeniz, aksi takdirde kambıyo senedindeki imzanın sizden sa- dır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz se- net dayanağı takip konusu alacağın yüzde 10'u orarun- da para cezasma mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığı- nız veya borcu itfa veya ihmal veya alacağın zaman aşı- mına uğradığı hakkında veya yetki itirazıruz varsa bunu sebeplen ile birlikte 20 gün içindeTetkik Merciı Hâkim- liği'ne bır dilekçe ile bildirerek tetkik mercıinden itira- zın kabulüne dair bir karar getrmediğiniz takdirde ceb- ri icraya devam olunacağı. itiraz edilmediği ve borç öden- medıği takdirde 25 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapis ile tazyik olunacağınız, hakikate aykın beyanda bulunursamz ha- pis ile cezalandıniacağınız, hakikate aykın beyanda bu- lunursamz hapıs ıle cezalandıniacağınız, haciz gıyabın- da yapümış olduğundan hacze bir diyeceğiniz varsa 18 gün içinde dairemize bildirmeniz hususlan 163 örnek ödeme emri ve 103 davet yenne kaim olmak üzere ila- nen teblığ olunur. Basın: 37300 İSKENDERUN1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1994/1245 Davacı Nahaıddın Yüksekbaş vekili Av. Yusuf Bilen tarafından davalılar Elife Küpelı ve Mehmet Elban aley- hine açılan işbu tescıl davasının yapılan açık duruşması sonrasında davalı Mehmet Elban'ın adresi tespit edileme- diğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar veril- miştir. Duruşma günü olan 14.9.1995 günü saat 09.00'da mahkemeye gelmentz veya kendinızi bir vekille temsil ettirmenız, gelmediğiniz takdirde duruşmanm yokluğun- uzda yapılacağı ve yokluğunuzda karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 31.7.1995 Basın: 36688
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog