Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 AĞUSTOS 1995 SALI 16 SPOR HAFTANIN.AT* İZLENİMLERİ Daum ve Aumann HALtT DERİNGÖR Beşiktaş daha başlangıç- ta umutsuzluğa düştü. Bu- nun nedenlen var. Çünkü, ligi ıkinci dereceye alıp Av- rupa Kupalan'na konsant- re oldu. Bu bir kompleksti Beşiktaş için. Çûnkû yıllar- dan beri bu kupalarda başa- nlı olamamanm rahatsızlı- ğını çekıyor. Fenerbahçe'ye, basin kupasında yenildiler. "ÖnemH olan çarşamba- dır" denildi. Arkasından Kayseri ve de G.Birliği be- raberliği geldi. Yine "Önemli olan çarşamba- dır" denildi. Çarşambalar hep gelir ve geçer. Ama bu defa Beşiktaş için çarşam- banm gelişi pazardan belli olmadı mı? Çarşamba tur atlasalar ne olacak? Para ve biraz da hava! Ama Türki- ye içindeki maddi ve mane- vi değerler ne olacak? Fe- nerbahçe maçında genç ta- kımm çıkanlması sonra da 2-0 yenilmelerini hangi Beşiktaşlı içine sindirebil- di? Gençlerbirliği maçında- ki beraberlık faturası Da- DIÎI ve Aumann'a çıkartı- lıyor. Bu ıki adam, iki ay önce göklere çıkartılmıyor muydu? Iki ay içinde ne de- ğişti ki, değişcn sadece bi- zim değer yargılanmız. Ya iki ay evvelkı yargılanmız ya da şımdikı yargılanmız yanhş. Ya Beşiktaş'ın iki ay ev- velki başanlan bir rastlan- h ya da bugünkü durumu. Değer yargılanmızda sık sık yanılıyor ama bu huyu- muzdan da bir türlü vazge- çemiyoruz. Aumann'ın Gençlerbirliği maçında ye- diği gol, sadece kendine değıl, hiçbir kaleciye ya- kışmaz. Tûrk kalecilerini beğenmeyenlerin kulakla- n çınlasm. Ancak, Beşik- taş'ın Gençlerbirliği bera- berliği sadece Daum'a fa- tura edilemez. Geçen yıllar aynı kaleci hatalı gollerye- medi mi? Aynı Beşiktaş. son dakikalara kadar mağ- lup iken son anda fırtınala- şıp maçlardan galibiyetle çıkmadı mı? Nerede san fırtına Me- tin ve O'nun yanında Fey- yaz, Ali gibi firtına golcü- ler? Nerede Batılı kafasıy- la Beşiktaş'ın gerisini or- ganize eden bir Gökhan? Nerede Tûrkiye'nin en ıyi orta alanı olan Rıza, Ser- gen ve Şifo? Feyyaz ve Ali hariç dığerlerinin hepsi Be- şiktaş'ta, ama sahada yok- lar. Daum'un Sergen'i oy- natmaması bize göre affe- dilemez. Daum, hangi amaçla onu ekarte ediyor bilemiyoruz. Her yigıdin bir yoğurt yiyişi vardır di- yoruz ve onun fıkrine de saygı duyuyoruz. Ancak bana göre Tûrkiye'de Tûrk usulü yoğurt yemek daha geçerlidir. Dileriz Beşiktaş, Şampı- yonlar Lıgi ön eleme rö- vanş maçında Norveç'in Rosenborg takımını yene- rek tur atlar. Bizim de arzu- muz bu. Bir aksı sonuçta Beşiktaş'ın karanlık bir tü- nele gıreceği kaçınılmaz- dır. Bu tünelde de en önce yolunu kaybedecek Da- um'dur. Umuda yolculuk MAHMUT SERT Galatasaray, yandaşlan- nın destefiyle Altay karşı- sında aldığı yengiyle Spar- ta Prag maçına büyük bir moralle çıkacak. Gerçekten de San-Kır- mızılı yandaşlar, iyi gün- de de kötû gûnde de takım- lannı destekliyorlar. Bu desteğin Sparta Prag ma- çında da sürmesi halinde Cim -Bom'un yeni birNe- uchatel mucizesi gerçek- leştirme olasılığı çok faz- la. Galatasaray, Altay'la oynadığı son İig maçında gerek tempo gerekse oyun- culann kişisel performan- sı bakımından iyileşme içerisinde olduğunu gös- terdi. Sparta Prag güçlü bir ta- kım. Oyunculan yüksek fizik kondisyona sahip. Oynadıklan fiıtbol hızlı, çabuk ve büyük oranda fi- ziksel mücadeleye dayanı- yor. Prag'da aldıklan 3-1'lik sonucun avantajını kulla- narak büyük ölçüde savun- ma ağırhklı kontraatak fut- bolunu benimseyecekler. Iri yan savunma adamla- nyla geride kalabalıklaşır- ken karşı ataklarda iyi top kullanan hızlı oyuncula- nyla tunı garantileyecek gol arayışında olacaklar. Galatasaray'm hiç telaş- lanmadan pas yanlışlannı olabildiğince az yaparak oyununu yerden ve çabuk paslarla kurması, Çek sa- vunmasının anahtan olabi- lir. Öte yandan Sparta Prag savunması arasına sızabi- lecek kolay adam geçebi- len Okan, Suat ve Saun- ders gibi oyunculann per- formansı da sonucu etkıle- yecektir. Son haftalarda form gra- fiği hızla yükselen Tugay ve Kubilay da Cim- Bom'un kozlanndan ola- cak. San-Kırmızılılann bu maçta da en büyük sorunu bir türlü çare bulamadık- lan savunma adamlan ve anlayışı olacaktır. Ostelik yiyeceği her gole iki golle karşılık verrnek zorunda olması takım olarak savun- mayı hatasız oynaması ge- reğini ortaya çıkartıyor. Bunun dışmda sakin, kontrollü. garanti paslara dayanan oyun şekli, gol yemeden her devrede atıla- cak birer golle tunı getire- bilir. Galatasaray takımı yan- daşlanyla bütünleşerek alışkm olduğu Avrupa Ku- palan havasını yakalarsa, oyun alanının her yanında göstereceği canlı mücade- leyle, Ali Sami Yen'in müthiş atmosferinde Çek- leri şaşkına çevirerek iste- diği sonucu alabilir. Cim- Bom'un bu gücü ve isteği var. Fenerbahçe Partizani, Galatasaray da Sparta Prag önünde < Avmıpa'da tur anyorıız• Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, ön eleme rövanş maçlanm bugün oynayacak. lzmir'deki ilk maçta Partizani Tiran'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin işi Galatasaray'a oranla daha kolay. Spor Servisi - Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Kupası'nda son virajdalar. Galatasaray, Ali Sami Yen Sta- dı'nda saat 20.00'de Sparta Prag'ı konuk ediyor. Çek Cumhuriye- ti'ndeki ilk maçında rakibine 3-1 yenilerek tur ümidini bugünkü FEN ERBAHÇE GALATASARAY \*1907*/ ilker Oğuz Rüştü Högh Kemalettin A. Büterrt {AykuD Emre Nail Boliç Erot Tayfun (H.lbrahim) Nezihi Bektr Bülertt Vemson Okan Tugay Suat Hakan Saffet Kubitay Saunders karşılaşmaya saklayan San-Kır- mızılılar, maçı gol yemeden 2 gol atarak kazanırlarsa tur atlayacak- lar. CINE 5'in yayımlayacağı kar- şılaşmanın hakemleri Italyan Fe- derasyonu'ndan. Altay karşılas- masından sonra kampa giren fut- bolcularda moraller yüksek. Turdan emin olan San-Kırmı- zılılar, Sparta'yı muhteşem seyir- ciyle eleyeceklerini söylerlerken Teknik Direktör Greame So- uness, temkinli konuşmayı yeğli- yor. Souness, u İ!k maçtaki deza- vantajlı sonucu lehimize çevir- mek için elimizden gelen her şe- yi deneyeceğiz. Futbolcuları- mın gün geçtikçe yükselen form grafiğinden memnunum. Suat ve Kubilay, sonucu her an değiştirebilecek futbolcula- rım. Seyircimizin de bi/i yalnız bırakmayacağını sanıyorum. Çünkü bugün onlara çok ihtiyacımız ola- cak" diye konuştu. Galatasaray gibi UE- FA Kupası ön eleme kar- şılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe, Arna- vutluk'un Partizani takı- mıyla başkent Tiran'da karşılaşacak. Kemal Stafa Sta- dı'nda saat 17.30'da bas- layacak olan maçı Fran- sız Federasyonu'ndan hakem üç- lüsü yönetecek. Maç, başlama saatinden itiba- ren CINE 5 'ten nakien ekrana ge- lecek. Fenerbahçe bilindiği gibi tzmir'de oynadığı ilk maçı Boliç ve Bülent'in golleriyle 2-0 kaza- narak avantaj sağlamıştı. Atkinson^ Tank, Feyyaz, Uche yok HİLMt TÜRKAY Fenerbahçe, bugünkü Partizani maçına 4 as futbolcusu Atkinson, Uche, Feyyaz ve Tarık'tan yoksun olarak çıkıyor. Art ar- da gelen sakatlıklar üzerine kadro kurmak- ta zorlanan teknik direktör Parreira, kira- ya verilmesine karşı çıktığı Ali Nail'e bu maçta ilk 11 'de şans verecek. Uzun süre- dir kadroya giremeyen Serkan ve Musta- fa Özer ikilisi de 16 kişilik kadroda yeni isimler olarak yer ahyorlar. 'Rahat oynayacağız' San-Lacivertli takımın Brezilyalı teknik direktörü Carlos Alberto Parreira, raki- bin ilk maçtaki gibi etten duvar örmeyece- ğini, tur için mutlaka üzerlerine geleceği- ni belirterek işlerinin daha kolay olacaği- nı savundu. Parreira, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kez saate karf ı yarışacak, dezavan- tajlı durumdaki rakibimiz olacak. Biz ilk maça oranla biraz daha kapalı ovna- yıp, biraz daha savunmaya ağırlık vere- ceğiz. İlk maçtaki avan'tajımızı kaçır- madan turu geçmeye çalışacağız. Üzeri- mize gelmek isteyecekler, biz de bunu değerlendireceğiz. Onlar tzmir'deki maçta skor 2-0 olduktan sonra bile üze- rimize gelmediler. Ama bugün turu dü- şünüyorlarsa kesinlikle üzerimize gele- cekler, bu da işimizi kolaylaştıracak. İlk dakikalarda gol yeme stresini üzerimiz- den attığımızda daha da rahat oynaya- cagız" ' G. Saray turu geçer, BeşiktaşMşi zor Carlos Alberto Parreira, Galatasaray ve Beşiktaş'ın tur şanslannı da değerlendirdi. Fenerbahçeliler Partizani maçında Boliç'ten yine gol bekliyorlar. Brezilyalı hoca, Galatasaray'ın turu geçe- ceğine inandığını, Beşiktaş'ın ise işinin çok zor olduğunu belirtti. Parreira, "Ga- latasaray'a 2-0'lık bir sonuç yetiyor. Bu da kendi evinde yapacağı bir maçta hiç de zor bir şey değil. Biraz şansla Gala- tasaray'ın turu geçecegini ümit ediyo- rum. Beşiktaş'ın işi ise olanakstz değil ama çok zor. Gol yemeden 4 gol atmak hiç de kolay değil" dedi. UEFA Kupası'nda bugün Spor Servisi- Bugün oynanacak ön ele- me turu rövanş maçlan sonrası UEFA Ku- pası'nda mücadele edecek takımlar belli olacak. Günün programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 20.30 Avenir Beg- gen (Lüksemburg)i-Orebro SK (lsveç) (0- 0) 20.00 Viking FK (Norveç)-Tampere (Finlandiya) (4-0) 19.00Inkaras(Litvan- ya)-Brondbyernes (Danimarka) (0-3) 18.00 Tallinn (Estonya)-Lilleström (Nor- veç) (0-4) 19.00 Maribor (Slovenya)- Ri- ga(Letonya)(0-l) 19.00 Slavia Prag (Çek Cumhuriyetj)h Strum Graz (Avusturya) (1 - 0) 20.00 Silkebörg IF (üanimarka)-FC Crusaders (Kuzey Trlanda) (2-1) 18.00 RAF Riga (Letonya)-FC Lido (Galler) (2- 1) 20.30 Itrottarfelag(FaroeAdalan)-Ra- ith Rovers (lskoçya) (0-4) 21.00 Olym- piakos (Yunanistan)-Slavia Sofya (Bulga- nstan) (2-0) 18.00 Hapoel Tel Aviv (lsra- il)-Zimbru (Moldova) (0-2) 21.00 Slıema Wanderers (Malta)-Omonıa (Kıbns Rum Kesımi) (0-3) 20.00 Ujpest (Macaristan)- Kösice(Slovakya)(l-0) 19.00 Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)-U.Craiova (Roman- ya) (0-0) 18.00 Dinamo Tıflıs (Gürcıstan)- FC Botev Plovdiv (Bulgaristan) (0-1) 18.30 Smelt Olimpija (Slovenya)-Apollon Atina (Yunanistan) (0-1) 21.00 Neuchatel Xamax (Isviçre)-Kızılyıldız (Yugoslavya) (1-0) 19.00 Chernornorets Odessa (Uk- rayna)-FC Hıbemians (Malta)(5-2) 21.30 FK Austria Wien (Avusturya)- Ganja (Azerbaycan) (4-0) 19.00 Hapoel Beer Sheva (Israıl)-FC Tiran (Arnavutluk) (1 -0) 20.00 FC Levski 1914 Sofya (Bulgaris- tan )-Dinamo Bükreş (Romanya) (1-0) 18.00 Shirak Erivan (Ermenıstan)-Zagle- bie Lubin (Polonya) (0-0) 21.00 Racıng Strasburg (Fransa)-FC Tirol Innsbnıck (Avusturya) (1 -1) 21.30 Bordeaux (Fran- sa)-Karlsruhe (Almanya) (2-0) 20.00 Widzew Lodz (Polonya)-FC Bangor (Gal- ler) (4-0) Souness, taraftarlara tribünleri doldurmalan için mesaj verdi: • • : ' Sparta'yı Ali Sami Yen'de eleyeceğiz MUSTAFA ERSOY Avrupa Kupalan'nın deneyimli ekibi Galatasaray, UEFA Kupa- sı'ndaki son kozunu bu akşam ön eleme grubu ilk maçında 3-1 mağ- lup olduğu Sparta Prag karşısında oynayacak. San-Kırmızılılann tek hedefi; Sparta Prag'ı farkh yenip UEFA Kupası 'nın ilk turunda mücadele etmek. Teknik direktör Greame So- uness, San-Kırmızılı ekibin Spar- ta Prag karşısında elinden gelen her şeyi yapacagmı belirtirken; " Sparta Prag'ı elememiz için, hiç yemeden 2 gol atmak zorunda- yız"dedi. Souness, Sparta Prag maçıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: " Teknik Direktör Greame Souness, Galatasaraylı futbolcuları tura şartlandırdı. tlk maçta aldığımız sonuç yanıl- cular da buna şartlanmış du- tacak." Galatasaray'ın buakşam- tıcı. Galatasaray. UEFA Kupa- rumda. Ali Sami Yen'i doldura- ki Prag maçında 3 forvetle müca- sı'nda mücadele edip final oy- cak muhteşem Galatasaray ta- dele edeceği, San-Kırmızılılann nayacak güçte bir ekip. Futbol- raftarı bizim gücümüze güç ka- gollen ilen uçta Saffet, Kubilay ve Saunders'la araması bekleni- yor. Kart cezalısı Mike Marsh'ın yerine de büyük olasılıkla ön libe- ro olarak görev yapacak Feti'nin forma giymesi bekleniyor. 8 milyar bekleniyor Galatasaraylı yöneticiler, bu ak- şam yapılacak maçtan 8 milyar lı- ra hasılat bekliyor. San-Kırmızılı taraftarlar dün satışa çıkanlan biletlerden alabil- mek için stat gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Yönetici Tony Cauki, 150 bin, 1 milyon ve 3 milyondan satışa çıkanlan biletlere taraftarlann büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Cauki, bu maçtan 8 milyar hasılat beklediklerini söyledi. Şenol Güneş: Metin dışında görevini yapan yoktu ÖMER GÜNER TRABZOÎS- Trabzonspor'un deplasman- da Gaziantepspor'la golsüz berabere kalarak iki puan kaybetmesı, aşın sıcağa bağlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş "Kaybedilen iki puan büyüriilmemeli. kaybettiğimiz iki puanı en kısa zamanda telafi ederiz, Trab- zonspor bu güçtedir" dedı. Öte yandan yönetim kurulu, Gazianteps- por beraberliği için futbolculara bir ceza ve- rilemeyeceğini açıkladı. Bordo Mavili takı- mın teknik direktörü Şenol Güneş, Gazian- tepspor maçını değerlendirirken takımın ge- nelde iyi bir oyun sergilediğini söyledi. Ancak, maçı izleyen yereîgazetelerin spor muhabirleri Trabzonspor'un takım olarak Gaziantep'te kötü bir oyun sergilediğini yaz- dılar. Trabzon'da yayımlanan Karadeniz ga- zetesinin Gaziantep maçını izleyen spor mu- habiri Hamza Mısır takımın genelde kötü btroyun sergilediğiniyazdı. Mısır, takımın starlan olarak bilinen Ünal, Hami, Şota, To- lnnay ve AbduUah'ın ıyi bır gününde olma- dıklannı takımda görevini yapan tek futbol- cunun kaleci Metin olduğunu yazdı. Loto devretti Spor Servisi- Spor-Loto'nun 2. haftasında kesin değerlendirme sonuçlan açıklandı. Bu hafta 8 bilen çıkmayınca, 30 milyar 355 mil- yon 817 bin 398 lira 3. haftaya devretti .Bu- na göre 2. haftada 7 bilen 15 İcişi ise 179 mil- ycn 623 bin 879'ar lira ikramiye kazandı. Beşiktaş 9 ın ıımudu çarşambada • Beşiktaş'ta Aumann'ın formsuzluğu, Ertuğrul'ıın sakatlığı ve futbolculann moralsizliği teknik kadroyu düşündürüyor. Gençlerbirliği maçmdaki oyunuyla beğeni kazanan Sergen'e ise kurtancı gözüyle bakılıyor. ASENA ÖZKAN Beşiktaş darmadağmık... Ro- senborg hezımetinin ardmdan ge- len Kayserispor ve Gençlerbirliği beraberlikleri, Siyah-Beyazlılan çarşamba günü yapacaklan Ro- senborg maçı öncesi çökertti. Au- mann'ın formsuzluğu, Ertuğ- rul'un sakatlığı, futbolculann mo- ralsizliği, tüm Beşiktaşhlan kara kara düşündürüyor. Sezona kötü başlayan, Gençler- birliği beraberliğiyle de bunu pe- kiştiren Beşiktaş'ın tek kurtulusu, imkânsızı başanp ilk maçta 3-0 ye- nildiği Rosenborg'uyannki karşı- laşmada bu kez farklı yenip ele- mek. Ancak bu hiç de göründüğü gi- bi kolay değil. Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Ferhat Özgen, yannki maç için tüm Beşiktaşlılara birlik ve beraberlik çağnsı yaparken, "Beşiktaş olarak, Rosenborg'u elemekten başka bir şey düşün- Sergen, Beşiktaş'ın en büyük güvencesi. (LEVENT YÜCELMAN) müyoruz. Gerek futbolcular ge- madığını da biliyoruz. Tek gü- rekse yöneticiler olarak bu takı- vencemiz ise bizi sonuna kadar mı elemekten başka çaremiz ol- destekleyeccğine inandığımızta- raftarımız" dedi. Bir başka yönetici Fahrettin Curoğlu ise Rosenborg ve Genç- lerbirliği maçlannda yediği hatalı gollerle büyük tepki alan Au- mann'a güvenmek zorunda olduk- lannı belirtirken "Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Aumann'a güvenmekten başka çaremiz yok. Çünkü yedekler Aumann "dan iyi değil" şekhnde konuştu. Şüphesiz Beşiktaş'taki en büyük tepki, Alman file bekçisi Au- amnn'a. Ancak o da çözüm yolu- nu bulmuş: "Üzerime gelirseniz futbolu bırakır Almanya'ya dö- nerim." Teknik Direktör Daum ise Aumann konusunda kararsız. Rosenborg maçında ona mı yok- sa yedeği Şener'e mi şans tamya- cak kendisi de bilmiyor. Ama ter- cihini büyük olasılıkJa kefıl oldu- ğu vatandaşından yana kullana- cak. Bir Avrupa hezimeti, iki İig be- raberliği ve yitirilen 4 puana kar- şın ısrarla "Beşiktaş Rosen- borg'u eleyecek" diyen Teknik Direktör Daum'un, Gençlerbirliği maçında Sergen'i 45 dakika ye- dek kulübesinde oturtması ise baş- ka bir problemi doğurdu. Gençlerbirliği maçında muhte- şem oynayan Sergen'e şimdi kur- tancı gözüle bakılıyor. Dün, MR'si çekilen Ertuğrul'un Rosenborg maçında forma giyip giymeyece- ğine ise yann karar verileceİc. Haftanın görünümü Haftanın takımı Samsunspor Spor Servisi - Ligin 2. haftasında oy- nanan maçlardan sonra, Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı galibiyetle kaparken, Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında sıcağa karşı koyamayıp 1 puanla evine döndü ve Beşiktaş da kendi sahasında Gençlerbirliği karşında 1 puanı güçlükle aldı. Fenerbahçe, deplasmanda Eskişe- hirspor'u zor da olsa 2-1 yenerek liderli- ğini korudu. Galatasaray ise bir de penal- tı kaçırdığı maçta Altay'ı 3-1 yendi ve haftayı 3 puanla kapadı. Deplasmanda In- ter-Toto Kupası'nın flaş takımı Bursas- por'u 4-2'lik skorla yenen Samsunspor ise puan cetvelinde ikinci durumda bulu- nuyor. Haftanın takımı: Samsunspor Haftanın futbolcusu: Serkan (Sam- sunspor) Haftanın antrenörü: Gigi Multescu (Samsunspor) Haftanın hakemi: Ahmet Çakar (Ko caeli-Antalya) Haftanın karması: Metin (G.Antep), tmdat (Samsunspor), Högh (FeneTbah- çe), Abdülkerim (Antalya), Suat (Gala- tasaray). Oğuz (Fenerbahçe), Sergen (Be- şiktaş), Engin (G.Birliği) - Saunders (Galatasaray), Serkan (Samsun), Cafer (Ankaragücü) Atılan gol: 28 Konyaspor Başkanı teslimoldu • KONYA (Cumhuriyet)- Konya DGM Savcıhğı tarafindan, hakkında gıyabi tutuklama karan çıkanlan Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Hamdi Uçarok, teslim oldu. Edınilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Konya Emnıyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olan Uçarok ile Konyaspor Yönetim Kurulu üyesi Abdüllatif Sankaya, daha sonra E tipi kapalı cezaevıne konuldu. Ev ve işyerlerinde çok sayida silah ve mermı ele geçirildiği gerekçesiyle yakalanan Güven Ünler, Salih Göktepe, Abdurrahman Küçükaşçı, Ismail Demirci ve Ali Tor adlı kişiler, çıkanldıklan DGM savcılıgmda, ilk sorgulanndan sonra tutuklanmışlardı. Ahmet Hamdi Uçarok ile Abdüllatif Sankaya hakkında da gıyabi tutuklama karan çıkanlmıştı. Hakan Kiper havuzda • VİYANA (Cumhuriyet) - Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda yüzme • bölümü bugün başlayacak. tlk gün Tûrk yüzücüsü Hakan Kiper 100 m. kurbağalamada ülkemızi temsil edecek. Potada genç bayanlaryolcu •Spor Servisi - Genç Bayan Basketbol Milli Takımımız, 17. Avrupa Şampiyonası için Challange Turu'na katılmak üzere bugün Bulganstan'ın Gabrova kenrine gidiyor. ' 23-27 ağustos tarihlen arasında yapılacak eleme turnuvasında Türkiye ilk üç için mücadele edecek. Beşiktaş'a yeni ABD'I •Spor Servisi - Beşiktaş'ın geçen günlerde prensıpte anlaştığı ABD'li basketbolcu Adrian Autry, dün tstanbul'a geldi. Basketbol Şube Sorumlusu Battal Durusel, Syracuse Ünıversıtesi'nden bu yıl mezun olan 1.97 m boyundaki guard Autry'nm Beşiktaş'a faydah olacağına inandığını söyledi. Durusel, anlaşmaya vanlan bu oyuncunun, Beşiktaş'a 80 bin dolara mal olacağını açıkladı. Öte yandan Beşiktaş'ın prensıpte anlaştığı diğer ABD'li Joe Willy'nin ise hafta içinde Istanbul'da olacağı bildirildi. TV'de SPOR CINE 5 17.30Partizan-F. Bahçe (Nakien) 20.00 G. Saray - Sparta Prag (Nakien) SHOW TV 20.00 Partizan - F. Bahçe (Bant) 22.00 G. Saray- Sparta Prag (Bant) TRT3 18.00 Almanya Ligi. 19.30 İkinci Lig Dosyası. SPOR-TOTOUUttM 8IRA 1 >7 8 4 5 6 7 8 8 10 11 12 18 14 18 18 MAÇUM Antalyaspof (4) Beşiktaş (10) Fenefbahçe (1) Ankaragücü (8) Trabzonspof (5) Bursaspor (17) Kaysenspor (13) Galatasaray (3) Vanspor (15) Altay (16) Istanbulspof (18) Gazıantepspor(14) Samsunspor (2) Kocaelıspor (12) Karşıyaka (9) Eskişehırspor (7) Gençlerbirlrğı (11) Denızlıspor (6) A.Hisan I.Y. (2) Sanyer (6) Sakaryaspor (2) Erzurumspor (3) Malatyaspor (6) Ş.Uffaspor (3) Hatayspor (1) ICMaraşspof (9) Bucaspor (1) Göztepe (6) Y.Yozgatspor (4) Mersın Id.Y. (2) Mersınspor (10) BeypazanBtd. (3) TAHMİN 0-2-1 1 1 2-0 1-0 1-0 mu 1-8 1 2-0 1-0 0-2-1 1 1-0 1-0 2-0 LOTOnilMM 7-10-15-20-25-27-29-30 1-7-9-16-19-28-30-32 7-10-15-19-20-23-28-31 8-9-11-17-22-25-28-33 9-11-13-18-25-28-33-36 1-5-9-17-23-26-28-29 Not: Samsunspor -Kocaelıspor maçı, cuma günû oynanacağın- dan Toto'dan çıkanldı. Bu maçın sonucu, Loto ve Toto Gol'de, noter huzunında çekılecek kur'a sonucu belırlenecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog