Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

22 AĞUSTOS 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kongreter tamamiamyor • Haber Merikea - CHP il kongreleri sürüyor. Kjrşehir, Denizli ve Eskişehir kongreleri de tamamlanarak il başkanlan seçildı CHP Denizli İl Kongresi'nde başkanlığı Deniz Baykal yanlısı Av. Kâzırn Arslan kazandı. Arslan'ın 216 oyla başkanlığı kazandığı seçimde, SHP kökenli Selahattin Koçdemir ise 208oyaldı. SHP kökenlilerin il başkanlığı seçimlerinde tahminlerin üzerinde bir sonuç elde etmesi. kvırultaya CHP kökenli 12delegeyle katılmak isteyenlerin tüm hesaplannı altüst etti.tki eskj mılletvekilinin yanştığı CHP Eskişehir 11 Kongresi'nde ise başkanlığı 18. dönem milletvekillerinden Zeki Ünal kazandı. Onal. başkanlığı geçerli oylardan 180'ini alarak kazanırken, 14. dönem milletvekillerinden Isiıail özen 86, bayan aday Afet Oyal 4 oy alabildiler. On kûrultay delegesinden ikisinin Karayalçın'ı sekizinin ise Deniz Baykal'ı destekJedikleri belirtildi. Önceki gün yapılan CHP Kırşehir İl Kongresi'nde başkanlığı 48 oyla Hüseyin Dadalı kazandı. Seçimlerde AbdullahÖzer47, Selahattin Akbıyık ise 33 oy alabildi. 6 kurultay delegeliğinin tamamını SHP kökenliler kazandı. Balkan kadm hakları toplantısı • ATİNA (AA) - Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın katıldığı, kadın haklanna ilişkin Balkan Danışma Toplantısı dün Selanik'te başladı. Pekin'de eylûl ayında yapılacak Dünya Kadın Konferansı'ndan önce Selanik'te düzenlenen toplantıda, Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, Devlet Bakanlığı Kadın Statüsü ve Sorunlan Genel Müdür Vekili Aysel Aykor ile Dışişleri Bakanlığı Şube Müdürü Suna Ilıcak eşlik ediyor. Toplantıya, Türkiye'nin dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk katıhyor. Selanik'te bugûn sona erecek toplantıya katılan Türk heyeti, yann sabah Atatûrk'ûn doğduğu evi ziyaret ettikten sonra Atina üzerinden Türkiye'ye dönecek. RP, Özfatura'yı çağırdı • fZMİR(Cumhuriyrt EgeBürosu)-Refah Partısi, lzmir'e göz dikti. RP tzmir kongresinde konuşan Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, lzmır Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'da "emanet oylannın" bulunduğunu belırterek kendisini RP'ye çağirdı. DYP'den ANAP'a suçlama • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - DYP, ANAP'ın 'sine-i millete dönme" planını ciddiye almadı. DYP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükel, dün düzenlediği basın toplantısmda. ana muhalefet partisinın ûlke sorunlanna hiçbir alternatif çözûm getirmediğini savunarak ANAP'ın TBMM'deyapması gereken işlevleri gerçekleştirmeden mevdanlara çıkmasının "sine-i millete dönme" anlamına gelmediğini belırtti. Bonci tehlike attattı • DENİZLİ (UBA)- Onran Bakanı Hasan Ekivi. incelemeler yapnak için gittiği Mıila'dan Ankara'ya döıerken ıçinde bulunduğu heliopter, motorundaki a n a nedeniyle bir tarlaya zonnlu iniş yapmak duuununda kaldı. . fiaspçılar yakalandı • bTANBUL(AA)- Fatl'te 15 ağustos sabahı al-a;ik için kaçırmak is*eak leri işadaroı Alriıllah Doğan'ı döverek çajusındakı 48 milyon lira pan< la cep telefonu ve b a m cüzdanlannı gasp et3ff llhan Çağlar ve Küfcettin Doğu yakalandı. İki il dışında kongrelerini tamamlayan CHP'de liderlik yanşı netleşiyor BaykaTmöııü açıkhTÜREY KÖSE ANKARA-CHP'de iki il dışındaki kongrelerin ta- mamlanmasıyla, partınin bütünleşme öncesi lideri De- niz Baykal'ın önü açıiırken kurultayın ''Baykal ve kar- şrttan" saflaşmasma dönü- şebileceğı bildirildi. Baykal ekıbi bugüne dek "hüküme- tedevam" mesajlan verirken kongrelerde hükümete karşı yoğun tepkilerin dile getiril- mesinin ardından Baykal, "Kongreler, sosyal demokra- sinin iktidar mahkûmiyeti- nin prangasuu kırdı. Koag- reler, sosyal demokrasinin ber an hükümet ortaklığı cta- şında. seçün dahil. bütün si- yasal seceneklere hazır oldu- ğunu göstermiştir"' dedı. Baykal. örgütün "yeni btr siyasi çizgiyi geliştinne ihti- yacını benimsediğûıi'' vurgu- larken "Hep birlikte CHP'yi ayağa kaldırmahyız. OlabÛ- diğince bfitünleşmiş bir par- ti yönetimini ortaya çıkar- mak gereldr" diyerek topar- layıcı bir liste için uzlaşma mesajı verdi. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı Hikmet Çetin ise kongrelerle ilgili olarak "Ben hiçbirzaman kişi hesa- bı yapmadım. Kongreleri CHP kazandı"değerlendir- mesini yaptı. CHP'nin bu hafta sonu yapılacak Bolu ve Nevşehir dışındaki tüm il kongreleri tamamlandı. Kongreler so- nunda CHP'nin bütünleşme öncesi lideri Deniz Baykal öne çıktı. Baykal. Istanbul 11 Kongresi'nin ardından Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken şu değerlendir- meyi yaptı: "Tablo şekfllendi. Benim gördüğum şu; delege seçim- leri ve kongreler sonucunda, bütünleşme çok ciddi bir o- lay haline geimiştir. Bütün- leşme oluyor, olmuyor tarnş- malan yapüıyor. Kongre so- nuçlan bütünleşmenin bü- yük ölçüde gerçekleştiğini ğösteriyor. SHP ve CHP kö- kenli örgütler ortak bir anla- yışla partinin geleceğine dÖ- nük bir tercihe sahip çıkıyor. Bu, beklcnenin de ötesinde, bütünleşnıenin gerçekleştiği- ni gösteriyor. Planlanandan öte bir bütünleşmesöz konu- su. Artık hiç kimsenin SHP, CHP kökenliler aynmı kal- madı. Elbcttc vanşma ola- caktır. tartışma olacaknr. Ancak kökenlere dayalı ola- rak bumı yapmayacaklardır. Kaynaşma başlamışbr." Baykal, hükümet konu- sunda da yenı mesajlar ver- di Bugüne dek DYP've "Hükümete devam edeceğiz, Çekilmek için geç kahnmış- tır*'mesajian gönderdiğı bıl- dirilen Baykal. kongrelerde hükümete karşı sert tepkile- rin dile getirilmesınin ardın- dan. dün bu konuda farklı mesajlar verdı. Baykal. "Kongrder,sosyal demokra- sinin iktidar mahkûmiyeti- nin prangasını kırmışnr. Bu kongrelerde ortaya çıkan di- ğer irade, sosyal demokrasi- nin her an hükümet ortaklı- ğı dışında. seçim dahii bühin Ketenci 216, Ozbek 159, Sözen 158 oy aldı PORTRE Ahmet Güryüz Ketenci Çayeli'nde 1938 yılmda doğan Ahmet Güryüz Ketenci, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Fakülte yûlannda ögrenci demeklerinde etkin görev alan Ketenci, aktif politikaya ise CHP Küçükmustafapaşa Bucak Başkanlığı 'yla girdi. Daha sonra ilçe ve il gençlik kolu yönetim kurulu üyeliği, ilçe ve il yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Ketenci, 12 Mart1970 'le "Madanoğlu Davası "nda tutuklandı, bir süre cezaevinde kaldı. 1983yıhnda hsa adı SODEP olan Sosyal Demokrasi Partisi 'mn kurulması ile birlikte bu partiye girdi. Birleşme ile birlikte oluşan SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) Kurultayı 'nda Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, bir dönem parti meclisı üyeliği görevmde bulundu. siyasal seceneklere hazır ol- duğunu göstermiştir. Bunu çok önetnli sayıyorum" de- di. Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir yenilenme, yeni yönetim yapilanması, yeni oluşum, yeni bir siyasi çizgi geliştirme ihtiyacı bü- tün parti örgütierince be- nimsenmiştir. Kurultay bun- lann gereğinin yerine getiri- lecegi platform olacakbr." BaykaFın kongrelerdeki ba- şansının ardından, kurulta- ya dönük hesaplar karmaka- nşık oldu. Kurultaym "Bay- kal ve karşıtian" saflaşması- na dönüşebileceği. yeni itti- faklann gündeme gelebile- ceği bildirildi. Karayalçın bekliyor Murat Karayalçtn, istan- bul il kongresınin ardından Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlarken "Baykal işi bitir- di" yorumlanyla ilgili ola- rak "Sayın Baykal, Istan- bul'da önemli bir avantaj eJ- de etti kuşkusuz. Ancak, öy- le bir sonucu İstanbul bile ge- tiremez" dedı. Karayalçın, kolektif yönetim önerisini yineledı. Karayalçın bu önerinin yeterince tartışılmadığını belırterek "Önerim yeterin- ce degerlendirilmedi. Önü- müzdeki günlerde değerlen- dirmelere bakarak kendim için bir takvim ortaya ko>-a- cağun. Henüz bu öneriyle il- gili tepkileri yeterince topla- yabildiğım kanaatinde deği- Bm" dedi. Ketenciy CHP Istanbıd'unyeni übaşkanıİstanbul Haber Servisi -CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Baykal'cılann desteklediği Ahmet Güryüz Ketenci kazandı. Ketenci 216 oy alırken, Sırn Özbekl 59. Nurettin Sö- zen ise 158oyaldı. Sonuçlar, "Bavkal'ın İs- tanbul zaferi" olarak değerlendınldı. Dele- gasyon listesinin ise karma çıkması bekle- niypr. Önceki gün başlayan CHP istanbul İl Kongresi dün sabah sona erdi. 10.00'da baş- laması gerekirken 12.00'de başlayan ve ko- nuşmalarla uzayan kongrede oylamaya ge- ce 02.30'da başlanabıldi. Konuşmacılann partiye ve bazı bakanlara yönelik eleştirile- ri kongrede gerginliğe neden oldu. Cemal Seymen ve Mehmet Aslan CHP'yı, özellik- le Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ı eleş- tirirken. Ercan Karakaş. bazı bakanlann kongrede taraf kazanmak için bakanhk im- kânlannı kullandığtnı öne sürdü. Daha son- ra söz alan Moğultay ise konuşmacılan "kürsüyü ağlama duvanna çe\irmek"le suçladı. Hıncahınç dolu olan salondan bir anda yükselen yuhalama sesleri bazı dele- gelerin arasında yumruklaşmaya varan tar- tışmalara dönüştü. Delegelerin yatıştınlma- sıyla konuşmasına devam eden Moğultay, "Bugüne dek bana hep saldınkü, sessiz kal- dım. Şimdi konuşma hakkımı kullanıyorum. Benim vargı\a baskı yaptigmu sö>lü\orlar. Ben ihbarcıhk yapmıyorum" dedı. Aydın Güven Gürkan ise konuşmasında CHP'nin hükümetten çekilme cesaretinı gösteremediğini iddia etti. Kurultayda par- tinin çizgisinin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gürkan, delegeleri uyararak, "Partide değişimi istiyorsanız, bu yüriryüşte sizinle beraberinı" dedi. İl başkan adaylan da yaptıklan konuşmalarda CHP'nin bugün- kü çizgisini eleştirdiler. Çetin ve Karayal- çın'ın adayı Sırn Özbek'in partinin kötü yö- netildiğini, DYP ile yapılan hükümet ortak- lığının CHP'yi yıprattığını ilen sürmesi sa- londa bulunan delegeleri şaşırttı. Daha son- ra söz aian Ahmet Güryüz Ketenci, yargısız infazlar, faili meçhul cinayetlerin hâlâ sür- düğünü, koalisyonun birmesi gerektiğini sa- vundu. CHP'nin ayağa kalkmaya hazır bir dev haline geldiğini ileri süren Ketenci. "Bude- \i a>ağa kaldırmanm zamanı geldi. Halk bu- nu bekliyor. Iktidara giden yolda bütünleş- me yetmi>wr" dıye konuştu. Nurettin Sözen ise Kürt sorununun Türkiye'nin bir numa- ralı sorunu olduğunu, partinin bu mesele karşısında pasif bir yol izlediğını savundu. CHP'nin sol ideolojıye dönmesi gerektiği- ni ileri süren Sözen, partinin aynı zamanda Türk halkından da özür dılemesı gerektiği- ni savundu. Kongrede Baykaicı kanadın adayı Ahmet Güryüz Ketenci, Çetin ve Ka- rayalçın'ın adayı Sırn Özbek ile yenılikçi solun adayı Nurettin Sözen anahtar liste çı- kanrken, II Genel Meclisi üyesi Hasan Bu- lut ise liste çıkarmadı. Istanbul'daki 570 delegeden 546 sının ka- tıldığı kongrede, il başkanının yanısıra 33 il meclis üyesi ile 94 kurultay delegesinin be- lirlenmesi için oy kullanıldı. 4.5 saat süren oy \erme işlemi sabah 07.00"de sona erdi. Sonuçlar altnmaya başladığında salonda bu- lunan tek aday Ahmet Güryüz Ketenci. teb- rikleri kabul etmeye başladı. Karadeniz eki- binin desteğini yanına alan Ketenci. 216 oy- la CHP'nin yeni İstanbul II Başkanı seçildi. Kongre sonucunu değerlendiren CHP Ge- nel Başkan Yardımcısı Ali Topuz. "Bu so- nuç, 9 eylül kurulla> ında Bay kal'a önemli bir avantaj sağladı. Onun karşısında herhangi bir kişinin adayhkşansı azaldı. Baykal ada> olursa kazanamama riski yok" dedı. Bugün bellı olacak il meclisi üyelerinin ve delegas- yonun ise karma çıkması bekleniyor. 94 kurultay delegesi için 313 aday yans- tı. Besiktas,.Belediye Başkanı Ayfer Ata>, Ketenci ve Ozbek'"in lıstesinde yer aldı. H#- seyin Yddırun. Sözen \e Özbek'in listesii- de, Emin Ezal, Ketenci ve Özbek'in listesn- de yer aldı. Dursun Akkuş ise üç adayıniis- tesinde yer alan tek ısim oldu. SHP'nin 27 Mart 1994 yerel seçimfcrin- de istanbul Büyükşehir Belediyesi bışkan adayı Zülfii Livaneli de Sözen' in liste/inden kurultay delegasyonuna aday gösterilli. An-; cak, Livaneli kongre salonuna geln*di- Nurettin Sözen, ıl meclis üyesi sday lis- tesine eskı yönetimden sadece 2 kjiyi alır- ken Ketenci, 9 kışiyi aldı. Özbek se 26 ki- şivi listesine aldı. CHP. il kongresinin yapıldığı HltonCon- vention Center'ı 24 saatliğine 350milyon li- raya kiralamıştı. Dün sabah saloru görenler. "Bir daha burayı bizevermezJer' demekten kendılenni alamadılar. Gece sabndaki san- dalyeler üzerinde uyuyan delejeler, sigara- lannı halının üzerinde söndürtıüş. sandal- yelerin bazılan kınlmış, pet şişs, kâğıt ve iz- maritler salonu çöplüğe çevirrnışti. Keçeli: Özer Çiller bakanhk önerdi İstanbul Haber Servisi - DYP içindeki muhalif ka- nadın liderlerinden Orhan Keçeli, Başbakan Tansu Çfller'e yönelik muhajefet hareketleri ûzerine Özer Çiller'in kendisine 'ba- kanhk'' önerdiğini söyledi. Bu teklifın TOBB Başka- nı Yalım Erez tarafindan organize edilen bir toplan- tıda gerçekleştiğini belir- ten Keçeli, aynı toplantıda istanbul Emnıyet Müdürü Necdet Menzlr'in de bu- lunduğunu vıırguladı. DYP'li küskünlerin ba- şmı çeken Orhan Keçeli. önceki gece Fatih .\Wa>- h'nın "Teke Tek" progra- mına çıkarak, ilginç açık- lamalarda bulundu. DYP Genel Merkezi'nin kendilerine haksızlık yap- tığmı savunan Keçeli, mu- halefet hareketleri üzerine TOBB Başkanı Yaüm Erez'in kısa bir süre önce bir toplantı düzenlediğini ifade etti. DYP lideri Tansu Çiller, ANAP lideri Mesut Yılmaz'a meydan okudu: •' Kirb çamaşniarı ortaya çıkarİstanbul Haber Servisi - Başbakan Tansu Çiller. ulusun en kısa zamanda Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a 'sinesinden kaçügı" için 'dersini vereceğini' söyledi. Tansu Çiller, dün DYP İstanbul İl Merkezinı ziyareti sırasuıda yaptığı konuşmada, siyasete, seviye ve ciddiyet getirme görevinin kendilerine düştüğünü savundu. "Halk dalkavukluğuna dayanan sh aset anlayışı geçmişte kahmşür" diyen Çiller, kendilerinin halka doğrudan başka bir şey söylemediğini ileri sürdü. Terörle mücadele için halktan destek isteyen Çiller, "Işte, terörle mücadelede lıalkımızın birliği ve beraberüginden sonra vanlan nokta açıktır. Bu bizûn için, gelecek günlerin de müjdesidir" diye konuştu. Konuşmasında ANAP'ı ve Ücüncü partisi DYP'den de ayrıldı Titiz, istifa ettiANKARA (Curohuriyet Bürosu)- DYP Ankara Mıllerve- kılı Mustafa Tınaz Titiz. partısinden istifa etti. Titız'in istı- fasıyla DYP'nın TBMM'dekı sandalye sayısı I82'ye düşer- ken, bağımsız milletvekillerinin sayısı 7'ye yükseldi. Titiz, ıstifasının gerekçesi konusunda bılgi vermezken. bundan sonrakı polıtik yaşamını bağımsız mılletvekilı olarak sürdü- receğıni bildirdi. tstıfa dılekçesini dün TBMM Başkanlığı'na sunan Titiz, ıstifasına gerekçe göstermezken. "Lyesi bulunduğum DYP'den istifa ettiğimi \e milletvekilliği görevime bağımsız olarak devam edeceğimi bügilerinize arzederim" demekle ye- tindı. Titız'in. DYP'de aradığı ortamı bulamadığı belirtilıyo Süleyman Demirel'in DYP Genel Başkanlığı dönemınr' 1991 seçımlennde DYP lıstesınden Ankara Mılletvekilı' çılen Titız'in, TansuÇiller'ın kendisine görev vermemef6 pasıfıze edılmesınden rahatsızlık duyduğu ıfade ediF r - Hayır'..«Ç«moldugu zaman tfacaklarmış. Varsa ş ^^ çamaşırfar, ^di ortaya YTne hiçbir ç ıpamazJar. Bunu da ji.yüzlerine gözlerine ^ l " Mesut Yılmaz'ı eleştiren Çiller, siyasete ciddiyet getirdıklerini, kendi anlayışlannın, hiçbir çıkar grubuna baş eğmemek olduğunu dile getirdi. Muhalefetin, bu ciddiyet anlayışından yoksun olduğunu ve Türkiye'nin bu muhalefeti hak etmedığini kaydeden Çiller muhalefetin "Seçimden önce biz bunlann kirii çamaşııiannı orta- koyacağız" dediğ' anımsatarak şöy. e "' "Her şeyi görm^r.a n l a çamaşırcı muh^1 . defa görü^orv^ 1 ™ çamaşırian Uarta y*- l^halefetin, seçime •meleri durumunda, Size kaçak demeyeceğiz'* liyerek rüşvet \ermeye kalkıştığını da ifade eden Çillcr. "Kaçağm Idm olduğunu, bu millet gayet iyibilir. Daha 18a> varkcn, tek başına iktidarken, Mesut Yümaz terörle mücadeleden, ekonomideki mücadeleden kaçmıştır. Gel gümrük birliğine gidelim' dedik, kaçtı. Özelleştirmeden kaçmıştır. Milletten, milk-tin sinesi olan paıiamentodan kaçıyor. Vma millet, en kısa zamanda kendisinin sinesinden kaçan Mesut Yılmaz'a en büyük dersi v^recektir." 8. maddede değişiklikyapılmasını isteyen Uluslararası AfÖrgütü'n( n Türkiye'ye çağrı: Düşünce suçlulannı serbötbırakm YUSUFÖZKAN ANTCARA - Birleşmiş Milletler (BM) "Keyfi TutukJamalar Çalışma Grubu" Uluslararası Af Örgütü'nce, "düşüncesuç- lusu" olarak kabul edilen yazar Günay As- lan, Doç. Dr. Haluk Gerger ve Insan Hak- lan Derneği (İHD) Genel Başkan Yardım- cısı Sedat Aslantaş'ın rutuklanmalannın "hukuksuz ve keyfi" olduğunu bildirdi. Uluslararası Af Örgütü de, Gerger ve As- lantaş başta olmak üzere tüm tutuklulann serbest bırakılmasını istedi. Af Örgütü, Te- rörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesi gibi, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasalarda zaman geçirilmeden düzenleme yapılması çağnsında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Insan Haklan Komisyonu bünyesinde oluşturulan "Key- fl TutukJamalar Çalışma Grubu". Af Ör- gütü'nün düşünce suçlusu saydığı Aslan, Gerger ve Aslantaş'ın dosyalannın ıncele- mesini tamamladı. Uluslararası Af Örgütü, 1994 yılı tem- muz ayında, Aslan, Gerger ve Aslantaş'ın düşünce suçlusu sayılması gerektiğine ka- rar vererek, dosyalannı BM Keyfi Tutuk- lamalar Çalışma Grubu'nagönderdi. Bura- da yapılan 1 yıllık inceleme sonunda Af Örgütü ile aynı görüş paylaşılarak, karar bildirisi yaytmlandı. Karar bildirisi' î 1 a " len cezaevinde bulunan Doç. Dr.. u Gerger ile Sedat Aslantaş ve bir s-°nce salıverilenyazarGünay Aslan'ın J malannın "hukuksuz vekeyfTtf=u ,vur ~ gulandı. Çal ışma Grubu. Türkp m d u r u " mu düzeltmek için gerekli a d ı n a t m a ' sını istedi. Bıldiride "TMY'nin 8. saldüzenlemeler, düşüncev ğüne vönelik daha ağır ih aracı olarak kullan.lmava.v? ^ f la" ilgili eleştinler dile g,'î'f B l | d m d e ' Aslan Gerger ve Aslan^1 , t u t f ianma- lann.n hem BM lnsarl k l a n E v r e n s e l Bildirgesi'nin. hemde Sivil ve Polirik Hak- lar Sözleşmesi uyannca "düşünce ve ifade özgürlüğünün açıkça ihlal edilmesi anlamı- nageldiği"kaydedıldi. Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, BM Keyfi TutuldamalarÇalış- ma Grubu'nun karannın memnunlukla kar- şılandığı belırtilerek. Gerger ve Aslantaş başta olmak üzere tüm düşünce suçlulan- nın "hemen salıverflmesi" istendi. Af Örgütü. TMY'nin 8. maddesi başta olmak üzere, düşünce özgürlüğünü kısıtla- yan tüm yasal değişikliklerin de zaman ge- çirilmeden gerçekleştirilmesi çağnsında bulundu. POLİTtKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kim Sevindi, Kim Üziildü?.. CHP kurultaya doğru giderken kendi içindeki den- geler de altüst oluyor. İstanbul, Ankara ve Izmir gibi üç büyük kentin ılk kongrelerinden çıkan sonuç da zaten bunu gösteriyor. Üç büyük kentimizdeki CHP il kongresi sonuçları acaba kimi sevindirdi, kimi üzdü? Bize kalırsa ortada 'suni bir olay' var. Kimin sevin- diğini, kimin üzüldüğünü anlamak ise oldukça güç. Birkaç gün önce CHP'li bir üst düzey yöneticiyle konuşuyorduk. Yetkili aynen şöyle dedi: "Genel başkanlığı kim kazanırsa kazansın, kaybe- den CHP olacaktır..." Tanı doğruydu, ama hasta CHP'nin tedavisi için kimsenin elinde bir reçete yoktu... İstanbul İl Başkanlığı'nı Ahmet Güryüz Ketenci kazandı. Ketenci deneyimli bir polıtikacıdır ve 25-30 yıldır sosyal demokrat politikanın içindedır. Ankara CHP İl Başkanı Haydar Doğan'ı tanımıyoruz. Çan- kaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, eski Ada- let Bakanı Seyfî Oktay'ın desteğiyle kongreyı aldı. Iz- mir'de ise eski Dıkili Belediye Başkanı Osman Öz- güven, CHP İl Başkanlığı'na seçildi. Ankara ve Izmir'de 'yenilikçi ya da soi kanat' diye adlandırılan Doğan ve Özgüven, Deniz Baykal'a kar- şı, istanbul'da Ketenci ise Baykal yandaşı. Ama ne Doğan ne de Özgüven, Murat Karayalçın ile Hik- met Çetin'in destekçisı değil. Elbet kurultay sonuçlarını ıl başkanlan belirlemez. Delege 'kendiiradesiyle'oy kullanır. Kulıslerde 'adam adama markaj' sonuç verir. Biz tüm bu olasılıkları bir kenara yazdıktan sonra kurultay sonucunu şimdiden açıklayabıliriz: Deniz Baykal kazanır... • • • 1990 yılı kurultay öncesi Konya'dan Trabzon'a, Ma- nisa'dan Edıme'ye birdizi SHP ıl kongresi ızledikten sonra "Sonuç ne olur" sorusuna şu yanıtı vermiştik: "Erdal Inönü kazanır.." O dönem adımız 'Inönücü' olmuştu. Oysa biz il kongrelerinden önce ilçe kongrelerini izlemiş, Deniz Baykal ekibi içinde yer alan onlara akıl hocalığı ya- pan ikincı cumhurıyetçilerin 'altıokla uğraştıklarını, bunun da parti tabanında tepkilere yol açtığını sap- tamıştık. Bunedenlede Erdal inönü'nünseçilmeşan- sının Deniz Baykal'dan daha yüksek olduğunu hiç çe- kinmeden yazmıştık. Sonuç ne olmuştu? Erdal Inönü kazanmıştı... Şimdi olay tam tersine döndü. CHP Genel Başka- nı Hikmet Çetin'in 9 eylül kurultayında seçilme şan- sı hiç yok. Zaten Çetin de bunun farkında. Onun için sürekli olarak "Kavga değıl, banş istiyonjz" mesajı ve- riyor. Hem Hikmet Çetin hem de Murat Karayalçın bir yanlışın faturasını ödüyorlar bugün... Yanlış şu: Örgütle ilişki kuramamak .. Böyle olunca da işler kanşıyor. Başta belirttiğımiz gibi Vç dengeler' altüst oluyor, sevinçle hüzün birbi- rine kanşıyor. Bakın Murat Karayalçın yanlılan ne diyor: "Ankara delegasyonunda 30 kişi bizden..." Güler misiniz ağlar mısınız? Ankara'da Yılmaz Ateş'in 'başını yiyenler' kendt ideolojilerini inkâr edenlerdir, belki bir bakıma aynı ideolojileri paylaşanlardır. Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Ankara il kongre- sinde neden Deniz Baykal'la birlikte hareket ediyor- lar da İstanbul ve Izmir'de birlikte hareket etmiyor- lar? Ortada çıkara dönük bir ilişki olduğu için. Yalnız bu Ankara için geçerli. İstanbul ve Izmir'de geçerli de- ğil. Güçdengelerı illeregöredeğiştığinden, araya 'çı- kar hesaplan' girdiğinden ideolojik ayrışma sözde kalıyor. Böyle olunca da 'oyun içinde oyun' günde- me geliyor. • • • Sosyal demokrat taban iki yıldır "İktidar ortaklığın- dan çekilelim" diye avaz avaz bağırmıyor mu? CHP Parti Meclisı'nin yansı ıktidardan çekilme eğiliminde değil mi? Oyle!.. Ama kimse bunu görmüyor ya da görmemezlikten geliyor... Deniz Baykal'ın kurultay atağı "Iktidardan çekile- lim, oyunubozalım" olacak Göreceksiniz ki Baykal, genel başkan seçıldikten sonra "İktidar ortaklığma devam" diyecek. Acaba Ankara ve Izmir'de seçimleri alan yenilikçi- ler ne yapacak? Gönüllerı Mümtaz Soysal'dan yana. Ancak Soy- sal "Armutpişağzıma düş"diyor. Şöyle Ankara'dan çıksa bir Anadolu turu atsa aslında denoeleri deöis- tirebilir. Evet CHP şimdilık "iç dengeleri oynattı", ama kim sevindi, kim üzüldü belli değil. Hasta hem iyi bir doktor hem de ılaç bekliyor... Askeri y,argı kararı: Nişanlıya da PKK tazminatı ANKAR\fANKA)- As ken Yüksek Idare Mahke- mesı, terörle mücadelede yaşamlannı yitirenlerin an- ne-baba. eş, çocuk ve kar- deşlennin yanı sıra nişanh- sına da manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdı. Mahkeme, bir başka kara- nnda ise ölümler nedeniyle üvey kardeşlerin de duyduk- lan acı ve üzüntüv ü kısmen giderebilmek amacına yö- nelik olarak devletten taz- minat istemeye haklan bu- lunduğunu kabul etti. Her iki davada da Içışle- ri Bakanlığı nişanlı ve üvey kardeşlerin tazminat isteme- ye haklan bulunmadığını belırterek ölümler nedeniy- le bu kişilere tazminat öden- mesıne karşı çıktı Asken Yüksek Idare Mahkemesı. nişanlı ve üvey kardeşlerin acısını görmezden gelen ba- kanlığın bu tutumuna rağ- men, ıstekleri kabul ederek bu konuda yeni bir dönem açtı. Diyarbakır'ın Çermik ıl- çesı kırsal alanında görev- liyken bırgrup militanla çı- kan çatışmada yaşamını yi- tıren karakol komutan yar- dımcısı Jandanna Astsubay Çavuş Tuncay Kocabaş'ın annesi, babası ve iki karde- şının yanı sıra nışanlısı Ha- lime Alakuş'un Içişleri Ba- kanlığı alevhine açtıklan da- va, ikincı tdare Mahkeme- si'nde sonuçlandınldı. Da- valı bakanhk davada yaptı- ğı savunmada yalnızca ni- şanlı Halıme Alakuş'a ma- nevi tazminat ödenmesine karşı çıktı Nişanlıva tazminat~^ Mahkeme. nişanlı kadı- nın mane\ ı tazminat isteme- ye hakkı bulunduğunu ka- bul ederken bunu şöyle gerekçelendirdı: "Tüm Örf ve adetler geregince kendi >öresinde ölenle nişanlı ola- rak bilincn davacı Halime Alakuş'a. nişanbsının öJümü nedeniyle hüvük üzüntüye düşeceği, hatta ileride ev len- me şansının azalacağı endi- şesini du> acağı nazara alına- rak ölüm anında duyduğu ve ölümü müteakip dııyaca- ğı acı ve ıstirabı kısmen de nJ- sa karşılav ahilmek amacıvla uygun miktar tazminat ve- rilmiştir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog