Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

22AĞUSTOS1995 SAU CUMHURİYET SAYFA EKONOMI İTO: Bcmek fiyatı serbest olsun • Ekonomi Servisi- tstanbul Ticaret Odası Başkanı Atalay Şahinoğlu, ekmek Fıyatlannın serbest bırakılmasının tüketicinin yaranna olduğunu söyledi. " Istanbul'da ekmeğin 9 bin " lira olarak belirlenen azami ' satış fîyatını, maliyetleri ' dikkate alarak uygun gördüklerini belirten Şahinoğlu, esnaf kuruluşlanna çağnda bulunarak ekmek fıyatlannı serbest bırakılmasını istedi. Şahinoğlu,"Bu konuda yapılacak girişimin sonucu beklenirken şu anda Istanbul'da 74-76 randımanlı undan ve ; rutubet derecesi yüzde 35 olan 250 gramlık ekmeğin azami satış fîyatını 9 bin lira olarak belirledik. Üyelerimiz azami olarak bu fiyattan ekmek satmak zorundadırlar"dedi. Şahinoğlu sağlık kurallanna aykın ve etiketsiz ekmek satışlanna da ağır cezalar uygulayacaklannı belirtti. SIMVPİ Betediyesi'nden anahtar teslimi • Ekonomi Scrv'isi-Silivn Belediyesi'nce başlatılan Yenikent Toplu Konut Projesi'nin ilk aşamasında yer alan ve 4 yılda bitirilen 910 konutun anahtarlan teslim edildi. Konut Sahipleri aylık ortalama 7.5 milyon lira aidatla, 60 metrekarelik daireler için netlOl milyon 750 bin, 80 metrekarelik daireler içinse 159 milyon 400 bin lira ödediler. Toplam 2300 konuttan oluşan projenin, ikinci aşamasında yer alan 418 konutun teslimi 1996 Haziranı'nda gerçekleştirilecek.962 konuttan oluşan üçüncü etabın temeli ise l ay önce atıldı. AB'den Mısr'a gümrük birliği • KAHİRE (AA)- AB'nin AJcdeniz politikası çerçevesinde, AB ve Mısır heyetlerinin, gelecek ay, ekonomik ortaklık konusunda görüşmeler yapacaklan bildirildi. Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı L Cemal el-Bassioumi, Mısır 1 ve AB'den ekonomi uzmanlannın, 16 ekimde Brüksel'de yapılacak resmi görüşmeler öncesinde aynntılan ele alacaklannı söyledi. AB'nin Mısır ile 16 ekimde bir ticaret anlaşması yapması bekleniyor. Gözlemciler, AB'nin, Türkiye ile imzaladığı fakat henüz onaylamadığı gümrük birlîği anlaşmasmın bir benzerini Mısır ile de gerçekleştirmeyi planladığı ve bu amaçla, Mısır'ın gümrüklerini 2010'a kadar kademeli olarak - kaldırmasını istediğini • belirtiyorlar. GAP'a 2 mityar ddar • GAZİANTEP(AA)- GAP yatınmlanna, bugüne kadar 2 milyar dolan aşkın dış kredi sağlandı ve bunun önemli bölümü kullanıldı. GAP Bölge Kalkınma Idaresi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin kendı kaynaklan ile fınanse ettiği GAP'ta, bazı büyük ve geniş kapsamlı profelerin fınansmanında kredi veya hibe şeklinde dış taynak da kullanılıyor. Ata."ürk Barajı ve Hidro- Electrik Santralı (HES), Kaskaya Barajı ve HES, Krikızı-Dicle ve Batman pnoeleri gibi GAP'm teırelini oluşturan büyük proelerin yanı sıra, Çmar- GöLsu ve Çamgazi gibi orfc ölcekli projeler için de dıştaynaklı kredilerden yanrlanılıyor. O/fe'ten İHkümete uyan • Ekonomi Servisi- QTÜ Anadolu thracatçılan Birikleri (OAtB) Başkanı Emr Adıgüzel, hükümetin iltncatı teşvik amacıyla vaa edip henüz ödemediği 3 2 rilyon lirayı hâlâ öcknemesi üzerine, bir basn açıklamasıyla hülümeti eleştirdi. Hikümetin vaat ettiğini yerne getirmeyerek ketdilerini arkadan vuduğunu iddia eden A.dgüzel, alacaklann öckımesi halinde en az bir raiii fazlasını ülkeye döviz olaak kazandıracaklannı ösii sürdü. TMO, 250 milyon dolarlık krediyle ya tüccardan buğday alacak ya da ithalat yapacak Ehş borç, \nrgımcınıını cebine AHMETÇELtK Dış borçla vurguncu zengin edilecek. Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in ka- ramameyi imzalamaması nedeniyle uzun- ca bir süre buğday alımı yapamayan Top- rak Mahsulleri Ofısi (TMO) sendikasyon kredisini de sağladı, ama ortada alımı ya- pılacak buğday kalmadı. Hasadı yapılan 1995 üıünü tüm buğdayın tüccar tarafindan toplandığına dikkat çeken uzmanlar, çiftçi- nin deposunda kalan az miktarda buğdayın da ofıse yetmeyeceğine dikkat çektiler. Bundan sonraTMO'nun iki yolunun kal- dığını belirten uzmanlar, bunlann da itha- lat ve tüccardan alım olduğunu söyleyerek "Ancak dünyada önemli oranda bir rekol- te düşüklüğii var. Bunun üzerine bir de Çin'in yapbğı 3 miryon tonluk ithalat ekle- nince fiyaüar yükseİdi. Ya yüksek fîyatla dı- şandan ya da 13-14 bin liradan tüccardan almak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla çift- çiden 2 bin lirayı esirgeyen hükümet, Ame- rikan çiftçisini ya da vurguncu tüccan zen- gin edecek*" diye konuştular. Hikmet Çetin suçlanıyor Bu arada Hikmet Çetin'in buğday karar- namesini imzalamamasının danışıklı dö- vüş olduğunu ileri süren bazı çevreler, bu- nu TMO'nun elinde buğday alacak kadar para olmamasına bağladılar. Çetin'in daha sonra taban fıyatta 1000 li- ra artışa evet dediğini belirten aynı çevre- ler, "Kararname imzalandı, ardından da ; \ msmmc Türkiye'nin buğday üretimi Y1UAR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 i 1993 1994 EKİMALAM (Hektar) 9.000.000 9.230.000 9.000.000 9.350.000 9.350.000 9.415.000 9.435.000 9.351.000 9.450.000 9.630.000 9.600.000 9.800.000 9.800.000 ÛRETİM (T«ı) 17.500.000 16.400.000 17.200.000 17.000.000 19.000.000 18.900.000 20.500.000 16.200.000 20.000.000 20.400.000 19.300.000 21.000.000 #.500.000 VEfilM (KgJHa.) 1.944 1.777 1.911 1.818 2.032 2.007 2.173 1.732 -- 2.116 •Şf2.010 1.786 % • % \ para bulundu, ama ortada alınacak buğ- day kalmadı. Çünkü hemen hemen tüm buğday 4 ile 8 bin lira arasındaki rıyatla tüc- car tarafindan alındı" diye konuştular. Ko- nuyu değerlendiren Türkiye Ziraatçılar Demeği Genel Başkanı Ibrahin Yetkin. çitfçiden 2 bin lirayı esirgeyen hükümeti, Amerikan çiftçisini ya da tüccan zengin etmekle suçladı. TMO'nun yasa gereği her hangi bir sa- vaş ihtimaline karşın Silahlı Kuvvetler'in TMO, alımlar için gerekli kaynağın bir bölümünü yabancı bankalardan kredi olarak sağladı. Ancak üreticinin elinde buğday kalmadı. Ofıs, buğdayı ya iç piyasada fiyatlan spekülatif olarak arttıran tüccardan alacak ya da dünyadaki rekoltenin düşmesiyle fıyatlann yükseldiği dış piyasalardan ithalata yönelecek. ihtiyacı olarak belirlenen 3.5-4 milyon ton buğdayı almak zurunda olduğunu belirten Yetkin, "TMO kredKi buldu. Ancak buğ- day kalmadı. Şimdi yurtdışından buğday almaya başlayacaklar. Ya da fiyatlan artn- raraktüccardan alacaklar" dedı. Buğdayın tümünün tüccar tarafindan alınmadığını be- lirten Yetkin, çiftçinin deposundaki buğ- dayın ofisin ihtiyacını karşılamaya yetme- yeceğini söyledi. Yetkin şöyle konuştu: "TMO şimdiye kadar 30 bin ton buğday aldı. İç tükerim nasıl karşılanacak? Tüccar insafa gelse de yetmiyor. TMO Uk kez bu du- ruma düştü. Bunda hükümetin yanhş tanm politikalarının katkısı büyük." Bu arada buğday hasadının hemen he- men tüm ülkede tamamlandığını belirten yetkililer, buğdayın çuval fiyatının 1 mil- yon lirayı bulduğunu hatırlatarak "Fiyatlar daha da yükselecek. Artık ofisin buğday al- ma imkânı da kalmadı. Buğdayın kik) fiya- tı piyasada 11 bin liraya kadar çıkü. Onlar 8 bin liradan buğday almaya çalışacaklar. Ofisin 4 milyon ton buğdaya ihtiyacı var. Bunun 2.5 milyon tonunu ithal ermek zo- runda. Ancak rekolte düşük olduğu için dünyada da buğday sıkıntısı var. Yerli tüc- car da buna göre davranacak ve elindeki buğdaya en az 13-14 bin lira fiyat isteyecek. Hem içerde hem de dışanda fiyatlar çok yüksetecek" diye konuştular. Öte yandan TMO'nun ihtiyacı olan 4 milyon tonluk buğdayın alınabilmesi için 8 bin liradan dahi hesaplandığmda 32 triryon lira gerektiğini belirten uzmanlar, alınan 250 milyon dolarlık kredinin ihtiyacın ya- nsını bile karşüamayacağına dikkat çekti- ler. Uzmanlar, "Buğdayın TMO'ya maliyeti en az 13 bin lira olacak. Bunun için ise yak- laşık 50 triryon lira gerekiyor. Alınan kredi- nin dünkü kurlar üzerinden Türk Lirası değeri ise sadece 11.8 trilyon lira. Bu da 13 bin liradan hesaplanırsa ancak 900 bin ton- luk buğday denıek ki bu, ihtiyacı kar- şılamaktan oldukça uzak" diye konuştular. Hak-Iş'in EBK'de özelleştirmeye karşı verdiği mücadele ÖİB'nin teklifiyle sona erdi Pazarfak başladı, eylem sona erdi ESRA YENER ANKARA- Et ve Balık Kurumu'ndaki (E- BK.) işçilerin örgütlü olduğu Öz Gıda-Iş Sen- dikası'nm bağlı bulunduğu Hak-lş Konfederas- yonu, ıstihdam güvencesi gerekçesiyle yine ku- rumun arsalanna talip oldu. işçilerin işten atılmasını önlemek için Özel- leştirme Idaresi Başkanlığı (ÖlB) ile EBK'nin satılmayan kombinalan için pazarlığa oturan Hak-lş'in, kurumun arsalannı da istediği öğre- nildi. Hak-Iş'in isteği doğrultusunda, geçen ay sa- tışa çıkanlan toplam 3 milyon 223 bin metreka- re büyüklüğündeki, Sakarya, Manisa. Istanbul, Izmir ve Mardin kombinalannın arsalannın iha- lesi iptal edildi. EBK'nin ocak ayındaki satış çalışmalannda, kurumu 7 milyon metrekareye ulaşan arsalan, 27 et kombinası, 12 soğuk hava deposuyla 1.5 trilyon liraya almaya çalışan, ancak kamuoyun- Özelleştirme Idaresi Başkanlığı ile Hak-tş Konfederasyonu arasında süren kombina pazarhğında, ağırlık yine arsalara döndü. ÖÎB'nin talimatıyla satışa çıkanlan EBK'nin Sakarya, Manisa, Istanbul, Izmir ve Mardin'deki arsalannın ihalesi iptal edildi. Toplam 3 milyon 223 bin 241 metrekarelik bu arsalann kombinalarla birlikte Hak-Iş'e verilmesinin programlandığı öğrenildi. dan eelen tepkiler üzerine programı bozulan Hak-lş, iş güvenliği gerekçesiyle yine EBK ar- salanna talip oldu. EBK'nin 12 kombinasının satışı sırasında, iş- yerini terk etmeme, Ankara'ya yünlme eylemi yapan EBK işçilerinin, kurumun satışında hu- zursuzluk yaratması üzerine Özelleştirme Ida- resi Başkanlığı Hak-lş'e kalan kombinalan önerdi. İdarenin önerisinin ardından, EBK'nin satışı- nı durdurmak için yürüttüğü tüm eylemlere son veren Hak-tş kombinalaria birlikte arsalar için de pazarlığa oturdu. Iş güvenliğinin sağlanması ve satılan kombi- nalardan çıkanlacak işçilerin nakledilmesi ge- rekçesiyle idare ile pazarlığa oturan Hak-lş'in kombinalarla birlikte arsalan da istediği öğre- nildi. Hak-Iş'in isteği üzerine, EBK'nin Sakar- ya'daki 216 bin 850 metrekarelik, Manisa'daki 152 bin 847 metrekarelik kombina arsalan ile Mardin'deki 2 milyon 849 bin metrekarelik.lz- mir'deki 1406metrekarelik boş arsalan ve Istan- bul Rumelifeneri'ndeki 2 bin 388 metrekarelik arsalannın satışı için geçen ay açılan ihale ip- tal edildi. Arsalann, Hak-tş'e kombinalarla birlikte ve- rilmesinin düşünüldüğü öğrenildi. Üç firmanm başvurusu başlangıç için planlanan izin miktannı aşıyor Et itlıalaü büyükleriıı tekelinde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tanm ve Köyiş- leri Bakanlığı'nın 50 bin ton kemiksiz sığır, 10 bin ton da değerli parça et itha- line izin veren tebliği ardın- dan, büyük et firmalan it- halat izni için Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) kapı- sında bekliyorlar. DTM'nin tebliğinde, ilk aşamada 20 bin ton kemik- siz sığır, 10 bin değerli par- ça et için izin verileceğinin açıklanmasına karşın, Ay- taç-Et ile Pınar-Et'in 20 bin ton kemiksiz sığır, 10 ton da değerli parça et, Van- Et'in de 15 bin ton kemik- siz sığır 5 bin ton da değer- li et için izin başvurusunda bulunduklan bildirildi. Tanm ve Köyişleri Ba- kanlığı'nın ay başında 60 bin ton kemiksiz et ithal edilmesi izni verdiği tebli- ğinin yayımlanmasının ar- dından, özellikle Ziraat ve Veteriner odalanndan ge- len, "Hayvancıhk ölür", u Ne eti yedigimizi bilmeye- ceğiz'' uyanlan üzerine ka- muoyunda oluşan tepki sü- rerken, DTM'nin halen hiç- bir firmaya izin vermediği öğrenildi. DTM'nin ithal et iznini ilk aşamada 20 bin ton kemiksiz sığır, 10 bin ton da değerli parça etle sı- nırlı tutması üzerine, firma- lann 30 bin ton et izni için başvurdukJan öğrenildi. Tanm ve Köyişleri Ba- kanlığı'nın, haziran ayında yayımladığı, 50 bin ton ke- miksiz sığır eti ithal edilme- si yönündeki tebliğinin, ka- muoyunda büyük et firma- Ianna haksız İcazanç sağla- nacağı yönünde tepki yarat- masının ardından iptal edil- mesi üzerine, DTM, 60 bin ton et ithaline izin veren tebliğ için tedbirli davranı- yor. DTM'nin halen hiçbir firmaya kemiksiz et ithali için izin vermediğini belir- ten yetkililer, en uygun izin portfbyünü çıkarmaya ça- İıştıklannı, hiçbir fırmanın haksız kazanç elde etmesi- ni istemediklerini bildir- diler. Prim konusunda ortak karara vardılar Pamukta 'fon' anlaşmazlığı sürüyor ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Pamuk rekoltesinin alınacağı kasım ayi yaklaşırken hükümetin pamuk alımı ve ihracatında uygu- layacağı politikalan yönlendinnek üzere üretici ve tekstilciler arasın- da yapılan toplantılarda bir anlaş- maya vanlamadı. Pamuk üreticisi ile tekstilciler, pamuk ihracatında uygulanan kilo başına 60 sentlik fo- nun kaldınlması konusunda ortak bir noktada buluşamadılar. Üreti- ciler ihracatta fon uygulamasının kaldınlmasını ve dış satımın ser- best bırakılmasını isterken tekstil- ciler, fonun kaldınlması durumun- da yurtdışından yüksek maliyetle pamuk almak zorunda kalınacağı- nı vurguladılar. Dış Ticaret Müsteşan Nejat Eren'in koordinatörlüğünde, yak- laşık 2 haftadır pamuk üreticisiyle tekstilciler arasında süren pamuk destekleme alımı ve pamuk ihraca- tında fon uygulanması konulannın gönlşüldüğü toplantılarda anlaş- mayavanlamadı. Üretici vetekstil- ci, yalnızca pamuk fiyatlannın dünya fiyatlan üzerinde gerçekleş- mesi durumunda tekstilciye dünya fiyatlanndan pamuk verilmesi. üre- ticinin farkırun da devlet tarafindan karşılanmasını öngören prim konu- sunda ortak bir karara vardılar. Üreticiler ve tekstilciler, pamuk ihracatında kilo başına alınan 60 sentlik fonun uygulanıp uygulan- maması konusunda ise bir anlaş- maya varamadılar. Üreticiler fonun kaldınlmasını, ihracatın serbest bırakılmasını is- terken tekstilciler, pamuk ihracatı- nın serbest bırakılması durumun- da, yurtdışından yüksek maliyetle pamuk ithal etmek zorunda İcala- caklannı vurgulayarak fon uygula- masına devam edilmesini istediler. Dış Ticaret Müsteşan Nejat Eren, üreticilerin fonun kaldınlma- sı durumunda, pamuk ihracatında uygulanan sınırlamanın kasımda belli olacak pamuk rekoltesine gö- re arttınlmasını istediklerini anlata- rak iki tarafin da görüşlerini, eko- nominin koordinasyonundan so- rumlu Devlet Bakanı Aykon Do- ğan'a ileteceğini bildirdi. Pamuk üretiminde uygulanacak politikala- nn ekim ayında kesinleşeceği bil- dirildi. Tariş Genel Müdürü Cihan Paçacı da pamuk ihracatında kilo- da uygulanan 60 sentlik fona karşı olduklannı belirterek pamukta prim sisteminin uygulanmasını is- tediklerini söyledi. Türkiye Ziraat Odalan Birliği (TZOB) Başkanı Erol Baraz,pa- mukta fon uygulamasına karşı ol- duklannı. prim sisteminin getiril- mesini istediklerini belirterek "An- cak söz konusu prim, çırçırcıya verilmeli''dedi. Ziraat Bankast Genel Müdürü Kaynaklanmızı tanm ve hayvancılığa ayırdık ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ziraat Bankası Genel Müdürü Cihan Paçacı. 1995 yılı itibanyla banka plasmanının yüzde 95'ini tanm sektörü için ayırdıklannı belirterek, bu çerçevede, hasat ve pazarlama kredisi dağıtacaklannı, Bakanlar Kurulu'ndan ilgili kararnamenin çıkmasının ardından da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki besicilere hayvancıhk kredisi vereceklerini söyledi. Paçacı dün Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin'e yaptığı ziyarette, bankanın tanm ve hayvancılığa yönelik projeleri için, ziraat odalan ile derneklerinin görüşlerini alacaklannı bildirdi. Meral, iscileri Ankara'ya çağırdı 22 bin tanm işçisi greve başladı ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Hükümetin, 680 bin işçi için önerdiği zam oranını düşük bulan Türk-Iş, 270 bin işçi için alınan grev karannı dün Ankara'da başlat- tı. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, 22 bin 600 işçinin örgütlü bulunduğu Tanm-tş'teki grev ka- rannı açıklarken işçilerin, 8 eylül tarihine kadar, bulunduklan yerden göbeğinde uygut^ Ankara'da Başbakanlık Konu- Sayın Başbakan/111 *1 *?1 "DUİ tu'nun önüne kadar yürüyecekleri- ki. işçiler grev ^ ^ « n n d e n y Meral, bazı sendika baş*l a n n ı n da katıldığı basm toplar 1 "" 3 - s a ' londa bulunan işçiler11 u r n e t aleyhindeki sloganlarr 151 " 013 k ( v nuştu. Meral, hüküm1 ' '^ Ey'ül askeri darbesinın arr™11 b l l e d o " kunulamayan hakla'Ç' l e n n e l m " den almaya çaiıştf1 o n e s u r d u - Meral, "Grev kar 1 1 Ankara'nın Malatya Kombinası'na iptal istemi • Kombinanın, 31 milyara Cuma Yiğit adlı girişimciye satılması, kıdem ve ihbar tazminatlan 24 milyar lirayı bulan çalışanlan çileden çıkardı. AYŞE SAYBV ANKARA - Et veöalık Kurumu'nda (EBK) «lleş- tirme sancısı bitm'i- E- BK'nin Hak-lş'e şıat ayın- da 7 milyon metreireyi bu- lan arsalan. 27 ko"inası ve 12soğukhavade^suyla 1-5 tnlyona verilmes'önündekı karann kamuoy!dan gelen tepkiler üzerinrf* 31 edılme- sine karşın, *radakı bazı kombinalann^ğennın çok altında satılcP ortaya çıktı. 14 bin me^ares' kapalı alan olmak^e toplam 372 bin 200 rr/ekare alana ku- rulu olan alatya Et Kombi- nası'nın' milyar liraya sa- tılması ? e n n e . toplam 25 milyar ra kıdem ve ihbar tazmip 1 a'acağı bulunan komba çalışanlan, satışın ıptal» in harekete geçti. güğ yolu 8. kilometrede yeran ve sadece arsa değe- nr 300 milyar lirayı bulaca- ğ,elirtilirken, kombinanın gi. tesis, lojman ve araçla- •la birlikte 31 milyara Cu- ,a Yiğit adlı girişimciye sa- Iması çalışanlann sert tepki- iine neden oldu. CHP Malat- ya Milletvekili Mustafa Yıl- maz. ÖİB'nin kombinayı "peşkeş çekriğini" söyledi. İŞÇİNİN EYRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Ne Olmuştu ki? "Ne olmuştu ki CHP, karşısında durması gereken kara- nn sahibi olmuştu?" diye soru yönelten kürsüdeki konuş- macının öfkeli sesı, sorunun geldiği noktada büyük bir al- kışla kesiliyordu. O da konuşmalan dinlemeye hiç niyetli olmayan, çoğu ayakta, birbiri ile kulıs konuşmasında, uğul- tu halinde gürültü çıkaran kalabalığı duyaıiı bir noktadan yakalamanın keyfınde, "Ne olmuştu ki.." sorusu ile baş- layan, sosyal demokratların ıktidar ortaklığında, sosyal de- mokrasi ilkelerine aykın olup bitmiş olayları bir bir sayma- yı sürdüriiyordu. Solculuğun huyundan suyundan mı ne? Sosyal bilim- cilerin belki açıklamaları da vardır. Görijnen o kı genel ku- rul delegelerine birazcık kendinizi dinletebilmeniz. kürsü- den alkış almanız için CHP'yi suçlamanız, karalamanız önkoşul. Salonu dolduran İstanbul il delegelerine şöyle bir göz atıyorum. Sürekli selam vermem gerekiyor. Hemen herkesi tanıyorum. Çogunluğu 20-30 yıllık bir gazetecilık geçmişimde, çeşitli toplantılar, eylemlerden bildık, hep solda olmuş, partıye yıllannı vermiş, deneyımli kişiler. Eleştiri, gençlık eylemlerınden, işçi hareketinden, çeşit- li siyasal eytem ve kavgaların ıçinden gelmiş bu insanla- nn kanlanna işlemış olmalı. Yıllannı verdikleri partilerinin yerden yere vurulması, başansızhklannın sayılmasından bir tür haz alıyor, ıçlerine yerieşik öfkeyi boşaltıyoriar Kürsüye çıkanlar da bu eğilimi çok lyi degerlendirdikle- rinden, CHP'ye çatma. koalisyon ortağı olarak kötü yapıp iyi yapamadıklannı sayma yarışındalar. En çok koalisyon ortaklığına ilişkin söylenenlere kafam takılıyor. Kürsüden söz alan herkes, ortaklığın, gerek bir- leşme öncesi, gerekse birleşme sonrası, sosyal demok- rasiye. partiye büyük zarariar verdiği konusunda görüş biriigınde. Bu ittifakta, konuşmalarına bakılırsa kürsüden söz alan eski ve yeni bakanlar, partı yöneticisi, yetkili, so- rumlu herkes, tabana egemen kurt delegeler var. lyi güzel de partının eski - yeni bakanları, eski - yeni yet- kili yönetıcılen, etkilı delegeleri, hepsi koalisyon ortaklığı- na karşı, üstelik kişisel olarak üzertenne düşeni yapmış- larsa, koalisyona katılma nasıl gerçekleşmış? Ortada yamtı bulunamayacak çok zor bir bilmece var. Sosyal demokratlan iktidara kimler itmiş, iktidarda kalma- ya kimler zoriuyor? ABD mi, CIA mı, MİT mi, görünmeyen sosyal demokra- sı düşmanı başka güçler mı? Yoksa hepsi birden mi? Ortada sosyal demokrasiyi yıkmayı hedeflemiş büyük güçler(!) 4üşmanlar(!) olduğuna, bir büyük oyun oynandı- ğına göe, sosyal demokratları iktidara ıten, iktidarda kal- maya z>rlayan güçleri bulmak zor. Buni anlıyoruz da yine, işin anlayamadığımız bir boyu- tu kalyor. Ne de olsa koalisyona girmek, koalisyonda kal- makÇİn parti yönetım organlannın oyları gerekli. Bakan- lar c9 sılan zoru ile bakan yapılmıyor. Bıldığimiz kadarı ile eskıen de yenileri de bakan olmak için bir hayli çırpındı. loalısyon ıçın oy kullanmış, en azından karar alınma- nrvsı için mücadele vermemişyönetıciler, bakanlık üstlen- rrş insanlar, nasıl oluyor da koalisyona bu kadar karşı çı- labiliyor; yetkili ve sorumlu degillermiş, olup bitende kat- •ılan yokmuş gibi partiyi en acımasız dille eleştirebiliyor? Tabii. kendileri yetkili ve sorumlu değılmiş gibi büyük bir rahatlıkla yaptıkları eleştırılenn, içınde olduklan partiye ver- diği zararian umursamalan, böyle bir tabloda söz konusu değil. ideolojileri sol, eleştirileri çok doğru ve haklı, konuş- malan etkili ve kusursuz, eski ve yeni bakanlar, parti yö- neticilerı, anlaşılan polıtıkada piştikçe, ıktidann tadını al- dıkça, çağın geçerli politıkacı niteliklerini fazlası ile üzer- lerine toplamış, fazlası ile bireysel kimlik kazanmışlar. Bugünün yükselen değerlenne göre ideolojileri ile çağ dışı. solcu kalmışlar. kimlikleri ile cağdaş. iyice bireyci ol- muşlar. Inandıncı olabilme anlamında aralannda bazı kü- çük nüanslar da var elbette. Eskiler, eleştirilerinde bugünleri ağırlıklı olarak öne çıka- nyor, bugün artık koalisyonun bozulmasının bir zorunlu- luk olduğunu, geçmişte de kişisel karşı görüşlerine rağ- men işın içinde sorumluluk nedenı ile olduklarını söylüyor. Yeniler, koalisyonun partiye zararlarını görüp sürekli uyardıklannı, ancak bugün gelinen noktadan sonra aynl- manın bir yarar getiımeyeceğini, olabıldiğince bazı kimlik- lı işler kotararak ve erken seçimi arayarak, sorumlulukla- nnı yerine getirmek durumunda olduklarını savunuyor. Partinin, yapılan işlerın eleştirisinden hoşnut delegele- re gelince... AJkışlar bir yana, gerek yerel yönetimler, ge- rekse koalisyon ortaklığından, iktidar nimetlerinden yarar- lanmanın, şu ya da bu boyutta payını almış olanların ço- ğunlukta bulunduklanndan hiç kuşkunuz olmasın. Çoğun- luk, parti tabanını elinde tutan deneyli politikacılann hep aksini söylese de iktidardan yana olduklan, bugüne kadar aksine bir yönlendirme için hiçbir ciddi çaba içinde olma- maları ile sabit. Bu garip tablo neden mi ortaya çıkıyor? Yanıtı aslında çok basit de olabilir.. Kimliğinden bir şeyler kaybetmiş ol- sa da, kişisel zaaflar edinmiş bulunsa da, solda politika ya- panlar, ister tabanda, ister tavanda olsunlar, ortaya çıkan sonucun solla, sosyal demokrasi ile ne kadar çelişkili ol- duğunu görmemezlıkten gelemeyecek kadar aklı başın- da insanlar. Ortaya çıkan kötü işin sorumluluğundan sry- nlmaya çalışıyor. CHP'nin, sosyal demokrasınin ayakta kalmasının. bu- gün çok fazla kopulmuş bulunan sola ait değerlere, insan haklanna, sendikal haklara, sosyal adalete.. yeniden dö- nüş yapılması gerektiği anlaşılmış bulunuyor. Şimdi taban da tavan da sol değerjere yeniden dönme yanşında. CHP'nin Ankara ve istanbul genel kurullan, bu zorunlu- luğun görülüp, parti değerierine dönüş arayışının, dogal olarak sorumlulukta daha fazla payı olan üst yönetimlere yönelen tepkinin, bir yansıması olarak değerlendirilebilır. CHP'deki parti değerlerine, sol, sosyal demokrasi ilkele- rine dönüş arayışının kurultaya nasıl yansıyacağını henüz kestiremiyoruz. Ancak genel kurul sonuçlarının bugünkü duruma, izlenen politikalara bir tepki sonucu olduğunu söylemek, bir kehanet değil. SERMA YE PİYASASI KURULU MESLEK PERSONELİ UZMAN YARDIMC1LIĞI GİRİŞSINAVI 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Pi- yasası Kurulu'nun Ankara Merkez ve tstanbul Temsilciğili'nde görevlendinlmek üze- re açık bulunan 9"uncu derece meslek personeli yardımcısı kadrolannda görevlen- dirilmek üzere yeter sayıda aday personel seçimi için yanşma sınavı açılacaktır. ni bildirdi Tanm-Iş Genel Başkanı Sabri Özdeş. Tanm Işletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tanm Bakanlığı'na bağlı 1029 işyerindeki 22 bin 600 işçinin. taşradaki iş merkezlerinde değil, 8 eylülden itibaren Ankara'da eyleme başlayacaklannı bildirdi. Ozdeş. hükümetin,'kamu toplu iş sözleşmelerinde 'uzlaşmama' yo- lunu seçtiğini kaydetti. Tanm işçi- sinin daha öncekı yıllarda gerçek- leştirdiği grevin, uzunluğu açısın- dan Guinnes Rekorlar Kitabfna girdiğini anımsatan Özdeş, "Bu kez tanm işçisi, grevini çalışüğı işyerin- de değil, tüm çalışanlann sorunla- nna sırtını çevirmiş hükümetin bu- lunduğu başkentimiz Ankara'da başlatacaktır. Türkiye genelindeki işçiler grev rK"*'«™aen >n- yııi Başbakan< o n u t u n u n ö n ü n e kadar gidecer a l k ı n sonınlann- dan haberst"1 ^ a k a n ' ı uya- racağız''de Erdem" ^ kası ile ^ e t a ' Sendikası ara- sında 2'^l r s u r e n ye t ^ m u c a d e - |e s jn ( j( ırsonuç alınamazken ay- lardır: ' ücretlerini almaya de- vam n isvte* avans için yürü- v o r |£şlerinin boş tencerelerle var a n e y' e m i e ri n ardından işçi- jer^şam vardiyalanndan sonra g nir'den kent merkezine kadar ^düler. İşçiler, yürüyüşleriyle, inin lehine olmadığı"' gerekçe- _ l e avans vermeyeceğini açıkla- tümüyeterimizi8EyİülÎ995Cuma n E r e ğ | j DemirÇelik Fabrikala- gûnü grevlerimizi başlatmak üzere T A S G e n e l Müdürü Müdürü Yal- Ankara'ya çağunyorum" dedi. < m Amanvermez'i protesto ediyor- Türk-fş Genel Başkanı Bayrarlar SA ĞLANAN JMKANLAR Yanşma sınavını kazananlar, üç yıllık bir meslek içi eğitime tabi tutulacaklar. ay- nca akademik çalışmalara katılmak, ya- bancı dil bilgilerini ilerletmek. inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilebileceklerdir. KATILMA KOŞULLAR1 Giriş sınavına katılabilmek için; 1) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak, 2) Iktisat, Hukuk, Maliye, Işletme, Ka- mu Yönetimi, Muhasebe konulannda en az 4 yıl eğitim veren yükseköğrenim ku- rumlanndan (bunlann eşıti yabancı fakül- te ve yüksekokullardan) birini bıtirmış ol- mak, 3) ÖSYM'nin Yapı ve Kredi Bankası Ankara Güvenevler Şubesi'ndeki 660-1 numaralı hesabına sınav ücreti olarak 400.000 TL yatırmak, 4) Yaş. sağlık ve diğer nitelikler bakı- mından "Sınav Broşürü"nde gösterilen şartlan taşımak. zorunludur. SINAVLAR 8 Ekim 1995 Pazar günü Ankara'da ÖSYM sorumlulugunda uygulanacak ya- bancı dil, genel yetenek ve alan bilgisi test- leri ile sınavın ilk aşaması gerçekleştirile- cek, bu sınavda başanlı olanlar aynca Ku- rul tarafindan yazılı ve sözlü sınava tabi tu- tulacaklardır. SINAVBROŞÜRÜ Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek per sonelinin görev ve yetkilerini, sınava ka tılma koşullannı, sınav konulannı ve sı navlann yapılış şekli ile ilgili aynntılı bil gileri içeren "Sınav Broşürü" ve "Başvu ru Formu'" Kurul'un aşağıdaadresleri gös- terilen Ankara ve tstanbul bürolanndan alınabilir veya posta ile istenebilir. BAŞVİRU ŞEKLİ Giriş Sınav ı'na katılabilmek için "Baş- vuru Formu'" ve bu formda istenen belge- lerle birlikte en geç 8 Eylül 1995 tarihine kadar ulaşacak şekilde Kurul'un Anka- ra'daki merkezine şahsen veya posta yo- luyla başvurulacaktır. Postadaki gecikme- ler kabul edilmez. BAŞVL'RL ADRESLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU Doç. Dr. Bahriye Üçok Cd. No: 13 Beşevler/ANKARA Tel.0-312-212 62 80 (20 Hat) SERMAYE PtYASASI KURULU İSTANBUL TEMSİLCİLİĞ1 Akmerkez E Blok Kat: 11 EtileHSTANBUL Tel: 0-212-282 09 35 (10 Hat) Basın: 36405
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog